17.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 210/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 778/2014

od 16. srpnja 2014.

o izdavanju dozvola za uvoz češnjaka u podrazdoblju od 1. rujna 2014. do 30. studenoga 2014.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 341/2007 (3) otvara se i uređuje upravljanje carinskim kvotama te se uvodi sustav uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i ostale poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja.

(2)

Količine za koje su tradicionalni uvoznici i novi uvoznici podnijeli zahtjeve za dozvole „A” tijekom prvih sedam radnih dana srpnja 2014., u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 341/2007, premašuju količine raspoložive za proizvode podrijetlom iz Kine.

(3)

Stoga je u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 potrebno odrediti u kojoj se mjeri zahtjevi za dozvole „A” poslani Komisiji do 14. srpnja 2014. mogu odobriti u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 341/2007.

(4)

Kako bi se omogućilo dobro upravljanje postupkom izdavanja uvoznih dozvola, ova Uredba treba stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi za uvozne dozvole „A” podneseni u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 341/2007 tijekom prvih sedam radnih dana srpnja 2014. te poslani Komisiji do 14. srpnja 2014. odobravaju se u skladu s postotkom količina za koje su podneseni zahtjevi utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 238, 1.9.2006., str. 13.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja (SL L 90, 30.3.2007., str. 12.).


PRILOG

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele

Argentina

 

 

Tradicionalni uvoznici

09.4104

X

Novi uvoznici

09.4099

X

Kina

 

 

Tradicionalni uvoznici

09.4105

54,563852 %

Novi uvoznici

09.4100

0,424206 %

Ostale treće zemlje

 

 

Tradicionalni uvoznici

09.4106

Novi uvoznici

09.4102

„X”

:

Za ovo podrijetlo ne postoji kvota za predmetno podrazdoblje.

„–”

:

Nijedan zahtjev za dozvolu nije poslan Komisiji.