16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 763/2014

оd 11. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 119. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 119. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđuju se opća pravila u pogledu informiranja i promidžbe koja se primjenjuju na sve operativne programe i operacije financirane u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”). Detaljna pravila povezana s mjerama informiranja i promidžbe za javnost i mjere informiranja za podnositelje zahtjeva i korisnike navedeni su u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 508/2014.

(2)

Kako bi se osigurao usklađen vizualni identitet mjera informiranja i komunikacija za operacije u području kohezijske politike Unije, uključujući operacije koje se financiraju u okviru EFPR-a, potrebno je utvrditi upute za izradu amblema Unije i definirati standardne boje te tehnička obilježja za prikaz amblema Unije i napomenu o fondu ili fondovima koji podupiru operaciju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prepoznavanje potpore Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Država članica ili upravljačko tijelo odgovorno je za osiguravanje da se u okviru svih mjera informiranja i promidžbe koje su usmjerene na korisnike, moguće korisnike i javnost prepozna potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dotičnoj operaciji tako što će se prikazati:

(a)

amblem Unije u skladu s člankom 2. zajedno s upućivanjem na Europsku uniju u skladu s člankom 3.;

(b)

upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ili, u slučaju operacije koja se financira iz više fondova, upućivanje na europske strukturne i investicijske fondove, u skladu s člankom 4.

Članak 2.

Amblem Unije

1.   Amblem Unije treba izraditi u skladu s grafičkim normama iz Priloga.

2.   Amblem Unije na web-mjestima prikazuje se u boji. U svim drugim medijima boja se upotrebljava kad god je to moguće. Jednobojna verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima.

3.   Amblem Unije uvijek je jasno vidljiv i na istaknutom mjestu. Mjesto amblema i njegova veličina primjereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta. Amblem Unije visok je najmanje 1 cm. U manjim promocijskim materijalima amblem Unije visok je najmanje 5 mm.

4.   Kada je amblem Unije prikazan na web-mjestu, vidljiv je unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

5.   Ako su uz amblem Unije prikazani drugi logotipi, amblem Unije barem je visine i širine najvećeg od drugih logotipa. Preporučuje se amblem Unije jasno odvojiti od logotipa treće strane.

Članak 3.

Upućivanje na Europsku uniju

1.   Naziv Europska unija uvijek je ispisan u svojem punom obliku. Tipografski oblici koji se mogu upotrebljavati uz amblem Unije jesu sljedeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i Verdana. Upotreba kurziva, podcrtavanja i tematskih fontova nije dopuštena.

2.   Položaj teksta u odnosu na amblem Unije nije propisan, ali tekst se ne smije ni na koji način preklapati s amblemom Unije.

3.   Veličina fonta razmjerna je veličini amblema. Boja fonta jest plava „reflex blue”, crna ili bijela, ovisno o pozadini.

Članak 4.

Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Ako se na web-mjestu upućuje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ili europske strukturne i investicijske fondove, upućivanje mora biti vidljivo unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.


PRILOG

Grafičke norme za izradu amblema Unije i definicija standardnih boja

Za više informacija i upute vidjeti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

OPIS SIMBOLA

Na nebeskoplavoj podlozi 12 zlatnih zvijezda oblikuje krug koji prikazuje zajednicu naroda Europe. Broj zvijezda je nepromjenjiv, a broj dvanaest simbolizira potpunost i jedinstvo.

HERALDIČKI OPIS

Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvijezda čiji se krakovi ne dodiruju.

GEOMETRIJSKI OPIS

Image

Amblem ima oblik plave pravokutne zastave čija je osnovica jedan i pol puta dulja od stranice. Dvanaest zlatnih zvijezda nalazi se na jednakoj udaljenosti i tvore nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Polumjer kruga jednak je trećini visine stranice pravokutnika. Svaka zvijezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljiva kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini visine stranice pravokutnika. Sve su zvijezde uspravne, tj. jedan je krak okomit, a dva su kraka u vodoravnoj liniji pod pravim kutom na okomiti rub pravokutnika. Krug je uređen tako da su zvijezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromjenljiv.

PROPISANE BOJE

Amblem je u sljedećim bojama:

PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravokutnika,

PANTONE YELLOW za zvijezde.

ČETVEROBOJNI POSTUPAK

Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dvije standardne boje uporabom četiriju boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW postiže se uporabom 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE postiže se miješanjem 100 % „Process Cyan” i 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na mrežnoj paleti odgovara boji RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW na mrežnoj paleti odgovara boji RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

JEDNOBOJNI REPRODUKCIJSKI POSTUPAK

Ako upotrebljavate crnu boju, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi.

Image

Ako upotrebljavate plavu boju (Reflex Blue), za podlogu upotrijebite 100 % Reflex Blue, a zvijezde neka budu u negativ-bijeloj boji.

Image

REPRODUKCIJA NA PODLOZI U BOJI

Ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravokutnik neka ima bijeli obrub čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravokutnika.

Image