1.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 230/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 834/2014

оd 22. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu zajedničkog okvira za nadzor i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 110. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 1306/2013 omogućuje se zajednički okvir za nadzor i evaluaciju u cilju mjerenja uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Za primjenu navedenog okvira potrebno je utvrditi pravila kojima se osigurava sveobuhvatno i redovito ocjenjivanje napretka, djelotvornosti i učinkovitosti ZPP-a u odnosu na ciljeve. Kako bi se državama članicama i Komisiji omogućilo uvođenje dosljednog okvira za nadzor i evaluaciju, potrebno je utvrditi skup zajedničkih pokazatelja kako je navedeno u članku 110. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2)

Ti pokazatelji moraju biti povezani sa strukturom i ciljevima ZPP-a i utemeljeni na mjerljivim elementima. Stoga je potrebno utvrditi razne vrste pokazatelja kako bi se omogućila ocjena ZPP-a na svim razinama. Pokazatelji učinka trebali bi odražavati zajedničke glavne ciljeve ZPP-a kako je navedeno u članku 110. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Za svaki zajednički glavni cilj moguće je utvrditi detaljnije posebne ciljeve za koje je potrebno utvrditi pokazatelje rezultata. Ti posebni ciljevi uključuju prihode poljoprivrednih gospodarstava te promjenjivost prihoda poljoprivrednih gospodarstava, poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, stabilnost tržišta, očekivanja potrošača, osiguravanje javnih dobara i očuvanje okoliša, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama te održavanje raznovrsne poljoprivrede, kao i posebne ciljeve utvrđene za Europski fond za ruralni razvoj (EPFRR), tj. prioritete Unije za ruralni razvoj. Osim toga, potrebno je pratiti praktičnu provedbu instrumenata ZPP-a na temelju pokazatelja ostvarenja kojima se može izraziti ta operativna razina ZPP-a.

(3)

Važno je osigurati da se države članice i Komisija mogu učinkovito i pravodobno koristiti okvirom za nadzor i evaluaciju. Stoga je potrebno omogućiti da države članice osiguraju podatke potrebne za nadzor i evaluaciju ZPP-a u rokovima utvrđenima odgovarajućim uredbama. U cilju izbjegavanja svih nepotrebnih administrativnih tereta, Komisija bi se u onoj mjeri u kojoj je to moguće trebala koristiti podacima koji su joj već na raspolaganju.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za poljoprivredne fondove,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pokazatelji

Pokazatelji kojima se omogućuje ocjena napretka, djelotvornosti i učinkovitosti zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) u odnosu na ciljeve iz članka 110. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 mjerljivi su. Ti pokazatelji obuhvaćaju:

(a)

pokazatelje učinka iz odjeljka 1. Priloga ovoj Uredbi koji se odnose na područja očekivanog utjecaja ZPP-a;

(b)

pokazatelje rezultata iz odjeljka 2. Priloga ovoj Uredbi koji se odnose na glavna postignuća sljedećih uredbi:

i.

Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2);

ii.

Uredbe (EU) br. 1306/2013;

iii.

Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3); i

iv.

Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(c)

pokazatelje rezultata iz odjeljka 3. Priloga ovoj Uredbi koji se odnose na provedbu povezanih instrumenata ZPP-a;

(d)

pokazatelje konteksta iz odjeljka 4. Priloga ovoj Uredbi koji se odnose na odgovarajuće aspekte općih kontekstualnih trendova za koje je vjerojatno da će utjecati na provedbu, postignuća i uspješnost ZPP-a.

Pokazatelji rezultata, pokazatelji ostvarenja i pokazatelji konteksta relevantni za nadzor i evaluaciju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) utvrđeni su u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 (5).

Članak 2.

Pružanje informacija

1.   Države članice Komisiji osiguravaju podatke potrebne za praćenje i evaluaciju uspješnosti ZPP-a u rokovima za podnošenje izvješća i dostavljanje informacija u pogledu djelovanja instrumenata ZPP-a kako je navedeno u Uredbama (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013. Te su informacije točne i pouzdane.

2.   Za potrebe zajedničkog okvira za nadzor i evaluaciju Komisija se u onoj mjeri u kojoj je to moguće koristi sljedećim podacima koje su države članice već stavile na raspolaganje s pomoću postojećih instrumenata za razmjenu informacija:

(a)

podaci, priopćenja i izvješća koji se stavljaju na raspolaganje Komisiji u pogledu provedbe instrumenata koji djeluju u okviru ZPP-a te u pogledu provedbe relevantnog zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša;

(b)

podaci koji se stavljaju na raspolaganje Komisiji za potrebe poravnanja računa;

(c)

informacije koje se stavljaju na raspolaganje Eurostatu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(4)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31.7.2014., str. 18.).


PRILOG

Pokazatelji zajedničkog okvira za nadzor i evaluaciju ZPP-a

1.   Pokazatelji učinka iz članka 1. prvog podstavka točke (a)

1.

Poljoprivredni poduzetnički prihod

2.

Poljoprivredni faktorski prihod

3.

Ukupan faktorski prihod u poljoprivredi

4.

Promjenjivost cijena robe u EU-u

5.

Razvoj potrošačkih cijena prehrambenih proizvoda

6.

Trgovinska bilanca u poljoprivredi

7.

Emisije iz poljoprivrede

8.

Popis ptica povezanih s poljoprivrednim površinama

9.

Poljoprivreda visoke prirodne vrijednosti (HNV)

10.

Dobivanje vode u poljoprivredi

11.

Kvaliteta voda

12.

Organske tvari u obradivoj zemlji

13.

Erozija tla vodom

14.

Stopa zaposlenosti u ruralnim područjima

15.

Stupanj siromaštva u ruralnim područjima

16.

BDP po glavi stanovnika u ruralnim područjima

2.   Pokazatelji rezultata iz stavka 1. prvog podstavka točke (b)

1.

Udio izravnih potpora u prihodu od poljoprivrede

2.

Promjenjivost prihoda poljoprivrednih gospodarstava

prema vrsti gospodarstva

prema ekonomskoj veličini

3.

Dodana vrijednost za primarne proizvođače u prehrambenom lancu

4.

Izvoz poljoprivrednih proizvoda EU-a

udio izvoza poljoprivrednih proizvoda EU-a u svjetskom izvozu

udio konačnih proizvoda u izvozu poljoprivrednih proizvoda EU-a

5.

Javna intervencija: % količine proizvoda kupljenih u interventnom skladištu u ukupnoj proizvodnji EU-a

6.

Privatno skladištenje: % količine proizvoda u privatnom skladištu u ukupnoj proizvodnji EU-a

7.

Izvozne subvencije: % količine proizvoda izvezenih uz izvozne subvencije u ukupnoj proizvodnji EU-a

8.

Cijene robe u EU-u u usporedbi sa svjetskim cijenama (raščlanjene prema proizvodima)

9.

Vrijednost proizvodnje u skladu s programima kvalitete EU-a u usporedbi s ukupnom vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane

10.

Važnost ekološkog uzgoja

udio ekološke površine u odnosu na ukupno korišteno poljoprivredno zemljište

udio stoke iz ekološkog uzgoja u ukupnom broju grla stoke

11.

Raznolikost usjeva

na poljoprivrednom gospodarstvu (broj poljoprivrednih gospodarstava prema broju usjeva i veličini)

u određenoj regiji

12.

Udio pašnjaka u odnosu na ukupno korišteno poljoprivredno zemljište

13.

Udio ekološki značajne površine (EFA) u odnosu na poljoprivredno zemljište

14.

Udio područja obuhvaćen mjerama ekologizacije

15.

Neto emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrednog tla

16.

Strukturna raznolikost

apsolutna vrijednost

relativna vrijednost

17.

Dodatni pokazatelji rezultata navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014.

3.   Pokazatelji rezultata iz članka 1. prvog podstavka točke (c)

Izravna plaćanja

Program osnovnih plaćanja

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Program jedinstvenih plaćanja po površini

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Prijelazna nacionalna potpora (TNA)

Broj poljoprivrednika

Broj jedinica za koje se odobrava TNA (hektari/životinje/ostalo)

Preraspodjela plaćanja

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Ekologizacija

Ukupan broj poljoprivrednika koji moraju ispuniti barem jednu obvezu ekologizacije

Ukupan broj hektara koje su ti poljoprivrednici prijavili

Izuzeća od ekologizacije

Broj izuzetih poljoprivrednika raščlanjen kako slijedi: ekološki poljoprivrednici/poljoprivrednici izuzeti od raznolikosti usjeva/poljoprivrednici izuzeti od obveze u pogledu ekološki značajnih površina

Broj hektara koje su ti poljoprivrednici prijavili (ekološki poljoprivrednici/poljoprivrednici izuzeti od raznolikosti usjeva/poljoprivrednici izuzeti od obveze u pogledu ekološki značajnih površina)

Raznolikost usjeva

Broj poljoprivrednika na koje se primjenjuje raznolikost usjeva (s dva usjeva; s tri usjeva)

Broj hektara obradivog zemljišta koje su prijavili poljoprivrednici na koje se primjenjuje raznolikost usjeva (s dva usjeva; s tri usjeva)

Trajni travnjaci

Broj poljoprivrednika s trajnim travnjacima uračunatima u omjer

Broj hektara trajnih travnjaka koje su prijavili poljoprivrednici, a koji su uračunati u omjer

Broj poljoprivrednika s trajnim travnjacima u područjima koja su određena kao ekološki osjetljiva

Broj hektara obuhvaćenih ekološki osjetljivim trajnim travnjacima koje su ti poljoprivrednici prijavili

Broj hektara područja određenih kao ekološki osjetljivi trajni pašnjaci (ukupno)

Ekološki značajne površine

Broj poljoprivrednika koji podliježu zahtjevima povezanima s ekološki značajnim površinama

Broj hektara obradivog zemljišta koje su prijavili poljoprivrednici koji podliježu zahtjevima povezanima s ekološki značajnim površinama

Broj hektara površina koje su poljoprivrednici prijavili kao ekološki značajne površine, raščlanjene prema vrsti ekološki značajne površine

Istovrijednost

Broj poljoprivrednika koji primjenjuju istovrijedne mjere (programi certificiranja ili mjere u području poljoprivrede/okoliša/klime)

Broj hektara koje su prijavili poljoprivrednici koji primjenjuju istovrijedne mjere (programi certificiranja ili mjere u području poljoprivrede/okoliša/klime)

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Program za male poljoprivrednike

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Dobrovoljne proizvodno vezane potpore

Broj korisnika dobrovoljne proizvodno vezane potpore (raščlanjen prema sektoru)

Prihvatljive količine (broj hektara/broj životinja raščlanjen prema sektoru)

Broj hektara

Broj životinja

Plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Nacionalni programi za sektor pamuka

Broj poljoprivrednika

Broj hektara

Tržišne mjere

Javna intervencija

Količina

Trajanje

Privatno skladištenje

Količina

Trajanje

Izvozne subvencije

Količina proizvoda izvezenih uz izvozne subvencije

Izvanredne mjere

[prema potrebi]

Organizacije proizvođača

% proizvodnje koju na tržište stavljaju organizacije proizvođača i udruge organizacija proizvođača

Školski programi

Broj konačnih korisnika Programa opskrbe škola mlijekom

Broj konačnih korisnika Programa opskrbe škola voćem

Sektor vina

Broj hektara nove vinove loze

Broj hektara s prestrukturiranim vinogradima

Broj promidžbenih projekata u sektoru vina

Broj projekata povezanih s mjerama za poticanje ulaganja i inovacija

Horizontalna pitanja

Višestruka sukladnost

Broj hektara na koje se primjenjuje višestruka sukladnost

Udio plaćanja u okviru ZPP-a na koja se primjenjuje višestruka sukladnost

Politika kvalitete

Oznake zemljopisnog podrijetla u sektoru vina

Broj novih zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i garantirano tradicionalnih specijaliteta prema sektoru

Ekološki uzgoj

Broj hektara (ukupno i u fazi prenamjene)

Broj certificiranih registriranih ekoloških proizvođača

Politika promicanja

Broj programa (u EU-u i izvan njega)

Broj novih organizacija predlagateljica

Poljoprivredna savjetodavna služba

Broj poljoprivrednika kojima je pružen savjet

Ruralni razvoj

Pokazatelji ostvarenja navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014.

4.   Pokazatelji konteksta iz članka 1. prvog podstavka točke (d)

Pokazatelji navedeni u Provedbenoj uredbi (EU) br. 808/2014.