4.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/33


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 592/2014

оd 3. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 142/2011 u pogledu uporabe nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva u postrojenjima za izgaranje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1. točku (d), članak 15. stavak 1. točku (e), članak 15. stavak 1. podstavak 2., članak 27. stavak 1. točku (h), članak 27. stavak 1. točku (i), članak 27. podstavak 2. i članak 45. stavak 4. podstavak 2.

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1069/2009 utvrđuju se zdravstvena pravila za životinje i pravila javnog zdravlja za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode kako bi se spriječili i smanjili rizici za javno zdravlje i zdravlje životinja koji proizlaze iz tih proizvoda. Tom se Uredbom ti proizvodi svrstavaju u posebne kategorije koje odražavaju stupanj tih rizika te se navode zahtjevi za sigurnu uporabu i odlaganje tih proizvoda.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2) utvrđuju se provedbena pravila za Uredbu (EZ) br. 1069/2009, uključujući pravila za uporabu i odlaganje stajskog gnoja.

(3)

Gnoj peradi proizvodi se kao sastavni dio uzgoja peradi koji se može upotrebljavati na licu mjesta kao gorivo za izgaranje bez prethodne obrade, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi za zaštitu okoliša i zdravlja te da ta određena uporaba neće prouzročiti štetne učinke na okoliš i zdravlje ljudi.

(4)

U postrojenjima za izgaranje u kojima se kao gorivo upotrebljava gnoj peradi moraju se poduzeti potrebne higijenske mjere za sprječavanje širenja mogućih patogenih organizama. U tim mjerama mora biti uključeno postupanje s otpadnom vodom koja potječe iz prostora u kojem se skladišti gnoj peradi.

(5)

Ostaci dobiveni pri izgaranju gnoja peradi, prije svega pepeo, bogat su izvor minerala koji se mogu sakupljati radi proizvodnje mineralnih gnojiva, a Komisija trenutačno priprema zakonodavstvo Unije u pogledu tih ostataka. Stoga je primjereno predvidjeti načine uporabe ostataka dobivenih pri izgaranju, a ne ih odlagati kao otpad.

(6)

U ovoj su fazi Komisiji dostavljeni samo opsežni dokazi u kojima je prikazano kako je razvijena tehnologija za uporabu gnoja peradi kao goriva za izgaranje na gospodarstvima koja nema štetnih učinaka za okoliš i zdravlje ljudi. U slučaju da Komisiji postanu dostupni dokazi kojima se zaključuje kako se uporabu stajskog gnoja drugih vrsta kao goriva za izgaranje može provoditi uz osiguranje jednake razine zaštite zdravlja i okoliša, relevantne odredbe Uredbe (EU) br. 142/2011 može se preispitati na odgovarajući način.

(7)

Kako bi se osigurala zakonitost daljnje uporabe gnoja peradi kao goriva u postrojenjima za izgaranje, za ovu određenu uporabu treba utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu zaštite okoliša i zdravlja radi sprječavanja štetnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi.

(8)

Usklađenim zahtjevima kojima se na cjelovit način odgovara na nadzor rizika za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš, koji proizlaze iz uporabe stajskog gnoja kao goriva u postrojenjima za izgaranje na gospodarstvima, isto bi se tako olakšalo razvoj tehnologija za postrojenja za izgaranje koja na gospodarstvima upotrebljavaju gnoj peradi kao održiv izvor goriva.

(9)

Stoga je prikladno izmijeniti članak 6. Uredbe (EU) br. 142/2011 kako bi se navelo dodatne zahtjeve za uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva u postrojenjima za izgaranje.

(10)

Nadležno tijelo provjerava pridržavaju li se subjekti određenih normi zaštite okoliša navedenih u ovoj Uredbi ili se ta provjera vrši u njegovo ime.

(11)

Standardi prerade opisani u točki F odjeljka 2. poglavlja IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 142/2011 za toplinske kotlove odobreni su kao alternativna metoda u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.Ti se standardi, uz potrebne prilagodbe, mogu primijeniti na sagorijevanje životinjskih masti kao goriva u nepokretnim motorima s unutarnjim izgaranjem.

(12)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 142/2011 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Za primjenu ove Uredbe potrebno je uvesti zahtjeve za službene kontrole u pogledu sagorijevanja životinjskih masti i gnoja peradi kao goriva. Prilog XVI. Uredbi (EU) br. 142/2011 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nisu im se usprotivili ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 142/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov članka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Odlaganje spaljivanjem, odlaganje ili oporaba suspaljivanjem i uporaba kao gorivo za izgaranje”

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Subjekti osiguravaju da postrojenja za izgaranje koja su pod njihovim nadzorom, osim onih iz odjeljka 2. poglavlja IV. Priloga IV.,u kojima se nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode upotrebljava kao gorivo, ispunjavaju opće uvjete i posebne zahtjeve koje je utvrdilo nadležno tijelo u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

7.   Nadležno tijelo odobrava samo ona postrojenja za izgaranje navedena u stavku 6. za uporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva za izgaranje, pod uvjetom da:

(a)

postrojenja za izgaranje pripadaju u područje primjene poglavlja V. Priloga III. ovoj Uredbi;

(b)

postrojenja za izgaranje ispunjavaju sve odgovarajuće opće uvjete i posebne zahtjeve utvrđene u poglavljima IV. i V. Priloga III. ovoj Uredbi;

(c)

postoje upravni postupci kojima se osigurava da se zahtjevi u vezi s odobrenjem postrojenja za izgaranje pregledavaju svake godine.

8.   Za uporabu gnoja peradi kao goriva za izgaranje kako je utvrđeno u poglavlju V. Priloga III. primjenjuju se sljedeća pravila uz ona navedena u stavku 7. ovog članka:

(a)

zahtjev za odobrenje koji subjekt dostavi nadležnom tijelu u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 mora sadržavati dokaze, koje je potvrdilo nadležno tijelo ili stručna organizacija koju su ovlastila nadležna tijela države članice da se postrojenje za izgaranje u kojem se gnoj peradi upotrebljava kao gorivo u potpunosti pridržava graničnih vrijednosti emisije i ispunjava zahtjeve za praćenje navedene u poglavlju V. odjeljku B točki 4. Priloga III. ovoj Uredbi;

(b)

postupak odobravanja predviđen u članku 44. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 ne smatra se završenim dok nadležno tijelo ili stručna organizacija koju je ovlastilo to nadležno tijelo ne provede barem dvije uzastopne provjere, jednu od njih nenajavljenu, tijekom prvih šest mjeseci rada postrojenja za izgaranje, uključujući mjerenja potrebne temperature i emisije. Nakon što se rezultatima tih provjera dokaže usklađenost s parametrima utvrđenima u točki 4. odjeljka B poglavlja V. Priloga III. ovoj Uredbi, može se dodijeliti trajno odobrenje.”

(2)

Prilozi III. i XVI. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

U prijelaznom razdoblju od dvije godine nakon datuma iz članka 3. stavka 1. države članice mogu dozvoliti rad postrojenjima za izgaranje u kojima se topljene masti ili gnoj peradi upotrebljavaju kao gorivo koje je odobreno u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. srpnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG

Prilozi III. i XVI.Uredbi (EU) br. 142/2011 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov Priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

ODLAGANJE, OPORABA I UPORABA KAO GORIVO”

(b)

dodaju se sljedeća poglavlja IV. i V.

„POGLAVLJE IV.

OPĆI ZAHTJEVI ZA UPORABU NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OD NJIH DOBIVENIH PROIZVODA KAO GORIVA

Odjeljak 1.

Opći zahtjevi u pogledu izgaranja nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda kao goriva

1.

Subjekti u poslovanju s postrojenjima za izgaranje iz članka 6. stavka 6. osiguravaju da su u pogonima pod njihovim nadzorom ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi namijenjeni uporabi kao gorivo moraju se upotrijebiti u tu svrhu što je prije moguće ili moraju biti uskladišteni na sigurnom mjestu do uporabe.

(b)

postrojenja za izgaranje moraju uspostaviti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se čišćenje i dezinfekcija spremnika i vozila provode na posebno određenom području njihova prostora s kojeg se može sakupljati i odlagati otpadna voda u skladu sa zakonodavstvom Unije kako bi se izbjegao rizik kontaminacije okoliša.

Odstupajući od zahtjeva utvrđenih u prvom podstavku, spremnike i vozila koji se upotrebljavaju za prijevoz topljenih masti može se čistiti i dezinficirati u postrojenju utovara ili u bilo kojem drugom postrojenju koje je odobreno ili registrirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

(c)

postrojenja za izgaranje moraju se nalaziti na čvrstoj podlozi s dobrom odvodnjom.

(d)

postrojenja za izgaranje moraju provoditi odgovarajuće mjere za zaštitu od štetočina. U tu se svrhu mora koristiti dokumentirani program suzbijanja štetočina.

(e)

osoblje mora imati pristup odgovarajućim prostorijama za osobnu higijenu, kao što su nužnici, garderobe i umivaonici, ako je to potrebno, kako bi se spriječio rizik od kontaminacije opreme za postupanje sa životinjama iz uzgoja ili njihovom hranom.

(f)

moraju se utvrditi i dokumentirati postupci čišćenja i dezinfekcije za sve dijelove postrojenja za izgaranje. Za čišćenje se mora osigurati odgovarajuću opremu i sredstva.

(g)

kontrola higijene mora uključivati redovite preglede okoliša i opreme. Moraju se dokumentirati rasporedi tih pregleda i njihovi rezultati te čuvati tijekom razdoblja od barem dvije godine.

(h)

ako se topljene masti upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u nepokretnim motorima s unutarnjim izgaranjem koji se nalaze na odobrenim ili registriranim postrojenjima za preradu hrane ili hrane za životinje, prerada hrane ili hrane za životinje na istoj lokaciji mora se odvijati u strogim uvjetima odvajanja.

2.

Subjekti u poslovanju s postrojenjima za izgaranje poduzimaju sve potrebne mjere opreza kod prijema nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda kako bi spriječili ili ograničili, u mjeri u kojoj je to moguće, rizike za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš.

3.

Životinje ne smiju imati pristup postrojenju za izgaranje niti nusproizvodima životinjskog podrijetla i od njih dobivenim proizvodima ili pepelu nastalom iz izgaranja.

4.

Ako se postrojenje za izgaranje nalazi na gospodarstvu na kojem se uzgajaju životinje vrsta koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane:

(a)

oprema postrojenja za izgaranje mora biti u potpunosti fizički odvojena od životinja i od njihove hrane i stelje;

(b)

oprema mora u potpunosti biti namijenjena za rad postrojenja za izgaranje i ne smije se koristiti ni na kojem drugom mjestu na gospodarstvu osim ako je temeljito očišćena i dezinficirana prije takve uporabe;

(c)

osoblje koje radi u postrojenju za izgaranje mora promijeniti vanjsku odjeću i obuću i poduzeti mjere osobne higijene prije rada sa životinjama na tom ili bilo kojem drugom gospodarstvu ili rukovanja s njihovom hranom ili materijalom za stelju.

5.

Nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi koji će biti upotrijebljeni za izgaranje kao gorivo i ostatke dobivene pri izgaranju moraju se skladištiti u zatvorenom i prekrivenom tome namijenjenom prostoru ili u prekrivenim i nepropusnim spremnicima.

6.

Izgaranje nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenih proizvoda provodi se u uvjetima kojima se sprečava križna kontaminacija hrane za životinje.

Odjeljak 2.

Uvjeti rada postrojenja za izgaranje

1.

Postrojenja za izgaranje moraju biti projektirana, izgrađena, opremljena te raditi tako da se čak i u najnepovoljnijim uvjetima nusproizvodi životinjskog podrijetla i od njih dobiveni proizvodi obrađuju barem dvije sekunde pri temperaturi od 850 °C ili barem 0,2 sekunde pri temperaturi od 1 100 °C

2.

Plin koji nastaje tim postupkom kontrolirano i jednoliko se zagrijava dvije sekunde do temperature od 850 °C ili 0,2 sekunde do temperature od 1 100 °C.

Temperatura se mora mjeriti u blizini unutarnjeg zida ili na nekom drugom reprezentativnom mjestu komore za izgaranje koje je odobrilo nadležno tijelo.

3.

Primjenjuju se automatske tehnike za praćenje parametara i uvjeta pri kojima se odvija postupak izgaranja.

4.

Rezultati mjerenja temperature automatski se evidentiraju i prikazuju na primjeren način kako bi nadležno tijelo moglo provjeriti usklađenost s dopuštenim uvjetima rada iz točaka 1. i 2. ove Uredbe u skladu s postupcima o kojima će odlučiti odgovarajuće tijelo.

5.

Subjekt u poslovanju s postrojenjem za izgaranje osigurava da gorivo izgara tako da je ukupni sadržaj organskog ugljika u šljaki i pepelu manji od 3 % ili da je njihov gubitak pri paljenju manji od 5 % mase suhe tvari materijala.

Odjeljak 3.

Ostaci dobiveni pri izgaranju

1.

Količinu i štetnost ostataka dobivenih pri izgaranju smanjuje se na najmanju moguću mjeru. Ti se ostaci moraju oporabiti ili, ako to nije moguće, odlagati ili upotrebljavati u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije.

2.

Prijevoz i privremeno skladištenje suhih ostataka, uključujući prašinu, odvijaju se u zatvorenim spremnicima ili na neki drugi način kojim se sprečavao njihovo širenje u okoliš.

Odjeljak 4.

Kvar ili neuobičajeni uvjeti rada

1.

Postrojenje za izgaranje opremljeno je opremom koja automatski prekida rad u slučaju kvara ili neuobičajenih uvjeta rada sve dok se ne može nastaviti s uobičajenim radom.

2.

Nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode u kojih nije došlo do potpunog izgaranja mora se ponovno izložiti izgaranju ili odložiti na načine iz članaka 12., 13. i 14. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, osim odlaganjem na odobrenu odlagalištu.

POGLAVLJE V.

VRSTE POSTROJENJA I GORIVA KOJA SE MOGU UPOTRIJEBITI ZA IZGARANJE I POSEBNI ZAHTJEVI ZA ODREĐENE VRSTE POSTROJENJA

A.   Nepokretni motori s unutarnjim izgaranjem

1.

Sirovine:

Za ovaj se postupak može upotrijebiti masna frakcija dobivena od nusproizvoda životinjskog podrijetla svih kategorija, pod uvjetom da ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

osim ako se upotrebljavaju riblje ulje ili topljena mast proizvedeni u skladu s odjeljkom VIII. odnosno odjeljkom XII. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, masne se frakcije dobivene od nusproizvoda životinjskog podrijetla prvo moraju preraditi uz uporabu:

i.

u slučaju masne frakcije materijala kategorija 1 i 2, bilo kojom od metoda prerade 1 do 5, kako su utvrđene u poglavlju III. Priloga IV.;

Ako se ta mast prevozi putem zatvorenog sustava s pokretnom trakom koji se ne može zaobići te pod uvjetom da je taj sustav odobrilo nadležno tijelo, iz pogona za preradu za trenutačno izravno spaljivanje ne zahtijeva se trajno označivanje glicerol triheptanoatom (GTH) iz točke 1. poglavlja V. Priloga VIII.;

ii.

u slučaju masne frakcije materijala kategorije 3, bilo kojom od metoda prerade 1 do 5 ili metodom prerade 7, kako su utvrđene u poglavlju III.Priloga IV.;

iii.

u slučaju materijala dobivenih od riba, bilo kojom od metoda prerade 1 do 7, kako su utvrđene u poglavlju III. Priloga IV.;

(b)

masne se frakcije moraju odvajati od bjelančevina i, u slučaju masti dobivene od preživača namijenjene izgaranju u drugom postrojenju, moraju se ukloniti netopive nečistoće masenog udjela većeg od 0,15 %.

2.

Metodologija:

Izgaranje životinjske masti kao goriva u nepokretnim motorima s unutrašnjim izgaranjem provodi se kako slijedi:

(a)

masne frakcije iz točke 1. podtočki (a) i (b) moraju biti podvrgnute izgaranju:

i.

u skladu s uvjetima utvrđenima u odjeljku 2. točki 1. poglavlja IV. ili

ii.

uz upotrebu parametara prerade kojima se postiže istovrijedan ishod kao u uvjetima iz točke (i) te koje je odobrilo nadležno tijelo;

(b)

ne smije se dopustiti izgaranje materijala životinjskog podrijetla različitog od životinjske masti;

(c)

životinjska mast dobivena iz kategorije 1 ili kategorije 2 podvrgnuta izgaranju u objektima odobrenim ili registriranim u skladu s uredbama (EZ) br. 852/2004, 853/2004, 183/2005 ili na javnim mjestima mora biti prerađena metodom prerade 1 kako je utvrđena u poglavlju III. Priloga IV.;

(d)

izgaranje životinjske masti treba provoditi u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti okoliša, a posebno normi i zahtjeva iz toga zakonodavstva o najboljim raspoloživim tehnikama za nadzor nad emisijama i njihovo praćenje.

3.

Uvjeti rada

Odstupanjem od zahtjeva utvrđenih u poglavlju IV. odjeljku 2. točki 2 stavku 1., nadležno tijelo za pitanja u vezi s okolišem može odobriti zahtjeve osnovane na drugim parametrima prerade kojima se osigurava istovrijedan ishod za okoliš.

B.   Postrojenja za izgaranje koja se nalaze na gospodarstvu i u kojima se gnoj peradi upotrebljava kao gorivo

1.

Vrsta postrojenja:

Postrojenja za izgaranje koja se nalaze na gospodarstvu i imaju ukupnu nazivnu ulaznu toplinsku snagu koja ne prelazi 5 MW.

2.

Sirovine i područje primjene:

Isključivo neprerađen gnoj peradi, kako je navedeno u članku 9. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, namijenjen uporabi kao goriva za izgaranje u skladu sa zahtjevima utvrđenima u točkama 3. do 5.

Izgaranje drugih nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda te gnoja drugih vrsta ili onog koje je proizvedeno izvan gospodarstva nije dopušteno za uporabu kao goriva u postrojenjima za izgaranje koja se nalaze na gospodarstvu navedenima u točki 1.

3.

Posebni zahtjevi za gnoj peradi koji se upotrebljava kao gorivo za izgaranje:

(a)

Gnoj se skladišti na siguran način u zatvorenom skladišnom prostoru kako bi se smanjila potreba za dodatnim rukovanjem njime te spriječila križna kontaminacija s drugim prostorima na gospodarstvu na kojima se uzgajaju životinje onih vrsta koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane.

(b)

Postrojenje za izgaranje koje se nalazi na gospodarstvu mora biti opremljeno:

i.

sustavom za automatsko raspolaganje gorivom kojim se komora izravno opskrbljuje gorivom bez daljnjih postupaka;

ii.

pomoćnim plamenikom koji treba upotrebljavati pri pokretanju postrojenja i prekidu rada kako bi se osiguralo da se tijekom tih djelatnosti i sve dok se u komori za izgaranje nalazi neizgorjeli materijal ispunjavaju zahtjevi za temperaturu utvrđeni u stavku 2. odjeljka 2. poglavlja IV.

4.

Granične vrijednosti emisije i zahtjevi za praćenje:

(a)

Emisije sumporova dioksida, dušikovih oksida (tj., zbroj dušikovog monoksida i dušikovog dioksida, izražen kao dušikov dioksid) i čestica ne smije prelaziti sljedeće granične vrijednosti emisije izražene u mg/Nm3 pri temperaturi od 273,15 K, tlaku od 101,3 kPa i sadržaju kisika od 11 %, nakon korekcije za sadržaj vodene pare u otpadnim plinovima:

Onečišćujuća tvar

Granična vrijednost emisije u mg/Nm3

sumporov dioksid

50

dušikovi oksidi (kao NO2)

200

čestice

10

(b)

Subjekt u poslovanju s postrojenjem za izgaranje koje se nalazi na gospodarstvu provodi mjerenja sumporova dioksida, dušikovih oksida i čestica barem jednom godišnje.

Nadležno tijelo može provjeriti i odobriti druge postupke kao alternativu mjerenjima navedenima u prvom podstavku te se oni mogu upotrebljavati pri određivanju emisija sumporova dioksida.

Subjekt provodi praćenje, ili se ono provodi u njegovo ime, u skladu s normama CEN-a. Ako norme CEN-a nisu dostupne, primjenjuju se ISO norme, nacionalne ili druge međunarodne norme kojima se osigurava dobivanje podataka jednake znanstvene kvalitete.

(c)

Svi se rezultati evidentiraju, obrađuju i prikazuju na način kojem se nadležnom tijelu omogućuje provjera usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije.

(d)

Kod postrojenja za izgaranje koja se nalaze na gospodarstvu, a primjenjuju sekundarnu opremu za smanjivanje emisija kako bi se pridržavali graničnih vrijednosti emisije, neprekidno se prati stvarni rad te opreme te se evidentiraju rezultati.

(e)

U slučaju nesukladnosti s graničnim vrijednostima emisije iz točke (a) ili ako postrojenje za izgaranje koje se nalazi na gospodarstvu ne ispunjava zahtjeve iz poglavlja IV. odjeljka 2. točke 1., subjekt o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo i poduzima mjere potrebne za osiguranje ponovne usklađenosti unutar najkraćeg mogućeg razdoblja. Ako se ne može ostvariti ponovna usklađenost, nadležno tijelo prekida rad postrojenja i povlači njegovo odobrenje za rad.

5.

Promjene u radu i kvarovi:

(a)

Subjekt obavješćuje nadležno tijelo o bilo kakvim planiranim promjenama u postrojenju za izgaranje koje se nalazi na gospodarstvu koje bi utjecale na njegove emisije barem mjesec dana prije datuma na koji dolazi do tih promjena.

(b)

Subjekt poduzima potrebne mjere kako bi osigurao da razdoblja pokretanja i prekida rada postrojenja za izgaranje koje se nalazi na gospodarstvu i bilo kakve nepravilnosti traju što je kraće moguće. U slučaju nepravilnosti ili kvara sekundarne opreme za smanjivanje emisija, subjekt odmah obavješćuje nadležno tijelo.”

(2)

U poglavlju III. Priloga XVI. dodaje se sljedeći odjeljak:

„Odjeljak 12.

Službene kontrole u pogledu odobrenih postrojenja za izgaranje životinjske masti i gnoja peradi kao goriva

Nadležno tijelo provodi preglede dokumentacije u odobrenim postrojenjima za izgaranje životinjske masti i gnoja peradi kao goriva iz poglavlja V. Priloga III. u skladu s postupcima iz članka 6. stavaka 7. i 8.”