20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 524/2014

оd 12. ožujka 2014.

o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje si međusobno dostavljaju nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (1), a posebno njezin članak 50. stavak 6.,

budući da:

(1)

Kako bi se omogućila učinkovita suradnja između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina, razmjena bi se informacija trebala odvijati u oba smjera, u okviru nadzornih nadležnosti tih tijela. Stoga je potrebno odrediti koje bi informacije o institucijama, i, prema potrebi, o poslovanju njihovih podružnica nadležna tijela matične države članice trebala dostaviti nadležnim tijelima države članice domaćina te koje informacije o podružnicama nadležna tijela države članice domaćina trebaju dostaviti nadležnim tijelima matične države članice.

(2)

Razmjena informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina trebala bi se sagledati u širem kontekstu nadzora prekograničnih grupa banaka, a informacije bi se, prema potrebi, mogle pružiti na konsolidiranoj razini. Posebno, ako institucija ima krajnje matično društvo u državi članici u kojoj ima sjedište, a dotično nadležno tijelo je i konsolidirajuće nadzorno tijelo, trebale bi biti dostupne mogućnosti za dostavu informacija na konsolidiranoj razini umjesto na razini institucije koja posluje preko podružnice. Međutim, u tom bi slučaju nadležno tijelo trebalo obavijestiti nadležna tijela država članica domaćina da su informacije dostavljene na konsolidiranoj razini.

(3)

Razmjena informacija između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina nije ograničena na vrste informacija određene člankom 50. Direktive 2013/36/EU, a stoga ni na vrste informacija određene ovom Uredbom. Posebno se člancima 35., 36., 39., 43. i 52. Direktive 2013/36/EU utvrđuje zasebna odredba za razmjenu informacija povezanih s izravnom provjerom podružnica, obavijestima o korištenju prava poslovnog nastana i prava na slobodu pružanja usluga te u vezi s mjerama, uključujući preventivne mjere, koje su poduzela nadležna tijela u vezi s podružnicama i njihovim matičnim društvima. Ovom se Uredbom stoga ne bi trebali odrediti zahtjevi za razmjenu informacija u tim područjima.

(4)

Potrebno je utvrditi zahtjeve za informacije koje se moraju razmijeniti između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina radi usklađivanja regulatorne i nadzorne prakse diljem Unije. Tim bi informacijama trebala biti obuhvaćena sva područja iz članka 50. Direktive 2013/36/EU, odnosno upravljanje i vlasništvo, uključujući poslovne linije poput onih iz članka 317. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), likvidnost i nalazi koji se odnose na nadzor likvidnosti, solventnost, osiguranje depozita, velike izloženosti, sistemski rizik, administrativni i računovodstveni postupci te mehanizmi unutarnje kontrole. Kako bi olakšala praćenje institucija, nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina trebala bi se međusobno informirati o slučajevima neusklađenosti s nacionalnim ili Unijinim propisima te o nadzornim mjerama i sankcijama određenima za institucije. Nadalje, među informacijama koje nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina moraju razmijeniti trebale bi biti i dodatne informacije o financijskoj poluzi i pripremama za izvanredne situacije kako bi nadležna tijela države članice domaćina mogla pratiti institucije na učinkovit način.

(5)

Ako likvidnosne poteškoće utječu na instituciju ili se predviđa da će na nju utjecati, nadležna tijela države članice domaćina moraju dobro razumjeti situaciju kako bi mogla poduzeti mjere opreza u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 43. Direktive 2013/36/EU. Ovom bi se Uredbom stoga trebala pružiti jasna pravila o vrstama informacija koje nadležna tijela moraju razmijeniti u slučaju kada postoje likvidnosne poteškoće. Također je potrebno utvrditi informacije koje se moraju razmijeniti kako bi se nadležna tijela dovoljno rano pripremila za izvanredne informacije poput onih iz članka 114. stavka 1. Direktive 2013/36/EU.

(6)

S obzirom na razlike u veličini, složenosti i važnosti podružnica koje posluju u državama članicama domaćinima, važno je primjenjivati načelo proporcionalnosti u postupku razmjene informacija. U cilju toga nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina trebala bi razmijeniti širi raspon informacija ako su tijela države članice domaćina nadležna za podružnice koje su određene kao značajne u skladu s člankom 51. Direktive 2013/36/EU.

(7)

Kako bi se osiguralo da se relevantne informacije razmjenjuju u razumnim granicama pritom izbjegavajući situacije u kojima su nadležna tijela matične države članice obvezna proslijediti svim nadležnim tijelima država članica domaćina sve informacije o instituciji, bez obzira na njihovu prirodu ili važnost, u posebnim bi se slučajevima samo informacije relevantne za određenu podružnicu trebale proslijediti isključivo tijelima nadležnima za nadzor te podružnice. Iz tog razloga bi se između nadležnih tijela matične države članice i države članice domaćina u određenim posebnim područjima trebale razmijeniti samo informacije koje otkrivaju slučajeve neusklađenosti s propisima, što znači da se ne bi trebale razmjenjivati nikakve informacije ako je institucija u skladu s nacionalnim i Unijinim propisima.

(8)

Ovom Uredbom trebalo bi se riješiti i pitanje razmjene informacija povezanih s obavljanjem djelatnosti u državi članici domaćinu pružanjem prekograničnih usluga. S obzirom na prirodu prekograničnih usluga, nadležna tijela država članica domaćina suočena su s nedostatkom informacija o poslovanju u okviru njihove sudske nadležnosti, stoga je iznimno važno detaljno utvrditi koje se informacije trebaju razmijeniti radi zaštite financijske stabilnosti i praćenja uvjeta za odobrenja, posebno praćenja pruža li neka institucija usluge u skladu s dostavljenim obavijestima. Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo – EBA) dostavilo Komisiji.

(9)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila očitovanje Interesne skupine za bankarstvo uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom određuju se informacije koje si nadležna tijela države članice domaćina i matične države članice međusobno dostavljaju u skladu s člankom 50. Direktive 2013/36/EU.

2.   Njome se utvrđuju pravila o informacijama koje se moraju razmijeniti u vezi s institucijom koja preko podružnice ili ostvarivanjem slobode pružanja usluga posluje u najmanje jednoj državi članici različitoj od one u kojoj se nalazi njezino sjedište.

Članak 2.

Informacije na konsolidiranoj osnovi

Ako je krajnje matično društvo institucije osnovano u istoj državi članici u kojoj institucija ima svoje sjedište, a nadležno tijelo matične države članice institucije je i konsolidirajuće nadzorno tijelo, to nadležno tijelo, prema potrebi u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 575/2013 i Direktivi 2013/36/EU, dostavlja informacije povezane s tom institucijom na konsolidiranoj razini i obavješćuje nadležna tijela država članica domaćina da su informacije dostavljene na toj razini.

POGLAVLJE II.

RAZMJENA INFORMACIJA O INSTITUCIJAMA KOJE POSLUJU PREKO PODRUŽNICE

Članak 3.

Informacije o upravljanju i vlasništvu

1.   Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju informacije o organizacijskoj strukturi institucije, među kojima su i informacije o njezinim poslovnim linijama i njezinoj povezanosti sa subjektima unutar grupe.

2.   Uz informacije određene u stavku 1., nadležna tijela matične države članice dostavljaju nadležnim tijelima države članice domaćina koja provode nadzor nad značajnom podružnicom iz članka 51. Direktive 2013/36/EU sljedeće informacije povezane s institucijom:

(a)

strukturu upravljačkog tijela i višeg rukovodstva, uključujući raspodjelu odgovornosti za nadzor podružnice;

(b)

popis dioničara i članova s kvalificiranim udjelima na temelju informacija koje je dostavila kreditna institucija u skladu s člankom 26. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU.

Članak 4.

Informacije o likvidnosti i nalazima nadzora

1.   Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

sve značajne nedostatke u upravljanju institucije likvidnosnim rizikom koji su poznati nadležnim tijelima i koji mogu utjecati na podružnice, sve povezane nadzorne mjere poduzete u vezi s tim nedostacima te mjeru u kojoj je institucija u skladu s tim nadzornim mjerama;

(b)

opću procjenu koju provode nadležna tijela matične države članice u pogledu profila likvidnosnog rizika institucije i upravljanja njime, posebno u vezi s podružnicom;

(c)

omjere institucije kojima se ukazuje na njezinu likvidnost i poziciju stabilnih izvora financiranja na nacionalnoj razini ili razini Unije u domaćoj valuti matične države članice institucije i svim ostalim valutama koje su značajne za instituciju;

(d)

dijelove zaštitnog sloja likvidnosti institucije;

(e)

razinu opterećenja imovine institucije;

(f)

omjer zajmova institucije i njezinih depozita;

(g)

sve omjere domaće likvidnosti koji se primjenjuju na instituciju kao dio mjera makrobonitetne politike nadležnih tijela ili imenovanog tijela kao obvezujuće zahtjeve, smjernice, preporuke, upozorenja ili nešto drugo, uključujući definicije tih omjera;

(h)

sve posebne zahtjeve za likvidnost primijenjene u skladu s člankom 105. Direktive 2013/36/EU;

(i)

sve prepreke prijenosu gotovine ili kolaterala u podružnice institucije ili iz njih.

2.   Ako su nadležna tijela instituciju u potpunosti ili djelomično izuzela od primjene dijela šestog Uredbe (EU) br. 575/2013 u skladu s člankom 8. te Uredbe, nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije iz stavka 1. na potkonsolidiranoj razini ili, u skladu s člankom 2. ove Uredbe, na konsolidiranoj razini.

3.   Uz informacije određene u stavku 1. nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima države članice domaćina koja nadziru značajnu podružnicu dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

politiku likvidnosti i financiranja institucije, uključujući opise mjera financiranja za njezine podružnice, sve mjere potpore unutar grupe i postupke za centralizirano objedinjavanje sredstava;

(b)

planove za nepredviđene okolnosti institucije povezane s likvidnosti i financiranjem, uključujući informacije o pretpostavljenim scenarijima stresnih uvjeta.

Članak 5.

Informacije o solventnosti

1.   Nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina ispunjuje li institucija sljedeće zahtjeve:

(a)

kapitalne zahtjeve utvrđene člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, uzimajući u obzir sve mjere donesene ili priznate u skladu s člankom 458. te Uredbe i, prema potrebi, uzimajući u obzir prijelazne režime utvrđene u dijelu desetom te Uredbe;

(b)

sve dodatne kapitalne zahtjeve određene u skladu s člankom 104. Direktive 2013/36/EU;

(c)

zahtjeve za zaštitni sloj kapitala utvrđene u poglavlju 4. glavi VII. Direktive 2013/36/EU.

2.   Uz informacije određene u stavku 1. nadležna tijela matične države članice dostavljaju nadležnim tijelima države članice domaćina koja nadziru značajnu podružnicu institucije koja podliježe kapitalnim zahtjevima sljedeće informacije:

(a)

stopu redovnog osnovnog kapitala institucije u smislu članka 92. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

stopu osnovnog kapitala institucije u smislu članka 92. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

stopu ukupnog kapitala institucije u smislu članka 92. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(d)

ukupni iznos izloženosti riziku institucije u smislu članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e)

kapitalne zahtjeve primjenjive u matičnoj državi članici u skladu s člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013, uzimajući u obzir sve mjere donesene ili priznate u skladu s člankom 458. te Uredbe i, prema potrebi, uzimajući u obzir prijelazne režime utvrđene u dijelu desetom te Uredbe;

(f)

razinu zaštitnog sloja za očuvanje kapitala koju institucija mora održavati u skladu s člankom 129. Direktive 2013/36/EU;

(g)

razinu svakog protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju koju institucija mora održavati u skladu s člankom 130. Direktive 2013/36/EU;

(h)

razinu svakog zaštitnog sloja za sistemski rizik koju institucija mora održavati u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU;

(i)

razinu svakog zaštitnog sloja za GSV instituciju ili zaštitnog sloja za OSV instituciju koju institucija mora održavati u skladu s člankom 131. stavcima 4. i 5. Direktive 2013/36/EU;

(j)

razinu svih dodatnih kapitalnih zahtjeva određenih u skladu s člankom 104. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2013/36/EU i svih ostalih zahtjeva određenih u vezi sa solventnosti institucije u skladu s tim člankom.

3.   Ako su od primjene izuzete relevantne odredbe Uredbe (EU) br. 575/2013 u skladu s člancima 7., 10. ili 15. te Uredbe ili zahtjevi utvrđeni člancima 10. i 12. te člankom 13. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU u skladu s člankom 21. Direktive 2013/36/EU ili ako je instituciji odobrena primjena tretmana iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije utvrđene stavkom 2. na potkonsolidiranoj razini ili u skladu s člankom 2. ove Uredbe na konsolidiranoj razini.

Članak 6.

Informacije o sustavima osiguranja depozita

1.   Nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina o imenu sustava za osiguranje depozita kojem institucija pripada u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju nadležnim tijelima države članice domaćina sljedeće informacije o sustavu osiguranja depozita iz stavka 1.:

(a)

maksimalno pokriće sustava osiguranja depozita po prihvatljivom deponentu;

(b)

područje primjene pokrića i vrste obuhvaćenih depozita;

(c)

sva isključenja iz pokrića, uključujući proizvode i vrste deponenata;

(d)

mjere financiranja sustava osiguranja depozita, posebno je li sustav financiran ex ante ili ex post, i obujam sustava;

(e)

podatke za kontakt upravitelja sustava.

3.   Informacije utvrđene u stavku 2. dostavljaju se nadležnim tijelima države članice domaćina samo jedanput u vezi sa svakim dotičnim sustavom osiguranja depozita. Ako se dostavljene informacije promijene, nadležna tijela matične države članice dostavljaju ažurirane informacije nadležnim tijelima države članice domaćina.

Članak 7.

Informacije o ograničavanju velikih izloženosti

Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije nadležnim tijelima države članice domaćina o svakoj situaciji u pogledu koje su nadležna tijela matične države članice utvrdila da institucija nije bila u skladu s primjenjivim gornjim granicama za velike izloženosti i zahtjevima utvrđenima u dijelu četvrtom Uredbe (EU) br. 575/2013. Informacijama koje se moraju dostaviti objašnjava se situacija i poduzete ili planirane nadzorne mjere.

Članak 8.

Informacije o sistemskom riziku koji institucija predstavlja

Nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina ako je institucija imenovana globalnom sistemski važnom institucijom (GSV institucija) ili jednom od ostalih sistemski važnih institucija (OSV institucija) u skladu s člankom 131. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU. Ako je institucija imenovana GSV institucijom, dostavljene informacije uključuju i potkategoriju u koju je svrstana.

Članak 9.

Informacije o administrativnim i računovodstvenim postupcima

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije nadležnim tijelima države članice domaćina o svakoj situaciji u pogledu koje su nadležna tijela matične države članice utvrdila da institucija nije bila u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima i postupcima kojima institucija podliježe u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Informacijama koje se moraju dostaviti objašnjava se situacija i poduzete ili planirane nadzorne mjere.

2.   Ako su informacije utvrđene stavkom 1. važne samo za određenu podružnicu, nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije samo nadležnim tijelima države članice domaćina u kojoj ta podružnica ima poslovni nastan.

Članak 10.

Informacije o mehanizmima unutarnje kontrole

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije nadležnim tijelima države članice domaćina o svakoj situaciji u pogledu koje su nadležna tijela matičnih država članica utvrdila da institucija nije ispunila zahtjeve o mehanizmima unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizikom, kontrolu rizika i režim unutarnje kontrole na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU. Informacijama koje se moraju dostaviti objašnjava se situacija i poduzete ili planirane nadzorne mjere.

2.   Ako su informacije utvrđene stavkom 1. važne samo za određenu podružnicu, nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije samo nadležnim tijelima države članice domaćina u kojoj ta podružnica ima poslovni nastan.

Članak 11.

Informacije o financijskoj poluzi

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije nadležnim tijelima države članice domaćina o svakoj situaciji u pogledu koje su nadležna tijela matične države članice utvrdila da institucija nije bila u skladu sa zahtjevima o omjerima financijske poluge na temelju dijela sedmog Uredbe (EU) br. 575/2013 i, prema potrebi, uzimajući u obzir prijelazne odredbe iz članka 499. te Uredbe. Informacijama koje se moraju dostaviti objašnjava se situacija i poduzete ili planirane nadzorne mjere.

2.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju nadležnim tijelima države članice domaćina sve informacije koje je institucija objavila u skladu s člankom 451. Uredbe (EU) br. 575/2013 o svojem omjeru financijske poluge i upravljanju rizikom prekomjerne financijske poluge.

Članak 12.

Informacije o općoj neusklađenosti

1.   Nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije nadležnim tijelima države članice domaćina o svakoj situaciji u pogledu koje su nadležna tijela matične države članice utvrdila da institucija nije bila u skladu s nacionalnim propisom ili propisom Unije ili regulatornim zahtjevima koji se odnose na bonitetni nadzor ili nadzor tržišnih postupaka institucija, uključujući zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) br. 575/2013 i Direktivi 2013/36/EU, osim zahtjeva iz članaka 3. do 11. ove Uredbe. Informacijama koje se moraju dostaviti objašnjava se situacija i poduzete ili planirane nadzorne mjere.

2.   Ako su informacije utvrđene stavkom 1. relevantne samo za određenu podružnicu, nadležna tijela matične države članice dostavljaju informacije samo nadležnim tijelima države članice domaćina u kojoj ta podružnica ima poslovni nastan.

Članak 13.

Obavješćivanje o nadzornim mjerama i sankcijama

1.   Nadležna tijela matične države članice obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina o svim sljedećim kaznama ili mjerama koje su određene za instituciju ili primijenjene na nju i koje utječu na poslovanje podružnice:

(a)

administrativne kazne određene ili druge administrativne mjere primijenjene na temelju članaka 64. do 67. Direktive 2013/36/EU;

(b)

nadzorne mjere određene na temelju članka 104. ili 105. Direktive 2013/36/EU;

(c)

određene kazne prema kaznenom pravu koje se odnose na kršenje Uredbe (EU) br. 575/2013 ili nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva 2013/36/EU.

2.   Ako su informacije utvrđene stavkom 1. relevantne samo za određenu podružnicu, nadležna tijela matične države članice moraju dostaviti informacije samo nadležnim tijelima države članice domaćina u kojoj ta podružnica ima poslovni nastan.

Članak 14.

Informacije o pripremama za izvanredne situacije

Nadležna tijela matične države članice i nadležna tijela države članice domaćina razmjenjuju informacije u pogledu priprema za izvanredne situacije. Ona se posebno međusobno informiraju o sljedećem:

(a)

podacima za kontakt u slučaju izvanredne situacije osoba iz nadležnih tijela koje su nadležne za postupanje u izvanrednim situacijama;

(b)

postupcima obavješćivanja koji se primjenjuju u izvanrednim situacijama.

Članak 15.

Informacije nadležnih tijela države članice domaćina

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve za razmjenu informacija nakon inspekcija podružnica na temelju članka 52. stavka 3. Direktive 2013/36/EU, nadležna tijela države članice domaćina dostavljaju nadležnim tijelima matične države članice sljedeće informacije:

(a)

opis svih situacija u pogledu kojih su nadležna tijela odredila da institucija nije bila u skladu s nacionalnim propisima ili propisima Unije ili zahtjevima koji se odnose na bonitetni nadzor ili nadzor tržišnih postupaka institucija, uključujući zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva 2013/36/EU, zajedno s objašnjenjem nadzornih mjera poduzetih ili planiranih u cilju rješavanja pitanja neusklađenosti;

(b)

opis svih neusklađenosti s uvjetima u skladu s kojima se, u interesu općeg dobra, obavljaju djelatnosti podružnice u državi članici domaćinu;

(c)

sve utvrđene sistemske rizike koje podružnica ili njezine djelatnosti predstavljaju u državi članici domaćinu, uključujući sve procjene vjerojatnog učinka prekida ili prestanka rada podružnice na sljedeće:

i.

sistemsku likvidnost;

ii.

sustav plaćanja;

iii.

sustav poravnanja i sustav namire;

(d)

tržišni udio podružnice ako prelazi 2 % ukupnog tržišta u državi članici domaćinu u bilo kojoj od sljedećih kategorija:

i.

depoziti;

ii.

zajmovi;

(e)

sve prepreke prijenosu gotovine ili kolaterala u podružnicu ili iz nje.

POGLAVLJE III.

RAZMJENA INFORMACIJA O PREKOGRANIČNIM PRUŽATELJIMA USLUGA

Članak 16.

Informacije o prekograničnim pružateljima usluga

Nakon što od nadležnih tijela države članice domaćina zaprime zahtjev za informacije povezane s institucijom koja obavlja svoje djelatnosti pružanjem usluga u toj državi članici domaćinu, nadležna tijela matične države članice pružaju sljedeće informacije:

(a)

sve situacije u pogledu kojih su nadležna tijela matične države članice odredila da institucija nije bila u skladu s nacionalnim propisima ili propisima Unije ili zahtjevima koji se odnose na bonitetni nadzor ili nadzor tržišnih postupaka institucija, uključujući zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i nacionalnih odredbi kojima se prenosi Direktiva 2013/36/EU, zajedno s objašnjenjem nadzornih mjera poduzetih ili planiranih u cilju rješavanja pitanja neusklađenosti;

(b)

opseg depozita uzetih od rezidenata države članice domaćina;

(c)

opseg kredita odobrenih rezidentima države članice domaćina;

(d)

u pogledu djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU za koje je institucija obavijestila da ih želi obavljati u državi članici domaćinu pružanjem usluga:

i.

oblik u kojem institucija obavlja djelatnost;

ii.

najznačajnije djelatnosti u smislu djelatnosti institucije u državi članici domaćinu;

iii.

potvrdu o tome obavlja li institucija djelatnosti koje su utvrđene kao temeljne poslovne djelatnosti u obavijesti koju je institucija dostavila na temelju članka 39. Direktive 2013/36/EU.

POGLAVLJE IV.

RAZMJENA INFORMACIJA O INSTITUCIJAMA KOJE POSLUJU PREKO PODRUŽNICE U SLUČAJU LIKVIDNOSNIH POTEŠKOĆA KOJE UTJEČU NA INSTITUCIJU ILI SAMU PODRUŽNICU

Članak 17.

Opseg razmjene informacija u slučaju likvidnosnih poteškoća

1.   Ako nadležna tijela matične države članice smatraju da je u nekoj instituciji došlo do likvidnosnih poteškoća, ili ako ih je razumno očekivati, ona odmah obavješćuju nadležna tijela države članice domaćina i dostavljaju informacije utvrđene u stavku 3.

2.   Ako nadležna tijela države članice domaćina smatraju da je u podružnici s poslovnim nastanom u toj državi članici došlo do likvidnosnih poteškoća, ili ako ih je razumno očekivati, ona odmah obavješćuju nadležna tijela matične države članice i dostavljaju informacije utvrđene u stavku 3.

3.   Nadležna tijela dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

opis nastale situacije, uključujući razlog poteškoća, očekivani učinak likvidnosnih poteškoća na instituciju i razvoj u pogledu unutargrupnih transakcija;

(b)

objašnjenje mjera koje su nadležna tijela ili institucija poduzele ili ih planiraju poduzeti, uključujući sve zahtjeve koje su nadležna tijela odredila za instituciju kako bi ublažila likvidnosne poteškoće;

(c)

rezultate procjena posljedica likvidnosnih poteškoća na sustav;

(d)

najnovije dostupne kvantitativne informacije o likvidnosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točkama (c) do (h).

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(4)  Direktiva 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o sustavima osiguranja depozita (SL L 135, 31.5.1994., str. 5.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).