16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 771/2014

оd 14. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 18. stavak 3., članak 72. stavak 3., članak 98. stavak 2. i članak 115. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EU) br. 508/2014, potrebno je donijeti odredbe kojima se utvrđuje sljedeće:

model za izradu operativnih programa u pogledu mjera koje sufinancira Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (dalje u tekstu: „EFPR”),

struktura planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a (dalje u tekstu: „planovi kompenzacije”),

model za dostavu financijskih podataka država članica u pogledu predviđanja iznosa u kojem namjeravaju podnijeti zahtjeve za plaćanja,

elementi koje moraju sadržavati izvješća o ex ante evaluacijama operativnih programa i

minimalni zahtjevi za planove u pogledu evaluacije operativnih programa tijekom programskog razdoblja.

(2)

Te su odredbe međusobno tijesno povezane jer se odnose na različite aspekte sadržaja i strukture operativnih programa i planova kompenzacije koje države članice moraju podnijeti u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Kako bi se osigurala potrebna usklađenost među tim odredbama, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi se upravljačkim tijelima olakšala njihova primjena, poželjno je navedene odredbe uključiti u ovu Uredbu.

(3)

Modelom operativnih programa uskladio bi se način na koji se prikazuju podatci u svakom poglavlju operativnog programa. To je potrebno kako bi se osigurala dosljednost i usporedivost podataka te kako bi se podatci prema potrebi mogli objediniti.

(4)

Model operativnih programa bit će temelj za razvoj sustava elektroničke razmjene podataka iz članka 74. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) u pogledu operativnih programa. S pomoću tog modela stoga bi trebalo utvrditi način na koji će se podatci o operativnim programima unositi u sustav elektroničke razmjene podataka. To, međutim, ne bi trebalo utjecati na konačan izgled operativnih programa, uključujući prikaz teksta i tablica, jer će sustav elektroničke razmjene podataka omogućiti drukčiju strukturu i prikaz podataka unesenih u sustav.

(5)

Model za izradu operativnih programa trebao bi odgovarati sadržaju operativnog programa utvrđenom člankom 18. Uredbe (EU) br. 508/2014 te člankom 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013. U cilju osiguranja ujednačenih uvjeta za unos podataka modelom bi se trebale utvrditi tehničke specifikacije svakog polja u sustavu elektroničke razmjene podataka. Osim strukturiranih podataka model bi trebao omogućiti dostavu nestrukturiranih informacija u obliku obveznih odnosno neobveznih priloga. Za takve priloge nije potrebno utvrditi tehničke specifikacije.

(6)

U skladu s člankom 72. Uredbe (EU) br. 508/2014 dotične države članice Komisiji moraju dostaviti plan za kompenzaciju dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a.

(7)

U skladu s člankom 73. Uredbe (EU) br. 508/2014 planovi kompenzacije trebaju sadržavati i informacije o državnim potporama koje odobravaju države članice u obliku dodatnog financiranja za provedbu planova kompenzacije.

(8)

Strukturom plana kompenzacije trebala bi se osigurati ujednačenost i kvaliteta informacija, minimalna razina detaljnosti i standardizirani oblik. Nadalje, trebala bi se omogućiti usporedba među dotičnim regijama i godinama provedbe.

(9)

U strukturu plana kompenzacije trebao bi biti uključen popis prihvatljivih proizvoda ribarstva i akvakulture te vrsta gospodarskih subjekata iz članka 70. Uredbe (EU) br. 508/2014., raščlanjen prema najudaljenijim regijama.

(10)

Struktura plana kompenzacije trebala bi sadržavati i visinu kompenzacije izračunanu u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(11)

U skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 508/2014 države članice Komisiji moraju dostaviti predviđanje iznosa u kojem namjeravaju podnijeti zahtjeve za plaćanje za tekuću i narednu financijsku godinu.

(12)

Modelom kojim se trebaju služiti države članice pri podnošenju navedenog predviđanja trebalo bi se osigurati da Komisiji pravodobno budu dostupni ujednačeni podatci kako bi se zajamčila zaštita financijskih interesa Unije, osigurala sredstva za učinkovitu provedbu programa i olakšalo financijsko upravljanje.

(13)

U skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 1303/2013 države članice dužne su provoditi ex ante evaluacije radi poboljšanja kvalitete izrade svakog programa. Člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) 1303/2013 propisano je da se ex ante evaluacije moraju dostaviti Komisiji u isto vrijeme kada i program, zajedno sa sažetkom. Elementima koje moraju sadržavati izvješća o ex-ante evaluaciji u skladu s člankom 115. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 omogućilo bi se potrebno usklađenje podataka kako bi Komisija mogla izraditi sintezu ex ante izvješća na razini Unije u skladu s člankom 118. Uredbe (EU) br. 508/2014

(14)

U skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 upravljačko tijelo sastavlja plan za evaluaciju operativnog programa tijekom programskog razdoblja. Člankom 18. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EU) br. 508/2014 propisano je da plan evaluacije treba biti sastavni dio operativnih programa. Minimalnim zahtjevima za plan evaluacije trebalo bi se Komisiji omogućiti da provjeri jesu li evaluacijske aktivnosti i sredstva predviđena u planu realistični, a državama članicama da ispune zahtjeve u pogledu evaluacije iz članka 54. stavaka 1. i 2. i članka 56. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(15)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prikaz sadržaja operativnih programa

Sadržaj operativnog programa iz članka 18. Uredbe (EU) br. 508/2014 prikazuje se u skladu s modelom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Struktura plana kompenzacije za najudaljenije regije

Struktura plana kompenzacije za najudaljenije regije predviđenoga člankom 72. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđena je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Model za dostavu financijskih podataka

Pri dostavljanju financijskih podataka Komisiji u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 508/2014 države članice moraju se služiti modelom utvrđenim u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Sadržaj ex ante evaluacija

Ex ante evaluacija iz članka 55. Uredbe (EU) 1303/2013 prilaže se operativnom programu u obliku izvješća koje sadržava sljedeće elemente:

(a)

sažetak na engleskom jeziku;

(b)

sažetak na jeziku ili jezicima dotične države članice;

(c)

posebne elemente utvrđene u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Minimalni zahtjevi u pogledu plana evaluacije

Minimalni zahtjevi plana evaluacije predviđeni člankom 56. Uredbe (EU) 1303/2013 utvrđeni su u točki 10. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).


PRILOG I.

Model operativnih programa u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Naziv

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzija

<0.3 type="N" input="G">

Prva godina

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Zadnja godina

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Prihvatljivo od

<0.6 type="D" input="G">

Prihvatljivo do

<0.7 type="D" input="G">

Broj odluke EZ-a

<0.8 type="S" input="G">

Datum odluke EZ-a

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRIPREMA OPERATIVNOG PROGRAMA I UKLJUČIVANJE PARTNERA

(a)   Izrada operativnog programa i uključivanje partnera (u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

(b)   Ishod ex ante evaluacije (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

—   Opis postupka ex ante evaluacije

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

—   Pregled preporuka ex ante evaluatora i kratko objašnjenje što je učinjeno po tom pitanju

Tema (određuje Komisija)

Preporuka

Odgovor na preporuku odnosno razlog zašto preporuka nije uzeta u obzir

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

(2)   SWOT ANALIZA I UTVRĐIVANJE POTREBA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   SWOT analiza i utvrđivanje potreba

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.1 type="S" input="S">]

Prednosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prilike

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prijetnje

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Utvrđivanje potreba na temelju SWOT analize

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s Višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za akvakulturu (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s napretkom u postizanju dobrog stanja okoliša izradom i provedbom Okvirne direktive o pomorskoj strategiji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Posebne potrebe u pogledu zapošljavanja, zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama te poticanja inovacija

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

(b)   Pokazatelji konteksta za opis početnog stanja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.2 type="S" input="S">

Pokazatelj konteksta za opis početnog stanja

Početna godina

Vrijednost

Mjerna jedinica

Izvor informacija

Napomene/obrazloženje

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(3)   OPIS STRATEGIJE KOJOM ĆE SE OMOGUĆITI DA OPERATIVNI PROGRAM PRIDONESE INTELIGENTNOM, ODRŽIVOM I UKLJUČIVOM RASTU (U SKLADU S ČLANKOM 27. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Opis strategije

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

(b)   Pojedinačni ciljevi i pokazatelji rezultata

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.2 type="S" input="S">

Pojedinačni cilj

Naziv pojedinačnog cilja <3.2 type="S" input="S">

Pokazatelj rezultata odnosno cilj koji država članica nastoji ostvariti uz potporu EFPR-a

Naziv pokazatelja rezultata i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

(c)   Relevantne mjere i pokazatelji ostvarenja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki prethodno odabrani pojedinačni cilj relevantnog prioriteta Unije.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.3 type="S" input="G">

Pojedinačni cilj

Naziv posebnog cilja <3.3 type="S" input="G">

Naziv odabrane relevantne mjere

 

Pokazatelji ostvarenja za svaku mjeru

Obrazloženje kombinacije mjera EFPR-a (potkrijepljeno ex ante evaluacijom i SWOT analizom)

Tematski cilj čijem ostvarenju pridonosi odabrana mjera

Treba li pokazatelj uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Naziv pokazatelja ostvarenja i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

(d)   Objašnjenje komplementarnosti programa s drugim Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

—   Komplementarnost i koordiniranje s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima i ostalim relevantnim instrumentima financiranja na razini Unije i nacionalnoj razini

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

—   Glavne mjere planirane u cilju smanjenja administrativnog opterećenja

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(e)   Informacije o makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena (ako je primjenjivo)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(4)   ZAHTJEVI U POGLEDU POJEDINAČNIH MJERA EFPR-A

(a)   Opis posebnih potreba područja obuhvaćenih mrežom Natura 2000. te doprinos programa uspostavi koherentne mreže područja za obnovu ribljih stokova u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Opis akcijskog plana za razvoj, konkurentnost i održivost malog priobalnog ribolova (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (i) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

(c)   Opis metode izračuna pojednostavnjenih troškova u skladu s člankom 67. stavkom 1. točkama (b) do (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(d)   Opis metode izračuna dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

(e)   Opis metode izračuna kompenzacije u skladu s mjerodavnim kriterijima utvrđenima za svaku od aktivnosti provedenih u skladu s člankom 40. stavkom 1. te člancima 53., 54., 55. i 67. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(f)   U pogledu mjera trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 508/2014, opis mora sadržavati i ciljeve i mjere koje će se poduzeti za smanjenje ribolovnog kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Potrebno je navesti i opis metode izračuna premije koja se odobrava u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

(g)   Uzajamni fondovi za slučaj nepovoljnih klimatskih pojava i ekoloških incidenata (u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

(h)   Opis uporabe tehničke pomoći (u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) br. 508/2014)

—   Tehnička pomoć na inicijativu država članica

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

—   Uspostava nacionalnih mreža

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(5)   INFORMACIJE O INTEGRIRANOM TERITORIJALNOM RAZVOJU

(a)   Informacije o provedbi mjera lokalnog razvoja na razini lokalne zajednice (CLLD)

Informacije se moraju usredotočiti na ulogu CLLD-a u operativnom programu u okviru EFPR-a te se moraju podudarati s informacijama sadržanima u sporazumu o partnerstvu. Treba izbjegavati ponavljanje informacija koje su već navedene u dopisu.

—   Opis strategije za CLLD (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

—   Popis kriterija za odabir ribarstvenih područja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Popis kriterija za odabir strategija lokalnog razvoja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Jasan opis uloge lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG), upravljačkog tijela ili imenovanog tijela za sve provedbene zadatke povezane sa strategijom (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (m) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Informacije o plaćanju predujma FLAG-ovima (u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

Za odjeljak o nacionalnim mrežama FLAG-ova vidjeti točku 4.8.2. (tehnička pomoć).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Informacije o integriranim teritorijalnim ulaganjima (ITI) (u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013).

Ako se za ITI utvrđen u okviru strukturnih fondova prima financijska potpora iz EFPR-a, treba popuniti sljedeću tablicu.

Obuhvaćene mjere EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa)

Okvirni iznos dodijeljen iz EFPR-a, u eurima

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

(6)   ISPUNJENJE UVJETA ZA EX ANTE EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 55. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Utvrđivanje važećih uvjeta za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

—   Tablica: Posebni važeći uvjeti za ex ante evaluacije za EFPR i ocjena njihova ispunjenja

Ex ante uvjet

Prioritet/prioriteti Unije na koje se primjenjuju važeći uvjeti

Jesu li važeći uvjeti ispunjeni

DA

/

NE

/

DJELOMIČNO

Kriteriji

Kriteriji ispunjeni

(da/ne)

Samoprocjena s objašnjenjem o ispunjenju svakog kriterija važećih uvjeta ex ante evaluacija

Referentni dokumenti

(strategije, pravni akti ili drugi relevantni dokumenti, uključujući relevantne odjeljke, članke ili stavke te poveznice na internetske stranice ili pristup punom tekstu)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 1.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 2.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

—   Tablica: Važeći opći uvjeti za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Opis mjera koje će biti poduzete, nadležnih tijela i vremenskog plana za njihovu provedbu

—   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje posebnih važećih uvjeta za ex ante evaluacije za EFPR

Ex ante uvjet

Kriteriji nisu ispunjeni

Mjere koje će se poduzeti

Rok (datum)

Tijela odgovorna za ispunjenje

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Mjera 1.

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Tijelo x

 

 

 

 

—   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje općih uvjeta ex ante evaluacija

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

(7)   OPIS OKVIRA ZA PROCJENU OSTVARENJA POSTIGNUĆA (U SKLADU S ČLANKOM 22. I PRILOGOM II. UREDBI (EU) br. 1303/2013)

(a)   Tablica: Okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Pokazatelj i mjerna jedinica, ako je primjenjivo (pokazatelji ostvarenja koji su već odabrani u odjeljku 3.3. u okviru prioriteta Unije koje treba uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća)

Ključna etapa za 2018.

Ciljevi za 2023.

(generiraju se automatski na temelju podataka iz poglavlja operativnog programa o strategiji operativnog programa)

Financijski pokazatelj

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 1.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 2.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

(b)   Tablica: obrazloženja odabira pokazatelja ostvarenja za uključivanje u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Obrazloženje odabira pokazatelja ostvarenja uključenih u okvir za procjenu ostvarenja postignuća (4), uključujući objašnjenje udjela financijskih sredstava dodijeljenih mjerama kojima se postiže ostvarenje te objašnjenje korištene metode izračuna udjela koji mora iznositi više od 50 % sredstava dodijeljenih prioritetu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Podatci ili dokazi za utvrđivanje vrijednosti ključnih etapa i ciljeva te metoda izračuna (npr. jedinični troškovi, mjerila, standardna ili prethodna stopa provedbe, mišljenja stručnjaka, zaključci ex ante evaluacije)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacije o tome na koji su način primjenjivana metodologija i mehanizmi za osiguravanje dosljednosti u funkcioniranju okvira za procjenu ostvarenja postignuća u skladu s odredbama sporazuma o partnerstvu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(8)   PLAN FINANCIRANJA (U SKLADU S ČLANKOM 20. UREDBE (EU) br. 1303/2013 TE PROVEDBENIM AKTOM KOMISIJE IZ ČLANKA 16. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Ukupni doprinos iz EFPR-a za svaku godinu, u eurima

Godina

Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a  (5)

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

2014.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Ukupno

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

(b)   Doprinos iz EFPR-a i stopa financiranja za prioritete Unije, tehničku pomoć i drugu potporu (u eurima)

 

 

Ukupna potpora

Glavna dodijeljena sredstva (ukupno financiranje umanjeno za pričuvu za ostvarenje postignuća)

Pričuva za ostvarenje postignuća

Iznos pričuve za ostvarenje postignuća kao udio u ukupnoj potpori Unije

Prioriteti Unije

Mjera/mjere u okviru prioriteta Unije

Doprinos iz EFPR-a

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Nacionalni doprinos

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Stopa sufinanciranja iz EFPR-a

Potpora iz EFPR-a

Nacionalni doprinos

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

Nacionalni doprinos (6)

a

b

c = a/(a + b) * 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b * (f/a)

h = f/a * 100

1.

Poticanje ekološki održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

Članak 33., članak 34. i članak 41. stavak 2. (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 1. Unije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Poticanje ekološki održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Poticanje provedbe ZRP-a

Poboljšanje i pružanje znanstvenih spoznaja te prikupljanje i upravljanje podacima (članak 13. stavak 4. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točke (a) do (d) i (f) do (l)) (članak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točka (e)) lanak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 85 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Poticanje stavljanja na tržište i prerade

Potpora za skladištenje (članak 67.) (članak 13. stavak 6. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0.

0.

0.

Kompenzacija za najudaljenije regije (članak 70.) (članak 13. stavak 5. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 5. Unije lanak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike (članak 13. stavak 7. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehnička pomoć (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

0.

0.

0.

Ukupno (automatski izračun):

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

(c)   Doprinos iz EFPR-a za tematske ciljeve Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Tematski cilj

Doprinos iz EFPR-a, u eurima

(3)

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) te sektora ribarstva i akvakulture (za EFPR)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Potpora prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te potpora mobilnosti radne snage

<8.3 type="N" input="M">

(9)   HORIZONTALNA NAČELA

(a)   Opis mjera kojima se osigurava poštovanje načela utvrđenih u člancima 5.  (7) , 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013

—   Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije (članak 7. Uredbe (EU) 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

—   Održivi razvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

(b)   Navođenje okvirnog iznosa potpore za ostvarenje ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 508/2014)

Mjere u okviru EFPR-a koje pridonose ostvarenju ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (odgovarajuće mjere EFPR-a koje je država članica navela u operativnom programu u poglavlju „Opis strategije”)

Koeficijent  (8)

Okvirni iznos doprinosa iz EFPR-a u EUR (ukupni iznos za svaku mjeru)

Udjel u ukupnim sredstvima dodijeljenima iz EFPR-a za operativni program (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

(10)   PLAN EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 56. UREDBE (EU) br. 1303/2013) I ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (j) UREDBE (EU) br. 508/2014

Ciljevi i svrha plana evaluacije

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT analizom i ex ante evaluacijom trebala bi se dobiti procjena potreba evaluacije za određeno razdoblje. Ciljevi i svrha moraju biti usmjereni na spomenute potrebe kojima se osigurava provedba dostatnih i prikladnih evaluacijskih aktivnosti, posebice u pogledu pružanja informacija potrebnih za upravljanje programom, za godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. i ex-post evaluacije te osiguravanja dostupnosti podataka potrebnih za evaluacije EFPR-a.

Upravljanje i usklađivanje

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kratak opis mjera nadzora i evaluacije s podatcima o koordinaciji s provedbom operativnog programa u okviru EFPR-a. Podatci o najvažnijim uključenim tijelima i njihovim nadležnostima. Informacije o upravljanju evaluacijama, uključujući organizacijske strukture kao što je služba za evaluacije i/ili upravljačka skupina, kontrola kvalitete, pojednostavnjenje itd.

Teme i aktivnosti evaluacije

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Pružanje informacija o planiranim temama i aktivnostima evaluacije, uključujući među ostalim ispunjenje zahtjeva EU-a. Treba navesti aktivnosti potrebne za procjenu doprinosa svakog prioriteta ostvarenju ciljeva, procjenu vrijednosti pokazatelja rezultata i njihova učinka, analizu neto učinka, tematska pitanja, horizontalna pitanja kao što su održivi razvoj, klimatske promjene te druge potrebe u pogledu evaluacije.

Strategija u pogledu podataka i informacija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kratak opis sustava za spremanje i održavanje, upravljanje i izvješćivanje o statističkim informacijama o provedbi operativnog programa te pružanju podataka o praćenju radi evaluacije. Utvrđivanje izvora podataka koji će se upotrebljavati, nedostataka u podatcima, mogućih institucijskih pitanja u vezi s pružanjem podataka te mogućih rješenja. Ovaj odjeljak trebao bi pokazati da će odgovarajući sustav za upravljanje podacima biti pravodobno u funkciji.

Vremenski plan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Prikaz okvirnog plana mjera kojima će se osigurati dostupnost rezultata evaluacije u trenutku kada budu potrebni, osobito u pogledu obveznih evaluacija predviđenih Uredbom o zajedničkim odredbama te u pogledu podataka potrebnih za proširena godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. te izvješće o ex post evaluacijama.

Posebni zahtjevi za evaluaciju CLLD-a

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis potpore predviđene za evaluaciju na razini FLAG-ova, osobito uporabe metoda samoprocjene i smjernica za FLAG-ove kako bi se mogla pokazati ukupna postignuća na razini operativnog programa u okviru EFPR-a.

Obavještavanje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informacije o prosljeđivanju rezultata evaluacija zainteresiranim stranama i kreatorima politika te informacije o mehanizmima za praćenje uporabe rezultata evaluacije.

Resursi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni kako bi se proveo plan, uključujući podatke o administrativnim kapacitetima, podacima, financijskim resursima, informatičkim potrebama. Opis predviđenih aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi se osiguralo da plan ocjenjivanja može biti u potpunosti proveden.

(11)   NAČINI PROVEDBE PROGRAMA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (m) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Podatci o nadležnim tijelima te posredničkim tijelima

Tijelo

Naziv tijela

Upravljačko tijelo

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo države članice (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo tijela za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za reviziju

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

(b)   Opis postupaka praćenja i evaluacije

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(c)   Okvirni sastav odbora za praćenje

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

(d)   Sažeti opis mjera informiranja i obavještavanja javnosti koje će biti poduzete

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

(12)   INFORMACIJE O TIJELU NADLEŽNOM ZA PROVEDBU SUSTAVA KONTROLE, INSPEKCIJE I PROVEDBE (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (o) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Tijela koja provode sustav kontrole, inspekcije i provedbe

Naziv tijela

Tijelo x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

(b)   Kratak opis dostupnih ljudskih i financijskih resursa za provedbu sustava kontrole, inspekcije i provedbe

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

(c)   Najvažnija dostupna oprema, osobito broj plovila, zrakoplova i helikoptera

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(d)   Popis odabranih vrsta mjera

Vrsta mjere

Opis

Odabrana vrsta mjere

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

(e)   Poveznica s prioritetima koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 20. stavkom 3. EFPR-a

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(13)   PRIKUPLJENI PODATCI (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (p) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Općeniti opis aktivnosti prikupljanja podataka predviđenih za razdoblje 2014.–2020.

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

(b)   Opis metoda pohranjivanja podataka, upravljanja podacima i uporabe podataka

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(c)   Opis načina na koji će se postići učinkovito financijsko i administrativno upravljanja pri prikupljanju podataka

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

(14)   FINANCIJSKI INSTRUMENTI (U SKLADU S GLAVOM IV. DIJELA DRUGOG UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Opis planirane uporabe financijskog instrumenta

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

(b)   Odabir mjera u okviru EFPR-a koje se planiraju provesti s pomoću financijskih instrumenata

Mjere u okviru EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa mjera koje je unaprijed odredila Komisija)

<14.2 type="S" input="S">

(c)   Okvirni iznosi koji bi se osigurali financijskim instrumentom

Ukupni iznos iz EFPR za razdoblje 2014.–2020., u eurima

<14.3 type="N" input="M">

Prilozi programu

(1)

popis konzultiranih partnera,

(2)

izvješće o ex ante evaluaciji sa sažetkom,

(3)

izvješće o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš,

(4)

sažeti opis sustava upravljanja i kontrole (sažeti opis mora uključivati i objašnjenje načina na koji je osigurano načelo razdvajanja funkcija i neovisnosti funkcija),

(5)

plan kompenzacije za najudaljenije regije,

(6)

karta koja pokazuje veličinu i položaj ribolovnih i akvakulturnih sektora, položaj najvažnijih ribarskih luka i ribogojilišta te položaj zaštićenih područja (ICZM, zaštićena morska područja, Natura 2000.).


(1)  Kazalo za karakteristike polja:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Booleanov operator

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

 

„maxlength” = najveći broj znakova uključujući razmake.

(2)  Primjenjivo na prioritet Unije br. 2.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Pokazatelji ostvarenja definiraju se odabirom mjera, međutim, treba obrazložiti podskupinu pokazatelja ostvarenja iz okvira za procjenu ostvarenja postignuća.

(5)  Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a = ukupna dodijeljena sredstva Unije umanjena za pričuvu za ostvarenje postignuća.

(6)  Nacionalni doprinos dijeli se razmjerno između glavnih dodijeljenih sredstava i pričuve za ostvarenje postignuća.

(7)  Članak 5. opisan je u poglavlju 1. operativnog programa „Izrada operativnog programa i uključivanje partnera”.

(8)  Za pojedine mjere država članica može promijeniti predloženi postotak s 0 % na 40 % u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 215/2014 (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).


PRILOG II.

STRUKTURA PLANA KOMPENZACIJE

1.   Podatci o proizvodima ili kategorijama proizvoda ribarstva ili akvakulture  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorije  (2)

Trgovački naziv

Znanstveni naziv

FAO oznaka

Priprema  (3)

Oznaka KN

Količina  (4)

1.

Rakovi

Crvene kozice

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Zamrznuti

 

X tona/godina

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Podatci o gospodarskim subjektima  (5)

#

(1)

(2)

Gospodarski subjekti ili njihova udruženja

Kategorije proizvoda ili proizvodi

(u skladu sa stupcem (1) ili (2) tablice 1.)

1.

Ribari

Rakovi (ako je izračun po kategoriji/crvena kozica (ako je izračun po proizvodu

2.

Uzgajivači ribe

 

 

3.   Visina kompenzacije za dodatne troškove, izračunane po proizvodu ili kategoriji proizvoda

Proizvod ili kategorija proizvoda  (6)

Kategorija i stavke troškova

Prosječni trošak (7)/godina

Obrazloženje dodatnih troškova

Troškovi nastali gospodarskom subjektu iz najudaljenije regije

Troškovi nastali gospodarskom subjektu na kontinentalnom dijelu područja države članice

Dodatni troškovi (8) (najveći iznos kompenzacije)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Troškovi proizvodnje proizvoda ribarstva

Gorivo

 

 

 

 

Sredstvo za podmazivanje

 

 

 

 

Potrošni dijelovi

 

 

 

 

Održavanje

(uključujući održavanje podvodnog dijela broda)

 

 

 

 

Ribolovna, navigacijska i sigurnosna oprema

 

 

 

 

Mamci

 

 

 

 

Led za spremište za ribu

 

 

 

 

Pristojbe za uporabu lučke infrastrukture

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s marketinškim mjerama iz članka 68. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Prehrana (posada)

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 1-A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Troškovi proizvodnje proizvoda akvakulture

Nedorasli morski organizmi

 

 

 

 

Hrana za životinje (nabava i skladištenje)

 

 

 

 

Energija i kisik

 

 

 

 

Održavanje (uključujući fitosanitarno održavanje)

 

 

 

 

Sitni materijal i rezervni dijelovi

 

 

 

 

Pristojbe za uporabu lučke infrastrukture

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s marketinškim mjerama iz članka 68. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos  (8) dodatnih troškova za kategoriju 1-B

 

 

 

 

Kategorija 2.: Troškovi obrade

Sirovine

 

 

 

 

Obrada otpada

 

 

 

 

Sortiranje i neutralizacija toksičnih ili otrovnih vrsta

 

 

 

 

Energija

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s ulaganjima iz članka 69. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Priprema i pakiranje

 

 

 

 

Rashlađivanje i duboko zamrzavanje

 

 

 

 

Troškovi povezani s odgovarajućim mjerama iz članka 69. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 2.

 

 

 

 

Kategorija 3.: Marketinški troškovi

Pakiranje (uključujući led za svježe proizvode)

 

 

 

 

Fizički prijevoz (kopneni, pomorski i zračni), uključujući troškove osiguranja i carinjenja

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Financijski troškovi povezani s rokovima isporuke

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 3.

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) : zbroj dodatnih troškova iz stupca (c)

 

 

 

 

Ukupni iznos ostalih vrsta javnih intervencija koje utječu na visinu dodatnih troškova  (9)

 

 

 

 

Ukupni iznos kompenzacije (ukupni dodatni troškovi + ukupne javne intervencije)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

U slučaju da je iznos kompenzacije manji od dodatnih troškova, treba obrazložiti kako je utvrđen odabrani iznos kompenzacije.

 

4.   Podatci o nadležnom tijelu

 

Naziv nadležnog tijela

Upravljačko tijelo

Naziv ustanove spomenute u točki 11.1. „Podatci o nadležnim tijelima te posredničkim tijelima” Operativnog programa

5.   Dodatna sredstva za provedbu plana kompenzacije (državne potpore)

Treba navesti informacije za svaki predviđeni program/jednokratnu potporu

Regija

Naziv regije/regija (NUTS  (10))

Davatelj potpore

Naziv

Poštanska adresa

Internetska adresa

Naslov mjere potpore

Nacionalna pravna osnova (uputa na mjerodavnu nacionalnu službenu publikaciju)

Mrežna poveznica na cjeloviti tekst mjere potpore

Vrsta mjere

Program potpore

 

Jednokratna potpora

Naziv korisnika i skupine poduzeća (11) kojoj pripada

Promjena postojećeg programa potpore ili jednokratne potpore

 

Referentni broj potpore Komisije

Produljenje

Izmjena

Trajanje (12)

Program potpore

dd/mm/gggg do dd/mm/gggg

Datum odobravanja (13)

Jednokratna potpora

dd/mm/gggg

Predmetni gospodarski sektor(i)

svi gospodarski sektori koji mogu primati potporu

 

ograničeno na određene sektore: navesti na razini skupine prema NACE-u (14)

Vrsta korisnika

Mala i srednja poduzeća

 

Velika poduzeća

 

Proračun

Ukupni godišnji iznos proračuna planiran u programu (15)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

……………………………………

Ukupni iznos jednokratnih potpora odobrenih poduzeću (16)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

Za jamstva (17)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

Instrument potpore

Nepovratna sredstva/subvencija kamatne stope

Zajam/povratni predujmi

Jamstvo (s uputom na odluku Komisije ako je primjenjivo (18))

Porezna olakšica ili oslobođenje od poreza

Osiguravanje financiranja rizika

Ostalo (navesti)

Utemeljenost

Navesti zašto je uspostavljen program državnih potpora ili dodijeljena jednokratna potpora umjesto pomoći iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR):

mjera nije obuhvaćena nacionalnim operativnim programom

prioriteti pri dodjeli sredstava u okviru nacionalnoga operativnog programa

financiranje u okviru EMFF-a više nije dostupno

ostalo (navesti)


(1)  Kategorija proizvoda skup je proizvoda na koje se pri izračunu dodatnih troškova može primjenjivati isti pristup.

(2)  Nije obvezno ako se kompenzacija izračunava na razini proizvoda.

(3)  Svježe, zamrznuto, pripremljeno, konzervirano.

(4)  Izraženo u tonama žive mase u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  U skladu s člankom 70. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(6)  Tablicu treba ispuniti za svaki proizvod ili kategoriju proizvoda.

(7)  Izračun na temelju kriterija utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) …/2014.

(8)  Dodatni troškovi moraju biti izraženi u eurima po toni žive mase, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

(9)  U skladu s člankom 71. točkom (b) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(10)  NUTS – nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku. Regija se uobičajeno utvrđuje na razini.2. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2013.o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(11)  Za potrebe pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih u Ugovoru i za potrebe ove Uredbe poduzetnikom se smatra svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni status i na način njegova financiranja. Sud je odlučio da se subjekti koji su pod kontrolom (zakonski ili de facto) istog subjekta trebaju smatrati jednim poduzetnikom.

(12)  Razdoblje u kojem se davatelj potpore može obvezati na dodjelu potpore.

(13)  „Datum odobravanja potpore” znači datum kada je korisnik stekao zakonsko pravo na potporu na temelju važećega nacionalnog prava.

(14)  NACE Rev. 2 – statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji. Sektor se uobičajeno utvrđuje na razini skupine.

(15)  U slučaju programa potpore: navesti ukupni godišnji iznos sredstava planiranih u okviru programa ili procijenjeni godišnji gubitak poreznog prihoda za sve instrumente potpore obuhvaćene programom.

(16)  U slučaju odobravanja jednokratne potpore: navesti ukupni iznos potpore/poreznog gubitka.

(17)  Za jamstva, navesti (maksimalni) iznos potpore u zajmovima obuhvaćenim jamstvom.

(18)  Prema potrebi, uputa na odluku Komisije kojom se odobrava metodologija izračuna bruto ekvivalenta nepovratnog sredstva.


PRILOG III.

Procjena iznosa u kojem država članica planira podnijeti zahtjev za plaćanje za tekuću i sljedeću financijsku godinu

 

Doprinos Unije (u EUR)

(tekuća financijska godina)

(sljedeća financijska godina)

siječanj – listopad

studeni – prosinac

siječanj – prosinac

Operativni program (CCI)

<type=„N” input=„M”>

<type=„N” input=„M”>

<type=„N” input=„M”>


PRILOG IV.

Elementi koje mora sadržavati izvješće o ex-ante evaluaciji

Dio I.: Uvod

1.

Svrha i ciljevi ex ante evaluacije

2.

Opis pojedinačnih koraka pri provedbi ex ante evaluacije

3.

Suradnja između ex ante evaluatora, upravljačkog tijela i evaluatora koji provodi stratešku ocjenu utjecaja na okoliš

Dio II.: Izvješće o ex ante evaluaciji

1.   SWOT analiza i procjena potreba

2.   Strategija i struktura operativnog programa

2.1.

Doprinos strategiji Europa 2020.

2.2.

Doprinos provedbi zajedničke ribarstvene politike

2.3.

Sukladnost sa zajedničkim strateškim okvirom, sporazumom o partnerstvu, preporukama za svaku državu članicu i drugim relevantnim instrumentima

2.4.

Logika intervencije u okviru programa

2.5.

Predloženi oblici potpore

2.6.

Očekivani doprinos odabranih mjera postignuću ciljeva

2.7.

Razmjernost između dodijeljenih sredstava i ciljeva

2.8.

Mjere za CLLD

2.9.

Uporaba tehničke pomoći

2.10.

Relevantnost i koherentnost programa

3.   Ocjena mjera poduzetih za praćenje napretka i rezultata operativnog programa

3.1.

Kvantificirane ciljne vrijednosti za pokazatelje

3.2.

Prikladnost ključnih etapa za okvir za procjenu ostvarenja postignuća

3.3.

Predloženi sustav nadzora i evaluacije

3.4.

Plan evaluacije

4.   Procjena planiranih mjera za provedbu operativnog programa

4.1.

Prikladnost ljudskih i administrativnih kapaciteta za upravljanje

4.2.

Smanjenje administrativnog opterećenja

5.   Ocjena horizontalnih tema

5.1.

Promicanje jednakih mogućnosti i sprječavanje diskriminacije

5.2.

Promicanje održivog razvoja