18.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 212/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 779/2014

od 17. srpnja 2014.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za inćune u Biskajskom zaljevu za ribolovnu sezonu 2014./2015.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se donošenje mjera očuvanja uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, gdje je to relevantno, izvješća koja je sastavio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF).

(3)

Vijeće donosi mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, uključujući, prema potrebi, određene uvjete koji su s tim funkcionalno povezani. Ribolovne mogućnosti trebalo bi dodijeliti državama članicama tako da se osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki riblji stok ili ribarstvo te uzimajući u obzir ciljeve zajedničke ribarstvene politike utvrđene u Uredbi (EU) br. 1380/2013.

(4)

Ukupni dopušteni ulov (TAC) trebalo bi utvrditi na temelju raspoloživih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte te istodobno osiguravajući pravedno postupanje među različitim ribarskim sektorima.

(5)

U preliminarnim savjetima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) procjenjuje se da biomasa stoka u mrijestu za inćune u Biskajskom zaljevu za 2014. iznosi 66 158 tona u vrijeme mriješćenja. Komisija je 2009. predstavila prijedlog uredbe o uspostavi dugoročnog plana za stok inćuna u Biskajskom zaljevu i ribarstvo kojim se iskorištava taj stok. Na temelju tog prijedloga primjereno je odrediti TAC od 20 100 tona za ribolovnu sezonu 2014./2015., što odgovara prosječnom povećanju od oko 18 % u odnosu na prethodni TAC.

(6)

U skladu s člankom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (2) potrebno je utvrditi u kojoj je mjeri stok inćuna u Biskajskom zaljevu podložan mjerama utvrđenima u toj Uredbi.

(7)

Od 1. siječnja 2015. ribolov inćuna u Biskajskom zaljevu podlijegat će obvezi iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Stoga se, u skladu s uvjetima navedenima u toj uredbi, ulovi inćuna ostvareni u tom ribolovu trebaju donositi i zadržavati na ribarskom plovilu te se trebaju bilježiti, iskrcavati i količinski oduzimati od kvota.

(8)

S obzirom na početak ribolovne sezone 2014./2015. i u svrhu godišnjeg izvješćivanja o ulovu, ova bi Uredba morala stupiti na snagu u najkraćem mogućem roku nakon njezine objave te bi se trebala primjenjivati od 1. srpnja 2014.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ribolovne mogućnosti za inćune u Biskajskom zaljevu

Ukupan dopušteni ulov (TAC) i njegova raspodjela među državama članicama za ribolovnu sezonu koja teče od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2015. za stok inćuna u potpodručju ICES-a VIII., kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) jest kako slijedi (u tonama žive mase):

Vrsta:

inćun

Engraulis encrasicolus

Potpodručje ICES-a:

VIII.

(ANE/08.)

Španjolska

18 090

Analitički TAC

Francuska

2 010

EU

20 100

TAC

20 100

Članak 2.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti

Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđena u članku 1. ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele u skladu s člankom 37. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (4);

(c)

preraspodjele u skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (5);

(d)

dodatni iskrcaji dopušteni na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 847/96;

(e)

količine zadržane u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96;

(f)

smanjenja u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(g)

prijenosi i razmjene kvota u skladu s člankom 20. Uredbe Vijeća (EU) br. 43/2014. (6)

Članak 3.

Godišnje upravljanje

Za stok iz članka 1. smatra se da podliježe analitičkom TAC-u za potrebe Uredbe (EZ) br. 847/96. Primjenjuju se članak 3. stavci 2. i 3. te članak 4. te uredbe.

Članak 4.

Iskrcaj ulova i usputnog ulova prije 1. siječnja 2015.

Od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. ribe iz stoka iz članka 1. zadržavaju se na plovilu ili iskrcavaju samo ako:

(a)

su ulove ostvarila plovila koja plove pod zastavom države članice kojoj je određena kvota, a ta kvota nije iscrpljena; ili

(b)

se ulovi sastoje od udjela kvote Unije koja nije raspodijeljena po kvotama među državama članicama, a ta kvota Unije nije iscrpljena.

Članak 5.

Prijenos podataka

Pri podnošenju Komisiji podataka o iskrcaju ulovljenih količina inćuna u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009, države članice koriste se oznakom stoka „ANE/08”.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(3)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).