30.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 286/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1011/2014

оd 22. rujna 2014.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela za dostavljanje određenih informacija Komisiji i detaljnih pravila o razmjenama informacija između korisnika i upravljačkih tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (1), a posebno njezin članak 41. stavak 4., članak 102. stavak 1., članak 112. stavak 5., članak 122. stavak 3., članak 124. stavak 7., članak 131. stavak 6. i članak 137. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 184/2014 (2) utvrđene su odredbe potrebne za pripremu programa. Kako bi se osigurala provedba programa koji se financiraju u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova („ESI fondovi”), potrebno je utvrditi dodatne odredbe za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013. Kako bi se omogućio sveobuhvatni pregled tih odredaba i pristup njima, navedene odredbe potrebno je odrediti u jednom provedbenom aktu.

(2)

Kako bi se osigurala dosljednost i kvaliteta informacija koje je upravljačko tijelo dostavilo Komisiji, uključujući jasne izjave o izvedivosti ulaganja i ekonomskoj održivosti velikog projekta, potrebno je uspostaviti standardni format za utvrđivanje usklađenih zahtjeva za strukturu i sadržaj informacija radi obavješćivanja Komisije o izabranim velikim projektima.

(3)

U cilju osiguranja veće učinkovitosti i transparentnosti u provedbi programa koji se financiraju u okviru ESI fondova, potrebno je uspostaviti model prijenosa financijskih podataka, model zahtjeva za plaćanje i, u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, model koji će se koristiti prilikom dodatnog izvješćivanja o financijskim instrumentima sa zahtjevima za plaćanje Komisiji te model za račune operativnih programa.

(4)

U istu je svrhu potrebno uspostaviti model opisa funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i, prema potrebi, tijelu za ovjeravanje te model izvješća i mišljenja neovisnog tijela za reviziju. U njima je potrebno odrediti tehnička svojstva svakog područja u sustavu elektroničke razmjene podataka. Budući da će navedeni modeli činiti osnovu za razvoj sustava elektroničke razmjene podataka iz članka 74. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u njima je potrebno odrediti i način na koji će se podaci o prihvatljivom rashodu unositi u taj sustav elektroničke razmjene podataka.

(5)

Potrebno je odrediti detaljna pravila u pogledu područja primjene i svojstava sustavâ kojima se podupire elektronička razmjena informacija između korisnikâ i upravljačkog tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za reviziju i posredničkih tijela tako da se državama članicama daje pravna sigurnost u pogledu obveza koje moraju ispuniti do zakonskog roka određenog u članku 122. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(6)

Kako bi se korisnicima smanjilo administrativno opterećenje na za njih učinkovit, djelotvoran i prihvatljiv način i istodobno osigurala učinkovita, djelotvorna i sigurna elektronička razmjena informacija, za sustave iz članka 122. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 potrebno je odrediti određene osnovne zahtjeve i tehnička svojstva.

(7)

Potrebno je odrediti načela i primjenjiva pravila u pogledu prijenosa dokumenata i podataka preko sustava koji su povezani s utvrđivanjem strane odgovorne za slanje dokumenata i svih njihovih ažuriranih verzija, uključujući alternativno rješenje u slučaju kada se zbog više sile sustavi ne mogu koristiti.

(8)

U ovoj je Uredbi potrebno poštovati temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a posebno pravo na zaštitu osobnih podataka. Ovu je Uredbu stoga potrebno primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. U pogledu osobnih podataka koje obrađuju države članice primjenjuje se Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). U pogledu obrade osobnih podatka u institucijama i tijelima Unije i slobodnog kretanja takvih podataka primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za koordinaciju za europske strukturne i investicijske fondove,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

MODELI I FORMAT ZA DOSTAVLJANJE ODREĐENIH INFORMACIJA KOMISIJI

Članak 1.

Format za obavijesti o izabranom velikom projektu

Obavijest o izabranom velikom projektu koju upravljačko tijelo šalje Komisiji u skladu s člankom 102. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 sastavlja se u skladu s formatom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Model prijenosa financijskih podataka

Pri dostavljanju financijskih podataka Komisiji u svrhu praćenja u skladu s člankom 112. Uredbe (EU) br. 1303/2013, države članice koriste se modelom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Model opisa funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i tijelu za ovjeravanje

1.   Opis funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i, prema potrebi, tijelu za ovjeravanje sastavlja se u skladu s modelom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   Ako se zajednički sustav primjenjuje na nekoliko operativnih programa, može se sastaviti jedinstveni opis funkcija i postupaka iz stavka 1.

Članak 4.

Model izvješća neovisnog tijela za reviziju

1.   Revizorsko izvješće neovisnog tijela za reviziju iz članka 124. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sastavlja se u skladu s modelom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

2.   Ako se zajednički sustav primjenjuje na nekoliko operativnih programa, može se sastaviti jedinstveno revizorsko izvješće iz stavka 1.

Članak 5.

Model mišljenja neovisnog tijela za reviziju

1.   Mišljenje neovisnog tijela za reviziju iz članka 124. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sastavlja se u skladu s modelom iz Priloga V. ovoj Uredbi.

2.   Ako se zajednički sustav primjenjuje na nekoliko operativnih programa, može se sastaviti jedinstveno mišljenje iz stavka 1.

Članak 6.

Model zahtjeva za plaćanje uključujući dodatno izvješćivanje o financijskim instrumentima

Zahtjev za plaćanje iz članka 41. stavka 4. i članka 131. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sastavlja se u skladu s modelom iz Priloga VI. ovoj Uredbi te, prema potrebi, uključuje dodatno izvješćivanje o financijskim instrumentima.

Članak 7.

Model za račune

Računi iz članka 137. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 dostavljaju se Komisiji u skladu s modelom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE II.

DETALJNA PRAVILA O RAZMJENAMA INFORMACIJA IZMEĐU KORISNIKA I UPRAVLJAČKIH TIJELA, TIJELA ZA OVJERAVANJE, TIJELA ZA REVIZIJU I POSREDNIČKIH TIJELA

Članak 8.

Definicija i područje primjene sustavâ elektroničke razmjene podataka

1.   Sustavi elektroničke razmjene podataka iz članka 122. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013 znači mehanizmi i instrumenti kojima se omogućuje elektronička razmjena dokumenata i podataka, uključujući potporu audiovizualnih medija, skenirane dokumente i elektroničke datoteke.

Razmjena dokumenata i podataka uključuje izvješćivanje o napretku, zahtjevima za isplatu i razmjeni informacija povezanih s provjerama upravljanja i revizijama.

2.   U okviru sustava elektroničke razmjene podataka omogućuje se administrativna provjera svih zahtjeva za nadoknadu izdataka koje su dostavili korisnici u skladu s člankom 125. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te se u revizijama oslanja na informacije i dokumente koji su dostupni u okviru sustavâ elektroničke razmjene podataka ako se te informacije i dokumenti razmjenjuju u elektroničkom obliku u skladu s člankom 122. stavkom 3. navedene Uredbe. Ta odgovorna tijela mogu zahtijevati dokumente u papirnatom obliku samo u iznimnim slučajevima nakon analize rizika i samo ako su dokumenti u papirnatom obliku stvarni izvor skeniranih dokumenata poslanih u sustave elektroničke razmjene podataka.

Članak 9.

Svojstva sustavâ elektroničke razmjene podataka

1.   U okviru sustavâ elektroničke razmjene podataka osiguravaju se sigurnost, cjelovitost i povjerljivost podataka te provjera pošiljatelja u skladu s člankom 122. stavkom 3., člankom 125. stavkom 4. točkom (d), člankom 125. stavkom 8. i člankom 140. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Sustavi elektroničke razmjene podataka moraju biti dostupni i u funkciji tijekom uobičajenog radnog vremena i izvan njega, osim tijekom tehničkog održavanja.

2.   Ako država članica na vlastitu inicijativu korisnicima uvede obvezu korištenja sustavâ elektroničke razmjene podataka, ona osigurava da tehnička svojstva tih sustava ne naruše neometanu provedbu fondova ili ograniče pristup korisnicima.

Navedeni se zahtjev ne primjenjuje na sustave elektroničke razmjene podataka za korisnike koje je država članica odredila kao obvezne tijekom prethodnog programskog razdoblja i koji su u skladu s drugim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

3.   Sustavi elektroničke razmjene podataka imaju najmanje sljedeće funkcionalnosti:

(a)

interaktivne obrasce i/ili obrasce koje sustav unaprijed popunjava na temelju podataka koji su pohranjeni u uzastopnim fazama postupaka;

(b)

automatske izračune, prema potrebi;

(c)

automatski ugrađene kontrole kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju ponovljene razmjene dokumenata ili informacija;

(d)

upozorenja koja generira sustav kojima se korisnici obavješćuju da se određene radnje mogu izvršiti;

(e)

online praćenje statusa kojim se korisniku omogućuje praćenje trenutačnog statusa projekta;

(f)

dostupnost svih prethodnih podataka i dokumenata obrađenih u sustavu elektroničke razmjene podataka.

Članak 10.

Prijenos dokumenata i podataka preko sustavâ elektroničke razmjene podataka

1.   Korisnici i tijela iz članka 122. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013 dodaju dokumente i podatke za koje su odgovorni te sve njihove ažurirane verzije u sustave elektroničke razmjene podataka u elektroničkom obliku koji odredi država članica.

Država članica utvrđuje detaljne uvjete elektroničke razmjene podataka u dokumentu s uvjetima za potporu za svaku operaciju iz članka 125. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.   Razmjene podataka i transakcije imaju elektronički potpis koji je u skladu s jednom od triju vrsta elektroničkih potpisa kako je utvrđeno Direktivom 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5).

3.   Datum na koji korisnik tijelima iz članka 122. stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1303/2013 prenosi dokumente i podatke i obrnuto smatra se datumom elektroničkog podnošenja informacija koje se pohranjuju u sustave elektroničke razmjene podataka.

4.   Podnošenje dokumenata i podataka preko sustavâ elektroničke razmjene podataka provodi se samo jednom kako je navedeno u članku 122. stavku 3. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu iste operacije za sva tijela koja provede isti program.

Navedena tijela surađuju na pravnoj, organizacijskoj, semantičkoj i tehničkoj razini kako bi osigurala učinkovitu komunikaciju te razmjenu i ponovnu upotrebu informacija i znanja.

Time se ne dovode u pitanje procesi kojima se korisniku omogućuje da ažurira pogrešne ili zastarjele podatke ili nečitke dokumente.

5.   Sustavi elektroničke razmjene podataka dostupni su izravno preko interaktivnog korisničkog sučelja (mrežna aplikacija) ili preko tehničkog sučelja kojim se omogućuju automatska sinkronizacija i prijenos podataka između sustavâ korisnikâ i sustavâ država članica.

6.   Pri obradi informacija u okviru sustavâ elektroničke razmjene podataka jamči se zaštita privatnosti osobnih podataka pojedinaca i komercijalna povjerljivost za pravne subjekte u skladu s Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), Direktivom 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8).

7.   U slučajevima više sile, a posebno u slučaju kvara sustavâ elektroničke razmjene podataka ili izostanka trajne podatkovne veze, predmetni korisnik može tražene informacije dostaviti nadležnim tijelima u oblicima te upotrebom sredstava koje je država članica odredila za te slučajeve. Čim uzrok više sile prestane, država članica osigurava da su relevantni dokumenti uključeni u bazu podataka povezanu sa sustavima elektroničke razmjene podataka.

Odstupajući od stavka 3., datumom koji se uzima u obzir za podnošenje traženih informacija smatra se datum slanja dokumenata u traženim oblicima.

8.   Države članice osiguravaju da se svi korisnici mogu koristiti sustavima elektroničke razmjene podataka iz članka 122. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uključujući korisnike operacija koje su u tijeku na datum kada su sustavi elektroničke razmjene podataka stavljeni u funkciju i na koji se primjenjuje elektronička razmjena podataka

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 184/2014 оd 25. veljače 2014. o utvrđivanju uvjeta koji se primjenjuju na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o donošenju nazivlja kategorija intervencija za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja” u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja” (SL L 57, 27.2.2014., str. 7.).

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(5)  Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise (SL L 13, 19.1.2000., str. 12.).

(6)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(7)  Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnim uslugama i pravima korisnika s obzirom na elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Direktiva o univerzalnim uslugama), Direktive 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (SL L 337, 18.12.2009., str. 11.).

(8)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).


PRILOG I.

Format za obavijesti o izabranom velikom projektu

OBAVIJEST KOMISIJI O IZABRANOM VELIKOM PROJEKTU U SKLADU S ČLANKOM 102. STAVKOM 1. PRVIM PODSTAVKOM UREDBE (EU) BR. 1303/2013

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ/KOHEZIJSKI FOND

ULAGANJE U INFRASTRUKTURU/PROIZVODNO ULAGANJE

Naziv projekta [„”]

CCI []

DIO A:

Informacije potrebne u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013

A.   TIJELO NADLEŽNO ZA PROVEDBU VELIKOG PROJEKTA

A.1.   Tijelo nadležno za obavješćivanje o projektu (upravljačko tijelo ili posredničko tijelo)

A.1.1.

Naziv:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2.

Adresa:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3.

Ime osobe za kontakt

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4.

Funkcija osobe za kontakt:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5.

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6.

E-pošta:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Tijelo nadležno za provedbu projekta (korisnik  (2) )

A.2.1.

Naziv:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2.

Adresa:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3.

Ime osobe za kontakt

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4.

Funkcija osobe za kontakt:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5.

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6.

E-pošta:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Je li ovaj projekt faza velikog projekta  (3) ? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Ako jest, molimo navesti opis fizičkih i financijskih ciljeva ukupnog projekta.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4.   Je li Komisija prethodno odobrila bilo koji dio tog velikog projekta? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Ako jest, molimo dostaviti CCI odobrenog velikog projekta.

<type='S' input='M'>

Ako je ovaj projekt dio velikog projekta za koji je prva faza provedena u razdoblju 2007. – 2013., molimo dostaviti detaljan opis fizičkih i financijskih ciljeva prethodne faze, uključujući opis provedbe prve faze i potvrditi da to jest ili će biti spremno za upotrebu za potrebe projekta.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5.   Je li pregled kvalitete neovisnih stručnjaka dovršen i njihovo izvješće priloženo Dijelu B? <type='C' input='M'>

Da

Ne (4)

B.   OPIS ULAGANJA, MJESTA, RASPOREDA I OČEKIVANIH DOPRINOSA VELIKOG PROJEKTA SPECIFIČNIM CILJEVIMA JEDNE ILI VIŠE RELEVANTNIH PRIORITETNIH OSI

B.1.   Kategorizacija projektne aktivnosti  (5)

 

Kod

Iznos

Postotak

B.2.1.

Kod ili kodovi za dimenziju područja intervencija

(Potrebno je upotrijebiti više od jednog ako je, na temelju razmjernog izračuna, relevantno nekoliko područja intervencija)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kod za oblik financijske dimenzije

(U nekim slučajevima može biti potrebno više od jednog – dostaviti razmjerne udjele)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kod za teritorijalnu dimenziju

(U nekim slučajevima može biti potrebno više od jednog – dostaviti razmjerne udjele)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kod za dimenziju teritorijalnih mehanizama isporuke

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kod za dimenziju tematskog cilja

(U nekim slučajevima može biti potrebno više od jednog – dostaviti razmjerne udjele)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kod za gospodarsku dimenziju (kod NACE (6))

(U nekim slučajevima može biti potrebno više od jednog – dostaviti razmjerne udjele)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kod za dimenziju lokacije (NUTS III) (7)

(U nekim slučajevima može biti potrebno više od jednog – dostaviti razmjerne udjele)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Priroda ulaganja (8) (popuniti samo za proizvodno ulaganje)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Predmetni proizvod (9) (popuniti samo za proizvodno ulaganje)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.   Operativni program ili operativni programi i prioritetna os ili prioritetne osi)

B.2.1   Utvrđivanje operativnog programa ili operativnih programa i prioritetne osi ili prioritetnih osi)

CCI OP-a

Prioritetna os OP-a

Fond za sufinanciranje

OP1<type='S' input='S'>

Prioritetna os OP-a 1<type='S' input='S'>

EFRR/KF

<type='S' input='S'>

OP1<type='S' input='S'>

Prioritetna os OP-a 1<type='S' input='S'>

EFRR/KF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritetna os OP-a 2<type='S' input='S'>

EFRR/KF

<type='S' input='S'>

OP2<type='S' input='S'>

Prioritetna os OP-a 2<type='S' input='S'>

EFRR/KF

<type='S' input='S'>

B.3.   Opis projekta

(a)

Molimo dostaviti kratak opis projekta, njegovih glavnih ciljeva i glavnih komponenti projekta.

U slučaju proizvodnih ulaganja mora se dostaviti i kratak tehnički opis.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

(b)

Molimo dostaviti kartu s utvrđenim područjem projekta i georeferenciranim podacima (10).

(c)

Molimo u nastavku navesti raspored razvoja velikog projekta i njegove provedbe.

 

Datum početka

(A)

Datum dovršetka

(B)

1.

Studije izvedivosti (ili poslovni plan u slučaju proizvodnog ulaganja):

<type='D' input='M'> (11)

<type='D' input='M'>

2.

Analiza troškova i koristi:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Procjena utjecaja na okoliš:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Projektne studije:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Priprema natječajne dokumentacije:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Postupak ili postupci nadmetanja:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Stjecanje zemljišta:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Suglasnost za izvođenje radova:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Faza izgradnje/ugovor:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Operativna faza:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(d)

Molimo dostaviti pojedinosti o očekivanom doprinosu velikog projekta postizanju pokazatelja rezultata u okviru specifičnih ciljeva relevantne prioritetne osi ili prioritetnih osi operativnog programa ili operativnih programa.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   UKUPNI TROŠAK I UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠAK

C.1.   Molimo popuniti tablicu u nastavku na temelju formata za dostavljanje informacija iz članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

 

EUR

Ukupni troškovi projekta

(A)

Neprihvatljivi troškovi

(B)

Prihvatljivi troškovi

(C) = (A) – (B)

Postotak ukupnih prihvatljivih troškova

 

 

Unos

Unos

Izračunato

Izračunato

1

Naknade za planiranje/projektiranje

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Kupnja zemljišta

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Građenje i izgradnja

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Pogoni i strojevi ili oprema

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Nepredviđeni rashodi

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Prilagodba cijena (ako je primjenjivo)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Promidžba

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Nadzor tijekom procesa izgradnje

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Tehnička pomoć

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Međuzbroj

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(PDV)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

UKUPNO

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Molimo dostaviti valutni tečaj i izvor (ako je primjenjivo).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Molimo, prema potrebi, dostaviti obrazloženje bilo kojeg od prethodno navedenih elemenata.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Usklađenost s pravilima o državnim potporama

Ako projekt uključuje dodjeljivanje državne potpore, molimo popuniti tablicu u nastavku (12).

 

Iznos potpore (EUR) izražen u bruto ekvivalentu potpore (13)

Ukupan iznos prihvatljivog troška (EUR) (14)

Intenzitet potpore (u %)

Broj državne potpore/registarski broj za skupno izuzete potpore

Odobreni program potpore ili odobrena ad hoc potpora

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Potpora koja je obuhvaćena uredbom o skupnom izuzeću

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Potpora u skladu s odlukom o općem gospodarskom interesu (15) ili uredbom o javnom kopnenom putničkom prometu (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Nije primjenjivo

Ukupno odobrena potpora

<type='N' input='G'>

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

C.3.   Izračun ukupnog prihvatljivog troška

Molimo odabrati relevantnu opciju i popuniti informacije na temelju formata za dostavljanje informacija iz članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Metoda izračuna mogućeg neto prihoda

Staviti x samo u jedno polje

Izračun diskontiranog neto prihoda

<type='C' input='M'>

Metoda fiksne stope

<type='C' input='M'>

Metoda stope umanjenog sufinanciranja

<type='C' input='M'>

Izračun diskontiranog neto prihoda (članak 61. stavak 3. točka (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013)

 

 

Vrijednost

1.

Ukupni prihvatljivi trošak prije uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (u EUR, nediskontiran)

<type='N' input='M'>

2.

Razmjerna primjena diskontiranog neto prihoda (%) (ako je primjenjivo)

<type='N' input='M'>

3.

Ukupni prihvatljivi trošak nakon uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (u EUR, nediskontiran) = (1) * (2)

Najviši javni doprinos mora biti u skladu s pravilima o državnoj potpori i iznosom ukupne odobrene potpore koja je prethodno prijavljena (ako je primjenjivo)

<type='N' input='M'>

Metoda fiksne stope ili metoda stope umanjenog sufinanciranja (članak 61. stavak 3. točka (a) i članak 61. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

 

 

Vrijednost

1.

Ukupni prihvatljivi trošak prije uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (u EUR, nediskontiran)

<type='N' input='M'>

2.

Fiksna stopa neto prihoda kako je definirana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 1303/2013 ili delegiranim aktima (fiksna stopa) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Ukupni prihvatljivi trošak nakon uzimanja u obzir zahtjeva iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (u EUR, nediskontiran) = (1) * (1 – fiksna stopa)*

Najviši javni doprinos mora biti u skladu s pravilima o državnoj potpori i iznosom ukupne odobrene potpore koja je prethodno prijavljena (ako je primjenjivo)

* Ta formula nije primjenjiva u slučaju metode stope umanjenog financiranja (fiksna stopa odražava se u stopi sufinanciranja prioritetne osi, što dovodi do nižeg financiranja ERDF-a/CF-a), a ukupni prihvatljivi trošak jednak je iznosu iz točke (1).

<type='N' input='M'>

D.   PLAN FINANCIRANJA TE FIZIČKI I FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA PRAĆENJE NAPRETKA, UZIMAJUĆI U OBZIR UTVRĐENE RIZIKE

D.1.   Izvori sufinanciranja

Izvor financiranja ukupnog rashoda ulaganja (EUR)

 

Od čega (za informaciju)

Ukupan trošak ulaganja

[C.1.12.(A)]

Potpora Unije

Nacionalni javni doprinos (ili jednakovrijedni)

Domaći privatni doprinos

Drugi izvori (navesti)

 

Financiranje u okviru EIB-a/EIF-a

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2.   Godišnji plan ukupnih prihvatljivih rashoda koji će se prijaviti Komisiji (financijski pokazatelj za praćenje napretka)

Ukupni prihvatljivi rashodi koji će se prijaviti Komisiji moraju se navesti u nastavku u smislu godišnjeg udjela u EUR. U slučaju velikog projekta koji se sufinancira u okviru više operativnih programa godišnji plan predstavlja se zasebno za svaki operativni program. U slučaju velikog projekta koji se sufinancira u okviru više prioritetnih osi godišnji plan potrebno je raščlaniti po prioritetnim osima.

(u EUR)

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

Ukupni prihvatljivi rashodi

Prioritetna os OP-a 1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Prioritetna os OP-a 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os OP-a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os OP-a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3.   Pokazatelji ostvarenja  (17) i drugi fizički pokazatelji za praćenje napretka

Molimo u dostavljenoj tablici navesti pokazatelje ostvarenja, uključujući zajedničke pokazatelje kako su određeni u operativnom programu ili operativnim programima te druge fizičke pokazatelje za praćenje napretka. Obujam informacija ovisit će o složenosti projekata, ali potrebno je navesti samo glavne pokazatelje.

OP i prioritetna os

Naziv pokazatelja

Mjerna jedinica

Ciljna vrijednost velikog projekta

Ciljna godina

<type='S' input='S'>

Zajednički:

<type='S' input='S'>

Drugi:

< type='S' input='M'>

Zajednički:

<type='S' input='S'>

Drugi:

< type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.   Procjena rizika

Molimo navesti kratak sažetak glavnih rizika za uspješnu fizičku i financijsku provedbu projekta i predloženih mjera ublažavanja rizika

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   PODLIJEŽE LI PROJEKT SUDSKOM POSTUPKU ZBOG NESUKLADNOSTI S PRAVOM UNIJE? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Ako podliježe, molimo navesti pojedinosti i obrazložiti predloženi doprinos iz proračuna Unije projektu u tom pogledu:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   JE LI PODUZEĆE PRETHODNO BILO ILI TRENUTAČNO JEST PODLOŽNO POSTUPKU (18) ZA POVRAT POTPORE UNIJE NAKON PREMJEŠTANJA PROIZVODNE AKTIVNOSTI IZVAN PROGRAMSKOG PODRUČJA ILI IZVAN UNIJE? <TYPE='C' INPUT='M'>

Da

Ne

Ako da, molimo navesti pojedinosti i obrazložiti predloženi doprinos iz proračuna Unije projektu u tom pogledu:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Osim toga, za proizvodna ulaganja molimo navesti pojedinosti očekivanog utjecaja projekta na zapošljavanje u drugim regijama Unije te utvrditi dovodi li financijski doprinos iz fondova do znatnog gubitka radnih mjesta na postojećim lokacijama u Uniji.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

DIO B:

Izvješće o neovisnom pregledu kvalitete

Neovisni stručnjaci izjavljuju sljedeće:

1.

Ispunili su zahtjeve iz članka 23. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014.

2.

Ocijenili su projekt u skladu sa svim kriterijima iz Priloga II. toj Uredbi.

Država članica

 

Regija i lokacija projekta

 

Naziv projekta

 

Korisnik

 

Upravljačko tijelo

 

Oznaka neovisnih stručnjaka

 


[IME i FUNKCIJA]

Neovisni stručnjaci

Potpis:


DATUM

 

Molimo potvrditi da su svi sljedeći uvjeti ispunjeni: operacija je veliki projekt u smislu članka 100. Uredbe (EU) br. 1303/2013; veliki projekt nije dovršena operacija u smislu članka 2. stavka 14. i članka 65. stavka 6. navedene Uredbe; veliki projekt uključen je u jedan ili više relevantnih operativnih programa.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Navesti pojedinosti

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   TIJELO NADLEŽNO ZA PROVEDBU VELIKOG PROJEKTA I NJEGOV KAPACITET

Sažeti relevantne informacije o tijelu nadležnom za provedbu velikog projekta i njegovom kapacitetu, uključujući tehnički, pravni, financijski i administrativni kapacitet.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   OPIS ULAGANJA I NJEGOVA LOKACIJA

Sažeti relevantne informacije o opisu ulaganja i njegovoj lokaciji.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   OBJAŠNJENJE KAKO JE USKLAĐEN S ODGOVARAJUĆIM PRIORITETNIM OSIMA PREDMETNOG OPERATIVNOG PROGRAMA ILI OPERATIVNIH PROGRAMA I OČEKIVANI DOPRINOS POSTIZANJU SPECIFIČNIH CILJEVA TIH PRIORITETNIH OSI TE OČEKIVANI DOPRINOS SOCIOEKONOMSKOM RAZVOJU

Sažeti relevantne informacije o ciljevima projekta i njegovoj usklađenosti s relevantnim prioritetnim osima predmetnog operativnog programa ili predmetnih operativnih programa i njegovom očekivanom doprinosu postizanju specifičnih ciljeva i rezultata tih prioritetnih osi te očekivanom doprinosu socioekonomskom razvoju područja obuhvaćenog operativnim programom, kao i mjerama koje je poduzeo korisnik kako bi osigurao optimalnu iskorištenost infrastrukture u operativnoj fazi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   UKUPNI TROŠAK I UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠAK

4.1   Sažeti relevantne informacije o ukupnom trošku, izračunu troškova u smislu njegova ukupnog troška za postizanje očekivanih ciljeva i jediničnih troškova te ukupnog prihvatljivog troška uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2   Dostaviti informacije o usklađenosti s pravilima o državnoj potpori i načinu na koji su pravila o državnoj potpori uzeta u obzir pri izračunu ukupnog javnog doprinosa projektu.

4.2.1   Molimo izvijestiti jesu li se neovisni stručnjaci, u skladu s člankom 23. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014, ili država članica, savjetovali s Komisijom o relevantnim pitanjima državne potpore.

Ako su se savjetovali s Komisijom, molimo navesti datum i referentni broj savjetovanja te datum i referentni broj odgovora, te sažeti rezultat savjetovanja.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Ako se nisu savjetovali s Komisijom, molimo navesti sljedeće informacije:

Smatrate li da taj projekt uključuje dodjelu državne potpore? <type='C' input='M'

Da

Ne

Ako da, molimo objasniti na temelju čega se osigurava usklađenost s pravilima o državnoj potpori. Molimo navesti informacije za sve skupine mogućih primatelja državne potpore, na primjer, u slučaju infrastruktura, za vlasnika, graditelje, upravitelja i korisnike infrastrukture.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Ako ne, molimo detaljno objasniti zašto ne smatrate da potpora čini državnu potporu. Molimo navesti informacije za sve skupine mogućih primatelja državne potpore (na primjer, u slučaju infrastruktura mogući su primatelji potpore sljedeći: vlasnik infrastrukture, graditelj, upravitelj i korisnici infrastrukture) (19).Prema potrebi, molimo navesti je li razlog zbog kojeg smatrate da projekt ne uključuje državnu potporu sljedeći: i. projekt se ne odnosi ni na kakvu gospodarsku djelatnost (uključujući djelatnosti u javnom sektoru) ili ii. primatelj ili primatelji potpore imaju zakonski monopol nad relevantnim djelatnostima i nisu aktivni ni u jednom drugom liberaliziranom sektoru (ili će držati odvojene račune ako je primatelj ili više njih aktivno u dodatnim sektorima).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   PROVEDENE STUDIJE IZVEDIVOSTI, UKLJUČUJUĆI ANALIZU OPCIJA I REZULTATE

5.1   Sažeti relevantne informacije o provedenim studijama izvedivosti i rezultatima u skladu sa sljedećim aspektima: institucionalnim, tehničkim, okolišnim, uključujući klimatske promjene (prema potrebi), i drugim aspektima.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2   Sažeti relevantne informacije o analizi potražnje (ili poslovnom planu u slučaju proizvodnog ulaganja).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3   Sažeti relevantne informacije o analizi opcija i odabiru najbolje opcije.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI, UKLJUČUJUĆI FINANCIJSKU I EKONOMSKU ANALIZU TE PROCJENU RIZIKA

6.1   Sažeti relevantne informacije o financijskoj analizi, uključujući glavne pokazatelje financijske analize, tj. financijsku stopu povrata i financijsku neto sadašnju vrijednost, izračun neto prihoda i njegove rezultate, tarifnu strategiju i pristupačnost (prema potrebi) te financijsku održivost (održivost).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i prati li metodologiju analize troškova i koristi kako je opisana u Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. […]/2014 (20) i povezanim smjernicama te metodu izračuna neto prihoda iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članaka 15. do 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 te obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2   Sažeti relevantne informacije o ekonomskoj analizi, uključujući glavne pokazatelje ekonomske analize, tj. ekonomsku stopu povrata i ekonomsku neto sadašnju vrijednost te glavne troškove i koristi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i prati metodologiju analize troškova i koristi kako je opisana u Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. […]/2014 (20) i povezanim smjernicama te obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3   Sažeti relevantne informacije o procjeni rizika, uključujući glavne utvrđene rizike i mjere ublažavanja.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i prati metodologiju analize troškova i koristi kako je opisana u Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. […]/2014 (20) i povezanim smjernicama te obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ANALIZA UTJECAJA NA OKOLIŠ, UZIMAJUĆI U OBZIR PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA I POTREBU NJIHOVA UBLAŽAVANJA TE SPREMNOST NA KATASTROFE

7.1   Sažeti relevantne informacije o analizi utjecaja na okoliš.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2   Sažeti relevantne informacije o prilagodbi klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju te spremnosti na katastrofe.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   PLAN FINANCIRANJA U KOJEMU SE NAVODE UKUPNA PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA I PLANIRANA POTPORA IZ FONDOVA, EIB-A I SVIH DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA, ZAJEDNO S FIZIČKIM I FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA PRAĆENJE NAPRETKA, UZIMAJUĆI U OBZIR UTVRĐENE RIZIKE

Sažeti relevantne informacije o planu financiranja zajedno s fizičkim i financijskim pokazateljima za praćenje napretka, uzimajući u obzir utvrđene rizike te o izračunu doprinosa Unije, uključujući informacije o metodi izračuna.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   VREMENSKI RASPORED PROVEDBE VELIKOG PROJEKTA

Sažeti relevantne informacije o vremenskom rasporedu provedbe velikog projekta (ili njegove faze ako provedba traje dulje od programskog razdoblja), uključujući javnu nabavu.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Dati jasnu izjavu o tome ispunjuje li projekt relevantne kriterije za pregled kvalitete iz Priloga II. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 i obrazložiti tu izjavu.

 

Označiti s x gdje je prikladno

Dati izjavu i obrazloženje

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

ZAKLJUČCI NEOVISNOG PREGLEDA KVALITETE

 

 

 

 

Na temelju informacija koje je na raspolaganje stavio korisnik projekta za ovaj neovisni pregled kvalitete i analizu tih informacija na temelju članka 23. i Priloga II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 480/2014, daju li neovisni stručnjaci velikom projektu pozitivnu ocjenu i potvrđuju li njegovu izvedivost i ekonomsku održivost?

 

Da<type='C' input='M'>

 

Ne<type='C' input='M'>

Molimo označiti s x gdje je prikladno

 

DIO C:

Izjava nadležnog nacionalnog tijela

Potvrđujem da su informacije navedene u ovom obrascu istinite i točne.

Potvrđujem da izvješće o neovisnom pregledu kvalitete nije izgubilo na valjanosti zbog promjena povezanih s velikim projektom koje su nastale između datuma podnošenja završnog izvješća državi članici i datuma prijave velikog projekta Komisiji, a koje nisu obuhvaćene izvješćem.

IME:

POTPIS: (elektronički potpisano u okviru elektroničkog sustava za razmjenu podataka (SFC))

ORGANIZACIJA:

(UPRAVLJAČKO TIJELO ILI UPRAVLJAČKA TIJELA)

DATUM:


(1)  Kazalo svojstava poljâ:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak)

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

 

maxlength = najveći broj znakova uključujući razmake

(2)  U slučaju operacije javno-privatnog partnerstva kad se privatni partner odabire nakon odobrenja operacije i predlaže kao korisnik u skladu s člankom 63. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ovaj odjeljak treba sadržavati informacije o tijelu javnog prava koje pokreće operaciju (tj. tijelu za nabavu).

(3)  Veliki projekt koji je započeo u programskom razdoblju 2007. – 2013., a čija je jedna faza ili više njih dovršeno u tom programskom razdoblju i ovaj projekt predstavlja fazu koja će se provesti i dovršiti u programskom razdoblju 2014. – 2020. ili je veliki projekt započeo u programskom razdoblju 2014. – 2020. u kojem ova faza predstavlja fazu koja će se dovršiti, dok će se sljedeća faza dovršiti u ovom ili sljedećem programskom razdoblju.

(4)  Za projekte obuhvaćene člankom 103. Uredbe (EU) br. 1303/2013 nije potrebno dostaviti izvješće o neovisnom pregledu kvalitete.

(5)  Prilog I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 215/2014 оd 7. ožujka 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove, osim ako je drukčije određeno.

(6)  NACE-Rev.2, četveroznamenkasti kod: Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.) kako je izmijenjena. Upotrijebiti najdetaljniji i najrelevantniji kod NUTS III. Ako projekt utječe na više pojedinačnih područja razine NUTS III, razmotriti kodiranje NUTS III ili više kodove.

(8)  Novogradnja = 1; proširenje = 2, prenamjena/modernizacija = 3; promjena lokacije = 4; stvaranje preuzimanjem = 5.

(9)  Kombinirana nomenklatura (KN), Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(10)  Molimo dostaviti georeferencirane podatke u vektorskom formatu, prema potrebi, s poligonima, linijama i/ili točkama za predstavljanje projekta, po mogućnosti u traženom formatu shapefile.

(11)  Kazalo svojstava poljâ:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak)

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

 

maxlength = najveći broj znakova uključujući razmake

(12)  Taj zahtjev ne zamjenjuje obavješćivanje Komisije u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. Komisijina pozitivna odluka o velikom projektu u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 ne čini odobrenje državne potpore.

(13)  Bruto ekvivalent potpore znači diskontirana vrijednost potpore izražena u postotku diskontirane vrijednosti prihvatljivih troškova izračunanih u trenutku dodjele potpore na temelju referentne stope primjenjive u tom trenutku.

(14)  Pravila o državnoj potpori uključuju odredbe o prihvatljivom trošku. U ovom stupcu države članice trebale bi navesti ukupan iznos prihvatljivog troška na temelju pravila o državnoj potpori koja se primjenjuju.

(15)  Odluka Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koja se dodjeljuje određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L 7, 11.1.2012., str. 3.).

(16)  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).

(17)  U skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(18)  U skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (a) ili stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(19)  Službe Komisije dostavile su državama članicama smjernice kako bi im olakšale procjenu kada ulaganja u infrastrukturu mogu uključivati državnu potporu. Točnije, službe Komisije izradile su analitičke tablice. Trenutačno se izrađuje komunikacija o pojmu potpore. Komisija poziva države članice da iskoriste analitičke tablice i buduću komunikaciju kako bi objasnile zašto se smatra da potpora ne uključuje dodjelu državne potpore.

(20)  Još nije objavljeno u Službenom listu.


PRILOG II.

Model prijenosa financijskih podataka (1)

Tablica 1.

Financijske informacije na razini prioritetne osi i programa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Financijska sredstva prioritne osi na temelju operativnog programa

[izvadak iz Tablice 18.a operativnog programa]

Kumulativni podaci o financijskom napretku operativnog programa

Prioritetna os

Fond (2)

Kategorija regije (3)

Osnova za izračun potpore Unije*

(Ukupni prihvatljivi trošak ili javni prihvatljivi trošak)

Ukupno financiranje

(u EUR)

Stopa sufinanciranja

(%)

Ukupni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu (EUR)

Udjel ukupnih dodijeljenih sredstava obuhvaćenih odabranim operacijama (%)

[stupac 7./stupac 5 × 100]

Javni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu

(u EUR)

Ukupni prihvatljivi rashodi koje su korisnici prijavili upravljačkom tijelu

Udjel ukupnih dodijeljenih sredstava obuhvaćenih prihvatljivim rashodima koje su prijavili korisnici (%)

[stupac 10/stupac 5 × 100]

Broj odabranih operacija

 

 

Izračun

 

 

Izračun

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os 1

EFRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os 2

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os 3

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (4)

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os 4

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (5)

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetna os 5

Kohezijski fond

Nije primjenjivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

EFRR

Slabije razvijene regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

EFRR

Tranzicijske regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

EFRR

Razvijenije regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

EFRR

Posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama ili sjevernim rijetko naseljenim regijama

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

ESF (6)

Slabije razvijene regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

ESF (7)

Tranzicijske regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

ESF (8)

Razvijenije regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (9)

Nije primjenjivo

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Ukupno

Kohezijski fond

Nije primjenjivo

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Sveukupno

Svi fondovi

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Tablica 2.

Raščlamba kumulativnih financijskih podataka po kategoriji intervencije za podnesak predan do 31. siječnja

Prioritetna os

Svojstva rashoda

Dimenzije kategorizacije

Financijski podaci

 

Fond (10)

Kategorija regije

1

Područje intervencije

2

Oblik financiranja

3

Teritorijalna dimenzija

4

Teritorijalni mehanizmi isporuke

5

Dimenzija tematskog cilja

EFRR/Kohezijski fond:

6

Sekundarna tema ESF-a

7

Gospodarska dimenzija

8

Dimenzija lokacije

Ukupni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu (EUR)

Javni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu

(u EUR)

Ukupni prihvatljivi rashodi koje su korisnici prijavili upravljačkom tijelu

Broj odabranih operacija

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input ='M'>

<type='N' input ='M'>


Tablica 3.

Predviđeni iznos za koji država članica očekuje podnijeti zahtjeve za međuplaćanje za tekuću i sljedeću financijsku godinu

Za svaki program, ispunjuje se u skladu s Fondom i kategorijom regije, prema potrebi


Fond

Kategorija regije

Doprinos Unije

[tekuća financijska godina]

[sljedeća financijska godina]

siječanj – listopad

studeni – prosinac

siječanj – prosinac

EFRR

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ETS

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESF

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kohezijski fond

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Kazalo svojstava poljâ:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Boolean (Booleanov operator), Cu = Currency (valuta)

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

(2)  Ako se Inicijativa za zapošljavanje mladih programira kao dio prioritetne osi (u skladu s člankom 18. drugim podstavkom, točkom (c) Uredbe (EU) br. 1304/2013), informacije treba dostaviti odvojeno od drugog dijela prioritetne osi.

(3)  To se ne primjenjuje na sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih (tj. posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuća potpora iz ESF-a).

(4)  Tom su prioritetnom osi obuhvaćena posebna sredstva dodijeljena Inicijativi i odgovarajuća potpora iz ESF-a.

(5)  Tim su dijelom prioritetne osi obuhvaćena posebna sredstva dodijeljena Inicijativi i odgovarajuća potpora iz ESF-a.

(6)  Sredstva dodijeljena iz ESF-a bez odgovarajuće potpore za Inicijativu.

(7)  Sredstva dodijeljena iz ESF-a bez odgovarajuće potpore za Inicijativu.

(8)  Sredstva dodijeljena iz ESF-a bez odgovarajuće potpore za Inicijativu.

(9)  Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(10)  Podaci za Inicijativu za zapošljavanje mladih dostavljaju se odvojeno bez podjele posebnih sredstava dodijeljenih Inicijativi i odgovarajuće potpore iz ESF-a.

(11)  Ovdje treba prikazati samo posebna sredstva dodijeljena najudaljenijim regijama/sjevernim rijetko naseljenim regijama.

(12)  Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.


PRILOG III.

Model opisa funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i tijelu za ovjeravanje

1.   OPĆENITO

1.1.   Informacije dostavlja:

[Naziv] država članica;

Naziv programa i CCI: (svi operativni programi koje pokriva upravljačko tijelo/tijelo za ovjeravanje), u slučaju zajedničkog sustava upravljanja i kontrole);

Naziv glavne kontaktne točke, uključujući e-poštu: (tijelo nadležno za opis).

1.2.   Dostavljene informacije opisuju stanje na dan: (dd/mm/gg)

1.3.   Struktura sustava (opće informacije i dijagrami koji prikazuju organizacijske odnose među tijelima uključenima u sustav upravljanja i kontrole)

1.3.1.   Upravljačko tijelo (naziv, adresa i kontaktna točka u upravljačkom tijelu):

Navesti je li upravljačko tijelo određeno i kao tijelo za ovjeravanje u skladu s člankom 123. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

1.3.2.   Tijelo za ovjeravanje (naziv, adresa i kontaktna točka u tijelu za ovjeravanje).

1.3.3.   Posrednička tijela (naziv, adresa i kontaktne točke u posredničkim tijelima).

1.3.4.   Ako se primjenjuje članak 123. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, navesti kako se osigurava načelo razdvajanja funkcija između tijela za reviziju i upravljačkog tijela/tijela za ovjeravanje.

2.   UPRAVLJAČKO TIJELO

2.1.   Upravljačko tijelo i njegove glavne funkcije

2.1.1.   Status upravljačkog tijela (nacionalnog, regionalnog ili lokalnog javnog ili privatnog tijela) i tijela čiji je ono dio (1).

2.1.2.   Pregled funkcija i zadataka koje izravno obavlja upravljačko tijelo.

Ako upravljačko tijelo dodatno obavlja i funkcije tijela za ovjeravanje, osigurava se opis načina razdvajanja funkcija.

2.1.3.   Pregled funkcija koje je službeno delegiralo upravljačko tijelo, utvrđivanje posredničkih tijela i oblika delegiranja (uz naglasak na tome da upravljačka tijela zadržavaju punu odgovornost za delegirane funkcije) u skladu s člankom 123. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Upućivanje na relevantne dokumente (pravne akte s ovlaštenjima, sporazume). Prema potrebi, pregled funkcija kontrolora predviđenih u članku 23. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1299/2013 za programe „Europske teritorijalne suradnje”.

2.1.4.   Opis postupaka za osiguranje učinkovitih i razmjernih mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, uključujući upućivanje na provedenu procjenu rizika (članak 125. stavak 4. točka (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013).

2.2.   Organizacija i postupci upravljačkog tijela

2.2.1.   Prikaz organizacije i pregled funkcija jedinica (uključujući plan za raspodjelu odgovarajućih ljudskih resursa s potrebnim vještinama). Tim su informacijama obuhvaćena i posrednička tijela na koja su neke funkcije delegirane.

2.2.2.   Okvir kojim se osigurava da će se, prema potrebi, primijeniti prikladan postupak upravljanja rizicima, posebno u slučaju velikih izmjena sustava upravljanja i kontrole.

2.2.3.   Opis sljedećih postupaka (koji je potrebno u pisanom obliku dostaviti osoblju upravljačkog tijela i posredničkih tijela; datum i izvor):

2.2.3.1.

i. Postupci kojima se pruža podrška radu odbora za praćenje.

2.2.3.2.

Postupci kojima sustav u elektroničkom obliku prikuplja, bilježi i pohranjuje podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući, prema potrebi, podatke o pojedinačnim sudionicima te raščlambu podataka o pokazateljima po spolu, kada je to zatraženo.

2.2.3.3.

Postupci kojima se nadziru funkcije koje je službeno delegiralo upravljačko tijelo u skladu s člankom 123. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.2.3.4.

Postupci kojima se ocjenjuju, odabiru i odobravaju operacije te osigurava njihova usklađenost s primjenjivim pravilima tijekom cijelog razdoblja provedbe (članak 125. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013), uključujući upute i smjernice kojima se osigurava doprinos operacija ostvarivanju specifičnih ciljeva i rezultata relevantnih prioriteta u skladu s odredbama članka 125. stavka 3. točke (a) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te postupci za osiguranje da se operacije ne odabiru ako su fizički završene ili provedene u cijelosti prije nego što je korisnik podnio zahtjev za financiranje (uključujući postupke koje primjenjuju posrednička tijela ako su ocjenjivanje, odabir i odobrenje operacija delegirani).

2.2.3.5.

Postupci kojima se osigurava da će korisniku biti dostavljen dokument s uvjetima za potporu za svaku operaciju, uključujući postupke kojima se osigurava da korisnici vode zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuće računovodstvene kodove za sve transakcije koje se odnose na operaciju.

2.2.3.6.

Postupci kojima se provjeravaju operacije (u skladu sa zahtjevima iz članka 125. stavaka 4. do 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013), uključujući postupke kojima se osigurava usklađenost operacija s politikama Unije (kao što su politike koje se odnose na partnerstvo i upravljanje na više razina, promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca, nediskriminaciju, osiguranje pristupa osobama s invaliditetom, održivi razvoj, javnu nabavu, pravila o državnoj potpori i zaštiti okoliša) te utvrđivanje institucija ili tijela koja provode te provjere. Opisom su obuhvaćene administrativne provjere upravljanja svim zahtjevima za naknadu rashoda koje su dostavili korisnici i provjere upravljanja operacijama na licu mjesta koje se mogu provesti na temelju uzorka. Ako su provjere upravljanja delegirane upravljačkim tijelima, u opisu je potrebno uključiti postupke koje posrednička tijela primjenjuju na te provjere te postupke koje upravljačko tijelo primjenjuje radi nadzora učinkovitosti funkcija delegiranih upravljačkim tijelima. Učestalost i opseg moraju biti razmjerni količini iznosa javne potpore za operaciju i razinu rizika koji se utvrđuju tim provjerama i revizijama tijela za reviziju za cjelokupni sustav upravljanja i kontrole.

2.2.3.7.

Opis postupaka u okviru kojih se od korisnika primaju provjereni i odobreni zahtjevi za naknadu rashoda i u okviru kojih se odobravaju i izvršavaju isplate korisnicima te o kojima se izvješćuje u skladu s obvezama iz članka 122. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 od 2016. (uključujući postupke koje posrednička tijela primjenjuju ako je obrada zahtjeva za naknadu rashoda delegirana), u cilju poštovanja roka od 90 dana za isplate korisnicima u skladu s člankom 132. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.2.3.8.

Utvrđivanje institucija ili tijela koja provode svaki korak obrade zahtjeva za naknadu rashoda, uključujući dijagram u kojem su naznačena sva uključena tijela.

2.2.3.9.

Opis načina na koji upravljačko tijelo prenosi informacije tijelu za ovjeravanje, uključujući informacije o otkrivenim nedostacima i/ili nepravilnostima (uključujući sumnju na prijevaru i utvrđenu prijevaru) i njihovu praćenju u kontekstu provjera upravljanja, revizija i kontrola koje provodi Unija ili nacionalna tijela.

2.2.3.10.

Opis načina na koji upravljačko tijelo prenosi informacije tijelu za reviziju, uključujući informacije o otkrivenim nedostacima i/ili nepravilnostima (uključujući sumnju na prijevaru i utvrđenu prijevaru) i njihovu praćenju u kontekstu provjera upravljanja, revizija i kontrola koje provodi Unija ili nacionalna tijela.

2.2.3.11.

Upućivanje na nacionalna pravila o prihvatljivosti koja je utvrdila država članica i koja se primjenjuju na operativni program.

2.2.3.12.

Postupci sastavljanja godišnjih i završnih izvješća o provedbi i njihovo podnošenje Komisiji (članak 125. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013), uključujući postupke kojima se prikupljaju pouzdani podatci o pokazateljima uspješnosti i izvješćuje o njima (članak 125. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013).

2.2.3.13.

Postupci sastavljanja izjave o upravljanju (članak 125. stavak 4. točka (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013).

2.2.3.14.

Postupci sastavljanja godišnjeg sažetka završnih izvješća o reviziji i provedenih kontrola, uključujući analizu prirode i opsega pogrešaka i nedostataka utvrđenih u sustavima te poduzetih ili planiranih korektivnih mjera (članak 125. stavak 4. točka (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013).

2.2.3.15.

Postupci koji se odnose na obavješćivanje osoblja o navedenim postupcima te naznaka organiziranog/predviđenog osposobljavanja i svih izdanih smjernica (datum i izvor).

2.2.3.16.

Prema potrebi, opis postupaka upravljačkog tijela u pogledu opsega, pravila i postupaka koji se odnose na učinkovite mehanizme koje je država članica (2) odredila za provjeru pritužbi na ESI fondove u kontekstu članka 74. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.3.   Revizorski trag

2.3.1.   Postupci kojima se osigurava odgovarajući revizorski trag i sustav arhiviranja, među ostalim u pogledu sigurnosti podataka, uzimajući u obzir članak 122. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u skladu s nacionalnim pravilima za potvrđivanje sukladnosti dokumenata (članak 125. stavak 4. točka (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članak 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014).

2.3.2.   Dane upute kako korisnici/posrednička tijela/upravljačko tijelo popratne dokumente trebaju održavati dostupnima (datum i izvor):

2.3.2.1.

Naznaka razdoblja tijekom kojeg se dokumenti trebaju čuvati.

2.3.2.2.

Format u kojem se dokumenti trebaju čuvati.

2.4.   Nepravilnosti i povrat sredstava

2.4.1.   Opis postupka (koji je potrebno u pisanom obliku dostaviti osoblju upravljačkog tijela i posredničkih tijela: datum i izvor) u pogledu prijavljivanja i ispravljanja nepravilnosti (uključujući prijevaru) i njihova praćenja te bilježenja povučenih i vraćenih iznosa, iznosa za povrat, nepovrativih iznosa i iznosa koji se odnose na operacije obustavljene sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom.

2.4.2.   Opis postupka (uključujući dijagram s linijama izvješćivanja) u cilju poštovanja obveze obavješćivanja Komisije o nepravilnostima u skladu s člankom 122. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.   TIJELO ZA OVJERAVANJE

3.1.   Tijelo za ovjeravanje i njegove glavne funkcije

3.1.1.   Status tijela za ovjeravanje (nacionalnog, regionalnog ili lokalnog javnog tijela) i tijela čiji je ono dio.

3.1.2.   Pregled funkcija koje obavlja tijelo za ovjeravanje Ako upravljačko tijelo dodatno obavlja i funkcije tijela za ovjeravanje, osigurava se opis načina razdvajanja funkcija (vidjeti točku 2.1.2).

3.1.3.   Funkcije koje je službeno delegiralo tijelo za ovjeravanje, utvrđivanje posredničkih tijela i oblika delegiranja u skladu s člankom 123. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Upućivanje na relevantne dokumente (pravne akte s ovlaštenjima, sporazume). Opis postupaka koje posrednička tijela primjenjuju za izvršenje delegiranih zadataka i postupaka tijela za ovjeravanje u cilju nadzora učinkovitosti zadataka koji su delegirani posredničkim tijelima.

3.2.   Organizacija tijela za ovjeravanje

3.2.1.   Prikaz organizacije i pregled funkcija jedinica (uključujući plan za raspodjelu odgovarajućih ljudskih resursa s potrebnim vještinama). Tim su informacijama obuhvaćena i posrednička tijela na koja su neki zadaci delegirani.

3.2.2.   Opis postupaka koje je potrebno u pisanom obliku dostaviti osoblju tijela za ovjeravanje i posredničkih tijela; datum i izvor):

3.2.2.1.

Postupci sastavljanja i predaje zahtjeva za plaćanje:

Opis mehanizama koji su uspostavljeni kako bi tijelo za ovjeravanje imalo pristup svim informacijama o operacijama, potrebnima za potrebe sastavljanja i predaje zahtjeva za plaćanje, uključujući rezultate provjera upravljanja (u skladu s člankom 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013) i svih relevantnih revizija.

Opis postupka u okviru kojeg se zahtjevi za plaćanje sastavljaju i podnose Komisiji, uključujući postupak kojim se osigurava predaja konačnog zahtjeva za međuplaćanje do 31. srpnja nakon isteka prethodne obračunske godine.

3.2.2.2.

Opis računovodstvenog sustava koji se primjenjuje kao temelj za potvrdu Komisiji računa rashoda (članak 126. točka (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013):

mehanizmi slanja zbirnih podataka tijelu za ovjeravanje u slučaju decentraliziranog sustava,

poveznica između računovodstvenog i informacijskog sustava opisanog u stavku 4.1.

utvrđivanje transakcija europskih strukturnih i investicijskih fondova u slučaju zajedničkog sustava s drugim fondovima.

3.2.2.3.

Opis postupaka koji su uspostavljeni za sastavljanje računa iz članka 59. stavka 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2013 (članak 126. točka (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013). Mehanizmi za potvrđivanje potpunosti, točnosti i istinitosti računa te za potvrđivanje da su rashodi navedeni u računima u skladu s mjerodavnim pravom (članak 126. točka (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013), uzimajući u obzir rezultate svih provjera i revizija.

3.2.2.4.

Prema potrebi, opis postupaka tijela za ovjeravanje u pogledu opsega, pravila i postupaka koji se odnose na učinkovite mehanizme koje je država članica (3) odredila za provjeru pritužbi na ESI fondove u kontekstu članka 74. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.3.   Povrat sredstava

3.3.1.   Opis sustava kojim se osigurava brzi povrat javne pomoći, uključujući pomoć Unije.

3.3.2.   Postupci kojima se osigurava odgovarajući revizorski trag vođenjem računovodstvene evidencije u elektroničkom obliku za svaku operaciju, uključujući vraćene iznose, iznose za povrat, iznose povučene iz zahtjeva za plaćanje, nepovrative iznose i iznose koji se odnose na operacije obustavljene sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom, uključujući povrate koji proizlaze iz primjene članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o trajnosti operacija.

3.3.3.   Mehanizmi za oduzimanje vraćenih iznosa ili iznosa koje treba povući iz rashoda koji će se prijaviti.

4.   INFORMACIJSKI SUSTAV

4.1.   Opis informacijskih sustava, uključujući dijagram (središnji ili zajednički mrežni sustav ili decentralizirani sustav s poveznicama među sustavima) za:

4.1.1.

Prikupljanje, bilježenje i pohranjivanje podataka u elektroničkom obliku o svakoj operaciji, uključujući, prema potrebi, podatke o pojedinačnim sudionicima te raščlambu podataka po spolu, kada je to zatraženo, za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju u skladu sa zahtjevima iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 24. Delegirane uredbe Komisije br. 480/2014.

4.1.2.

Osiguranje da su podaci iz prethodne točke prikupljeni, uneseni i pohranjeni u sustavu te da su podaci o pokazateljima raščlanjeni po spolu kada je to zatraženo prilozima I. i II. Uredbi (EU) br. 1304/2013, u skladu sa zahtjevima iz članka 125. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

4.1.3.

Osiguranje sustava kojim se u elektroničkom obliku bilježe i pohranjuju računovodstvene evidencije za svaku operaciju, koji podržava sve podatke potrebne za sastavljanje zahtjeva za plaćanje i računa, uključujući evidenciju iznosa za povrat, vraćenih iznosa i povučenih iznosa nakon obustave cijelog doprinosa ili njegovog dijela za operaciju ili operativni program kako je određeno u članku 126. točki (d) i članku 137. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

4.1.4.

Vođenje elektroničke računovodstvene evidencije rashoda predanih Komisiji i povezanog javnog doprinosa isplaćenog korisnicima kako je određeno u članku 126. točki (g) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

4.1.5.

Vođenje evidencije o povrativim iznosima i iznosima koji su povučeni nakon ukidanja cijelog ili dijela doprinosa za operaciju kako je određeno u članku 126. točki (h) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

4.1.6.

Vođenje evidencije o iznosima koji se odnose na operacije obustavljene sudskim postupkom ili upravnom žalbom sa suspenzivnim učinkom.

4.17.

Naznaka jesu li sustavi u funkciji i mogu li se u okviru njih pouzdano bilježiti prethodno navedeni podaci.

4.2.   Opis postupaka kojima se provjerava osiguranje zaštite informacijskih sustava.

4.3.   Opis trenutačne situacije u pogledu provedbe zahtjeva iz članka 122. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.


(1)  U skladu s člankom 123. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u slučajevima kada su upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje dio istog tijela, upravljačko tijelo mora biti institucija ili tijelo javne vlasti).

(2)  Upućivanje na dokument ili nacionalno zakonodavstvo u kojem je država članica uspostavila učinkovite mehanizme.

(3)  Upućivanje na dokument ili nacionalno zakonodavstvo u kojem je država članica uspostavila učinkovite mehanizme.


PRILOG IV.

Model izvješća neovisnog revizorskog tijela u skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

1.   Uvod

1.1.   Utvrditi cilj izvješća, tj. odrediti rezultate procjene usklađenosti upravljačkog tijela i tijela za ovjeravanje s kriterijima za imenovanje koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 kako bi se izrazilo mišljenje o njihovoj usklađenosti s kriterijima za imenovanje.

1.2.   Utvrditi opseg izvješća, tj. obuhvaćeno tijelo ili obuhvaćena tijela, odnosno upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje (i, prema potrebi, delegirane funkcije tih tijela) te njihovu usklađenost s kriterijima za imenovanje koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013, uz upućivanje na konkretne obuhvaćene fondove i programe.

1.3.   Navesti tijelo koje je izradilo izvješće („neovisno revizorsko tijelo”) i odrediti je li riječ o tijelu za reviziju za obuhvaćeni operativni program ili obuhvaćene operativne programe.

1.4.   Navesti način na koji je osigurana neovisnost djelovanja neovisnog revizorskog tijela od upravljačkog tijela i tijela za ovjeravanje (vidjeti članak 124. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013). Prema potrebi, navesti i način na koji je osigurana neovisnost djelovanja neovisnog revizorskog tijela od zajedničkog tajništva (predviđenog u članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013).

2.   Metodologija i opseg rada

2.1.   Navesti razdoblje i vremenski okvir revizije (datum kad je konačan opis funkcija i postupaka za upravljačko tijelo i, prema potrebi, tijelo za ovjeravanje primilo neovisno revizorsko tijelo, datum kad je revizija započela i završila te dodijeljena sredstva).

2.2.   Prema potrebi, odrediti opseg korištenja prethodnom revizijom za programsko razdoblje od 2007. do 2013. u skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.3.   Odrediti a) opseg korištenja revizijom koju su provela druga tijela i b) kontrolu kvalitete koja je izvršena na toj reviziji u pogledu primjerenosti posla.

2.4.   Opisati posao izvršen u svrhu procjene, u skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, jesu li upravljačko tijelo i tijelo za ovjeravanje koje je imenovala [država članica] ispunili kriterije koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 kojima je, među ostalim, obuhvaćeno sljedeće:

2.4.1.

Ispitati opis funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i, prema potrebi, tijelu za ovjeravanje u skladu s modelom definiranim u Prilogu III. ovoj Uredbi..

2.4.2.

Ispitati druge relevantne dokumente koji se odnose na sustav; navesti sve revizije zakona, ministarskih akata, okružnica, unutarnjeg postupka/drugih priručnika, smjernica i/ili kontrolnih popisa.

2.4.3.

Razgovori s osobljem u glavnim tijelima (uključujući posrednička tijela, prema potrebi). Uključivanje opisa metode i kriterija za odabir, predmeta koji su obuhvaćeni, broja održanih razgovora i ispitanika.

2.4.4.

Pregledati opis i postupke koji se odnose na informacijske sustave, obuhvaćajući posebno zahtjeve iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 i provjeriti jesu li ti sustavi u funkciji i uspostavljeni kako bi se osiguralo sljedeće: i. odgovarajući revizorski trag; ii. zaštita osobnih podataka; iii. cjelovitost, dostupnost i autentičnost podataka; iv. pouzdane, točne i potpune informacije o provedbi operativnog programa (u skladu s člankom 125. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013), podaci o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju (u skladu s člankom 125. stavkom 2. točkama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013) i podaci potrebni za sastavljanje zahtjeva za plaćanje i računa (u skladu sa zahtjevima iz članka 126. točaka (d), (g) i (h) Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.4.5.

Ako je upravljačko tijelo ili tijelo za ovjeravanje delegiralo funkcije drugim tijelima, opisati provedenu reviziju kako bi se provjerilo je li upravljačko tijelo i/ili tijelo za ovjeravanje procijenilo kapacitete tih tijela za provedbu delegiranih zadataka, jesu li uspostavljeni dostatni nadzorni postupci nad tim posredničkim tijelima te sve druge relevantne revizije.

2.5.   Navesti je li bilo proturječnih postupaka prije izdavanja tog izvješća te navesti relevantne institucije/tijela.

2.6.   Potvrditi da je posao obavljen uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizijske standarde.

2.7.   Utvrditi postoje li ograničenja opsega (1), posebno ona koja utječu na mišljenje neovisnog revizorskog tijela.

3.   Rezultati procjene za svako tijelo/sustav

3.1   Popuniti tablicu za svako tijelo/sustav:

CCI ili sustav (skupina CCI-ova)

Predmetno tijelo (upravljačko tijelo ili tijelo za ovjeravanje)

Potpunost i točnost opisa (D/N)

Zaključak (pozitivni, s rezervom, negativni)

Kriteriji za imenovanje na koje se to odnosi

Dio opisa funkcija i postupaka na koje se to odnosi

Nedostaci

Prioriteti na koje se to odnosi

Preporuke/korektivne mjere

Vremenski okvir dogovoren s predmetnim tijelom za provedbu korektivnih mjera

CCI x

Upravljačko tijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijelo za ovjeravanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustav y

Upravljačko tijelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijelo za ovjeravanje

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Dostaviti rezultate procjene područja koja nisu u potpunosti obuhvaćena prethodnom tablicom, što uključuje ali nije ograničeno na sljedeće:

3.2.1.

postupke uspostavljene za sastavljanje računa iz članka 59. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (2) (članak 126. točka (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.2.

mehanizme za potvrđivanje potpunosti, točnosti i istinitosti računa te da su rashodi navedeni u računima u skladu s mjerodavnim pravom, i da su nastali u sklopu operacija odabranih za financiranje u skladu s kriterijima primjenjivima na operativni program i u skladu s primjenjivim pravom (članak 126. točka (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.3.

postupke za osiguranje učinkovitih i razmjernih mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike (članak 125. stavak 4. točka (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.4.

okvir kojim se osigurava da će se, prema potrebi, primijeniti prikladan postupak upravljanja rizicima, posebno u slučaju velikih izmjena sustava upravljanja i kontrole (Prilog XIII. točka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.5.

mehanizme za sastavljanje izjave o upravljanju i godišnjeg sažetka završnih revizija i kontrola te utvrđenih nedostataka (članak 125. stavak 4. točka (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.6.

mehanizme za prikupljanje, bilježenje i pohranu podataka u elektroničkom obliku o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući podatke o pokazateljima i ostvarenjima (članak 125. stavak 2. točke (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013);

3.2.7.

okvir kojim se, u slučaju delegiranja zadataka posredničkim tijelima, osigurava određivanje odgovornosti i obaveza svakog pojedinog tijela, provjera njihovih sposobnosti za izvršavanje delegiranih im zadataka te postojanje postupaka izvješćivanja (Prilog XIII. točka 1. podtočka ii. Uredbe (EU) br. 1303/2013).


(1)  Ograničenje opsega:Ograničenje opsega rada revizora može uvesti subjekt (na primjer, ako je u uvjetima angažmana određeno da revizor neće provesti postupak reviziji za koji revizor smatra da je potreban). Ograničenje opsega može se uvesti zbog okolnosti. Može nastati i ako su, prema mišljenju revizora, računovodstvene evidencije subjekta neprimjerene ili ako revizor ne može provesti postupak revizije za koji smatra da je poželjan.]

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


PRILOG V.

Model mišljenja neovisnog revizorskog tijela o usklađenosti upravljačkog tijela i tijela za ovjeravanje s kriterijima za imenovanje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013

Primatelj (institucija/tijelo države članice)

UVOD

Ja, niže potpisani, predstavnik [naziv neovisnog revizorskog tijela u skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013] kao tijela čije je djelovanje neovisno o upravljačkom tijelu i tijelu za ovjeravanje, nadležnog za sastavljanje izvješća i mišljenja s rezultatima procjene usklađenosti upravljačkog tijela i tijela za ovjeravanje s kriterijima za imenovanje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 za [naziv operativnog programa ili operativnih programa, kod ili kodovi CCI] (dalje u tekstu „program” ili „programi”) proveo sam ispitivanje u skladu s člankom 124. stavkom 2. navedene Uredbe.

OPSEG ISPITIVANJA

Ispitivanjem su obuhvaćeni upravljačko tijelo, tijelo za ovjeravanje i (prema potrebi) delegirane funkcije tih tijela, kako je opisano u odjeljku 1. priloženog izvješća [Prilog IV. ovoj Uredbi].

Raspon i opseg ispitivanja detaljno su opisani u odjeljku 2. priloženog izvješća. Među drugim aspektima opisanima u ovom izvješću ispitivanje se temeljilo na opisu funkcija i postupaka u upravljačkom tijelu i, prema potrebi, tijelu za ovjeravanje, koji je sastavilo i za koji je nadležno [naziv tijela nadležnog za opis] te koji je primljen [dd/mm/gggg] od [naziv tijela koje je dostavilo opis].

Za dio sustava upravljanja i kontrole (1)u [upravljačko tijelo ili tijelo za ovjeravanje] koji se odnosi na …, zaključio sam da je sustav u načelu jednak onome iz prethodnog programskog razdoblja te da postoje dokazi, na temelju revizijskog rada obavljenog u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (2) ili Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 (3), o njihovu djelotvornom funkcioniranju u tom razdoblju. Stoga sam zaključio da su odgovarajući kriteriji ispunjeni bez provedbe dodatne revizije.

MIŠLJENJE

(Pozitivno mišljenje)

Na temelju prethodno navedenog ispitivanja smatram da upravljačko tijelo i/ili tijelo za ovjeravanje koji su imenovani za program ili programe ispunjuju kriterije za imenovanje koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013.

ili

(Mišljenje s rezervom)

Na temelju prethodno navedenog ispitivanja smatram da upravljačko tijelo i/ili tijelo za ovjeravanje koji su imenovani za program ili programe ispunjuju kriterije za imenovanje koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013, osim u sljedećim aspektima (4)

Razlozi zbog kojih smatram da navedeno tijelo/navedena tijela ne ispunjuje/ne ispunjuju kriterij ili kriterije za imenovanje i moja procjena ozbiljnosti sljedeći su (5)

ili

(Negativno mišljenje)

Na temelju prethodno navedenog ispitivanja smatram da upravljačko tijelo i/ili tijelo za ovjeravanje koji su imenovani za program ili programe ne ispunjuju kriterije za imenovanje koji se odnose na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, aktivnosti upravljanja i kontrole te praćenje iz Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Ovo se negativno mišljenje temelji

na sljedećem (6)

Posebna napomena (upotrijebiti prema potrebi)

[Neovisno revizorsko tijelo može uključiti i posebnu napomenu koja ne utječe na njegovo mišljenje, kako je utvrđeno u međunarodno priznatim revizijskim standardima.]

Datum

Potpis


(1)  Taj se stavak primjenjuje samo prema potrebi, u skladu s člankom 124. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (SL L 210, 31.7.2006., str. 25.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskom fondu za ribarstvo (SL L 223, 15.8.2006., str. 1.).

(4)  Navesti tijelo ili tijela i kriterije za imenovanje koje ne ispunjuju.

(5)  Navesti razlog ili razloge za rezervu ili rezerve za svako tijelo i svaki kriterij za imenovanje.

(6)  Navesti razlog ili razloge za negativno mišljenje za svako tijelo i svaki aspekt.


PRILOG VI.

Model zahtjeva za plaćanje uključujući dodatno izvješćivanje o financijskim instrumentima

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE

EUROPSKA KOMISIJA

Predmetni fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijina referentna oznaka (CCI):

<type='S' input='S'>

Naziv operativnog programa:

<type='S' input='G'>

Odluka Komisije:

<type='S' input='G'>

Datum Odluke Komisije:

<type='D' input='G'>

Broj zahtjeva za plaćanje:

<type='N' input='G'>

Datum podnošenja zahtjeva za plaćanje:

<type='D' input='G'>

Nacionalna referentna oznaka (neobvezno):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Molimo odrediti vrstu zahtjeva za plaćanje:

Zahtjev za međuplaćanje u skladu s člankom 131. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<radio button>

Konačni zahtjev za međuplaćanje u skladu s člankom 135. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<radio button>

U skladu s člankom 135. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ovaj se zahtjev za plaćanje odnosi na obračunsko razdoblje:

od (3)

<type='D' input='G'>

do:

<type='D' input='G'>

Rashodi raščlanjeni po prioritetu i kategoriji regija kako su uneseni u račune tijela za ovjeravanje

(uključujući programske doprinose koji se plaćaju financijskim instrumentima (članak 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013) i predujmove plaćene u kontekstu državne potpore (članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013))

Prioritet

Osnova izračuna (javna ili ukupna)

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama

Ukupni iznos javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Ukupno

 

 

 

Slabije razvijene regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sveukupno

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Osnova izračuna (javna ili ukupna) (6)

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama

Ukupni iznos javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sveukupno

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

POTVRDA

Ovjeravanjem ovog zahtjeva za plaćanje tijelo za ovjeravanje potvrđuje da su odgovornosti predviđene u članku 126. točkama (a), (d), (e), (f), (g) i (h) Uredbe (EU) br. 1303/2013 ispunjene i traži plaćanje iznosa kako su navedeni u nastavku.

Predstavnik tijela za ovjeravanje:

<type='S' input='G'>

ZAHTJEV ZA PLAĆANJE

FOND

IZNOSI

Slabije razvijene regije

Tranzicijske regije

Razvijenije regije

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (7)

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

FOND

IZNOS

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Plaćanje se izvršava na sljedeći bankovni račun:

Imenovano tijelo

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Banka

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN bankovnog računa

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Vlasnik računa (ako nije isti kao imenovano tijelo)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Ako se program odnosi na više fondova, zahtjev za plaćanje potrebno je poslati odvojeno za svaki od njih. Neovisno o načinu provedbe Inicijative za zapošljavanje mladih (posebni operativni program, posebna prioritetna os ili dio prioritetne osi), rashodi koji se odnose na aktivnosti Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) uvijek će se prijavljivati u okviru zahtjeva za plaćanje iz ESF-a i stoga uključivati i posebna sredstva dodijeljena Inicijativi i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(2)  Kazala:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Boolean (Booleanov operator), Cu = Currency (valuta)

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

(3)  Prvi dan obračunske godine, automatski kodiran u informacijskom sustavu.

(4)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(5)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(6)  Za EFPR sufinanciranje se primjenjuje samo na „Ukupne prihvatljive javne rashode”. Stoga će se u slučaju EFPR-a osnovica za izračun u ovom modelu automatski prilagoditi na „Javno”.

(7)  Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

Dodatak 1.

Informacije o programskim doprinosima koji se plaćaju financijskim instrumentima iz članka 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i uključenima u zahtjeve za plaćanje (kumulativno od početka programa) (1)

 

Programski doprinosi koji se plaćaju financijskim instrumentima uključeni u zahtjeve za plaćanje

Iznosi plaćeni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prioritet (5)

Ukupan iznos programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima

Iznos povezanih javnih rashoda

Ukupan iznos programskih doprinosa koji su stvarno plaćeni ili, u slučaju jamstava, odobreni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (2)

Iznos povezanih javnih rashoda

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

 

Programski doprinosi koji se plaćaju financijskim instrumentima uključeni u zahtjeve za plaćanje

Iznosi plaćeni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Ukupan iznos programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima

Iznos povezanih javnih rashoda

Ukupan iznos programskih doprinosa koji su stvarno plaćeni ili, u slučaju jamstava, odobreni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (8)

Iznos povezanih javnih rashoda

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Za EPFRR uključeno u tromjesečnu izjavu o rashodima.

(2)  Na završetku prihvatljivi rashodi moraju biti u skladu s odredbama članka 42. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(3)  Potrebno je napomenuti da je zbog posebnosti EPFRR-a vrijednost u stupcu (B) jednaka vrijednosti u stupcu (A), a vrijednost u stupcu (D) jednaka vrijednosti u stupcu (C).

(4)  Potrebno je napomenuti da je zbog posebnosti EPFRR-a vrijednost u stupcu (B) jednaka vrijednosti u stupcu (A), a vrijednost u stupcu (D) jednaka vrijednosti u stupcu (C).

(5)  Za kod mjere u okviru EPFRR-a.

(6)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(7)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(8)  Na završetku prihvatljivi rashodi moraju biti u skladu s odredbama članka 42. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Dodatak 2.

Predujmovi plaćeni u kontekstu državne potpore (članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013) i uključeni u zahtjeve za plaćanje (kumulativno od početka programa)

Prioritet

Ukupan iznos plaćen iz operativnog programa kao predujmovi (1)

Iznos koji je pokriven rashodima koje plaćaju korisnici u roku od tri godine od plaćanja predujma

Iznos koji nije pokriven rashodima koje plaćaju korisnici i za koje još nije prošao rok od tri godine.

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Ukupan iznos plaćen iz operativnog programa kao predujmovi (4)

Iznos koji je pokriven rashodima koje plaćaju korisnici u roku od tri godine od plaćanja predujma

Iznos koji nije pokriven rashodima koje plaćaju korisnici i za koje još nije prošao rok od tri godine

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Taj je iznos uključen u ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama kako je navedeno u zahtjevu za plaćanje. Budući da je državna potpora po svojoj prirodi javni rashod, taj ukupni iznos jednak je javnom rashodu.

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(4)  Taj je iznos uključen u ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama kako je navedeno u zahtjevu za plaćanje. Budući da je državna potpora po svojoj prirodi javni rashod, taj ukupni iznos jednak je javnom rashodu.


PRILOG VII.

Model za račune

RAČUNI ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

<type='D' – type='D' input='S'>

EUROPSKA KOMISIJA

Predmetni fond  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Komisijina referentna oznaka (CCI):

<type='S' input='S'>

Naziv operativnog programa:

<type='S' input='G'>

Odluka Komisije:

<type='S' input='G'>

Datum Odluke Komisije:

<type='D' input='G'>

Verzija računa:

<type='S' input='G'>

Datum predaje računa:

<type='D' input='G'>

Nacionalna referentna oznaka (neobvezno):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

POTVRDA

Tijelo za ovjeravanje ovime potvrđuje sljedeće:

1.

računi su potpuni, točni i istiniti, a rashodi navedeni u računima u skladu su s mjerodavnim pravom i nastali su u sklopu operacija odabranih za financiranje u skladu s kriterijima primjenjivima na operativni program i u skladu s primjenjivim pravom;

2.

poštuju se odredbe iz posebnih uredaba o fondu, članka 59. stavka 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i članka 126. točaka (d) i (f) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

3.

poštuju se odredbe iz članka 140. Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu dostupnosti dokumenata.

Predstavnik tijela za ovjeravanje:

<type='S' input='G'>


(1)  Ako se program odnosi na više fondova, račune je potrebno poslati odvojeno za svaki od njih. U slučaju Inicijative za zapošljavanje mladih godišnji računi uključivat će posebna sredstva dodijeljena Inicijativi i odgovarajuću potporu iz ESF-a

(2)  Kazala:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Boolean (Booleanov operator), Cu = Currency (valuta)

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

Dodatak 1.

Iznosi evidentirani u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje iz članka 137. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda evidentiranih u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koji je uključen u zahtjeve za plaćanje dostavljene Komisiji.

Ukupni iznos povezanih javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

Ukupni iznos odgovarajućih isplata korisnicima u skladu s člankom 132. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda evidentiranih u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koji je uključen u zahtjeve za plaćanje dostavljene Komisiji.

Ukupni iznos povezanih javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

Ukupni iznos odgovarajućih isplata korisnicima u skladu s člankom 132. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Plaćanja uključuju posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a u stupcu (C).

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Plaćanja uključuju posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a u stupcu (C).

Dodatak 2.

Povučeni i vraćeni iznosi tijekom obračunske godine iz članka 137. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

POVUČENA SREDSTVA

POVRAT SREDSTAVA (1)

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda uključen u zahtjeve za plaćanje

Povezani javni rashodi

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda uključen u zahtjeve za plaćanje

Povezani javni rashodi

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podjela povučenih i vraćenih iznosa tijekom obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

POVUČENA SREDSTVA

POVRAT SREDSTAVA (4)

 

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda uključen u zahtjeve za plaćanje

Povezani javni rashodi

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda uključen u zahtjeve za plaćanje

Povezani javni rashodi

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podjela povučenih i vraćenih iznosa tijekom obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Isključujući povrate sredstava u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (vidjeti Dodatak 4.).

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(4)  Isključujući povrate sredstava u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (vidjeti Dodatak 4.).

Dodatak 3.

Iznosi za povrat na kraju obračunske godine iz članka 137. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda (1)

Povezani javni rashodi

(A)

(B)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Ukupno

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podjela iznosa za povrat na kraju obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda (4)

Povezani javni rashodi

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podjela iznosa za povrat na kraju obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Uključujući rashode za povrat u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(4)  Uključujući rashode za povrat u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Dodatak 4.

Povrati sredstava provedeni u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 tijekom obračunske godine – članak 137. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

POVRAT SREDSTAVA

Ukupni prihvatljivi rashodi

Povezani javni rashodi

(A)

(B)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Ukupno

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Podjela vraćenih iznosa tijekom obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

POVRAT SREDSTAVA

Ukupni prihvatljivi rashodi

Povezani javni rashodi

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Podjela vraćenih iznosa tijekom obračunske godine po obračunskoj godini iz izjave o povezanim rashodima

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja 2015. (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

U pogledu obračunske godine koja završava 30. lipnja … (ukupno)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od čega iznosi koji su ispravljeni kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

Dodatak 5.

Nepovrativi iznosi na kraju obračunske godine iz članka 137. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

NEPOVRATIVI IZNOSI

Ukupni prihvatljivi iznos rashoda (1)

Povezani javni rashodi

Komentari (obvezno)

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

NEPOVRATIVI IZNOSI

 

Ukupni prihvatljivi rashodi (4)

Povezani javni rashodi

Komentari (obvezno)

(A)

(B)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

SVEUKUPNO

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Uključujući nepovrative javne rashode u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(4)  Uključujući nepovrative javne rashode u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Dodatak 6.

Iznosi programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (kumulativno od početka programa) iz članka 137. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

Programski doprinosi koji se plaćaju financijskim instrumentima uključeni u zahtjeve za plaćanje

Iznosi koji se plaćaju kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Ukupan iznos programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima

Iznos povezanih javnih rashoda

Ukupni iznos programskih doprinosa koji su stvarno plaćeni ili, u slučaju jamstava, odobreni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (2)

Iznos povezanih javnih rashoda

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prijelazne regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

 

Programski doprinosi koji se plaćaju financijskim instrumentima uključeni u zahtjeve za plaćanje

Iznosi koji se plaćaju kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prioritet

Ukupan iznos programskih doprinosa koji se plaćaju financijskim instrumentima

Iznos povezanih javnih rashoda

Ukupni iznos programskih doprinosa koji su stvarno plaćeni ili, u slučaju jamstava, odobreni kao prihvatljivi rashodi u smislu članka 42. stavka 1. točaka (a), (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 (5)

Iznos povezanih javnih rashoda

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Na završetku prihvatljivi rashodi moraju biti u skladu s odredbama članka 42. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)  Na završetku prihvatljivi rashodi moraju biti u skladu s odredbama članka 42. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(4)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(5)  Na završetku prihvatljivi rashodi moraju biti u skladu s odredbama članka 42. stavaka 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Dodatak 7.

Predujmovi plaćeni u kontekstu državne potpore u skladu s člankom 131. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (kumulativno od početka programa) iz članka 137. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

Ukupan iznos plaćen iz operativnog programa kao predujmovi (1)

Iznos koji je pokriven rashodima koje plaćaju korisnici u roku od tri godine od plaćanja predujma

Iznos koji nije pokriven rashodima koje plaćaju korisnici i za koje još nije prošao rok od tri godine

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 4

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Ukupan iznos plaćen iz operativnog programa kao predujmovi (4)

Iznos koji je pokriven rashodima koje plaćaju korisnici u roku od tri godine od plaćanja predujma

Iznos koji nije pokriven rashodima koje plaćaju korisnici i za koje još nije prošao rok od tri godine.

(A)

(B)

(C)

Prioritet 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prioritet 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Taj je iznos uključen u ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama kako je navedeno u zahtjevu za plaćanje. Budući da je državna potpora po svojoj prirodi javni rashod, taj ukupni iznos jednak je javnom rashodu.

(2)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(3)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013. Uključuje posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih i odgovarajuću potporu iz ESF-a.

(4)  Taj je iznos uključen u ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama kako je navedeno u zahtjevu za plaćanje. Budući da je državna potpora po svojoj prirodi javni rashod, taj ukupni iznos jednak je javnom rashodu.

Dodatak 8.

Usklađivanje rashoda – članak 137. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Prioritet

Ukupni prihvatljivi rashodi uključeni u zahtjeve za plaćanje podnesene Komisiji  (1)

Rashodi prijavljeni u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013  (2)

Razlika  (3)

Komentari (obvezni u slučaju razlike)

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama

Ukupni iznos javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda evidentiranih u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koji je uključen u zahtjeve za plaćanje dostavljene Komisiji.

Ukupni iznos povezanih javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritet 1

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 2

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 3

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

Slabije razvijene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Tranzicijske regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Razvijenije regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Najudaljenije regije i sjeverne rijetko naseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Od čega iznosi koji su ispravljeni u tekućim računima kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Model se automatski prilagođava na temelju CCI-ja. Na primjer, u slučaju programâ koji nisu uključeni u kategorije regija (doprinosi Kohezijskog fonda, ETS-a, EFPR-a, ENI-ja i IPA-e ETS-u, posebnom operativnom programu u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih bez tehničke pomoći, prema potrebi) tablica izgleda kako slijedi:

Prioritet

Ukupni prihvatljivi rashodi uključeni u zahtjeve za plaćanje podnesene Komisiji  (6)

Rashodi prijavljeni u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013  (7)

Razlika  (8)

Komentari (obvezni u slučaju razlike)

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su nastali na teret korisnika i plaćeni su u provedbenim operacijama

Ukupni iznos javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

Ukupni iznos prihvatljivih rashoda evidentiranih u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koji je uključen u zahtjeve za plaćanje dostavljene Komisiji.

Ukupni iznos povezanih javnih rashoda nastalih u provedbenim operacijama

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prioritet 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prioritet 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveukupno

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Od čega iznosi koji su ispravljeni u tekućim računima kao rezultat revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Automatski popunjeno na temelju konačnog zahtjev podnesenog u skladu s člankom 135. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2)  Automatski popunjeno na temelju Dodatka I.

(3)  Automatski izračunano.

(4)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru dijela prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(5)  Inicijativa za zapošljavanje mladih provodi se u okviru posebnog prioriteta iz članka 18. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

(6)  Automatski popunjeno na temelju konačnog zahtjev podnesenog u skladu s člankom 135. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(7)  Automatski popunjeno na temelju Dodatka I.

(8)  Automatski izračunano.