19.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 244/6


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 895/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezine članke 58. i 131.,

budući da:

(1)

Formaldehid, oligomerni produkti reakcije s anilinom (tehnički MDA) ispunjuju kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) pa stoga ispunjuju kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(2)

Arsenska kiselina ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(3)

Bis(2-metoksietil)-eter (diglim) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (c) te Uredbe.

(4)

1,2-dikloroetan (EDC) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(5)

2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilin (MOCA) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(6)

Dikromov tris(kromat) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(7)

Stroncijev kromat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(8)

Kalijev hidroksi-okta-okso-dicinkat-dikromat ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(9)

Penta-cinkov kromat okta-hidroksid ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao karcinogene (kategorija 1.A) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (a) te Uredbe.

(10)

Te su tvari identificirane i uvrštene na popis tvari predloženih za uvrštenje u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. U svojoj preporuci od 17. siječnja 2013. (3) Europska agencija za kemikalije (dalje u tekstu „Agencija”) preporučila je prioritetno uvrštenje tih tvari u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 u skladu s člankom 58. te Uredbe. Stoga je primjereno te tvari uvrstiti u taj Prilog.

(11)

N,N-dimetilacetamid (DMAC) ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao reproduktivno toksične (kategorija 1.B) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 pa stoga ispunjuje kriterije za uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 iz članka 57. točke (c) te Uredbe. Osim toga preporukom Agencije od 17. siječnja 2013. u skladu s člankom 58. te Uredbe identificiran je i uvršten na popis tvari predloženih u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za prioritetno uvrštenje u Prilog XIV. toj Uredbi. DMAC ima slična intrinzična svojstva kao N-metil-2-pirolidon (NMP), pa se obje tvari mogu smatrati mogućim alternativama za neke njihove važne primjene. Kemijska tvar NMP trenutačno je predmet postupka uvođenja ograničenja u skladu s člankom 69. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Zbog sličnosti dviju tvari, i u smislu intrinzičnih svojstava i u smislu njihove industrijske primjene, te radi osiguranja dosljednog regulatornog pristupa Komisija smatra primjerenim odgoditi odluku o uvrštavanju DMAC-a u Prilog XIV.

(12)

Krajnje rokove za dostavu zahtjeva i datume povlačenja iz podtočaka i. i ii. članka 58. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 primjereno je navesti u Prilogu XIV. toj Uredbi.

(13)

U preporuci Agencije od 17. siječnja 2013. utvrđeni su datumi iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 do kojih zahtjevi za sve tvari navedene u Prilogu ovoj Uredbi moraju biti zaprimljeni ako podnositelj želi nastaviti rabiti tvar ili je staviti na tržište za određene uporabe. Ti su datumi utvrđeni na temelju predviđenog vremena potrebnog za izradu zahtjeva za autorizaciju, uzimajući u obzir dostupne informacije o različitim tvarima i informacije primljene tijekom javne rasprave provedene u skladu s člankom 58. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. U obzir se uzima i sposobnost Agencije da obradi zahtjeve u roku predviđenom Uredbom (EZ) br. 1907/2006, kako je predviđeno člankom 58. stavkom 3. te Uredbe.

(14)

U vezi s dikromovim tris(kromatom), stroncijevim kromatom, kalijevim hidroksi-okta-okso-dicinkat-dikromatom i penta-cinkov kromat okta-hidroksidom, koji su svi spojevi kroma (VI), Agencija predlaže da krajnji rok za dostavu zahtjeva bude 24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija međutim smatra da bi krajnji rok za dostavu zahtjeva trebao biti 35 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe kako bi se poštovao pristup primijenjen na sedam spojeva kroma VI koji su već navedeni u unose 16. do 22. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(15)

Za svaku tvar navedenu u Prilogu ovoj Uredbi datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 treba biti 18 mjeseci nakon datuma iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. te Uredbe.

(16)

Člankom 58. stavkom 1. točkom (e) u vezi s člankom 58. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđa se mogućnost izuzimanja uporaba ili kategorija uporaba u slučajevima u kojima su minimalni zahtjevi u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša posebno propisani zakonodavstvom Unije, čime se osigurava odgovarajuća kontrola rizika. U skladu s informacijama koje su trenutačno dostupne, na temelju tih odredaba nije primjereno utvrditi izuzeća.

(17)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije prikladno utvrđivati izuzeća za istraživanja i razvoj usmjerene na proizvode i procese.

(18)

Na temelju trenutačno dostupnih informacija nije primjereno utvrditi razdoblja preispitivanja za određene uporabe.

(19)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(20)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


PRILOG

U tablici u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaju se sljedeći unosi:

Unos br.

Tvar

Intrinzično svojstvo ili svojstva iz članka 57.

Prijelazna rješenja

Izuzete uporabe (kategorije uporaba)

Razdoblja preispitivanja

Krajnji rok za dostavu zahtjeva (1)

Datum povlačenja (2)

„23.

Formaldehid, oligomerni produkti reakcije s anilinom (tehnički MDA)

EZ br.: 500-036-1

CAS br.: 25214-70-4

Karcinogen

(kategorija 1.B)

22. veljače 2016.

22. kolovoza 2017.

24.

Arsenska kiselina

EZ br.: 231-901-9

CAS br.: 7778-39-4

Karcinogen

(kategorija 1.A)

22. veljače 2016.

22. kolovoza 2017.

25.

Bis(2-metoksietil)-eter (diglim)

EZ br.: 203-924-4

CAS br.: 111-96-6

Reproduktivno toksičan

(kategorija 1.B)

22. veljače 2016.

22. kolovoza 2017.

26.

1,2-dikloroetan (EDC)

EZ br.: 203-458-1

CAS br.: 107-06-2

Karcinogen

(kategorija 1.B)

22. svibnja 2016.

22. studenoga 2017.

27.

2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilin (MOCA)

EZ br.: 202-918-9

CAS br.: 101-14-4

Karcinogen

(kategorija 1.B)

22. svibnja 2016.

22. studenoga 2017.

28.

Dikromov tris(kromat)

EZ br.: 246-356-2

CAS br.: 24613-89-6

Karcinogen

(kategorija 1.B)

22. srpnja 2017.

22. siječnja 2019.

29.

Stroncijev kromat

EZ br.: 232-142-6

CAS br.: 7789-06-2

Karcinogen

(kategorija 1.B)

22. srpnja 2017.

22. siječnja 2019.

30.

Kalijev hidroksi-okta-okso-dicinkat-dikromat

EZ br.: 234-329-8

CAS br.: 11103-86-9

Karcinogen

(kategorija 1.A)

22. srpnja 2017.

22. siječnja 2019.

31.

Penta-cinkov kromat okta-hidroksid

EZ br.: 256-418-0

CAS br.: 49663-84-5

Karcinogen

(kategorija 1.A)

22. srpnja 2017.

22. siječnja 2019.

—”


(1)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

(2)  Datum iz članka 58. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.