31.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/69


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014

оd 17. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 58. stavak 4., članak 62. stavak 2. točke (a) do (f) i točku (h), članak 63. stavak 5., članak 77. stavak 8., članak 78., članak 96. stavak 4. i članak 101. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1306/2013 utvrđuju se osnovna pravila o, među ostalim, obvezama država članica da zaštite financijske interese Unije. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje i ujednačena primjena novog pravnog okvira uspostavljenog tom Uredbom, Komisija je ovlaštena donijeti određena pravila u pogledu administrativnih provjera i provjera na licu mjera, mjerenja površina, slučajeva u kojima se zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje mogu ispraviti, primjene i izračuna djelomičnog ili potpunog ukidanja plaćanja i povrata neopravdanog plaćanja i kazni, primjene i izračuna administrativnih kazni, zahtjeva u pogledu računalne baze podataka, zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje te primjenu prava na plaćanje, uključujući konačni datum za podnošenje zahtjeva, obavljanja provjera, prijenosa poljoprivrednih imanja, plaćanja predujmova, obavljanja provjera povezanih s obvezama u pogledu višestruke sukladnosti, izračuna i primjene administrativnih kazni za nesukladnost u vezi s višestrukom sukladnošću i tehničkih specifikacija potrebnih za jedinstvenu primjenu osnovnih pravila o integriranom administrativnom i kontrolnom sustavu („integrirani sustav”) u pogledu višestruke sukladnosti.

(2)

Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kojima se omogućuje pravilno funkcioniranje administrativnog i kontrolnog sustava kada je više agencija za plaćanja odgovorno za istog korisnika.

(3)

Ako nadležno tijelo još nije obavijestilo korisnika o pogreškama sadržanima u zahtjevima za potporu ili zahtjevima za plaćanje niti je najavilo provjeru na licu mjesta, korisnici bi u svakom trenutku trebali moći povući svoje zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje ili njihove dijelove. Korisnicima također treba omogućiti da isprave ili prilagode očigledne pogreške sadržane u zahtjevu za potporu ili plaćanje i bilo kojoj pratećoj dokumentaciji koje nacionalna tijela u nekim slučajevima priznaju.

(4)

Potrebno je utvrditi posebne i detaljne odredbe kako bi se osigurala pravedna primjena različitih smanjenja za jedan ili više zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje istog korisnika. Stoga je potrebno odrediti redoslijed izračuna različitih mogućih smanjenja za svaki program izravnih plaćanja ili mjeru ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

(5)

Kako bi se osigurala jedinstvena primjena načela dobre vjere u cijeloj Uniji, u slučaju povrata neopravdano isplaćenih iznosa potrebno je propisati uvjete primjene tog načela ne dovodeći u pitanje postupanje s predmetnim rashodima u kontekstu poravnanja računa iz Uredbe (EU) br. 1036/2013.

(6)

Potrebno je uspostaviti pravila o posljedicama prijenosa cijelih poljoprivrednih imanja na koja se primjenjuju određene obveza u skladu s programima izravnih plaćanja ili mjerama ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

(7)

Da bi Komisiji omogućile učinkovito praćenje integriranog sustava, države članice trebaju joj dostaviti godišnje podatke o kontrolama i statističke podatke. Slično tome, države članice trebale bi jednom godišnje dostavljati statističke podatke o provjerama mjera ruralnog razvoja izvan okvira integriranog sustava, uključujući rezultate tih provjera. Štoviše, Komisiju bi prema potrebi trebalo obavijestiti o svim mjerama koje države članice poduzimaju u pogledu višestruke sukladnosti.

(8)

U skladu s člankom 75. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice mogu platiti predujmove povezane s izravnim plaćanjima pod određenim uvjetima, uključujući završetak administrativnih provjera i provjera na licu mjesta u pogledu predmetne godine zahtjeva. Člankom 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeno je da se stopa prilagodbe određena u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 primjenjuje na izravna plaćanja koja premašuju utvrđeni prag. Međutim u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Komisija može, na temelju novih podataka koje posjeduje, do 1. prosinca podesiti stopu prilagodbe za izravna plaćanja. Kao posljedica toga, stopa prilagodbe financijske discipline koja se može primijeniti može biti nepoznata do 16. listopada. U preostalom iznosu plaćanja od 1. prosinca trebala bi se uzeti u obzir stopa prilagodbe financijske discipline koja se primjenjivala u tom trenutku.

(9)

Potrebno je uspostaviti opći okvir za uvođenje pojednostavnjenih postupaka u sklopu komunikacije između poljoprivrednika i nacionalnih tijela. Tim okvirom posebno treba predvidjeti mogućnost uporabe elektroničkih sredstava. Potrebno je, međutim, zajamčiti da su tako dostavljeni podaci u potpunosti pouzdani i da se ti postupci provode bez diskriminacije među korisnicima. Kako bi se pojednostavnila administracija za korisnike i nacionalna tijela, nadležnim tijelima potrebno je dodatno omogućiti da se izravno koriste podacima koji su na raspolaganju nacionalnim tijelima umjesto da se od korisnika zahtijeva da dostavi te podatke u cilju provjere prihvatljivosti plaćanja.

(10)

Kako bi se omogućile učinkovite provjere u državama članicama koje su odlučile da svi zahtjevi za potporu za izravna plaćanja i zahtjevi za plaćanje za mjere ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava trebaju biti obuhvaćeni jednim zahtjevom u skladu s člankom 72. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013, potrebno je osigurati da se svi zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje koji su na neki način povezani s površinom podnose samo jednom godišnje u jednom zahtjevu.

(11)

Kako bi omogućile pravodobnu obradu i kontrolu zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje, države članice moraju odrediti rokove za podnošenje jedinstvenog zahtjeva koji ne smiju prekoračiti 15. svibnja. Zbog posebnih klimatskih uvjeta u Estoniji, Latviji, Litvi, Finskoj i Švedskoj, tim državama članicama treba dopustiti da odrede kasniji datum koji ne smije prekoračiti 15. lipnja. Osim toga, potrebno je predvidjeti odstupanja za pojedinačne primjere u budućnosti ako bi to bilo potrebno zbog klimatskih uvjeta u određenoj godini.

(12)

U jedinstvenom zahtjevu korisnici moraju prijaviti ne samo površinu koju koriste u poljoprivredne svrhe nego i svoja prava na plaćanja kao i sve podatke potrebne za utvrđivanje prava na pomoć i/ili potporu. Međutim, primjereno je državama članicama omogućiti odstupanje od nekih obveza ako prava na plaćanja koja treba dodijeliti u određenoj godini još nisu konačno utvrđena.

(13)

Da bi se korisnicima omogućilo planiranje uporabe površine uz najveću moguću fleksibilnost, treba im dopustiti izmjenu jedinstvenih zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje do datuma kad se uobičajeno obavlja sjetva, pod uvjetom da poštuju sve zahtjeve različitih programa potpore ili mjera potpore kao i to da ih ni nadležno tijelo još nije obavijestilo o pogreškama u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanje, niti ih je službeno obavijestilo o provjerama na licu mjesta kojima se utvrđuju nepravilnosti u vezi dijela na koji se odnosi izmjena. Nakon izmjena treba predvidjeti mogućnost prilagodbe odgovarajućih popratnih dokumenata ili ugovora koje treba priložiti.

(14)

Budući da su korisnici i dalje odgovorni za podnošenje ispravnog zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, trebali bi, prema potrebi, napraviti potrebne ispravke i promjene prethodno određenih obrazaca.

(15)

U slučaju zahtjeva za potporu za programe potpore povezane s površinom i/ili zahtjeva za plaćanje za potporu povezanu s površinom, korisniku je potrebno osigurati prethodno određeni obrazac u elektroničkom obliku i odgovarajući grafički materijal preko programske aplikacije koja se temelji na geografskom informacijskom sustavu (GIS) (dalje u tekstu: „obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu”) Obrascima zahtjeva za geoprostornu potporu pridonijet će se sprječavanju pogrešaka korisnika pri prijavi svojih poljoprivrednih površina te će zbog toga administrativne unakrsne provjere biti učinkovitije. Osim toga, točnijim prostornim podacima koji se dostavljaju u obrascima zahtjeva za geoprostornu potporu osigurat će se pouzdaniji podaci za potrebe nadzora i evaluacije. Stoga je primjereno zahtijevati da se od određenog datuma svi takvi zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje podnose na temelju elektroničkog obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu. Međutim, ako korisnici ne mogu upotrebljavati taj obrazac, nadležno tijelo trebalo bi korisnicima osigurati alternativno rješenje kako bi im se omogućilo da podnesu zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje. U svakom slučaju nadležno tijelo trebalo bi osigurati da se prijavljene površine prenesu u digitalni oblik.

(16)

Sve specifične podatke u vezi s uzgojem konoplje, dobrovoljno proizvodno vezanom potporom ili posebnim plaćanjem za pamuk potrebno je dostaviti zajedno s jedinstvenim zahtjevom ili, prema potrebi, kasnije zbog prirode podataka. Osim toga, treba predvidjeti da se u obrascu jedinstvenog zahtjeva prijavljuju površine za koje nije tražena nikakva potpora. Budući da je važno imati detaljne podatke o određenim vrstama uporabe površine, podatke o tim vrstama uporabe potrebno je prijaviti odvojeno, dok se druge može prijaviti pod jednim naslovom.

(17)

U okolnostima u kojima se od korisnika zahtijeva da imaju ekološki značajnu površinu na poljoprivrednoj površini da bi bili prihvatljivi za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 43. Uredbe (EU) br. 1307/20013 („plaćanje za ekologizaciju”), korisnici bi trebali prijaviti ekološki značajnu površinu zajedno sa svojim zahtjevima za potporu za programe potpore povezane s površinom. Ako se dio obveza u pogledu ekološki značajne površine provodi na regionalnoj ili kolektivnoj razini, prijavu ekološki značajne površine potrebno je dopuniti posebnom prijavom ekološki značajnih površina koje se provode na regionalnoj ili kolektivnoj razini.

(18)

Kako bi se omogućio učinkoviti nadzor i kontrola, zahtjev za sudjelovanje u programu za male poljoprivrednike trebao bi sadržavati upućivanje na jedinstveni zahtjev koji je podnio isti korisnik. Kako bi se omogućile provjere u pogledu posebnih uvjeta za program za male poljoprivrednike, sve potrebne podatke potrebno je dostaviti upotrebom pojednostavnjenog postupka za podnošenje zahtjeva predviđenog u članku 72. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Nadalje, potrebno je pojasniti da korisnici koji se odluče povući iz programa za male poljoprivrednike moraju pravovremeno obavijestiti nadležno tijelo kako bi se omogućio neometani prijelaz na plaćanja u skladu s glavama III. i IV. Uredbe 1307/2013.

(19)

Kako bi se omogućile provjere povezane s obvezama u pogledu višestruke sukladnosti, obrazac zahtjeva za potporu trebali bi dostaviti i korisnici koji imaju na raspolaganju poljoprivrednu površinu, ali nisu podnijeli zahtjev za pomoć i/ili potporu koja je predmet jedinstvenog zahtjeva. Međutim, primjereno je državama članicama omogućiti da korisnike oslobode te obveze ako su ti podaci već dostupni tijelima uprave.

(20)

U cilju pojednostavnjenja postupaka za podnošenje zahtjeva i u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice trebale bi korisniku, koliko je god moguće, osigurati prethodno određene obrasce koji sadržavaju podatke potrebne kako bi se korisniku omogućilo da dostavi ispravni zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje. Potrebno je omogućiti da se prethodno određeni obrazac osmisli tako da korisnik treba samo potvrditi da nema promjena s obzirom na zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje koji su dostavljeni prethodne godine.

(21)

Potrebno je utvrditi zajedničke odredbe o pojedinostima koje će se uključiti u zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje za stoku ako se država članica odluči za zahtjev za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu ili mjere ruralnog razvoja koje se odnose na životinje.

(22)

U skladu s člankom 53. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014 (3) plaćanja u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore ili mjera ruralnog razvoja koje se odnose na životinje mogu se izvršiti samo za životinje koje su pravilno identificirane i registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (4) ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/2004 (5). Stoga korisnici koji podnose zahtjeve za potporu u okviru predmetnih programa potpore ili mjera potpore moraju imati pravodoban pristup relevantnim podacima.

(23)

Pravodobno podnošenje zahtjeva korisnika za prava na plaćanje ključno je državama članicama kako bi mogle utvrditi prava na plaćanje. Stoga je potrebno odrediti konačni datum za dostavljanje zahtjeva.

(24)

Potrebno je uspostaviti pravila kojima će se obuhvatiti situacije u kojima su neopravdano dodijeljena prava na plaćanje, posebno kao rezultat prekomjerne prijave, ili u kojima je vrijednost prava na plaćanje netočno utvrđena, na primjer, jer je izračunana na temelju netočnog referentnog iznosa. Potrebno je pojasniti da prilagodba broja i/ili vrijednosti prava na plaćanje ne bi trebala dovesti do sustavnog ponovnog izračuna preostalih prava na plaćanje. U određenim slučajevima neopravdano dodijeljena prava na plaćanje odgovaraju vrlo malim iznosima, no dovode do znatnih troškova i administrativnog opterećenja pri njihovom povratu. Radi jednostavnosti i kako bi se osigurala ravnoteža između troškova i administrativnog opterećenja, s jedne strane, i iznosa koji se mora vratiti, s druge strane, potrebno je utvrditi minimalni iznos ispod kojeg nije potrebno izvršiti povrat.

(25)

Potrebno je učinkovito nadzirati poštovanje odredaba o programima potpore i mjerama potpore kojima se upravlja u okviru integriranog sustava. U tu svrhu te u svrhu usklađivanja nadzora u svim državama članicama, potrebno je detaljno odrediti kriterije i tehničke postupke za provedbu administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje se odnose na kriterije prihvatljivosti, preuzete i druge obveze za programe izravnog plaćanja, mjere ruralnog razvoja i višestruku sukladnost.

(26)

Potrebno je pojasniti da kad god se provodi fotointerpretacija, na primjer, tijekom provjera na licu mjesta ili u kontekstu ažuriranja sustava označivanja poljoprivrednih parcela i kad god ta fotointerpretacija ne dovodi do uvjerljivih rezultata, potrebno je provesti provjere na terenu.

(27)

Najavu provjera na licu mjesta u vezi prihvatljivosti ili višestruke sukladnosti treba dopustiti samo u slučaju kad se time ne ugrožava provjere, a u svakom slučaju treba primijeniti primjerene rokove. Nadalje, ako su posebnim sektorskim pravilima za akte ili standarde relevantne za višestruku sukladnost predviđene nenajavljene provjere na licu mjesta, ta je pravila potrebno poštovati.

(28)

Potrebno je osigurati da države članice, prema potrebi, moraju kombinirati različite provjere. Međutim, u pogledu određenih mjera potpore provjere na licu mjesta potrebno je raspodijeliti tijekom godine kako bi se moglo provjeriti poštuju li se preuzete obveze. Trajanje provjere na licu mjesta potrebno je ograničiti na minimalnu potrebnu mjeru. Međutim, ako su kriteriji prihvatljivosti, preuzete ili druge obveze povezane s određenim razdobljem, za provjeru na licu mjesta mogu biti potrebni kasniji dodatni posjeti korisnika. Za te je slučajeve potrebno odrediti trajanje provjere na licu mjesta i broj posjeta treba ograničiti na minimalnu potrebnu mjeru.

(29)

Potrebno je osigurati da se svaki otkriveni slučaj neuskladnosti primjereno prati i uzima u obzir za dodjelu plaćanja. U tom je kontekstu, pri provjeri poštuju li se uvjeti prihvatljivosti, potrebno uzeti u obzir i sve moguće slučajeve nesukladnosti koje prijave tijela, službe ili organizacije koje nisu izravno nadležne za provjere. Osim toga, države članice trebale bi osigurati da se svaki relevantni nalaz u okviru provjera sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama unakrsno prijavi nadležnim tijelima koja su nadležna za dodjelu plaćanja. To je načelo potrebno proširiti na sve nalaze javnih ili privatnih tijela za ovjeravanje u pogledu korisnika koji su odlučili ispuniti obveze u pogledu ekologizacije preko jednakovrijednih praksa obuhvaćenih programom certificiranja koje je potrebno prijaviti tijelu nadležnom za dodjelu plaćanja za ekologizaciju. Konačno, ako su provjerama povezanima s mjerama ruralnog razvoja obuhvaćene jednakovrijedne prakse, rezultate tih provjera potrebno je unakrsno prijaviti kako bi se oni uzeli u obzir u naknadnoj procjeni prihvatljivosti za primitak plaćanja za ekologizaciju.

(30)

Za učinkovito otkrivanje nesukladnosti tijekom administrativnih provjera potrebno je utvrditi pravila, posebno u pogledu sadržaja unakrsnih provjera. Svaki slučaj nesukladnosti potrebno je pratiti u okviru primjerenog postupka.

(31)

Kad je referentna parcela predmet zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje dvojici ili većem broju korisnika koji podnose zahtjev za pomoć i/ili potporu u okviru istog programa potpore ili mjere potpore i kada je površina koja je prekomjerno prijavljena ili koja se preklapa unutar dopuštenog odstupanja određenog za mjerenje poljoprivrednih parcela, državama članicama treba dopustiti mogućnost određivanja razmjernog smanjenja predmetnih površina. Međutim, predmetnim korisnicima treba omogućiti pravo žalbe na takvu odluku.

(32)

Potrebno je odrediti minimalni broj korisnika kod kojih se obavlja provjera na licu mjesta, a u sklopu različitih programa potpore i mjera potpore.

(33)

Kontrolni uzorak iz provjera na licu mjesta u pogledu programa potpore povezane s površinom potrebno je napraviti na temelju metode stratificiranog uzorkovanja kako bi administrativno opterećenje bilo razmjerno, a broj korisnika koje je potrebno provjeriti na licu mjesta razuman. Metoda stratificiranog uzorkovanja treba sadržavati nasumični odabir kako bi se dobila reprezentativna stope pogreške. Međutim, u pogledu provjera na licu mjesta za plaćanje za ekologizaciju, programe potpore za životinje ili mjere ruralnog razvoja uzorak je potrebno odrediti djelomično na temelju analize rizika. Nadležno tijelo trebalo bi utvrditi čimbenike rizika s naglaskom na područja u kojima je rizik pogrešaka najveći. Da bi se osigurala mjerodavna i učinkovita analiza rizika potrebno je svake godine procijeniti i ažurirati uspješnost kriterija rizika, uzimajući u obzir i važnost svakog kriterija rizika, a to su usporedba rezultata nasumično odabranih uzoraka i uzoraka odabranih na temelju rizika uzimajući pritom u obzir posebne uvjete u državama članicama i prirodu nesukladnosti.

(34)

U određenim je slučajevima važno provesti provjere na licu mjesta prije nego što su primljeni svi zahtjevi. Državama članicama trebalo bi stoga omogućiti da izvrše djelomičan odabir kontrolnog uzorka prije kraja razdoblja za podnošenje zahtjeva.

(35)

Za učinkovitost provjere na licu mjesta važno je da osoblje koje te provjere obavlja poznaje razloge zbog kojih je korisnik odabran za provjeru na licu mjesta. Države članice moraju voditi evidenciju o takvim podacima.

(36)

U slučaju otkrivanja znatnih nesukladnosti tijekom provjera na licu mjesta potrebno je povećati opseg provjera na licu mjesta za sljedeću godinu da bi se postigla prihvatljiva razina sigurnosti u pogledu pravilnosti predmetnih zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje.

(37)

Potrebno je utvrditi uvjete u kojima se smanjenje minimalne razine provjera na licu mjesta za određene programe potpore i mjere potpore mogu smatrati opravdanima na temelju sustava upravljanja i kontrole koji dobro funkcionira te stope pogrešaka koje ostaju na prihvatljivoj razini.

(38)

Kako bi se osigurali pravilni nadzor i učinkovita kontrola, provjerama na licu mjesta programa potpore povezane s površinom i mjera ruralnog razvoja potrebno je obuhvatiti prijavljene poljoprivredne parcele. U pogledu određenih mjera ruralnog razvoja provjerama na licu mjesta potrebno je obuhvatiti i nepoljoprivredno zemljište. Kako bi se olakšala provedba integriranog sustava, potrebno je omogućiti ograničavanje stvarnog mjerenja poljoprivrednih parcela na nasumični uzorak od 50 % prijavljenih poljoprivrednih parcela. Rezultate mjerenja na temelju uzorka potrebno je ekstrapolirati na preostalu populaciju ili bi mjerenja trebalo proširiti na sve prijavljene poljoprivredne parcele.

(39)

Potrebno je utvrditi pravila u pogledu elemenata provjera na licu mjesta, provjere uvjeta prihvatljivosti, metoda mjerenja površine i alata za mjerenje koje države članice moraju upotrebljavati za potrebe provjera na licu mjesta kako bi se osigurala kvaliteta mjerenja koja je jednaka kvaliteti koja se zahtijeva tehničkim standardima koji su izrađeni na razini Unije.

(40)

Potrebno je utvrditi uvjete za uporabu daljinskog istraživanja za provjere na licu mjesta i donijeti odredbe za provjere na terenu koji se obavljaju u svim slučajevima kad fotointerpretacijom nisu postignuti jasni rezultati. Može se dogoditi da, na primjer, zbog vremenskih uvjeta, sve parcele nisu obuhvaćene slikama dostatne kvalitete da bi se provjerili svi uvjeti prihvatljivosti ili provelo mjerenje površine. U tim je slučajevima potrebno provesti provjeru na licu mjesta ili je dopuniti tradicionalnim sredstvima. Štoviše, primjereno je zahtijevati da se provjera sukladnosti sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama provodi na jednakoj razini točnosti kao i provjera na licu mjesta koja se provodi tradicionalnim sredstvima.

(41)

Kako bi se nacionalnim tijelima i nadležnim tijelima Unije omogućilo praćenje nakon provedenih provjera na licu mjesta, pojedinosti o provjerama potrebno je navesti u izvješću o kontroli. Korisnik ili zastupnik trebao bi imati mogućnost potpisivanja izvješća. Međutim, u pogledu provjera na licu mjesta daljinskim istraživanjem državama članicama trebalo bi dopustiti da se takva mogućnost daje samo za slučajeve kad se provjerom otkrije nesukladnost. Neovisno o vrsti obavljene provjere na licu mjesta, korisnik bi trebao dobiti primjerak izvješća ako se utvrdi bilo koja nesukladnost.

(42)

Odredbe o posebnoj kontroli utvrđene su na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1082/2003 (6). Kada se provjere obavljaju u skladu s navedenom Uredbom, rezultati se moraju navesti u izvješću o kontroli za potrebe integriranog sustava.

(43)

U pogledu država članica koje su se odlučile za podnošenje zahtjeva za program potpore za životinje ili mjere potpore povezane sa životinjama potrebno je odrediti vrijeme i minimalni sadržaj provjera na licu mjesta u pogledu pomoći ili potpore za koju je podnesen zahtjev u okviru tih programa potpore ili mjera potpore. Kako bi se učinkovito provjerila točnost prijava u zahtjevima za potporu ili zahtjevima za plaćanje i obavijesti u računalnoj bazi podataka za životinje, važno je provesti te provjere na licu mjesta. Provjerama na licu mjesta u pogledu programa potpore za životinje ili mjera potpore povezanih sa životinjama posebno je potrebno obuhvatiti provjeru sukladnosti s uvjetima prihvatljivosti, točnosti unosa u registar i prema potrebi, putovnice.

(44)

Kako bi se nadležnim nacionalnim tijelima i nadležnim tijelima Unije omogućilo praćenje nakon provedenih provjera na licu mjesta, pojedinosti o provjerama potrebno je navesti u izvješću o kontroli. Korisnik ili zastupnik trebao bi imati mogućnost potpisivanja izvješća tijekom provjere. Neovisno od vrste obavljene provjere na licu mjesta, korisnik bi trebao dobiti primjerak izvješća ako se utvrdi bilo koja nesukladnost.

(45)

Za potrebe članka 32. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 potrebno je utvrditi pravila za provedbu sustava koji će države članice upotrebljavati za provjeru sadržaja tetrahidrokanabinola u konoplji.

(46)

U tom je kontekstu potrebno predvidjeti razdoblje u kojem se konoplja, uzgajana zbog vlakana, ne smije brati nakon cvatnje da bi se omogućilo učinkovito provođenje obveza kontrole predviđene za te usjeve.

(47)

Potrebna su detaljnija pravila za organizaciju administrativnih provjera i provjera na licu mjesta te za izračun administrativnih kazni u pogledu mjera ruralnog razvoja izvan okvira integriranog sustava.

(48)

S obzirom na posebna obilježja tih mjera, administrativnim provjerama potrebno je provjeriti sukladnost s pravom Unije ili nacionalnim pravom i s primjenjivim programom ruralnog razvoja te je njima potrebno obuhvatiti sve kriterije prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koji se mogu provjeriti u okviru tih provjera. Kako bi se provjerila provedba operacije ulaganja, administrativne provjere uobičajeno bi trebale uključivati posjet operaciji za koju je dodijeljena potpora ili lokaciji ulaganja.

(49)

Provjere na licu mjesta potrebno je organizirati na temelju nasumičnih uzoraka i uzoraka odabranih na temelju rizika. Udjel nasumičnog uzorka trebao bi biti dovoljno visok tako da se dobije reprezentativna stopa pogreške.

(50)

Kako bi se osigurale dostatne provjere, potrebno je definirati najnižu razinu kontrole za provjere na licu mjesta. Tu bi razinu trebalo povećati ako se provjerama otkrije znatna nesukladnost. Slično tome, države članice trebale bi moći smanjiti tu razinu ako su stope pogrešaka ispod praga materijalnosti, a sustavi upravljanja i kontrole ispravno rade.

(51)

Potrebno je definirati sadržaj provjera na licu mjesta kako bi se osigurala jedinstvena primjena tih provjera.

(52)

Ex post provjere operaciji ulaganja potrebno je poduzeti radi provjere sukladnosti sa zahtjevom trajnosti kako je definiran u članku 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Potrebno je odrediti temelj i sadržaj tih provjera.

(53)

Iskustvo je pokazalo da su posebne odredbe o kontroli potrebne za određene posebne mjere ruralnog razvoja i za rashode povezane s tehničkom pomoći na inicijativu država članica.

(54)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 administrativne kazne ne određuju se u slučajevima manjih nesukladnosti, uključujući ako je izražena u obliku praga. Potrebno je utvrditi pravila koja se odnose na određene mjere ruralnog razvoja za utvrđivanje manjih nesukladnosti, uključujući uspostavu kvantitativnog praga iskazanog kao postotak raspoloživog iznosa potpore. Taj bi prag trebalo definirati nakon čega je potrebno primijeniti administrativnu kaznu.

(55)

Nadzor pridržavanja različitih obveza višestruke sukladnosti zahtijeva uspostavu kontrolnog sustava i primjerenih administrativnih kazni. U tu svrhu različita tijela u državama članicama trebaju dostaviti podatke posebno o zahtjevima za potporu, kontrolnim uzorcima i rezultatima provjera na licu mjesta. Potrebno je predvidjeti osnovne elemente tog sustava.

(56)

Uredbom (EU) br. 1306/2013 uvedene su obveze višestruke sukladnosti za korisnike koji primaju izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, potporu u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8) te godišnje premije u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b), člancima 28. do 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9) te je predviđen sustav smanjenja i ukidanja ako te obveze nisu ispunjene. Potrebno je utvrditi pojedinosti tog sustava.

(57)

Provjere višestruke sukladnosti mogu se završiti prije ili nakon primitka plaćanja ili godišnjih premija iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Točnije, ako se te provjere ne mogu završiti prije primitka tih plaćanja i godišnjih premija, iznos koji korisnik treba platiti kao rezultat administrativne kazne potrebno je vratiti u skladu s navedenom Uredbom ili prijebojem.

(58)

Potrebno je utvrditi pravila o tijelima u državama članicama koja su odgovorna za kontrolni sustav u pogledu obveza višestruke sukladnosti.

(59)

Potrebno je utvrditi minimalni stupanj kontrole u pogledu obveza višestruke sukladnosti. Navedeni stupanj kontrole potrebno je utvrditi najmanje na 1 % ukupnog broja korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koji su u nadležnosti svakog kontrolnog tijela koje će se odabrati na temelju primjerene analize rizika.

(60)

Za potrebe izračuna kontrolnog uzorka, u posebnom slučaju skupine osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, države članice trebale bi dobiti fleksibilnost u određivanju toga trebaju li promatrati tu skupinu kao cjelinu ili pojedinačno svakog od njezinih članova.

(61)

Države članice trebale bi imati mogućnost ostvariti minimalni stupanj kontrole na razini svakog nadležnog kontrolnog tijela, na razini agencije za plaćanja, na razini akta ili standarda ili skupine akata ili standarda.

(62)

Kada se posebnim zakonodavstvom, koji se primjenjuje na akte i standarde, određuju minimalni stupnjevi kontrole, države članice te stupnjeve moraju poštovati. Međutim, državama članicama za provjere na licu mjesta, koje se odnose na višestruku sukladnost, potrebno je dopustiti primjenu jedinstvenog stupnja kontrole. Ako se države članice odluče za takvu mogućnost, svaki slučaj nesukladnosti koji se otkrije tijekom provjera na licu mjesta u skladu sa sektorskim zakonodavstvom potrebno je prijaviti i pratiti u okviru višestruke sukladnosti.

(63)

Radi jednostavnosti, u pogledu obveza višestruke sukladnosti iz Direktive Vijeća 96/22/EZ (10) za primjenu posebne razine uzorkovanja u planovima nadzora potrebno je smatrati da se njome ispunjava zahtjev minimalnog stupnja koji je određen navedenom Uredbom.

(64)

Državama članicama trebalo bi dati fleksibilnost koja je potrebna za postizanje minimalnog stupnja kontrole upotrebom rezultata drugih provjera na licu mjesta ili zamjenom korisnika.

(65)

Kako bi se izbjeglo slabljenje kontrolnog sustava, posebno u pogledu uzorkovanja u okviru provjera višestruke sukladnosti na licu mjesta, naknadne provjere koje se provode s obzirom na pravilo de minimis, predviđene u članku 97. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne treba uzimati u obzir u izračunu kojim se utvrđuje minimalni kontrolni uzorak za višestruku sukladnost.

(66)

U slučaju otkrivanja znatnog stupnja nesukladnosti u pogledu višestruke sukladnosti potrebno je povećati broj provjera na licu mjesta za sljedeću godinu da bi se postigla prihvatljiva razina sigurnosti u pogledu pravilnosti predmetnih zahtjeva za potporu. Dodatne provjere trebaju biti usmjerene na predmetne akte ili standarde.

(67)

U pogledu primjene pravila de minimis u skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 važno je utvrditi postotak korisnika koje je potrebno provjeriti kako bi se utvrdilo jesu li nalazi o nesukladnosti popravljeni.

(68)

Kontrolni uzorak za višestruku sukladnost potrebno je odrediti djelomično na temelju analize rizika, a djelomično nasumičnim odabirom Čimbenike rizika treba utvrditi nadležno tijelo jer se nalazi u boljem položaju za odabir mjerodavnih čimbenika rizika. Da bi se osigurala mjerodavna i učinkovita analiza rizika potrebno je svake godine procijeniti i ažurirati uspješnost analize rizika, uzimajući u obzir i važnost svakog čimbenika rizika, a to su usporedba rezultata nasumično odabranih uzoraka i uzoraka odabranih na temelju rizika uzimajući pritom u obzir posebne uvjete u državama članicama.

(69)

Uzorkovanje u okviru provjera na licu mjesta za višestruku sukladnost moguće je poboljšati tako da se državama članicama omogući da pri analizi rizika uzmu u obzir sudjelovanje korisnika u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika, predviđenom u članku 12. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 i sudjelovanje poljoprivrednika u mjerodavnim sustavima certificiranja. Međutim, kada se to sudjelovanje uzima u obzir, potrebno je dokazati da korisnici koji sudjeluju u tim sustavima predstavljaju manji rizik od korisnika koji ne sudjeluju u tim sustavima.

(70)

U određenim je slučajevima važno provesti provjere na licu mjesta koje se odnose na višestruku sukladnost prije nego što su primljeni svi zahtjevi. Državama članicama trebalo bi stoga dopustiti da izvrše djelomičan odabir kontrolnog uzorka prije kraja razdoblja za podnošenje zahtjeva.

(71)

Kao opće pravilo, kontrolni uzorak za višestruku sukladnost potrebno je odrediti iz ukupne populacije korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i za koju je predmetno nadležno kontrolno tijelo odgovorno. Kao odstupanje od tog pravila, uzorci se mogu odabrati odvojeno iz svake od tri kategorije korisnika. Države članice trebale bi biti ovlaštene odrediti kontrolni uzorak na temelju uzoraka korisnika koji su odabrani za provjeru na licu mjesta u pogledu kriteriji prihvatljivosti. Potrebno je odrediti i kombinaciju postupaka samo ako se time povećava učinkovitost kontrolnog sustava.

(72)

U slučaju skupine osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koja je odabrana za provjere na licu mjesta, potrebno je osigurati da su svi njezini članovi provjereni u pogledu njihove sukladnosti s relevantnim zahtjevima i standardima.

(73)

Provjere na licu mjesta za višestruku sukladnost općenito bi zahtijevale nekoliko posjeta istom poljoprivrednom gospodarstvu. Da bi se smanjilo opterećenje koje korisnicima i upravama uzrokuju pregledi, provjere je moguće ograničiti na samo jedan posjet. Potrebno je navesti vrijeme tog posjeta. Unatoč tome, države članice trebale bi osigurati da se reprezentativna i učinkovita provjera zahtjeva i standarda obavlja u istoj kalendarskoj godini.

(74)

Ograničenje provjera na licu mjesta na uzorak od najmanje polovine predmetnih parcela ne bi podrazumijevati razmjerno smanjenje relevantne moguće kazne.

(75)

Da bi se pojednostavnile provjere na licu mjesta za višestruku sukladnost i bolje iskoristili postojeći kontrolni kapaciteti, potrebno je osigurati da se provjere na razini poljoprivrednog gospodarstva, kad je učinkovitost provjera najmanje jednaka učinkovitosti koja se postiže provjerama na licu mjesta, zamijene administrativnim provjerama.

(76)

Osim toga pri obavljanju provjera na licu mjesta u kontekstu višestruke sukladnosti, države članice trebale bi imati mogućnost uporabe objektivnih pokazatelja značajnih za određene zahtjeve ili standarde. Ti pokazatelji trebaju, međutim, biti izravno povezani sa zahtjevima ili standardima koje predstavljaju i obuhvaćati sve elemente koje treba provjeriti.

(77)

Provjere na licu mjesta potrebno je provesti u kalendarskoj godini u kojoj su dostavljeni relevantni zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje. U pogledu podnositelja zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 navedene provjere potrebno je provesti u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja navedenog u članku 97. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(78)

Potrebno je utvrditi pravila za uspostavu detaljnih i posebnih izvješća o kontroli za višestruku sukladnost. Specijalizirani inspektori na terenu trebali bi navesti sve nalaze i njihov stupanj ozbiljnosti da bi agencija za plaćanja mogla odrediti primjerena smanjenja ili, prema potrebi, donijeti odluku o ukidanju plaćanja i godišnjih premija navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(79)

Za učinkovitost provjere na licu mjesta važno je da osoblje koje te provjere obavlja poznaje razloge zbog kojih je korisnik odabran za provjeru na licu mjesta. Države članice moraju voditi evidenciju o takvim podacima.

(80)

Podaci o rezultatima provjera višestruke sukladnosti moraju biti dostupni svim agencijama za plaćanja odgovornima za upravljanje različitim plaćanjima koja podliježu zahtjevima višestruke sukladnosti da bi se, kad to nalazi opravdavaju, primijenila primjerena smanjenja.

(81)

Korisnike je potrebno obavijestiti o svim mogućim nesukladnostima otkrivenima tijekom provjere na licu mjesta. Primjereno je odrediti rok u kojem korisnici trebaju dobiti te podatke. Međutim, predmetnim korisnicima ne bi trebalo biti moguće izbjeći posljedice otkrivene nesukladnosti zbog prekoračenja tog roka.

(82)

U pogledu pravila de minimis ili sustava ranog upozoravanja predviđenih u članku 97. stavku 3. odnosno članku 99. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 potrebno je pojasniti da se obveza obavješćivanja korisnika o korektivnoj mjeri ne primjenjuje ako je korisnik već poduzeo trenutne mjere.

(83)

Zahtjeve u pogledu ispravka relevantne nesukladnosti potrebno je utvrditi za situacije u kojima je država članica donijela odluku o neprimjenjivanju administrativnih kazni za nesukladnost kako je predviđeno člankom 97. stavkom 3. i člankom 99. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(84)

Kako bi se poboljšala komunikacija među stranama koje su uključene u kontrolu, potrebno je osigurati da se agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu na zahtjev pošalju relevantni popratni dokumenti ili da im se učine dostupnima.

(85)

Administrativnu kaznu potrebno je primijeniti na ukupan iznos plaćanja navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013, koji je dodijeljen ili će biti dodijeljen korisniku, u pogledu relevantnih zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje koji su dostavljeni tijekom kalendarske godine u kojoj su dobiveni nalazi. Posebno u pogledu podnositelja zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 administrativnu kaznu potrebno je primijeniti na ukupan iznos koji je primljen u pogledu zahtjeva za programe potpore u skladu s tim člancima. U pogledu mjere koja se odnosi na restrukturiranje i konverziju ukupan iznos potrebno je podijeliti s tri.

(86)

U slučaju skupine osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 smanjenje povezano s nesukladnošću člana skupine potrebno je izračunati u skladu s relevantnim odredbama o višestrukoj sukladnosti. U primjeni nastalog postotka smanjenja potrebno je uzeti u obzir činjenicu da su obveze višestruke sukladnosti različite za svakog korisnika te je potrebno poštovati načelo proporcionalnosti. Međutim, državama članicama trebalo bi dati da odluče treba li to smanjenje primijeniti na skupinu ili samo na članove koji ne ispunjavaju obveze.

(87)

Potrebno je utvrditi detaljna postupovna i tehnička pravila o izračunu i primjeni administrativnih kazni u vezi s višestrukom sukladnošću.

(88)

Smanjenja i ukidanja potrebno je stupnjevati u skladu s ozbiljnošću počinjene nesukladnosti i trebala bi u krajnjoj mjeri uključivati ukupno ukidanje svih plaćanja navedenih u članku 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 za korisnika u sljedećoj kalendarskoj godini.

(89)

Odbor za izravna plaćanja i Odbor za ruralni razvoj nisu dostavili mišljenje u roku koji je odredio predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu:

(a)

obavijesti država članica Komisiji u skladu s njihovim obvezama da zaštite financijske interese Unije;

(b)

administrativnih provjera i provjera na licu mjesta koje moraju obavljati države članice vezano uz obveze i kriterije prihvatljivosti;

(c)

minimalne razine provjera na licu mjesta i obvezi povećanja razine ili mogućnosti njezinog smanjenja;

(d)

izvješćivanja o izvršenim provjerama i kontrolama i njihovim rezultatima;

(e)

tijela odgovornih za izvršavanje provjera sukladnosti kao i sadržaja tih provjera;

(f)

posebnih mjera kontrole i metoda za određivanja razina tetrahidrokanabinola u konoplji;

(g)

uspostavljanja i rada sustava za provjeru odobrenih sektorskih organizacija za potrebe posebnih plaćanja za pamuk;

(h)

slučajeva u kojima se zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje ili druge komunikacije ili zahtjevi mogu ispraviti ili prilagoditi nakon podnošenja;

i.

primjene i izračuna djelomičnog ili potpunog ukidanja plaćanja;

(j)

povrata neopravdano isplaćenih iznosa i kazna kao i neopravdano dodijeljenih prava i obračunavanja kamata.

(k)

primjene i izračuna administrativnih kazni;

(l)

utvrđivanja nesukladnosti kao manje značajne;

(m)

zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje te zahtjeva za prava na plaćanje uključujući konačni datum za podnošenje zahtjeva, uvjete za minimalnu količinu podataka koje treba uključiti u zahtjev, odredbe o izmjenama ili povlačenju zahtjeva za potporu, izuzeća iz uvjeta za podnošenje zahtjeva za potporu i odredbe koje omogućuju državama članicama primjenu pojednostavnjenih postupaka;

(n)

izvršavanja provjera u svrhu kontrole sukladnosti s obvezama te točnosti i cjelovitosti podataka iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, uključujući pravila o dozvoljenim odstupanjima za mjerenja kod provjera na licu mjesta;

(o)

tehničkih specifikacija potrebnih u svrhu ujednačene primjene glave V. poglavlja II. Uredbe 1306/2013;

(p)

prijenosa poljoprivrednih imanja;

(q)

plaćanja predujmova;

(r)

izvršavanja provjera povezanih s obvezama višestruke sukladnosti, uključujući sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu poljoprivrednog savjetovanja i sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu za izdavanje svjedodžbi;

(s)

izračuna i primjene administrativnih kazni s obzirom na obveze višestruke sukladnosti, uključujući u pogledu korisnika koji su skupina osoba.

Članak 2.

Razmjena podataka o zahtjevima za pomoć, zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje i drugim izjavama

1.   Za potrebe ispravnog upravljanja programima potpore i mjerama potpore i ako je u nekoj državi članici više agencija za plaćanja odgovorno za upravljanje izravnim plaćanjima i mjerama ruralnog razvoja u pogledu istog korisnika, predmetna država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi, prema potrebi, osigurala da su podaci koji se zahtijevaju u zahtjevima za pomoć, zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje ili drugim izjavama dostupni svim uključenim agencijama za plaćanja.

2.   Ako provjere ne izvršava odgovorna agencija za plaćanja, predmetna država članica osigurava da ta agencija za plaćanja primi dostatne podatke o izvršenim provjerama i njihove rezultate. Agencija za plaćanja mora odrediti svoje potrebe za informacijama.

Članak 3.

Povlačenje zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje i drugih izjava

1.   Zahtjev za pomoć, zahtjev za potporu, zahtjev za plaćanje ili druga izjava može se u svakom trenutku djelomično ili u cijelosti povući pisanim putem. To povlačenje utvrđuje nadležno tijelo.

Kada država članica upotrebljava mogućnosti iz članka 21. stavka 3., ona može propisati da se prijave životinja, koje su napustile poljoprivredno imanje, u računalnoj bazi podataka za životinje mogu zamijeniti povlačenjem zahtjeva u pisanom obliku.

2.   Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o slučajevima nesukladnosti u dokumentima iz stavka 1. ili je korisnika obavijestilo o svojoj namjeri da izvrši provjeru na licu mjesta, ili ako se tom provjerom na licu mjesta utvrdi bilo koja nesukladnost, povlačenja u vezi s dijelovima tih dokumenata na koje nesukladnost utječe nisu dopuštena.

3.   Povlačenjima u skladu sa stavkom 1. korisnika se stavlja u položaj u kojem su bili prije podnošenja predmetnih dokumenata ili njihovih dijelova.

Članak 4.

Ispravci i prilagodbe očitih pogrešaka

Zahtjevi za pomoć, zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje i svi popratni dokumenti koje dostavi korisnik mogu se ispraviti i prilagoditi u svakom trenutku nakon njihova podnošenja u slučaju očitih pogrešaka koje je nadležno tijelo prepoznalo na temelju ukupne procjene konkretnog predmeta i pod uvjetom da je korisnik postupao u dobroj vjeri.

Nadležno tijelo može priznati očite pogreške samo ako ih se izravno može utvrditi pri administrativnoj provjeri podataka dostavljenih u dokumentima iz prvog podstavka.

Članak 5.

Primjena smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazni

Ako je slučaj nesukladnosti koji podliježe primjeni kazni u skladu s glavom V. poglavljem II. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 (11) i predmet ukidanja ili kazni u skladu s glavom II. poglavljima III. i IV. ili u skladu s glavom III. Uredbe:

(a)

smanjenja, odbijanja, ukidanja ili kazne predviđene glavom II. poglavljima III. i IV. ili glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuju se u pogledu programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava;

(b)

kazne predviđene glavom IV. poglavljem II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuju se na ukupan iznos plaćanja koja će se dodijeliti obuhvaćenom korisniku u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koja nisu predmet smanjenja, odbijanja, ukidanja ili kazni iz točke (a).

Smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazne iz prvog podstavka primjenjuju se u skladu s člankom 6. ove Uredbe ne dovodeći u pitanje dodatne kazne u skladu s drugim odredbama prava Unije ili nacionalnog prava.

Članak 6.

Redoslijed smanjenja, odbijanja, ukidanja i kazni za svaki program izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja

1.   Iznos plaćanja koje će se dodijeliti korisniku u okviru programa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 određuje država članica na temelju uvjeta utvrđenih u skladu s tom Uredbom i s programima za najudaljenije regije Unije i manje egejske otoke uspostavljene uredbama (EU) br. 228/2013 (12) odnosno (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) za predmetni program izravne potpore.

2.   Za svaki program naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i za svaku mjeru ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava kako je definirano u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki 6. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014, smanjenja, ukidanja i kazne izračunavaju se, prema potrebi, sljedećim redoslijedom:

(a)

smanjenja i kazne predviđeni u glavi II. poglavlju IV. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, osim kazni iz članka 16. te Uredbe, primjenjuju se na svaki slučaj nesukladnosti;

(b)

iznos koji proizlazi iz primjene točke (a) služi kao osnovica za izračun odbijanja predviđenih glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(c)

iznos koji proizlazi iz primjene točke (b) služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se, u skladu s člancima 13. i 14. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, primjenjuju u slučaju podnošenja zahtjeva nakon roka;

(d)

iznos koji proizlazi iz primjene točke (c) služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se, u skladu s člankom 16. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, primjenjuju u slučaju neprijavljivanja poljoprivrednih parcela;

(e)

iznos koji proizlazi iz primjene točke (d) služi kao osnovica za izračun ukidanja predviđenih glavom III. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(f)

iznos koji proizlazi iz primjene točke (a) služi kao osnovica za primjenu:

i.

linearnog smanjenja predviđenog člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

ii.

linearnog smanjenja predviđenog člankom 51. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

iii.

linearnog smanjenja predviđenog člankom 65. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1307/2013;

iv.

linearnog smanjenja predviđenog člankom 65. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

v.

linearnog smanjenja koje će se primijeniti u slučaju da plaćanja koja će se izvršiti u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1307/2013 premašuju nacionalnu gornju granicu utvrđenu u skladu s člankom 42. stavkom 2. te Uredbe.46]

3.   Iznos koji proizlazi iz primjene stavka 2. točke (f) služi kao osnovica za primjenu:

(a)

smanjenja plaćanja predviđenog u članku 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(b)

linearnog smanjenja u skladu s člankom 7. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(c)

stope prilagodbe iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

4.   Iznos plaćanja koji proizlazi iz primjene stavka 3. služi kao osnovica za izračun svih smanjenja koja se primjenjuju u slučaju nepoštovanja višestruke sukladnosti u skladu s glavom IV. poglavljem II. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014.

Članak 7.

Povrat neopravdanih plaćanja

1.   Ako je izvršeno neopravdano plaćanje, korisnik vraća predmetni iznos, prema potrebi, s kamatama koje se obračunavaju u skladu sa stavkom 2.

2.   Kamate se izračunavaju za razdoblje koje je proteklo od roka plaćanja za korisnika navedenog u nalogu za povrat, koji se ne određuju na više od 60 dana, i datuma povrata ili odbitka.

Primjenjiva kamatna stopa izračunava se u skladu s nacionalnim pravom, ali ne može biti niža od kamatne stope koja se primjenjuje za povrat iznosa u skladu s odredbama nacionalnog prava.

3.   Obveza povrata u skladu sa stavkom 1. ne primjenjuje se ako je plaćanje izvršeno pogreškom nadležnog tijela ili drugog tijela, a nije razumno očekivati da bi korisnik mogao otkriti pogrešku.

Međutim, kad se pogreška odnosi na činjenične elemente bitne za izračun predmetnog plaćanja, prvi se podstavak primjenjuje samo ako odluka o povratu nije dostavljena u roku od 12 mjeseci nakon plaćanja.

Članak 8.

Prijenos poljoprivrednih imanja

1.   Za potrebe ovog članka:

(a)

„prijenos poljoprivrednog imanja” znači prodaja, zakup ili slična vrsta posla u vezi s predmetnim proizvodnim cjelinama;

(b)

„prenositelj” znači korisnik čije se poljoprivredno imanje prenosi na drugog korisnika;

(c)

„primatelj” znači korisnik na kojeg se poljoprivredno imanje prenosi.

2.   Kada se poljoprivredno imanje prenosi u cijelosti s jednog korisnika na drugog nakon podnošenja zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, a prije ispunjavanja svih uvjeta za dodjelu pomoći ili potpore, prenositelju se ne dodjeljuje pomoć ili potpora za preneseno poljoprivredno imanje.

3.   Potpora ili plaćanje za koje je zahtjev podnio prenositelj dodjeljuje se primatelju kad:

(a)

u razdoblju koje određuju države članice primatelj obavješćuje nadležno tijelo o prijenosu i podnosi zahtjev za plaćanje pomoći i/ili potpore;

(b)

primatelj podnosi sve dokaze koje zahtijeva nadležno tijelo;

(c)

ispunjeni su svi uvjeti za dodjelu pomoći i/ili potpore u vezi s prenesenim poljoprivrednim imanjem.

4.   Nakon što je primatelj obavijestio nadležno tijelo i podnio zahtjev za plaćanje pomoći i/ili potpore u skladu sa stavkom 3. točkom (a):

(a)

sva prava i obveze prenositelja, koji proizlaze iz pravnog odnosa između prenositelja i nadležnog tijela, prenose se na temelju zahtjeva za pomoć, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje na primatelja;

(b)

sve radnje potrebne za dodjelu pomoći i/ili potpore i sve izjave koje je prenositelj dao prije prijenosa pripisuju se primatelju u skladu s primjenom mjerodavnih pravila Unije;

(c)

preneseno poljoprivredno imanje smatra se, prema potrebi, odvojenim poljoprivrednim imanjem u vezi s predmetnom godinom zahtjeva.

5.   Države članice mogu, prema potrebi, odlučiti da se pomoć i/ili potpora dodijeli prenositelju. U tom slučaju:

(a)

primatelju se ne dodjeljuje nikakva pomoć ili potpora;

(b)

države članice primjenjuju mutatis mutandis zahtjeve u skladu sa stavcima 2., 3. i 4.

Članak 9.

Obavijesti

1.   Svake godine, do 15. srpnja, za sve programe izravnih plaćanja, mjere ruralnog razvoja i tehničku pomoć te programe potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 države članice obavješćuju Komisiju o podacima o kontrolama i statistici kojima je obuhvaćena prethodna kalendarska godina, a posebno o sljedećem:

(a)

podacima koji se odnose na pojedinačne korisnike u smislu zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje, površina i životinja koje su prijavljene i/ili za koje je podnesen zahtjev, rezultata administrativnih provjera, provjera na licu mjesta i ex post provjera;

(b)

prema potrebi, rezultatima provjera koje se odnose na višestruku sukladnost, uključujući relevantna smanjenja i ukidanja.

Navedene se obavijesti dostavljaju elektroničkim putem upotrebom tehničkih specifikacija za prijenos podataka o kontroli i statistike koje im je Komisija stavila na raspolaganje.

2.   Do 15. srpnja 2015. države članice obavješćuju Komisiju o izvješću u pogledu opcija izabranih za kontrolu zahtjeva višestruke sukladnosti i nadležnih kontrolnih tijela odgovornih za provjere zahtjeva i standarda višestruke sukladnosti. Naknadne izmjene podataka dostavljenih u tom izvješću prijavljuju se bez odgode.

3.   Svake godine do 15. srpnja države članice obavješćuju Komisiju o izvješću u pogledu mjera koje su poduzete za potrebe upravljanja i kontrole dobrovoljnom proizvodno vezanom potporom za prethodnu kalendarsku godinu.

4.   Računalni podaci uspostavljeni kao dio integriranog sustava upotrebljavaju se kao potpora podacima koji će se poslati Komisiji u okviru sektorskih pravila.

GLAVA II.

INTEGRIRANI ADMINISTRATIVNI I KONTROLNI SUSTAV

POGLAVLJE I.

Opća pravila

Članak 10.

Predujmovi za izravna plaćanja

Države članice mogu korisnicima platiti predujmove za izravna plaćanja bez primjene stope prilagodbe za financijsku disciplinu iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u pogledu zahtjeva za potporu za određenu godinu. U preostalom iznosu plaćanja koji će se dodjeljivati korisnicima od 1. prosinca mora se uzeti u obzir stopa prilagodbe financijske discipline koja se primjenjivala u tom trenutku na ukupan iznos izravnih plaćanja u odgovarajućoj kalendarskoj godini.

POGLAVLJE II.

Zahtjevi za potporu i zahtjevi za plaćanje

Odjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 11.

Pojednostavnjenje postupaka

1.   Osim ako je drukčije navedeno u uredbama (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013, Delegiranoj uredbi (EU) br. 640/2014 ili ovoj Uredbi, države članice mogu dopustiti ili zahtijevati da se svaka vrsta komunikacije u skladu s ovom Uredbom od korisnika do tijela i obrnuto dostavlja elektroničkim putem, pod uvjetom da se time ne stvara diskriminacija među korisnicima te da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se posebno osiguralo sljedeće:

(a)

da je korisnik nedvojbeno identificiran;

(b)

da korisnik ispunjava sve zahtjeve u okviru predmetnog programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja;

(c)

da su preneseni podaci pouzdani u cilju ispravnog upravljanja predmetnim programom izravnih plaćanja ili mjerom ruralnog razvoja; ako se upotrebljavaju podaci sadržani u računalnoj bazi podataka za životinje kako je definirana u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (9) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, tom se bazom podataka nudi razina sigurnosti i provedbe potrebna za primjereno upravljanje uključenim programom izravnog plaćanja ili mjerom ruralnog razvoja;

(d)

kada se popratni dokumenti ne mogu poslati elektroničkim putem, takve dokumente nadležna tijela zaprimaju u jednakim rokovima kao i prilikom slanja neelektroničkim putem.

2.   Što se tiče podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, države članice, pod uvjetima iz stavka 1., mogu propisati pojednostavnjene postupke kad su podaci već dostupni tijelima, posebno ako se stanje nije promijenilo od zadnjeg podnošenja zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje u okviru predmetnog programa izravnih plaćanja ili mjere ruralnog razvoja u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Države članice mogu odlučiti upotrebljavati podatke koji proizlaze iz izvora podataka koji su na raspolaganju nacionalnim tijelima za potrebe zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje. U tom slučaju država članica mora osigurati da se tim izvorima podataka nudi razina sigurnosti potrebna za pravilno upravljanje podacima kako bi se jamčila pouzdanost, integritet i sigurnost tih podataka.

3.   Kad je to moguće, nadležno tijelo može zahtijevati potrebne podatke iz popratnih dokumenata koje treba dostaviti zajedno sa zahtjevom za potporu ili zahtjevom za plaćanje izravno od izvora podataka.

Članak 12.

Opće odredbe koje se odnose za jedinstveni zahtjev i na dostavljanje zahtjeva za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja

1.   Ako u skladu s člankom 72. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 države članice odluče da su jednim zahtjevom obuhvaćeni zahtjevi za potporu za izravna plaćanja i zahtjevi za plaćanje za mjere ruralnog razvoja, članci 20., 21. i 22. ove Uredbe primjenjuju se na mutatis mutandis u pogledu određenih zahtjeva uspostavljenih u cilju zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje u okviru tih programa ili mjera.

2.   Korisnik koji podnosi zahtjev za pomoć i/ili potporu u okviru bilo kojih izravnih plaćanja povezanih s površinom ili mjera ruralnog razvoja može godišnje dostaviti samo jedan jedinstveni zahtjev.

3.   Država članice moraju predvidjeti odgovarajuće postupke za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja.

Članak 13.

Konačni datum za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje

1.   Države članice utvrđuju konačne datume do kojih se jedinstveni zahtjev, zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje moraju dostaviti. Konačni datumi ne mogu biti kasnije od 15. svibnja svake godine. Međutim, Estonija, Latvija, Litva, Finska i Švedska mogu odrediti kasniji datum, ali ne poslije 15. lipnja.

Kod određivanja konačnih datuma, države članice uzimaju u obzir razdoblje potrebno da svi mjerodavni podaci budu dostupni za pravilno administrativno i financijsko upravljanje pomoći i/ili potporom i osiguravaju uvjete za planiranje učinkovitih provjera.

2.   U skladu s postupkom iz članka 78. drugog stavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 konačni datumi iz stavka 1. ovog članka mogu se odrediti kasnije u određenim zonama koje podliježu iznimnim klimatskim uvjetima.

Članak 14.

Sadržaj jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje

1.   Jedinstveni zahtjev ili zahtjev za plaćanje sadržava sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za pomoć i/ili potporu, a posebno:

(a)

identitet korisnika;

(b)

pojedinosti o predmetnim programima izravnih plaćanja i mjerama ruralnog razvoja;

(c)

utvrđivanje prava na plaćanja u skladu sa sustavom za utvrđivanje i evidentiranje predviđenim člankom 7. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 u svrhu programa osnovnog plaćanja;

(d)

pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju svih poljoprivrednih parcela na poljoprivrednom imanju, njihovu površinu izraženu u hektarima na dva decimalna mjesta, njihovu lokaciju i, prema potrebi, dodatne specifikacije o uporabi poljoprivrednih parcela;

(e)

prema potrebi, pojedinosti koje omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju nepoljoprivrednog zemljišta za koje se podnosi zahtjev za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja;

(f)

prema potrebi, sve popratne dokumente nužne za utvrđivanje prihvatljivosti za predmetni program i/ili mjeru;

(g)

izjavu korisnika da je upoznat s uvjetima koji se odnose na predmetne programe izravnih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja;

(h)

prema potrebi, naznaku korisnika da je obuhvaćen popisom nepoljoprivrednih djelatnosti ili aktivnosti iz članka 9. stavka 2. prvog i drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Za potrebe utvrđivanja prava na plaćanje u skladu sa stavkom 1. točkom (c), u prethodno određenim obrascima koje korisnik dobiva u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 navodi se utvrđenje prava na plaćanje u skladu sa sustavom za utvrđivanje i evidentiranje predviđenim člankom 7. Delegirane Uredbe (EU) br. 640/2014.

3.   Za prvu godinu zahtjeva u okviru programa osnovnog plaćanja države članice mogu odstupiti od tog članka i članka 17. ove Uredbe u pogledu prava na plaćanja.

Članak 15.

Izmjene jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje

1.   Nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje, pojedinačne poljoprivredne parcele ili pojedinačna prava na plaćanja mogu se dodati ili prilagoditi u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanja pod uvjetom da se poštuju zahtjevi u okviru predmetnih programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja.

Izmjene uporabe ili programa izravnih plaćanja ili mjera ruralnog razvoja u vezi s pojedinačnim poljoprivrednim parcelama ili pravima na plaćanja, koji su već prijavljeni u jedinstvenom zahtjevu, mogu se izvršiti pod jednakim uvjetima.

Kada su izmjene iz prvog i drugog podstavka značajne za popratne dokumente ili ugovore koje treba dostaviti, dopuštene su i odgovarajuće izmjene povezane s tim dokumentima ili ugovorima.

2.   Izmjene izvršene u skladu sa stavkom 1. prijavljuju se nadležnom tijelu u pisanom obliku do 31. svibnja predmetne godine, osim u slučaju Estonije, Latvije, Litve, Finske i Švedske u kojima se prijavljuju do 15. lipnja predmetne godine.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice mogu odrediti raniji konačni datum za prijavu izmjena. Međutim, taj datum ne može biti prije isteka 15 kalendarskih dana nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje utvrđenog u skladu s člankom 13. stavkom 1.

3.   Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o slučaju nesukladnosti u jedinstvenom zahtjevu ili zahtjevu za plaćanje ili je korisnika obavijestilo o svojoj namjeri da izvrši provjeru na licu mjesta ili ako se tim provjerama na licu mjesta utvrdi bilo koja nesukladnost, izmjene u skladu sa stavkom 1. nije dopuštena za one poljoprivredne parcele na koje nesukladnost utječe.

Članak 16.

Ispravak prethodno određenih obrazaca

Pri podnošenju obrasca jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje, korisnik ispravlja prethodno određeni obrazac u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ako je došlo do izmjena, posebno u prijenosu prava na plaćanja u skladu s člankom 34. Uredbe (EZ) br. 1307/2013, ili ako je neki podatak u prethodno određenom obrascu netočan.

Odjeljak 2.

Zahtjevi za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjevi za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

Članak 17.

Posebni zahtjevi koji se odnose na zahtjeve za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjeve za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

1.   Za potrebe identifikacije svih poljoprivrednih parcela na poljoprivrednom imanju i/ili nepoljoprivrednog zemljišta iz članka 14. stavka 1. točaka (d) i (e) nadležno tijelo korisniku dostavlja prethodno određeni obrazac i odgovarajući grafički materijal iz članka 72., stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 preko sučelja temeljenog na GIS-u, čime se omogućuje obrada prostornih i alfanumeričkih podataka prijavljenih područja (dalje u tekstu: „obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu”).

2.   Stavak 1. primjenjuje se kako slijedi:

(a)

od godine zahtjeva 2016., na broj korisnika koji odgovara zahtijevanom broju kako bi se obuhvatilo najmanje 25 % ukupne površine određene za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u prethodnoj godini;

(b)

od godine zahtjeva 2017., na broj korisnika koji odgovara zahtijevanom broju kako bi se obuhvatilo najmanje 75 % ukupne površine određene za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u prethodnoj godini;

(c)

od godine zahtjeva 2018., na sve korisnike.

3.   Ako korisnik ne može dostaviti zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje upotrebom obrasca zahtjeva za geoprostornu potporu, nadležno tijelo korisniku dostavlja:

(a)

zahtijevanu tehničku pomoć ili

(b)

prethodno određene obrasce i odgovarajući grafički materijal u tiskanom obliku. U tom slučaju nadležno tijelo sve podatke koje je primilo od korisnika prenosi u obrazac zahtjeva za geoprostornu potporu.

4.   U prethodno određenim obrascima koji se dostavljaju korisniku određuje se najveća prihvatljiva površina po referentnoj parceli u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i površina određena u prethodnoj godini po poljoprivrednoj parceli za potrebe programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja povezane s površinom.

U grafičkom materijalu koji se korisniku dostavlja u skladu s člankom 72. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navode se granice i jedinstvena identifikacija referentnih parcela iz članka 5. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 te granice poljoprivrednih parcela određene u prethodnoj godini kako bi se korisniku omogućilo da točno navede veličinu i lokaciju svake poljoprivredne parcele. Od godine zahtjeva 2016. navode se i vrsta, veličina i lokacija ekološki značajnih površina određenih u prethodnoj godini.

5.   Korisnik mora nedvosmisleno identificirati i prijaviti površinu svake poljoprivredne parcele i, prema potrebi, vrstu, veličinu i lokaciju ekološki značajnih površina. U pogledu plaćanja za ekologizaciju korisnik određuje i upotrebu prijavljenih poljoprivrednih parcela.

U tu svrhu korisnik može potvrditi podatke koji su već dostavljeni u prethodno određenom obrascu. Međutim, ako podaci o površini, lokaciji ili granici poljoprivredne parcele ili, prema potrebi, veličini i lokaciji ekološki značajnih površina nisu točni ili potpuni, korisnik mora ispraviti ili promijeniti prethodno određeni zahtjev.

Nadležno tijelo mora na temelju ispravaka ili dopuna koje su korisnici dostavili u prethodno određenom obrascu procijeniti je li ažuriranje odgovarajuće referentne parcele potrebno, uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

6.   Ako korisnik provodi jednake prakse u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 u okviru obveza preuzetih u skladu s člankom 39. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (14) ili člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, obveza se navodi u zahtjevu za potporu uz upućivanje na odgovarajući zahtjev za plaćanje.

Ako korisnik provodi jednake prakse u okviru nacionalnih ili regionalnih programa okolišnog certificiranja u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013, stavci 4. i 5. ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu prethodno određenog obrasca i izjave korisnika.

Za potrebe regionalnih ili kolektivnih provedbi u skladu s člankom 46. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i za dio obveza u pogledu ekološki značajne površine koje korisnici moraju pojedinačno ispuniti, korisnici koji sudjeluju u tim regionalnim ili kolektivnim provedbama moraju nedvosmisleno identificirati i prijaviti, u pogledu svake poljoprivredne parcele, vrstu, veličinu i lokaciju ekološki značajne površine u skladu s člankom 5. ovog članka. U svojem zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje korisnici upućuju na izjavu o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi iz članka 18. ove Uredbe.

7.   Za površine koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 jedinstveni zahtjev sadržava sljedeće:

(a)

sve tražene podatke za identifikaciju parcela zasijanih konopljom, uz navođenje sorte korištenog sjemena;

(b)

napomenu o količini korištenog sjemena (kg po hektaru);

(c)

službene etikete na pakiranju sjemena u skladu s Direktivom Vijeća 2002/57/EZ (15), a posebno njezinim člankom 12. ili bilo kakve druge dokumente koje država članica priznaje kao jednakovrijedne.

Odstupajući od točke (c) prvog podstavka, kad se sjetva obavlja nakon konačnog datuma za dostavljanje jedinstvenog zahtjeva, etikete se dostavljaju najkasnije do 30. lipnja. U slučaju kad etikete treba dostaviti i drugim nacionalnim tijelima, države članice mogu propisati povrat navedenih etiketa korisniku nakon što su bile dostavljene u skladu s navedenom točkom. Vraćene etikete označuju se kao etikete iskorištene za zahtjev.

8.   U slučaju zahtjeva za posebno plaćanje za pamuk u skladu s glavom IV. poglavljem 2. Uredbe (EZ) br. 1307/2013, jedinstveni zahtjev sadržava sljedeće:

(a)

ime korištene vrste sjemena pamuka;

(b)

prema potrebi, ime i adresu odobrene međusektorske organizacije u koju je korisnik učlanjen.

9.   Površine koje se ne upotrebljavaju za namjene različite od onih iz programa potpore u skladu s glavama III., IV. i V. Uredbe (EZ) br. 1307/2013 ili za programe potpore u sektoru vina iz Uredbe 1308/2013 prijavljuje se pod jednim ili više naslova „druge uporabe”.

Članak 18.

Izjava o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi

Za svaku regionalnu ili kolektivnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 izjavu o regionalnoj ili kolektivnoj provedbi dostavlja se uz zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje svakog korisnika koji sudjeluje.

Izjava mora sadržavati sve potrebne dodatne podatke radi provjere sukladnosti s obvezama u pogledu regionalnih ili kolektivnih provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 5. ili 6. te Uredbe, a posebno:

(a)

jedinstvenu identifikaciju svakog korisnika koji sudjeluje;

(b)

najniži postotak koji svaki korisnik koji sudjeluje treba ispuniti pojedinačno kako je navedeno u članku 46. stavku 6. drugom podstavku navedene Uredbe;

(c)

ukupnu površinu struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom iz članka 46. stavka 5. navedene Uredbe ili zajedničke ekološki značajne površine iz članka 46. stavka 6. te Uredbe, u pogledu kojeg se obveze kolektivno ispunjavaju;

(d)

prethodno određeni grafički materijal u kojem se navode granice i jedinstvena identifikacija referentnih parcela koje će se upotrijebiti za nedvosmisleno identificiranje struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom ili zajedničkih ekološki značajnih površina i za navođenje njihovih granica.

U slučaju regionalne provedbe, ako detaljni plan predviđen člankom 46. stavku 6. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 sadržava sve podatke navedene u drugom podstavku ovog članka, izjava iz prvog podstavka može se zamijeniti upućivanjem na taj plan.

U slučaju kolektivne provedbe, izjava iz prvog stavka dopunjuje se pisanim sporazumom predviđenim u članku 47. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014.

Članak 19.

Zahtjevi koji se odnose na sudjelovanju u programu za male poljoprivrednike i povlačenje iz njega

1.   Zahtjevi dostavljeni u 2015. za sudjelovanje u programu za male poljoprivrednike iz članka 62. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 moraju sadržavati upućivanje na jedinstveni zahtjev koji je za godinu zahtjeva 2015. dostavio isti korisnik i, prema potrebi, izjavu korisnika da je svjestan posebnih uvjeta koji se odnose na program za male poljoprivrednike predviđene u članku 64. navedene Uredbe.

Države članice mogu odlučiti da se zahtjev iz prvog podstavka treba dostaviti zajedno ili kao dio jedinstvenog zahtjeva.

2.   Od godine zahtjeva 2016. države članice moraju predvidjeti pojednostavnjeni postupak za podnošenje zahtjeva iz članka 72. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

3.   Prethodno određeni obrazac koji će se upotrebljavati u postupku za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. sastavlja se na temelju podataka dostavljenih zajedno s jedinstvenim zahtjevom podnesenim za godinu zahtjeva 2015. i posebno sadržava:

(a)

sve dodatne podatke potrebne za utvrđivanje sukladnosti s člankom 64. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i, prema potrebi, sve dodatne podatke potrebne za potvrdu da korisnik još uvijek postupa u skladu s člankom 9. navedene Uredbe.

(b)

izjavu korisnika da je svjestan posebnih uvjeta koji se odnose na program za male poljoprivrednike predviđene u članku 64. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako se države članice odluče za metodu plaćanja utvrđenu u članku 63. stavku 2. prvom podstavku, točki (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013, bez primjene trećeg podstavka tog stavka, odstupajući od prvog podstavka tog stavka, prethodno određeni obrasci mogu se dostaviti u skladu s odjeljkom 1. ovog poglavlja.

4.   Korisnici koji se odluče povući iz programa za male poljoprivrednike za godinu nakon 2015. u skladu s člankom 62. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili člankom 62. stavkom 2. navedene Uredbe obavješćuju nadležno tijelo o svojem povlačenju u skladu s modalitetima koje su uspostavile države članice.

Odjeljak 3.

Ostali zahtjevi

Članak 20.

Posebne odredbe koje se odnose na zahtjeve za potporu

Korisnik koji ne podnosi zahtjev za potporu u okviru nekog od programa potpore povezanih s površinom, već podnese zahtjev za potporu u okviru drugog programa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 ili za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, podnosi obrazac za jedinstveni zahtjev, ako raspolaže poljoprivrednom površinom, u kojem se te površine navode u skladu s člankom 17. ove Uredbe.

Korisnik koji podliježe samo obvezama višestruke sukladnosti u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u obrascu za jedinstveni zahtjev prijavljuje površine koje su mu na raspolaganju za svaku kalendarsku godinu na koju se te obveze odnose.

Međutim, države članice mogu korisnike osloboditi od obveza iz prvog i drugog podstavka kad su predmetni podaci dostupni nadležnim tijelima u okviru drugih administrativnih i kontrolnih sustava koji jamče kompatibilnost s integriranim sustavom u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1306/2013.

Članak 21.

Zahtjevi koji se odnose na zahtjev za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama

1.   Zahtjev za potporu za stoku kako je definiran u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (15) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 ili zahtjev za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama kako su definirane u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (14) navedene Uredbe mora sadržavati sve podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti za pomoć i/ili potporu, a posebno:

(a)

identitet korisnika;

(b)

uputu na jedinstveni zahtjev, ako je prethodno podnesen;

(c)

broj životinja za svaku vrstu za koju se podnosi zahtjev za potporu za stoku ili zahtjev za plaćanje i, u slučaju goveda, identifikacijsku oznaku životinja;

(d)

prema potrebi, preuzetu obvezu korisnika da drži životinje u skladu s točkom (c) na svojem poljoprivrednom imanju u određenom razdoblju, koje odredi država članica, i podatke o lokaciji ili lokacijama na kojima se životinje nalaze, uključujući predmetno razdoblje;

(e)

prema potrebi, sve popratne dokumente nužne za utvrđivanje prihvatljivosti za predmetni program ili mjeru;

(f)

izjavu korisnika da je upoznat s uvjetima koji se odnose na predmetnu pomoć i/ili potporu.

2.   Svaki posjednik životinja ima pravo da od nadležnog tijela bez ograničenja, u primjerenim vremenskim razmacima i bez pretjeranog kašnjenja, dobije informacije o podacima iz računalne baze podataka za životinje koji se odnose na njega i njegove životinje. Pri podnošenju zahtjeva za potporu za stoku ili zahtjeva za plaćanje korisnik izjavljuje da su podaci točni i potpuni ili, prema potrebi, ispravlja netočne podatke ili dodaje podatke koji nedostaju.

3.   Države članice mogu odlučiti da neke podatke iz stavka 1. ne treba uključiti u zahtjev za potporu za stoku ili zahtjev za plaćanje ako su oni već dostavljeni nadležnom tijelu.

4.   Države članice mogu uvesti postupke kojima se omogućuje uporaba podataka iz računalne baze podataka za životinje, a za potrebe zahtjeva za potporu za stoku ili zahtjeva za plaćanje, pod uvjetom da računalna baza podataka za životinje omogućava razinu sigurnosti i provedbe potrebnu za pravilno upravljanje uključenim programima potpore ili mjerama potpore na razini pojedinačnih životinja.

Postupci iz prvog podstavka mogu se sastojati od sustava prema kojemu korisnik može podnijeti zahtjev za pomoć i/ili potporu za sve životinje koje na datum ili tijekom razdoblja, koje odredi država članica, ispunjavaju uvjete za pomoć i/ili potporu na temelju podataka iz računalne baze podataka za životinje.

U tom slučaju države članice poduzimaju potrebne mjere kojima se jamči:

(a)

u skladu s odredbama koje se primjenjuju na predmetni program potpore i/ili mjeru potpore, da je datum ili razdoblje iz drugog podstavka jasno utvrđen i poznat korisniku;

(b)

da je korisnik obaviješten da će se sve potencijalno prihvatljive životinje za koje se utvrdi da nisu pravilno identificirane ili registrirane u sustavu za identifikaciju i registraciju životinja smatrati životinjama za koje su utvrđene nesukladnosti u skladu s člankom 31. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

5.   Države članice mogu propisati da se neki podaci iz stavka 1. mogu ili moraju poslati s pomoću jednog ili više tijela koja same odobre. Međutim, za poslane podatke i dalje odgovara korisnik.

Odjeljak 4.

Posebne odredbe koje se odnose na prava na plaćanje

Članak 22.

Dodjela ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje

1.   Zahtjevi za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja u skladu s člankom 20., člankom 24., člankom 30., osim stavka 7. točke (e), i člankom 39. Uredbe (EU) br. 1307/2013 dostavljaju se do datuma koji će utvrditi države članice. Utvrđeni datum ne smije biti kasnije od 15. svibnja relevantne kalendarske godine.

Međutim, Estonija, Latvija, Litva, Finska i Švedska mogu odrediti kasniji datum koji ne smije biti kasnije od 15. lipnja relevantne kalendarske godine.

2.   Države članice mogu odlučiti da se zahtjev za dodjelu prava na plaćanja podnosi istodobno sa zahtjevom za potporu u okviru programa osnovnog plaćanja.

Članak 23.

Povrat neopravdanih prava na plaćanje

1.   Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da je broj dodijeljenih prava na plaćanje previsok, višak broja dodijeljenih prava na plaćanje vraća se u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve iz članka 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako je pogrešku iz prvog podstavka napravilo nadležno tijelo ili drugo tijelo i ako nije razumno očekivati da bi korisnik mogao otkriti pogrešku, vrijednost preostalih prava na plaćanje dodijeljenih tom korisniku prilagođava se na odgovarajući način.

Ako je korisnik na kojeg se odnosi dodjela prevelikog broja prava na plaćanje u međuvremenu prenio prava na plaćanja na druge korisnike, primatelji prava također ostaju podložni obvezi predviđenoj prvim podstavkom, razmjerno broju prava na plaćanja koja su na njih prenesena, ako korisnik kojemu su prava na plaćanja prvotno dodijeljena ne raspolaže dovoljnim brojem prava na plaćanja kojima bi nadoknadio vrijednost neopravdano dodijeljenih prava na plaćanja.

2.   Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da su plaćanja koja je korisnik primio za 2014. iz članka 26. stavka 2. prvog podstavka navedene Uredbe, vrijednost prava na plaćanje koje je korisnik posjedovao na datum podnošenja zahtjeva za 2014. iz članka 26. stavka 3. prvog podstavka navedene Uredbe, jedinična vrijednost pravâ na plaćanje iz članka 26. stavka 5. navedene Uredbe, povećanje jedinične vrijednosti prava na plaćanje kako je predviđeno u članku 30. stavku 10. navedene Uredbe ili ukupna vrijednost potpore koju je korisnik primio za kalendarsku godinu koja prethodi provedbi programa osnovnih plaćanja iz članka 40. stavka 3. prvog podstavka navedene Uredbe bili previsoki, vrijednost tih prava na plaćanje temeljena na netočnoj referentnoj vrijednosti prilagođava se na odgovarajući način.

Prilagodba se obavlja i za prava na plaćanje koja su u međuvremenu prenesena na druge korisnike.

Vrijednost smanjenja vraća se u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

3.   Ako se nakon dodjele prava na plaćanje korisnicima u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 utvrdi da su za istog korisnika nastale situacije iz stavka 1. i stavka 2., prilagodba vrijednosti svih prava na plaćanje iz stavka 2. izvršava se prije vraćanja neopravdanih prava na plaćanje u nacionalnu rezervu ili regionalne rezerve u skladu sa stavkom 1.

4.   Prilagodbe broja i/ili vrijednosti prava na plaćanje predviđene u ovom članku ne smiju dovesti do sustavnog ponovnog izračuna preostalih prava na plaćanje.

5.   Države članice mogu odlučiti da neće vratiti neopravdana prava na plaćanje ako je ukupna vrijednost tih prava na plaćanje kako je određena u elektroničkom registru za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje u trenutku provjera u cilju izvršenja prilagodba predviđenih u ovom članku 50 EUR ili manja za bilo koju godinu u kojoj se program osnovnog plaćanja provodi u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Neopravdani iznosi plaćeni za godine zahtjeva koje prethode prilagodbama vraćaju se u skladu s člankom 7. ove Uredbe. Pri određivanju tih neopravdanih iznosa uzima se u obzir utjecaj prilagodba predviđenih u ovom članku na broj i, prema potrebi, vrijednost prava na plaćanje za sve predmetne godine.

GLAVA III.

PROVJERE

POGLAVLJE I.

Zajedničke odredbe

Članak 24.

Opća načela

1.   Administrativne provjere i provjere na licu mjesta predviđene u ovoj Uredbi provode se tako da se njima osigura učinkovita provjera:

(a)

točnosti i cjelovitosti podataka dostavljenih u zahtjevu za pomoć, zahtjevu za potporu, zahtjevu za plaćanje ili drugoj izjavi;

(b)

sukladnosti sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama za predmetni program potpore i/ili mjeru potpore, uvjetima u kojima se pomoć i/ili potpora ili izuzeće od obveza dodjeljuje;

(c)

zahtjeva i standarda relevantnih za višestruku sukladnost.

2.   Države članice osiguravaju da se sukladnost sa svim primjenjivim uvjetima uspostavljenima pravom Unije ili utvrđenima u relevantnom nacionalnom pravu i dokumentima koji sadržavaju provedbene mjere ili u okviru programa ruralnog razvoja može provjeriti u skladu s nizom pokazatelja koji se mogu provjeriti, a koje utvrđuju države članice.

3.   Rezultati administrativnih provjera i provjera na licu mjesta procjenjuju se tako da se utvrdi mogu li utvrđeni problemi općenito uključivati rizik za druge slične operacije, korisnike ili druga tijela. U okviru procjene utvrđuju se i uzroci tih situacija, dodatno ispitivanje koje može biti potrebno te potrebne korektivne i preventivne mjere.

4.   Nadležno tijelo provodi fizičke inspekcije na terenu u slučaju da fotointerpretacijom ortofotografija (satelitskih ili zračnih) nisu postignuti rezultati na temelju kojih bi se mogli donijeti konačni zaključci kako bi nadležno tijelo bilo uvjereno u prihvatljivost ili točnu veličinu površine koja je predmet administrativnih provjera ili provjera na licu mjesta.

5.   Ovo se poglavlje primjenjuje na sve provjere koje se provode u skladu s ovom Uredbom ne dovodeći u pitanje posebna pravila predviđena u glavama IV. i V. Međutim, stavak 3. ne primjenjuje se na glavu V.

Članak 25.

Najava provjera na licu mjesta

Provjere na licu mjesta mogu se najaviti pod uvjetom da to ne utječe na njihovu svrhu ili učinkovitost. Najava je strogo ograničena na najkraće potrebno razdoblje, a koje nije duže od 14 dana.

Međutim, za provjere na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku ili zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama, najava ne premašuje 48 sati, osim u valjano opravdanim slučajevima. Osim toga, kada se zakonodavstvom koje se primjenjuje na akte i standarde mjerodavne za višestruku sukladnost zahtijevaju nenajavljene provjere na licu mjesta, ta se pravila primjenjuju i u slučaju provjera na licu mjesta povezanih s višestrukom sukladnosti.

Članak 26.

Vrijeme provjera na licu mjesta

1.   Prema potrebi, provjere na licu mjesta predviđene u ovoj Uredbi provode se u isto vrijeme kao sve druge provjere predviđene pravom Unije.

2.   Za potrebe mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava provjere na licu mjesta raspoređuju se tijekom godine na temelju analize rizika predstavljenih u različitim preuzetim obvezama u okviru svake mjere.

3.   U okviru provjera na licu mjesta provjerava se sukladnost sa svim kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama u okviru tih programa potpore ili mjera potpore za koje je korisnik odabran u skladu s člankom 34.

Trajanje provjera na licu mjesta strogo je ograničeno na najkraće potrebno razdoblje.

4.   Ako se određeni kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze mogu provjeriti samo tijekom određenog razdoblja, za provjere na licu mjesta mogu biti potrebni dodatni kasniji posjeti. U tom slučaju, provjere na licu mjesta koordiniraju se tako da se ograniči broj i trajanje tih posjeta jednom korisniku na minimalnu potrebnu mjeru. Prema potrebi, ti se posjeti mogu provoditi s pomoću daljinskog istraživanja u skladu s člankom 40.

Ako su potrebni dodatni posjeti koji se odnose na zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrne usjeve i/ili travnjak koji su prijavljeni kao ekološki značajna površina, broj tih dodatnih posjeta za 50 % slučajeva odnosi se na istog korisnika, odabranog na temelju rizika, a za preostalih 50 % slučajeva na različite dodatno odabrane korisnike. Različite dodatne korisnike odabire se nasumično iz svih korisnika koji imaju zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrne usjeve i/ili travnjak koji su prijavljeni kao ekološki značajna površina te se ti posjeti mogu ograničiti na područja koja su prijavljena kao zemljište ostavljeno na ugaru, granična područja, tampon zone, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šume, postrni usjevi i/ili travnjak.

Ako su potrebni dodatni posjeti, članak 25. primjenjuje se na svaki dodatni posjet.

Članak 27.

Unakrsna obavijest o rezultatima provjera

Prema potrebi, u administrativnim provjerama i provjerama na licu mjesta u pogledu prihvatljivosti uzimaju se u obzir slučajevi u kojima se sumnja na nesukladnost koju su prijavile druge službe, tijela ili organizacije.

Države članice osiguravaju da se svi relevantni nalazi dobiveni u okviru provjera sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama u pogledu programa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i/ili potpore u okviru mjera ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava unakrsno prijave relevantnom nadležnom tijelu koje odgovorno za dodjelu odgovarajućeg plaćanja. Države članice osiguravaju i da javna ili privatna tijela za ovjeravanje iz članka 38. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 nadležnom tijelu koje je odgovorno za dodjelu plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš prijave sve nalaze koji su relevantni za ispravnu dodjelu tog plaćanja korisnicima koji su se odlučili za ispunjavanje svojih obveza u okviru jednakovrijednosti certificiranjem.

Ako su administrativnim provjerama ili provjerama na licu mjesta u pogledu mjera ruralnog razvoja u okviru povezanog sustava obuhvaćene jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, rezultati tih provjera unakrsno se prijavljuju radi praćenja u pogledu dodjele plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

POGLAVLJE II.

Administrativne provjere u okviru integriranog sustava

Članak 28.

Administrativne provjere

1.   Administrativne provjere u skladu s člankom 74. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uključujući unakrsne provjere, imaju za cilj utvrđivanje nesukladnosti, posebno njihovo automatizirano otkrivanje s pomoću informatičke opreme. Provjerama su obuhvaćeni svi elementi koji su mogući i odgovarajući za kontrolu sredstava administrativnih provjera. Njima se osigurava sljedeće:

(a)

da su kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze za program potpore ili mjeru potpore ispunjeni;

(b)

da nema dvostrukog financiranja u okviru drugih programa Unije;

(c)

da je zahtjev za potporu ili zahtjev za plaćanje potpun i dostavljen u relevantnom roku te, prema potrebi, da su popratni dokumenti dostavljeni i da se njima dokazuje prihvatljivost;

(d)

da, prema potrebi, postoji sukladnost s dugoročnim preuzetim obvezama.

2.   U pogledu programa potpore za životinje i mjera potpore povezane sa životinjama države članice mogu, prema potrebi, iskoristiti dokaze koje su primile od drugih službi, tijela ili organizacija radi provjere sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama, pod uvjetom da predmetna služba, tijelo ili organizacija posluje prema standardu koji je dostatan za kontrolu te sukladnosti.

Članak 29.

Unakrsne provjere

1.   Prema potrebi, administrativne provjere uključuju unakrsne provjere:

(a)

prijavljenih prava na plaćanje odnosno prijavljenih poljoprivrednih parcela kako bi se izbjegla višestruka dodjela iste pomoći ili potpore u pogledu iste kalendarske godine ili godine zahtjeva i spriječilo neopravdano nakupljanje potpore dodijeljene u okviru programa potpore povezane s površinom navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i Prilogu VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 (16) te mjera potpore povezane s površinom kako su definirane u članku 2. drugom podstavku, točki (21) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

(b)

prava na plaćanja radi provjere njihova postojanja i prihvatljivosti za potporu;

(c)

između poljoprivrednih parcela prijavljenih u jedinstvenom zahtjevu i/ili zahtjevu za plaćanje i podataka sadržanih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela po referentnoj parceli u skladu s člankom 5. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 radi provjere prihvatljivosti za program izravnih plaćanja i/ili mjere ruralnog razvoja površina kao takvih;

(d)

između prava na plaćanja i utvrđene površine radi provjere jesu li prava na plaćanja popraćena najmanje jednakim brojem prihvatljivih hektara kako je definirano u članku 32. stavcima 2. do 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e)

radi provjere prihvatljivosti za potporu i izbjegavanja neopravdanih višestrukih dodjela iste pomoći i/ili potpore u vezi s istom kalendarskom godinom ili godinom zahtjeva, a s pomoću sustava za identifikaciju i registraciju životinja;

(f)

između izjava korisnika navedenih u jedinstvenom zahtjevu o članstvu u odobrenoj međusektorskoj organizaciji, podataka u skladu s člankom 17. stavkom 8. točkom (b) ove Uredbe i podataka koje dostavljaju predmetne odobrene međusektorske organizacije, a radi provjere prihvatljivosti za povećanje potpore predviđene člankom 60. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1307/2013;

(g)

radi provjere sukladnosti s kriterijima za odobrenje međusektorskih organizacija i popisa njihovih članova najmanje svakih pet godina.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ako su u integriranom sustavu predviđeni obrasci zahtjeva za geoprostornu potporu, unakrsne provjere provode se kao prostorno sjecište prijavljene površine u digitalnom obliku sa sustavom za identifikaciju poljoprivrednih parcela. Osim toga, unakrsne provjere provode se kako bi se spriječilo dvostruko podnošenje zahtjeva za istu površinu.

2.   Naznake nesukladnosti koje proizlaze iz unakrsnih provjera prate se mjerodavnim administrativnim postupkom i, prema potrebi, provjerom na licu mjesta.

3.   Ako je referentna parcela predmet zahtjeva za potporu i/ili zahtjeva za plaćanje dvaju ili više korisnika u okviru istog programa za potporu ili u okviru iste mjere potpore i ako se prijavljene poljoprivredne parcele prostorno preklapaju ili ako ukupna prijavljena površina premašuje najveću prihvatljivu površinu određenu u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, a razlika je obuhvaćena dozvoljenim odstupanjem definiranim u skladu s člankom 38. ove Uredbe u pogledu tog referentnog razdoblja, države članice mogu predvidjeti razmjerno smanjenje predmetnih površina, osim ako korisnik dokaže da je bilo koji drugi korisnik prijavio preveliku površinu na štetu prvoga.

POGLAVLJE III.

Provjere na licu mjesta u okviru integriranog sustava

Odjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 30.

Stupanj kontrole za programe potpore povezane s površinom osim plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Za programe potpore povezane s površinom osim plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš u skladu s glavom III. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: „plaćanje za ekologizaciju”) kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje:

(a)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Države članice osiguravaju da kontrolni uzorak sadržava najmanje 5 % svih korisnika koji prijavljuju pretežno poljoprivredne površine koje se prirodno održava u stanju pogodnom za ispašu u skladu s člankom 10. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(b)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za program za preraspodjelu plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(c)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima u skladu s glavom III. poglavljem 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(d)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje za mlade poljoprivrednike u skladu s glavom III. poglavljem 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanja povezana s površinom u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(f)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje u okviru programa za male poljoprivrednike u skladu s glavom V. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(g)

30 % područja prijavljenih za proizvodnju konoplje u skladu s člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(h)

5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za posebno plaćanje za pamuk u skladu s glavom IV. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Članak 31.

Stupanj kontrole za plaćanje za ekologizaciju

1.   Za plaćanja za ekologizaciju kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje:

(a)

5 % svih korisnika koji se moraju pridržavati poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš (dalje u tekstu: „prakse ekologizacije”) i koji nisu dio kontrolnih populacija iz točaka (b) i (c) (dalje u tekstu: „kontrolna populacija za ekologizaciju”); tim se uzorkom istodobno obuhvaća 5 % svih korisnika koji imaju površine pokrivene trajnim travnjakom koje su okolišno osjetljive u područjima obuhvaćenima Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (17) ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18) i dodatnim osjetljivim područjima iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(b)

3 % sljedećeg:

i.

svih korisnika koji ispunjavaju uvjete za plaćanje za ekologizaciju koji su izuzeti iz obveza koje se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine neispunjavanjem pragova iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i na koje se ne odnose obveze iz članka 45. navedene Uredbe;

ii.

ili, u godinama kada se članak 44. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 ne primjenjuje na neku državu članicu, korisnika koji ispunjavaju uvjete za plaćanje za ekologizaciju koji su izuzeti iz obveza koje se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine neispunjavanjem pragova iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i na koje se ne odnose obveze iz članka 45. navedene Uredbe;

(c)

5 % svih korisnika koji se moraju pridržavati praksi ekologizacije i koji upotrebljavaju nacionalne ili regionalne programe okolišnog certificiranja iz članka 43. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(d)

5 % svih korisnika koji sudjeluju u regionalnoj provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(e)

5 % kolektivne provedbe u skladu s člankom 46. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(f)

100 % struktura susjednih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom iz članka 46. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(g)

100 % svih korisnika koji su se obvezali ponovno konvertirati zemljište u zemljište pod trajnim travnjakom u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(h)

20 % svih korisnika koji su se obvezali ponovno konvertirati zemljište u zemljište pod trajnim travnjakom u skladu s člankom 44. stavcima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014.

2.   Korisnici koji se pridržavaju praksi ekologizacije preko jednakovrijednih praksi u skladu s člankom 43. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013 ili koji sudjeluju u programu za male poljoprivrednike u skladu s člankom 61. navedene Uredbe ili koji za cijelo poljoprivredno imanje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (19) u pogledu ekološkog uzgoja nisu dio kontrolnog uzorka i ne uključuje ih se u stupnjeve kontrole utvrđene u ovom članku.

3.   Ako ekološki značajne površine nisu utvrđene u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013, stupanj kontrole utvrđen u stavku 1 točkama (a) i (c) do (e) dopunjuje se s 5 % svih korisnika odgovarajućeg kontrolnog uzorka koji su obvezni imati ekološki značajnu površinu na poljoprivrednoj površini u skladu s člancima 43. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se ako je administrativnim i kontrolnim sustavom osigurano da su sve prijavljene ekološki značajne površine utvrđene i, prema potrebi, evidentirane u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 prije plaćanja.

Članak 32.

Stupanj kontrole za mjere ruralnog razvoja

1.   Kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je najmanje 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za mjere ruralnog razvoja. Za mjere predviđene u člancima 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 kontrolni uzorak od 5 % ostvaruje se na razini pojedinačne mjere.

Taj kontrolni uzorak predstavlja i najmanje 5 % korisnika iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koji uključuju jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Odstupajući od stavka 1. u slučaju skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, svaki pojedinačni član tih skupina može se smatrati korisnikom za potrebe izračuna stupnja kontrole utvrđenog u stavku 1.

3.   Za korisnike višegodišnje potpore u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) te člancima 28., 29. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili članka 36. točke (a) podtočaka iv. i v., točke (b) podtočaka i., iii. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 kojom su obuhvaćena plaćanja koja premašuju pet godina, nakon pete godine plaćanja države članice mogu odlučiti provjeriti najmanje 2,5 % tih korisnika.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na potporu dodijeljenu u skladu s člankom 28. stavkom 6. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 1305/2013 nakon pete godine plaćanja za relevantnu obvezu.

4.   Korisnici koji su predmet provjere u skladu sa stavkom 3. ne uzimaju se u obzir za potrebe stavka 1.

Članak 33.

Stupanj kontrole za programe potpore za životinje

1.   Za programe potpore za životinje kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine za svaki od programa potpore obuhvaćeno je najmanje 5 % svih korisnika koji podnose zahtjev za odgovarajući program potpore.

Međutim, kada računalna baza podataka za životinje ne nudi razinu sigurnosti i provedbe potrebnu za pravilno upravljanje predmetnim programom potpore, taj postotak iznosi 10 % za odgovarajući program potpore.

Odabranim kontrolnim uzorkom obuhvaćeno je 5 % svih životinja za koje je zatražena potpora po programu potpore.

2.   Prema potrebi, kontrolnim uzorkom za provjere na licu mjesta koje se provode svake godine obuhvaćeno je 10 % drugih službi, tijela ili organizacija koje pružaju dokaze za provjeru sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama iz članka 28. stavka 2.

Članak 34.

Odabir kontrolnog uzorka

1.   Zahtjevi ili podnositelji zahtjeva za koje se utvrdi da nisu valjani ili prihvatljivi za plaćanje u trenutku podnošenja zahtjeva ili nakon administrativnih provjera nisu dio kontrolne populacije.

2.   Za potrebe članaka 30. i 31. odabir uzorka provodi se kako slijedi:

(a)

od 1 % do 1,25 % korisnika koji podnose zahtjev za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 odabire se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za te programe;

(b)

od 1 % do 1,25 % kontrolne populacije za ekologizaciju odabire se nasumično iz svih korisnika odabranih u skladu s točkom (a). Ako je potrebno za ostvarivanje tog postotka, dodatni korisnici odabiru se nasumično među kontrolnom populacijom za ekologizaciju;

(c)

preostali broj korisnika u kontrolnom uzorku iz članka 31. stavka 1. točke (a) odabire se na temelju analize rizika;

(d)

svi korisnici odabrani u skladu s točkama (a) do (c) ovog podstavka mogu se smatrati dijelom kontrolnog uzorka predviđenog u članku 30. točkama (b) do (e), (g) i (h). Ako je potrebno radi poštovanja minimalnih stupnjeva kontrole, dodatni korisnici odabiru se nasumično iz odgovarajućih kontrolnih populacija;

(e)

svi korisnici odabrani u skladu s točkama (a) do (d) ovog podstavka mogu se smatrati dijelom kontrolnog uzorka predviđenog u članku 30. točki (a). Ako je potrebno radi poštovanja minimalnog stupnja kontrole, dodatni korisnici odabiru se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za program osnovnog plaćanja ili program jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(f)

minimalni broj korisnika iz članka 30. točke (f) odabire se nasumično iz svih korisnika koji podnose zahtjev za plaćanje u skladu s programom za male poljoprivrednike u skladu s glavom V. Uredbe (EU) br. 1307/2013;

(g)

minimalni broj iz članka 31. stavka 1. točke (b) odabire se na temelju analize rizika iz svih korisnika koji ispunjavaju uvjete za plaćanje za ekologizaciju koji su izuzeti iz obveza koje se odnose na raznolikost usjeva i ekološki značajne površine neispunjavanjem pragova iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i na koje se ne odnose obveze iz članka 45. navedene Uredbe;

(h)

od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika iz članka 31. stavka 1. točaka (c), (d) i (h) odabire se nasumično iz svih korisnika odabranih u skladu s točkom (b) ovog podstavka. Ako je potrebno za ostvarivanje tog postotka, dodatni korisnici odabiru se nasumično iz svih korisnika odabranih u skladu s točkom (a) ovog podstavka. Preostali broj korisnika iz članka 31. stavka 1. točaka (c), (d) i (h) odabire se na temelju analize rizika iz svih korisnika odabranih u skladu s točkom (c) ovog podstavka. Ako je potrebno radi poštovanja minimalnih stupnjeva kontrole, dodatni korisnici odabiru se na temelju analize rizika iz odgovarajućih kontrolnih populacija;

i.

od 20 % do 25 % minimalnog broja kolektivnih provedbi iz članka 31. stavka 1. točke (e) odabire se nasumično iz svih kolektivnih provedbi u skladu s člankom 46. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Preostali broj kolektivnih provedbi iz članka 31. stavka 1. točke (e) odabire se na temelju analize rizika.

Provjere na licu mjesta u pogledu dodatnih korisnika odabranih u skladu s točkama (d), (e) i (h) te korisnika odabranih u skladu s točkama (f) i (g) mogu se ograničiti na program potpore za koji su odabrani ako su već ispunjeni minimalni stupnjevi kontrole drugih programa potpore za koje su podnijeli zahtjev.

Provjere na licu mjesta u pogledu dodatnih korisnika odabranih u skladu s člankom 31. stavkom 3. i u skladu s točkom (h) prvog podstavka ovog stavka te korisnika odabranih u skladu s točkom i. prvog postavka ovog stavka mogu su ograničiti na prakse ekologizacije za koje su odabrani ako su već ispunjeni minimalni stupnjevi kontrole drugih programa potpore i praksi ekologizacije kojih se moraju pridržavati.

Za potrebe članka 31. države članice moraju osigurati reprezentativnost kontrolnog uzorka u pogledu različitih praksa.

3.   Za potrebe članaka 32. i 33. najprije se nasumično odabire od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta. Preostali broj korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta odabire se na temelju analize rizika.

Za potrebe članka 32. države članice mogu, kao rezultat analize rizika, odrediti posebne mjere ruralnog razvoja koje se primjenjuju na korisnike.

4.   Ako je broj korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta veći od minimalnog broja korisnika iz članaka 30. do 33., postotak nasumično odabranih korisnika u dodatnom uzorku ne smije premašiti25 %.

5.   Učinkovitost analize rizika svake se godine procjenjuje i ažurira kako slijedi:

(a)

utvrđivanjem važnosti svakog čimbenika rizika;

(b)

uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljene površine i površine određene u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku iz stavka 2. prvog podstavka ili uspoređivanjem rezultata u pogledu razlike između prijavljenih životinja i životinja određenih u uzorku odabranom na temelju rizika i nasumično odabranom uzorku iz stavka 2. drugog podstavka;

(c)

uzimanjem u obzir posebnih uvjeta i, prema potrebi, razvoja važnosti čimbenika rizika u državi članici;

(d)

uzimanjem u obzir prirode nesukladnosti zbog koje je nužno povećati stupanj kontrole u skladu s člankom 35.

6.   Nadležno tijelo evidentira razloge za odabir svakog korisnika za provjeru na licu mjesta. O tome se inspektor koji obavlja provjeru na licu mjesta obavješćuje prije početka provjere na licu mjesta.

7.   Prema potrebi, djelomičan odabir kontrolnog uzorka može se napraviti na temelju podataka dostupnih prije konačnog datuma iz članka 13. Privremeni se uzorak dopunjuje ako su dostupni svi mjerodavni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje.

Članak 35.

Povećanje stupnja kontrole

Ako se provjerama na licu mjesta otkrije znatna nesukladnost u kontekstu određenog programa potpore ili mjere potpore ili u regiji ili dijelu regije, nadležno tijelo može na odgovarajući način povećati postotak korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta sljedeće godine.

Članak 36.

Smanjenje stupnja kontrole

1.   Stupnjevi kontrole utvrđeni u ovom poglavlju mogu se smanjiti samo u pogledu programa potpore ili mjera potpore određenih u ovom članku.

2.   Odstupajući od članka 30. točaka (a), (b) i (f), države članice mogu, u pogledu programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja, preraspodjele plaćanja i programa za male poljoprivrednike, odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake godine po programu na 3 %.

Prvi podstavak primjenjuje se samo ako je sustav prostornog sjecišta svih zahtjeva za potporu sa sustavom za identifikaciju poljoprivrednih parcela uspostavljen u skladu s člankom 17. stavkom 2. i ako su unakrsne provjere provedene na svim zahtjevima za potporu kako bi se spriječilo dvostruko podnošenje zahtjeva za istu površinu tijekom godine koja prethodi primjeni tog podstavka.

U pogledu godina zahtjeva 2015. i 2016. stopa pogrešaka utvrđena u nasumičnom uzorku provjerenom na licu mjesta ne smije premašiti 2 % u prethodne dvije financijske godine. Navedenu stopu pogrešaka potvrđuje država članica u skladu s metodologijom izrađenom na razini Unije.

3.   Odstupajući od članka 30. točaka (a), (b) i (f), države članice mogu, u pogledu programa osnovnog plaćanja, programa jedinstvenih plaćanja, preraspodjele plaćanja i programa za male poljoprivrednike, odlučiti smanjiti kontrolni uzorak na uzorak odabran u skladu s člankom 34. stavkom 2. prvim podstavkom, točkom (a) ako su provedene provjere na temelju ortofotografija korištenih za ažuriranje sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela iz članka 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Prvi podstavak primjenjuje se samo ako države članice sustavno ažuriraju sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i provjeravaju sve korisnike na cijelom području koje je njime obuhvaćeno u razdoblju od najviše tri godine, obuhvaćajući godišnje najmanje 25 % prihvatljivih hektara evidentiranih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela. Međutim, minimalni postotak pokrivenosti u godini ne primjenjuje se na države članice s manje od 150 000 prihvatljivih hektara evidentiranih u sustavu za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

Prije primjene prvog podstavke države članice moraju provesti cjelovito ažuriranje predmetnog sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela u prethodne tri godine.

Ortofotografije korištene za ažuriranje ne smiju biti starije od 15 mjeseci od datuma njihova korištenja za potrebe ažuriranja sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

Kvaliteta sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela procijenjena u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 tijekom dvije godine koje prethode primjeni prvog podstavka mora biti dostatna kako bi se osigurala učinkovita provjera uvjeta u kojima se potpora dodjeljuje.

Odluka iz prvog podstavka može se donijeti na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Za potrebe ovog podstavka regiju čini cijelo područje obuhvaćeno jednim ili više autonomnih sustava za identifikaciju poljoprivrednih parcela.

Treći podstavak stavka 2. primjenjuje se mutatis mutandis.

4.   Odstupajući od članka 32. stavka 1., države članice mogu odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake kalendarske godine na 3 % korisnika koji podnose zahtjev za mjere ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

Međutim, prvi podstavak ne primjenjuje se u pogledu korisnika koji uključuju jednakovrijedne prakse iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

5.   Stavci 2., 3. i 4. primjenjuju se samo ako su ispunjeni opći uvjeti za smanjenje minimalne razine provjera na licu mjesta koju utvrdi Komisija u skladu s člankom 62.. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013. Ako bilo koji od tih uvjeta ili uvjeti utvrđeni u stavku 2. ili 3. ovog članka više nisu ispunjeni, države članice bez odgode opozivaju svoju odluku o smanjenju minimalne razine provjera na licu mjesta i primjenjuju minimalnu razinu provjera na licu mjesta predviđenu u članku 30. točkama (a), (b) i (f) i/ili članku 32. od sljedeće godine zahtjeva za predmetne programe potpore ili mjere potpore.

6.   Odstupajući od članka 30. točke (g), ako država članica uvodi sustav prethodnog odobrenja za uzgoj konoplje, minimalna razina provjera na licu mjesta može se smanjiti na 20 % površina prijavljenih za proizvodnju konoplje iz članka 32. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

U tom slučaju država članica obavješćuje Komisiju o svojim detaljnim pravilima i uvjetima povezanima sa svojim sustavom prethodnog odobrenja godinu prije primjene smanjenog stupnja kontrole. Sve izmjene tih detaljnih pravila ili uvjeta moraju se prijaviti Komisiji bez neopravdane odgode.

Odjeljak 2.

Provjere na licu mjesta u pogledu zahtjeva za potporu za programe potpore povezane s površinom i zahtjeva za plaćanje za mjere potpore povezane s površinom

Članak 37.

Elementi provjera na licu mjesta

1.   Provjerama na licu mjesta obuhvaćene su sve poljoprivredne parcele za koje se traži pomoć u skladu s programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i/ili za koje se traži potpora u skladu s mjerama ruralnog razvoja u okviru integriranog sustava.

U pogledu kontrole mjera ruralnog razvoja predviđenih u članku 21. stavku 1. točki (a) i člancima 30. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 provjerama na licu mjesta obuhvaćeno je i nepoljoprivredno zemljište za koje se podnosi zahtjev za potporu.

Nadležno tijelo mora na temelju rezultata kontrole procijeniti je li ažuriranje odgovarajućih referentnih parcela potrebno, uzimajući u obzir članak 5. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

2.   Provjerama na licu mjesta obuhvaćeni su mjerenje površina i provjera kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u pogledu površine koju je korisnik prijavio u skladu s programima potpore i/ili mjerama potpore iz stavka 1.

Za korisnike koji podnose zahtjev za izravna plaćanja u skladu s programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i čije se poljoprivredne površine pretežno prirodno održavaju u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj provjerama na licu mjesta obuhvaćena je i provjera minimalne aktivnosti koja se obavlja na tim površinama iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

3.   Provjerama na licu mjesta povezanima s praksama ekologizacije obuhvaćene su sve obveze koje korisnik mora poštovati. Prema potrebi, sukladnost s pragovima iz članaka 44. i 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013 radi izuzeća od praksi dio je provjera na licu mjesta. Taj se podstavak primjenjuje i na provjere na licu mjesta koje se provode u pogledu nacionalnih ili regionalnih programa okolišnog certificiranja iz članka 43. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Ako se provjera na licu mjesta odnosi na regionalnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013, provjerom na licu mjesta obuhvaćeni su i mjerenje površina i provjera obveza koje je korisnicima ili skupini korisnika nametnula država članica.

Ako se provjera na licu mjesta odnosi na kolektivnu provedbu u skladu s člankom 46. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, provjerom na licu mjesta obuhvaćeno je sljedeće:

(a)

provjera kriterija neposredne blizine određenih u skladu s člankom 47. stavkom 1. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014;

(b)

mjerenje površina i provjera kriterija za ekološki značajne površine koje graniče jedna s drugom;

(c)

dodatne obveze koje je korisnicima ili skupini korisnika, prema potrebi, nametnula država članica;

(d)

pojedinačne obveze ekologizacije koje korisnik koji sudjeluje u kolektivnoj provedbi mora poštovati.

Članak 38.

Mjerenje površina

1.   Ako su sve poljoprivredne površine predmet provjera prihvatljivosti, mjerenje stvarne površine poljoprivredne parcele kao dio provjere na licu mjesta može se ograničiti na nasumično odabrani uzorak do najmanje 50 % poljoprivrednih parcela za koje je zahtjev za potporu i/ili zahtjev za plaćanje dostavljen u okviru programa potpore povezane s površinom i/ili mjera ruralnog razvoja. Ako se tom provjerom uzorka otkrije nesukladnost, mjere se sve poljoprivredne parcele ili se iz mjerenog uzorka ekstrapoliraju zaključci.

Prvi se podstavak ne primjenjuje na poljoprivredne parcele koje će se provjeriti za potrebe ekološki značajne površine u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Površine poljoprivrednih parcela mjere se bilo kojim načinom kojim se dokazano jamče mjerenja kvalitete koja je najmanje jednakovrijedna kvaliteti predviđenoj mjerodavnim tehničkim standardima razrađenima na razini Unije.

3.   Države članice mogu koristiti daljinsko istraživanje u skladu s člankom 40. i, kad je to moguće, tehnike globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS).

4.   Jedinstveno odstupanje graničnog područja definira se za sva mjerenja površina koja se provode korištenjem GNSS-a i/ili ortofotografija. U tu svrhu alati za mjerenje vrednuju se u odnosu na najmanje jednu kategoriju vrednovanja dozvoljenog odstupanja graničnog područja ispod jedinstvene vrijednosti. Međutim, jedinstvena vrijednost dozvoljenog odstupanja ne prelazi 1,25 m.

Maksimalno odstupanje u odnosu na svaku poljoprivrednu parcelu u apsolutnim vrijednostima ne prelazi 1,0 ha.

Međutim, za mjere iz članka 21. stavka 1. točke (a) i članaka 30. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu šumskog područja, države članice mogu definirati odgovarajuća dozvoljena odstupanja koja ni u kojem slučaju ne smiju biti dvostruko veća od dozvoljenog odstupanja određenog u prvom podstavku ovog stavka.

5.   Ukupna površina poljoprivredne parcele može se uzeti u obzir pri mjerenju pod uvjetom da je u cijelosti prihvatljiva. U drugim slučajevima u obzir se uzima neto prihvatljiva površina. U tu se svrhu prema potrebi može primijeniti sustav proporcionalnosti iz članka 10. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014;

6.   Za potrebe izračuna udjela različitih usjeva za raznolikost usjeva iz članka 44. Uredbe (EU) br. 1307/2013, pri mjerenju se uzima u obzir površina koja je stvarno pokrivena jednim usjevom u skladu s člankom 40. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014. Na površinama na kojima se primjenjuju mješoviti usjevi u obzir se uzima ukupna površina pokrivena mješovitom biljnom proizvodnjom u skladu s člankom 40. stavkom 3. prvim i drugim podstavkom navedene Uredbe ili pokrivena mješovitim usjevima u skladu s člankom 40. stavkom 3. trećim podstavkom navedene Uredbe.

7.   Ako članak 17. stavak 1. točka (b) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 može dovesti do umjetne podjele površine susjednih poljoprivrednih parcela s homogenom vrstom zemljišnog pokrova u odvojene poljoprivredne parcele, mjerenje te površine susjednih poljoprivrednih parcela s homogenom vrstom zemljišnog pokrova kombinira se u jedinstveno mjerenje predmetnih poljoprivrednih parcela.

8.   Prema potrebi, dva odvojena mjerenja provode se na poljoprivrednoj parceli za potrebe sustava osnovnog plaćanja ili sustava jedinstvenih plaćanja u skladu s glavom III. poglavljem 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i, prema potrebi, prostorno različitoj poljoprivrednoj parceli koja se preklapa za potrebe preostalih programa potpore povezane s površinom i/ili mjera ruralnog razvoja.

Članak 39.

Provjera uvjeta prihvatljivosti

1.   Prihvatljivost parcela primjereno se provjerava. Ta provjera, prema potrebi, uključuje i provjeru usjeva. U tu svrhu prema potrebi traže se dodatni dokazi.

2.   Za trajni travnjak koji se može upotrebljavati za ispašu i koji čini dio uspostavljene lokalne prakse koja podrazumijeva da trave i druge travolike paše tradicionalno ne prevladavaju na područjima za ispašu koeficijent smanjenja u skladu s člankom 32. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013 može se, prema potrebi, primijeniti na prihvatljivo područje mjereno u skladu s člankom 38. ove Uredbe. Ako se površina koristi zajednički, nadležna tijela razdjeljuju je na pojedinačne korisnike razmjerno njihovom korištenju ili pravu korištenja.

3.   Obilježja krajobraza koji su korisnici prijavili kao ekološki značajnu površinu, a koja nisu uključena u prihvatljivo područje u skladu s člancima 9. i 10. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 provjeravaju se u skladu s istim načelima koja se primjenjuju na prihvatljivo područje.

4.   U pogledu kontrole mjera ruralnog razvoja i ako država članica propiše da se pojedinačni elementi provjere na licu mjesta mogu obavljati na temelju uzorka, taj uzorak treba jamčiti pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole. Države članice utvrđuju kriterije za odabir uzorka. Ako se pri pregledu predmetnog uzorka utvrde nesukladnosti, primjereno se povećava veličina i raspon uzorka.

Članak 40.

Provjere daljinskim istraživanjem

Ako država članica provodi provjere na licu mjesta daljinskim istraživanjem, nadležno tijelo:

(a)

obavlja fotointerpretaciju ortofotografija (satelitskih ili zračnih) svih poljoprivrednih parcela po zahtjevu za potporu i/ili zahtjevu za plaćanje koji je potrebno provjeriti u cilju prepoznavanja vrsta zemljišnog pokrova i, prema potrebi, vrste usjeva te mjerenja površine;

(b)

obavlja fizičke inspekcije na terenu svih poljoprivrednih parcela za koje se fotointerpretacijom ne može potvrditi točnost prijave površina u mjeri u kojoj to nadležno tijelo smatra zadovoljavajućim;

(c)

provodi sve provjere koje su potrebne kako bi se provjerila sukladnost s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama poljoprivrednih parcela;

(d)

poduzima druge mjere kako bi se obuhvatilo mjerenje površina u skladu s člankom 38. stavkom 1. za parcele koje nisu obuhvaćene fotografijama.

Članak 41.

Izvješće o kontroli

1.   Svaka provjera na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom predmet je izvješća o kontroli na temelju kojeg se mogu preispitati pojedinosti provedenih provjera i donijeti zaključci o sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti, preuzetim i drugim obvezama. U izvješću se posebno navode:

(a)

programi potpore ili mjere potpore, provjereni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje;

(b)

prisutne osobe;

(c)

pregledane poljoprivredne parcele, izmjerene poljoprivredne parcele i, prema potrebi, rezultati mjerenja za izmjerene poljoprivredne parcele i korištene mjerne metode;

(d)

prema potrebi, rezultati mjerenja nepoljoprivrednog zemljišta za koje se podnosi zahtjev za potporu u okviru mjera ruralnog razvoja i korištene mjerne metode;

(e)

je li korisniku predana obavijest o provjeri i, ako jest, kad je posjet najavljen;

(f)

sve posebne kontrolne mjere koje treba provesti u okviru pojedinačnih programa pomoći ili potpore;

(g)

sve izvršene dodatne kontrolne mjere;

(h)

sve utvrđene nesukladnosti za koje može biti potrebna unakrsna obavijest s obzirom na druge programe potpore, mjere potpore i/ili višestruku sukladnost;

i.

sve utvrđene nesukladnosti za koje može biti potrebno praćenje tijekom sljedećih godina.

2.   Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost pri pregledu i dodati svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrde nesukladnosti, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.

Kada se provjera na licu mjesta obavlja daljinskim istraživanjem u skladu s člankom 40., države članice mogu odlučiti da korisniku ili njegovom zastupniku ne dopuste mogućnost potpisivanja izvješća o kontroli ako provjerom s pomoću daljinskog istraživanja nisu otkrivene nesukladnosti. Ako se kao posljedica tih provjera otkriju nesukladnost, dopušta se mogućnost potpisivanja izvješća prije nego nadležno tijelo donese zaključke na temelju nalaza o smanjenjima, odbijanjima, ukidanjima ili kaznama koje iz toga proizlaze.

Odjeljak 3.

Provjere na licu mjesta u pogledu zahtjeva za potporu za životinje i zahtjeva za plaćanje u okviru mjera potpore povezane sa životinjama

Članak 42.

Provjere na licu mjesta

1.   Provjerama na licu mjesta provjerava se da su svi kriteriji sukladnosti, preuzete i druge obveze ispunjeni i njima su obuhvaćene sve životinje za koje su zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje podneseni u okviru programa potpore za životinje ili mjera potpore povezane sa životinjama koje treba provjeriti.

Ako je država članica u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (d) odredila razdoblje, najmanje 50 % minimalne stope provjera na licu mjesta predviđenih u članku 32. ili članku 33. raspoređuje se tijekom tog razdoblja za odgovarajući program potpore za životinje ili mjere potpore povezane sa životinjama.

Ako se država članica koristi mogućnošću predviđenom u članku 21. stavku 3., provjeravaju se i potencijalno prihvatljive životinje definirane u članku 2. stavku 1. drugom podstavku, točki (17) Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014.

Provjere na licu mjesta posebno uključuju provjeru kojom se potvrđuje da broj životinja prisutnih na poljoprivrednom imanju za koje su podneseni zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje i, prema potrebi, broj potencijalno prihvatljivih životinja odgovaraju broju životinja upisanih u registre i broju životinja prijavljenih u računalnu bazu podataka za životinje.

2.   Provjere na licu mjesta uključuju i provjere:

(a)

točnosti i usklađenosti upisa u registar i prijava u računalnu bazu podataka za životinje na temelju uzorka popratnih dokumenata, poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i, prema potrebi, putovnica za životinje ili dokumenata o kretanju životinja, u vezi sa životinjama za koje su podneseni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje u razdoblju od šest mjeseci prije provjere na licu mjesta; međutim, ako se utvrde nepravilnosti, provjera se produljuje na 12 mjeseci prije provjere na licu mjesta;

(b)

da su sva goveda ili ovce/koze identificirana ušnim markicama ili, prema potrebi, drugim sredstvima identifikacije i da imaju putovnice za životinje ili dokumentaciju o kretanju životinja te da su upisane u registar i pravilno prijavljene u računalnu bazu podataka za životinje.

Provjere iz točke (b) prvog podstavka mogu se provesti na temelju nasumičnog uzorka. Ako se tom provjerom uzorka otkriju nesukladnosti, provjeravaju se sve životinje ili se iz uzorka ekstrapoliraju zaključci.

Članak 43.

Izvješće o kontroli u pogledu programa potpore za životinje i mjera potpore povezane sa životinjama

1.   Za svaku provjeru na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom priprema se izvješće o kontroli kojim se omogućava pregled pojedinosti izvršenih provjera. U izvješću se posebno navode:

(a)

programi potpore za životinje i/ili mjere potpore povezane sa životinjama te provjereni zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje za stoku;

(b)

prisutne osobe;

(c)

broj i vrsta zatečenih životinja i, prema potrebi, brojevi ušnih markica, upis u registar i računalnu bazu podataka za životinje i svi provjereni popratni dokumenti, rezultati provjera i, prema potrebi, posebna opažanja u odnosu na pojedine životinje i/ili njihove identifikacijske oznake;

(d)

je li korisnik bio obaviješten o posjetu; a ako je bio obaviješten, kad mu je posjet bio najavljen. Posebno ako je rok od 48 sati iz članka 25. prekoračen, u izvješću o kontroli navodi se razlog;

(e)

napomene o posebnim kontrolnim mjerama koje treba provesti u okviru pojedinačnih programa potpore za životinje i/ili mjera potpore povezane sa životinjama;

(f)

napomenu o dodatnim kontrolnim mjerama koje treba izvršiti.

2.   Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost pri pregledu i dodao svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrde nesukladnosti, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.

3.   Kada države članice obavljaju provjere na licu mjesta u skladu s ovom Uredbom zajedno s inspekcijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2003, izvješću o kontroli dodaju se izvješća u skladu s člankom 2. stavkom 5. navedene Uredbe.

4.   Kada se provjerama na licu mjesta izvršenima u skladu s ovom Uredbom utvrde nesukladnosti s glavom I. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 ili Uredbom (EZ) br. 21/2004, preslike izvješća o kontroli predviđenog u ovom članku bez odgode se šalju tijelima odgovornima za provedbu navedenih uredaba.

POGLAVLJE IV.

Posebna pravila

Članak 44.

Pravila o rezultatima kontrola u pogledu regionalnih ili kolektivnih ekološki značajnih površina

U slučaju regionalne ili kolektivne provedbe u skladu s člankom 46. stavcima 5. ili 6. Uredbe (EU) br. 1307/201, površina zajedničkih ekološki značajnih površina koje graniče jedna s drugom dodjeljuje se svakom sudioniku razmjerno njegovu udjelu u ekološki značajnim površinama na temelju onoga što je prijavio u skladu s člankom 18. ove Uredbe.

Za potrebe primjene članka 26. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 na svakog sudionika u regionalnoj ili kolektivnoj provedbi, utvrđenu ekološki značajnu površinu čini zbroj dodijeljenog udjela u zajedničkim ekološki značajnim površinama utvrđenima kako je navedeno u prvom podstavku ovog članka i ekološki značajnih površina utvrđenih s obzirom na pojedinačnu obvezu.

Članak 45.

Provjera sadržaja tetrahidrokanabinola u biljkama konoplje

1.   Za potrebe članka 32. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 države članice uspostavljaju sustav za određivanje sadržaja tetrahidrokanabinola (dalje u tekstu: „THC”) usjeva koji se uzgajaju kako je određeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Nadležno tijelo države članice vodi evidenciju u vezi s nalazima o sadržaju THC-a. Za svaku sortu evidencija najmanje obuhvaća rezultate utvrđenog sadržaja THC-a u svakom uzorku, izražene kao postotak na dva decimalna mjesta, korišteni postupak, broj izvršenih pokusa, naznaku točke na kojoj je uzorak izuzet i mjere usvojene na nacionalnoj razini.

3.   Ako prosječna vrijednost svih uzoraka određene sorte prelazi sadržaj THC-a utvrđen u članku 32. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1307/2013, države članice primjenjuju postupak B. iz Priloga I. ovoj Uredbi za predmetnu sortu u sljedećoj godini zahtjeva. Taj se postupak primjenjuje u sljedećim godinama zahtjeva, osim kad su svi rezultati analize predmetne sorte manji od sadržaja THC-a utvrđenog u članku 32. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1307/2013.

Ako i druge godine prosječna vrijednost svih uzoraka predmetne sorte prelazi sadržaj THC-a utvrđen u članku 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013, država članica dostavlja Komisiji obavijest kojom traži dopuštenje za zabranu stavljanja na tržište takve sorte u skladu s člankom 18. Direktive Vijeća 2002/53/EZ (20). Ta se obavijest Komisiji šalje najkasnije do 15. studenoga predmetne godine zahtjeva. Od sljedeće godine sorta na koju se taj zahtjev odnosi nije prihvatljiva za izravna plaćanja u predmetnoj državi članici.

4.   Biljke konoplje uzgajaju se pod uobičajenim uvjetima uzgoja u skladu s lokalnom praksom najmanje 10 dana od datuma završetka cvatnje da bi se mogle izvršiti provjere u skladu sa stavcima 1., 2. i 3.

Države članice mogu dopustiti žetvu konoplje nakon početka cvatnje, ali prije kraja desetodnevnog razdoblja nakon završetka cvatnje, pod uvjetom da inspektori navedu koje reprezentativne dijelove svake dotične parcele treba obrađivati još najmanje 10 dana nakon završetka cvatnje zbog inspekcije, a u skladu s metodom iz Priloga I.

5.   Obavijest iz stavka 3. dostavlja se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (21).

GLAVA IV.

MJERE RURALNOG RAZVOJA KOJE NISU POVEZANE S POVRŠINOM I ŽIVOTINJAMA

POGLAVLJE I.

Uvodna odredba

Članak 46.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na rashode ostvarene u okviru mjera predviđenih u člancima 14. do 20., članku 21. stavku 1., osim godišnjih premija u skladu s točkama (a) i (b), članku 27., članku 28. stavku 9., člancima 35. i 36. te članku 51. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/213, u članku 35. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članku 20., članku 36. točki (a) podtočki vi., točki (B) podtočkama ii., vi. i vii., članku 36. točki (b) podtočkama i. i iii. u pogledu troškova osnivanja te člancima 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

POGLAVLJE II.

Provjere

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 47.

Zahtjevi za potporu, zahtjevi za plaćanje i druge izjave

1.   Države članice moraju predvidjeti odgovarajuće postupke za dostavljanje zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje i drugih izjava koji se odnose na mjere ruralnog razvoja koje nisu povezane s površinom i životinjama.

2.   Za mjere u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b), člankom 16. stavkom 1., člankom 19. stavkom 1. točkom (c) i člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 korisnik dostavlja zahtjev za godišnje plaćanje.

Odjeljak 2.

Odredbe o provjerama

Članak 48.

Administrativne provjere

1.   Administrativne provjere provode se na svim zahtjevima za potporu, zahtjevima za plaćanje ili drugim izjavama koje korisnik ili treća strana mora dostaviti te su njima obuhvaćeni svi elementi koji se mogu provjeriti i koji su primjereni za provjeru u okviru administrativnih provjera. Tijekom postupaka potrebno je voditi evidenciju o provedenoj kontroli, rezultatima provjere i mjerama koje su poduzete u slučaju odstupanja.

2.   Administrativnim provjerama zahtjeva osigurava se sukladnost operacije s primjenjivim obvezama koje su utvrđene u pravu Unije ili nacionalnom pravu ili u okviru programa ruralnog razvoja, uključujući one koje se odnose na javnu nabavu, državnu potporu i druge obvezne standarde i zahtjeve. Provjere posebno uključuju kontrolu:

(a)

prihvatljivosti korisnika;

(b)

kriterija prihvatljivosti, preuzetih i drugih obveza u okviru operacije za koju se traži potpora;

(c)

sukladnosti s kriterijima odabira;

(d)

prihvatljivosti troškova operacije, uključujući sukladnost s kategorijom troškova ili metodom izračuna koju je potrebno upotrebljavati ako je operacija ili njezin dio obuhvaćen člankom 67. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(e)

za troškove iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, isključujući doprinose u naravi i amortizaciju, kontrolu opravdanosti dostavljenih troškova. Troškovi se ocjenjuju s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju.

3.   Administrativne provjere zahtjeva za plaćanje posebno uključuju, i ako je primjereno za predmetni zahtjev, kontrolu:

(a)

završene operacije u usporedbi s operacijom za koju je zahtjev za potporu dostavljen i odobren;

(b)

nastalih troškova i izvršenih plaćanja.

4.   Administrativne provjere uključuju postupke za izbjegavanje dvostrukog financiranja u okviru drugih programa Unije ili nacionalnih programa te prethodnog programskog razdoblja. Ako postoji financiranje iz drugih izvora, tim se provjerama osigurava da ukupna primljena potpora ne premašuje najviše dopuštene iznose ili stope potpore.

5.   Administrativne provjere operacije ulaganja uključuju najmanje jedan posjet operaciji za koju je dodijeljena potpora ili lokaciji ulaganja radi provjere provedbe ulaganja.

Međutim, nadležno tijelo može odlučiti ne obaviti te posjete zbog valjano opravdanih razloga kao što su sljedeći:

(a)

operacija je uključena u uzorak za provjeru na licu mjesta koja će se provesti u skladu s člankom 49.;

(b)

nadležno tijelo smatra da je predmetna operacija malo ulaganje;

(c)

nadležno tijelo smatra da je rizik od neispunjavanja uvjeta za primanje potpore nizak ili da je rizik od neprovedbe ulaganja nizak.

Odluka iz drugog podstavka i njezino opravdanje moraju se evidentirati.

Članak 49.

Provjere na licu mjesta

1.   Države članice organiziraju provjere odobrenih operacija na licu mjesta upotrebom odgovarajuće osnove za uzorkovanje. Koliko je moguće, te se provjere provode prije izvršenja konačnog plaćanja za operaciju.

2.   Inspektori koji provode provjeru na licu mjesta ne smiju sudjelovati u administrativnim provjerama iste operacije.

Članak 50.

Stupanj kontrole i uzorkovanje provjera na licu mjesta

1.   Rashodi obuhvaćeni provjerama na licu mjesta moraju predstavljati najmanje 5 % rashoda iz članka 46. koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i koje svake kalendarske godine treba platiti agencija za plaćanja.

Ako je za operaciju koja je predmet provjere na licu mjesta primljen predujam ili privremena plaćanja, ta se plaćanja uračunavaju u rashode obuhvaćene provjerama na licu mjesta iz prvog podstavka.

2.   Samo se provjere provedene do kraja predmetne kalendarske godine uračunavaju u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1.

Zahtjevi za plaćanje za koje se nakon administrativnih provjera utvrdi da nisu prihvatljivi ne uračunavaju se u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1.

3.   Samo se provjere koje ispunjavaju zahtjeve iz članaka 49. i 51. mogu uračunati u ostvarenje minimalne razine iz stavka 1.

4.   U uzorku odobrenih operacija koje treba provjeriti u skladu sa stavkom 1. posebno se uzimaju u obzir:

(a)

potreba za provjerom odgovarajuće kombinacije vrsta i veličina operacija;

(b)

čimbenici rizika utvrđeni nakon nacionalnih provjera ili provjera Unije;

(c)

vrsta doprinosa operacije riziku pogreške u provedbi programa ruralnog razvoja;

(d)

potreba za održavanjem ravnoteže između mjera i vrsta operacija;

(e)

potreba za nasumičnim odabirom od 30 % do 40 % rashoda.

5.   Ako se provjerama na licu mjesta utvrdi znatno neispunjavanje obveze u kontekstu mjere potpore ili vrste operacije, nadležno tijelo mora povećati stupanj kontrole na odgovarajuću razinu u sljedećoj kalendarskoj godini za predmetnu mjeru ili vrstu operacije.

6.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti smanjiti minimalnu razinu provjera na licu mjesta koje se provode svake godine iz stavka 1. na 3 % iznosa koji se sufinancira iz EPFRR-a.

Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su ispunjeni opći uvjeti za smanjenje minimalne razine provjera na licu mjesta koju utvrdi Komisija u skladu s člankom 62.. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Ako bilo koji od uvjeta iz drugom podstavka više nije ispunjen, države članice moraju odmah opozvati svoju odluku o smanjenju minimalne razine provjera na licu mjesta. Minimalnu razinu provjera na licu mjesta iz stavka 1. primjenjuju od sljedeće kalendarske godine.

Članak 51.

Sadržaj provjera na licu mjesta

1.   Provjerama na licu mjesta provjerava se je li operacija provedena u skladu s primjenjivim pravilima i njima se obuhvaćaju svih kriteriji prihvatljivosti, preuzete i druge obveze koje se odnose na uvjete za dodjelu potpore koji se mogu provjeriti tijekom posjeta. Njima se osigurava da je operacija prihvatljiva za potporu iz EPFRR-a.

2.   Provjerama na licu mjesta provjerava se točnost podataka koje je korisnik prijavio u odnosu na predmetne dokumente.

To uključuje provjeru jesu li zahtjevi za plaćanje koje je korisnik dostavio potkrijepljeni računovodstvenim ili drugim dokumentima, uključujući, prema potrebi, provjeru točnosti podataka u zahtjevu za plaćanje na temelju podataka ili komercijalnih dokumenata koje posjeduju treće strane.

3.   Provjerama na licu mjesta provjerava se je li upotreba ili planirana upotreba operacije u skladu s upotrebom opisanom u zahtjevu za potporu i za koju je potpora odobrena.

4.   Osim u iznimnim okolnostima, provjere na licu mjesta, koje su valjano evidentirane i koje su obrazložila nadležna tijela, uključuju posjet lokaciju na kojoj se operacija provodi ili, ako je operacija nematerijalna, posjet nositelju operacije.

Članak 52.

Ex post provjere

1.   Ex post provjere provode se na operacijama ulaganja radi provjere preuzetih obveza u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ili detaljno opisanih u programu ruralnog razvoja.

2.   Ex post provjerama obuhvaćeno je u svakoj kalendarskoj godini najmanje 1 % rashoda u okviru EPFRR-a za operacije ulaganja koje su još uvijek predmet preuzete obveze iz stavka 1. i za koje je konačno plaćanje izvršeno iz EPFRR-a. U obzir se uzimaju samo provjere provedene do kraja predmetne kalendarske godine.

3.   Uzorak operacija koje je potrebno provjeriti u skladu sa stavkom 1. temelji se na analizi rizika i financijskog utjecaja različitih operacija, vrsta operacija ili mjera. Od 20 % do 25 % uzorka odabire se nasumično.

Članak 53.

Izvješće o kontroli

1.   Za svaku provjeru na licu mjesta u skladu s ovim odjeljkom priprema se izvješće o kontroli koje omogućava pregled pojedinosti izvršenih provjera. U izvješću se posebno navode:

(a)

provjerene mjere i zahtjevi ili zahtjevi za plaćanje;

(b)

prisutne osobe;

(c)

je li korisnik bio obaviješten o posjetu; a ako je bio obaviješten, kad mu je posjet bio najavljen;

(d)

rezultati provjera i, prema potrebi, posebna opažanja;

(e)

sve dodatne kontrolne mjere koje treba izvršiti.

2.   Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na ex post provjere u skladu s ovim odjeljkom.

3.   Korisnik ima mogućnost potpisati izvješće tijekom provjere kako bi potvrdio svoju prisutnost tijekom pregleda i dodati svoja opažanja. Ako države članice upotrebljavaju izvješće o kontroli izrađeno elektroničkim putem tijekom provjere, nadležno tijelo osigurava mogućnost elektroničkog potpisa korisnika ili se izvješće o kontroli bez odgode šalje korisniku kako bi mu se omogućilo da potpiše izvješće i doda svoja opažanja. Ako se utvrdi neispunjavanje obveze, korisnik dobiva presliku izvješća o kontroli.

Odjeljak 3.

Odredbe o provjerama posebnih mjera

Članak 54.

Prijenos znanja i aktivnosti informiranja

Nadležno tijelo provjera sukladnost sa zahtjevom da tijela koja pružaju usluge prijenosa znanja i informacija posjeduju primjerene kapacitete u skladu s člankom 14. stavkom 3 Uredbe (EU) br. 1305/2013. Nadležno tijelo provjerava sadržaj i trajanja programa razmjene u poljoprivrednom gospodarstvu i šumarstvu i posjeta u skladu s člankom 14. stavkom 5. navedene Uredbe. Te se kontrole provode u okviru administrativnih provjera i, na osnovi uzorka, u okviru provjera na licu mjesta.

Članak 55.

Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Za operacije predviđene u članku 15. stavku 1. točkama (a) i (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013 nadležno tijelo provjerava sukladnost sa zahtjevom da tijela ili subjekti odabrani za pružanje savjetodavnih usluga posjeduju odgovarajuće resurse i da je postupak odabira proveden u okviru javne nabave u skladu sa zahtjevima iz članka 15. stavka 3. navedene Uredbe. Ta se kontrola provodi u okviru administrativnih provjera i, na osnovi uzorka, u okviru provjera na licu mjesta.

Članak 56.

Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Za mjeru predviđenu u članku 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013 nadležno tijelo može, prema potrebi, iskoristiti dokaze koje je primilo od drugih službi, tijela ili organizacija kako bi provjerilo sukladnost s obvezama i kriterijima prihvatljivosti. Međutim, nadležno tijelo mora biti uvjereno da služba, tijelo ili organizacija posluje prema standardu koji je dostatan za kontrolu sukladnosti s obvezama i kriterijima prihvatljivosti. U tu svrhu nadležno tijelo provodi administrativne provjere i, na osnovi uzorka, provjere na licu mjesta.

Članak 57.

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Za operacije predviđene u članku 19. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013 nadležno tijelo u okviru administrativnih provjera i, na osnovi uzorka, u okviru provjera na licu mjesta provjerava sukladnost sa sljedećim:

(a)

poslovnim planom u skladu s člankom 19. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i člankom 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 (22), uključujući u slučaju mladih poljoprivrednika zahtjev da su usklađeni s definicijom aktivnog poljoprivrednika iz članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(b)

pravilom za razdoblje počeka za ispunjavanje uvjeta koji se odnose na stručne vještine iz članka 2. stavka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 (23).

Članak 58.

Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

Za mjeru predviđenu u članku 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013 države članice priznaju skupinu proizvođača nakon provjere sukladnosti skupine s kriterijima određenima u stavku 1. tog članka i nacionalnim pravilima. Nakon priznavanja nadležno tijelo provjerava stalnu sukladnost s kriterijima priznavanja i poslovnim planom u skladu s člankom 27. stavkom 2. navedene Uredbe u okviru administrativnih provjera i najmanje jednom u pet godina u okviru provjere na licu mjesta.

Članak 59.

Upravljanje rizicima

U pogledu posebne potpore predviđene u članku 36. Uredbe (EU) br. 1305/2013 nadležno tijelo u okviru administrativnih provjera i, na osnovi uzorka, u okviru provjera na licu mjesta posebno provjerava:

(a)

da su poljoprivrednici bili prihvatljivi za potporu u skladu s člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

(b)

pri kontroli zahtjeva za plaćanje uzajamnih fondova kako je predviđeno u članku 36. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013 da je naknada u cijelosti plaćena udruženim poljoprivrednicima u skladu s člankom 36. stavkom 3. navedene Uredbe.

Članak 60.

LEADER

1.   Države članice provode odgovarajući sustav za nadzor lokalnih akcijskih skupina.

2.   U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 države članice mogu službenim aktom delegirati provedbu administrativnih provjera predviđenih u članku 48. navedene Uredbe na lokalne akcijske skupine. Međutim, države članice i dalje su odgovorne za provjeru da te lokalne akcijske skupine imaju administrativni i kontrolni kapacitet za izvršenje tog posla.

U slučaju delegiranja iz prvog podstavka nadležno tijelo provodi redovite provjere lokalnih akcijskih skupina, uključujući knjigovodstvene provjere i ponavljanje administrativnih provjera na osnovi uzorka.

Nadležno tijelo provodi i provjere na licu mjesta iz članka 49. ove Uredbe. U pogledu kontrolnog uzorka rashoda koji se odnosi na LEADER primjenjuje se najmanje isti postotak kao postotak iz članka 50. ove Uredbe.

3.   U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkama (a), (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 35. stavkom 1. točkama (b) i (c) navedene Uredbe kada je sama lokalna akcijska skupina korisnik potpore, administrativne provjere provode osobe koje su neovisne od predmetne akcijske skupine.

Članak 61.

Subvencije kamatne stope i subvencije naknada za jamstvo

1.   U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 69. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 administrativne provjere i provjere na licu mjesta provode se s obzirom na korisnika i ovisno o ostvarenju predmetne operacije. Analizom rizika u skladu s člankom 50. ove Uredbe najmanje jednom obuhvaća se predmetna operacija na temelju diskontirane vrijednosti subvencije.

2.   Nadležno tijelo mora u okviru administrativnih provjera i, ako je potrebno, u okviru posjeta in situ posredničkim financijskim institucijama i korisniku osigurati da su plaćanja posredničkim financijskim institucijama u skladu s pravom Unije i sporazumom sklopljenim između agencije za plaćanja i posredničke financijske institucije.

3.   Ako se subvencije kamatne stope ili naknada za jamstvo kombiniraju s financijskim instrumentima u jednoj operaciji koja je usmjerena na iste krajnje primatelje, nadležno tijelo provodi provjere na razini krajnjih primatelja samo u slučajevima utvrđenima u članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 62.

Tehnička pomoć na inicijativu država članica

U pogledu rashoda ostvarenih u skladu s člankom 51. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013, članci 48. do 51. i članak 53. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

Administrativne provjere iz članka 48. i provjere na licu mjesta iz članka 49. provodi subjekt koji je funkcionalno neovisan o subjektu koji odobrava plaćanje tehničke pomoći.

POGLAVLJE III.

Neopravdano isplaćeni iznosi i administrativne kazne

Članak 63.

Djelomično ili potpuno ukidanje potpore i administrativne kazne

1.   Plaćanja se izračunavaju na temelju iznosa za koji je tijekom administrativnih provjera iz članka 48. utvrđeno da je prihvatljiv.

Nadležno tijelo ispituje zahtjev za plaćanje koje je primilo od korisnika i utvrđuje iznose koji su prihvatljivi za potporu. Utvrđuje sljedeće:

(a)

iznos koji treba platiti korisniku na temelju zahtjeva za plaćanje i odluke o dodjeli;

(b)

iznos koji treba platiti korisniku nakon ispitivanja prihvatljivosti rashoda u zahtjevu za plaćanje.

Ako iznos utvrđen u skladu s točkom (a) drugog podstavka premaši iznos utvrđen u skladu s točkom (b) tog podstavka za više od 10 %, administrativna kazna primjenjuje se na iznos utvrđen u skladu s tom točkom (b). Iznos kazne razlika je između tih dvaju iznosa, ali ne prelazi potpuno ukidanje potpore.

Međutim, kazne se ne primjenjuju ako korisnik može dokazati nadležnom tijelu da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se nadležno tijelo drukčije uvjeri da predmetni korisnik nije kriv.

2.   Administrativna kazna iz stavka 1. primjenjuje se mutatis mutandis na neprihvatljivi rashod utvrđen tijekom provjera na licu mjesta iz članka 49. U tom je slučaju ispitani rashod kumulativni rashod ostvaren za predmetnu operaciju. Time se ne dovode u pitanje rezultati prethodnih provjera na licu mjesta u pogledu predmetnih operacija.

GLAVA V.

SUSTAV KONTROLE I ADMINISTRATIVNE KAZNE U VEZI S VIŠESTRUKOM SUKLADNOŠĆU

POGLAVLJE I.

Zajedničke odredbe

Članak 64.

Definicije

Za potrebe tehničkih specifikacija potrebnih za provedbu sustava kontrole i administrativnih kazni u vezi s višestrukom sukladnošću primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„specijalizirana kontrolna tijela” znači nadležna nacionalna kontrolna tijela iz članka 67. ove Uredbe koja su odgovorna za osiguravanje sukladnosti s pravilima iz članka 93. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(b)

„akt” znači svaka pojedinačna direktiva i uredba iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1306/2013;

(c)

„godina nalaza” znači kalendarska godina u kojoj je provedena administrativna provjera ili provjera na licu mjesta;

(d)

„područja višestruke sukladnosti” znači bilo koje od tri različita područja iz članka 93. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i održavanje trajnog pašnjaka iz članka 93. stavka 3. navedene Uredbe.

POGLAVLJE II.

Kontrola

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 65.

Sustav kontrole u vezi s višestrukom sukladnosti

1.   Države članice uspostavljaju sustav koji jamči učinkovitu kontrolu poštovanja višestruke sukladnosti. U okviru tog sustava posebno se osigurava sljedeće:

(a)

ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, prijenos potrebnih podataka o korisnicima iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 od agencije za plaćanja do specijaliziranih kontrolnih tijela i/ili, prema potrebi, preko koordinacijskog tijela;

(b)

metode za odabir kontrolnih uzoraka;

(c)

podaci o vrsti i opsegu provjera koje treba obaviti;

(d)

izvješća o kontroli koja posebno sadrže sve utvrđene primjere neispunjavanja obveze i procjenu njihove ozbiljnosti, opsega, trajanja i ponavljanja;

(e)

ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, prijenos izvješća o kontroli od specijaliziranih kontrolnih tijela agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu ili i jednom i drugom;

(f)

primjena sustava smanjenja i ukidanja koju provodi agencija za plaćanja.

2.   Države članice mogu propisati postupak u skladu s kojim korisnik agenciji za plaćanja dostavlja podatke potrebne za utvrđivanje zahtjeva i standarda koji se odnose na njega.

Članak 66.

Plaćanje potpore u vezi s provjerama višestruke sukladnosti

U pogledu provjera višestruke sukladnosti, ako se provjere ne mogu završiti prije nego što predmetni korisnik primi plaćanja i godišnje premije iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013, dospjeli iznos koji korisnik treba platiti kao rezultat administrativne kazne vraća se u skladu s člankom 7. ove Uredbe ili prijebojem.

Članak 67.

Odgovornost nadležnog kontrolnog tijela

1.   Odgovornosti nadležnih kontrolnih tijela sljedeće su:

(a)

specijalizirana kontrolna tijela odgovorna su za provedbu kontrola i provjera poštovanja predmetnih zahtjeva i standarda;

(b)

agencije za plaćanja odgovorne su za utvrđivanje administrativnih kazni u pojedinačnim slučajevima u skladu s glavom IV. poglavljem II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i poglavljem III. ove glave.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da kontrolu i provjere u vezi sa svim ili nekim zahtjevima, standardima, aktima ili područjima višestruke sukladnosti obavlja agencija za plaćanja, pod uvjetom da država članica jamči da je učinkovitost kontrole i provjera jednaka barem onoj učinkovitosti koja se postiže kad kontrolu i provjere obavlja specijalizirano kontrolno tijelo.

Odjeljak 2.

Provjere na licu mjesta

Članak 68.

Minimalni stupanj kontrole

1.   Nadležno kontrolno tijelo obavlja provjere na licu mjesta u vezi sa zahtjevima i standardima za koje je odgovorno za najmanje 1 % svih korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i za koje je predmetno nadležno kontrolno tijelo odgovorno.

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013, svaki pojedinačni član tih skupina može se smatrati korisnikom za potrebe izračuna kontrolnog uzorka kako je određeno u prvom podstavku.

Minimalni stupanj kontrole iz prvog podstavka može se ostvariti na razini svakog nadležnog kontrolnog tijela ili na razini svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda. Kada provjere ne obavlja agencija za plaćanja, minimalni stupanj kontrole može se ipak ostvariti na razini svake agencije za plaćanja.

Ako se zakonodavstvom koje se primjenjuju na akt i standarde već određuje minimalni stupanj kontrole, primjenjuje se taj stupanj umjesto minimalnog stupnja navedenog u prvom podstavku. U suprotnom države članice mogu odlučiti da se svaki slučaj neispunjavanja obveze, utvrđen tijekom provjera na licu mjesta izvan uzorka u skladu s prvim podstavkom, u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje za akte i standarde, prijavljuje nadležnom kontrolnom tijelu odgovornom za predmetni akt ili standard koje taj slučaj dalje prati. Primjenjuju se odredbe ovog poglavlja i poglavlja I., II. i III. glave III.

U pogledu obveza višestruke sukladnosti iz Direktive Vijeća 96/22/EZ za primjenu posebne razine uzorkovanja u planovima nadzora smatra se da se njome ispunjava zahtjev minimalnog stupnja koji je naveden u prvom podstavku.

2.   Odstupajući od stavka 1., kako bi se ostvario minimalni stupanj kontrole iz tog stavka na razini svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda, država članica može:

(a)

upotrebljavati rezultate provjera na licu mjesta provedenih u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuju na te akte i standarde za odabrane korisnike; ili

(b)

zamijeniti odabrane korisnike korisnicima koji su predmet provjere na licu mjesta provedene u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuju na te akte i standarde, pod uvjetom da su ti korisnici korisnici iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

U tim slučajevima provjerama na licu mjesta obuhvaćaju se svi aspekti relevantnih akata ili standarda definirani u okviru višestruke sukladnosti. Nadalje, država članica osigurava da je učinkovitost provjera na licu mjesta najmanje jednaka učinkovitosti koja se postiže kada provjere na licu mjesta provode nadležna kontrolna tijela.

3.   Za određivanje minimalnog stupnja kontrole iz stavka 1. ovog članka ne uzimaju se u obzir potrebne mjere iz članka 97. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

4.   Ako se provjerama na licu mjesta otkrije znatan stupanj neispunjavanja obveze u pogledu određenog akta ili standarda, povećava se broj provjera na licu mjesta koje treba izvršiti za taj akt ili standard u sljedećem kontrolnom razdoblju. U okviru određenog akta nadležno kontrolno tijelo može odlučiti ograničiti opseg takvih dodatnih provjera na licu mjesta na zahtjeve koji se najčešće krše.

5.   Ako država članica odluči iskoristiti opciju predviđenu u članku 97. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, mjere potrebne za provjeru da su korisnici ispravili predmetno stanje neispunjavanja obveze primjenjuju se na uzorak od 20 % tih korisnika.

Članak 69.

Odabir kontrolnog uzorka

1.   Odabir uzorka poljoprivrednih gospodarstava koje treba provjeriti u skladu s člankom 68. temelji se, prema potrebi, na analizi rizika u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ili analizi rizika koja odgovara zahtjevima ili standardima. Ta se analiza rizika može temeljiti na razini pojedinačnog poljoprivrednog gospodarstva, na razini kategorija poljoprivrednih gospodarstva ili geografskih područja.

U analizi rizika mogu se uzeti u obzir jedan ili oba sljedeća elementa:

(a)

sudjelovanje korisnika u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(b)

sudjelovanje korisnika u sustavu za izdavanje svjedodžbi ako je taj sustav mjerodavan za predmetne zahtjeve i standarde.

Država članica može na temelju analize rizika odlučiti isključiti korisnika koji sudjeluje u sustavu za izdavanje svjedodžbi iz točke (b) drugog podstavka iz kontrolnog uzorka odabranog na temelju rizika. Međutim, ako je sustavom za izdavanje svjedodžbi obuhvaćen samo dio zahtjeva i standarda koje korisnik treba poštovati u okviru višestruke sukladnosti, na zahtjeve ili standarde koji nisu obuhvaćeni sustavom za izdavanje svjedodžbi primjenjuju se odgovarajući čimbenici rizika.

Ako se analizom rezultata kontrole otkrije znatna učestalost neispunjavanja obveze u pogledu zahtjeva ili standarda uključenih u sustav za izdavanje svjedodžbi iz točke (b) drugog podstavka, čimbenici rizika koji se odnose na predmetne zahtjeve ili standarde moraju se ponovno procijeniti.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na provjere koje se provode u okviru praćenja neispunjavanja obveze za koje je nadležno tijelo saznalo na drugi način. Međutim, primjenjuje se na provjere koje se provode u okviru praćenja u skladu s člankom 97. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013.

3.   Da bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, nasumično se odabire od 20 % do 25 % minimalnog broja korisnika koji podliježu provjerama na licu mjesta, kako je predviđeno u članku 68. stavku 1. prvom podstavku. Međutim, ako je broj korisnika koji će biti predmet provjera na licu mjesta veći od minimalnog broja, postotak nasumično odabranih korisnika u dodatnom uzorku ne smije premašiti 25 %.

4.   Djelomični odabir kontrolnog uzorka može se, prema potrebi, izvršiti na temelju dostupnih podataka prije kraja predmetnog razdoblja za podnošenje zahtjeva. Privremeni se uzorak dopunjuje ako su dostupni svi mjerodavni zahtjevi.

5.   Uzorak korisnika koje treba provjeriti u skladu s člankom 68. stavkom 1. može se odabrati iz uzoraka korisnika koji su već odabrani u skladu s člancima 30. i 34. i na koje se primjenjuju mjerodavni zahtjevi ili standardi. Međutim, ta se mogućnost ne primjenjuje na kontrolu korisnika u okviru programa potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

6.   Odstupajući od članka 68. stavka 1., uzorci korisnika koje treba provjeriti na licu mjesta mogu se odabrati na minimalnoj stopi od 1 % odvojeno od svake od sljedećih populacija korisnika na koje se odnosi višestruka sukladnost u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013;

(a)

korisnika koji primaju izravna plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013;

(b)

korisnika koji primaju potporu u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(c)

korisnika koji primaju godišnje premije u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člancima 28. do 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

7.   Ako se na temelju analize rizika na razini poljoprivrednoga gospodarstva zaključi da nekorisnici predstavljaju veći rizik od korisnika iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ti se korisnici mogu zamijeniti nekorisnicima. U tom slučaju ukupan broj provjerenih poljoprivrednika svejedno dostiže stupanj kontrole predviđen u članku 68. stavku 1. ove Uredbe. Razloge za takve zamjene treba valjano opravdati i dokumentirati.

8.   Postupci određeni u stavcima 5. i 6. mogu se kombinirati ako se tom kombinacijom povećava učinkovitost sustava kontrole.

Članak 70.

Određivanje sukladnosti sa zahtjevima i standardima

1.   Prema potrebi, poštovanje zahtjeva i standarda provjerava se na način predviđen zakonodavstvom koje se primjenjuje na predmetni zahtjev ili standard.

2.   U drugim slučajevima, i prema potrebi, provjera se obavlja svim primjerenim sredstvima koja je odredilo nadležno kontrolno tijelo, a kojima se jamči točnost najmanje jednakovrijedna točnosti potrebnoj za službene provjere u skladu s nacionalnim pravilima.

3.   Prema potrebi, provjere na licu mjesta mogu se obavljati tehnikama daljinskog istraživanja.

Članak 71.

Elementi provjera na licu mjesta

1.   Tjjekom provjera na uzorku predviđenih u članku 1. nadležno kontrolno tijelo osigurava da se svi odabrani korisnici provjere s obzirom na sukladnost sa zahtjevima i standardima za koje je to nadležno kontrolno tijelo odgovorno.

Neovisno od prvog podstavka, kad minimalni stupanj kontrole dosegne razinu svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda, kako je predviđeno u članku 68. stavku 1. trećem podstavku, odabrani korisnici provjeravaju se s obzirom na sukladnost s predmetnim aktom ili standardom ili skupinom akata i standarda.

Ako je skupina osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 odabrana u uzorku predviđenom u članku 68. stavku 1. ove Uredbe, nadležno kontrolno tijelo osigurava da su svi članovi skupine provjereni s obzirom na sukladnost sa zahtjevima i standardima za koje su odgovorni.

Općenito se svaki korisnik, odabran za provjeru na licu mjesta, provjerava u trenutku kad se može provjeriti većina zahtjeva i standarda zbog kojih je bio odabran. Unatoč tome, države članice vode računa da se tijekom godine dostigne primjereni stupanj kontrole za sve zahtjeve i standarde.

2.   Prema potrebi, provjerama na licu mjesta obuhvaćeno je ukupno poljoprivredno zemljište gospodarstva. Unatoč tome, stvarna inspekcija na terenu, u okviru provjera na licu mjesta, može se ograničiti na uzorak od najmanje polovine poljoprivrednih parcela na gospodarstvu na koje se odnosi zahtjev ili standard, pod uvjetom da takav uzorak jamči pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole u vezi sa zahtjevima i standardima.

Prvim podstavkom ne dovode se u pitanje izračun i primjena administrativne kazne iz glave IV. poglavlja II. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 i poglavlja III. ove glave. Ako se tijekom provjere uzorka utvrdi neispunjavanje obveze, povećava se uzorak stvarno pregledanih poljoprivrednih parcela.

Nadalje, kad je tako predviđeno zakonodavstvom koje se primjenjuju na akt ili standarde, stvarna inspekcija sukladnosti sa zahtjevima i standardima kao dio provjere na licu mjesta može se ograničiti na reprezentativni uzorak predmeta provjere. Međutim, države članice osiguravaju da se provjere obavljaju za sve zahtjeve i standarde za koje se u vrijeme posjeta može provjeriti sukladnost.

3.   Kao opće pravilo, provjere iz stavka 1. provode se kao dio jednog posjeta. Sastoje se od kontrole zahtjeva i standarda za koje se u vrijeme posjeta može provjeriti sukladnost. Svrha je tih provjera otkriti svako moguće neispunjavanje obveze u pogledu th zahtjeva i standarda te, osim toga, utvrditi slučajeve koje treba dostaviti za daljnje provjere.

4.   Provjere na licu mjesta mogu se zamijeniti administrativnim provjerama, pod uvjetom da država članica osigura da su administrativne provjere učinkovite najmanje kao provjere na licu mjesta.

5.   Pri provjerama na licu mjesta države članice mogu iskoristiti objektivne kontrolne pokazatelje značajne za određene zahtjeve i standarde, pod uvjetom da jamče učinkovitost kontrole predmetnih zahtjeva i standarda najmanje jednaku učinkovitosti provjera na licu mjesta koje se obavljaju bez uporabe pokazatelja.

Pokazatelji su izravno povezani sa zahtjevima ili standardima koji predstavljaju i obuhvaćaju sve elemente koje treba pregledati tijekom provjera tih zahtjeva ili standarda.

6.   Provjere na licu mjesta povezane s uzorkom predviđenim u članku 68. stavku 1. ove Uredbe provode se u istoj kalendarskoj godini u kojoj su podneseni zahtjevi za potporu i/ili zahtjevi za plaćanje ili, u pogledu zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja navedenog u članku 97. stavku 1. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 72.

Izvješće o kontroli

1.   Svaka provjera koja se provodi u skladu s ovom glavom predmet je izvješća o kontroli koje izrađuje nadležno kontrolno tijelo ili je ono odgovorno za njegovu izradu.

Izvješće je podijeljeno na sljedeće dijelove:

(a)

opći dio koji, prije svega, sadržava sljedeće podatke:

i.

korisnika koji je odabran za provjeru na licu mjesta;

ii.

prisutne osobe;

iii.

je li korisniku predana obavijest o posjetu i, ako jest, kad je posjet najavljen;

(b)

dio s odvojenim prikazima izvršenih provjera za svaki akt i standarde koji sadržava, prije svega, sljedeće podatke:

i.

zahtjeve i standarde koji su predmet provjere na licu mjesta;

ii.

vrstu i opseg izvedenih provjera;

iii.

nalaze;

iv.

akte i standarde u pogledu kojih su utvrđena neispunjavanja obveza;

(c)

evaluacijski dio s procjenom važnosti neispunjavanja obveza u pogledu svakog akta i/ili standarda na temelju kriterija „ozbiljnosti”, „opsega”, „trajanja” i „ponavljanja” u skladu s člankom 99. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uz navođenje čimbenika koji imaju za posljedicu povećanje ili snižavanje smanjenja koje je potrebno primijeniti.

Ako je u odredbama koje se odnose na predmetni zahtjev ili standard ostavljena mogućnost nepraćenja utvrđenog neispunjavanja obveze ili ako su potpore dodijeljene u skladu s člankom 17. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013, to se navodi u izvješću.

2.   Stavak 1. primjenjuje se bez obzira na to je li predmetnih korisnik odabran za provjere na licu mjesta u skladu s člankom 69. provjeren na licu mjesta u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje na akte i standarde u skladu s člankom 68. stavkom 2. ili u okviru praćenja neispunjavanja obveze za koje je nadležno kontrolno tijelo saznalo na drugi način.

3.   Korisnik se obavješćuje o svim utvrđenim neispunjavanjima obveza u roku od tri mjeseca od datuma provjere na licu mjesta.

Osim ako je korisnik odmah poduzeo korektivne mjere i uklonio utvrđeno neispunjavanje obveze u smislu članka 99. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013, korisnika se u roku određenom u prvom podstavku ovog stavka obavješćuje o obvezi poduzimanja korektivne mjere u skladu s člankom 99. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Osim ako je korisnik odmah poduzeo korektivne mjere i uklonio utvrđeno neispunjavanje obveze u smislu članka 97. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, predmetnog korisnika obavješćuje se o poduzimanju korektivne mjere najkasnije jedan mjesec nakon što je donesene odluka o neprimjenjivanju administrativne kazne previđene u tom članku.

4.   Ne dovodeći u pitanje bilo koju posebnu odredbu u zakonodavstvu koje se primjenjuju na zahtjeve i standarde, izvješće o kontroli zaključuje se u roku od mjesec dana nakon provjere na licu mjesta. To razdoblje može se produžiti na tri mjeseca pod opravdanim okolnostima, posebno ako je to potrebno zbog kemijske ili fizikalne analize.

Ako nadležno kontrolno tijelo nije agencija za plaćanja, izvješće o kontroli i, prema potrebi, relevantni popratni dokumenti u roku od mjesec dana od njegova završetka šalju se agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu ili im se daje pristup tom izvješću i dokumentima.

Međutim, ako izvješće ne sadržava nikakve nalaze, država članica može odlučiti da se to izvješće ne šalje, pod uvjetom da je agenciji za plaćanja ili koordinacijskom tijelu osiguran izravan pristup izvješću jedan mjesec nakon njegova završetka.

POGLAVLJE III.

Izračun i primjena administrativnih kazni

Članak 73.

Opća načela

1.   Ako je više agencija za plaćanja odgovorno za upravljanje različitim programima navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1307/2013, mjerama iz članka 21. stavka 1. točaka (a) i (b) te članaka 28. do 31., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i plaćanjima koja su povezana s programima potpore u sektoru vina iz članaka 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013, države članice osiguravaju da su sve agencije za plaćanja uključene u ta plaćanja obaviještene o utvrđenom neispunjavanju obveze i, prema potrebi, odgovarajućim administrativnim kaznama. To uključuje slučajeve u kojima neispunjavanje obveze u pogledu kriterija prihvatljivosti čini i neispunjavanje obveze u pogledu pravila o višestrukoj sukladnosti i obrnuto. Države članice, prema potrebi, osiguravaju primjenu jedne stope smanjenja.

2.   Ako se utvrdi više od jednog slučaja neispunjavanja obveze u pogledu različitih akata ili standarda na istom području višestruke sukladnosti, ti se slučajevi, za potrebe utvrđivanja smanjenja predviđenog člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. Uredbe (EU) br. 640/2014 smatraju jednim slučajem neispunjavanja obveze.

3.   Neispunjavanje obveze u pogledu standarda, koje istodobno čini i neispunjavanja obveze u pogledu zahtjeva, smatra se jednim slučajem neispunjavanja obveze. Za potrebe izračuna smanjenja neispunjavanje obveze smatra se dijelom područja zahtjeva.

4.   Administrativna kazna primjenjuje se na ukupni iznos plaćanja iz članka 92. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koja su dodijeljena ili će se dodijeliti tom korisniku:

(a)

nakon što su zahtjevi za potporu ili zahtjevi za plaćanje dostavljeni ili će se dostaviti tijekom godine nalaza; i/ili

(b)

u pogledu zahtjeva za programe potpore u sektoru vina u skladu s člancima 46. i 47. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

U pogledu točke (b) prvog podstavka relevantni iznos dijeli se s 3 za restrukturiranje i konverziju.

5.   U pogledu skupine osoba iz članaka 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013 postotak smanjenja izračunava se u skladu s poglavljem III. ove glave i poglavljem II. glave IV. Delegirane uredbe br. 640/2014. U tom slučaju države članice mogu, radi proporcionalnosti, primijeniti postotak smanjenja na dio subvencije koji je dodijeljen članu skupine koji ne ispunjava obveze.

Članak 74.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučaju nepažnje

1.   Kada se utvrdi više od jednog slučaja neispunjavanja obveze zbog nepažnje u pogledu različitih područja višestruke sukladnosti, postupak za utvrđivanje smanjenja određen u stavku 39. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 primjenjuje se pojedinačno za svako neispunjavanje obveze.

Zbrajaju se dobiveni postoci smanjenja. Međutim, najveće smanjenje ne prelazi 5 % ukupnog iznosa iz članka 73. stavka 4. ove Uredbe.

2.   Kada se utvrdi ponovljeno neispunjavanje obveze, zajedno s drugim neispunjavanjem obveze ili drugim ponovljenim neispunjavanjem obveze, zbrajaju se dobiveni postoci smanjenja. Najveće smanjenje, međutim, ne prelazi 15 % ukupnog iznosa iz članka 73. stavka 4.

Članak 75.

Izračun i primjena administrativnih kazni u slučaju namjernog neispunjavanja obveze

U slučajevima namjernog neispunjavanja obveze ekstremnog opsega, ozbiljnosti ili trajanja, osim kazne nametnute i izračunane u skladu s člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014, korisnika se isključuje iz svih plaćanja iz članka 92 Uredbe (EU) br. 1306/2013 u sljedećoj kalendarskoj godini.

GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na zahtjeve za pomoć, zahtjeve za potporu ili zahtjeve za plaćanje koji se odnose na godine zahtjeva ili premijska razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 639/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike te o izmjeni Priloga X. toj Uredbi (SL L 181, 20.6.2014., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1082/2006 od 23. lipnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda (SL L 156, 25.6.2003., str. 9.).

(7)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(8)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(9)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(10)  Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama i stavljanju izvan snage direktiva 81/602/EEZ, 88/146/EEZ i 88/299/EEZ (SL L 125, 23.5.1996., str. 3.)

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili ukidanje plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.).

(12)  Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 23.).

(13)  Uredba (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 (SL L 78, 20.3.2013., str. 41.)

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

(15)  Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

(16)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(17)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(18)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(19)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(20)  Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20.7.2002., str. 1.).

(21)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(22)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (vidjeti stranicu 18 ovoga Službenog lista).

(23)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredaba (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).


PRILOG

Metoda Zajednice za kvantitativno određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola u sortama konoplje

1.   Opseg i područje primjene

Ova metoda služi za određivanje sadržaja Δ9-tetrahidrokanabinola (dalje u tekstu „THC”) u sortama konoplje (Cannabis sativa L.). Prema potrebi u metodi se koristi postupak A ili B opisan u ovom prilogu.

Metoda se temelji na kvantitativnom određivanju Δ9-THC-a plinskom kromatografijom (PK) nakon ekstrakcije prikladnim otapalom.

1.1   Postupak A

Postupak A koristi se za provjeru proizvodnje, kako je predviđeno člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i člankom 30. točkom (g) ove Uredbe.

1.2   Postupak B

Postupak B koristi se u slučajevima navedenima u članku 32. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i članku 36. stavku 6. ove Uredbe.

2.   Uzorkovanje

2.1   Uzorci

(a)

Postupak A: iz uspravnih biljaka određene sorte konoplje od svake se odabrane biljke uzima dio duljine 30 cm s najmanje jednim ženskim cvatom. Uzorkovanje se obavlja po danu, u razdoblju koje počinje 20 dana nakon početka cvatnje i završava 10 dana po završetku cvatnje, i to sustavnim rasporedom da bi se osigurala reprezentativnost uzorka u odnosu na polje, ali uz isključenje rubova parcele.

Države članice mogu odobriti da se uzorkovanje obavlja u razdoblju od početka cvatnje do 20 dana nakon početka cvatnje, ako se u razdoblju koje počinje 20 dana nakon početka cvatnje i završava 10 dana po završetku cvatnje za svaku uzgojenu sortu uzimaju drugi reprezentativni uzorci u skladu s prvim podstavkom.

(b)

Postupak B: iz uspravnih biljaka određene sorte konoplje od svake se odabrane biljke uzima gornja trećina. Uzorkovanje se obavlja po danu tijekom razdoblja od 10 dana po završetku cvatnje, i to sustavnim rasporedom da bi se osigurala reprezentativnost uzorka u odnosu na polje, ali uz isključenje rubova parcele. Kod dvodomnih sorti uzimaju se samo ženske biljke.

2.2   Veličina uzorka

Postupak A: za svaku parcelu uzorak sadržava dijelove 50 biljaka.

Postupak B: za svaku parcelu uzorak sadržava dijelove 200 biljaka.

Svaki uzorak stavlja se u papirnatu ili platnenu vreću tako da se izbjegne gnječenje i šalje na laboratorijsku analizu.

Država članica može propisati uzimanje drugog uzorka za moguću kontra-analizu koji mora čuvati proizvođač ili tijelo odgovorno za analizu.

2.3   Sušenje i pohrana uzorka

Sušenje uzoraka treba početi što je prije moguće, u svakom slučaju unutar 48 sati, bilo kojom metodom na temperaturi ispod 70 °C.

Uzorci se suše do konstantne težine i udjela vlage između 8 % i 13 %.

Nakon sušenja uzorci se bez gnječenja pohrane u tamnom prostoru na temperaturi ispod 25 °C.

3.   Određivanje sadržaja THC-a

3.1   Priprema uzorka ispitivanja

Iz osušenih uzoraka odstrane se stabljike i sjeme veći od 2 mm.

Osušeni uzorci samelju se tako da se dobije polusitni prašak (koji prolazi kroz sito s mrežom oka veličine 1 mm).

Prašak se može pohraniti 10 tjedana u tamnom, suhom prostoru, na temperaturi ispod 25 °C.

3.2   Reagensi i otopina za ekstrakciju

Reagensi

Δ9-tetrahidrokanabinol, čist, za potrebe kromatografije,

skvalen, čist, za potrebe kromatografije, kao interni standard.

Otopina za ekstrakciju

35 mg skvalena na 100 ml heksana.

3.3   Ekstrakcija Δ9-THC-a

Odvaže se 100 mg praškastog uzorka ispitivanja, napuni ga se u epruvete za centrifugiranje i doda 5 ml otopine za ekstrakciju, sadržavajući interni standard.

Uzorak se postavi u ultrazvučnu kupelj i ostavi 20 minuta. Centrifugira se pet minuta na 3 000 okretaja u minuti, zatim se ukloni otopina supernatanta THC-a. Otopina se ubrizga u kromatograf i izvede kvantitativna analiza.

3.4   Plinska kromatografija

(a)   Aparatura

plinski kromatograf opremljen detektorom s plamenom ionizacijom i injektorom „split/splitless”,

kolona koja omogućava dobro razdvajanje kanabinoida, na primjer kapilarna staklena kolona duljine 25 m i promjera 0,22 mm, impregnirana 5 %-tnom nepolarnom fazom fenil-metil-siloksana.

(b)   Kalibracijski raspon

Najmanje tri točke za postupak A i pet točaka za postupak B, uključujući točke 0,04 i 0,50 mg/ml Δ9-THC-a u otopini za ekstrakciju.

(c)   Pokusni uvjeti

Sljedeći uvjeti navode se kao primjer za stupac iz točke (a):

temperatura peći 260 °C

temperatura injektora 300 °C

temperatura detektora 300 °C

(d)   Ubrizgana količina: 1 μl

4.   Rezultati

Dobiveni rezultati izražavaju se na dva decimalna mjesta u gramima Δ9-THC-a na 100 grama analitičkog uzorka, osušenog do konstantne težine. Dopušteno odstupanje je 0,03 g na 100 g.

Postupak A: jedan postupak određivanja na uzorak ispitivanja.

Međutim, kada je dobiveni rezultat iznad granice predviđene člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 provodi se drugi postupak određivanja na analitičkom uzorku, a za rezultat se uzima prosječna vrijednost iz oba postupka određivanja.

Postupak B: rezultat odgovara prosječnoj vrijednosti iz dva postupka određivanja po uzorku ispitivanja.