6.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/36


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 605/2014

оd 5. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Akt o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (1), a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (2), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 487/2013 (3) mijenjaju se neke jezične tablice za oznake upozorenja uvrštene u Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 i neke jezične tablice za oznake obavijesti uvrštene u Prilog IV. toj Uredbi. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. nužno je da sve oznake upozorenja i obavijesti predviđene Uredbom (EZ) br. 1272/2008 kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 487/2013 budu dostupne i na hrvatskom jeziku. Ovom se Uredbom uvode nužne prilagodbe jezičnih tablica.

(2)

Prilog VI. dio 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 sadržava dva popisa usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari. Tablica 3.1. sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu I. dijelovima 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Tablica 3.2. sadrži popis opasnih tvari za koje je utvrđeno usklađeno razvrstavanje i označivanje na temelju kriterija utvrđenih u Prilogu VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (4).

(3)

Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA) podneseni su prijedlozi novog ili ažuriranog usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Na temelju mišljenja o tim prijedlozima koja je dao Odbor za procjenu rizika ECHA-a te komentara zaprimljenih od dotičnih stranaka, primjereno je uvesti, izbrisati ili ažurirati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari izmjenom Priloga VI. toj Uredbi.

(4)

Nije potrebno odmah zahtijevati poštovanje novih usklađenih razvrstavanja jer će dobavljačima biti potrebno određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novom razvrstavanju te prodali postojeće zalihe. Osim toga, dobavljačima će biti potrebno određeno vrijeme kako bi se uskladili s obvezama registriranja koje proizlaze iz novih usklađenih razvrstavanja za tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1.A i 1.B (tablica 3.1.) i kategorije 1. i 2. (tablica 3.2.) ili kao tvari vrlo toksične za vodene organizme koje u vodenom okolišu mogu uzrokovati dugoročne učinke, a posebno s obvezama određenima u članku 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(5)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kojima se dopušta ranija primjena novih odredaba na dobrovoljnoj osnovi, dobavljačima treba biti omogućena primjena novih usklađenih razvrstavanja i prilagodba označivanja i pakiranja na dobrovoljnoj osnovi prije roka za usklađivanje.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako slijedi:

1

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

3

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

1.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., tvari i smjese mogu se do 1. prosinca 2014. odnosno 1. lipnja 2015. razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s ovom Uredbom.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., tvari razvrstane, označene i pakirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. prosinca 2014. ne moraju se ponovno označivati i ponovno pakirati u skladu s ovom Uredbom do 1. prosinca 2016.

3.   Odstupajući od članka 3. stavka 2., smjese razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili Uredbom (EZ) br. 1272/2008 i stavljene na tržište do 1. lipnja 2015. ne moraju se ponovno označivati i ponovno pakirati u skladu s ovom Uredbom do 1. lipnja 2017.

4.   Odstupajući od članka 3. stavka 3., usklađena razvrstavanja utvrđena Prilogom III. ovoj Uredbi mogu se primjenjivati prije datuma navedenog u članku 3. stavku 3.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članak 1. stavci 1. i 2. primjenjuju se na tvari od 1. prosinca 2014., a na smjese od 1. lipnja 2015.

3.   Članak 1. stavak 3. primjenjuje se od 1. travnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 112, 24.4.2012., str. 21.

(2)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 487/2013 od 8. svibnja 2013. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 149, 1.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).


PRILOG I.

U Prilogu III. dijelu 1. tablica 1.1. mijenja se kako slijedi:

1.

Pod oznakom H229, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spremnik pod tlakom:može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

Pod oznakom H230, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

Pod oznakom H231, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


PRILOG II.

Prilog IV. dio 2. mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica 1.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

pod oznakom P210, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

(b)

pod oznakom P223: nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

(c)

pod oznakom P244, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

(d)

pod oznakom P251, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

(e)

pod oznakom P284, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

(U slučaju nedovoljne ventilacije) nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Tablica 1.3. mijenja se kako slijedi:

(a)

pod oznakom P310, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(b)

pod oznakom P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(c)

pod oznakom P312: nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(d)

pod oznakom P340, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(e)

pod oznakom P352, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

(f)

pod oznakom P361, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

(g)

pod oznakom P362, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

(h)

pod oznakom P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

(i)

pod oznakom P378, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

(j)

pod kombiniranim oznakama P301+P310, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(k)

pod kombiniranim oznakama P301+P312, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(l)

pod kombiniranim oznakama P302+P352, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

(m)

pod kombiniranim oznakama P303+P361+P353, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

(n)

pod kombiniranim oznakama P304+P340, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

(o)

pod kombiniranim oznakama P308+P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(p)

pod kombiniranim oznakama P342+P311, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

(q)

pod kombiniranim oznakama P361+P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(r)

pod kombiniranim oznakama P362+P364, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

(s)

pod kombiniranim oznakama P370+P378, nakon unosa za GA umeće se sljedeće:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


PRILOG III.

Prilog VI. dio 3. mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica 3.1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za indeksni broj 015-188-00-X briše se;

(b)

unosi za indeksne brojeve 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 i 616-035-00-5 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (organi sluha)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (organi sluha)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (organi sluha)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (organi sluha)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1 B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krv, timus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krv, timus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

(c)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenima u tablici 3.1.:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (živčani sustav, imunološki sustav)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (pluća) (udisanje)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pluća) (udisanje)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (grkljan)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (grkljan)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

Tablica 3.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za indeksni broj 015-188-00-X briše se;

(b)

unosi za indeksne brojeve 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 i 616-035-00-5 zamjenjuju se sljedećim odgovarajućim unosima:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2)-22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2)-26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

(c)

sljedeći unosi umeću se u skladu s redoslijedom unosa određenima u tablici 3.2.:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”