12.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 205/14


UREDBA (EU) br. 756/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 8. srpnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije

(ESB/2014/30)

UPRAVNO VIJEĆE Europske središnje banke,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 1072/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/34) (2) stupila je na snagu 27. studenoga 2013. i primjenjivat će se na izvještavanje o podacima o kamatnim stopama monetarnih financijskih institucija od 1. siječnja 2015.

(2)

Uredba (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) zahtijeva odvojeno izvještavanje o podacima koji se odnose na nove opsege poslova ponovnih sporazuma o uvjetima kreditiranja, a istodobno stavak 4. dijela 13. Priloga II. Smjernice ESB/2014/15 (3) također zahtijeva dostavljanje podataka o kamatnim stopama primjenjivim na ponovne sporazume o uvjetima kreditiranja.

(3)

Potrebno je uskladiti područje primjene ponovnih sporazuma o uvjetima kreditiranja iz Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34) sa Smjernicom ESB/2014/15, i time osigurati prikladno evidentiranje ponovnih sporazuma o uvjetima kreditiranja koji se pojavljuju u izvještajnom razdoblju tijekom kojeg je kredit odobren, kao i točno izvještavanje o novih opsega poslova ponovnih sporazuma o uvjetima kreditiranja u slučaju kredita koji još nisu u potpunosti povučeni, tj. krediti koji se povlače u tranšama,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena

U odjeljku VI. dijelu 2. Priloga I. Uredbe (EU) br. 1072/2013 (ESB/2013/34), točka 22. zamjenjuje se sljedećim:

„22.

Za odvojeno izvještavanje o novom opsegu poslova za kredite kućanstvima i nefinancijskim društvima o kojima je sklopljen ponovni sporazum o uvjetima kreditiranja za potrebe statistike kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija, ponovni sporazumi o uvjetima kreditiranja obuhvaća sve nove kreditne poslove, osim revolving kredita i prekoračenja po transakcijskim računima i dugovanja po kreditnim karticama, koji su odobreni ali nisu još podmireni u trenutku sklapanja ponovnog sporazuma o uvjetima kreditiranja.”

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon njezine objave u Službenom glasniku Europske unije.

Ova Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 8. srpnja 2014.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  Uredba (EU) br. 1072/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (ESB/2013/34) (SL L 297, 7.11.2013., str. 51.)

(3)  Smjernica ESB/2014/15 od 4. travnja 2014. o monetarnoj i financijskoj statistici (donesena 4. travnja 2014. i dostupna na mrežnoj stranici ESB-a, www.ecb.europa.eu). Još nije objavljeno u Službenom listu.