20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/36


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 529/2014

оd 12. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za procjenu značaja proširenja i promjena pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima i naprednog pristupa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 143. stavak 5. treći podstavak i članak 312. stavak 4. treći podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 143. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 opseg primjene rejting-sustava odnosi se na vrstu izloženosti koja se može rangirati specifičnim rejting-sustavom.

(2)

U Uredbi (EU) br. 575/2013 razlikuju se značajna proširenja ili promjene pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima (IRB pristup) i naprednog pristupa koje podliježu odobrenju od svih ostalih promjena koje podliježu obavješćivanju. U pogledu potonjih u Uredbi (EU) br. 575/2013 nema naznake o vremenskom okviru za obavješćivanja o proširenju ili promjeni, tj. nije određeno je li potrebno promjenu priopćiti prije ili nakon njezine provedbe. Potrebno je uzeti u obzir da bi nadležna tijela trebalo unaprijed obavijestiti o proširenjima ili promjenama manje važnosti. Nadalje, za institucije bi bilo učinkovitije i bilo bi im manje opterećenje prikupljati informacije o tim promjenama manje važnosti i o njima obavješćivati nadležna tijela u redovitim vremenskim razmacima. To je već, naime, nadzorna praksa u nekoliko država članica. Stoga proširenja i promjene za koje je potrebno obavješćivanje treba dodatno podijeliti kao proširenja i promjene za koje je potrebno obavješćivanje prije provedbe te proširenja i promjene za koje je potrebno obavješćivanje samo nakon provedbe. Time bi se dodatno osiguralo da nadležna tijela u svojim svakodnevnim zadacima usmjeravaju pažnju na proširenja i promjene kojima bi se mogli značajno izmijeniti kapitalni zahtjevi ili svojstva modela ili rejting-sustava. Tako bi se osiguralo i da institucije razlikuju proširenja i promjene velikog značaja od proširenja i promjena manje važnosti na temelju nadzornog pristupa usmjerenoga na rizik. Navedena razlika između proširenja i promjena koje podliježu obavješćivanju prije provedbe te proširenja i promjena koje podliježu obavješćivanju nakon provedbe bila bi razborita jer bi se obavješćivanjem prije provedbe nadležnim tijelima osiguralo preispitivanje točne primjene ove Uredbe. Time bi se, s druge strane, smanjilo i nadzorno opterećenje institucija.

(3)

Značaj proširenja ili promjena modela obično ovisi o vrsti i kategoriji predloženog proširenja ili promjene (što bi se trebalo odražavati u kvalitativnim kriterijima) te o njihovoj mogućnosti izmjene kapitalnih zahtjeva ili, prema potrebi, iznosa izloženosti ponderiranih rizikom (što bi se trebalo odražavati u kvantitativnim kriterijima). Stoga bi svi kvantitativni kriteriji za preispitivanje značaja proširenja ili promjena trebali biti u obliku praga koji se temelji na postotnoj promjeni kapitalnih zahtjeva ili, prema potrebi, iznosa izloženosti ponderiranih rizikom prije i nakon promjene.

(4)

Dok je za proširenja i promjene naprednih pristupa potrebno izračunati kvantitativni prag, radi jednostavnosti, na temelju kapitalnih zahtjeva, za promjene IRB pristupa prag je potrebno izračunati na temelju iznosa izloženosti ponderiranih rizikom kako bi se izbjeglo da na pragove nepotrebno utječu razlike iznosa izvršenih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik koji utječu na kapitalne zahtjeve, ali ne i na iznose izloženosti ponderirane rizikom. Nadalje, kvantitativne pragove potrebno je osmisliti tako da se njima uzima u obzir ukupan utjecaj proširenja ili promjena na potreban kapital na temelju internih i standardiziranih pristupa kako bi odražavali mjeru u kojoj se interni pristupi upotrebljavaju za ukupne kapitalne zahtjeve ili iznose izloženosti ponderirane rizikom. To se primjenjuje na sve pragove za oba pristupa, izuzev drugog praga iz članka 4. stavka 1. točke (c) podtočke ii. za IRB pristup i praga za prethodno obavješćivanje za IRB pristup koji su osmišljeni s obzirom na utjecaj promjena na iznose izloženosti ponderirane rizikom koji su obuhvaćeni opsegom primjene specifičnog modela. Za IRB i napredni pristup utjecaj određenog proširenja ili promjene potrebno je izračunati uz upućivanje na isti trenutak jer su skup izloženosti (u slučaju IRB pristupa) i profil rizičnosti (u slučaju naprednog pristupa) vremenski relativno stabilni.

(5)

Nadležna tijela mogu u svakom trenutku poduzeti odgovarajuće nadzorne mjere u pogledu proširenja i promjena modela koji su prijavljeni na temelju kontinuirane provjere postojećih odobrenja za upotrebu internih pristupa iz članka 101. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2). S jedne strane, to je potrebno kako bi se osigurao nastavak ispunjavanja zahtjeva iz dijela trećeg, glave II. poglavlja 3. odjeljka 6. ili dijela trećeg, glave III. poglavlja 4. ili dijela trećeg, glave IV. poglavlja 5. Uredbe (EU) br. 575/2013. S druge strane, pravila su potrebna za utvrđivanje pokretača novih odobrenja i obavješćivanja o proširenjima i promjenama internih pristupa. Navedena pravila ne bi trebala utjecati na pristupe nadzornoj provjeri internih modela ili administrativne postupke koji su predviđeni člankom 20. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(6)

Promjene trajnog izuzeća od primjene internih pristupa ili, prema potrebi, postupne provedbe internih pristupa obuhvaćene su člancima 148. i 150. Uredbe (EU) br. 575/2013 za IRB pristup i člankom 314. Uredbe (EU) br. 575/2013 za napredni pristup. Stoga navedene vrste promjena nije potrebno obuhvatiti ovom Uredbom.

(7)

Odobrenje nadležnih tijela odnosi se na metode, procese, kontrole, prikupljanje podataka i IT sustave pristupa te stoga kontinuirano usklađivanje modela s izračunavanjem upotrijebljenog skupa podataka, na temelju odobrenih metoda, procesa, kontrola, prikupljanja podataka i IT sustava, nije potrebno obuhvatiti ovom Uredbom.

(8)

Kako bi nadležna tijela mogla procijeniti primjenjuju li institucije ispravno pravila za procjenu značaja proširenja i promjena, institucije bi trebale nadležnim tijelima dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Kako bi se smanjilo nadzorno opterećenje institucija i povećala učinkovitost i uspješnost postupaka nadležnih tijela, potrebno je utvrditi pravila radi određivanja zahtjeva za dokumentaciju koja se prilaže zahtjevima za odobrenje proširenja i promjena ili obavješćivanjima o njima.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadležno tijelo za bankarstvo.

(10)

Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se odnose na proširenja i/ili promjene naprednog i IRB pristupa kapitalnim zahtjevima za kreditni i operativni rizik te jer su relevantna pitanja i postupci nadzora slični za te dvije vrste internih pristupa. Kako bi se osigurala koherentnost među tim odredbama i osobama koje podliježu relevantnim obvezama omogućili cjelovit pregled i koordinirani pristup njima, poželjno je da one stupe na snagu u istom trenutku i da se u jednu uredbu uključe svi regulatorni tehnički standardi koji ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 o proširenjima i promjenama internih modela za kreditni i operativni rizik. Međutim, budući da je točkom (a) iz članka 312. stavka 4. prvog podstavka obuhvaćen drukčiji predmet, ova se Uredba odnosi na točke (b) i (c).

(11)

Europsko nadležno tijelo za bankarstvo provelo je javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi i zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo koja je osnovana u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za procjenu značaja proširenja i promjena pristupa zasnovanih na internim rejting-sustavima i naprednih pristupa odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013, uključujući načine obavješćivanja o tim promjenama i proširenjima.

Članak 2.

Kategorije proširenja i promjena

1.   Značaj promjena opsega primjene rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja, ili promjena rejting-sustavâ ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja, za pristup zasnovan na internim rejting-sustavima („promjene IRB pristupa”) ili proširenja i promjena za napredni pristup („proširenja i promjene naprednog pristupa”) klasificiraju se u jednu od sljedećih kategorija:

(a)

značajna proširenja i promjene za koje je u skladu s člankom 143. stavkom 3. i člankom 312. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 potrebno odobrenje nadležnih tijela;

(b)

ostala proširenja i promjene o kojima je potrebno obavijestiti nadležna tijela.

2.   Proširenja i promjene iz stavka 1. točke (b) dodatno se klasificiraju kao:

(a)

proširenja i promjene koje je potrebno priopćiti prije njihove provedbe;

(b)

proširenja i promjene koje je potrebno priopćiti nakon njihove provedbe.

Članak 3.

Načela klasifikacije proširenja i promjena

1.   Klasifikacija promjena IRB pristupa provodi se u skladu s ovim člankom te člancima 4. i 5.

Klasifikacija proširenja i promjena naprednog pristupa provodi se u skladu s ovim člankom te člancima 6. i 7.

2.   Ako su institucije obvezne izračunati kvantitativni utjecaj svakog proširenja ili promjene na kapitalne zahtjeve ili, prema potrebi, na iznose izloženosti ponderirane rizikom, to će učiniti primjenom sljedeće metodologije:

(a)

za potrebe procjene kvantitativnog utjecaja institucije upotrebljavaju najnovije dostupne podatke;

(b)

ako precizna procjena kvantitativnog utjecaja nije izvediva, institucije umjesto toga provode procjenu utjecaja na temelju reprezentativnog uzorka ili drugih pouzdanih izvedenih metodologija;

(c)

za promjene koje nemaju izravan kvantitativni utjecaj nije potrebno izračunati kvantitativni utjecaj iz članka 4. stavka 1. točke (c) za IRB pristup ili članka 6. stavka 1. točke (c) za napredni pristup.

3.   Jedno se značajno proširenje ili promjena ne smije dijeliti u nekoliko promjena ili proširenja manjeg značaja.

4.   U slučaju sumnje institucije raspoređuju proširenja i promjene u kategoriju najvećeg mogućeg značaja.

5.   Ako su nadležna tijela dala odobrenje za značajno proširenje ili promjenu, institucije izračunavaju kapitalne zahtjeve na temelju odobrenog proširenja ili promjene od datuma određenog u novom odobrenju kojim se zamjenjuje prethodno. Ako se proširenje ili promjena za koje su nadležna tijela dala odobrenje ne provedu na datum određen u novom odobrenju, potrebno je novo odobrenje nadležnih tijela, koje se mora zatražiti bez nepotrebnog odgađanja.

6.   U slučaju odgode provedbe proširenja ili promjene za koju je nadležno tijelo dalo odobrenje, institucija obavješćuje nadležno tijelo i dostavlja mu plan pravovremene provedbe odobrenog proširenja ili promjene, koji ona primjenjuje u razdoblju koje će se dogovoriti s nadležnim tijelom.

7.   Ako se proširenje ili promjena klasificira kao proširenje ili promjena o kojoj je potrebno prethodno obavijestiti nadležna tijela i ako nakon obavješćivanja institucije odluče ne provesti proširenje ili promjenu, institucije obavješćuju nadležna tijela o toj odluci bez nepotrebnog odgađanja.

Članak 4.

Značajne promjene IRB pristupa

1.   Promjene IRB pristupa smatraju se značajnima ako ispunjavaju neki od sljedećih uvjeta:

(a)

obuhvaćene su bilo kojom promjenom opsega primjene rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja opisanom u Prilogu I. dijelu I. odjeljku 1.;

(b)

obuhvaćene su bilo kojom promjenom rejting-sustava ili pristupa internih modela opisanom u Prilogu I. dijelu II. odjeljku 1.;

(c)

dovode do jednog od sljedećeg:

i.

smanjenja od 1,5 % jednog od sljedećeg:

ukupnih konsolidiranih iznosa izloženosti ponderiranih rizikom matične institucije u EU-u za kreditni i razrjeđivački rizik,

ukupnih iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik ako institucija nije ni matična institucija ni društvo-kći;

ii.

smanjenja od najmanje 15 % iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik povezan s opsegom primjene internog rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c) podtočke i. ovog članka i u skladu s člankom 3. stavkom 2., utjecaj promjene procjenjuje se kao omjer izračunan na sljedeći način:

(a)

u brojniku, razlika iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik povezan s opsegom primjene internog rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja prije i nakon promjene na konsolidiranoj razini matične institucije u EU-u ili na razini institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći;

(b)

u nazivniku, ukupni iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik prije promjene na konsolidiranoj razini matične institucije u EU-u, odnosno na razini institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći.

Izračun se odnosi na isti trenutak.

Određivanje utjecaja na iznose izloženosti ponderirane rizikom odnosi se samo na utjecaj promjene na IRB pristup pa se pretpostavlja da skup izloženosti ostaje stalan.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (c) podtočke ii. ovog članka i u skladu s člankom 3. stavkom 2., utjecaj promjene procjenjuje se kao omjer izračunan na sljedeći način:

(a)

u brojniku, razlika iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik povezan s opsegom primjene internog rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja prije i nakon promjene;

(b)

u nazivniku, iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik prije promjene povezan s opsegom primjene rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.

Izračun se odnosi na isti trenutak.

Određivanje utjecaja na iznose izloženosti ponderirane rizikom odnosi se samo na utjecaj promjene na IRB pristup pa se pretpostavlja da skup izloženosti ostaje stalan.

Članak 5.

Promjene IRB pristupa koje se ne smatraju značajnima

1.   Promjene IRB pristupa koje nisu značajne, ali o kojima je potrebno obavijestiti nadležna tijela u skladu s člankom 143. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 priopćavaju se na sljedeći način:

(a)

promjene koje ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta priopćavanju se nadležnom tijelu najmanje dva mjeseca prije njihove provedbe:

i.

promjene opisane u Prilogu 1. dijelu I. odjeljku 2.;

ii.

promjene opisane u Prilogu 1. dijelu II. odjeljku 2.;

iii.

promjene koje dovode do smanjenja od najmanje 5 % iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik povezan s opsegom primjene internog rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja;

(b)

sve ostale promjene priopćuju se nadležnom tijelu nakon provedbe najmanje jednom godišnje.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a) podtočke iii. ovog članka i u skladu s člankom 3. stavkom 2., utjecaj promjene procjenjuje se kao omjer izračunan na sljedeći način:

(a)

u brojniku, razlika iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik povezan s opsegom primjene internog rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja prije i nakon promjene;

(b)

u nazivniku, iznosi izloženosti ponderirani rizikom za kreditni i razrjeđivački rizik prije promjene povezan s opsegom primjene rejting-sustava ili pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.

Izračun se odnosi na isti trenutak.

Određivanje utjecaja na iznose izloženosti ponderirane rizikom odnosi se samo na utjecaj promjene na IRB pristup pa se pretpostavlja da skup izloženosti ostaje stalan.

Članak 6.

Značajna proširenja i promjene naprednog pristupa

1.   Proširenja i promjene naprednog pristupa smatraju se značajnima ako ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

obuhvaćeni su bilo kojim proširenjem opisanim u Prilogu II. dijelu I. odjeljku 1.;

(b)

obuhvaćeni su bilo kojom promjenom opisanom u Prilogu II. dijelu II. odjeljku 1.;

(c)

dovode do jednog od sljedećeg:

i.

smanjenja od najmanje 10 % jednog od sljedećeg:

ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva matične institucije u EU-u za operativni rizik,

ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik ako institucija nije ni matična institucija ni društvo-kći;

ii.

smanjenja od najmanje 10 % jednog od sljedećeg:

ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik na konsolidiranoj razini matične institucije koja nije matična institucija u EU-u,

ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik društva-kćeri ako matična institucija nije dobila odobrenje za upotrebu naprednog pristupa.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (c) podtočke i. i u skladu s člankom 3. stavkom 2., utjecaj proširenja ili promjene procjenjuje se kao omjer izračunan na sljedeći način:

(a)

u brojniku, razlika kapitalnih zahtjeva za operativni rizik povezan s opsegom primjene modela naprednog pristupa prije i nakon proširenja ili promjene na konsolidiranoj razini matične institucije u EU-u ili na razini institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći;

(b)

u nazivniku, ukupni kapitalni zahtjevi za operativni rizik prije proširenja ili promjene na konsolidiranoj razini matične institucije u EU-u odnosno na razini institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći.

Izračun se odnosi na isti trenutak.

Određivanje utjecaja na kapitalne zahtjeve odnosi se samo na utjecaj proširenja i promjene na napredni pristup pa se stoga pretpostavlja da profil izloženosti operativnom riziku ostaje stalan.

3.   Za potrebe stavka 1. točke (c) podtočke ii. i u skladu s člankom 3. stavkom 2., utjecaj proširenja ili promjene procjenjuje se kao omjer izračunan na sljedeći način:

(a)

u brojniku, razlika kapitalnih zahtjeva za operativni rizik povezan s opsegom primjene modela prije i nakon proširenja ili promjene na konsolidiranoj razini matične institucije koja nije ni matična institucija u EU-u ni društvo-kći ako matična institucija nije dobila odobrenje za upotrebu naprednog pristupa;

(b)

u nazivniku, ukupni kapitalni zahtjevi za operativni rizik prije proširenja ili promjene na konsolidiranoj razini matične institucije koja nije matična institucija u EU-u, odnosno na razini društva-kćeri ako matična institucija nije dobila odobrenje za upotrebu naprednog pristupa.

Izračun se odnosi na isti trenutak.

Određivanje utjecaja na kapitalne zahtjeve odnosi se samo na utjecaj proširenja i promjene na napredni pristup pa se stoga pretpostavlja da profil izloženosti operativnom riziku ostaje stalan.

Članak 7.

Proširenja i promjene naprednog pristupa koje se ne smatraju značajnima

Proširenja i promjene naprednog pristupa koje nisu značajne, ali o kojima je potrebno obavijestiti nadležna tijela u skladu s člankom 312. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 priopćavaju se na sljedeći način:

(a)

proširenja i promjene obuhvaćene Prilogom II. dijelom I. odjeljkom 2. i dijelom II. odjeljkom 2. priopćuju se nadležnim tijelima najmanje dva mjeseca prije njihove provedbe;

(b)

sva ostala proširenja i promjene priopćuju se nadležnim tijelima nakon njihove provedbe najmanje jednom godišnje.

Članak 8.

Dokumentacija o proširenjima i promjenama

1.   Za proširenja i promjene IRB ili naprednog pristupa koje se klasificiraju kao proširenja i promjene za koje je potrebno odobrenje nadležnih tijela, institucije uz zahtjev dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

(a)

opis proširenja ili promjene, svoje razloge za odabir i cilj;

(b)

datum provedbe;

(c)

opseg primjene na koji utječe proširenje ili promjena modela, zajedno s karakteristikama obujma;

(d)

tehničke dokumente i dokumente o postupku;

(e)

izvješća o nezavisnoj provjeri ili validaciji institucije;

(f)

potvrdu da su proširenje ili promjenu odobrila nadležna tijela u okviru postupka odobravanja institucije i datum odobrenja;

(g)

prema potrebi, kvantitativni utjecaj promjene ili proširenja na iznose izloženosti ponderirane rizikom ili kapitalne zahtjeve;

(h)

evidenciju broja trenutačne i prethodne verzije internih modela institucije koji podliježu odobrenju.

2.   Za proširenja i promjene klasificirane kao proširenja i promjene za koje je potrebno obavješćivanje prije ili nakon provedbe, institucije uz obavijest dostavljaju dokumentaciju iz stavka 1. točaka (a), (b), (c), (f) i (g).

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(2)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

PROMJENE IRB PRISTUPA

DIO I.

PROMJENE OPSEGA PRIMJENE REJTING-SUSTAVA ILI PRISTUPA INTERNIH MODELA ZA IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA

ODJELJAK 1.

Promjene za koje je potrebno odobrenje nadležnih tijela („značajne”)

1.

Proširenje opsega primjene rejting-sustava na sljedeće:

(a)

izloženosti u dodatnoj poslovnoj jedinici koje su iste vrste proizvoda ili dužnika;

(b)

izloženosti dodatne vrste proizvoda ili dužnika, osim ako je dodatna vrsta proizvoda ili dužnika obuhvaćena opsegom primjene odobrenog rejting-sustava na temelju kriterija iz točke (c) podtočaka i. i ii.;

(c)

dodatne izloženosti povezane s odlukom treće strane o odobravanju plasmana grupi, osim ako institucija može dokazati da su dodatne izloženosti obuhvaćene opsegom primjene odobrenog rejting-sustava na temelju svih sljedećih kriterija:

i.

„reprezentativnosti” podataka na kojima je razvijen model za raspoređivanje izloženosti u rejting-kategorije ili skupove izloženosti, uzimajući u obzir ključne karakteristike dodatnih izloženosti institucije ako je odluku o odobravanju plasmana donijela treća strana, u skladu s člankom 174. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

„usporedivosti” populacije izloženosti korištene u podacima za procjenu, standarda odobravanja plasmana važećih u trenutku nastanka podataka kao i drugih relevantnih karakteristika s populacijom, standardima i karakteristikama dodatnih izloženosti ako je odluku o odobravanju plasmana donijela treća strana, u skladu s člankom 179. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Za potrebe utvrđivanja „reprezentativnosti” i „usporedivosti” iz stavka 1. točaka i. i ii. institucije dostavljaju cjelokupan opis upotrijebljenih kriterija i mjera.

2.

Proširenje opsega primjene pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja na jednu od sljedećih vrsta izloženosti:

(a)

na jednostavni pristup ponderiranja u skladu s člankom 155. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

na PD/LGD pristup u skladu s člankom 155. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

na odredbu o privremenom izuzeću od primjene u skladu s člankom 495. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(d)

na istu vrstu proizvoda u dodatnoj poslovnoj jedinici;

(e)

na dodatnu vrstu proizvoda, osim ako institucija može dokazati da je obuhvaćena opsegom primjene postojećeg pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.

ODJELJAK 2.

Promjene o kojima je potrebno prethodno obavijestiti nadležna tijela

1.

Smanjenje opsega primjene ili opsega upotrebe rejting-sustava.

2.

Smanjenje opsega primjene pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.

3.

Proširenje opsega primjene rejting-sustava za koje se može dokazati da nije obuhvaćeno dijelom I. odjeljkom 1. člankom 1. ovog Priloga.

4.

Proširenje opsega primjene pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja ako to proširenje nije obuhvaćeno dijelom I. odjeljkom 1. člankom 2. ovog Priloga.

DIO II.

PROMJENE REJTING-SUSTAVÂ ILI PRISTUPA INTERNIH MODELA ZA IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA

ODJELJAK 1.

Promjene za koje je potrebno odobrenje nadležnih tijela („značajne”)

1.

Promjene metodologije raspoređivanja izloženosti u kategorije izloženosti i rejting-sustave. One uključuju:

(a)

promjene metodologije koja se primjenjuje za raspoređivanje izloženosti u različite kategorije izloženosti u skladu s člankom 147. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene metodologije koja se primjenjuje za raspoređivanje dužnika ili proizvoda u pojedini rejting-sustav u skladu s člankom 169. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

Sljedeće promjene algoritama i postupaka koji se upotrebljavaju: za raspoređivanje dužnika u rejting-kategoriju ili skup na rejting-skali za dužnike; za raspoređivanje izloženosti u rejting-kategoriju ili skup izloženosti; ili za kvantificiranje rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza dužnika ili povezanoga gubitka („promjene metodologije dodjeljivanja rejtinga za IRB sustave”):

(a)

promjene pristupa modela za raspoređivanje dužnika u rejting-kategorije ili skupove na rejting-skali za dužnike i/ili izloženosti u rejting-kategorije ili skupove izloženosti u skladu s člankom 171. stavkom 1. i člankom 172. stavkom 1. točkama (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene pristupa institucije na „načelo jedan dužnik u jednu rejting-kategoriju” u skladu s člankom 172. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

promjene u pretpostavkama rejting-sustava o rejtinzima koje su povezane s opsegom u kojem se očekuje da će promjene ekonomskih uvjeta dovesti do neto prijenosa velikog broja izloženosti, dužnika ili proizvoda u rejting-kategorije ili skupove modela, za razliku od prijenosa samo nekih izloženosti, dužnika ili proizvoda samo zbog njihovih pojedinačnih karakteristika čiju mjeru i razine značaja definira institucija;

(d)

promjene rejting-kriterija iz članka 170. stavka 1. točaka (c) i (e) i članka 170. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 i/ili njihovih pondera, redoslijeda ili hijerarhije ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

i.

značajno mijenjaju rang iz članka 170. stavka 1. točke (c) i stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 čiju će mjeru i razinu definirati institucija;

ii.

značajno mijenjaju raspoređivanje dužnika, proizvoda ili izloženosti u rejting-kategorije ili skupove u skladu s člankom 170. stavkom 1. točkama (d) i (f) i člankom 170. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 čiju će mjeru i razinu definirati institucija;

(e)

uvođenje ili povlačenje vanjskog rejtinga kao primarnog činitelja pri utvrđivanju internog rejtinga u skladu s člankom 171. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(f)

promjene temeljne metodologije za procjenu PD-ova, LGD-ova, uključujući najbolju procjenu očekivanoga gubitka, i konverzijskih faktora u skladu s člancima 180., 181. i 182. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući metodologiju za izvođenje marže konzervativnosti povezane s očekivanim rasponom pogrešaka u skladu s člankom 179. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013. Za LGD-ove i konverzijske faktore to uključuje i promjene metodologije kojom se u obzir uzima ekonomska recesija u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkom (b) i člankom 182. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(g)

uključivanje dodatnih vrsta kolaterala u procjenu LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (c) do (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 ako se njihov tretman razlikuje od postupaka koji su već odobreni.

3.

Promjene definicije statusa neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.

Promjene metodologije i/ili postupaka validacije koje dovode do promjena odluka institucije o točnosti i dosljednosti procjene relevantnih parametara rizika, procesa dodjele rejtinga ili učinkovitosti rejting-sustava u skladu s člankom 185. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.

Promjene pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja: One uključuju:

(a)

promjene pristupa modela vrijednosti adherentne riziku radi procjene iznosa izloženosti ponderiranih rizikom za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s člankom 155. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene metodologije za prilagođavanje procjena potencijalnoga gubitka radi postizanja odgovarajućih realnih i/ili konzervativnih rezultata ili promjene analitičke metode za konvertiranje podataka za kraće vremenske intervale u tromjesečne podatke u skladu s člankom 186. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

promjene modela koji obuhvaća značajne pokretače rizika uzimajući u obzir profil izloženosti specifičnom riziku i složenost, uključujući nelinearnost u portfelju vlasničkih ulaganja institucije u skladu s člankom 186. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(d)

promjene temeljne metodologije za pridruživanje individualnih pozicija procjenama, tržišnim indeksima ili faktorima rizika u skladu s člankom 186. stavkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

ODJELJAK 2.

Promjene o kojima je nadležna tijela potrebno obavijestiti ex ante

1.

Promjene tretmana otkupljenih potraživanja u skladu s člankom 153. stavcima 6. i 7. i člankom 154. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

Sljedeće promjene metodologije dodjeljivanja rejtinga za IRB sustave:

(a)

promjene internih postupaka i kriterija za dodjelu pondera rizika izloženostima u obliku specijaliziranog financiranja u skladu s člankom 153. stavkom 5. i člankom 170. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene s upotrebe izravnih procjena parametara rizika za pojedinačne dužnike ili izloženosti na upotrebu diskretne rejting-skale ili obratno u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga;

(c)

promjene rejting-skale u pogledu broja ili strukture rejting-kategorija u skladu s člankom 170. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 2. ovog Priloga;

(d)

promjene rejting-kriterija i/ili njihovih pondera ili hijerarhije u skladu s člankom 170. stavkom 1. točkama (c) i (e) i člankom 170. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga;

(e)

promjene definicija rejting-kategorija ili skupova izloženosti ili kriterija u skladu s člankom 171. stavkom 1. i člankom 172. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom I. ovog Priloga;

(f)

promjene opsega informacija koje se upotrebljavaju za raspoređivanje dužnika u rejting-kategorije ili skupove izloženosti u skladu s člankom 171. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili uključivanje novih ili dodatnih informacija u model za procjenu parametara u skladu s člankom 179. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(g)

promjene pravila i procesa za primjenu korekcija u skladu s člankom 172. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga;

(h)

promjene metodologije za procjenu PD-ova, LGD-ova, uključujući najbolju procjenu očekivanoga gubitka, i konverzijskih faktora u skladu s člancima 180., 181. i 182. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući metodologiju za izvođenje marže konzervativnosti povezane s očekivanim rasponom pogrešaka u skladu s člankom 179. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga. Za LGD-ove i konverzijske faktore to uključuje i promjene metodologije kojom se u obzir uzima ekonomska recesija u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkom (b) i člankom 182. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(i)

promjene načina ili opsega u kojem se uvjetna jamstva uzimaju u obzir pri procjeni LGD-a u skladu s člankom 183. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(j)

uključivanje dodatnih vrsta kolaterala u procjenu LGD-a u skladu s člankom 181. stavkom 1. točkama (c) do (g) Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. glavom I. ovog Priloga;

(k)

ako institucija raspoređuje svoje interne rejting-kategorije na rejting-skalu koju koristi VIPKR i potom pripisuje stope statusa neispunjavanja obveza koje pripadaju rejting-kategorijama eksternih organizacija svojim rejting-kategorijama, u skladu s člankom 180. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013, promjene u raspoređivanju koje upotrebljava u tu svrhu, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga.

3.

Promjene metodologije i/ili postupka validacije u skladu s člancima 185. i 188. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su već klasificirane kao značajne u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga.

4.

Promjene procesa. One uključuju:

(a)

promjene jedinice za kontrolu kreditnog rizika u skladu s člankom 190. Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu njezina položaja u organizaciji i njezinih odgovornosti;

(b)

promjene položaja jedinice za validaciju u skladu s člankom 190. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u organizaciji i njezinih odgovornosti;

(c)

promjene interne organizacijske ili kontrolne okoline ili ključnih procesa koji imaju važan utjecaj na rejting-sustav.

5.

Promjene podataka. One uključuju:

(a)

ako se institucija počne ili prestane koristiti podacima iz zajedničkog skupa podataka više institucija u skladu s člankom 179. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene izvora podataka korištenih u procesu raspoređivanja izloženosti u rejting-kategorije ili skupove izloženosti radi procjene parametara u skladu s člankom 176. stavkom 5. točkom (a) i člankom 175. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

promjenu duljine i sastava vremenskih serija korištenih za procjenu parametara u skladu s člankom 179. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 koja prelazi godišnje uključivanje najnovijih podataka, osim ako je već klasificirana kao značajna u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga.

6.

Promjene upotrebe modela ako institucija počinje upotrebljavati procjene parametara rizika u interne poslovne svrhe koje nisu one koje se upotrebljavaju u regulatornu svrhu i, ako to prethodno nije bio slučaj, u okviru linija iz članka 179. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

7.

Promjene pristupa internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja: One uključuju:

(a)

promjene podataka koji se koriste za generiranje distribucije povrata za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u okviru internih modela u skladu s člankom 186. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjene interne organizacijske ili kontrolne okoline ili ključnih procesa koji imaju važan utjecaj na pristup internih modela za izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja.


PRILOG II.

PROŠIRENJA I PROMJENE NAPREDNOG PRISTUPA

DIO I.

ODJELJAK 1.

Proširenja za koje je potrebno odobrenje nadležnih tijela („značajna”)

1.

Prvo uvođenje mjera kojima bi se obuhvatili očekivani gubici u poslovnim praksama institucija, ako već nisu obuhvaćeni, u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

Prvo uvođenje tehnika smanjenja operativnog rizika, kao što su osiguranje i drugi mehanizmi za prijenos rizika, u skladu s člankom 323. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.

Prvo priznavanje korelacija između gubitaka od operativnog rizika u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.

Prvo uvođenje metodologije za raspodjelu kapitala za operativni rizik između različitih subjekata u grupi u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) i člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.

Uvođenje naprednog pristupa u dijelove institucije ili grupe institucija koji još nisu obuhvaćenih odobrenjem ili odobrenim planom postupnog uvođenja u skladu s člankom 314. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako navedena dodatna područja čine više od 5 % matične institucije u EU-u na konsolidiranoj razini ili institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći.

Prethodni izračun provodi se na kraju prethodne financijske godine upotrebom iznosa relevantnog pokazatelja raspoređenog u područja u koja će se postupno uvoditi napredni pristup kako je definiran u članku 316. Uredbe (EU) br. 575/2013.

ODJELJAK 2.

Proširenja o kojima je nadležna tijela potrebno obavijestiti ex ante

Uvođenje naprednog pristupa u dijelove institucije ili grupe institucija koji još nisu obuhvaćenih odobrenjem ili odobrenim planom postupnog uvođenja u skladu s člankom 314. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako navedena dodatna područja u pogledu matične institucije u EU-u na konsolidiranoj razini ili institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći čine sljedeće:

(a)

više od 1 %;

(b)

najviše 5 %.

Prethodni izračun provodi se na kraju prethodne financijske godine upotrebom iznosa relevantnog pokazatelja raspoređenog u područja u koja će se postupno uvoditi napredni pristup kako je definiran u članku 316. Uredbe (EU) br. 575/2013.

DIO II.

PROMJENE NAPREDNOG PRISTUPA

ODJELJAK 1.

Promjene za koje je potrebno odobrenje nadležnih tijela („značajne”)

1.

Promjene organizacijske i operativne strukture neovisne funkcije upravljanja rizicima za operativni rizik u skladu s člankom 321. Uredbe (EU) br. 575/2013 kojima se smanjuje sposobnost funkcije upravljanja operativnim rizikom da nadzire i obavješćuje procese donošenja odluka o poslovnim i potpornim jedinicama koje kontroliraju.

2.

Promjene sustava mjerenja operativnog rizika ako ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija:

(a)

mijenjaju strukturu sustava mjerenja u pogledu kombinacije četiriju elemenata internih i eksternih podataka o gubicima, analize scenarija, poslovne okoline i faktora unutarnje kontrole, u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mijenjaju logiku i pokretače metodologije za raspodjelu kapitala za operativni rizik između različitih subjekata u grupi u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (b) i člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.

Promjene postupaka koji se odnose na interne i eksterne podatke, analizu scenarija te poslovnu okolinu i faktore unutarnje kontrole ako se njima:

(a)

smanjuje razina kontrola u pogledu potpunosti i kvalitete podataka o operativnom riziku prikupljenih u skladu s člankom 322. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

mijenjaju izvori eksternih podataka koji će se upotrebljavati u okviru sustava mjerenja u skladu s člankom 322. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su podaci usporedivi i reprezentativni za profil izloženosti operativnom riziku.

4.

Promjene ukupne metode načina priznavanja ugovora o osiguranju i/ili drugih mehanizama za prijenos rizika u izračunu kapitalnog zahtjeva za napredni pristup u skladu s člankom 323. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.

Smanjenje dijela operativnog rizika obuhvaćenog naprednim pristupom u okviru institucije ili grupe institucija koje upotrebljavaju napredni pristup u skladu s člankom 314. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

(a)

područja na koja se napredni pristup više neće primjenjivati čine više od 5 % ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik matične institucije u EU-u na konsolidiranoj razini ili institucije koja nije ni matična institucija ni društvo-kći;

(b)

smanjenje područja obuhvaćenih naprednim pristupom dovodi do upotrebe naprednog pristupa u dijelu institucije koji čini niži postotak od onog koji zahtijeva nadležno tijelo u skladu s člankom 314. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Navedeno se izračunava kad institucija podnosi zahtjev za promjenu i temelji se na kapitalnom zahtjevu izračunanom na kraju prethodne financijske godine.

ODJELJAK 2.

Promjene o kojima je nadležna tijela potrebno obavijestiti ex ante

1.

Promjene načina na koji je sustav mjerenja operativnog rizika uključen u svakodnevni proces upravljanja procesima i politikama za operativni rizik u skladu s člankom 321. točkama (a) i (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 ako promjene imaju jednu od sljedećih karakteristika:

(a)

mijenjaju opseg u kojem sustav mjerenja operativnog rizika pridonosi relevantnim informacijama u upravljanju rizicima i povezanim procesima donošenja odluka institucije, uključujući odobrenje novih proizvoda, sustava i procesa te definiciju tolerancije operativnog rizika;

(b)

smanjuju opseg, grupu primatelja i učestalost sustava izvješćivanja u pogledu obavješćivanja svih relevantnih dijelova institucije o rezultatima sustava mjerenja operativnog rizika i odlukama koje su donesene kao odgovor na značajne događaje povezane s operativnim rizikom.

2.

Promjene organizacijske i operativne strukture neovisne funkcije upravljanja rizicima za operativni rizik u skladu s člankom 321. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 ako ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija:

(a)

smanjuju hijerarhijsku razinu funkcije upravljanja operativnim rizikom ili njezina voditelja;

(b)

dovode do relevantnog smanjenja dužnosti i odgovornosti funkcije upravljanja operativnim rizikom;

(c)

proširuju dužnosti i odgovornosti funkcije upravljanja operativnim rizikom, osim ako ne postoje sukobi interesa i ako su funkciji upravljanja operativnim rizikom osigurana odgovarajuća dodatna sredstva;

(d)

dovode do smanjenja dostupnih sredstava u smislu proračuna i broja zaposlenih institucije ili grupe za više od 10 % od zadnjeg odobrenja izdanog u skladu s člankom 312. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako su dostupna sredstva u smislu proračuna i broja zaposlenih na razini institucije ili grupe smanjena u jednakom omjeru.

3.

Promjene procesa validacije i interne provjere u skladu s člankom 321. točkama (e) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 ako mijenjaju logiku i metodologije koje se primjenjuju za interno validiranje ili preispitivanje okvira naprednog pristupa.

4.

Promjene izračuna kapitalnog zahtjeva za operativni rizik kojima se mijenja jedno od sljedećeg:

(a)

struktura i karakteristike skupa podataka za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik („skup podataka za izračun”), uključujući bilo koje od sljedećeg:

i.

definiciju bruto iznosa gubitka koji će se upotrebljavati u skupu podataka za izračun u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

referentni datum štetnih događaja koji će se upotrebljavati u skupu podataka za izračun u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

iii.

metodu koja se upotrebljava za određivanja duljine vremenske serije podataka o gubitku koji će se upotrebljavati u skupu podataka za izračun u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

iv.

kriterije za razvrstavanje gubitaka koje je prouzročio zajednički događaj povezan s operativnim rizikom ili povezani događaji tijekom vremena u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkama (b) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013;

v.

broj ili vrstu kategorija rizika, ili ekvivalent, na temelju kojeg se izračunava kapitalni zahtjev za operativni rizik;

vi.

metodu određivanje praga za razinu prethodnih gubitaka čiji model odgovara podacima u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

vii.

prema potrebi, metodu određivanja praga za razlikovanje glavnog i zadnjeg dijela podatkovnih područja, ako je prilagođena različitim metodama u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

viii.

procese i kriterije procjene relevantnosti za prilagođavanje mjerila ili druge prilagodbe podacima o operativnom riziku u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ix.

promjenu izvora eksternih podataka koji će se upotrebljavati u okviru sustava mjerenja u skladu s člankom 322. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, osim ako je već klasificirana kao materijalna u skladu s dijelom II. odjeljkom 1. ovog Priloga;

(b)

kriterije odabira, ažuriranja i provjere korištenih raspodjela i metoda za procjenu njihovih parametara u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

kriterije i postupke određivanja raspodjele ukupnoga gubitka te izračunavanja odgovarajuće mjere operativnog rizika na razini regulatornog povjerenja u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(d)

metodologiju određivanja očekivanih gubitaka i njihova obuhvaćanja u internim poslovnim praksama u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

metodologiju za način priznavanja korelacija između gubitaka od operativnog rizika u skladu s člankom 322. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

5.

Promjene standarda koji se odnose na interne podatke, analizu scenarija te poslovnu okolinu i faktore unutarnje kontrole ako se njima:

(a)

mijenjaju interni procesi i kriteriji prikupljanja internih podataka o gubicima u skladu s člankom 322. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući bilo koje od sljedećeg:

i.

povećanje praga za prikupljanje internih podataka o gubicima u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

metode ili kriterije isključivanja aktivnosti ili izloženosti iz opsega prikupljanja internih podataka u skladu s člankom 322. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

promjena internih procesa i kriterija za jedno od sljedećeg:

i.

provođenje analize scenarija u skladu s člankom 322. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013;

ii.

određivanje faktora poslovne okoline i unutarnje kontrole u skladu s člankom 322. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013.

6.

Promjene standarda koji se odnose na osiguranje i druge mehanizme za prijenos rizika u skladu s člankom 323. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

dovode do relevantne izmjene razine osiguranog pokrića;

(b)

izmjenjuju procese i kriterije izračuna korektivnih faktora u iznosu priznatog osiguranja, uvedene kako bi se obuhvatili nesigurnost naplate, neusklađenosti u pokriću te preostalo trajanje police i uvjeti raskida ako traju kraće od jedne godine u skladu s člankom 323. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

7.

Relevantne promjene IT sustava koji se upotrebljavaju za obradu naprednog pristupa, uključujući prikupljanje podataka i upravljanje njima, postupke izvješćivanja i sustav mjerenja operativnog rizika u skladu s člankom 312. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 te opće standarde za upravljanje rizicima iz članka 74. Direktive 2013/36/EU kojima se smanjuju cjelovitost i dostupnost podataka ili IT sustava.