3.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 939/2014

оd 2. rujna 2014.

o uvođenju potvrda iz članaka 5. i 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima (1), a posebno njezin članak 19.,

budući da:

(1)

Za pravilnu primjenu Uredbe (EU) br. 606/2013 moraju se uvesti dvije potvrde.

(2)

Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku obvezuje Uredba (EU) br. 606/2013 te ih stoga obvezuje ova Uredba.

(3)

Dansku ne obvezuje ni Uredba (EU) br. 606/2013 ni ova Uredba.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za međusobno prepoznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima osnovanog Uredbom (EU) br. 606/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Obrazac koji će se upotrebljavati za zahtjeve za izdavanje potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 utvrđen je u Prilogu I. kao obrazac I.

2.   Obrazac koji će se upotrebljavati za zahtjeve za izdavanje potvrde iz članka 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 utvrđen je u Prilogu II. kao obrazac II.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 11. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 4.


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

Image

Image

Image