7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/130


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 560/2014

od 6. svibnja 2014.

o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

budući da:

(1)

Javno-privatna partnerstva u obliku zajedničkih tehnoloških inicijativa prvotno su bila predviđena u Odluci (EZ) br. 1982/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Odlukom Vijeća br. 2006/971/EZ (3) utvrđena su posebna javno-privatna partnerstva koja treba podržati.

(3)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”). Programom Obzor 2020. želi se povećati utjecaj na istraživanja i inovacije udruživanjem sredstava programa Obzor 2020. i privatnog sektora u javno-privatna partnerstva u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu pridonijeti ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti u širem smislu, jačanju privatnih ulaganja i pomoći pri suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi koja uključuje uravnotežen doprinos svih partnera; ona bi trebala odgovornost za ostvarivanje svojih ciljeva i biti usklađena sa strateškim ciljevima Unije koji se odnose na istraživanja, razvoj i inovacije. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo funkcioniranje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi sudjelovanje u njima trebalo omogućiti brojnim dionicima koji su aktivni u svojem specifičnom području. U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 sudjelovanje Unije u tim partnerstvima može imati oblik financijskih doprinosa zajedničkim poduzećima koja su osnovana na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije prema Odluci br. 1982/2006/EZ.

(4)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013. i Odlukom Vijeća 2013/743/EU (5) moguće je pružiti podršku zajedničkim poduzećima osnovanima u okviru programa Obzor 2020. pod uvjetima utvrđenima tom odlukom.

(5)

Komunikacijom Komisije pod nazivom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020.”), koju su potvrdili Europski parlament i Vijeće, naglašava se potreba za stvaranjem povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije kako bi se postigao pametan, održiv i uključiv rast u Uniji.

(6)

Konzorcij za bioindustriju („BIC”) sastavio je dokument o planovima i strateški program za inovacije i istraživanja na temelju opsežnog savjetovanja s dionicima iz javnog i privatnog sektora. U strateškom programu za inovacije i istraživanja opisuju se glavni izazovi u području tehnologije i inovacija s kojima se treba suočiti s ciljem razvijanja održive i konkurentne bioindustrije u Europi i utvrđuju aktivnosti istraživanja, demonstracija i uvođenja koje će se provesti u okviru zajedničke tehnološke inicijative za bioindustriju („inicijativa za bioindustriju”).

(7)

BIC je neprofitna organizacija osnovana kako bi zastupala industrijsku skupinu koja podržava inicijativu za bioindustriju. Njezini članovi pokrivaju čitav vrijednosni lanac bioindustrije i obuhvaćaju velike industrije, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), regionalne klastere, europska trgovinska udruženja i europske tehnološke platforme. Cilj je BIC-a osigurati i promicati tehnološki i gospodarski razvoj bioindustrije u Europi. Svi zainteresirani dionici duž vrijednosnog lanca bioindustrije mogu zatražiti članstvo. BIC primjenjuje opće načelo otvorenosti i transparentnosti u vezi s članstvom te osigurava široki opseg uključenosti industrije.

(8)

Bilo koja institucija koja ispunjava uvjete može postati sudionik ili koordinator odabranih projekta.

(9)

Komunikacijom Komisije od 13. veljače 2012. pod nazivom „Inovacije za održivi rast: biogospodarstvo za Europu”, a posebno njezinim akcijskim planom, poziva se na osnivanje javno-privatnog partnerstva za podršku uspostavi održive i konkurentne bioindustrije i vrijednosnih lanaca u Europi. U svjetlu usmjeravanja prema društvu koje ne ovisi o naftnim resursima, cilj je te komunikacije bolja integracija sektora proizvodnje i obrade biomase kako bi se sigurnost hrane, pomanjkanje prirodnih resursa i ekološki ciljevi uskladili s upotrebom biomase u industrijske svrhe i s ciljem dobivanja energije.

(10)

U Komunikaciji Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” potvrđuje se strateška važnost bioindustrije za buduću konkurentnost Europe, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 21. prosinca 2007. pod nazivom „Vodeća tržišna inicijativa za Europu”, te se naglašava potreba za inicijativom za bioindustriju.

(11)

Bioindustrija i njezini vrijednosni lanci suočavaju se sa složenim i znatnim izazovima u području tehnologije i inovacija. Kao sektor u nastajanju, bioindustrija mora prevladati raspršenost tehničkih nadležnosti i ograničene javno dostupne podatke o stvarnoj dostupnosti resursa kako bi se izgradili održivi i konkurentni vrijednosni lanci. S ciljem rješavanja tih izazova potrebno je na usredotočen i dosljedan način na europskoj razini postići kritičnu masu u smislu opsega aktivnosti, izvrsnosti i potencijala za inovacije.

(12)

Inicijativom za bioindustriju trebale bi se ublažiti različite vrste tržišnih nedostataka koji odvraćaju od privatnog ulaganja u predkonkurentska istraživanja te aktivnosti demonstracije i uvođenja bioindustrije u Europi. Njome se posebno treba utvrditi raspoloživost pouzdanih izvora biomase uzimajući u obzir druge konkurentske društvene i okolišne zahtjeve i poduprijeti razvoj naprednih tehnologija obrade te demonstracijskih aktivnosti i političkih instrumenata širokih razmjera, smanjujući rizike privatnih ulaganja u istraživanja i inovacije u razvoju održivih i konkurentnih bioproizvoda i biogoriva.

(13)

Inicijativa za bioindustriju trebala bi biti javno-privatno partnerstvo s ciljem povećanja ulaganja u razvoj održivog sektora bioindustrije u Europi. Njome bi se trebale omogućiti okolišne i društveno-gospodarske prednosti za europske građane, povećati konkurentnost Europe i pridonijeti uspostavljanju Europe kao ključnog čimbenika u istraživanjima, demonstraciji i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva.

(14)

Cilj je inicijative za bioindustriju provesti program aktivnosti istraživanja i inovacija u Europi kojim će se ocijeniti raspoloživost obnovljivih bioloških resursa koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju biomaterijala te na temelju toga poduprijeti uspostavljanje održivih vrijednosnih lanaca bioindustrije. Te bi se aktivnosti trebale provesti suradnjom među dionicima duž čitavih vrijednosnih lanaca bioindustrije, uključujući primarnu industriju proizvodnje i obrade, potrošačke marke, MSP-ove, centre za istraživanja i tehnologiju te sveučilišta.

(15)

Ambicija i opseg ciljeva inicijative za bioindustriju, razmjeri financijskih i tehničkih resursa koje treba pokrenuti i potreba za postizanjem učinkovite koordinacije i sinergije resursa i financiranja zahtijevaju sudjelovanje Unije. Stoga bi zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za bioindustriju („zajedničko poduzeće za bioindustriju”) trebalo osnovati kao pravni subjekt.

(16)

Cilj zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebao bi se ostvariti podrškom aktivnostima istraživanja i inovacija uz upotrebu sredstava iz javnog i privatnog sektora. S tim ciljem zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi organizirati pozive na podnošenje prijedloga za podršku istraživanjima te aktivnostima demonstracije i uvođenja.

(17)

Za postizanje maksimalnog učinka, zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi razviti usku sinergiju s drugim programima Unije u područjima poput obrazovanja, okoliša, konkurentnosti i MSP-ova te s fondovima u području kohezijske politike i politike ruralnog razvoja, čime se posebno može pridonijeti jačanju nacionalnih i regionalnih sposobnosti istraživanja i inovacija u kontekstu strategija pametne specijalizacije.

(18)

Program Obzor 2020. trebao bi pridonijeti premošćivanju jaza u području istraživanja i inovacija unutar Unije poticanjem sinergija s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Stoga bi zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo nastojati razviti blisku interakciju s ESIF-om, što posebno može pomoći u jačanju lokalnih, regionalnih i nacionalnih sposobnosti istraživanja i inovacija u području zajedničkog poduzeća za bioindustriju te u podupiranju napora u pogledu pametne specijalizacije.

(19)

Članovi osnivači zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebali bi biti Unija i BIC.

(20)

Pravila za organizaciju i djelovanje zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebalo bi utvrditi Statutom zajedničkog poduzeća za bioindustriju kao dio ove Uredbe.

(21)

BIC je u pisanom obliku izrazio svoju suglasnost za provedbu aktivnosti istraživanja u području zajedničkog poduzeća za bioindustriju u okviru strukture koja je dobro prilagođena prirodi javno-privatnog partnerstva. Prikladno je da BIC pristupi Statutu navedenom u Prilogu ovoj Uredbi potpisivanjem izjave o suglasnosti.

(22)

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi pružati financijsku potporu djelovanjima putem otvorenih i transparentnih postupaka, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava za sudionike na temelju javnih i konkurentnih poziva.

(23)

Doprinosi članova koji nisu Unija ne bi se smjeli ograničiti na administrativne troškove zajedničkog poduzeća za bioindustriju i sufinanciranje potrebno za provođenje djelovanja u području istraživanja i inovacija koje podupire zajedničko poduzeće za bioindustriju. Njihovi doprinosi trebali bi također obuhvatiti dodatne aktivnosti koje članovi koji nisu Unija trebaju provesti, kako je navedeno u planu dodatnih aktivnosti. Kako bi se stekao pravi pregled učinka poluge tih dodatnih aktivnosti, one bi trebale predstavljati doprinose široj inicijativi za bioindustriju.

(24)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koje financira zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi k tome osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju relevantnih mjera koje je donijela Komisija.

(25)

Zajedničko poduzeće za bioindustriju također bi se trebalo koristiti elektroničkim sredstvima kojima upravlja Komisija kako bi se osigurala otvorenost i transparentnost te olakšalo sudjelovanje. Stoga bi pozivi na podnošenje prijedloga koje pokreće zajedničko poduzeće za bioindustriju također trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija. Nadalje, zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi staviti na raspolaganje relevantne podatke o, između ostalog, prijedlozima, podnositeljima zahtjeva, bespovratnim sredstvima i sudionicima kako bi se uključili u elektroničke sustave izvješćivanja i širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija, u odgovarajućem formatu i u vremenskim intervalima koji odgovaraju obvezama izvješćivanja Komisije.

(26)

Financijskim doprinosom Unije zajedničkom poduzeću za bioindustriju trebalo bi se upravljati u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima neizravnog upravljanja utvrđenima Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (8).

(27)

Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te prekomjernu količinu dokumentacije i izvješća. Revizije primatelja sredstava Unije iz ove Uredbe trebale bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(28)

Financijske interese Unije i drugih članova zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebalo bi zaštititi razmjernim mjerama tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanje, otkrivanje i istraživanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativne i financijske sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(29)

Unutarnji revizor Komisije trebao bi imati iste ovlasti u odnosu na zajedničko poduzeće za bioindustriju koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

(30)

Imajući u vidu posebnu narav i trenutačni status zajedničkih poduzeća te radi osiguravanja kontinuiteta sa Sedmim okvirnim programom, svako od zajedničkih poduzeća trebalo bi i dalje podlijegati zasebnoj razrješnici. Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća za bioindustriju stoga bi trebao dati Europski parlament na preporuku Vijeća. Stoga se zahtjevi u odnosu na izvješćivanje određeni u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ne bi trebali primjenjivati na financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću za bioindustriju, ali bi ih trebalo uskladiti, što je više moguće, s onima koji su predviđeni za tijela prema članku 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Revizorski sud trebao bi provesti reviziju računa te zakonitosti i regularnosti osnovnih transakcija.

(31)

Zajedničko poduzeće za bioindustriju trebalo bi poslovati otvoreno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavlja sve relevantne informacije kao i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata koje su namijenjene široj javnosti. Poslovnici tijela zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebali bi biti javno dostupni.

(32)

Radi olakšavanja osnivanja zajedničkog poduzeća za bioindustriju, Komisija je odgovorna za njegovo osnivanje i početno djelovanje sve dok ono ne razvije operativnu sposobnost za izvršavanje vlastitog proračuna.

(33)

S obzirom na cilj programa Obzor 2020., to jest ostvarivanje većeg pojednostavljenja i usklađenosti, svi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru zajedničkog poduzeća za bioindustriju trebali bi uzimati u obzir trajanje programa Obzor 2020.

(34)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest jačanje istraživanja i inovacija u industriji širom Unije provedbom inicijative za bioindustriju putem zajedničkog poduzeća za bioindustriju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog izbjegavanja udvostručavanja, zadržavanja kritične mase i osiguravanja da se javno financiranje koristi na optimalan način on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje

1.   Radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative za bioindustriju („inicijativa za bioindustriju”) osniva se zajedničko poduzeće u smislu članka 187. UFEU-a („zajedničko poduzeće za bioindustriju”) do 31. prosinca 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozivi na podnošenje prijedloga od strane zajedničkog poduzeća za bioindustriju pokreću se najkasnije do 31. prosinca 2020. U odgovarajuće opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

2.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju tijelo je kojem je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

3.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju ima pravnu osobnost. U svakoj od država članica uživa najširu pravnu sposobnost koja se pravnim subjektima priznaje prema zakonodavstvu tih država članica. Ono posebno može steći ili raspolagati pokretninama i nekretninama te može biti stranka u sudskom postupku.

4.   Sjedište zajedničkog poduzeća za bioindustriju je u Bruxellesu, u Belgiji.

5.   Statut zajedničkog poduzeća za bioindustriju („Statut”) naveden je u prilogu.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi zajedničkog poduzeća za bioindustriju su sljedeći:

(a)

pridonijeti provedbi Uredbe (EU) br. 1291/2013, a posebno dijela III. Odluke Vijeća 2013/743/EU;

(b)

pridonijeti ciljevima inicijative za bioindustriju za održivo gospodarstvo s učinkovitijim iskorištavanjem resursa i niskim emisijama ugljika i veći gospodarski rast i zapošljavanje, osobito u ruralnim područjima, razvojem održivih i konkurentnih bioindustrija u Europi na temelju naprednih biorafinerija koje na održiv način nabavljaju biomasu, a posebno:

i.

pokazati tehnologije kojima se omogućuje proizvodnja novih kemijskih sastavnica, novih materijala i novih potrošačkih proizvoda iz europske biomase, za koje nisu potrebni fosilni izvori;

ii.

razviti poslovne modele u kojima se objedinjuju gospodarski subjekti duž čitavog vrijednosnog lanca, od opskrbe pogona biorafinerija biomasom do potrošača biomaterijala, biokemikalija i biogoriva, između ostalog stvaranjem novih međusektorskih veza i podupiranjem međuindustrijskih klastera;

iii.

osnovati vodeće pogone biorafinerija koji se služe tehnologijama i poslovnim modelima za biomaterijale, biokemikalije i biogoriva te dokazati smanjenje troškova i povećanje učinka na razini konkurentnoj s alternativama temeljenima na fosilnim izvorima.

Članak 3.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije za administrativne troškove i troškove poslovanja zajedničkog poduzeća za bioindustriju, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi do 975 000 000 EUR. Doprinos Unije plaća se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena posebnom programu kojim se provodi program Obzor 2020., uspostavljenom Odlukom 743/2013/EU, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 za tijela iz članka 209. te uredbe.

2.   Uvjeti za financijski doprinos Unije utvrđuju se u sporazumu o delegiranju i godišnjim sporazumima o prijenosu sredstava koje sklapaju Komisija u ime Unije i zajedničko poduzeće za bioindustriju.

3.   Sporazum o delegiranju iz stavka 2. ovog članka obuhvaća elemente navedene u članku 58. stavku 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u članku 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 kao i, između ostalog, sljedeće:

(a)

zahtjeve za doprinose zajedničkog poduzeća za bioindustriju u vezi s mjerodavnim pokazateljima uspješnosti navedenima u Prilogu II. Odluci br. 2013/743/EU;

(b)

zahtjeve za doprinose zajedničkog poduzeća za bioindustriju u vezi s praćenjem navedenim u Prilogu III. Odluci br. 2013/743/EU;

(c)

posebne pokazatelje učinka povezane s funkcioniranjem zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(d)

aranžmane u pogledu pružanja podataka potrebnih kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja, uključujući putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(e)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga u okviru zajedničkog poduzeća za bioindustriju, također putem jedinstvenog portala namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(f)

uporabu ljudskih resursa i njihovu promjenu, posebno zapošljavanje prema funkcijskoj skupini, razredu i kategoriji, postupak reklasifikacije i sve promjene u pogledu broja zaposlenika.

Članak 4.

Doprinosi članova koji nisu Unija

1.   Članovi zajedničkog poduzeća za bioindustriju koji nisu Unija daju ili osiguravaju da njihovi sastavni subjekti tijekom razdoblja koje je utvrđeno u članku 1. daju ukupan doprinos od najmanje 2 730 000 000 EUR.

2.   Doprinosi iz stavka 1. ovog članka sastoje se od sljedećeg:

(a)

doprinosâ zajedničkom poduzeću za bioindustriju kako je utvrđeno u članku 12. stavku 2., članku 12. stavku 3. točki (b) i članku 12. stavku 3. točki (c) Statuta;

(b)

doprinosâ u naravi od najmanje 1 755 000 000 EUR tijekom razdoblja koje je utvrđeno u članku 1. koje su članovi koji nisu Unija ili njihovi sastavni subjekti odredili za njihove troškove pri provedbi dodatnih aktivnosti izvan plana rada zajedničkog poduzeća za bioindustriju koje pridonose ciljevima inicijative za bioindustriju. Ti se troškovi mogu pokriti drugim programima financiranja Unije u skladu s pravilima i postupcima u primjeni. U takvim slučajevima financiranje Unije ne zamjenjuje doprinose u naravi članova koji nisu Unija ili njihovih sastavnih subjekata.

Troškovi navedeni u točki (b) nisu prihvatljivi za financijsku potporu zajedničkog poduzeća za bioindustriju. Odgovarajuće aktivnosti navode se u godišnjem planu dodatnih aktivnosti koji prikazuje procijenjene vrijednosti tih doprinosa.

3.   Članovi zajedničkog poduzeća za bioindustriju koji nisu Unija svake godine do 31. siječnja podnose izvješće upravnom odboru zajedničkog poduzeća za bioindustriju o vrijednosti doprinosa navedenih u stavku 2. koji su dani tijekom svake od prethodnih financijskih godina. Skupina predstavnika država također se pravovremeno obavješćuje o tome.

4.   U svrhu ocjenjivanja doprinosâ iz stavka 2. točke (b) ovog članka i članka 12. stavka 3. točke (c) Statuta, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom praksom troškovnog računovodstva dotičnih subjekata, mjerodavnim standardima računovodstva države u kojoj subjekt ima poslovni nastan i mjerodavnim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Troškove potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt. U slučaju bilo kakve nejasnoće u pogledu certificiranja, zajedničko poduzeće za bioindustriju može provjeriti metodu ocjenjivanja. Za potrebe ove Uredbe, reviziju troškova nastalih uslijed dodatnih aktivnosti ne provodi zajedničko poduzeće za bioindustriju ni bilo koje tijelo Unije.

5.   Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću za bioindustriju ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 20. stavka 2. Statuta ako ti članovi ili njihovi sastavni subjekti ne daju doprinose, daju samo djelomične doprinose ili kasne s davanjem doprinosa iz stavka 2. ovog članka. Odlukom Komisije ne sprječava se nadoknada prihvatljivih troškova koji su članovima već nastali do trenutka priopćavanja odluke zajedničkom poduzeću za bioindustriju.

Članak 5.

Financijska pravila

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, zajedničko poduzeće za bioindustriju donosi svoja posebna financijska pravila u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 110/2014 (9).

Članak 6.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije kako su utvrđeni Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (10) („Pravilnik o osoblju” i „Uvjeti zapošljavanja”), kao i propisi koje su zajednički donijele institucije Unije u svrhu primjene Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zapošljavanja primjenjuje se na osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

2.   Upravni odbor u odnosu na osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje i ovlasti koje su Uvjetima zapošljavanja dodijeljene tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu („ovlasti tijela za imenovanje”).

Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zapošljavanja kojom se odgovarajuće ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i definiraju uvjeti pod kojima se to delegiranje može suspendirati. Izvršni direktor je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

Kada izvanredne okolnostima to zahtijevaju, upravni odbor odlukom može privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i bilo koje kasnije delegiranje tih ovlasti od strane izvršnog direktora. U takvim slučajevima upravni odbor samostalno izvršava ovlasti tijela za imenovanje ili ih delegira jednom od svojih članova ili članu osoblja zajedničkog poduzeća za bioindustriju koji nije izvršni direktor.

3.   Upravni odbor donosi odgovarajuća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjeta zapošljavanja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

4.   Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.

5.   Osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju sastoji se od privremenog osoblja i ugovornog osoblja.

6.   Sve troškove koji se odnose na osoblje pokriva zajedničko poduzeće za bioindustriju.

Članak 7.

Upućeni nacionalni stručnjaci i vježbenici

1.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju može se koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima i vježbenicima koji nisu zaposleni u zajedničkom poduzeću za bioindustriju. Broj upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena dodaje se, u skladu s godišnjim proračunom, informacijama o broju zaposlenika kako je navedeno u članku 6. stavku 4.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće za bioindustriju i o korištenju vježbenika.

Članak 8.

Povlastice i imuniteti

Protokol (br. 7) o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, primjenjuje se na zajedničko poduzeće za bioindustriju i njegovo osoblje.

Članak 9.

Odgovornost zajedničkog poduzeća za bioindustriju

1.   Ugovorna odgovornost zajedničkog poduzeća za bioindustriju uređena je odgovarajućim ugovornim odredbama i pravom koje se primjenjuje na dotični sporazum, odluku ili ugovor.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, zajedničko poduzeće za bioindustriju, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju je prouzročilo njegovo osoblje pri izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sve isplate zajedničkog poduzeća za bioindustriju, s osnove odgovornosti iz stavaka 1. i 2., te troškovi i izdaci koji su nastali s tim u vezi, smatraju se rashodima zajedničkog poduzeća za bioindustriju i pokrivaju se iz njegovih sredstava.

4.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju isključivo je odgovorno za ispunjavanje svojih obveza.

Članak 10.

Nadležnost Suda Europske unije i primjenjivo pravo

1.   Sud Europske unije nadležan je:

(a)

na temelju arbitražnih klauzula u sporazumima ili ugovorima koje sklapa zajedničko poduzeće za bioindustriju ili u njegovim odlukama;

(b)

u sporovima o naknadi štete koju je prouzročilo osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju pri izvršavanju svojih dužnosti;

(c)

u svim sporovima između zajedničkog poduzeća za bioindustriju i njegova osoblja u okvirima i pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

2.   Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom ili drugim pravnim aktima Unije primjenjuje se pravo države u kojoj se nalazi sjedište zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 11.

Evaluacija

1.   Komisija uz pomoć nezavisnih stručnjaka provodi privremenu evaluaciju zajedničkog poduzeća za bioindustriju do 30. lipnja 2017. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke o evaluaciji i zapažanja Komisije. Komisija navedeno izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije zajedničkog poduzeća za bioindustriju uzimaju se u obzir pri dubinskoj procjeni i privremenoj evaluaciji iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Na temelju zaključaka privremene evaluacije iz stavka 1. ovog članka Komisija može djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 5. ili poduzeti druge prikladne mjere.

3.   Unutar šest mjeseci od likvidacije zajedničkog poduzeća za bioindustriju, ali ne kasnije od dvije godine od pokretanja postupka likvidacije iz članka 20. Statuta, Komisija provodi konačnu evaluaciju zajedničkog poduzeća za bioindustriju. Rezultati konačne evaluacije dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Razrješnica

Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća za bioindustriju daje Europski parlament na preporuku Vijeća, u skladu s postupkom predviđenim u financijskim pravilima zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 13.

Ex-post revizije

1.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju obavlja ex-post revizije rashoda za neizravna djelovanja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013 kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor 2020.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. ovog članka. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno uredbama (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 14.

Zaštita financijskih interesa članova

1.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju osoblju Komisije i drugim osobama koje zajedničko poduzeće za bioindustriju ili Komisija ovlasti, kao i Revizorskom sudu, odobrava pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su im potrebne za obavljanje revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (11) i Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12) s ciljem utvrđivanja prijevara, korupcije ili drugih protuzakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s određenim sporazumom, odlukom ili ugovorom financiranima u okviru ove Uredbe.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i 2., sporazumi, odluke i ugovori koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe kojima se izričito ovlašćuje Komisija, zajedničko poduzeće za bioindustriju, Revizorski sud i OLAF za obavljanje takvih revizija i provedbu istraga u skladu sa svojim nadležnostima.

4.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju osigurava odgovarajuću zaštitu financijskih interesa svojih članova, provedbom provjera ili davanjem naloga za provedbu primjerenih unutarnjih i vanjskih provjera.

5.   Zajedničko poduzeće za bioindustriju pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (13). Zajedničko poduzeće za bioindustriju donosi mjere potrebne za lakšu provedbu unutarnjih istraga koje provodi OLAF.

Članak 15.

Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje članak 16., zajedničko poduzeće za bioindustriju osigurava zaštitu osjetljivih informacija čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima njegovih članova ili sudionika u aktivnostima zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 16.

Transparentnost

1.   Na dokumente zajedničkog poduzeća za bioindustriju primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

2.   Upravni odbor zajedničkog poduzeća za bioindustriju može donijeti praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. ove Uredbe, odluke koje donosi zajedničko poduzeće za bioindustriju u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu pod uvjetima utvrđenima u članku 228. UFEU-a.

Članak 17.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Uredba (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se na djelovanja koja financira zajedničko poduzeće za bioindustriju. U skladu s tom uredbom zajedničko poduzeće za bioindustriju smatra se tijelom za dodjelu potpora te dodjeljuje financijsku potporu neizravnim djelovanjima kako je navedeno u članku 1. Statuta.

Članak 18.

Potpora države domaćina

Između zajedničkog poduzeća za bioindustriju i države u kojoj se nalazi njegovo sjedište moguće je sklopiti administrativni sporazum o povlasticama i imunitetima te drugim oblicima potpore koje ta država osigurava zajedničkom poduzeću za bioindustriju.

Članak 19.

Početna djelovanja

1.   Komisija je odgovorna za osnivanje i početno djelovanje zajedničkog poduzeća za bioindustriju dok ono ne izradi operativne kapacitete za provedbu vlastitog proračuna. Komisija, u skladu s pravom Unije, provodi sva potrebna djelovanja u suradnji s ostalim članovima i uz uključenost nadležnih tijela zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

2.   U svrhu navedenu u stavku 1.:

(a)

Komisija može imenovati dužnosnika Komisije za privremeno obnašanje dužnosti izvršnog direktora i izvršavanje dužnosti dodijeljenih izvršnom direktoru uz pomoć određenog broja dužnosnika Komisije sve dok izvršni direktor ne preuzme svoje dužnosti nakon što ga je upravni odbor imenovao u skladu s člankom 8. Statuta;

(b)

odstupajući od članka 6. stavka 2. ove Uredbe, privremeni direktor izvršava ovlasti tijela za imenovanje;

(c)

Komisija može privremeno imenovati određeni broj svojih dužnosnika.

3.   Privremeni izvršni direktor može, uz prethodno odobrenje upravnog odbora, odobriti sva plaćanja koja su pokrivena odobrenim sredstvima iz godišnjeg proračuna zajedničkog poduzeća za bioindustriju te sklapati sporazume, odluke i ugovore, uključujući ugovore o zapošljavanju, nakon što zajedničko poduzeće za bioindustriju usvoji plan radnih mjesta.

4.   Privremeni izvršni direktor uz suglasnost izvršnog direktora zajedničkog poduzeća za bioindustriju i podložno suglasnosti upravnog odbora određuje datum od kojeg će zajedničko poduzeće za bioindustriju imati kapacitete za izvršavanje vlastitog proračuna. Od tog datuma Komisija više ne preuzima obveze i ne izvršava plaćanja za aktivnosti zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. [još nije objavljeno u Službenom listu].

(2)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 86.).

(4)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(5)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(6)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.)

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 110/2014 оd 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 38, 7.2.2014., str. 2.).

(10)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. o Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica te o uvođenju posebnih mjera koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(13)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(14)  Uredba br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


PRILOG

STATUT ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA ZA BIOINDUSTRIJU

Članak 1.

Zadaće

Zadaće zajedničkog poduzeća za bioindustriju su sljedeće:

(a)

osiguravanje uspostavljanja inicijative za bioindustriju i učinkovito upravljanje njome;

(b)

pokretanje potrebnih javnih i privatnih sektorskih resursa;

(c)

uspostavljanje i razvoj bliske i dugoročne suradnje između Unije, industrije i drugih dionika;

(d)

osiguravanje učinkovitosti inicijative za bioindustriju;

(e)

postizanje kritične mase istraživačkih napora za pokretanje dugoročnog programa;

(f)

praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(g)

pružanje financijske potpore neizravnim djelovanjima u području istraživanja i inovacija, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

(h)

poduzimanje aktivnosti informiranja, komuniciranja, iskorištavanja i širenja rezultata primjenjujući mutatis mutandis članka 28. Uredbe (EU) br. 1291/2013, uključujući stavljanje na raspolaganje detaljnih informacija o rezultatima poziva na podnošenje prijedloga u zajedničkoj elektroničkoj bazi podataka programa Obzor 2020. te održavanje dostupnosti tih informacija;

(i)

povezivanje sa širokim rasponom dionika, uključujući istraživačke organizacije i sveučilišta;

(j)

sve ostale zadaće potrebne za postizanje ciljeva navedenih u članku 2. ove Uredbe.

Članak 2.

Članovi

1.

Članovi zajedničkog poduzeća za bioindustriju su sljedeći:

(a)

Unija, koju predstavlja Komisija;

(b)

nakon prihvaćanja Statuta, putem izjave o suglasnosti, Bio-based Industries Consortium Aisbl („BIC”), neprofitna organizacija osnovana prema belgijskom pravu, sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, u Belgiji.

2.

„Sastavni subjekti” su subjekti koji predstavljaju svakog člana zajedničkog poduzeća za bioindustriju osim Unije, u skladu sa statutom tog člana.

Članak 3.

Promjene u članstvu

1.

Pod uvjetom da pridonosi financiranju iz članka 12. radi postizanja ciljeva zajedničkog poduzeća za bioindustriju iz članka 2. ove Uredbe i da prihvaća Statut zajedničkog poduzeća za bioindustriju, svaki pravni subjekt koji neposredno ili posredno podupire istraživanja i inovacije u nekoj državi članici ili zemlji koja je pridružena programu Obzor 2020. može podnijeti zahtjev da postane član zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

2.

Svi zahtjevi za članstvo u zajedničkom poduzeću za bioindustriju upućuju se upravnom odboru zajedničkog poduzeća za bioindustriju s priloženim prijedlogom za usklađivanje sastava tog upravnog odbora.

3.

Upravni odbor procjenjuje zahtjev uzimajući u obzir važnost i potencijalnu dodanu vrijednost podnositelja zahtjeva u pogledu postizanja ciljeva zajedničkog poduzeća za bioindustriju te odlučuje o zahtjevu.

4.

Svaki član može otkazati svoje članstvo u zajedničkom poduzeću za bioindustriju. Otkazivanje članstva proizvodi učinak i postaje neopozivo šest mjeseci nakon obavješćivanja drugih članova. Od dana otkazivanja bivši član se oslobađa svih obveza, osim onih koje je zajedničko poduzeće za bioindustriju odobrilo ili imalo prije prekidanja članstva.

5.

Članstvo u zajedničkom poduzeću za bioindustriju ne može se prenositi na treću stranu bez prethodnog pristanka upravnog odbora.

6.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju nakon svake promjene članstva u skladu s ovim člankom objavljuje na svojim internetskim stranicama ažurirani popis svojih članova i datum te promjene.

Članak 4.

Tijela zajedničkog poduzeća za bioindustriju

1.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju sastoji se od sljedećih tijela:

(a)

upravnog odbora;

(b)

izvršnog direktora;

(c)

znanstvenog odbora;

(d)

skupine predstavnika država.

2.

Znanstveni odbor i skupina predstavnika država savjetodavna su tijela zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 5.

Sastav upravnog odbora

Upravni odbor sastoji se od:

(a)

pet predstavnika Komisije koji predstavljaju Uniju; i

(b)

pet predstavnika članova koji nisu Unija, od kojih bi najmanje jedan trebao biti predstavnik malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi).

Članak 6.

Funkcioniranje upravnog odbora

1.

Unija ima 50 % glasačkih prava. Pravo glasa Unije nedjeljivo je. Članovi koji nisu Unija imaju jednak broj glasova. Članovi ulažu sve svoje napore u postizanje konsenzusa. U nedostatku konsenzusa upravni odbor donosi odluke većinom glasova od najmanje 75 %, uključujući glasove odsutnih.

2.

Upravni odbor izabire svojeg predsjednika na razdoblje od dvije godine.

3.

Upravni odbor svoje redovite sastanke održava dva puta godišnje. Odbor može održati izvanredne sastanke na zahtjev Komisije ili većine predstavnika članova koji nisu Unija ili na zahtjev predsjednika. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik, a oni se obično održavaju u sjedištu zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Izvršni direktor ima pravo sudjelovati u raspravama, ali nema pravo glasa.

Predsjednik skupine predstavnika država ima pravo biti nazočan na sastancima upravnog odbora kao promatrač i sudjelovati u njegovim raspravama, ali nema pravo glasa.

Predsjednik znanstvenog odbora ima pravo, kada se raspravlja o pitanjima u njegovoj nadležnosti, biti nazočan na sastancima upravnog odbora kao promatrač te sudjelovati u raspravama upravnog odbora, ali nema pravo glasa.

Upravni odbor može na pojedinačnoj osnovi pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima kao promatrači, a posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije i predstavnike civilnog društva.

4.

Predstavnici članova nisu osobno odgovorni za djelovanja koja poduzimaju u ulozi predstavnika na upravnom odboru.

5.

Upravni odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 7.

Zadaće upravnog odbora

1.

Upravni odbor u cijelosti je odgovoran za strateško usmjerivanje i djelovanje zajedničkog poduzeća za bioindustriju i nadgleda provedbu njegovih aktivnosti.

2.

Komisija u sklopu svoje uloge u upravnom odboru nastoji osigurati koordinaciju između aktivnosti zajedničkog poduzeća za bioindustriju i odgovarajućih aktivnosti programa Obzor 2020. s ciljem promicanja sinergija prilikom utvrđivanja prioriteta obuhvaćenih zajedničkim istraživanjem.

3.

Upravni odbor posebno izvršava sljedeće zadaće:

(a)

ocjenjuje, prihvaća ili odbija prijave za članstvo u skladu s člankom 3. ovog Statuta;

(b)

odlučuje o prekidu članstva u zajedničkom poduzeću za bioindustriju svakog člana koji ne ispunjava svoje obveze;

(c)

donosi financijska pravila zajedničkog poduzeća za bioindustriju u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(d)

donosi godišnji proračun zajedničkog poduzeća za bioindustriju, uključujući odgovarajući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu i broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(e)

izvršava ovlasti tijela za imenovanje u odnosu na osoblje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(f)

imenuje, razrješuje i produljuje mandat izvršnog direktora, daje mu smjernice i prati rad izvršnog direktora;

(g)

odobrava organizacijsko ustrojstvo programskog ureda na temelju preporuke izvršnog direktora;

(h)

odobrava godišnji plan rada i odgovarajuće procjene rashoda, na temelju prijedloga izvršnog direktora i nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom i skupinom predstavnika država;

(i)

odobrava godišnji plan dodatnih aktivnosti iz članka 4. stavka 2. točke (b) ove Uredbe na temelju prijedloga članova koji nisu Unija i, prema potrebi, nakon savjetovanja s ad hoc savjetodavnom skupinom;

(j)

odobrava godišnje izvješće o radu, uključujući predmetni rashod;

(k)

prema potrebi osigurava uspostavu službe za internu reviziju zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(l)

odobrava pozive za prijavu i prema potrebi, pripadajuća pravila za postupke predaje, ocjene, izbora, dodjele i revizije;

(m)

odobrava popis djelovanja koja su odabrana za financiranje na temelju popisa redoslijeda koji je sastavio odbor nezavisnih stručnjaka.

(n)

utvrđuje komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća za bioindustriju na preporuku izvršnog direktora;

(o)

prema potrebi, utvrđuje provedbena pravila Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja u skladu s člankom 6. stavkom 3. ove Uredbe;

(p)

prema potrebi, utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće za bioindustriju i o korištenju vježbenika u skladu s člankom 7. ove Uredbe;

(q)

prema potrebi, uspostavlja savjetodavne skupine uz tijela zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(r)

prema potrebi, predaje Komisiji zahtjev za izmjenu ove Uredbe koji predloži član zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(s)

odgovoran je za sve zadaće koje nisu posebno dodijeljene pojedinom tijelu zajedničkog poduzeća za bioindustriju, a koje on može dodijeliti bilo kojem od tih tijela.

Članak 8.

Imenovanje, razrješenje ili produljenje mandata izvršnog direktora

1.

Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Komisija prema potrebi u postupak odabira uključuje ostale članove zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

U fazi postupka izbora koja prethodi odabiru posebno se osigurava odgovarajuća zastupljenost ostalih članova zajedničkog poduzeća za bioindustriju. U tu svrhu članovi koji nisu Unija sporazumno imenuju predstavnika i promatrača u ime upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor član je osoblja i zapošljava se kao privremeni djelatnik zajedničkog poduzeća za bioindustriju u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja.

Predsjednik upravnog odbora predstavlja zajedničko poduzeće za bioindustriju za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom.

3.

Mandat izvršnog direktora traje tri godine. Na kraju tog razdoblja, Komisija prema potrebi s članovima koji nisu Unija ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

4.

Na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3. upravni odbor može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najviše četiri godine.

5.

Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može sudjelovati u još jednom postupku odabira za isto radno mjesto na kraju ukupnog razdoblja.

6.

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo odlukom upravnog odbora koji postupa na prijedlog Komisije uključujući prema potrebi članove koji nisu Unija.

Članak 9.

Zadaće izvršnog direktora

1.

Izvršni direktor je glavni izvršitelj odgovoran za svakodnevno upravljanje zajedničkim poduzećem za bioindustriju u skladu s odlukama upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik zajedničkog poduzeća za bioindustriju. Izvršni direktor odgovara upravnom odboru.

3.

Izvršni direktor izvršava proračun zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

4.

Izvršni direktor neovisno izvršava posebno sljedeće zadaće:

(a)

izrađuje i podnosi na usvajanje upravnom odboru nacrt godišnjeg proračuna, uključujući odgovarajući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema svakom razredu i funkcijskoj skupini i broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(b)

izrađuje i podnosi na donošenje upravnom odboru godišnji plan rada i odgovarajuću procjenu rashoda;

(c)

podnosi na mišljenje upravnom odboru godišnja financijska izvješća;

(d)

izrađuje i podnosi na odobrenje upravnom odboru godišnje izvješće o radu, uključujući informacije o odgovarajućim rashodima;

(e)

podnosi na odobrenje upravnom odboru popis djelovanja odabranih za financiranje;

(f)

redovito obavješćuje Skupinu predstavnika država i znanstveni odbor o svim pitanjima značajnima s obzirom na njihovu savjetodavnu ulogu.

(g)

potpisuje pojedinačne sporazume i odluke;

(h)

potpisuje ugovore o javnoj nabavi;

(i)

provodi komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(j)

organizira, usmjeruje i nadgleda rad i osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju u okviru ograničenja delegiranja od strane upravnog odbora kako je predviđeno člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(k)

uspostavlja i osigurava rad učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnje kontrole i izvješćuje upravni odbor o svakoj bitnoj promjeni u njemu;

(l)

osigurava provedbu procjene rizika i upravljanja rizikom;

(m)

poduzima druge potrebne mjere za ocjenu napretka zajedničkog poduzeća za bioindustriju u postizanju svojih ciljeva;

(n)

izvršava sve ostale zadaće koje mu povjeri ili delegira upravni odbor.

5.

Izvršni direktor uspostavlja programski ured koji je pod njegovom odgovornošću za zadaće potpore koje proizlaze iz ove Uredbe. Programski ured čini osoblje zajedničkog poduzeća za bioindustriju, a on posebno izvršava sljedeće zadaće:

(a)

pruža potporu pri uspostavi odgovarajućeg računovodstvenog sustava i upravljanju tim sustavom u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća za bioindustriju;

(b)

upravlja pozivima kako je predviđeno godišnjim planom rada te provodi sporazume i odluke, uključujući njihovo usklađivanje;

(c)

pruža članovima i drugim tijelima zajedničkog poduzeća za bioindustriju sve relevantne informacije i potporu koji su im potrebni za obavljanje njihovih zadaća te odgovara na njihove posebne zahtjeve;

(d)

djeluje kao tajništvo zajedničkog poduzeća za bioindustriju i pruža podršku savjetodavnim skupinama koje osniva upravni odbor.

Članak 10.

Znanstveni odbor

1.

Znanstveni odbor sastoji se od najviše petnaest članova. Odbor bira predsjednika među svojim članovima.

2.

Članovi uravnoteženo odražavaju stručno znanje svjetski priznatih stručnjaka iz akademskih ustanova, industrije, MSP-ova, nevladinih organizacija i regulatornih tijela. Članovi znanstvenog odbora zajedno imaju potrebnu znanstvenu osposobljenost i stručno znanje u tehničkom području za davanje strateških znanstveno utemeljenih preporuka zajedničkom poduzeću za bioindustriju.

3.

Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i proces odabira za sastav znanstvenog odbora te imenuje njegove članove. upravni odbor uzima u obzir moguće kandidate koje predlaže skupina predstavnika država zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

4.

Znanstveni odbor ima sljedeće zadaće:

(a)

savjetuje kojim znanstvenim prioritetima treba pristupiti u godišnjem planu rada;

(b)

savjetuje o znanstvenim postignućima koja su opisana u godišnjem izvješću o radu.

5.

Znanstveni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sjednice saziva njegov predsjednik.

6.

Znanstveni odbor može, uz suglasnost predsjednika, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima.

7.

Znanstveni odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 11.

Skupina predstavnika država

1.

Skupina predstavnika država sastoji se od po jednog predstavnika iz svake države članice i svake zemlje koja je pridružena programu Obzor 2020. Skupina bira predsjednika među svojim članovima.

2.

Skupina predstavnika država sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sjednice saziva njezin predsjednik. Izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora ili njihovi predstavnici prisustvuju sastancima.

Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da prisustvuju njezinim sastancima kao promatrači, posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije, predstavnike civilnog društva i predstavnike udruženja MSP-ova.

3.

Skupina predstavnika država savjetuje se i posebno pregledava informacije i daje mišljenje o sljedećem:

(a)

postignutom napretku zajedničkog poduzeća za bioindustriju i postizanju njegovih ciljeva, uključujući pozive na podnošenje prijedloga i postupak ocjene prijedloga;

(b)

ažuriranju strateškog usmjerenja;

(c)

poveznicama s programom Obzor 2020.;

(d)

godišnjim planovima rada;

(e)

sudjelovanju MSP-ova.

4.

Skupina predstavnika država također pruža informacije zajedničkom poduzeću za bioindustriju i djeluje kao poveznica s njim u vezi sa sljedećim:

(a)

statusom relevantnih nacionalnih i regionalnih programa istraživanja i inovacija i određivanjem mogućih područja suradnje, uključujući uvođenje relevantnih tehnologija, kako bi se omogućile sinergije i izbjegla preklapanja;

(b)

posebnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini u vezi sa širenjem rezultata, specijaliziranim tehničkim radionicama i komunikacijskim aktivnostima.

(c)

posebnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini u vezi s aktivnostima uvođenja povezanima s inicijativom za bioindustriju.

5.

Skupina predstavnika država može na vlastitu inicijativu upravnom odboru dati preporuke ili prijedloge o tehničkim, upravljačkim i financijskim pitanjima, kao i o godišnjim planovima, posebno ako ta pitanja utječu na nacionalne ili regionalne interese.

Upravni odbor bez odgode obavješćuje skupinu predstavnika država o daljnjim postupcima u vezi s takvim preporukama ili prijedlozima, ili daje obrazloženje ako daljnjih postupaka nema.

6.

Skupina predstavnika država redovito prima informacije, između ostalog, o sudjelovanju u neizravnim djelovanjima koja financira zajedničko poduzeće za bioindustriju, o ishodu svakog poziva na podnošenje prijedloga i provedbe projekta, o sinergijama s ostalim relevantnim programima Unije i o izvršenju proračuna za bioindustriju.

7.

Skupina predstavnika država usvaja svoj poslovnik.

Članak 12.

Izvori financiranja

1.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju zajednički financira Unija i članovi koji nisu Unija ili njihovi sastavni subjekti financijskim doprinosima koji se isplaćuju u obrocima i doprinosima koji se sastoje od troškova koje imaju u provedbi neizravnih djelovanja, a koje zajedničko poduzeće za bioindustriju ne nadoknađuje.

2.

Administrativni troškovi zajedničkog poduzeća za bioindustriju ne prelaze 58 500 000 EUR i pokrivaju se putem financijskih doprinosa koji se na godišnjoj osnovi ravnomjerno dijele između Unije i članova koji nisu Unija. Ako dio doprinosa za administrativne troškove ne bude iskorišten, on se može staviti na raspolaganje za financiranje operativnih troškova zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

3.

Troškovi poslovanja zajedničkog poduzeća za bioindustriju pokrivaju se putem:

(a)

financijskog doprinosa Unije;

(b)

financijskog doprinosa članova koji nisu Unija;

(c)

doprinosa u naravi članova koji nisu Unija ili njihovih sastavnih subjekata koji se sastoje od troškova koji su im nastali pri provedbi neizravnih djelovanja, koji su umanjeni za doprinos zajedničkog poduzeća za bioindustriju i bilo koje druge doprinose Unije tim troškovima.

4.

Financijski doprinos članova koji nisu Unija troškovima poslovanja iz stavka 3. točke (b) iznosi najmanje 182,50 milijuna EUR tijekom razdoblja predviđenog u članku 1. ove Uredbe.

5.

Sredstva zajedničkog poduzeća za bioindustriju koja su uvrštena u njegov proračun sastoje se od sljedećih doprinosa:

(a)

financijskih doprinosa članova administrativnim troškovima;

(b)

financijskih doprinosa članova troškovima poslovanja;

(c)

svih prihoda koje ostvaruje zajedničko poduzeće za bioindustriju;

(d)

svih ostalih financijskih doprinosa, sredstava i prihoda.

Sve kamate od doprinosa koje zajedničkom poduzeću za bioindustriju uplate njegovi članovi smatraju se prihodom tog poduzeća.

6.

Sva sredstva zajedničkog poduzeća za bioindustriju i njegovih aktivnosti namijenjena su ciljevima navedenim u članku 2. ove Uredbe.

7.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju vlasnik je sve imovine koju je samo stvorilo ili koja mu je prenesena radi ostvarivanja njegovih ciljeva.

8.

Osim u slučaju likvidacije zajedničkog poduzeća za bioindustriju, višak prihoda nad rashodima ne isplaćuje se članovima zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Članak 13.

Financijske obveze

Financijske obveze zajedničkog poduzeća za bioindustriju ne prelaze iznos raspoloživih financijskih sredstava ili iznos koji njegovi članovi uplaćuju u proračun.

Članak 14.

Financijska godina

Financijska godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 15.

Operativno i financijsko planiranje

1.

Izvršni direktor podnosi upravnom odboru na usvajanje nacrt godišnjeg plana rada koji uključuje detaljan plan aktivnosti istraživanja i inovacija, administrativnih aktivnosti i pripadajuću procjenu rashoda za sljedeću godinu. Nacrt plana rada uključuje i procjenu vrijednosti doprinosa koje treba uplatiti u skladu s člankom 12. stavkom 3 točkom (c) Statuta.

2.

Godišnji plan rada za određenu godinu donosi se do kraja prethodne godine. Godišnji plan rada objavljuje se.

3.

Izvršni direktor priprema nacrt godišnjeg proračuna za sljedeću godinu i podnosi ga na usvajanje upravnom odboru.

4.

Upravni odbor usvaja godišnji proračun za određenu godinu do isteka prethodne godine.

5.

Godišnji proračun prilagođava se kako bi se u obzir uzeo iznos financijskog doprinosa Unije koji je utvrđen u proračunu Unije.

Članak 16.

Operativno i financijsko izvješćivanje

1.

Izvršni direktor svake godine podnosi upravnom odboru izvješće o izvršavanju dužnosti izvršnog direktora u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Izvršni direktor u roku od dva mjeseca od zaključenja svake financijske godine upravnom odboru na odobrenje podnosi godišnje izvješće o aktivnostima u vezi s napretkom koji je zajedničko poduzeće za bioindustriju postiglo u prethodnoj kalendarskoj godini, posebno u odnosu na godišnji plan rada za tu godinu. Godišnje izvješće o aktivnostima među ostalim obuhvaća informacije o sljedećim pitanjima:

(a)

provedenim djelovanjima u području istraživanja i inovacija, drugim djelovanjima i pripadajućim rashodima;

(b)

predloženim djelovanjima, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, i prema zemljama;

(c)

djelovanjima odabranima za financiranje, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, i prema zemljama, te uz navođenje doprinosa zajedničkog poduzeća za bioindustriju pojedinačnim sudionicima i djelovanjima.

2.

Nakon što upravni odbor odobri godišnje izvješće o radu, to se izvješće objavljuje.

3.

Računovodstveni službenik zajedničkog poduzeća za bioindustriju do 1. ožujka sljedeće financijske godine šalje privremene financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

Do 31. ožujka sljedeće financijske godine zajedničko poduzeće za bioindustriju šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

Nakon što zaprimi zapažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća za bioindustriju u skladu s člankom 148. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, računovodstveni službenik zajedničkog poduzeća za bioindustriju izrađuje konačne financijske izvještaje zajedničkog poduzeća za bioindustriju, a izvršni direktor ih podnosi upravnom odboru kako bi pribavio njegovo mišljenje.

Upravni odbor daje mišljenje o konačnim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

Izvršni direktor do 1. srpnja sljedeće financijske godine konačne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

Konačni financijski izvještaji objavljuju se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće financijske godine.

Izvršni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegova zapažanja u godišnjem izvješću do 30. rujna. Izvršni direktor taj odgovor također šalje upravnom odboru.

Izvršni direktor Europskom parlamentu, na njegov zahtjev, podnosi sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za dotičnu financijsku godinu, u skladu s člankom 165. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 17.

Unutarnja revizija

Unutarnji revizor Komisije ima u odnosu na zajedničko poduzeće za bioindustriju ovlasti koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

Članak 18.

Odgovornost članova i osiguranje

1.

Financijska odgovornost članova za dugove zajedničkog poduzeća za bioindustriju ograničava se na njihove doprinose administrativnim troškovima koje su već dali.

2.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju sklapa i održava odgovarajuće osiguranje.

Članak 19.

Sukob interesa

1.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju, njegova tijela i osoblje izbjegavaju svaki sukob interesa pri provođenju svojih aktivnosti.

2.

Upravni odbor zajedničkog poduzeća za bioindustriju donosi pravila za sprječavanje sukobâ interesa u odnosu na svoje članove, tijela i osoblje te za upravljanje sukobom interesa. Ta pravila uključuju odredbe namijenjene izbjegavanju sukoba interesa u odnosu na predstavnike članova koji su članovi upravnog odbora.

Članak 20.

Likvidacija

1.

Zajedničko poduzeće za bioindustriju likvidira se na kraju razdoblja utvrđenog u članku 1. ove Uredbe.

2.

Dodatno uz stavak 1., postupak likvidacije automatski se pokreće ako se Unija ili svi članovi koji nisu Unija povuku iz zajedničkog poduzeća za bioindustriju.

3.

Za potrebe provedbe postupka likvidacije zajedničkog poduzeća za bioindustriju, upravni odbor imenuje jednog ili više likvidatora koji poštuju odluke upravnog odbora.

4.

Pri likvidaciji zajedničkog poduzeća za bioindustriju njegova se imovina koristi za podmirivanje njegovih obveza i troškova povezanih s njegovom likvidacijom. Svaki se višak raspoređuje među onim subjektima koji su članovi u trenutku likvidacije i to razmjerno njihovim financijskim doprinosima zajedničkom poduzeću za bioindustriju. Svaki takav višak koji se dodijeli Uniji, vraća se u proračun Unije.

5.

Uspostavlja se ad hoc postupak radi osiguranja odgovarajućeg upravljanja svim sporazumima koje je sklopilo ili odlukama koje je donijelo zajedničko poduzeće za bioindustriju, kao i svim ugovorima o nabavi u trajanju duljem od trajanja zajedničkog poduzeća za bioindustriju.