20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 149/1


UREDBA (EU) br. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. svibnja 2014.

o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42., članak 43. stavak 2., članak 91. stavak 1., članak 100. stavak 2., članak 173. stavak 3., članci 175. i 188., članak 192. stavak 1., članak 194. stavak 2., članak 195. stavak 2. i članak 349.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Komunikacija Komisije upućena Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija od 13. srpnja 2011. naslovljena „Reforma zajedničke ribarstvene politike” navela je moguće izazove, ciljeve i smjernice zajedničke ribarstvene politike („ZRP”) nakon 2013. S obzirom na raspravu koja je uslijedila nakon objave te Komunikacije, ZRP je bio reformiran Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Reforma ZRP-a obuhvaća sve glavne elemente zajedničke ribarstvene politike, uključujući njezine financijske aspekte. S ciljem postizanja ciljeva te reforme potrebno je staviti izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) br. 2328/2003 (5), Uredbu Vijeća (EZ) br. 861/2006 (6), Uredbu Vijeća (EZ) br 1198/2006 (7) i Uredbu Vijeća (EZ) br. 791/2007 (8) te ih se zamijeniti ovom Uredbom.

Uzimajući u obzir da su sva pitanja koja se tiču europskih oceana i mora međusobno povezana, ova bi uredba također trebala podržati daljnji razvoj integrirane pomorske politike (IPP) iz Uredbe (EU) br 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(2)

Područje primjene Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) trebalo bi uključivati potporu ZRP-u za očuvanje morskih bioloških resursa, upravljanjem ribolovnim resursima i flotama koje iskorištavaju te resurse, slatkovodnim biološkim resursima i akvakulturom, kao i u vezi s preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, ako se te aktivnosti obavljaju na području država članica, ribarskim plovilima Unije ili ih obavljaju državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave i vodeći računa o odredbama članka 117. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. (10) (UNICLOS).

(3)

Uspjeh ZRP-a ovisi o djelotvornom sustavu kontrole, inspekcije i provođenja, kao i o dostupnosti pouzdanih i potpunih podataka kako za potrebe znanstvenog savjetovanja, tako i za potrebe provedbe i kontrole. Stoga bi EFPR trebao podupirati te politike.

(4)

Područje primjene EFPR-a trebalo bi uključivati podršku integriranoj pomorskoj politici, uključujući razvoju i provedbi koordiniranih operacija i postupaka donošenja odluka povezanih s oceanima, morima, obalnim regijama i pomorskim sektorima, a koja nadopunjuje različite politike Unije u vezi s njima, posebice ZRP-a te politike transporta, industrije, teritorijalne kohezije, okoliša, energetike i turizma. Pri upravljanju različitim sektorskim politikama u morskim bazenima Baltičkog mora, Sjevernog mora, Keltskih mora, Biskajskog zaljeva i Iberijske obale, Sredozemnog mora i Crnog mora potrebno je osigurati usklađenost i integraciju.

(5)

Korisnici EFPR-a u smislu članka 2. stavka 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) mogu biti gospodarski subjekti u smislu članka 4. točke 30. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribari ili organizacije ribara, osim ako nije drukčije utvrđeno ovom uredbom.

(6)

U skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 17. lipnja 2010. kada je usvojena nova strategija Unije za zapošljavanje i pametan, održiv i uključiv rast, utemeljenoj na Komunikaciji Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenoj „Europa 2020. – strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (strategija Europa 2020.), Unija i države članice trebale bi primjenjivati pametan, održiv i uključiv rast, istodobno promičući skladan razvoj u Uniji. Resurse bi trebalo usmjeriti na ostvarenje općih i specifičnih ciljeva strategije Europa 2020., posebice onih povezanih sa zapošljavanjem, klimatskim promjenama i energetskom održivošću, borbom protiv siromaštva i socijalnom uključenošću, te bi trebalo poboljšati djelotvornost većim usredotočenjem na rezultate. Uvrštavanje integrirane pomorske politike u novi EFPR također doprinosi glavnim ciljevima politike utvrđenima u strategiji Europa 2020. te je u skladu s općim ciljevima povećanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije navedene u Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(7)

Kako bi se osiguralo da EFPR doprinosi postizanju ciljeva ZRP-a, integrirane pomorske politike i strategije Europa 2020., potrebno je usredotočiti se na ograničeni broj ključnih prioriteta povezanih s poticanjem okolišno održivih, resursno učinkovitih, inovativnih, konkurentnih i na znanju utemeljenih ribarstva i akvakulture, poticanjem provedbe ZRP-a, povećanjem zaposlenosti i teritorijalne kohezije, poticanjem stavljanja na tržište i prerade kao i poticanjem provedbe integrirane pomorske politike.

(8)

Ciljevi Unije u svim fazama provedbe EFPR-a trebali bi biti uklanjanje nejednakosti i promicanje jednakosti spolova, kao i borba protiv diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog porijekla, religije ili vjerovanja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.

(9)

Sveobuhvatan cilj ZRP-a je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose nastanku uvjeta koji se odnose na okoliš, mogu biti održivi duže vremena i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Štoviše, ona bi trebala doprinijeti povećanoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu u sektoru ribarstva i stabilnim tržištima te bi trebala osigurati dostupnost resursa te dostupnost ponude za potrošače po razumnim cijenama.

(10)

Izuzetno je važno bolje integrirati pitanja koja se tiču okoliša u ZRP koja bi trebala postići opće i specifične ciljeve Unijine politike vezane uz okoliš i strategije Europa 2020. ZRP nastoji do 2015., gdje je to moguće, a inače najkasnije do 2020., postići takvo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa kojim se riblji stokovi obnavljaju i održavaju iznad razina koje daju najveći mogući održivi prinos. ZRP bi trebao primjenjivati oprezan pristup i pristup eko-sustava upravljanju ribarstvom. Zato bi EFPR trebao doprinijeti zaštiti morskog okoliša kako je navedeno u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(11)

Financiranje rashoda ZRP-a i IPP-a putem jedinstvenog fonda, EFPR-a, trebalo bi riješiti pitanje potrebe za pojednostavljenjem i trebalo bi ojačati integraciju obiju politika. Proširenje podijeljenog upravljanja na prerađivanje i stavljanje na tržište, uključujući kompenzaciju za najudaljenije regije, kontrolu, aktivnosti prikupljanja podataka i upravljanja, te na IPP trebali bi dodatno doprinijeti pojednostavljenju i smanjenju administrativnog opterećenja za Komisiju i države članice te postići veću usklađenost i učinkovitost dodijeljene potpore.

(12)

Iz proračuna Unije bi se trebali financirati rashodi ZRP-a i IPP-a putem jedinstvenog fonda, EFPR-a, bilo izravno ili u kontekstu podijeljenog upravljanja s državama članicama. Podijeljeno upravljanje s državama članicama trebalo bi se odnositi ne samo na mjere potpore ribarstvu, akvakulturi i lokalnom razvoju koji usmjerava zajednica, već i na preradu i stavljanje na tržište te kompenzaciju za najudaljenije regije, kontrolu i aktivnosti prikupljanja podataka kao i IPP. Izravno upravljanje trebalo bi se odnositi na znanstveno savjetovanje, posebne mjere nadzora i inspekcije, dobrovoljne doprinose regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom, savjetodavna vijeća, podatke o istraživanju tržišta, operacije za provedbu IPP-a i komunikacijske aktivnosti. Trebalo bi točno utvrditi vrste operacija kvalificiranih za financiranje iz EFPR-a.

(13)

Potrebno je razlikovati kategorije mjera kontrole i provedbe koje se sufinanciraju u okviru podijeljenog upravljanja od onih sufinanciranih u okviru izravnog upravljanja. Od ključne je važnosti odvojiti resurse koji se dodjeljuju kontroli i prikupljanju podataka u okviru podijeljenog upravljanja istodobno dopuštajući fleksibilnost između tih dviju kategorija mjera.

(14)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a trebala biti uvjetovana usklađenošću s pravilima ZRP-a od strane država članica i gospodarskih subjekata. Cilj je tog uvjeta odraziti odgovornost Unije da osigura očuvanje morskih bioloških resursa u okviru ZRP-a, što je u javnom interesu i kako je odlučeno u članku 3. UFEU-a.

(15)

Ispunjavanje ciljeva ZRP-a bilo bi ugroženo kada bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala gospodarskim subjektima koji prethodno ne ispunjavaju zahtjeve u vezi s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa. Stoga bi za zahtjeve podnesene od strane gospodarskih subjekata pristup financiranju u okviru EFPR-a bio omogućen isključivo pod uvjetom da unutar određenog vremenskog razdoblja prije podnošenja zahtjeva za pomoć, gospodarski subjekti u pitanju nisu počinili ozbiljnu povredu, prekršaj, ili prijevaru i da su bili uključeni u rad, upravljanje ili vlasništvo ribarskih plovila koji se nalaze na Unijinom popisu nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih (NNN) plovila ili plovila koja plove pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja kako je navedeno u ovoj Uredbi.

(16)

Osim toga, korisnici bi nakon podnošenja zahtjeva za pomoć trebali i dalje djelovati u skladu sa tim zahtjevima prihvatljivosti tijekom cjelokupnog razdoblja provođenja operacije te za vremensko razdoblje od pet godina nakon što je učinjeno konačno plaćanje dotičnom korisniku.

(17)

U slučaju da korisnik ne ispuni uvjete povezane s prihvatljivošću i trajanjem, trebale bi se primjenjivati financijske posljedice i korekcije. Kako bi se utvrdio iznos takve financijske korekcije, trebalo bi uzeti u obzir narav, težinu, trajanje i ponavljanje povrede, prekršaja ili prijevare od strane korisnika i važnost doprinosa EFPR-a gospodarskoj aktivnosti korisnika.

(18)

Postizanje ciljeva ZRP-a bilo bi također ugroženo ako bi se financijska pomoć Unije u okviru EFPR-a isplaćivala državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze u okviru pravila ZRP-a povezanih s javnim interesom očuvanja morskih bioloških resursa kao što su prikupljanje podataka i provođenje obveza kontrole. Štoviše, ako te obveze nisu poštovane, postoji rizik da države članice ne bi otkrile neprihvatljive zahtjeve ili operacije.

(19)

Kao mjera opreza i kako bi se spriječila neprihvatljiva plaćanja i potaknulo države članice da poštuju pravila ZRP-a, trebalo bi izraditi odredbu kojom se omogućuje prekid roka za plaćanje i suspenzija plaćanja, mjere koje su ograničene vremenski i u svojem području primjene. Financijske korekcije koje imaju konačne i neopozive posljedice trebalo bi primjenjivati samo na izdatke na koje imaju utjecaja slučajevi neusklađenosti.

(20)

Kako bi se poboljšalo koordiniranje i ujednačila provedba fondova koji pružaju potporu u okviru kohezijske politike, posebice Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF), s fondovima za ruralni razvoj te za sektor pomorstva i ribarstva, posebice Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR) odnosno EFPR-om, uspostavljene su zajedničke odredbe za sve ove fondove (ESI fondovi)u Uredbi (EU) br. 1303/2013. Pored Uredbe (EU) br. 1303/2013, ova Uredba obuhvaća posebne, komplementarne odredbe zbog posebnosti sektora ZRP-a i IPP-a.

(21)

Načelo proporcionalnosti trebalo bi primijeniti na operativni program i tijekom programskog ciklusa, uzimajući u obzir veličinu relevantnih uprava država članica i ukupni iznos javne potrošnje koji se dodjeljuje operativnom programu.

(22)

Komisija bi trebala uspostaviti godišnju raspodjelu, za svaku državu članicu, raspoloživih odobrenih sredstava za preuzete obveze na podlozi objektivnih i transparentnih kriterija. Navedeni kriteriji trebali bi obuhvaćati pokazatelje za mjerenje sektora ribarstva i akvakulture, opseg odgovornosti kontrole i prikupljanja podataka, prethodna dodjeljivanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1198/2006 i prethodnu potrošnju u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2006.

(23)

Ispunjavanje određenih specifičnih prethodnih uvjeta od izuzetne je važnosti u kontekstu ZRP-a, posebno kada se radi o podnošenju izvješća o ribolovnom kapacitetu i višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana za akvakulturu i o dokazanom administrativnom kapacitetu za ispunjavanje zahtjeva u vezi s podacima za upravljanje ribarstvom i izvođenje sustava Unije za nadzor, inspekcije i provođenje.

(24)

U skladu s ciljem pojednostavljenja, sve aktivnosti u okviru EFPR-a koje ulaze u podijeljeno upravljanje, uključujući kontrolu i prikupljanje podataka, trebale bi se izvoditi u obliku jedinstvenog operativnog programa po državi članici u skladu s nacionalnom strukturom dotične države članice. Programiranje bi trebalo obuhvaćati razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Prilikom pripreme jedinstvenog operativnog programa, države članice trebale bi osigurati da sadržaj i opseg njihovih operativnih programa odražavaju cilj pojednostavljenja. Svaki bi program trebao utvrditi strategiju za postizanje ciljeva vezanih uz prioritete Unije u okviru EFPR-a te izbor mjera. Programiranje bi trebalo biti usklađeno s tim prioritetima Unije te u isto vrijeme prilagođeno nacionalnom kontekstu i trebalo bi dopunjavati druge politike Unije, osobito politiku ruralnog razvoja i kohezijsku politiku.

(25)

S ciljem promicanja malog priobalnog ribolova, države članice koje imaju značajan udio malog priobalnog ribolova, trebale bi svojim operativnim programima priložiti akcijski plan za razvoj, konkurentnost i održivost malog priobalnog ribolova.

(26)

Kako bi se doprinijelo cilju pojednostavljenja u provedbi EFPR-a te smanjilo troškove kontrole i stopu pogreške, države članice trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti mogućnost korištenja pojednostavljenih oblika bespovratnih sredstava kako je utvrđena u Uredbi (EU) br. 1303/2013.

(27)

U svrhu provedbe obveza kontrole u okviru ZRP-a, države članice bi trebale sastaviti odjeljak o kontroli u operativnom programu u skladu s prioritetima Unije koje je Komisija donijela za to područje politike. Kako bi se operativni program prilagodio novim potrebama u smislu kontrole i izvršenja, kontrolni dio u operativnim programima trebao bi se redovito pregledavati na temelju promjena u prioritetima Unije u vezi s politikom kontrole i provedbe u sklopu ZRP-a. Komisija bi trebala odobriti ove izmjene. Kako bi se zadržala fleksibilnost u programiranju aktivnosti u području kontrole, revizija kontrolnog odjeljka o nadzoru u operativnom trebala bi programu podlijegati pojednostavljenoj proceduri.

(28)

Države članice trebale bi sastaviti odjeljak o prikupljanju podataka u operativnom programu u skladu s višegodišnjim programom Unije, kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 199/2008 (13). Kako bi se države članice prilagodile posebnim potrebama aktivnosti prikupljanja podataka, trebale bi, u skladu s tom Uredbom, izraditi plan rada koji bi trebao podlijegati odobrenju Komisije.

(29)

S iznimkom tehničke pomoći, sredstva kojima izravno upravlja Komisija trebala bi biti unaprijed utvrđena putem općih ciljeva s 5 %-tnom marginom fleksibilnosti i njima bi trebalo upravljati u skladu s godišnjim programima rada.

(30)

Kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost ribarstvenih aktivnosti, od ključne je važnosti poticati i podupirati ulaganja u inovacije. Kako bi se potakla veća razina sudjelovanja, postupak za podnošenja zahtjeva za potporu inovacijama trebalo bi pojednostaviti.

(31)

Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost ribarstvenih i pomorskih aktivnosti. Stoga bi EFPR trebao poticati savjetodavne usluge, suradnju između znanstvenika i ribara, stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje, potičući širenje znanja, pomoći u povećanju cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti subjekata te promicati socijalni dijalog. Kao priznanje njihove uloge u ribarskim zajednicama, supružnicima i životnim partnerima samozaposlenih ribara pod određenim bi uvjetima također trebalo odobriti pomoć za stručno osposobljavanje, cjeloživotno učenje, širenje znanja i umrežavanje koje doprinosi njihovom stručnom razvoju.

(32)

Kako bi se pomoglo mladima s poteškoćama u pristupu tržištu rada u sektoru ribarstva tijekom vremena postojane financijske krize, EFPR bi trebao podržavati vježbeničke programe i tečajeve o održivim ribolovnim praksama i očuvanju morskih bioloških resursa.

(33)

Svjestan potencijala koji diversifikacija nudi ribarima malog priobalnog ribolova i njihove ključne uloge u priobalnim zajednicama, EFPR bi trebao poduprijeti ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara putem razvoja komplementarnih aktivnosti, uključujući i ulaganja na plovilu, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge povezane s ribolovom i obrazovne aktivnosti u području ribolova.

(34)

Uspostavljanje i razvoj novih gospodarskih aktivnosti u sektoru ribarstva od strane mladih ribara financijski je izazov te predstavlja element koji bi trebalo uzeti u obzir pri dodjeli i usmjeravanju fondova u okviru EFPR-a. Takav je razvoj ključan za konkurentnost sektora ribarstva u Uniji. Stoga bi trebalo uspostaviti potporu za mlade ribare koji pokreću svoje ribolovne djelatnosti kako bi se olakšala uspostava njihova poslovanja. Kako bi se osigurala održivost novih gospodarskih aktivnosti koje se podupiru u okviru EFPR-a, potpora bi trebala ovisiti o stjecanju potrebnih vještina i kompetencija. Potpora za pokretanje poslovanja trebala bi biti namijenjena samo kupnji prvog ribolovnog plovila.

(35)

Kako bi se riješilo pitanje zadovoljavanja potreba zdravlja i sigurnosti na plovilu, EFPR bi trebao podržati ulaganja koja se odnose na sigurnost, radne uvjete, zdravlje i higijenu na plovilu pod uvjetom da se ulaganja koja se podupiru ne odnose isključivo na ispunjavanje zahtjeva iz prava Unije ili nacionalnog prava.

(36)

Trebalo bi utvrditi pravila za dodjeljivanje odšteta i financijskih kompenzacija ribarima i vlasnicima ribarskih plovila u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti, ako je taj prestanak izravna posljedica određenih mjera očuvanja, s iznimkom određivanja i raspodjele ribolovnih mogućnosti, pod uvjetom da je to predviđeno određenim Unijinim ili nacionalnim planovima upravljanja ribarstvom ili je to rezultat neproduljenja sporazumâ o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njihovih protokola. Takva bi pravila također trebalo utvrditi u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti.

(37)

Trebalo bi omogućiti, pod određenim uvjetima, da EFPR doprinosi uzajamnim fondovima koji pružaju financijske kompenzacije ribarima za ekonomske gubitke uzrokovane nepovoljnim klimatskim pojavama, okolišnim incidentima ili za troškove spašavanja.

(38)

Kako bi prilagodili ribolovne aktivnosti ribolovnim mogućnostima, trebalo bi omogućiti da EFPR podržava planiranje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje sustavima raspodjele ribolovnih mogućnosti.

(39)

Od ključne je važnosti integrirati pitanja vezana uz okoliš u EFPR i podržati provedbu mjera očuvanja u okviru ZRP-a uzimajući isto tako u obzir različite uvjete diljem Unijinih voda. Za tu je svrhu važno razviti regionalizirani pristup mjerama očuvanja.

(40)

Slično, EFPR bi trebao biti u mogućnosti podržati smanjenje učinka ribolova na morski okoliš, posebno putem promicanja okolišnih inovacija, selektivnijih alata i opreme te putem mjera usmjerenih na zaštitu i očuvanje morske bioraznolikosti i ekosustava, kao i usluga koje one pružaju u skladu sa „strategijom EU-a o bioraznolikosti do 2020.”

(41)

U skladu s glavnim ciljem strategije Europa 2020. u vezi s ublažavanjem klimatskih promjena i energetskom učinkovitosti, trebalo bi omogućiti da EFPR podupire ulaganja na plovilu i energetske revizije.

(42)

Radi ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, trebalo bi omogućiti podršku osuvremenjivanja i zamjene glavnih i pomoćnih motora pod uvjetom da se gospodarskim subjektima aktivnima u malom priobalnom ribolovu dade prednost u postupku odabira, kako bi se poboljšao njihov pristup financiranju, te pod uvjetom da veća plovila doprinesu smanjenju snage motora.

(43)

Kako se ne bi ugrozila održivost općeg cilja reforme ZRP-a, trebalo bi ograničiti iznos financijske pomoći koja se može dodijeliti u vezi s flotom, poput privremenog i trajnog prestanka, kao i zamjene motora, te bi trebalo ograničiti razdoblje u kojem bi se takva financijska pomoć mogla odobriti za trajni prestanak.

(44)

U skladu sa zabranom odbacivanja ulova koja je uspostavljena ZRP-om, EFPR bi trebao podržati ulaganja na plovilu čiji je cilj najbolje iskorištavanje neželjenog ulova te iskorištavanje slabo iskorištene komponente ribljeg ulova. Uzimajući u obzir pomanjkanje resursa te kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećala vrijednost ribljeg ulova, EFPR bi također trebao podržati ulaganja na plovilu s ciljem dodavanja komercijalne vrijednosti ribljem ulovu.

(45)

Svjestan važnosti ribarskih luka, iskrcajnih mjesta i zakloništa, EFPR bi trebao podržati relevantna ulaganja koja za cilj imaju, posebice, povećanje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, kvalitete iskrcanih proizvoda, i zaštita radnih uvjeta.

(46)

Od ključne je važnosti za Uniju da se uspostavi održiva ravnoteža između slatkovodnih resursa i njihova iskorištavanja. Stoga bi trebalo, vodeći računa o utjecaju na okoliš i istodobno osiguravajući da ti sektori ostanu ekonomski održivi, odgovarajućim odredbama podupirati ribolov na unutarnjim vodama.

(47)

U skladu s Komunikacijom Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 19. rujna 2002. naslovljenom „Strategija za održiv razvoj europske akvakulture”i Komunikacijom Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija od 29. travnja 2013. naslovljenom „Strateške smjernice za održivi razvoj akvakulture EU-a”, ciljevima ZRP-a i strategijom Europa 2020., EFPR bi trebao podržati okolišno, gospodarski i društveno održiv razvoj industrije akvakulture.

(48)

Zbog mogućeg utjecaja uzgajanih životinja pobjeglih iz ribogojilišta na divlje populacije morskih organizama, EFPR ne bi smio davati poticaje za uzgoj genetski modificiranih organizama.

(49)

Akvakultura doprinosi rastu i stvaranju radnih mjesta u obalnim i ruralnim regijama. Stoga je od ključne važnosti da EFPR bude dostupan poduzećima u akvakulturi, posebice malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi), te da doprinosi uključivanju novih uzgajivača u akvakulturi u ovu poslovnu djelatnost. Kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost aktivnosti akvakulture, od ključne je važnosti poticati inovacije i poduzetništvo. EFPR bi stoga trebao moći podupirati inovativne operacije i razvoj poduzeća u akvakulturi općenito, uključujući neprehrambenu akvakulturu i akvakulturu na otvorenom moru, te komplementarne djelatnosti, kao što su udičarski turizam, usluge zaštite okoliša vezane uz akvakulturu ili obrazovne aktivnosti.

(50)

Ulaganje u ljudski kapital također je od ključne važnosti kako bi se povećala konkurentnost i gospodarska uspješnost aktivnosti akvakulture. Stoga bi EFPR trebao moći poticati cjeloživotno učenje i umrežavanje potičući širenje znanja, kao i savjetodavne usluge koje pomažu u povećanju cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti subjekata.

(51)

Kako bi se doprinijelo razvoju lokacija i infrastrukture vezane za akvakulturu, trebalo bi omogućiti da EFPR podržava nacionalne i regionalne vlasti u njihovim strateškim izborima, osobito u vezi s određivanjem i kartiranjem zona koje se mogu smatrati najprikladnijima za razvoj akvakulture.

(52)

S ciljem promicanja okolišno, društveno i gospodarski održive akvakulture, EPRF bi trebao moći podržavati aktivnosti u akvakulturi koje posebno paze na okoliš, prijelaz akvakulturnog poduzeća na okolišno upravljanje, korištenje sustava revizije kao i prijelaz na ekološku akvakulturu. Slično, EPRF bi također trebao moći podržavati akvakulturu koja osigurava posebne okolišne usluge.

(53)

Svjestan važnosti zaštite potrošača, EPRF bi trebao moći pružati prikladnu podršku uzgajivačima kako bi se spriječio i ublažio rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja koje uzgoj u akvakulturi može izazvati.

(54)

Uzimajući u obzir rizik ulaganja u aktivnosti akvakulture, EPRF bi trebao moći promicati poslovnu sigurnost doprinošenjem osiguranju akvakulturnih stokova štiteći time prihod proizvođača u slučaju neuobičajenih gubitaka u proizvodnji, posebno zbog prirodnih katastrofa, klimatskih nepogoda, naglih promjena u kvaliteti vode, bolesti ili najezda nametnika te uništenja proizvodnih objekata.

(55)

Uzimajući u obzir da je pristup lokalnome razvoju koji vodi zajednica nakon niza godina primjene dokazao svoju korisnost u promicanju razvoja ribarstva, akvakulture i ruralnih područja potpuno obuhvativši višesektorske potrebe za endogenim razvojem, podršku bi i u budućnosti trebalo nastaviti i pojačati.

(56)

U ribarstvenim i akvakulturnim sektorima, lokalni razvoj koji predvodi zajednica trebao bi poticati inovativne pristupe stvaranju rasta i radnih mjesta, posebno dodavanjem vrijednosti proizvodima ribarstva te diversifikacijom lokalnog gospodarstva prema novim gospodarskim aktivnostima, uključujući aktivnosti u okviru „plavog rasta” i šire pomorske sektore.

(57)

Održiv razvoj sektora ribarstva i akvakulture trebao bi doprinijeti postizanju općih ciljeva strategije Europa 2020., kao što su promicanje socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva, stvaranja radnih mjesta te poticanja inovacija na lokalnoj razini. Također bi trebao doprinositi postizanju cilja teritorijalne kohezije koji je jedan od glavni prioriteta UFEU.

(58)

Lokalni razvoj koji predvodi zajednica trebao bi se provoditi pristupom „odozdo prema gore” u okviru lokalnih partnerstva koja su sastavljena od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora i koja ispravno odražavaju lokalno društvo. Ovi su činitelji najbolje pozicionirani da sastave i provedu višesektorske strategije lokalnoj razvoja koji predvodi zajednica kako bi se zadovoljile potrebe njihovih lokalnih ribarstvenih područja. Važno je osigurati da nijedna interesna skupina nema više od 49 % glasačkih prava u tijelima koja donose odluke lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG-ovi).

(59)

Umrežavanje među lokalnim partnerstvima temeljno je obilježje tog pristupa. Suradnja među lokalnim partnerstvima stoga je važan razvojni alat koji bi EFPR trebao podržavati.

(60)

Podršku ribarstvenim područjima kroz EFPR trebalo bi koordinirati putem potpore lokalnom razvoju koji omogućuju ostali fondovi Unije, a trebala bi obuhvatiti sve aspekte pripreme i provedbe strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica i operacija FLAG-ova, kao i troškove animiranja lokalnog područja te vođenja lokalnog partnerstva.

(61)

Kako bi se osigurala održivost ribarstva i akvakulture na izuzetno konkurentnom tržištu, potrebno je utvrditi odredbe koje će osigurati podršku provedbi Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (14) i podršku za aktivnosti stavljanja na tržište i obrade koje provode gospodarski subjekti s ciljem postizanja optimalne vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture. Potrebno je posvetiti posebnu pažnju promicanju operacija koje integriraju aktivnosti proizvodnje, obrade i stavljanja na tržište u opskrbnom lancu ili koje se sastoje od inovativnih procesa ili metoda. Trebalo bi dati prednost organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača prilikom osiguravanja potpore. U slučaju planova proizvodnje i stavljanja na tržište, samo takve organizacije i udruženja trebali biti prihvatljivi za pomoć. S ciljem prilagodbe na novu politiku zabrane odbacivanja ulova, EFPR bi također trebao podržati obradu neželjenog ulova.

(62)

Uredba (EU) br. 1379/2013 predviđa mehanizam za riblje proizvode namijenjene ljudskoj prehrani s ciljem poticanja stabiliziranja tržišta. Kako bi se osigurao prijelaz s mehanizama intervencija na tržištu na novi naglasak na planiranje i upravljanje proizvodnim aktivnostima i aktivnostima stavljanja na tržište, sve potpore koje odobrava EFPR trebale bi završiti do 31. prosinca 2018.

(63)

Uzimajući u obzir sa sve veću konkurenciju s kojom se suočavaju se ribari malog priobalnog ribolova, EPRF bi trebao moći podržati poduzetničke inicijative ribara malog priobalnog ribolova koje daju dodanu vrijednost ulovu, posebice putem obrade ili izravnim stavljanjem na tržište takve ribe.

(64)

S obzirom na to da se ribolovne aktivnosti u najudaljenijim regijama Unije suočavaju s poteškoćama, osobito zbog svoje udaljenosti i posebnih klimatskih uvjeta, trebalo bi omogućiti da EFPR uzima u obzir posebne nedostatke takvih regija utvrđene u članku 349. UFEU-a.

(65)

Kako bi se održala konkurentnost određenih ribljih proizvoda iz najudaljenijih regija Unije u usporedbi sa sličnim proizvodima iz ostalih regija Unije, Unija je 1992. godine uvela mjere kompenzacije za povezane dodatne troškove u sektoru ribarstva. Mjere koje se primjenjuju za razdoblje od 2007. do 2013. utvrđene su u Uredbi (EZ) br. 791/2007. Potrebno je nastaviti pružati podršku kako bi se nadoknadili dodatni troškovi ulova, uzgoja, obrade i stavljanja na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija Unije od 1. siječnja 2014. tako da kompenzacije doprinesu zadržavanju ekonomske održivosti subjekata iz tih regija.

(66)

S obzirom na različite tržišne uvjete u najudaljenijim regijama, oscilacije u ulovu i stokovima te tržišnoj potražnji, dotične države članice bi same trebale utvrditi proizvode ribarstva koji su prihvatljivi za kompenzaciju, njihove najviše količine i kompenzacijske iznose u okviru cjelokupne dodjele sredstava po državi članici.

(67)

Države bi članice trebale biti ovlaštene prilagoditi popise i količine dotičnih proizvoda ribarstva te iznose kompenzacije u okviru cjelokupne dodjele sredstava po državi članici. Također bi trebale biti ovlaštene prilagoditi svoje planove kompenzacije ako je to opravdano promjenjivim uvjetima.

(68)

Države bi članice trebale postaviti kompenzacijske iznose na razini koja dopušta prikladnu kompenzaciju dodatnih troškova nastalih uslijed posebnih poteškoća koje imaju najudaljenije regije. Kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, taj bi iznos trebao biti proporcionalan dodatnim troškovima koje pomoć nadoknađuje. U ovu je svrhu također potrebno uzeti u obzir druge vrste javne intervencije koja utječe na razinu dodatnih troškova.

(69)

Od izuzetne je važnosti da države članice i gospodarski subjekti raspolažu sredstvima za obavljanje kontrole u skladu s visokim standardima i time osiguraju usklađenost s pravilima ZRP-a, a istodobno osiguravajući održivo iskorištavanje živih akvatičnih resursa. Trebalo bi stoga omogućiti da EFPR podržava države članice i subjekte u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (15). Uspostavljanjem kulture poštovanja pravila, ta bi potpora trebala doprinijeti održivom rastu.

(70)

Potpora pružena državama članicama temeljem Uredbe (EZ) br. 861/2006 s obzirom na rashode koji su nastali u vezi s provedbom sustava kontrole Unije, trebala bi se povećati u okviru EFPR-a s obzirom na logiku jedinstvenog fonda.

(71)

U skladu s općim ciljevima politike kontrole i provedbe Unije, prikladno je posvetiti najmanje moguće vremena kontroli ribarstva korištenjem patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera, što bi se trebalo detaljno utvrditi kako bi se osigurala osnova za potporu u okviru EFPR-a.

(72)

S obzirom na važnost suradnje između država članica u području kontrole, EFPR bi trebao moći pružiti podršku za tu svrhu.

(73)

Trebalo bi donijeti mjere za potporu prikupljanju, upravljanju i korištenju podataka o ribarstvu kako je utvrđeno u višegodišnjem programu Unije, posebice s ciljem pružanja potpore nacionalnim programima te upravljanju i korištenju podataka za znanstvene analize i provedbu ZRP-a. Potpora pružena državama članicama temeljem Uredbe (EZ) br. 861/2006 za rashode koji su povezani s prikupljanjem, upravljanjem i korištenjem podataka o ribarstvu, trebala bi se nastaviti u okviru EFPR-a s obzirom na logiku jedinstvenog fonda.

(74)

Dobre i učinkovite odluke o upravljanju ribarstvom u skladu sa ZRP-om trebalo bi poduprijeti aktivnostima istraživanja i suradnje, pružanjem znanstvenih i socio-ekonomskih mišljenja i savjeta potrebnih za provedbu i razvoj ZRP-a, uključujući u biogeografski osjetljivim područjima.

(75)

Također je važno podržati suradnju među državama članicama, kao i trećim zemljama prema potrebi, na području prikupljanja podataka u istom morskom bazenu, kao i suradnju s relevantnim međunarodnim znanstvenim tijelima.

(76)

Cilj je IPP-a poduprijeti održivo korištenje mora i oceana te razviti usklađeno, dosljedno i transparentno donošenje odluka o politikama koje utječu na oceane, mora, otoke, obalne i najudaljenije regije te pomorske sektore kako je izneseno u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija od 10. listopada 2007. naslovljenoj „Integrirana pomorska politika Europske unije”.

(77)

Potrebno je kontinuirano financirati provedbu i daljnji razvoj IPP-a za Uniju kako je i izneseno u Uredbi (EU) br. 1255/2011, u zaključcima Vijeća, u rezolucijama Europskog parlamenta i u mišljenjima Odbora regija. Očekuje se da će razvoj pomorstva kroz financijske potpore za mjere iza IPP imati značajan utjecaj u smislu gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.

(78)

EFPR bi trebao poticati promicanje integriranog pomorskog upravljanja na svim razinama, posebice putem razmjene najbolje prakse te daljnjeg razvoja i provedbe strategija za morske bazene. Cilj je tih strategija uspostava integriranog okvira za rješavanje zajedničkih izazova u europskim morskim bazenima te jačanje suradnje između zainteresiranih strana kako bi se postigla optimalna uporaba financijskih instrumenata i fondova Unije te doprinijelo gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji Unije. U tom kontekstu, mjere i mehanizmi koji imaju za cilj poboljšanje suradnje među državama članicama mogu uključivati prekograničnu i međusektorsku suradnju između pomorskih sektora, npr. aktivnosti u okviru Europskog foruma o funkcijama obalne straže, radi promicanja razmjene iskustava i najbolje prakse s ciljem postizanja učinkovitosti i usklađenosti, unutar okvira postojećeg relevantnog prava Unije.

(79)

EFPR bi također trebao podržavati daljnji razvoj alata kako bi se stvorile sinergije između inicijativa poduzetih u različitim sektorima i koje utječu na mora, oceane i obalna područja. Ovo se odnosi na integrirani pomorski nadzor (IPN) čiji je cilj poboljšati osviještenost o stanju u pomorstvu kroz pojačane i sigurne razmjene informacija između sektora. Međutim, operacije vezane uz pomorski nadzor u okviru dijela trećeg glave V. UFEU-a ne bi trebalo financirati putem EFPR-a.

(80)

Međusobna povezanost informacijskih sustava kojima upravljaju oni sektori može iziskivati koherentnu mobilizaciju vlastitih mehanizama financiranja u skladu s odredbama UFEU-a. Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim zonama važni su za održivi razvoj morskih područja i obalnih regija koji doprinose ciljevima upravljanja na temelju ekosustava i razvoju veza između kopna i mora. Ti su alati također važni za upravljanje različitim namjenama naših obala, mora i oceana kako bi se omogućio njihov održiv gospodarski razvoj i potaknulo prekogranično ulaganje, a provedba Direktive 2008/56/EZ nadalje će definirati granice održivosti ljudskih aktivnosti koje utječu na morski okoliš. Nadalje je potrebno poboljšati znanje o morskom svijetu te poticati inovacije omogućujući prikupljanje, slobodnu razmjenu, ponovno korištenje i širenje podataka koji se odnose na stanje oceana i mora.

(81)

EFPR bi također trebao podržavati održivi gospodarski razvoj, zapošljavanje, inovacije i konkurentnost u pomorskim sektorima te u obalnim regijama. Posebno je važno utvrditi regulatorne zapreke i nedostatke u kvalifikacijama koji sprječavaju rast u novim i perspektivnim pomorskim sektorima, kao i operacije čiji je cilj poticati ulaganja u tehnološke inovacije nužne za jačanje poslovnog potencijala morskih i pomorskih djelatnosti.

(82)

EFPR bi trebao biti komplementaran i usklađen s postojećim i budućim financijskim instrumentima koje su osigurale Unija i države članice na nacionalnoj i subnacionalnoj razini za promicanje održivog gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja, zaštite i održivog korištenja oceana, mora i priobalja, pružanje pomoći pri podupiranju učinkovitije suradnje između država članica i njihovih obalnih, otočnih i najudaljenijih regija, uzimajući u obzir prioritete i napredak nacionalnih i lokalnih projekata. EFPR bi se trebao usklađivati s ostalim politikama Unije koje mogu obuhvaćati pomorsku dimenziju, posebno s Europskim fondom za regionalni razvoj, Kohezijskim fondom i Europskim socijalnim fondom, kao i programom Obzor 2020. uspostavljenim Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

(83)

Za postizanje ciljeva ZRP-a na globalnoj razini, Unija ima aktivnu ulogu u radu međunarodnih organizacija. Stoga je ključno da Unija doprinosi aktivnostima takvih organizacija koje pomažu osigurati očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa na otvorenome moru i u vodama trećih zemalja. Potpora osigurana međunarodnim organizacijama na temelju Uredbe br. (EZ) 861/2006 trebala bi se nastaviti u okviru EFPR-a s obzirom na logiku jedinstvenog fonda.

(84)

Kako bi se poboljšalo upravljanje u okviru ZRP-a i osiguralo učinkovito funkcioniranje savjetodavnih vijeća, ključno je da savjetodavna vijeća imaju dostatno i stalno financiranje kako bi djelotvorno ispunjavala svoju savjetodavnu ulogu u okviru ZRP-a. Sukladno logici jedinstvenog fonda, potpora osigurana savjetodavnim vijećima u okviru EFPR-a trebala bi zamijeniti podršku odobrenu regionalnim savjetodavnim vijećima na temelju Uredbe (EZ) br. 861/2006.

(85)

Putem tehničke pomoći EFPR bi trebao olakšati provedbu operativnog programa između ostalog promicanjem inovativnih pristupa te praksi za jednostavnu i transparentnu provedbu. Tehnička pomoć bi također trebala uključiti uspostavljanje europske mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG-ovi) s ciljem izgradnje kapaciteta, širenja informacija, razmjene iskustva i poticanja suradnje među lokalnim partnerstvima.

(86)

U interesu uspješnog partnerstva i odgovarajućeg promicanja pomoći Unije, trebalo bi izraditi odredbu kojom se osigurava najveća moguća informiranost i obavješćivanje javnosti pomoći Unije. Tijela odgovorna za upravljanje pomoći trebala bi također biti odgovorna za tu informiranost i obavješćivanje javnosti kao i za izvještavanje Komisije o poduzetim mjerama u tom pogledu.

(87)

U odnosu na sve operacije koje se financiraju na temelju ove Uredbe, u okviru podijeljenog i izravnog upravljanja, potrebno je osigurati zaštitu financijskih interesa Unije pravilnom primjenom relevantnog zakonodavstva u vezi sa zaštitom tih interesa i osigurati provedbu odgovarajućih kontrola od strane država članica i Komisije.

(88)

Kako bi se riješilo pitanje posebnih uvjeta ZRP-a iz Uredbe (EU) br. 1380/2013 i doprinijelo usklađenosti s pravilima ZRP-a, trebalo bi utvrditi odredbe dodatne pravilima o prekidu roka za plaćanje, kako je određene Uredbom (EU) br. 1303/2013. Kada država članica ili gospodarski subjekt ne postupaju u skladu sa svojim obvezama u okviru ZRP-a ili kada Komisija ima dokaze koji upućuju na takav nedostatak usklađenosti, Komisiji bi trebalo omogućiti da, kao mjeru opreza, prekine rokove plaćanja.

(89)

Osim mogućnosti prekida roka plaćanja te kako bi se izbjegao očiti rizik financiranja neprihvatljivih rashoda, Komisiji bi trebalo omogućiti da suspendira plaćanja u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice.

(90)

Operativni programi trebali bi podlijegati praćenju i evaluaciji u svrhu poboljšanja njihove kvalitete i pokazivanja njihovih postignuća. Komisija bi trebala uspostaviti okvir za sustav zajedničkog praćenja i evaluacije čime bi se, između ostalog, osiguralo da relevantni podaci budu pravovremeno dostupni. U tom bi kontekstu trebalo odrediti popis pokazatelja te bi Komisija trebala ocijeniti učinak politike EFPR-a u vezi sa specifičnim ciljevima.

(91)

Odgovornost za praćenje provedbe operativnog programa trebala bi biti podijeljena između upravljačkog tijela i odbora za praćenje uspostavljenog u tu svrhu. U tu je svrhu potrebno utvrditi odgovornosti upravljačkog tijela odnosno odbora za praćenje. Praćenje operativnog programa trebalo bi uključivati sastavljanje godišnjeg izvješća o provedbi koje bi se trebalo slati Komisiji.

(92)

S ciljem poboljšanja dostupnosti i transparentnosti informacija o mogućnostima financiranja i korisnicima projekata, u svakoj bi državi članici trebala biti dostupna jedinstvena internetska stranica ili internetski portal koji bi pružali informacije o operativnom programu, uključujući popise operacija koje su podržane u okviru operativnog programa. Takve internetske stranice svih država članica također bi morale biti dostupne preko službenih stranica Unije kako bi se građanima iz različitih država članica olakšao pristup svim podacima koje su objavile države članice. Te bi informacije trebale dati jasnu, opipljivu i konkretnu sliku široj javnosti, posebno poreznim obveznicima Unije, o tome kako se sredstva Unije troše u okviru EFPR-a. Osim tog cilja, objavljivanje relevantnih podataka trebalo bi služiti svrsi daljnjeg objavljivanja mogućnosti o podnošenju prijava za dobivanje sredstava Unije. Ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17), takvo objavljivanje može uključivati imena fizičkih osoba u skladu s nacionalnim pravom država članica.

(93)

Kako bi se dopunili i izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, ovlaštenje za donošenje akata sukladno članku 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu određivanja relevantnih datuma početka i završetka razdoblja u vezi s kriterijima prihvatljivosti zahtjeva, podešavanja postotaka koji se tiču indikativne raspodjele sredstava između općih ciljeva u sklopu izravnog upravljanja, definiranja prihvatljivih operacija i troškova mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti, određivanju prihvatljivih troškova ulaganja povezanih s higijenom, zdravljem i sigurnošću i ulaganja u vezi s uvjetima rada, opreme na plovilu ili osobne opreme, definiranja prihvatljivih troškova operacija zaštite i obnavljanja morske bioraznolikosti i ekosustava u okviru održivih ribolovnih aktivnosti, definiranja troškova prihvatljivih za potporu u pogledu ulaganja u opremu ili ulaganja na plovilu s ciljem smanjenja emisija onečišćujućih tvari ili stakleničkih plinova i povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, utvrđivanja kriterija za izračun dodatnih troškova koji proizlaze iz posebnih poteškoća koje imaju najudaljenije regije, određivanja slučajeva neusklađenosti država članica koji mogu izazvati prekid roka plaćanja ili suspenziju plaćanja, utvrđivanja kriterija za uvođenje razine financijske korekcije koja se primjenjuje i kriterija za primjenu paušalnih ili ekstrapoliranih korekcija i utvrđivanja sadržaja i oblikovanja zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju.

(94)

Kako bi se olakšao neometan prijelaz sa sustava uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1198/2006 na sustav koji se uspostavlja ovom Uredbom, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebalo bi delegirati Komisiji vezano uz uspostavu prijelaznih odredbi.

(95)

Pri donošenju delegiranih akata u skladu s ovom Uredbom, od posebne je važnosti da Komisija tijekom svojih pripremnih radnji obavi odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini. Komisija bi kod pripreme i sastavljanja delegiranih akata trebala osigurati istovremenu, pravodobnu i odgovarajuću dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(96)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebale biti dodijeljene provedbene ovlasti u odnosu na određivanje godišnje raspodjele, za svaku državu članicu, globalnih resursa dostupnih za obveze u okviru podijeljenog upravljanja, odobravanje operativnih programa i njihove izmjene, odobravanje planova rada za prikupljanje podataka, donošenje godišnjih programa rada povezanih s tehničkom pomoći na inicijativu Komisije, utvrđivanje postojanja dokaza koji ukazuju na ozbiljnu neusklađenost s obvezama iz ZRP-a, suspenzije svih ili određenih privremenih plaćanja iz operativnog programa i odluka kojima se provode financijske korekcije otkazivanjem svih ili određenih dijelova pomoći Unije operativnom programu. Komisija bi te provedbene akte trebala donijeti bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (18).

(97)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebale biti dodijeljene i provedbene ovlasti s obzirom na prezentaciju elemenata operativnog programa, pravila o postupcima, format i vremenske rokove za koji se tiču odobravanja te podnošenja i odobravanja izmjena operativnih programa, godišnji program rada iz poglavlja I. i II. glave VI., strukturu plana kompenzacije za najudaljenije regije, zahtjev za različite postotne bodove intenziteta javne potpore, modela koje države članice trebaju koristiti za podnošenje financijskih podataka Komisiji, određivanje konkretnih pokazatelja za prioritete Unije, pravila o informacijama koje trebaju slati države članice kao i o podatkovnim potrebama i sinergijama između potencijalnih izvora podataka, formatu i prezentaciji godišnjih izvješća o provedbi i elementima koje treba uključiti u ex-ante izvješća o evaluaciji. Ove bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 i trebalo bi koristiti postupak ispitivanja.

(98)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiju bi nadalje trebalo ovlastiti za donošenje provedbenih akata u vezi s donošenjem i detaljnim određivanjem mogućih promjena stvarnih prioriteta Unije za provedbu i kontrolu, o utvrđivanju pravila za prezentiranje podataka pruženih od strane upravljačkih tijela, tehničkim obilježjima mjera informiranja i promidžbe djelovanja, te upute za oblikovanje simbola te definiranje standardnih boja. Ove bi ovlasti trebalo primjenjivati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011. Kako bi se osigurao jednostavniji i brži postupak, trebalo bi koristiti savjetodavni postupak.

(99)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice imajući u vidu opseg i učinke operacija koje treba financirati u okviru operativnih programa i strukturnih problema koji se pojavljuju pri razvoju sektora ribarstva, akvakulture i pomorstva te s obzirom na ograničene financijske resurse država članica, nego se oni zbog opsega i učinka djelovanja operacija financiranih kroz operativne programe na bolji način mogu ostvariti na razini Unije pružanjem višegodišnje financijske pomoći usmjerene na relevantne prioritete, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. U EU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(100)

Novi sustav potpore koji osigurava ova Uredba zamjenjuje sustave potpore uspostavljen Uredbom (EZ) br. 2328/2003, Uredbom (EZ) br. 1290/2005, Uredbom (EZ) br. 861/2006, Uredbom (EZ) br. 1198/2006, Uredbom (EZ) br. 791/2007, Uredbom (EU) br. 1255/2011, i člankom 103. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Stoga bi te uredbe i tu odredbu trebalo staviti izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014. Međutim, ova Uredba ne bi trebala utjecati na nastavak ili izmjenu pomoći koju je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EZ) br. 1198/2006 ili bilo kojeg drugog propisa koji se primjenjuje na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013.

(101)

Primjereno je uskladiti razdoblje primjene ove Uredbe s razdobljem primjene Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stoga, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2014.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

GLAVA I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom određuju se financijske mjere Unije za provedbu:

(a)

zajedničke ribarstvene politike (ZRP);

(b)

relevantnih mjera u vezi s pravom mora;

(c)

održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja i ribolova na unutarnjim vodama; i

(d)

i integrirane pomorske politike (IPP).

Članak 2.

Geografsko područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na operacije koje se provode na području Unije, osim ako je izričito drukčije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 3.

Definicije

1.   U svrhu ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članka, primjenjivat će se definicije navedene u članku 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, članku 5. (EU) br. 1379/2013 i u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i članku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.   Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„zajedničko okruženje za razmjenu informacija” (CISE) znači mreža sustava s decentraliziranom strukturom uspostavljena za razmjenu informacija među korisnicima s ciljem poboljšanja informiranosti o stanju aktivnosti na moru;

2.

„međusektorske operacije” znači inicijative od uzajamne koristi za različite sektore i/ili sektorske politike, kako je navedeno u UFEU-ue, a koje se ne mogu u cijelosti postići putem mjera obuhvaćenih u okviru relevantnih područja politika;

3.

„elektronički sustav za bilježenje i izvješćivanje” (ERS) znači sustav za elektroničko bilježenje podataka i izvješćivanje o podacima kako je navedeno u Uredbi (EZ) br. 1224/2009;

4.

„Europska mreža nadgledanja i prikupljanja podataka o moru” znači mrežu koja integrira relevantne nacionalne programe pomorskih promatranja i podatkovne programe u zajednički i dostupan europski resurs;

5.

„ribarstveno i akvakulturno područje” znači područje uz obalu mora, rijeke ili jezera ili područje koje uključuje ribnjake ili riječni sliv sa značajnom razinom zaposlenosti u sektoru ribarstva ili akvakulture, koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu te ga je kao takvog imenovala država članica;

6.

„ribar” znači svaka osoba koja se bavi aktivnostima komercijalnog ribolova, kako to priznaje država članica;

7.

„ribolov u unutarnjim vodama” znači ribolovne aktivnosti koje se u komercijalne svrhe odvija u unutarnjim vodama pomoću plovila ili drugih naprava, uključujući one koje se koriste za ribolov na ledu;

8.

„integrirano upravljanje obalnim zonama” znači strategije i mjere poput onih koje su opisane u Preporuci Europskog parlamenta i Vijeća (19);

9.

„integrirano pomorsko upravljanje” podrazumijeva koordinirano upravljanje svim sektorskim politikama na razini Unije koje utječu na oceane, mora i obalna područja;

10.

„integrirana pomorska politika” (IPP) znači politika Unije čiji je cilj podupirati usklađeno i koherentno donošenje odluka s ciljem jačanja održivog razvoja, gospodarskog rasta i društvene kohezije u državama članicama, posebno u pogledu obalnih, otočnih i najudaljenijih regija Unije, kao i pomorskih sektora, kroz koherentne pomorske politike i odgovarajuću međunarodnu suradnju;

11.

„integrirani pomorski nadzor” (IPN) znači inicijativa Unije s ciljem poboljšanja djelotvornosti i učinkovitosti u aktivnostima nadzora s obzirom na europska mora putem razmjene informacija te međusektorske i prekogranične suradnje;

12.

„pomorsko prostorno planiranje” znači postupak kojim relevantne vlasti države članice analiziraju i organiziraju ljudske aktivnosti u morskim područjima kako bi se postigli okolišni, gospodarski i društveni ciljevi;

13.

„mjera” znači niz operacija;

14.

„mali priobalni ribolov” znači ribolov koji obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja ne koriste vučnu ribolovnu opremu iz popisa u tablici 3. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 26/2004 (20) od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Unije;

15.

„plovila koja djeluju isključivo u unutarnjim vodama” znače plovila koja se koriste za komercijalni ribolov u unutarnjim vodama i nisu uvrštena u registar ribarske flote Unije.

GLAVA II.

OPĆI OKVIR

POGLAVLJE I.

Osnivanje i ciljevi Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Članak 4.

Osnivanje

Ovime se osniva Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Članak 5.

Ciljevi

EFPR doprinosi postizanju sljedećih ciljeva:

(a)

promicanju konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture;

(b)

poticanju provedbe ZRP-a;

(c)

promicanju uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja;

(d)

poticanju razvoja i provedbe IPP-a Unije na način koji nadopunjuje kohezijsku politiku i ZRP.

Provođenje tih ciljeva ne smije rezultirati povećavanjem ribolovnog kapaciteta.

Članak 6.

Prioriteti Unije

EFPR doprinosi strategiji Europa 2020. te provedbi ZRP-a. EFPR-om nastavlja se provođenje sljedećih prioriteta Unije za održivi razvoj ribarstva i akvakulture i povezanih aktivnosti, koji odražavaju relevantne tematske ciljeve iz Uredbe (EU) br. 1303/2013:

1.

Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva putem sljedećih posebnih ciljeva:

(a)

smanjenja utjecaja ribolova na morski okoliš, uključujući izbjegavanje i smanjenje, u najvećoj mogućoj mjeri, neželjenog ulova;

(b)

zaštite i očuvanja akvatične bioraznolikosti i akvatičnih ekosustava;

(c)

osiguravanja ravnoteže između ribolovnih kapaciteta i raspoloživih ribolovnih mogućnosti;

(d)

jačanja konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave ribarstvom, uključujući flote za mali priobalni ribolov i poboljšanje zaštite na radu ili radnih uvjeta;

(e)

pružanja potpore jačanju tehnološkog razvoja i inovacija koje uključuju povećanje energetske učinkovitosti i prijenosa znanja;

(f)

razvoj stručnog usavršavanja, novih stručnih vještina i cjeloživotno učenje.

2.

Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture putem sljedećih posebnih ciljeva:

(a)

pružanja podrške jačanju prijenosa tehnološkog razvoja, inovacija i znanja;

(b)

jačanja konkurentnosti i održivosti poduzeća koja se bave akvakulturom, uključujući poboljšanje sigurnosti ili radnih uvjeta, a pogotovo malih i srednjih poduzeća;

(c)

zaštite i očuvanja akvatičke bioraznolikosti i poboljšanje ekosustava povezanih s akvakulturom i promicanjem resursno učinkovite akvakulture;

(d)

promicanja akvakulture koja pruža visoku razinu zaštite okoliša, promicanja zdravlja i dobrobiti životinja te javnog zdravlja i sigurnosti;

(e)

razvoja stručnog usavršavanja, novih stručnih vještina i cjeloživotnog učenja.

3.

Poticanje provedbe ZRP-a putem sljedećih posebnih ciljeva:

(a)

poboljšanja i pružanja znanstvenih spoznaja kao i poboljšanja prikupljanja i upravljanja podacima;

(b)

pružanja potpore za praćenje, kontrolu i provedbu, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave bez dodatnog administrativnog opterećenja.

4.

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

5.

Poticanjem stavljanja na tržište i prerade putem sljedećih posebnih ciljeva:

(a)

poboljšanja organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture;

(b)

poticanja ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište.

6.

Poticanjem provedbe IPP-a.

POGLAVLJE II.

Podijeljeno i izravno upravljanje

Članak 7.

Podijeljeno i izravno upravljanje

1.   Mjere obuhvaćene glavom V. financiraju se putem EFPR-a u skladu s načelom podijeljenog upravljanja između Unije i država članica te na temelju zajedničkih pravila utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1303/2013.

2.   Mjere obuhvaćene glavom VI. financiraju se putem EFPR-a u skladu s načelom izravnog upravljanja.

POGLAVLJE III.

Opća načela pomoći u okviru podijeljenog upravljanja

Članak 8.

Državna potpora

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2. ovog članaka, članci 107., 108. i 109. UFEU-a primjenjuju se na potporu koju države članice dodjeljuju poduzećima u sektoru ribarstva i akvakulture.

2.   Međutim, članci 107., 108. i 109. UFEU-a ne odnose se na plaćanja koja vrše države članice na temelju i u skladu s ovom Uredbom koja pripadaju u područje primjene članka 42. UFEU-a.

3.   Nacionalne odredbe koje utvrđuju javno financiranje koje nadilazi odredbe ove Uredbe vezano uz plaćanja, kako je predviđeno stavkom 2., smatraju se cjelinom na temelju stavka 1.

4.   Za proizvode ribarstva i akvakulture nabrojene u Prilogu I. UFEU-a na koje se primjenjuju njegovi članci 107., 108. i 109., Komisija može, u skladu s člankom 108. UFEU-a, odobriti operativnu potporu za najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a u sektorima proizvodnje, prerade i prodaje proizvoda ribarstva i akvakulture, s ciljem ublažavanja posebnih ograničenja u tim regijama koja proizlaze iz njihove izoliranosti, otočne naravi i iznimne udaljenosti.

Članak 9.

Posebni ex ante uvjeti

Posebni ex ante uvjeti navedeni u Prilogu IV. primjenjuju se u sklopu EFPR-a.

POGLAVLJE IV.

Prihvatljivost prijava i neprihvatljive operacije

Članak 10.

Prihvatljivost prijava

1.   Ni jedna prijava koju je podnio gospodarski subjekt nije prihvatljiva za dodjelu potpore iz EFPR-a u određenom vremenskom razdoblju utvrđenom u skladu sa stavkom 4. ovog članka ako je nadležno tijelo ustanovilo da je dotični gospodarski subjekt:

(a)

počinio ozbiljan prekršaj na temelju članka 42. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (21) ili članka 90. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b)

bio uključen ili jest uključeni u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskih plovila koji se nalaze na Unijinom popisu NNN plovila kako je određeno u članku 40. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koja plove pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz članka 33. te Uredbe;

(c)

počinilo ozbiljan prekršaj ZRP-a koji je kao takav određen u drugom zakonodavstvu koje su donijeli Europski parlament i Vijeće.

(d)

počinilo kazneno djelo određeno u člancima 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (22), ako se podnosi zahtjev za potporu u okviru glave V. poglavlja II. ove Uredbe.

2.   Korisnik je nakon podnošenja zahtjeva dužan i dalje djelovati u skladu s uvjetima iz stavka 1. točki od (a) do (d) tijekom cijelog razdoblja provedbe operacije i tijekom razdoblja od pet godina nakon što je učinjeno konačno plaćanje tom korisniku.

3.   Prijava koju je podnio gospodarski subjekt smatra se neprihvatljivim u određenom vremenskom razdoblju utvrđenom na temelju stavka 4. ovog članka, ako je ustanovljeno od strane nadležnog tijela da je taj gospodarski subjekt počinio prijevaru, kako je definirano u članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (23) u kontekstu Europskog fonda za ribarstvo (EFR) ili EFPR-a.

4.   Sukladno članku 126., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata o:

(a)

utvrđivanju vremenskog razdoblja iz stavaka 1. i 2. ovog članka koji su razmjerni prirodi, težini, trajanju i ponavljanju ozbiljne povrede, prekršaja ili prijevare, a koji neće trajati kraće od jedne godine;

(b)

relevantnim datumima početka i završetka razdoblja navedenog u stavcima 1. i 3. ovog članka.

5.   Države članice zahtijevaju da gospodarski subjekti koji podnose prijavu u okviru EFPR-a dostave upravljačkom tijelu potpisanu izjavu kojom potvrđuju da poštuju kriterije navedene u stavku 1. ovog članka te navodeći da nisu počinili prijevaru u okviru EFR-a ili EFPR-a kako je navedeno u stavku 3. ovog članka. Države članice dužne su provjeriti vjerodostojnost izjave prije odobrenja operacije, na temelju informacija dostupnih u nacionalnom registru povreda iz članka 93. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 ili bilo kojih drugih dostupnih podataka.

Za potrebe prvog podstavka država članica pruža, na zahtjev druge države članice, informacije iz svog nacionalnog registra prekršaja navedenog u članku 93. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 11.

Neprihvatljive operacije

Sljedeće operacije nisu prihvatljive u okviru EFPR-a:

(a)

operacije za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe;

(b)

izgradnja novih ribolovnih plovila ili uvoz ribolovnih plovila;

(c)

privremeni ili trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, i osim ako je drukčije predviđeno u ovoj Uredbi;

(d)

istraživački ribolov;

(e)

prijenos vlasništva nad poduzećem;

(f)

izravno poribljavanje osim ako je izričito predviđeno kao mjera očuvanja pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja.

GLAVA III.

FINANCIJSKI OKVIR

Članak 12.

Izvršavanje proračuna

1.   Proračun Unije dodijeljen EFPR-u u okviru glave V. ove Uredbe izvršava se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.   Proračun Unije dodijeljen EFPR-u u okviru glave VI. ove Uredbe izvršava Komisija izravno u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (24).

3.   Bilo koje poništeno cjelokupno proračunsko izdvajanje ili dio proračunskog izdvajanja u okviru izravnog upravljanja od strane Komisije usklađuje se Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i prema potrebi s člankom 123. ove Uredbe.

4.   Načelo dobrog financijskog upravljanja primjenjuje se u skladu s člancima 30. i 53. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 13.

Proračunski resursi u okviru podijeljenog upravljanja

1.   Sredstva raspoloživa za obveze iz EFPR-a za razdoblje od 2014. do 2020. u okviru podijeljenog upravljanja iznose 5 749 331 600 EUR u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga II.

2.   4 340 800 000 EUR od proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se održivom razvoju ribarstva, akvakulture i ribarstvenih područja, za mjere povezane sa stavljanjem na tržište i preradom te za tehničku pomoć na inicijativu država članica iz glave V. poglavlja I., II., III., IV. i VII., s iznimkom članka 67.

3.   580 000 000 EUR od proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuju se mjerama kontrole i provedbe iz članka 76.

4.   520 000 000 EUR od proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuju se mjerama za prikupljanje podataka iz članka 77.

5.   192 500 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se kompenzacijama za najudaljenije regije iz glave V. poglavlja V. Te kompenzacije ne prelaze, na godišnjoj razini:

(a)

6 450 000 EUR za Azore i Madeiru;

(b)

8 700 000 EUR za Kanarske otoke;

(c)

12 350 000 EUR za francuske najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a.

6.   44 976 000 EUR od proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuju se potpori za skladištenje iz članka 67.

7.   71 055 600 EUR od proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuju se mjerama za IPP iz glave V. poglavlja VIII.

8.   Države članice mogu koristiti sredstva iz stavka 3. za mjere obuhvaćene stavkom 4. i obratno.

Članak 14.

Proračunska sredstva u okviru izravnog upravljanja

1.   Sredstva raspoloživa za izdvajanje iz EFPR-a za razdoblje od 2014. Do 2020. s obzirom na mjere u okviru izravnog upravljanja u skladu s poglavljima od I. do III. glave VI. iznose 647 275 400 EURu tekućim cijenama.

2.   Za potrebe glave VI. poglavlja I. i II. indikativna raspodjela sredstava po ciljevima određenih u člancima 82. i 85. utvrđena je u Prilogu III.

3.   Komisija može odstupiti od okvirnih postotaka iz stavka 2., no ne više od 5 % vrijednosti financijske omotnice u svakom slučaju.

4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 126. za prilagodbu okvirnog postotaka utvrđenih u Prilogu III.

Članak 15.

Preispitivanje u sredini programskog razdoblja

Komisija preispituje provedbu glave VI. poglavlja I. i II., uključujući potrebu za indikativnom raspodjelom sredstava iz Priloga III. te, do 30. lipnja 2017., podnosi Europskom parlamentu i Vijeću privremeno evaluacijsko izvješće o postignutim rezultatima i kvalitativnim i kvantitativnim aspektima EFPR-a.

Članak 16.

Financijska raspodjela za podijeljeno upravljanje

1.   Sredstva raspoloživa za obveze država članica iz članka 13. stavaka od 2. do 7. za razdoblje od 2014. do 2020., kako je navedeno u tablici u Prilogu II. utvrđuju se na temelju sljedećih objektivnih kriterija:

(a)

u vezi s glavom V. uz iznimke članaka 76. i 77.:

i.

razina zaposlenosti u sektorima ribarstva te morske i slatkovodne akvakulture, uključujući zaposlenost u povezanim djelatnostima prerade,

ii.

razina proizvodnje u sektorima ribarstva te morske i slatkovodne akvakulture, uključujući povezane djelatnosti prerade, i

iii.

udio flote za mali priobalni ribolov u cjelokupnoj ribarskoj floti;

(b)

u vezi s člancima 76. i 77.:

i.

opseg zadaća kontrole predmetnih država članica uzimajući u obzir veličinu nacionalne ribarske flote i veličinu morskog područja nad kojim se provodi kontrola, količinom iskrcaja te vrijednošću uvoza iz trećih zemalja;

ii.

raspoloživi resursi za kontrolu u usporedbi s opsegom zadaća kontrole države članice, pri čemu se raspoloživa sredstva određuju uzimajući u obzir broj kontrola izvedenih na moru i broj inspekcija pri iskrcaju;

iii.

opseg zadaća dotičnih država članica koje se odnose na prikupljanje podataka, uzimajući u obzir veličinu nacionalne ribolovne flote, količinom iskrcaja i proizvodnje u akvakulturi, količinom aktivnosti znanstvenog praćenja na moru i brojem anketa u kojima sudjeluje država članica; i

iv.

raspoloživi resursi za prikupljanje podataka u usporedbi s opsegom zadaća prikupljanja podataka države članice, pri čemu se raspoloživi resursi približno određuju uzimajući u obzir ljudske resurse i tehnička sredstva potrebna za provedbu nacionalnog programa uzorkovanja za prikupljanje podataka.

(c)

u vezi sa svim mjerama, prethodna dodjeljivanja sredstava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1198/2006 i prethodnu potrošnju u skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2006.

2.   Komisija donosi provedbeni aktima određuje godišnju raspodjelu globalnih resursa po državi članici.

GLAVA IV

PROGRAMIRANJE

POGLAVLJE I.

Programiranje mjera financiranih u okviru podijeljenog upravljanja

Članak 17.

Priprema operativnih programa

1.   Svaka država članica priprema jedinstveni operativni program za provođenje prioriteta Unije određenih u članku 6. koji se sufinanciraju iz EFPR-a.

2.   Država članica utvrđuje operativni program u uskoj suradnji s partnerima iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.   Za potrebe odjeljka operativnog programa iz članka 18. stavka 1. točke (n) Komisija, do 31. svibnja 2014., provedbenim aktima donosi stvarne prioritete Unije za politiku provedbe i kontrole. Ovi provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 127. stavka 2.

Članak 18.

Sadržaj operativnog programa

1.   Osim elemenata iz članka 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013, operativni program uključuje:

(a)

analizu stanja u smislu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji te utvrđivanje potreba koje je potrebno zadovoljiti u zemljopisnom području, prema potrebi uključujući, prema potrebi, morske bazene, obuhvaćenom programom;

Analiza je strukturirana na podlozi relevantnih prioriteta Unije određenih u članku 6. ove Uredbe te je, prema potrebi, usklađena s Višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za akvakulturu iz članka 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i napretkom učinjenim u postizanju dobrog stanja okoliša kroz izradu i provedbu morske strategije iz članka 5. Direktive 2008/56/EZ. Specifične potrebe povezane s radnim mjestima, okolišom, ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu tim klimatskim promjenama te promicanje inovacija, ocjenjuju se u odnosu na prioritete Unije, s ciljem utvrđivanja najrelevantnijih odgovora na razini svakog prioriteta povezanih s relevantnim područjem;

(b)

opis strategije u smislu članka 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o zajedničkim odredbama, iz koje proizlazi da:

i.

su za svaki od prioriteta Unije obuhvaćen programom određeni odgovarajući ciljevi na temelju skupnih pokazatelja iz članka 109. ove Uredbe;

ii.

izbor relevantnih mjera logično slijedi iz svakog prioriteta Unije uključenog u program, uzimajući u obzir zaključke ex-ante evaluacije te analize iz točke (a) ovog stavka. S obzirom na mjere trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti u skladu s člankom 34. ove Uredbe, takav opis strategije mora sadržavati ciljeve i mjere za smanjenje ribolovnog kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Također se uključuje opis metode za izračun kompenzacije koja se odobrava u skladu s člancima 33. i 34. ove Uredbe;

iii.

je dodjela financijskih sredstava za prioritete Unije obuhvaćene programom opravdana i prikladna za postizanje postavljenih ciljeva;

(c)

prema potrebi, specifične potrebe područja obuhvaćenih mrežom Natura 2000. uspostavljenom Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (25) i doprinos programa uspostavi koherentne mreže područja za obnovu ribljih stokova kako je navedeno u članku 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d)

ocjenu posebnih ex ante uvjeta za potrebe članka 11. i Priloga IV. ovoj Uredbi te, prema potrebi, aktivnosti iz članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(e)

opis okvira uspješnosti u smislu članka 22. i Priloga II. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(f)

popis odabranih mjera koje su organizirane prema prioritetima Unije;

(g)

popis kriterija za odabir ribarstvenih i akvakulturnih područja iz glave V. poglavlja III.;

(h)

popis kriterija za odabir strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica iz glave V. poglavlja III.;

i.

u državama članicama u kojima se više od tisuću plovila može smatrati ribarskim plovilima za mali priobalni ribolov, akcijski plan za razvoj, konkurentnost i održivost malog priobalnog ribolova;

(j)

zahtjeve u pogledu evaluacije i plan evaluacije iz članka 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i aktivnosti koje se poduzimaju za zadovoljavanje utvrđenih potreba;

(k)

financijski plan koji se priprema u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu s provedbenim aktom Komisije iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe koji uključuje:

i.

tablicu koja određuje ukupan doprinos EFPR-a planiranog za svaku godinu;

ii.

tablicu u kojoj se navode primjenjivi resursi EFPR-a i stopa sufinanciranja u okviru prioriteta Unije određenog u članku 6. ove Uredbe i tehnička pomoć. Odstupajući od općeg pravila utvrđenog u članku 94. stavku 1. ove Uredbe, u toj se tablici, prema potrebi, zasebno navode resursi EFPR-a i stope sufinanciranja, koje se primjenjuju za potporu iz članaka 33., 34., članka 41. stavka 2., članaka 67. i 70., članka 76. stavka 2. točaka od (a) do (d) te od (f) do (l), članka 76. stavka 2. točke (e) i članka 77. ove Uredbe.

(l)

informacije o komplementarnosti i koordiniranju s ESI fondovima i drugim relevantnim Unijinim i nacionalnim instrumentima financiranja;

(m)

načine njegove provedbe operativnog programa uključujući:

i.

imenovanje tijela iz članka 123. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te, u svrhu informiranja, sažet opis sustava upravljanja i kontrole;

ii.

opis uloga FLAG-a, upravljačkog tijela ili imenovanog tijela za sve provedbene zadatke povezane sa strategijom lokalnog razvoja koji predvodi zajednica;

iii.

opis postupaka praćenja i evaluacije, kao i opći sastav odbora za praćenje iz članka 48. Uredbe (EU) br. 1303/2013.;

iv.

odredbe kojima se osigurava promidžba programa u skladu s člankom 119. ove Uredbe;

(n)

popis partnera iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i rezultate savjetovanja s tim partnerima;

(o)

za postizanje veće usklađenosti kroz kontrolu iz članka 6. stavka 3. točke (b) i u skladu s prioritetima koje je Komisija donijela u skladu s člankom 17. stavkom 3.:

i.

popis tijela koja primjenjuju sustav kontrole, inspekcije i provedbe te kratak opis njihovih ljudskih i financijskih resursa koji su dostupni za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva, njihovu glavnu opremu koja je dostupna za kontrolu, inspekciju i provedbu ribarstva posebice broj plovila, zrakoplova i helikoptera;

ii.

opće ciljeve mjera kontrole koje se trebaju provesti koristeći skupne pokazatelje koji se utvrđuju u skladu s člankom 109.;

iii.

specifične ciljeve koje je potrebno ostvariti u skladu s prioritetima Unije određenima u članku 6. te detaljne informacije po kategorijama tijekom razdoblja programiranja;

(p)

u svrhu prikupljanja podataka za održivo upravljanje ribarstvom iz članka 6. stavka 3. točke (a) te u skladu s višegodišnjim programom Unije iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 199/2008:

i.

opis aktivnosti prikupljanja podataka. u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

ii.

opis metoda pohrane podataka, upravljanje podacima i korištenje podataka;

iii.

opis sposobnosti postizanja dobrog financijskog i administrativnog upravljanja prikupljenim podacima.

Odjeljak operativnog programa naveden u točki (p) nadopunjuje se u skladu s člankom 23. ove Uredbe.

2.   Operativni program uključuje metode za izračun pojednostavljenih troškova iz članka 67. stavka 1. točaka od (b), (c), i (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 te dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda u skladu s člankom 96. ove Uredbe i metodu za izračun kompenzacije u skladu s relevantnim kriterijima za svaku aktivnost izvedenu u skladu s člankom 40. stavkom 1., i člancima 53., 54. i 55., člankom 56.stavkom 1. i člankom 67. ove Uredbe. Prema potrebi, trebalo bi također uključiti informacije o plaćanju predujma FLAG-ovima u skladu s člankom 62 ove Uredbe.

3.   Komisija provedbenim aktima donosi pravila za prezentaciju elemenata iz stavaka 1. i 2 ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

Članak 19.

Odobrenje operativnog programa

1.   U skladu s člankom 25. Uredbe o (EU) br. 1303/2013, Komisija donosi provedbeni akt kojim odobrava operativni program.

2.   U svrhu donošenja provedbenih akata iz stavka 1. ovog članka Komisija je dužna ispitati hoće li se mjerama iz članka 18. stavka 1. točke (c) podtočke ii. djelotvorno ukloniti utvrđeno prekoračenje kapaciteta.

Članak 20.

Izmjena operativnog programa

1.   Komisija donosi provedbene akte kojima odobrava izmjenu operativnog programa.

2.   Kako bi se prilagodila novim potrebama za kontrolom, Komisija može svake dvije godine donijeti provedbene akte s detaljnim opisom svih promjena u prioritetima Unije u politici provedbe i kontrole iz članka 17. stavka 3. te povezanim prihvatljivim operacijama kojima treba dati prioritet. Ti provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 127. stavka 2.

3.   Države članice mogu predložiti izmjene svojih operativnih programa, uzimajući u obzir nove prioritete utvrđene u provedbenim aktima iz 2. stavka ovog članka. U skladu s načelom proporcionalnosti, izmjene operativnog programa podliježu pojednostavljenoj proceduri donesenoj u skladu s člankom 22. stavkom 2.

Članak 21.

Planovi rada za prikupljanje podataka

1.   Za potrebe primjene članka 18. stavka 1. točke (o) ove Uredbe, države članice Komisiji elektroničkim putem podnose planove rada za prikupljanje podataka u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 199/2008 do 31. listopada godine koja prethodi godini u kojoj se plan rada treba provoditi, osim ako je postojeći plan i dalje važeći o čemu obavještavaju Komisiju. Sadržaj tih planova usklađen je s člankom 4. stavkom 2. te Uredbe.

2.   Komisija donosi provedbeni akt kojim odobrava planove rada iz stavka 1. do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se plan rada treba provoditi.

Članak 22.

Pravila o postupcima i vremenskim rasporedima

1.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima određuje pravila o postupcima, obliku i rokovima za:

(a)

odobrenje operativnih programa;

(b)

podnošenje i odobrenje prijedloga o izmjenama operativnih programa, uključujući njihovo stupanje na snagu i učestalost podnošenja tijekom programskog razdoblja;

(c)

podnošenje i odobrenje prijedloga izmjena kako je navedeno u članka 20. stavku 3.;

(d)

podnošenje planova rada za prikupljanje podataka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

2.   Postupci, oblik i rokovi moraju se pojednostavniti u slučaju:

(a)

izmjena operativnih programa koji se odnose na prijenos sredstava među prioritetima Unije ako prenesena sredstva ne prelaze 10 % iznosa dodijeljenog za prioritet Unije;

(b)

izmjena operativnih programa koji se odnose na uvođenje ili povlačenje mjera ili vrsta relevantnih operacija te povezanih informacija i pokazatelja;

(c)

izmjena operativnih programa koji se odnose na promjene opisa mjera, uključujući promjene uvjeta prihvatljivosti;

(d)

izmjene navedene u članku 20. stavku 3. kao i u slučaju drugih izmjena odjeljka operativnog programa iz članka 18. stavka 1. točke (n).

3.   Stavak 2. ne primjenjuje se na mjere iz članaka 33., 34. te članka 41. stavka 2..

POGLAVLJE II.

Programiranje mjera financiranih u okviru izravnog upravljanja

Članak 23.

Godišnji program rada

1.   Za potrebe provedbe glave VI. Komisija provedbenim aktima donosi godišnje programe rada u skladu s ciljevima iz navedenih poglavlja. Za glavu VI. poglavlja I. i II. ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

2.   Godišnji program rada uključuje:

(a)

opis aktivnosti koje treba financirati i ciljeve svake aktivnosti koji su u skladu s ciljevima iz članaka 82. i 85. Program također sadrži iznos dodijeljen za svaku aktivnost, okvirni vremenski raspored provedbe kao i informacije o njihovoj provedbi;

(b)

za bespovratna sredstva i povezane mjere, ključne kriterije za evaluaciju, koji se određuju na način da se na najbolji način postignu ciljevi operativnog programa, te najveća stopa sufinanciranja.

GLAVA V.

MJERE FINANCIRANE U OKVIRU PODIJELJENOG UPRAVLJANJA

POGLAVLJE I.

Održivi razvoj ribarstva

Članak 24.

Specifični ciljevi

Financijska potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju posebnih ciljeva iz prioriteta Unije određenih u članku 6. stavku 1.

Članak 25.

Opći uvjeti

1.   Vlasnik ribarskog plovila koji je primio potporu iz ovog poglavlja ne smije prenijeti to plovilo izvan Unije najmanje pet godina nakon datuma stvarne isplate te potpore korisniku. Ako je u tom razdoblju plovilo preneseno, državi članici vraćaju se i neopravdano isplaćena sredstva, u iznosu razmjernom razdoblju tijekom koja je ispunjen zahtjev iz prve rečenice ovog stavka.

2.   Operativni troškovi nisu prihvatljivi osim ako drugačije nije izričito navedeno u ovom poglavlju.

3.   Ukupni financijski doprinos iz EFPR-a za mjere iz članaka 33. i 34. te za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora u skladu s člankom 41. ne prelaze viši od sljedeća dva praga:

(a)

6 000 000 EUR; ili

(b)

15 % financijske pomoći Unije koju je država članica dodijelila za prioritete Unije određene u članku 6. stavcima 1., 2. i 5.

4.   Ukupni financijski doprinos EFPR-a mjerama iz članka 29. stavka 4. ne prelazi 5 % financijske pomoći Unije dodijeljene po državi članici.

5.   Potpora vlasnicima plovila primljena na temelju članka 33. oduzima se od potpora dodijeljenih plovilu na temelju članka 34. za isto plovilo.

Članak 26.

Inovacije

1.   Kako bi se potaknule inovacije u ribarstvu, EFPR može podržati projekte čiji je cilj razvoj ili uvođenje novih ili znatno poboljšanih proizvoda i opreme, novih ili poboljšanih postupaka i tehnika te novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište.

2.   Operacije financirane u skladu s ovim člankom izvodi znanstveno ili tehničko tijelo, koje je priznala država članica ili Unija. To znanstveno ili tehničko tijelo potvrđuje rezultate takvih operacija, ili se one izvode u suradnji s tim tijelima.

3.   O rezultatima operacija financiranih u skladu s ovim člankom, država članica, u skladu s člankom 119. na odgovarajući način izvješćuje javnost.

Članak 27.

Savjetodavne usluge

1.   Kako bi se poboljšala cjelokupna uspješnost i konkurentnost gospodarskih subjekata te promicalo održivo ribarstvo, EFPR može podržati:

(a)

studije izvedivosti i savjetodavne usluge kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prihvatljivi za primanje potpore u okviru ovog poglavlja;

(b)

pružanje stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s naglaskom na ograničavanje i, ako je moguće, uklanjanje negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave;

(c)

pružanje stručnih savjeta o poslovnim strategijama i strategijama komercijalizacije.

2.   Studije izvedivosti, savjetodavne usluge i savjeti iz stavka 1. pružaju znanstvena, akademska, stručna ili tehnička tijela ili subjekti koji pružaju gospodarsko savjetovanje koji imaju potrebne kompetencije.

3.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se gospodarskim subjektima, organizacijama ribara, uključujući organizacije proizvođača ili javnopravna tijela.

4.   Ako potpora iz stavka 1. ne prelazi 4 000 EUR, korisnik se može odabrati ubrzanim postupkom.

Članak 28.

Partnerstva između znanstvenika i ribara

1.   Za poticanje prijenosa znanja između znanstvenika i ribara, EFPR može podupirati:

(a)

stvaranje mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja između jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara, u kojima mogu sudjelovati tehnička tijela;

(b)

aktivnosti koje se provode u okviru mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja iz točke (a).

2.   Aktivnosti iz stavka 1. točke (b) mogu uključivati aktivnosti prikupljanja podataka i upravljanja podacima, studije, pilot-projekte, širenje znanja i rezultata istraživanja, seminare i najbolje prakse.

3.   Potpora iz stavka 1. može se dodijeliti javnopravnim tijelima, ribarima, organizacijama ribara, FLAG-ovima i nevladinim organizacijama.

Članak 29.

Promicanje ljudskog kapitala i socijalnog dijaloga

1.   S ciljem promicanja ljudskog kapitala, stvaranja radnih mjesta i socijalnog dijaloga, EFPR može podupirati:

(a)

stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje, zajedničke projekte, širenje gospodarskih, tehničkih, regulatornih ili znanstvenih spoznaja i inovativnih praksi te stjecanje novih stručnih vještina, posebno onih povezanih s održivim upravljanjem morskim ekosustavima, higijenom, zdravljem, sigurnošću, aktivnostima u morskom sektoru, inovacijama i poduzetništvom;

(b)

umrežavanje, te razmjenu iskustava i najbolje prakse između zainteresiranih strana, uključujući i između organizacija koje promiču jednake mogućnosti između muškaraca i žena, te koje promiču ulogu žena u ribarskim zajednicama i nedovoljno zastupljene skupine uključene u mali priobalni ribolov ili ribolov s obale;

(c)

promicanje socijalnog dijaloga na Unijinoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini u koji su uključeni ribari, socijalni partneri i ostale relevantne zainteresirane strane.

2.   Potpora iz stavka 1. također se može pružati supružnicima samozaposlenih ribara ili, ako je i u opsegu u kojemu je to predviđeno nacionalnim pravom, životnim partnerima samozaposlenih ribara, pod uvjetima utvrđenim u članku 2. točki (b) Direktive 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća (26).

3.   Potpora iz stavka 1. točke (a) može se odobriti samo za osposobljavanje, u tijekom razdoblja od najviše dvije godine, osoba mlađih od 30 godina, koje dotična država članica priznaje kao nezaposlene („vježbenik”), na plovilu za mali priobalni ribolov u vlasništvu profesionalnog ribara u dobi od najmanje 50 godina, formalizirano ugovorom između vježbenika i vlasnika broda, ako taj ugovor priznaje dotična država članica, te uključujući tečajeve o održivim ribolovnim praksama i očuvanju morskih bioloških resursa kako su utvrđeni u Uredbi (EU) br. 1380/2013. Vježbenika na plovilu prati profesionalni ribar čija je dob najmanje 50 godina.

4.   Potpora iz stavka 3. odobrava se profesionalnim ribarima za pokrivanje plaća vježbenika i povezanih troškova te se izračunava u skladu s člankom 57. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uzimajući u obzir gospodarsko stanje i životni standard u dotičnoj državi članici. Navedena potpora ne može prelaziti najviši iznos od 40 000 EUR za svakog korisnika u programskom razdoblju.

Članak 30.

Diversifikacija i novi oblici prihoda

1.   EFPR može poduprijeti ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara kroz razvoj komplementarnih djelatnosti, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti o ribolovu.

2.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se ribarima koji:

(a)

podnesu poslovni plan za razvoj svojih novih aktivnosti;

(b)

imaju odgovarajuće stručne vještine koje se mogu steći putem operacija financiranih u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (a).

3.   Potpora iz stavka 1. odobrava se isključivo ako se komplementarne aktivnosti odnose na ribarevu osnovnu poslovnu djelatnost ribolova.

4.   Iznos potpore odobrene na temelju stavka 1. ne prelazi 50 % proračuna predviđenog u poslovnom planu za svaku operaciju i ne prelazi najviši iznos od 75 000 EUR za svakog korisnika.

Članak 31.

Potpora mladim ribarima za pokretanje poslovanja

1.   EFPR može pružati potporu mladim ribarima za pokretanje poslovanja.

2.   Potpora na temelju ovog članka može se dodijeliti isključivo u svrhu prve kupnje ribarskog plovila:

(a)

čija je dužina preko svega manja od 24 metra;

(b)

koje je opremljeno za morski ribolov;

(c)

čija je starost između 5 i 30 godina; te

(d)

koje pripada segmentu flote za koje je u izvješću o ribolovnom kapacitetu, iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, utvrđeno da je uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne tom segmentu.

3.   Za potrebe ovog članka, pojam „mladi ribar” znači fizička osoba koja po prvi puta želi kupiti ribolovno plovilo te koje u trenutku podnošenja prijave imaj manje od 40 godina te je radila kao ribar najmanje pet godina ili je stekla jednakovrijednu stručnu izobrazbu. Države članice mogu odrediti daljnje objektivne kriterije koje trebaju ispuniti mladi ribari kako bi mogli primiti potporu iz ovog članka.

4.   Potpora iz ovog članka ne prelazi 25 % troškova kupnje ribarskog plovila te ni u kojem slučaju ne iznosi više od 75 000 EUR po mladom ribaru.

Članak 32.

Zaštita zdravlja i sigurnost

1.   Za poboljšanje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, EFPR može podržati ulaganja u plovilo ili u individualnu opremu pod uvjetom da ta ulaganja nadilaze zahtjeve predviđene pravom Unije ili nacionalnim pravom.

2.   Potpora prema ovom članku dodjeljuje se ribarima ili vlasnicima ribarskih plovila.

3.   Ako se operacija sastoji od ulaganja u plovilo, potpora se ne dodjeljuje više od jedanput za istu vrstu ulaganja tijekom razdoblja programiranja za isto ribarsko plovilo. Ako se operacija sastoji od ulaganja u individualnu opremu, potpora se ne dodjeljuje više od jedanput za istu vrstu opreme tijekom razdoblja programiranja za istog korisnika.

4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 126. radi utvrđivanja vrsta operacija koje su prihvatljive u okviru stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

1.   EFPR može pružiti pomoć mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u sljedećim slučajevima:

(a)

provedba mjera Komisije ili hitnih mjera država članica iz članaka 12. odnosno 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjera očuvanja iz članka 7. te Uredbe, uključujući razdoblja biološkog oporavka;

(b)

neobnavljanje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njihovih protokola;

(c)

privremeni prestanak predviđen je u planu upravljanja donesenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (27) ili u višegodišnjem planu donesenom u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ako je, na temelju znanstvenih savjeta, potrebno smanjiti ribarstveni napor kako bi se postigli ciljevi iz članka 2. stavka 2. i članka 2. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Pomoć iz stavka 1. može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020.

3.   Pomoć iz stavka 1. dodjeljuje se samo:

(a)

vlasnicima ribarskih plovila Unije koja su registrirana kao aktivna i koja su provodila ribolovne aktivnosti na moru barem 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu; ili

(b)

ribarima koji su najmanje 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu radili na moru na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi privremeni prestanak.

4.   Sve ribolovne aktivnosti koje je obavljalo dotično ribolovno plovilo ili dotični ribari moraju biti djelotvorno suspendirane. Nadležno tijelo mora se uvjeriti da je dotično ribolovno plovilo prekinulo sve ribolovne aktivnosti tijekom privremenog prestanka.

Članak 34.

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

1.   EFPR može pružiti pomoć mjerama za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti isključivo uništenjem ribolovnih plovila pod uvjetom da je:

(a)

takvo uništenje obuhvaćeno operativnim programom iz članka 18.; i

(b)

trajni prestanak predviđen kao instrument akcijskog plana iz članka 35. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koji pokazuje da segment flote nije djelotvorno uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu.

2.   Potpora na temelju stavka 1. dodjeljuje se:

(a)

vlasnicima ribolovnih plovila Unije čija su plovila registrirana kao aktivna plovila i koja su provodila ribolovne aktivnosti na moru barem 90 dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu ili

(b)

ribarima koji su radili na moru na ribolovnom plovilu Unije na koje se odnosi trajni prestanak najmanje 90 dana godišnje tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

3.   Dotični ribari moraju učinkovito prestati sa svim ribolovnim aktivnostima. Dokaz djelotvornog prestanka ribolovnih aktivnosti korisnici takve pomoći podnose nadležnom tijelu. Kompenzacija se refundira na osnovi pro rata temporis ako se u razdoblju kraćem od dvije godine od datuma podnošenja zahtjeva za potporu ribar ponovno počne baviti ribolovnom aktivnošću.

4.   Potpora ovog članka može se dodijeliti do 31. prosinca 2017.

5.   Potpora na temelju ovog članka isplaćuje se samo nakon što je jednakovrijedni kapacitet trajno uklonjen iz registra ribarske flote Unije te nakon trajnog povlačenja povlastica za ribolov te ribolovnih ovlaštenja. Korisnik ne smije registrirati novo ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od primitka takve pomoći. Smanjenje kapaciteta kao ishod trajnog prestanka ribolovne aktivnosti slijedom javne potpore rezultira trajnim i jednakovrijednim smanjenjem gornjih granica ribolovnog kapaciteta utvrđenima u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.   Odstupajući od stavka 1., potpora se može odobriti za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti bez uništavanja, pod uvjetom da se prilagodi za aktivnosti koje ne uključuju komercijalni ribolov.

Pored toga i s ciljem očuvanja pomorske baštine, potpora se može odobriti za trajni prestanak a ribolovnih aktivnosti bez uništavanja u slučaju tradicionalnih drvenih brodova, pod uvjetom da ti brodovi zadrže funkciju očuvanja baštine na kopnu.

Članak 35.

Uzajamni fondovi za klimatske nepogode i okolišne incidente

1.   EFPR može dati potporu uzajamnim fondovima pri isplati novčanih kompenzacija ribarima za gospodarske gubitke uzrokovane klimatskim nepogodama, okolišnim incidentima kao i za troškove spašavanja ribara ili ribarskih brodova u slučaju nesreća na moru tijekom njihovih ribolovnih aktivnosti.

2.   Za potrebe stavka 1. pojam „uzajamni fond” znači sustav koji je akreditiran od strane države članice u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom za udružene ribare u svrhu njihova osiguranja, što omogućuje kompenzacijska plaćanja udruženim ribarima za gospodarske gubitke uzrokovane događajima iz stavka 1..

3.   Države članice osiguravaju izbjegavanje prekomjernih kompenzacija proizašlih zbog kombiniranja potpore iz ovog članka s drugim instrumentima Unije, nacionalnim instrumentima ili privatnim sustavima osiguranja.

4.   Kako bi imao pravo na potporu iz ovog članka, predmetni uzajamni fond:

(a)

ima akreditaciju nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(b)

primjenjuje transparentnu politiku u pogledu uplata sredstava u fond i isplata sredstava iz fonda;

(c)

primjenjuje jasna pravila u vezi s dodjeljivanjem odgovornosti u slučaju nastalih dugova.

5.   Države članice utvrđuju pravila za uspostavu i upravljanje uzajamnim fondovima, a posebno pravila za dodjelu kompenzacijskih plaćanja ribarima i za njihovu prihvatljivost za takvu kompenzaciju u slučaju klimatskih nepogoda, okolišnih incidenata ili nesreća na moru iz stavka 1., kao i za upravljanje i nadzor nad usklađenošću s tim pravilima. Države članice osiguravaju da propisi fondova predviđaju kazne za slučaj nemara od strane ribara.

6.   Nadležno tijelo države članice mora službeno priznati pojavu klimatske nepogode, okolišnih incidenata ili nesreća na moru iz stavaka 1. i 2.

7.   Naknade iz stavka 1. odnose se isključivo na iznose koji se u obliku financijske kompenzacije isplaćuju ribarima iz uzajamnog fonda. Administrativni troškovi za uspostavljanje fondova nisu prihvatljivi troškovi. Države članice mogu troškove prihvatljive za potporu ograničiti primjenom gornje granice po uzajamnom fondu.

8.   Naknada iz stavka 1. odobrava se isključivo za pokrivanje šteta uzrokovanih klimatskim nepogodama, okolišnim incidentima ili nesrećama na moru, koji iznose više od 30 % ukupnog godišnjeg prometa predmetnog poduzeća, izračunatih na temelju prosječnog prometa tog poduzeća tijekom prethodne tri kalendarske godine.

9.   Sredstva iz EFPR-a ne smiju se uplaćivati u inicijalni temeljni kapital.

10.   Ako države članice odluče ograničiti troškove koji su prihvatljivi za potporu primjenom gornjih granica po uzajamnom fondu, u svojim operativnim programima pružaju pojedinosti i obrazloženja o tim gornjim granicama.

Članak 36.

Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti

1.   Kako bi prilagodili ribolovne aktivnosti ribolovnim mogućnostima, EFPR može podržati planiranje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje sustavima dodjele ribolovnih mogućnosti.

2.   Potpora na temelju ovog članka dodjeljuje se tijelima javne vlasti, pravnim ili fizičkim osobama ili organizacijama ribara koje priznaje država članica, uključujući priznate organizacije proizvođača koje sudjeluju u kolektivnom upravljanju sustava iz stavka 1.

Članak 37.

Potpora osmišljavanju i provedbi mjera očuvanja i regionalnoj suradnji

1.   Kako bi se osiguralo učinkovito osmišljavanje i provedba mjera očuvanja iz članaka 7., 8., 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i regionalne suradnje iz članka 18. te Uredbe EFPR može poduprijeti:

(a)

osmišljavanje, razvoj i praćenje tehničkih i administrativnih sredstava potrebnih za razvoj i provođenje mjera očuvanja i regionalizacije;

(b)

sudjelovanje zainteresiranih strana i suradnju između država članica u osmišljavanju i provedbi mjera za očuvanje i regionalizaciju.

2.   EFPR može podupirati izravno poribljavanje na temelju stavka 1. samo ako se ono smatra mjerom očuvanja prema pravnom aktu Unije.

Članak 38.

Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta

1.   Kako bi se smanjio utjecaj ribolova na morski okoliš, poticala postupna eliminacija odbačenog ulova te olakšao prijelaz na održivo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) 1380/2013, EFPR može podržati ulaganja:

(a)

u opremu kojom se poboljšava selektivnost ribolovnih alata vezano uz veličinu ili vrstu;

(b)

u plovilo ili u opremu kojom se eliminira odbačeni ulov izbjegavanjem i smanjenjem slučajnog ulova komercijalnih stokova ili postupajući s slučajnim ulovom koji treba istovariti u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 1380/2013.

(c)

u opremu kojom se ograničavaju i, ako je to moguće, uklanjaju fizički i biološki učinci ribolova na ekosustav ili morsko dno;

(d)

u opremu kojim se štiti alat i ulov od sisavaca i ptica zaštićenih Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ili Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (28), pod uvjetom da se time ne ugrožava selektivnost ribolovnog alata i da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle tjelesne povrede grabežljivaca.

2.   Odstupajući od članka 11. točke (a), potpora iz stavka 1. može se dodijeliti za usidrene uređaje za privlačenje riba u najudaljenijim regijama pod pretpostavkom da se njima doprinosi održivom i selektivnom ribolovu.

3.   Potpora se ne dodjeljuje više od jedanput tijekom programskog razdoblja za istu vrstu opreme, na istom ribarskom plovilu Unije.

4.   Potpora se dodjeljuje samo ako alati ili ostala oprema iz stavka 1. su dokazano bolja pri selektivnosti u odnosu na veličinu ili imaju primjetno slabiji učinak na ekosustave i neciljane vrste od standardne i druge opreme dozvoljene u skladu s relevantnim pravom Unije ili relevantnim nacionalnim pravom u kontekstu regionalizacije, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1380/2013.

5.   Potpora se dodjeljuje:

(a)

vlasnicima ribarskih plovila Unije čija su plovila registrirana kao aktivna plovila i koja su barem 60 dana tijekom dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu provodila ribolovne aktivnosti na moru;

(b)

ribarima koji posjeduju alate koje treba zamijeniti i koji su radili na ribarskom plovilu Unije barem 60 dana tijekom dvije kalendarske godine prije podnošenja zahtjeva za potporu;

(c)

organizacijama ribara koje je država članica priznala.

Članak 39.

Inovacije povezane s očuvanjem morskih bioloških resursa

1.   Kako bi se doprinijelo postupnoj eliminaciji odbačenog ulova i prilova te olakšao prijelaz na iskorištavanje živih morskih bioloških resursa u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i smanjio učinak ribolova na morski okoliš i učinak zaštićenih grabežljivaca, EFPR može podržati operacije čiji je cilj razvoj ili uvođenje novog tehničkog ili organizacijskog znanja kojime se smanjuju učinci ribolovnih aktivnosti na okoliš, uključujući bolje ribolovne tehnike i bolju selektivnost ribolovne opreme, ili postizanje bolje održivog korištenja morskih bioloških resursa i suživota sa zaštićenih grabežljivcima.

2.   Operacije, financirane u skladu s ovim člankom izvode znanstvena ili tehnička tijela, ili se operacije izvode u suradnji sa znanstvenim ili tehničkim tijelima, koje je priznala država članica koja potvrđuje rezultate takvih operacija.

3.   O rezultatima operacija financiranih u skladu s ovim člankom država članica prikladno izvješćuje javnost u skladu s člankom 119.

4.   Ribolovna plovila uključena u projekte financirane u okviru ovog članka ne smiju prelaziti 5 % plovila nacionalne flote ili 5 % tonaže nacionalne flote u bruto tonaži izračunano u trenutku podnošenja zahtjeva. Na zahtjev države članice, u propisno opravdanim slučajevima i na temelju preporuke Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) osnovanog Odlukom Komisije 2005/629/EZ (29), Komisija može odobriti projekte koji prelaze ograničenja određena u ovom stavku.

5.   Operacije koje se ne mogu označiti kao ribolov u znanstvene svrhe u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te koje se sastoje od testiranja nove ribolovne opreme ili tehnika izvode se u okviru ograničenja ribolovnih mogućnosti dodijeljenih dotičnoj državi članici.

6.   Neto prihod koje ostvaruje ribolovno plovilo sudjelovanjem u operaciji oduzima se od prihvatljivih rashoda operacije u skladu s člankom 55. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

7.   Za potrebe stavka 6., pojam „neto prihod” znači prihod ribara od prve prodaje ribe ili školjkaša ulovljenih tijekom uvođenja i testiranja novog tehničkog ili organizacijskog znanja, koji treba umanjiti za troškove prodaje poput naknada za korištenje burzi ribe.

Članak 40.

Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i ekosustava i režima kompenzacija u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

1.   Za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i ekosustava u okviru održivih ribolovnih aktivnosti, i, gdje je relevantno, uz sudjelovanje ribara, EFPR može podržati sljedeće operacije:

(a)

prikupljanje otpada iz mora koje provode ribari, poput uklanjanja izgubljenih ribolovnih alata i morskih otpadaka;

(b)

izgradnju, postavljanje ili osuvremenjivanje statičkih ili pokretnih naprava za zaštitu i jačanje morske faune i flore, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju;

(c)

doprinošenje boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa;

(d)

pripremu, uključujući studije, sastavljanje, praćenje i ažuriranje zaštite te planove upravljanja za aktivnosti povezane s ribarstvom u vezi s lokalitetima mreže NATURA 2000 te prostornim zaštićenim područjima iz Direktive 2008/56/EZ te u ostalim posebnim staništima;

(e)

upravljanje, očuvanje i praćenje lokaliteta mreže NATURA 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, u skladu s prioritetnim akcijskim okvirima uspostavljenim sukladno Direktivi 92/43/EEZ;

(f)

upravljanje, obnova i praćenje zaštićenih morskih područja s ciljem provedbe prostornih mjera zaštite iz članka 13. stavka 4. Direktive 2008/56/EZ;

(g)

povećavanje okolišne svijesti ribara o zaštiti i obnovi morske bioraznolikosti;

(h)

sustave za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice zaštićeni direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;

i.

sudjelovanje u drugim aktivnostima čiji je cilj održavanje i jačanje usluga u vezi s bioraznolikošću i ekosustavima, kao što je obnova posebnih morskih i obalnih staništa u svrhu potpore održivim ribljim stokovima, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju;

2.   Potpora iz stavka 1. točke (h) odobrava se slijedom službenog priznanja takvih sustava nadležnih tijela država članica. Države članice osiguravaju da se izbjegne isplata prekomjernih kompenzacija zbog kombiniranja Unijinih, nacionalnih i privatnih kompenzacijskih sustava.

3.   Operacije u okviru ovog članka mogu provoditi znanstvena ili tehnička javnopravna tijela, savjetodavna vijeća, ribari ili udruge ribara koje je priznala država članica, ili ili nevladine organizacije u partnerstvu s organizacijama ribara ili u partnerstvu s FLAG-ovima.

4.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 126. kako bi se odredili troškovi prihvatljivi za potporu u okviru stavka 1. ovog članka.

Članak 41.

Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

1.   Radi ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, EFPR može poduprijeti:

(a)

ulaganja u opremu ili u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila; ulaganja u ribolovnu opremu također su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;

(b)

revizije i sustavi energetske učinkovitosti.

(c)

studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti ribarskih plovila.

2.   Potpora za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora može biti dodijeljena isključivo:

(a)

za plovila dužine preko svega do 12 metara pod uvjetom da novi ili osuvremenjeni motor nema više snage u kW od dosadašnjeg;

(b)

za plovila dužine preko svega od 12 do 18 metara pod uvjetom da je snaga u kW novog ili osuvremenjenog motora najmanje 20 % manja u odnosu na dosadašnji motor;

(c)

za plovila dužine preko svega od 18 do 24 metra pod uvjetom da je snaga u kW novog ili osuvremenjenog motora najmanje 30 % manja u odnosu na dosadašnji motor;

3.   Potpora u sklopu stavka 2. točke za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora može biti dodijeljena samo za plovila koja pripadaju segmentu flote za koji je u izvješću o ribolovnom kapacitetu, iz članka 22. stavka 2.Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je uravnotežen s obzirom na ribolovne mogućnosti koje su dostupne tom segmentu.

4.   Potpora na temelju stavka 2. ovog članka dodjeljuje se samo za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora koji su službeno certificirani u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Isplaćuje se tek nakon što je potrebno smanjenje kapaciteta u kW trajno uklonjeno iz registra ribarske flote Unije.

5.   U slučaju ribolovnih plovila za koje nije potrebna certifikacija snage motora, potpora na temelju stavaka 1. i 2. ovog članka dodjeljuje se samo za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora za koje je usklađenost snage motora provjerena u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te fizički inspekcijski pregledana kako bi se osiguralo da snaga motora ne prelazi snagu motora utvrđenu u povlasticama za ribolov.

6.   Smanjenje snage motora iz stavka 2. točaka (b) i (c) može postići skupina plovila za svaku kategoriju plovila iz tih točaka.

7.   Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 3., potpora EFPR-a iz stavka 2. ovog članka ne prelazi veći od sljedeća dva praga:

(a)

1 500 000 EUR; ili

(b)

3 % financijske pomoći Unije koju je država članica dodijelila za prioritete Unije određene u članku 6. stavcima 1.,2.i 5.

8.   Prijave gospodarskih subjekata iz sektora malog priobalnog ribolova smatraju se prioritetom do 60 % javne potpore dodijeljene za zamjenu ili osuvremenjivanje motora iz stavka 2. tijekom cijelog programskog razdoblja.

9.   Potpora na temelju stavaka 1. i 2. dodjeljuje se samo vlasnicima ribarskih plovila te se ne dodjeljuje više od jedanput za istu vrstu ulaganja tijekom razdoblja programiranja za isto ribarsko plovilo.

10.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 126. radi specificiranja troškova koji su prihvatljivi za potporu prema stavku 1. točki (a) ovog članka.

Članak 42.

Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje slučajnog ulova

1.   Kako bi se unaprijedila dodana vrijednost ili kvaliteta ulovljene ribe, EFPR može podržati:

(a)

ulaganja koja dodaju vrijednost proizvodima ribarstva, a posebno ona koja ribarima omogućuju samostalnu preradu, stavljanje na tržište i neposrednu prodaju vlastitog ulova;

(b)

inovativna ulaganja na plovilu kojima se poboljšava kvaliteta proizvoda ribarstva.

2.   Potpora iz stavka 1. točke (b) uvjetuje se uporabom selektivnih alata kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjio slučajni ulov te se dodjeljuje isključivo vlasnicima ribarskih plovila Unije koja su obavljala ribolovnu aktivnost najmanje 60 dana na moru tijekom dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Članak 43.

Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa

1.   U svrhu povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta, EFPR može podržati ulaganja za poboljšanje infrastrukture ribarskih luka, burza riba, iskrcajnih mjesta i zakloništa, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka.

2.   Kako bi olakšao usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te člankom 8. stavkom 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 te kako bi se dodala vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova, EFPR može poduprijeti ulaganja u ribarske luke, burze riba, iskrcajna mjesta i zakloništa.

3.   S ciljem poboljšanja sigurnosti ribara, EFPR može podržati ulaganja za izgradnju ili osuvremenjivanje zakloništa.

4.   Potporom nije obuhvaćena izgradnja novih luka, novih iskrcajnih mjesta ili novih burzi riba.

Članak 44.

Ribolov na unutarnjim vodama i fauna i flora u unutarnjim vodama

1.   Kako bi se smanjio učinak ribolova na unutarnjim vodama na okoliš, povećala energetska učinkovitost, povećala vrijednost ili kvaliteta iskrcane ribe ili poboljšalo zdravlje, sigurnost, radni uvjeti, ljudski kapital i osposobljavanje, EFPR može poduprijeti ulaganja u sljedeće:

(a)

u promicanje ljudskog kapitala, stvaranje radnih mjesta i u socijalni dijalog, kako je navedeno u članku 29. stavcima 1. i 2. i u okviru uvjeta iz navedenog članka;

(b)

u opremu na plovilu ili individualnu opremu kako je navedeno u članku 32. i u okviru uvjeta iz navedenog članka;

(c)

u opremu i tipove operacija, kako je navedeno u člancima 38. i 39. i u okviru uvjeta iz navedenih članaka;

(d)

u unaprjeđenje energetske učinkovitosti kako je predviđeno u članku 41. i u okviru uvjeta iz navedenog članka;

(e)

u unapređenje vrijednosti ili kvalitete ulovljene ribe kako je navedeno u članku 42. i u okviru uvjeta navedenih u tom članku;

(f)

u ribarske luke, zakloništa i iskrcajna mjesta iz članka 43. i u okviru uvjeta iz navedenog članka.

2.   EFPR može poduprijeti ulaganja vezana uz pokretanje poslovanja za mlade ribare kako je navedeno u članku 31. te u okviru istih uvjeta navedenih u tom članku, s iznimkom zahtjeva iz stavka 2. točke (b) tog članka.

3.   EFPR može podržati razvoj i olakšavanje inovacija u skladu s člankom 26., savjetodavne usluge u skladu s člankom 27. i partnerstva između znanstvenika i ribara, u skladu s člankom 28.

4.   Kako bi se promicala diversifikacija među ribarima na unutarnjim vodama, EFPR može podržati diversifikaciju aktivnosti ribolova na unutarnjim vodama na komplementarne aktivnosti utvrđene u članku 30.

5.   Za potrebe stavka 1.:

(a)

upućivanja iz članaka 32., 38., 39., 41. i 42. na ribarska plovila smatraju se upućivanjima na plovila koja djeluju isključivo na unutarnjim vodama;

(b)

upućivanja iz članka 38. na morski okoliš smatraju se upućivanjima na okoliš u kojemu djeluje plovilo za ribolov na unutarnjim vodama.

6.   S ciljem zaštite i razvoja akvatične faune i flore, EFPR može poduprijeti:

(a)

upravljanje, obnovu i praćenje lokaliteta mreže NATURA 2000 koji su pogođeni ribolovnim aktivnostima te rehabilitaciju unutarnjih voda u skladu s Direktivom 60/2000/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (30), uključujući područja mriještenja i migracijske rute migratornih vrsta, a ne dovodeći pritom u pitanje članak 40. stavak 1. točku (e) ove Uredbe te, gdje je to relevantno, uz sudjelovanje ribara koji love na unutarnjim vodama;

(b)

izgradnju, postavljanje ili osuvremenjivanje statičkih ili pokretnih naprava za zaštitu i jačanje akvatične faune i flore, uključujući njihovu znanstvenu pripremu i evaluaciju;

7.   Države članice osiguravaju da plovila koja primaju potporu u okviru ovog članka nastave djelovati isključivo u unutarnjim vodama.

POGLAVLJE II.

Održivi razvoj akvakulture

Članak 45.

Posebni ciljevi

Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju posebnih ciljeva iz prioriteta Unije određenih u članku 6. stavku 2.

Članak 46.

Opći uvjeti

1.   Potpora u okviru ovog poglavlja ograničava se na poduzeća koja se bave akvakulturom, osim ako je drugačije određeno ovom Uredbom.

2.   Za potrebe ovog članka, poduzetnici koji se počinju baviti ovom djelatnošću moraju dostaviti poslovni plan te, ako iznos ulaganja prelazi 50 000 EUR, studiju izvedivosti, uključujući ocjenu utjecaja koje operacije imaju na okoliš. Potpora iz ovog poglavlja dodjeljuje se isključivo ako je neovisnim izvješćem o komercijalizaciji predmetnog proizvoda jasno dokazano da on ima dobre i održive tržišne izglede.

3.   Ako se operacije sastoje od ulaganja u opremu ili infrastrukturu kojom se osigurava usklađenost sa zahtjevima povezanima s okolišem, zdravljem ljudi ili životinja, higijenom ili dobrobiti životinja u okviru prava Unije, potpora se može dodijeliti do datuma kada standardi postaju obavezni za poduzeća.

4.   Ne odobrava se potpora uzgoju genetski modificiranih organizama.

5.   Potpora se ne odobrava za operacije u području akvakulture u zaštićenim morskim područjima, ako je nadležno tijelo države članice utvrdilo, na temelju ocjene utjecaja na okoliš, da bi se operacijom stvorio značajan negativan utjecaj na okoliš koji se ne može na odgovarajući način ublažiti.

Članak 47.

Inovacije

1.   Kako bi se potaknule inovacije u području akvakulture, EFPR može poduprijeti projekte čiji je cilj:

(a)

razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koji napose smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja ili olakšavaju nove održive metode proizvodnje;

(b)

razvoj ili uvođenje na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka ili novih ili poboljšanih upravljačkih i organizacijskih sustava;

(c)

ispitivanje tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

2.   Operacije u skladu s ovim člankom izvode javna ili privatna znanstvena ili tehnička tijela, kako je priznato nacionalnim pravom svake države članice, koja potvrđuju rezultate takvih operacija, ili se one izvode u suradnji s tim tijelima.

3.   O rezultatima operacija koje primaju potporu, država članica na odgovarajući način izvješćuje javnost u skladu s člankom 119.

Članak 48.

Produktivna ulaganja u akvakulturu

1.   EFPR može podupirati:

(a)

produktivna ulaganja u akvakulturu;

(b)

diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;

(c)

osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;

(d)

poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;

(e)

smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;

(f)

ulaganja u unapređenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;

(g)

obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;

(h)

diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti.

(i)

ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;

(j)

promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recurkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;

(k)

ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

2.   Potpora na temelju stavka 1. točke (h) dodjeljuje se isključivo poduzećima u području akvakulture ako se komplementarne aktivnosti odnose na temeljno akvakulturno poslovanje poduzeća, uključujući udičarski turizam, usluge akvakulture vezane uz zaštitu okoliša ili obrazovne aktivnosti o akvakulturi.

3.   Potpora iz stavka 1. može se dodijeliti za povećanja u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih akvakulturnih poduzeća ili izgradnju novih pod uvjetom da je razvoj u skladu s višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za razvoj akvakulture iz članka 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013..

Članak 49.

Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta

1.   U svrhu poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti akvakulturnih farmi te da bi se smanjili negativni učinci njihovih operacija na okoliš, EFPR može poduprijeti:

(a)

uspostavljenje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta;

(b)

nabavu savjetodavnih usluga tehničke, znanstvene, pravne, okolišne ili ekonomske prirode uzgajalištima.

2.   Savjetodavne usluge iz stavka 1. točke (b) obuhvaćaju:

(a)

upravljačke potrebe kako bi akvakulturne farme bila usklađena sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim okolišnim zakonodavstvom kao i sa zahtjevima pomorskog prostornog planiranja;

(b)

ocjenu utjecaja na okoliš iz Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (31) i Direktive 92/43/EEZ;

(c)

upravljačke potrebe kako bi akvakulturne farme bila usklađena s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Unije vezanima uz zaštitu zdravlja i dobrobiti akvatičnih životinja ili zaštitu javnog zdravlja;

(d)

standarde zdravlja i zaštite utemeljene na nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu Unije;

(e)

strategije stavljanja na tržište i poslovanja.

3.   Savjetodavne usluge iz stavka 1. točke (b) pružaju znanstvena ili tehnička tijela, kao i subjekti koji pružaju pravne ili ekonomske savjete, a koji posjeduju potrebne kompetencije koje je priznala svaka država članica.

4.   Potpora iz stavka 1. točke (a) dodjeljuje se samo javnopravnim tijelima ili drugim subjektima koje je odabrala država članica u svrhu uspostave savjetodavnih usluga za uzgajališta. Potpora iz stavka 1. točke (b) dodjeljuje se samo akvakulturnim MSP-ovima ili akvakulturnim organizacijama, uključujući organizacije akvakulturnih proizvođača i udruženjima organizacija akvakulturnih proizvođača.

5.   Ako potpora ne prelazi iznos od 4 000 EUR, korisnika je moguće odabrati putem ubrzanog postupka.

6.   Korisnici ne primaju potporu više od jednom godišnje za svaku kategoriju savjetodavnih usluga iz stavka 2.

Članak 50.

Promicanje ljudskog kapitala i umrežavanja

1.   S ciljem promicanja ljudskog kapitala i umrežavanja, EFPR može podržati:

(a)

stručno osposobljavanje, cjeloživotno učenje, širenje znanstvenog i tehničkog znanja i inovativnih praksi, stjecanje novih stručnih vještina u akvakulturi te s obzirom na smanjenje učinka na okoliš akvakulturnih operacija;

(b)

poboljšanje uvjeta rada i promicanje zaštite na radu;

(c)

umrežavanje i razmjenu iskustava i najbolje prakse među akvakulturnim poduzećima ili profesionalnim organizacijama te ostalim zainteresiranim stranama, uključujući znanstvena i tehnička tijela ili ona koja promiču jednake mogućnosti za muškarce i žene.

2.   Potpora iz stavka 1. točke (a) ne dodjeljuje se velikim akvakulturnim poduzećima osim ako razmjenjuju znanja s MSP-ovima.

3.   Odstupajući od članka 46., potpora iz ovog članka također se dodjeljuje javnim i polujavnim organizacijama i drugim organizacijama koje država članica priznaje.

4.   Potpora iz ovog članka također se dodjeljuje supružnicima samozaposlenih uzgajivača u akvakulturi ili, ako je i u opsegu u kojemu je tako predviđeno u nacionalnom pravu, životnim partnerima samozaposlenih uzgajivača u akvakulturi prema uvjetima utvrđenim u članku 2. točki (b) Direktive 2010/41/EU.

Članak 51.

Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta

1.   Kako bi se doprinijelo razvoju lokaliteta i infrastrukture za akvakulturu i smanjio negativni utjecaj operacija na okoliš, EFPR može podržati:

(a)

utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture i, prema potrebi, uzimajući u obzir postupke prostornog planiranja te utvrđivanje i kartiranje područja gdje bi akvakulturu trebalo isključiti kako bi se zadržala uloga takvih područja u funkcioniranju ekosustava;

(b)

poboljšanje i razvoj pomoćnih objekata i infrastruktura potrebnih za povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i za smanjenje negativnog utjecaja akvakulture na okoliš, uključujući ulaganja u konsolidaciju zemljišta, opskrbu energijom ili upravljanje vodama;

(c)

aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela iz članka 9. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ ili članka 16. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ, s ciljem sprečavanja ozbiljne štete akvakulturi;

(d)

aktivnosti koje poduzimaju i provode nadležna tijela nakon otkrivanja povećanog uginuća ili bolesti kako je definirano u članku 10. Direktive Vijeća 2006/88/EZ (32). Te aktivnosti mogu obuhvatiti donošenje akcijskih planova za školjkaše s ciljem zaštite, obnove i upravljanja, uključujući podršku proizvođačima školjkaša za održavanje prirodnih ležišta školjkaša i slivnih područja.

2.   Korisnici potpore na temelju ovog članka isključivo su javnopravna tijela ili privatna tijela kojima je država članica povjerila izvršavanje zadaća navedenih u stavku 1.

Članak 52.

Poticanje novih uzgajivača u akvakulturi koji se bave održivom akvakulturom

1.   S ciljem poticanja poduzetništva u akvakulturi, EFPR može podržati uspostavljanje održivih akvakulturnih poduzeća od strane novih uzgajivača akvakulture.

2.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se akvakulturnim uzgajivačima koji pristupaju ovom sektoru pod uvjetom da:

(a)

posjeduju odgovarajuće stručne vještine i kompetentnost;

(b)

po prvi put uspostavljaju akvakulturno mikro ili malo poduzeće kao upravitelji tog poduzeća; i

(c)

podnesu poslovni plan za razvoj svojih akvakulturnih aktivnosti.

3.   S ciljem stjecanja odgovarajućih stručnih vještina, akvakulturni uzgajivači koji pristupaju ovom sektoru mogu iskoristiti potporu iz članka 50. stavka 1. točke (a).

Članak 53.

Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu

1.   S ciljem promicanja razvoja ekološke akvakulture ili akvakulture koja učinkovito koristi energiju, EFPR može podržati:

(a)

prijelaz konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (33) i u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 710/2009 (34);

(b)

sudjelovanje u Unijinim sustavima za okolišno upravljanje i reviziju (EMAS) uspostavljenima Uredbom (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (35).

2.   Potpora se dodjeljuje samo korisnicima koji se obvežu sudjelovati EMAS-u najmanje tri godine u ili se obvežu poštovati zahtjeve ekološke proizvodnje najmanje pet godina.

3.   Potpora poprima oblik kompenzacije za najviše tri godine tijekom razdoblja prijelaza poduzeća na organsku proizvodnju ili tijekom pripreme za sudjelovanje u EMAS-u. Države članice izračunavaju kompenzaciju na temelju:

(a)

gubitka prihoda ili dodatnih troškova nastalih tijekom razdoblja prijelaza s konvencionalne na ekološku proizvodnju za operacije prihvatljive na temelju stavka 1. točke (a) ovog članka; ili

(b)

dodatnih troškova proizašlih iz prijave i pripreme za sudjelovanje u EMAS-u kod operacija prihvatljivih u okviru stavka 1. točke (b).

Članak 54.

Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša

1.   S ciljem poticanja razvoja akvakulture koja osigurava usluge zaštite okoliša, EFPR može podržati:

(a)

akvakulturne metode koje su u skladu sa specifičnim potrebama okoliša i podložne su posebnim upravljačkim zahtjevima koji proizlaze iz označavanja područja mreže NATURA 2000 u skladu s direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;

(b)

sudjelovanjem, s obzirom na troškove izravno povezane s njim, u ex–situ očuvanju i reprodukciji akvatičnih životinja, u okviru programa očuvanja i obnavljanja bioraznolikosti koje su izradila tijela javne vlasti ili koji su izrađeni pod njihovim nadzorom;

(c)

akvakulturne operacije koje uključuju očuvanje i poboljšanje okoliša, bioraznolikosti i upravljanja krajolikom i tradicionalnim obilježjima akvakulturnih zona.

2.   Potpora iz stavka 1. točke (a) poprima oblik godišnje kompenzacije za dodatne nastale troškove i/ili izgubljeni prihod proizašao iz upravljačkih zahtjeva u dotičnim područjima, a koji se odnosi na provedbu Direktive 92/43/EEZ ili 2009/147/EZ.

3.   Potpora iz stavka 1. točke (c) dodjeljuje se samo korisnicima koji se obvežu na razdoblje od najmanje pet godina na postizanje zahtjeva povezanih s akvakulturom i zaštitom okoliša, a koji su opsežniji od same primjene Unijinog ili nacionalnog prava. Koristi koje okoliš može imati od operacije prikazuje se prethodnom ocjenom koju provode nadležna tijela koje je imenovala država članica, osim ako koristi za okoliš određene operacije nisu već priznate.

4.   Potpora u okviru stavka 1. točke (c) ima oblik godišnje kompenzacije za dodatne nastale troškove i/ili izgubljeni prihod.

5.   Rezultati operacija koji su dobili potporu u okviru ovog članka na odgovarajući se način objavljuju u javnosti od strane države članice u skladu s člankom 119.

Članak 55.

Mjere zaštite javnog zdravlja

1.   EFPR može podržati kompenzacije za uzgajivače mekušaca u slučaju privremene suspenzije ulova uzgojenih mekušaca, kad do takve suspenzije dolazi isključivo iz razloga zaštite javnog zdravlja.

2.   Potpora se može dodijeliti samo kada je suspenzija ulova zbog onečišćenja mekušaca prouzrokovana proliferacijom planktona koji proizvodi toksine ili prisutnošću planktona koji sadrži biotoksine, i pod uvjetom da:

(a)

onečišćenje traje više od četiri uzastopna mjeseca, ili

(b)

pretrpljen gubitak zbog privremene suspenzije ulova iznosi više od 25 % godišnjeg prometa dotičnog poduzeća, izračunanog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je ulov suspendiran.

Za potrebe prvog podstavka točke (b), države članice mogu ustanoviti posebna pravila za izračun u slučajevima tvrtki koje su aktivne manje od tri godine.

3.   Kompenzacija se može dodjeljivati najdulje 12 mjeseci u ukupnom programskom razdoblju. U propisno opravdanim slučajevima, može se produžiti jedanput, za razdoblje od još 12 mjeseci do ukupno najviše 24 mjeseca.

Članak 56.

Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

1.   S ciljem poticanja zdravlja i dobrobiti životinja u akvakulturnim poduzećima, između ostalog, s obzirom na prevenciju i biosigurnost, EFPR može podržati:

(a)

troškove kontrole i iskorjenjivanja bolesti u akvakulturi u skladu s uvjetima iz Odluke Vijeća 2009/470/EZ (36), uključujući nužne operativne troškove za ispunjavanje obveza iz plana iskorjenjivanja;

(b)

razvoj opće najbolje prakse i najbolje prakse koja se posebno odnosi na vrste ili razvoj kodeksa ponašanja za biosigurnost ili zdravlje i potrebe dobrobiti životinja u akvakulturi;

(c)

inicijative s ciljem smanjivanja ovisnosti akvakulture o veterinarskim lijekovima;

(d)

veterinarske ili farmaceutske studije i širenje i razmjenu informacija i najboljih praksi u pogledu veterinarskih bolesti u akvakulturi, s ciljem promicanja odgovarajuće uporabe veterinarskih lijekova;

(e)

uspostavu i rad skupina za zaštitu zdravlja u akvakulturnom sektoru kako ga priznaju države članice;

(f)

kompenzaciju uzgajivačima mekušaca za privremenu suspenziju njihovih aktivnosti zbog iznimne masovne smrtnosti kada stopa smrtnosti premašuje 20 % ili kada gubici koji proizlaze iz suspenzije aktivnosti iznose više od 35 % godišnjeg prometa tog poduzeća, izračunanog na osnovi prosječnog prometa poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj su aktivnosti suspendirane.

2.   Potpora iz stavka 1. točke (d) ne obuhvaća kupnju veterinarskih lijekova.

3.   Rezultati studija financiranih u okviru stavka 1. točke (d) podložni su odgovarajućem izvještavanju i objavi u javnosti od strane države članice u skladu s člankom 119.

4.   Potpora se također može dodijeliti javnopravnim tijelima.

Članak 57.

Osiguranje akvakulturnih stokova

1.   Kako bi se zaštitio prihod akvakulturnih proizvođača, EFPR može doprinijeti osiguranju akvakulturnih stokova koji nadoknađuje ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg:

(a)

prirodnim katastrofama:

(b)

elementarnim nepogodama;

(c)

iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran;

(d)

bolestima u akvakulturi, kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

2.   Pojava okolnosti iz stavka 1. u akvakulturi mora biti službeno proglašena od strane dotične države članice.

3.   Ako je to potrebno, države članice mogu unaprijed odrediti kriterije koji služe kao temelj za takvo službeno proglašenje iz stavka 2..

4.   Potpora se dodjeljuje samo za ugovore o osiguranju akvakulturnih stokova koji pokrivaju ekonomske gubitke iz stavka 1. veće od 30 % prosječnog godišnjeg, izračunato na temelju prosječnog prometa akvakulturnog uzgajivača tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj su se ekonomski gubici dogodili.

POGLAVLJE III.

Održivi razvoj ribarstvenih i akvakulturnih područja

Odjeljak 1.

Područje primjene i ciljevi

Članak 58.

Područje primjene

EFPR podupire održivi razvoj ribarstvenih i akvakulturnih područja prema pristupu lokalnom razvoju koji predvodi zajednica kako je navedeno u članku 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 59.

Posebni ciljevi

Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju specifičnih ciljeva prioriteta Unije utvrđenih u članku 6. stavku 4.

Odjeljak 2.

Strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica i lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Članak 60.

Strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica

1.   Kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva iz članka 59., strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica moraju:

(a)

postići najvišu razinu sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u održivom razvoju obalnih i kopnenih ribarstvenih i akvakulturnih područja;

(b)

osigurati da lokalne zajednice u potpunosti iskorištavaju mogućnosti koje nudi razvoj pomorstva, obalnih područja i unutarnjih voda i, posebice, pomoći malim ribarskim lukama koje su u nestajanju da iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri svoj pomorski potencijal razvojem diversificirane infrastrukture.

2.   Strategije moraju biti usklađena s mogućnostima i potrebama utvrđenima u relevantnom području i s Unijinim prioritetima određenima u članku 6.. Strategije mogu imati raspon od onih koje su usredotočene na ribarstvo do strategija širokog djelokruga usmjerenih na diversifikaciju ribarstvenih područja. Strategija mora nadilaziti samo prikupljanje operacija ili nizanje sektorskih mjera.

Članak 61.

Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

1.   U svrhu EFPR-a, lokalne akcijske skupine navedene u članku 32. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 označavaju se nazivom Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi).

2.   FLAG-ovi predlažu integriranu strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica utemeljenu barem na elementima navedenima u članku 60. ove Uredbe i odgovorni su za njezinu provedbu.

3.   FLAG-ovi su dužni:

(a)

u velikoj mjeri odražavati glavni fokus svoje strategije i društveno-gospodarski sastav područja kroz uravnoteženu zastupljenost glavnih zainteresiranih strana, uključujući privatni sektor, javni sektor i civilno društvo;

(b)

osigurati značajnu zastupljenost sektora ribarstva i/ili akvakulture.

4.   Ako se strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica podupire iz drugih fondova uz sredstva iz EFPR-a, tijelo za odabir FLAG-ova za projekte koji se podupiru iz EFPR-a mora također ispunjavati zahtjeve propisane stavkom 3.

5.   FLAG-ovi također mogu izvršavati dodatne zadaće osim minimalnih zadaća iz članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ako im te zadaće dodijeli upravljačko tijelo.

Odjeljak 3.

Prihvatljive operacije

Članak 62.

Potpora EFPR-a za lokalni razvoj koji predvodi zajednica

1.   Sljedeće operacije su prihvatljive za potporu u okviru ovog Odjeljka u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013:

(a)

pripremna potpora;

(b)

provedba lokalne strategije razvoja koji predvodi zajednica;

(c)

aktivnosti suradnje;

(d)

tekući troškovi i animacija.

2.   FLAG-ovi mogu zatražiti isplatu predujma od upravljačkog tijela ako je ta mogućnost navedena u operativnom programu. Iznos predujma ne smije prelaziti 50 % iznosa javne potpore vezane uz tekuće troškove i troškove promocije proizvoda.

Članak 63.

Provedba strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica

1.   Potpora za provedbu strategija lokalnog razvoja koji predvodi zajednica može se dodijeliti za sljedeće ciljeve:

(a)

dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture;

(b)

poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima;

(c)

jačanje i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući i operacije za ublažavanje učinaka klimatskih promjena;

(d)

promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu;

(e)

jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.

2.   Potpora iz stavka 1. može obuhvaćati mjere predviđene u poglavljima I.,II. i IV. ove glave, uz iznimku članaka 66. i 67., pod uvjetom da postoji jasno obrazloženje za njihovo upravljanje na lokalnoj razini. Ako se potpora dodjeljuje za operacije koje odgovaraju tim mjerama, primjenjuju se relevantni uvjeti i ljestvice doprinosa za pojedinu operaciju koje su utvrđene u poglavljima I., II. i IV. ove glave.

Članak 64.

Aktivnosti suradnje

1.   Potpora iz članka 35. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 može se dodijeliti za:

(a)

međuteritorijalne ili transnacionalne projekte suradnje;

(b)

pripremnu tehničku podršku namijenjenu međuteritorijalnim ili transnacionalnim projektima suradnje, pod uvjetom da FLAG-ovi mogu dokazati da pripremaju provedbu projekta.

Za potrebe ovog članka, pojam „međuteritorijalna suradnja” znači suradnja unutar jedne države članice, a pojam „transnacionalna suradnja” znači suradnja između državnih područja u nekoliko država članica ili suradnja između barem jednog državnog područja države članice i jednog ili više državnih područja trećih zemalja.

2.   Za potrebe ovog članka, osim drugih FLAG-ova, partner FLAG-a u okviru EFPR-a može biti lokalno javno-privatno partnerstvo koje provodi strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica unutar ili izvan Unije.

3.   U slučaju kad FLAG-ovi nisu zaduženi za odabir projekata suradnje, države članice dužne su uspostaviti odgovarajući sustav čija je svrha olakšavanje projekata suradnje. Države članice dužne su objaviti nacionalne ili regionalne administrativne postupke vezane uz odabir transnacionalnih projekata suradnje i popis prihvatljivih troškova najkasnije dvije godine nakon datuma odobrenja svojeg operativnog programa.

4.   Administrativne odluke o projektima suradnje donose se najkasnije u roku od četiri mjeseca od datuma predaje projekta.

5.   Države članice obavješćuju Komisiju o odobrenim projektima transnacionalne suradnje u skladu s člankom 110.

POGLAVLJE IV.

Mjere vezane uz stavljanje na tržište i preradu

Članak 65.

Posebni ciljevi

Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju specifičnih ciljeva iz prioriteta Unije određenih u članku 6. stavku 5.

Članak 66.

Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište

1.   EFPR podržava pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

2.   Rashodi vezani uz planove proizvodnje i stavljanja na tržište prihvatljivi su za potporu iz EFPR-a jedino nakon što nadležna tijela svih država članica odobre godišnje izvješće iz članka 28. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

3.   Godišnja potpora po organizaciji proizvođača koja se dodjeljuje na temelju ovog članka ne smije prijeći 3 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine. Za svaku novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 3 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine.

4.   Dotična država članica može odobriti predujam u vrijednosti od 50 % financijske potpore nakon odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

5.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se samo organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača.

Članak 67.

Potpora za skladištenje

1.   EFPR može podupirati kompenzaciju priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koje skladište proizvode ribarstva navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1379/2013, pod uvjetom da se proizvodi skladište u skladu s člancima 30. i 31. te Uredbe i pod sljedećim uvjetima:

(a)

iznos potpore za skladištenje ne smije biti veći od iznosa tehničkih i financijskih troškova mjera potrebnih za stabilizaciju i skladištenje dotičnih proizvoda;

(b)

količine prihvatljive za primanje potpore za skladištenje ne smiju prelaziti 15 % godišnjih količina dotičnih proizvoda pripremljenih za prodaju od strane organizacija proizvođača;

(c)

godišnja financijska potpora ne smije prelaziti 2 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište od strane članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2009. do 2011.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, ako članovi organizacija proizvođača u razdoblju od 2009. do 2011. nisu stavili proizvodnju na tržište, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost proizvodnje stavljene na tržište u prve tri godine proizvodnje tog člana.

2.   Potpora iz stavka 1. prestaje do 31. prosinca 2018., a.

3.   Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se tek kad se proizvodi proglase prikladnima za prehranu ljudi.

4.   Države članice određuju iznos tehničkih i financijskih troškova primjenjivih na njihovom području kako slijedi:

(a)

tehnički troškovi izračunavaju se svake godine na temelju izravnih troškova vezanih uz mjere potrebne za stabilizaciju i skladištenje predmetnih proizvoda;

(b)

financijski troškovi izračunavaju se svake godine pomoću kamatne stope koja se jednom godišnje određuje u svakoj državi članici;

Ti tehnički i financijski troškovi moraju biti javno dostupni.

5.   Države članice provode kontrole kako bi se osiguralo da proizvodi za koje se dodjeljuje potpora za skladištenje zadovoljavaju uvjete iz ovog članka. Za potrebe takvih kontrola” korisnici potpore za skladištenje vode evidenciju robe za svaku kategoriju skladištenih proizvoda koji su kasnije uvedeni na tržište za prehranu ljudi.

Članak 68.

Mjere vezane uz stavljanje na tržište

1.   EFPR može podupirati mjere vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje ciljaju na:

(a)

osnivanje organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međugranskih organizacija koje treba priznati u skladu s poglavljem II. odjeljkom II. Uredbe (EU) br. 1379/2013;

(b)

nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući:

i.

vrste s potencijalom komercijalizacije;

ii.

neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članku 8. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013;

iii.

proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(c)

promicanje kvalitete i dodane vrijednosti olakšavanjem:

i.

podnošenja zahtjeva za registraciju određenog proizvoda i prilagodba dotičnih gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (37).

ii.

certificiranja i promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući proizvode malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade;

iii.

izravnog stavljanja na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila;

iv.

predstavljanja i pakiranja proizvoda;

(d)

doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanje tržišta i studija o ovisnosti Unije o uvozu;

(e)

doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;

(f)

sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Unije;

(g)

vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi.

2.   Operacije iz stavka 1. mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž opskrbnog lanca.

Operacije iz stavka 1. točke (g) ne smiju biti usmjerene na trgovačke marke.

Članak 69.

Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

1.   EFPR može poduprijeti ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture koja:

(a)

doprinose štednji energije ili smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući obradu otpada;

(b)

unapređuju sigurnosti, higijene, zdravstvenih i radnih uvjeta;

(c)

podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;

(d)

su u vezi s preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;

(e)

su u vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 834/2007.;

(f)

rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

2.   Što se tiče poduzeća koji nisu mala i srednja, potpora iz stavka 1. dodjeljuje se samo putem financijskih instrumenata iz glave IV. drugog dijela Uredbe (EU) br. 1303/2013.

POGLAVLJE V.

Kompenzacija za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za proizvode ribarstva i akvakulture

Članak 70.

Režim kompenzacija

1.   EFPR može poduprijeti kompenzaciju dodatnih troškova gospodarskog subjekta u ulovu, uzgoju, obradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija obuhvaćenih člankom 349. UFEU-a.

2.   Svaka država članica za regije iz stavka 1. određuje popis proizvoda ribarstva i akvakulture te količinu tih proizvoda koja je prihvatljiva za kompenzaciju.

3.   Prilikom utvrđivanja popisa i količinâ iz stavka 2. države članice uzimaju u obzir sve relevantne faktore, osobito potrebu da se osigura da je kompenzacija potpuno usklađena s pravilima ZRP-a.

4.   Kompenzacija se ne dodjeljuje za proizvode ribarstva i akvakulture:

(a)

ulovljene plovilima iz trećih zemalja, osim ribolovnih plovila koja plove pod zastavom Venezuele i koja djeluju u vodama Unije;

(b)

ulovljene Unijinim ribolovnim plovilima koja nisu registrirana u luci koja se nalazi u jednoj od regija navedenih u stavku 1.;

(c)

uvezene iz trećih zemalja.

5.   Stavak 4. točka (b) ne primjenjuje se ako postojeći kapacitet prerađivačke industrije u dotičnoj najudaljenijoj regiji prelazi količinu sirovina dostavljenih u skladu s kompenzacijskim planom dotične regije.

6.   Sljedeći gospodarski subjekti imaju pravo na kompenzaciju:

(a)

fizičke ili pravne osobe koje koriste proizvodna sredstva da bi dobile riblje ili akvakulturne proizvode s ciljem da ih stave na tržište;

(b)

vlasnici plovila ili gospodarski subjekti koji posjeduju plovila koja su registrirana u lukama regija na koje se odnosi stavak 1., a koji djeluju u tim regijama, ili udruge takvih vlasnika ili gospodarskih subjekata;

(c)

gospodarski subjekti u sektoru prerade i stavljanja na tržište ili udruženja takvih gospodarskih subjekata.

Članak 71.

Izračun kompenzacije

Kompenzacija se isplaćuje gospodarskim subjektima iz članka 70. stavka 6. koji obavljaju aktivnosti u regijama iz članka 70. stavka 1. i uzima u obzir:

(a)

dodatne troškove za svaki proizvod ribarstva ili akvakulture ili kategoriju proizvoda nastale zbog posebnih nedostataka u dotičnim regijama i

(b)

bilo koji drugi oblik javne intervencije koja utječe na iznos dodatnih troškova.

Članak 72.

Plan kompenzacije

1.   Dotične države članice dostavljaju Komisiji plan kompenzacije za svaku regiju iz članka 70. stavka 1. Taj plan uključuje popis, i količine proizvoda ribarstva i akvakulture te vrstu gospodarskih subjekata iz stavka 70., razinu kompenzacije iz članka 71. i upravljačko tijelo iz članka 97. Komisija donosi provedbeni akt kojim odlučuje hoće li prihvatiti takve planove kompenzacije.

2.   Države članice mogu izmijeniti sadržaj plana kompenzacije iz stavka 1. Države članice takve izmjene dostavljaju Komisiji. Komisija donosi provedbeni akt kojim odlučuje hoće li prihvatiti takve planove kompenzacije.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje struktura plana kompenzacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

4.   Komisija je ovlaštena za usvajanje delegiranih akata, u skladu s člankom 126., kojima se utvrđuju kriteriji za izračun dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih teškoća dotičnih regija.

Članak 73.

Državne potpore za provedbu planova kompenzacija

Države članice mogu dodijeliti dodatno financiranje za provedbu planova kompenzacija iz članka 72. U takvim slučajevima državâ članica obavještava Komisiju o državnoj potpori koju Komisija može odobriti u skladu s ovom Uredbom kao dio tih planova. Za državnu potporu o kojoj je tako obaviješteno također se smatra da je o njoj obaviješteno u smislu prve rečenice članka 108. stavka 3. UFEU-a.

POGLAVLJE VI.

Popratne mjere za ZRP pod podijeljenim upravljanjem

Članak 74.

Geografsko područje primjene

Odstupajući od članka 2., ovo poglavlje također se primjenjuje i na operacije provedene izvan područja Unije.

Članak 75.

Posebni ciljevi

Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju posebnih ciljeva iz prioriteta Unije određenog u članku 6. stavku 3.

Članak 76.

Kontrola i provedba

1.   EFPR može poduprijeti provođenje sustava Unije za kontrolu, inspekciju i provedbu kako je predviđeno u članku 36. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i kako je nadalje utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

2.   Posebno su prihvatljivi sljedeći tipovi operacija:

(a)

nabava, instalacija i/ili razvoj tehnologije, uključujući računalni hardver i softver, sustavâ detekcije plovila (VDS), sustava nadzornih kamera (CCTV), IT mreža, što omogućuje skupljanje, upravljanje, potvrđivanje, analizu, upravljanje rizikom, predstavljanje (putem internetskih stranica vezanih uz kontrolu) i razmjenu podataka vezanih uz ribarstvo i razvoj metoda uzorkovanja tih podataka, kao i međusobno povezivanje međusektorskih sustava za razmjenu podataka;

(b)

razvoj, nabava ili instalacija komponenata, uključujući računalni hardver i softver, koje su nužne za osiguravanje prijenosa podataka od subjekata uključenih u ribarstvo i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva do relevantnih tijela države članice i Unije, uključujući komponente potrebne za elektroničke sustave za bilježenje i izvješćivanje (ERS), sustave za praćenje plovila (VMS) i automatske identifikacijske sustave (AIS) koji se koriste u svrhe kontrole;

(c)

razvoj, nabava i instalacija komponenata, uključujući računalni hardver i softver, koje su neophodne kako bi osigurale mogućnost utvrđivanja podrijetla ribarskih proizvoda i proizvoda akvakulture kako je utvrđeno u članku 58. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(d)

provedba programa za razmjenu podataka između državâ članica i njihovu analizu;

(e)

modernizacija i nabava patrolnih plovila, zrakoplova i helikoptera, pod uvjetom da se koriste za kontrolu ribarstva najmanje 60 % od ukupnog vremena u kojem se ta sredstva koriste godišnje;

(f)

nabava drugih sredstava za kontrolu, uključujući uređaje za mjerenje snage motora i opremu za mjerenje težine;

(g)

razvoj inovativnih sustava za kontrolu i praćenje i provedba pilot-projekata povezanih s kontrolom ribarstva, uključujući DNK analizu riba ili razvoj internetskih stranica vezanih uz kontrolu;

(h)

osposobljavanje i programi razmjene, uključujući između državâ članica, za osoblje zaduženo za praćenje, kontrolu i nadzor aktivnosti u ribarstvu;

i.

analiza troškova i koristi i ocjena provedenih revizija i rashodi koji nastaju kod nadležnih tijela pri obavljanju praćenja, kontrole i nadzora;

(j)

inicijative, uključujući seminare i medijske alate usmjerene na povećanje osviještenosti kako među ribarima i drugim sudionicima kao što su inspektori, državni tužitelji i suci, tako i u javnosti, o potrebi za borbom protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te o provedbi pravila ZRP-a;

(k)

operativni troškovi nastali osiguranjem strože kontrole za stokove na koje se primjenjuju posebni programi kontrole i inspekcije uspostavljeni u skladu s člankom 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te koji podliježu koordinaciji kontrole u skladu s člankom 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 (38);

(l)

programi vezani uz provedbu akcijskog plana ustanovljenog u skladu s člankom 102. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, uključujući bilo koje operativne troškove kojima su izloženi.

3.   Mjere navedene u stavku 2. točkama od (h)do (l) prihvatljive su za potporu jedino ako se odnose na aktivnosti kontrole koje izvršava neko javno tijelo.

4.   U slučaju mjera iz stavka 2. točaka (d) i (h), dotične države članice imenuju upravljačka tijela odgovorna za projekt.

Članak 77.

Prikupljanje podataka

1.   EFPR podupire prikupljanje i korištenje podataka te upravljanje njima kako je predviđeno u članku 25. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te kako je nadalje određeno u Uredbi (EZ) br. 199/2008.

2.   Posebno su prihvatljivi sljedeći tipovi operacija:

(a)

prikupljanje i korištenje podataka te upravljanje njima u svrhu znanstvene analize i provedbe ZRP-a;

(b)

nacionalni, međudržavni i podnacionalni višegodišnji programi uzorkovanja pod uvjetom da se odnose na stokove obuhvaćene ZRP-om;

(c)

praćenje komercijalnog i rekreacijskog ribolova na moru, uključujući i praćenje prilova morskih organizama, kao što su morski sisavci i ptice;

(d)

istraživačke analize na moru;

(e)

sudjelovanje predstavnikâ država članica i regionalnih tijela na regionalnim koordinacijskim sastancima, na sastancima regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom kojih je Unija ugovorna stranka ili promatrač ili na sastancima međunarodnih tijela odgovornih za pružanje znanstvenih savjeta;

(f)

poboljšanje sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima i provedba pilot-studijâ za poboljšanje postojećih sustava prikupljanja podataka i upravljanja podatcima.

POGLAVLJE VII.

Tehnička pomoć na poticaj državâ članica

Članak 78.

Tehnička pomoć na poticaj državâ članica

1.   Na poticaj države članice EFPR može podupirati s podložno ograničenju od 6 % ukupnog iznosa operativnog programa:

(a)

mjere tehničke pomoći utvrđene u članku 52. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

uspostavljanje nacionalnih mreža koje ciljaju na širenje informacija, izgradnju kapaciteta, razmjenu najboljih praksi i potporu suradnje među FLAG-ovima na državnom području države članice.

2.   U propisno opravdanim okolnostima, prag iz stavka 1. može se iznimno premašiti.

POGLAVLJE VIII.

Mjere IPP-a financirane pod podijeljenim upravljanjem

Članak 79.

Posebni ciljevi

1.   Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi postizanju posebnih ciljeva iz prioriteta Unije određenog u članku 6. stavku 6., uključujući:

(a)

integrirani pomorski nadzor (IPN), a posebno zajedničko okruženje za razmjenu informacija (CISE) za nadzor pomorskog područja Unije,

(b)

promicanje zaštite morskog okoliša, posebno njegove biološke raznolikosti i zaštićenih pomorskih područja, kao što su lokaliteti mreže Natura 2000, ne dovodeći u pitanje članak 35. i održivo korištenje morskih i priobalnih resursa te daljnje utvrđivanje granice održivosti čovjekovih djelatnosti koje imaju učinak na morski okoliš, posebno u okviru Direktive2008/56/EZ.

2.   Izmjena operativnog programa s obzirom na mjere iz stavka 1. ne smije imati za posljedicu povećanje ukupne dodjele financijskih sredstava iz članka 13. stavka 7.

Članak 80.

Prihvatljive operacije

1.   EFPR može poduprijeti aktivnosti u skladu s ciljevima iz članka 79., kao što su operacije koje:

(a)

doprinose postizanju ciljeva IPN-a te posebno CISE-a;

(b)

štite morski okoliš, posebno njegove biološke raznolikosti i zaštićena pomorska područja, kao što su lokaliteti mreže Natura 2000., u skladu s obvezama utvrđenima direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ;

(c)

poboljšavaju znanje o stanju morskog okoliša s ciljem utvrđivanja programa praćenja i programa mjera predviđenih u Direktivi 2008/56/EZ u skladu s obvezama utvrđenima u toj Direktivi.

2.   Troškovi za plaće osoblja nacionalnih administracija ne smatraju se prihvatljivim operativnim troškovima.

GLAVA VI.

MJERE FINANCIRANE U OKVIRU IZRAVNOG UPRAVLJANJA

POGLAVLJE I.

Integrirana pomorska politika (IPP)

Članak 81.

Geografsko područje primjene

Odstupajući od članka 2., ovo poglavlje primjenjuje se i na operacije provedene izvan područja Unije.

Članak 82.

Područje primjene i ciljevi

Potpora u okviru ovog poglavlja doprinosi povećanom razvoju i provedbi IPP-a Unije. Stoga mora:

(a)

podupirati razvoj i provedbu integriranog upravljanja pomorskim i priobalnim poslovima, posebno kroz:

i.

promicanje mjerâ kojima se države članice i njihove regije potiču na razvoj, uvođenje ili primjenu integriranog pomorskog upravljanja;

ii.

promicanje dijaloga i suradnje s nadležnim tijelima država članica i dionicima te između njih u vezi s pitanjima mora i pomorstva, uključujući kroz razvoj i provedbu integriranih strategija za morske bazene, uzimajući u obzir uravnoteženi pristup u svim morskim bazenima, kao i posebna svojstva morskih bazena i podbazena i relevantne makroregionalne strategije, ako je potrebno;

iii.

promicanje platformi i mrežâ za međusektorsku suradnju, uključujući predstavnike tijela javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, industriju, uključujući turizam, zainteresirane stranke na području istraživanja, građane, organizacije civilnog društva i društvene partnere;

iv.

unapređivanje suradnje među državama članicama kroz razmjenu informacija i najbolje prakse među njihovim nadležnim tijelima;

v.

promicanje razmjene najboljih praksi i dijaloga na međunarodnoj razini, uključujući bilateralni dijalog s trećim zemljama, uzimajući u obzir UNCLOS i mjerodavne međunarodne konvencije koje se temelje na UNCLOS-u, ne dovodeći u pitanje druge sporazume ili dogovore koji bi mogli postojati između Unije i dotičnih trećih zemalja. Takav dijalog prema potrebi uključuje djelotvorne rasprave o ratifikaciji i provedbi UNCLOS-a;

vi.

povećanje vidljivosti i podizanje svijesti tijela javne vlasti, privatnog sektora i javnosti o integriranom pristupu pomorskim poslovima;

(b)

doprinijeti razvoju međusektorskih inicijativa koje su od uzajamne koristi različitim pomorskim sektorima i/ili sektorskim politikama, uzimajući u obzir i nadograđujući postojeće alate i inicijative kao što su:

i.

IPN za poboljšanje sigurnog, osiguranog i održivog korištenja pomorskog prostora, posebno jačanjem učinkovitosti i djelotvornosti kroz međusektorsku i prekograničnu razmjenu informacija, uzimajući u obzir postojeće i buduće mehanizme i sustave suradnje;

ii.

pomorsko prostorno planiranje i integrirani postupci upravljanja priobalnim zonama;

iii.

postupan razvoj sveobuhvatne i javno dostupne visokokvalitetne baze podataka i znanja o moru, koja olakšava razmjenu, ponovnu uporabu i dijeljenje tih podataka i znanja među različitim skupinama korisnika na taj način izbjegavajući dupliciranje napora; u tu svrhu, najbolje je koristiti postojeće programe Unije i država članica;

(c)

poduprijeti održiv ekonomski rast, zapošljavanje, inovacije i nove tehnologije u novim i perspektivnim pomorskim sektorima, kao i u priobalnim regijama, otočkim i najudaljenijim regijama Unije, na način koji dopunjuje uspostavljene sektorske i nacionalne aktivnosti;

(d)

promicati zaštitu morskog okoliša, posebno njegove biološke raznolikosti i zaštićenih pomorskih područja, kao što su lokaliteti mreže Natura 2000., i održivog korištenja morskih i priobalnih resursa, te dalje utvrditi granice održivosti čovjekovih djelatnosti koje imaju učinak na morski okoliš, u skladu s ciljevima postizanja i održavanja dobrog okolišnog statusa koji zahtjeva Direktiva 2008/56/EZ.

Članak 83.

Prihvatljive operacije

1.   EFPR može poduprijeti operacije u skladu s ciljevima iz članka 82. poput:

(a)

studija;

(b)

projekata, uključujući test projekte i projekte suradnje;

(c)

obavješćivanja javnosti i razmjene najbolje prakse, kampanja podizanja svijesti i s tim povezanih aktivnosti priopćavanja i širenja informacija poput promidžbenih kampanja, događaja, razvoja i održavanja internetskih stranica, platformi zainteresiranih strana;

(d)

konferencija, seminara, foruma i radionica;

(e)

koordinacije djelovanja uključujući mreže razmjene informacija i razvoja potpore strategijama morskih slivova;

(f)

razvoja, rada i održavanja IT sustava i mrežâ koje omogućuju skupljanje, upravljanje, potvrđivanje, analizu i razmjenu podataka vezanih uz ribarstvo i razvoj metoda uzorkovanja tih podataka, kao i međusobno povezivanje sustava za međusektorsku razmjenu podataka;

(g)

projekata osposobljavanja za razvoj znanja, profesionalnih kvalifikacija i mjera koje su usmjerene na promicanje profesionalnog razvoja u pomorskom sektoru.

2.   Kako bi se postigao poseban cilj razvijanja prekograničnih i međusektorskih operacija iz članka 82. točke (b), EFPR može podupirati:

(a)

razvoj i provedbu tehničkih alata za IPN, posebno za podršku uvođenja, rada i održavanja CISE-a s ciljem promicanja međusektorske i prekogranične razmjene podataka o nadzoru koja povezuje sve zajednice korisnika, pri čemu uzima u obzir relevantni razvoj sektorskih politika u pogledu nadzora i, prema potrebi, doprinosi njihovom daljnjem razvoju;

(b)

aktivnosti koordinacije i suradnje među državama članicama ili regijama s ciljem razvoja pomorskog prostornog planiranja i integriranog upravljanja priobalnim zonama, uključujući rashode vezane uz sustave i prakse razmjene podataka i praćenja, aktivnosti evaluacije, uspostavu i upravljanje mrežama stručnjaka i uspostavu programa usmjerenog na jačanje kapaciteta državâ članica za provedbu pomorskog prostornog planiranja;

(c)

inicijative za sufinanciranje, nabavu i održavanje sustavâ za promatranje mora i tehničkih pomagala za projektiranje, postavljanje i vođenje operativnih sustavâ europske mreže za promatranje i podatke o pomorskom okruženju mrežnog sustava koji ima za cilj olakšati prikupljanje, nabavu, montažu, obradu, kontrolu kvalitete, ponovno korištenje i distribuciju podataka i znanja o moru kroz suradnju među dotičnim državama članicama i/ili međunarodnim institucijama.

POGLAVLJE II.

Prateće mjere za ZRP i IPP pod izravnim upravljanjem

Članak 84.

Geografsko područje primjene

Odstupajući od članka 2., ovo poglavlje također se primjenjuje na operacije provedene izvan područja Unije.

Članak 85.

Posebni ciljevi

Mjere iz ovog poglavlja olakšavaju provedbu ZRP-a i IPP-a osobito u vezi s:

(a)

prikupljanjem, upravljanjem i distribucijom znanstvenih savjeta u skladu sa ZRP-om;

(b)

posebnim mjerama kontrole i provedbe u okviru ZRP-a;

(c)

dobrovoljnim doprinosima međunarodnim organizacijama;

(d)

savjetodavnim vijećima;

(e)

podacima o istraživanju tržišta;

(f)

komunikacijskim aktivnostima u okviru ZRP-a i IPP-a.

Članak 86.

Znanstveni savjeti i znanje

1.   EFPR može podupirati pružanje znanstvenih rezultata, posebno projekte primijenjenog istraživanja izravno povezane s pružanjem znanstvenih i društveno-ekonomskih mišljenja i savjeta u svrhu dobrog i učinkovitog upravljanja odlukama vezanim uz ribarstvo u okviru ZRP-a.

2.   Posebno su prihvatljivi sljedeći tipovi operacija:

(a)

studije i pilot-projekti potrebni za provedbu i razvoj ZRP-a, uključujući o alternativnim tipovima tehnika upravljanja održivim ribarstvom i akvakulturom, uključujući unutar savjetodavnih vijeća;

(b)

priprema i pružanje znanstvenih mišljenja i savjeta od strane znanstvenih tijela, uključujući međunarodna savjetodavna tijela zadužena za ocjenu stanja stokova, te od strane neovisnih stručnjaka i istraživačkih institucija;

(c)

sudjelovanje stručnjaka na sastancima radnih skupina o znanstvenim i tehničkim pitanjima povezanima s ribarstvom, kao što je STECF, kao i u međunarodnim savjetodavnim tijelima na sastancima gdje su potrebni doprinosi stručnjaka za ribarstvo i akvakulturu;

(d)

istraživačke ankete na moru kako je navedeno u članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 199/2008 te područjima gdje plovila Unije djeluju u okviru sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu kako je navedeno u članku 31. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(e)

rashodi Komisije za usluge vezane uz prikupljanje, upravljanje i upotrebu podataka, organizaciju i upravljanje godišnjim programima rada vezanim uz znanstveno i tehničko stručno znanje o ribarstvu, obradu zahtjeva za podatke i podatkovne nizove, pripremne radove za dostavljanje znanstvenih mišljenja i savjeta;

(f)

djelatnosti suradnje među državama članicama u području prikupljanja podataka, uključujući one među različitim regionalnim zainteresiranim stranama i uključujući postavljanje i pokretanje regionaliziranih baza podataka za pohranu, upravljanje i korištenje podatcima koji će koristiti regionalnoj suradnji i poboljšati djelatnosti sakupljanja i upravljanja podatcima kao i unaprijediti znanstvenu stručnost u podršci upravljanja ribarstvom.

Članak 87.

Kontrola i provedba

1.   EFPR može poduprijeti provedbu sustava Unije za nadzor, inspekciju i provedbu kako je predviđeno u članku 36. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i kako je nadalje određeno Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

2.   Posebno su prihvatljivi sljedeći tipovi operacija:

(a)

zajednička kupnju i/ili najam plovila, zrakoplova i helikoptera za ophodnju od strane nekoliko državâ članica s istog geografskog područja, pod uvjetom da se barem 60 % ukupnog razdoblja upotrebe na godinu koriste za kontrolu ribarstva;

(b)

rashodi vezani uz ocjenu i razvoj novih tehnologija za kontrolu kao i procesâ razmjene podataka;

(c)

svi operativni rashodi povezani s kontrolom i evaluacijom provedbe ZRP-a koju provodi Komisija, posebice s obzirom na provjeru, inspekcijska i revizijska putovanja, opremu i izobrazbu službenika Komisije, organizaciju sastanaka ili sudjelovanje na njima, uključujući razmjenu informacija i najboljih praksi između država članica, studija, usluga i dobavljača IT-a i među državama članicama te unajmljivanje ili kupnju sredstava za inspekciju od strane Komisije kako je navedeno u glavama IX. i X. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

3.   U cilju jačanja i standardiziranja kontrole, EFPR može podržati provedbu međudržavnih projekata kojima je cilj razvoj i testiranje unutardržavnog sustava kontrole, inspekcije i izvršenja predviđenih u članku 36. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i kako je nadalje predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1224/2009.

4.   Prihvatljive Vrste djelovanja uključuju osobito sljedeće:

(a)

međunarodne programe obuke za osoblje odgovorno za praćenje, kontrolu i nadgledanje ribarstvenih djelatnosti;

(b)

inicijative, uključujući seminare i medijske alate za standardiziranje tumačenja pravila i odgovarajućih kontrola u Uniji.

5.   U slučaju operacija iz stavka 2. točke (a), samo jedna od dotičnih država članica označena je kao korisnik.

Članak 88.

Dobrovoljni financijski doprinosi međunarodnim organizacijama

EFPR može podupirati sljedeće tipove operacija na području međunarodnih odnosa:

(a)

financijske doprinose organizacijama Ujedinjenih naroda, kao i dobrovoljno financiranje bilo koje međunarodne organizacije aktivne na području prava mora;

(b)

financijske doprinose za pripreme za nove međunarodne organizacije ili međunarodne ugovore koji su u interesu Unije;

(c)

financijske doprinose za rad ili programe koje provode međunarodne organizacije, a od posebnog su značaja za Uniju;

(d)

financijske doprinose bilo kojim aktivnostima (uključujući radnim, neformalnim ili izvanrednim sastancima ugovornih stranaka) koje podupiru interese Unije u međunarodnim organizacijama i jačaju suradnju s njezinim partnerima u tim organizacijama. U tom pogledu, kada prisutnost predstavnika trećih zemalja u pregovorima i na sastancima unutar međunarodnih foruma i organizacija postane potrebna za interese Unije, EFPR može snositi troškove njihova sudjelovanja.

Članak 89.

Savjetodavna vijeća

1.   EFPR podupire operativne troškove savjetodavnih vijeća kako je uspostavljenih u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Savjetodavno vijeće s pravnom osobnošću može zatražiti potporu Unije kao tijelo koje radi na postizanju cilja od općeg europskog interesa.

Članak 90.

Podaci o istraživanju tržišta

EFPR može poduprijeti razvoj i širenje podataka o istraživanju tržišta vezano uz proizvode ribarstva i akvakulture od strane Komisije u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

Članak 91.

Komunikacijske aktivnosti ZRP-a i IPP-a

EFPR može podupirati:

(a)

troškove za informacijske i komunikacijske aktivnosti povezane sa ZRP-om i IPP-om, uključujući:

i.

troškove proizvodnje, prijevoda i širenja materijala prilagođenog posebnim potrebama različitih ciljnih skupina u pismenom, audiovizualnom i elektroničkom formatu;

ii.

troškove pripreme i organiziranja događaja i sastanaka u vezi s obavještavanjem ili prikupljanjem mišljenja različitih strana na koje se odnose ZRP i IPP;

(b)

putne troškove i troškove smještaja stručnjaka i predstavnika interesnih skupina koje je Komisija pozvala na sastanke;

(c)

troškove korporacijske komunikacije političkih prioriteta Unije ako se odnose na opće ciljeve ove Uredbe.

POGLAVLJE III.

Tehnička pomoć

Članak 92.

Tehnička pomoć na poticaj Komisije

EFPR može na poticaj Komisije i do gornje granice od 1,1 % podupirati:

(a)

mjere tehničke pomoći utvrđene u članku 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013,;

(b)

pripremanje, praćenje i evaluaciju sporazumâ o održivom ribarstvu i sudjelovanje Unije u regionalnim organizacijama ribarstvene uprave. Dotične mjere sastoje se od studijâ, sastanaka, uključivanja stručnjaka, troškova privremenog osoblja, informativnih djelatnosti ili bilo kojih drugih administrativnih troškova ili troškova koji proizlaze iz znanstvene ili tehničke pomoći koju pruža Komisija;

(c)

uspostavljanje Europske mreže FLAG-ova kojima je cilj jačanje kapaciteta, širenje informacija, razmjena iskustava i najboljih praksi te podupiranje suradnje između FLAG-ova. Ova mreža surađuje s tijelima lokalnoga razvoja za umrežavanje i tehničku pomoć uspostavljenima u okviru EFRR-a i ESF-a i EPFRR-a u vezi s njihovim aktivnostima lokalnog razvoja i transnacionalnu suradnju.

GLAVA VII.

PROVEDBA POD PODIJELJENIM UPRAVLJANJEM

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 93.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na mjere financirane pod podijeljenim upravljanjem kako je određeno u glavi V.

POGLAVLJE II.

Mehanizam isporuke

Odjeljak 1.

Potpora iz EFPR-a

Članak 94.

Određivanje stopa sufinanciranja

1.   Pri donošenju provedbenih akata u skladu s člankom 19. o odobravanju operativnog programa, Komisija određuje najveću potporu EFPR-a tom programu.

2.   Doprinos EFPR-a izračunava se na temelju iznosa prihvatljivih javnih rashoda.

Operativni program određuje stopu doprinosa EFPR-a primjenjivu na s prioritete Unije određene u članku 6. Najveća stopa doprinosa EFPR-a iznosi 75 % a najmanja stopa doprinosa EFPR-a iznosi 20 % prihvatljivih javnih rashoda.

3.   Odstupajući od stavka 2., doprinos EFPR -a iznosi:

(a)

100 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu u okviru potpore za skladištenje iz članka 67.;

(b)

100 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za režim kompenzacija iz članka 70.;

(c)

50 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članaka 33. i 34. i članka 41. stavka 2.;

(d)

70 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članka 76. stavka 2. točke (e);

(e)

90 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članka 76. stavka 2. točaka od (a) do (d) i od (f) do (k);

(f)

80 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članka 77.

4.   Odstupajući od stavka 2., najveća dopuštena stopa doprinosa EFPR-a koja se primjenjuje na posebne ciljeve u okviru prioriteta Unije uvećava se za deset postotnih bodova ako se cjelina prioriteta Unije iz članka 6. stavka 4. ispuni kroz lokalni razvoj koji predvodi zajednica.

Članak 95.

Iznos javne potpore

1.   Države članice primjenjuju javnu potporu u najvećem iznosu od 50 % ukupno prihvatljivih javnih rashoda za operacije.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu primijeniti javnu potporu najvećeg iznosa od 100 % prihvatljivih rashoda operacije ako je:

(a)

korisnik javnopravno tijelo ili je poduzeće kojem je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz članka 106. stavka 2. UFEU-a, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga;

(b)

operacija vezana uz potporu za skladištenje iz članka 67.;

(c)

operacija vezana uz režim kompenzacija iz članka 70.;

(d)

operacija vezana uz prikupljanje podataka iz članka 77;

(e)

operacija vezana uz potporu iz članaka 33. ili 34. i kompenzaciju iz članaka 54., 55. ili 56.;

(f)

operacija vezana uz mjere IPP-a iz članka 80.

3.   Odstupajući od stavka 1., države članice mogu primijeniti iznos javne potpore između 50 % i 100 % ukupno prihvatljivih rashoda ako se:

(a)

operacija provodi u okviru glave V., poglavlja I., II. ili IV. i zadovoljava sve sljedeće kriterije:

i.

od zajedničkog je interesa;

ii.

ima zajedničkog korisnika;

iii.

ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.

(b)

operacija provodi u okviru glave V. poglavlja III.,zadovoljava jedan od kriterija točke (a) podtočaka od i. do iii. ovog stavka i omogućuje javni pristup svojim rezultatima.

4.   Odstupajući od stavka 1., na posebne vrste operacija is Priloga I. primjenjuju se dodatni postotni bodovi iznosa javne potpore.

5.   Komisija donosi provedbene akte kojima određuje kako se različiti postotni bodovi iznosa javne potpore primjenjuju ako je ispunjeno više uvjeta iz Priloga I. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

Članak 96.

Izračun dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda

Ako je pomoć dodijeljena na temelju dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda, države članice moraju osigurati da su relevantni izračuni prikladni i točni te unaprijed utvrđeni na temelju pravednog, ravnopravnog i provjerljivog izračuna.

POGLAVLJE III.

Upravljački i kontrolni sustavi

Članak 97.

Upravljačko tijelo

1.   Uz opća pravila iz članka 125. Uredbe (EU) br. 1303/2013 upravljačko tijelo:

(a)

do 31. ožujka svake godine, Komisiji dostavlja relevantne kumulativne podatke o operacijama koje su odabrane za financiranje do kraja prethodne kalendarske godine, uključujući ključna obilježja korisnika i same operacije;

(b)

osigurava promidžbu operativnog programa informirajući potencijalne korisnike, profesionalne organizacije, ekonomske i socijalne partnere, tijela uključena u promicanje jednakosti između muškaraca i žena i zainteresirane nevladine organizacije, uključujući okolišne organizacije, o mogućnostima koje program nudi i pravilima pristupa financiranju iz programa;

(c)

osigurava promidžbu operativnih programa informirajući korisnike doprinosa Unije i širu javnost o ulozi Unije u programu.

2.   Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje pravila za prezentaciju podataka iz stavka 1. točke (a). Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 127. stavku 2.

Članak 98.

Prijenos financijskih podataka

1.   Do 31. siječnja i 31. srpnja, države članice elektroničkim putem dostavljaju Komisiji predviđanje iznosa za koji očekuju da će podnijeti zahtjeve za plaćanja za tekuću i narednu financijsku godinu.

2.   Komisija donosi provedbeni akt kojim uspostavlja model koji se upotrebljava prilikom dostavljanja financijskih podataka Komisiji. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

POGLAVLJE IV.

Kontrola od strane država članica

Članak 99.

Financijski ispravci država članica

1.   Uz financijske ispravke iz članka 143. Uredbe (EU) br. 1303/2013, države članice izvršavaju financijske ispravke ako korisnik ne poštuju obveze iz članka 10. stavka 2. ove Uredbe.

2.   U slučaju financijskih ispravaka iz stavka 1., države članice utvrđuju iznos ispravka koji je razmjeran u odnosu na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje prekršaja ili kaznenog djela od strane korisnika i važnosti doprinosa EFPR-a gospodarskoj aktivnosti korisnika.

POGLAVLJE V.

Provjere od strane Komisije

Odjeljak 1.

Prekid i suspenzija

Članak 100.

Prekid roka za plaćanje

1.   Uz kriterije koji dopuštaju prekid iz članka 83. stavka 1. točaka od (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013, službenik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 može prekinuti rok plaćanja za zahtjev za privremeno plaćanje u slučaju da neusklađenosti države članice obvezama iz ZRP-a prema kojoj je odgovorna utjecati na izdatke sadržane u ovjerenoj izjavi o izdatcima za koje se traži privremeno plaćanje.

2.   Prije prekida privremenog roka za plaćanja iz stavka 1., Komisija putem provedbenog akta donosi provedbene akte potvrđujući da postoje dokazi o nalazima koji ukazuju na neusklađenost s obvezama iz ZRP-a. Prije nego što Komisija donese takve provedbene akte, ona odmah obavještava državu članicu koje se takvi dokazi ili pouzdane informacije tiču, a država članica dobiva priliku u razumnom roku iznijeti svoje primjedbe.

3.   Prekid svih ili dijela privremenih plaćanja u vezi s rashodima iz stavka 1. obuhvaćenih zahtjevom za plaćanje mora biti razmjeran s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje neusklađenosti.

Članak 101.

Suspenzija plaćanja

1.   Uz članak 142. Uredbe (EU) br. 1303/2013, Komisija može donijeti provedbene akte kojima suspendira sve ili dijelove privremenih plaćanja iz operativnih programa u slučaju ozbiljne neusklađenosti od strane države članice sa svojim obvezama iz ZRP-a koja utječe na rashode iz ovjerene izjave o rashodima za koje je zatraženo privremeno plaćanje.

2.   Prije suspenzije privremenog plaćanja iz stavka 1., Komisija putem provedbenog akta donosi provedbeni akt kojom se potvrđuje da je država članica propustila ispuniti svoje obveze prema ZRP-u. Prije nego što Komisija donese provedbeni akt, ona odmah obavještava državu članicu koje se takvi nalazi ili pouzdane informacije tiču, a država članica dobiva priliku iznijeti svoje primjedbe.

3.   Suspenzija svih ili dijela privremenih plaćanja u vezi s rashodima iz stavka 1. obuhvaćenih zahtjevom za plaćanje mora biti razmjerna s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti.

Članak 102.

Ovlasti Komisije

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 126. u kojima se utvrđuju ti slučajevi neusklađenosti iz članka 100. i slučajevi ozbiljne neusklađenosti iz članka 101. stavka 1. koje proizlaze iz relevantnih odredbi ZRP-a koji su bitni za očuvanje morskih bioloških resursa.

Odjeljak 2.

Razmjena informacija i financijski ispravci

Članak 103.

Pristup podacima

Države članice Komisiji na njen zahtjev dostavljaju svoje zakone i druge propise koje su usvojile za provedbu akata Unije koji se odnose na ZRP ako ti akti imaju financijski učinak na EFPR-a.

Članak 104.

Povjerljivost

1.   Države članice i Komisija poduzimaju sve potrebne korake kako bi zajamčile povjerljivost podataka priopćenih ili dobivenih kontrolama na licu mjesta ili u kontekstu potvrđivanja računa provedenih u skladu s ovom Uredbom.

2.   Na podatke iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se načela iz članka 8. Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (39).

Članak 105.

Financijski ispravci Komisije

1.   Uz slučajeve iz članka 22. stavku 7., članka 85. i članka 144. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija donosi provedbene akte kojima izvršava financijske ispravke ukidanjem cjelokupnog ili dijela doprinosa Unije za operativni program ako nakon provedbe potrebnog ispitivanja zaključi da:

(a)

na rashode sadržane u ovjerenoj izjavi o rashodima utjecali su slučajevi u kojima korisnik ne poštuje obveze iz članka 10 stavka 2. ove Uredbe, a država članica nije ih ispravila prije pokretanja postupka ispravljanja u okviru ovog stavka;

(b)

na rashode sadržane u ovjerenoj izjavi o rashodima utjecali su slučajevi ozbiljne neusklađenosti s pravilima ZRP-a od strane države članice što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja iz članka 101. ove Uredbe i gdje dotična država članica još uvijek ne pokazuje da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi u budućnosti osigurala usklađenost s primjenjivim pravilima i njihovu provedbu.

2.   Komisija određuje iznos ispravka uzimajući u obzir prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti države članice ili korisnika s pravilima ZRP-a i važnost doprinosa EFPR-a gospodarskoj aktivnosti korisnika.

3.   Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanog s neusklađenošću s pravilima ZRP-om od strane države članice, Komisija u skladu s stavkom 4. primjenjuje paušalni ili ekstrapolirani financijski ispravak.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 126. kojima se određuju kriteriji za utvrđivanje razine financijskog ispravka koji će se primjenjivati i kriterija za primjenu paušalnih ispravaka ili ekstrapoliranih financijskih ispravaka.

Članak 106.

Postupak

Članak 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 primjenjuje se mutatis mutandis ako Komisija predlaže financijske ispravke iz članka 105. ove Uredbe.

POGLAVLJE VI.

Praćenje, evaluacija, podaci i komunikacija

Odjeljak 1.

Uspostavljanje i ciljevi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije

Članak 107.

Sustav za praćenje i evaluaciju

1.   Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju operacija EFPR-a pod podijeljenim upravljanjem uspostavlja se s ciljem mjerenja uspješnosti EFPR-a. Kako bi se osiguralo djelotvorno praćenje uspješnosti, Komisija ima ovlasti donijeti delegirane akte u skladu s člankom 126., kojima se utvrđuju sadržaj i oblikovanje tog sustava.

2.   Opći utjecaj EFPR-a razmatra se u odnosu na prioritete Unije određene u članku 6.

Komisija može donijeti provedbene akte kojima uspostavlja konkretne pokazatelje za te prioritete Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

3.   Države članice Komisiji osiguravaju sve potrebne podatke kako bi se omogućilo praćenje i evaluacija dotičnih mjera. Komisija, po potrebi, uzima u obzir potrebe za podacima i sinergije među potencijalnim izvorima podataka, posebno za korištenje istih u statističke svrhe kada je to potrebno. Komisija donosi provedbene akte kojima uspostavlja pravila o podacima koje trebaju poslati države članice kao i o potrebama za podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

4.   Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka svake četiri godine. Prvo se izvješće mora podnijeti do 31. prosinca 2017.

Članak 108.

Ciljevi

Ciljevi zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju jesu:

(a)

ukazati na napredak i postignuća pomorske i ZRP-a i IPP-a, razmotriti opći utjecaj te ocijeniti djelotvornost, učinkovitost i važnost operacija EFPR-a;

(b)

poboljšati ciljanu potporu za ZRP i IPP;

(c)

podržati postupak učenja vezan uz praćenje i evaluaciju;

(d)

osigurati čvrste evaluacije operacija EFPR-a utemeljene na dokazima čiji se rezultati uzimaju u obzir tijekom postupka odlučivanja.

Odjeljak 2.

Tehničke odredbe

Članak 109.

Zajednički pokazatelji

1.   Popis zajedničkih pokazatelja koji se odnose na početnu situaciju, kao i na financijsku provedbu, proizvode i rezultate operativnog programa, a koji se mogu primijeniti na svaki operativni program, određuju se u sustavu za praćenje i evaluaciju navedenom u članku 107. kako bi se omogućilo udruživanje podataka na razini Unije.

2.   Zajednički pokazatelji povezani su s glavnim odrednicama i ciljevima utvrđenim u operativnim programima u skladu s prioritetima Unije određenima u članku 6. Ti zajednički pokazatelji koriste se za pregled uspješnosti iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i omogućuju ocjenu napretka, uspješnosti i učinkovitosti provedbe politike u usporedbi s ciljevima na razini Unije te razini programa.

Članak 110.

Elektronički informacijski sustav

1.   Ključne informacije o provedbi operativnog programa, o svakoj operaciji koja je odabrana za financiranje te o izvršenim aktivnostima koje su neophodne za aktivnosti praćenja i evaluacije, uključujući ključna obilježja korisnika i projekta, bilježe se i čuvaju u elektroničkom obliku.

2.   Komisija osigurava postojanje odgovarajućeg sigurnog elektroničkog sustava za bilježenje, održavanje i upravljanje ključnim podacima te za izvještavanje o praćenju i evaluaciji.

Članak 111.

Pružanje informacija

Korisnici potpore u okviru EFPR-a, uključujući i FLAG-ove, upravljačkom tijelu i/ili imenovanim evaluatorima ili drugim tijelima kojima je povjereno izvršavanje funkcija u ime upravljačkoga tijela dostavljaju sve podatke koji su potrebni za praćenje i evaluaciju operativnog programa, a posebice podatke vezane uz ispunjavanje određenih ciljeva i prioriteta.

Odjeljak 3.

Praćenje

Članak 112.

Postupci praćenja

1.   Upravljačko tijelo iz članka 97. ove Uredbe i odbor za praćenje predviđen člankom 41. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o zajedničkim odredbama prate kvalitetu provedbe programa.

2.   Upravljačko tijelo i odbor za praćenje prate operativni program pomoću financijskih pokazatelja te pokazatelja proizvoda i rezultata.

Članak 113.

Dužnosti odbora za praćenje

Uz dužnosti utvrđene u članku 49. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odbor za praćenje provjerava uspješnost operativnog programa i djelotvornost njegove provedbe. Radi toga, odbor za praćenje:

(a)

raspravlja i odobrava, u roku od šest mjeseci od datuma odobrenja programa, kriterije odabira operacija koje se financiraju; kriteriji odabira revidiraju se u skladu s potrebama programiranja;

(b)

pregledava aktivnosti i rezultate vezane uz evaluacijski plan programa;

(c)

pregledava aktivnosti u okviru programa vezane uz ispunjavanje posebnih ex ante uvjeta;

(d)

pregledava i odobrava godišnja izvješća o provedbi prije nego što se dostavljaju Komisiji;

(e)

pregledava mjere promicanja jednakosti između muškaraca i žena, jednakih mogućnosti i nediskriminacije, uključujući i dostupnost za osobe s invaliditetom.

Odbor za praćenje ne konzultira se u vezi s planovima rada za prikupljanje podataka iz članka 21.

Članak 114.

Godišnje izvješće o provedbi

1.   Država članica dužna je dostaviti Komisiji godišnje izvješće o provedbi operativnog programa u prethodnoj kalendarskoj godini do 31. svibnja 2016. te do 31. svibnja svake sljedeće godine do 2023., uključujući tu godinu. Izvješće dostavljeno 2016. obuhvaća kalendarske godine 2014. i 2015.

2.   Osim odredbi članka 44. Uredbe (EU) br. 1303/2013, godišnja izvješća o provedbi uključuju:

(a)

podatke o financijskim obvezama i rashodima za svaku mjeru;

(b)

sažetak poduzetih aktivnosti vezanih uz evaluacijski plan;

(c)

informacije o mjerama poduzetima u slučajevima ozbiljnih povreda iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe i nepoštovanja uvjeta utvrđenih u članku 10. stavku 2. te o mjerama ispravka kao;

(d)

informacije o aktivnostima poduzetim u skladu s člankom 41. stavkom 10. ove Uredbe;

(e)

informacije o aktivnostima poduzetim kako bi se osiguralo objavljivanje korisnika u skladu s Prilogom V. za fizičke osobe u skladu s nacionalnim pravom, uključujući i bilo koji primjenjivi prag.

3.   Komisija donosi provedbene akte kojima uspostavlja pravila vezana uz oblik i prezentaciju godišnjih izvješća o provedbi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3.

Odjeljak 4.

Evaluacija

Članak 115.

Opće odredbe

1.   Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje elemente od kojih se sastoje izvješća o ex ante evaluacijama iz članka 55. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te određuje najmanje zahtjeve za evaluacijski plan iz članka 56. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 127. stavka 3. ove Uredbe.

2.   Države članice moraju se pobrinuti da su evaluacije u skladu sa sustavom zajedničkog praćenja i evaluacije dogovorenim u skladu s člankom 107., moraju organizirati aktivnosti generiranja i prikupljanja potrebnih podataka te moraju evaluatorima dostaviti razne podatke dobivene pomoću sustava za praćenje.

3.   Države članice dužne su objaviti izvješća o evaluaciji na internetu, a Komisija ih je dužna objaviti na internetskoj stranici Unije.

Članak 116.

Ex ante evaluacija

Države članice moraju se pobrinuti da je ex ante evaluator angažiran još u ranoj fazi postupka razvoja operativnog programa te da sudjeluje u razvoju analize iz članka 18. stavka 1. točke (a), osmišljavanju logike intervencije u okviru programa te određivanju ciljeva programa.

Članak 117.

Ex post evaluacija

U skladu s člankom 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013, izvješće o ex post evaluaciji priprema Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama.

Članak 118.

Sinteza evaluacija

Komisija preuzima odgovornost za izradu sinteza izvješća o ex ante evaluaciji na razini Unije. Sinteze izvješća o evaluaciji moraju biti dovršene najkasnije do 31. prosinca u godini nakon godine u kojoj su relevantne evaluacije predane.

Odjeljak 5.

Informacije i komunikacije

Članak 119.

Informiranje i obavještavanje javnosti

1.   Upravljačko tijelo u skladu s člankom 97. stavkom 1. točkom (b) odgovorno je za:

(a)

osiguravanje uspostave jedinstvene internetske stranice ili jedinstvenog internetskog portala s potrebnim informacijama i pristupom operativnim programima u državi članici;

(b)

informiranje mogućih korisnika o mogućnostima financiranja u okviru operativnog programa;

(c)

obavještavanje građana Unije o ulozi i postignućima EFPR-a putem mjera informiranja i komuniciranja o rezultatima i učincima sporazumâ o partnerstvu, operativnim programima i operacijama.

(d)

osiguranje javne dostupnosti sažetka mjera osmišljenih radi osiguranja usklađenosti s pravilima ZRP-a, uključujući slučajeve neusklađenosti država članica ili korisnika, kao i mjere ispravka poput poduzetih financijskih ispravaka.

2.   Kako bi osigurale transparentnost u pogledu potpore iz EFPR-a, države članice održavaju popis operacija u formatima CSV ili XML koji mora biti dostupan na jedinstvenoj internetskoj stranici ili jedinstvenom internetskom portalu koji sadrži popis operacija i sažetak operativnog programa.

Popis operacija ažurira se najmanje jedanput svakih šest mjeseci.

U Prilogu V. navedeni su minimalni podaci koje treba navesti u popisu operacija, uključujući posebne podatke u vezi s operacijama iz članaka 26., 39., 47., 54. i 56.

3.   Detaljna pravila u vezi s mjerama informiranja i promidžbe za javnost i mjere informiranja za podnositelje zahtjeva i korisnike navedena su u Prilogu V.

4.   Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje tehničke karakteristike mjera informiranja i promidžbe, kao i upute za kreiranje simbola i definiranje standardnih boja. Ti provedbeni akti donose se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 127. stavka 2.

GLAVA VIII.

PROVEDBA U SKLOPU IZRAVNOG UPRAVLJANJA

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 120.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na mjere financirane u sklopu izravnog upravljanja kako je određeno u glavi VI.

POGLAVLJE II.

Nadzor

Članak 121.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima prikladne mjere kojima jamči da se tijekom provedbe operacija financiranih u okviru ove Uredbe, financijski interesi Unije štite primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i bilo kojih drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim pregledima i, ako se uoče nepravilnosti, vraćanjem nepravilno plaćenih iznosa te gdje je moguće, učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama.

2.   Komisija ili njezini predstavnici i Revizorski sud ovlašteni su provoditi reviziju, i na temelju dokumenata i provjera na licu mjesta, svih korisnika, izvođača i podizvođača koji su primili sredstva Unije.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može na licu mjesta izvršiti provjere i inspekcije gospodarskih subjekata na koje se izravno ili neizravno odnosi financiranje Unije u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (Euratom, EU) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (40) i Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 s ciljem utvrđivanja je li počinjeno djelo prijevare, korupcije ili bilo koja druga protuzakonita aktivnost koja utječe na financijske interese Unije vezano uz sporazum ili odluku o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovor u vezi s financiranjem od strane Unije.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., sporazumi o suradnji s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te sporazumi i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava te ugovori koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadrže odredbe kojima se izričito ovlašćuje Komisiju, Revizorski sud i OLAF za provedbu revizija, provjera i inspekcija na licu mjesta.

Članak 122.

Revizije

1.   Službenici Komisije i Revizorskog suda ili njihovi predstavnici mogu na licu mjesta obavljati revizije operacija financiranih ovom Uredbom u bilo koje vrijeme uz prethodnu najavu od najmanje deset radnih dana, osim u hitnim slučajevima, za razdoblje od tri godine nakon posljednje isplate Komisije.

2.   Službenici Komisije i Revizorskog suda ili njihovi predstavnici koji su propisno ovlašteni za obavljanje revizije na licu mjesta, imaju pristup knjigama i svim drugim dokumentima, uključujući dokumente i meta-podatke sastavljene ili primljene i snimljene u elektroničkom obliku, u vezi s rashodima koji se financiraju ovom Uredbom.

3.   Ovlasti revizije iz stavka 2. ne utječu na primjenu nacionalnih odredbi prema kojima određena djelovanja izvode isključivo službenici posebno imenovani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Službenici Komisije i Revizorskog suda ili njihovi zastupnici ne sudjeluju, između ostaloga, u kućnim posjetima ili formalnom ispitivanju osoba unutar okvira nacionalnog zakonodavstva predmetne države članice. Međutim, oni imaju pristup informacijama prikupljenim na taj način.

4.   Ako se neka financijska potpora Unije koja se dodjeljuje na temelju ove Uredbe naknadno dodijeli trećoj strani kao konačnom korisniku, početni korisnik kao primatelj financijske potpore Unije pruža Komisiji sve relevantne informacije u vezi s identitetom tog konačnog korisnika.

Članak 123.

Suspenzija plaćanja, smanjivanje i ukidanje financijske potpore

1.   Ako Komisija smatra da se sredstva Unije nisu koristila u skladu s uvjetima iz ove Uredbe ili iz nekog drugog primjenjivog pravnog akta Unije, o tome obavješćuje korisnike koji imaju mjesec dana od datuma takve obavijesti da pošalju svoje primjedbe Komisiji.

2.   Ako korisnici ne odgovore u roku navedenom u stavku 1. ovog članka ili ako se njihove primjedbe ne smatraju zadovoljavajućima, Komisija smanjuje ili ukida dodijeljeni financijski doprinos ili suspendira plaćanja. Svi nepropisno plaćeni iznosi vraćaju se u opći proračun Unije. Svi iznosi koji nisu pravovremeno vraćeni uvećavaju se za iznos kamata u skladu s uvjetima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

POGLAVLJE III.

Evaluacija i izvješćivanje

Članak 124.

Evaluacija

1.   Operacije koje se financiraju na temelju ove Uredbe redovito se nadziru kako bi se pratila njihova provedba.

2.   Komisija osigurava redovitu, neovisnu i vanjsku evaluaciju financiranih operacija.

Članak 125.

Izvješćivanje

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi:

(a)

do 31. ožujka 2017. privremeni izvještaj o evaluaciji dobivenih rezultata te kvalitativnih i kvantitativnih aspekata provedbe operacija koje se financiraju na temelju ove Uredbe;

(b)

do 31. kolovoza 2018. komunikaciju o nastavku operacija koje se financiraju na temelju ove Uredbe.

GLAVA IX.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 126.

Delegiranje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodijeljene su Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 10.,14., 32., 40., 41., 72., 102., 105., 107. i 129. obavlja se do 31. prosinca 2020.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 10., 14., 32., 40., 341., 72., 102., 105., 107. i 129. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članaka 10., 14., 32., 40., 341., 72., 102., 105., 107. i 129. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće izvijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. aj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 127.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Taj odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kad se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Kad se upućuje na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne da nikakvo mišljenje o nacrtu provedbenog akta koji se treba donijeti sukladno članku 95. stavku 5. ove Uredbe, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

GLAVA X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 128.

Stavljanje izvan snage

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 129. stavka 2., uredbe (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007, (EU) br. 1255/2011, i članak 103. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014.

2.   Upućivanja na Uredbe stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 129.

Prijelazne odredbe

1.   Da bi se omogućio jednostavniji prijelaz sa sustava potpore uspostavljenih Uredbama (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i (EU) br. 1255/2011 na sustav uspostavljen ovom Uredbom, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 126. radi utvrđivanja uvjeta pod kojima se potpora koju je odobrila Komisija u skladu s tim Uredbama može integrirati u potporu iz ove Uredbe, uključujući potporu za tehničku pomoć i ex post evaluacije.

2.   Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu, uključujući potpuno ili djelomično ukidanje, dotičnih projekata do njihovog dovršetka, ili pomoći koju je odobrila Komisija na osnovi uredbi (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i (EU) br. 1255/2011 i članka 103. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 ili drugih zakonskih akata koji se odnose na tu pomoć 31. prosinca 2013., koji se nastavljaju primjenjivati na takve projekte ili pomoći.

3.   Zahtjevi podneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1198/2006 ostaju važeći.

Članak 130.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 299, 4.10.2012., str. 133. i SL C 271, 19.9.2013., str. 154.

(2)  SL C 391, 18.12.2012., str. 84.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. svibnja 2014.

(4)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2328/2003 od 22. prosinca 2003. o uvođenju programa za nadoknadu dodatnih troškova nastalih stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva s Azora, Madeire, Kanarskih otoka te francuskih departmana Gvajane i Reuniona zbog udaljenosti tih područja (SL L 345, 31.12.2003., str. 34.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 861/2006 od 22. svibnja 2006. o uspostavi financijskih mjera Zajednice za provedbu zajedničke ribarstvene politike i u području prava mora (SL L 160, 14.6.2006., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. o Europskom fondu za ribarstvo (SL L 223, 15.8.2006., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 791/2007 od 21. svibnja 2007. o uvođenju programa naknade dodatnih troškova nastalih stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva iz najudaljenijih regija Azora, Madeire, Kanarskih otoka, Francuske Gvajane i Reuniona (SL L 176, 6.7.2007., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2011. o uspostavi Programa za potporu daljnjem razvoju integrirane pomorske politike (SL L 321, 5.12.2011., str. 1.).

(10)  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora i Sporazum o primjeni njezinog dijela XI. (SL L 179, 23.6.1998., str. 3.).

(11)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(12)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5.3.2008., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(17)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(18)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(19)  Preporuka 2002/413/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2002. o provedbi Integriranog upravljanja obalnim zonama u Europi (SL L 148, 6.6.2002., str. 24.).

(20)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

(21)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(22)  Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6.12.2008., str. 28.).

(23)  Konvencija izrađena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 49.).

(24)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(25)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(26)  Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

(27)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(28)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (Sl L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(29)  Odluka Komisije 2005/629/EZ od 26. kolovoza 2005. o osnivanju Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (SL L 225, 31.8.2005., str. 18.).

(30)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(31)  Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

(32)  Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006., str. 14.).

(33)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(34)  Uredba Komisije (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi (SL L 204, 6.8.2009., str. 15.).

(35)  Uredba (EZ) br. 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u sustavu Zajednice za upravljanje okolišem i neovisnim ocjenjivanjem (EMAS) (SL L 114, 24.4.2001., str. 1.).

(36)  Odluka Vijeća 2009/470/EZ od 25. svibnja 2009. o troškovima u području veterinarstva (SL L 155, 18.6.2009., str. 30.).

(37)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.2.2012., str. 1.).

(38)  Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

(39)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(40)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

INTENZITET POSEBNE POTPORE

Vrsta operacije

Postotni bodovi

Operacije u vezi s malim priobalnim ribarstvom mogu imati koristi od povećanja za

30

Operacije na udaljenim grčkim otocima i hrvatskim otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo mogu imati koristi od povećanja za

35

Operacije u najudaljenijim regijama mogu imati koristi od povećanja za

35

Operacije koje provode organizacije ribara ili drugi zajednički korisnici koji se ne spominju u glavi V. poglavlju III. mogu imati koristi od povećanja za

10

Operacije koje provode organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međusektorske organizacije mogu imati koristi od povećanja za

25

Operacije u okviru članka 76. o kontroli i provedbi mogu imati koristi od povećanja za

30

Operacije u okviru članka 76. o kontroli i provedbi vezano uz malo priobalno ribarstvo mogu imati koristi od povećanja za

40

Operacije u okviru članka 41. stavka 2.koje se tiču zamjene ili modernizacije glavnih ili pomoćnih motora, smanjuje se za

20

Aktivnosti koje provode poduzeća koja nisu obuhvaćena definicijom malih i srednjih poduzeća smanjuju se za

20


PRILOG II.

GODIŠNJA RASPODJELA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZETE OBVEZE U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020.

Opis

Razdoblje

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Podijeljeno upravljanje EFPR-om

(2014.-2020.)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


PRILOG III.

INDIKATIVNA RASPODJELA SREDSTAVA IZ GLAVE VI., POGLAVLJA I. I II. IZMEĐU CILJEVA UTVRĐENIH U ČLANCIMA 82. I 85.  (1)

Ciljevi iz članka 82.:

1.

Razvoj i provedba integriranog upravljanja pomorskim i priobalnim poslovima – 5 %

2.

Razvoj međusektorskih inicijativa – 33 %

3.

Podupiranje održivog gospodarskog rasta, zapošljavanja, inovacija i novih tehnologija – 2 %

4.

Promicanje zaštite morskog okoliša – 5 %

Ciljevi iz članka 85.:

1.

Prikupljanje, upravljanje i distribucija znanstvenih savjeta u skladu sa ZRP-om – 11 %

2.

Posebne mjere kontrole i provedbe u okviru ZRP-a – 19 %

3.

Dobrovoljni doprinosi međunarodnim organizacijama – 10 %

4.

Savjetodavna vijeća i komunikacijske aktivnosti iz ZRP-a i IPP-a – 9 %

5.

Podatci o tržištu, uključujući kreiranje elektronskih tržišta – 6 %


(1)  Postoci se odnose na iznos iz članka 14. osim dodjele predviđene člankom 92.


PRILOG IV.

POSEBNI EX ANTE UVJETI

Poseban cilj iz prioriteta Unije za EFPR tematski cilj (TC)

Ex ante uvjet

Kriteriji za ispunjenje

Prioritet EFPR-a:

1.

Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva.

Posebni ciljevi: (a) - (f).

TC 3: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) i sektora ribarstva i akvakulture (za EFPR);

TC 6: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;

TC 8: promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage.

Izvješće o ribolovnom kapacitetu podneseno je u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013

Izvješće je sastavljeno u skladu sa zajedničkim smjernicama koje izdaje Komisija

Ribolovni kapacitet ne prelazi granicu ribolovnog kapaciteta postavljenu u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1380/2013

Prioritet EFPR-a:

2.

Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture

Posebni ciljevi: (a), (b) i(c).

TC 3: jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) i sektora ribarstva i akvakulture (za EFPR);

TC 6: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa;

TC 8: promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage.

Uspostavljanje višegodišnjeg nacionalnog strateškog plana za akvakulturu kako je navedeno u članku 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013, do 2014.;

Višegodišnji nacionalni strateški plan za akvakulturu dostavlja se Komisiji najkasnije na dan slanja operativnog programa

Operativni program uključuje podatke o komplementarnosti s višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za akvakulturu

Prioritet EFPR-a:

3

Poticanje provedbe ZRP-a.

Posebni cilj (a).

TC 6: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa.

Administrativni kapacitet: može biti u sukladnosti sa zahtjevima za podatke za upravljanje ribarstvom navedenim u članku 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i članku 4. Uredbe (EZ) br. 199/2008.

Opis administrativnog kapaciteta za pripremu i primjenu višegodišnjeg programa za prikupljanje podataka koje će pregledati Znanstveni, tehnički i ekonomski odbor za ribarstvo (STECF) i prihvatiti Komisija

Opis administrativnog kapaciteta za pripremu i provedbu planova rada za prikupljanje podataka koje će pregledati STECF i prihvatiti Komisija

Opis kapaciteta u raspodjeli ljudskih potencijala za provođenje bilateralnih ili multilateralnih sporazuma s drugim državama članicama ako se zajednički radi na provedbi obveza o prikupljanju podataka

Prioritet EFPR-a:

3.

Poticanje provedbe ZRP-a.

Posebni ciljevi (b).

TC 6: očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa.

Administrativni kapacitet: administrativni kapacitet je na raspolaganju za ispunjavanje zahtjeva u vezi s provedbom sustava Unije za nadzor, inspekciju i provedbu kako je predviđeno u članku 36. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i dalje određeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

Posebne aktivnosti uključuju:

opis administrativnog kapaciteta za pripremu i provedbu dijela operativnog programa koji se odnosi na nacionalni financijski program za kontrolu 2014. – 2020. iz članka 18. stavka 1. točke (o)

opis administrativnog kapaciteta za pripremu i provedbu nacionalnog programa aktivnosti nadzora za višegodišnje planove kako je predviđeno u članku 36. Uredbe (EZ) br. 1224/2009

opis administrativnog kapaciteta za pripremu i provedbu zajedničkog programa nadzora koji se može razviti u suradnji s drugim državama članicama kako je predviđeno u članku 94. Uredbe (EZ) br. 1224/2009

 

 

opis administrativnog kapaciteta za pripremu i provedbu posebnih programa za nadzor i inspekciju kako je predviđeno u članku 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009

opis administrativnog kapaciteta za primjenu sustava učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih sankcija za ozbiljne prekršaje kako je predviđeno u članku 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009

opis administrativnog kapaciteta za primjenu bodovnog sustava za ozbiljne prekršaje kako je predviđeno u članku 92. Uredbe (EZ) br. 1224/2009


PRILOG V.

INFORMIRANJE I KOMUNICIRANJE O POTPORI IZ EFPR-A

1.   Popis operacija

Popis operacija iz članka 119. mora sadržavati barem na jednom službenom jeziku države članice sljedeća polja s podacima:

ime korisnika (samo pravni subjekti i fizičke osobe u skladu s nacionalnim pravom)

Identifikacijski broj plovila iz registra flote Zajednice (CFR) kako je navedeno u članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 (ispuniti jedino ako je operacija povezana s ribarskim plovilom)

naziv operacije;

sažetak operacije;

datum početka operacije;

datum završetka operacije (očekivani datum za fizičko dovršavanje ili punu provedbu operacije);

ukupni prihvatljivi rashodi;

iznos doprinosa EU-a;

poštanski broj operacije;

zemlja;

naziv prioriteta Unije;

datum posljednjeg ažuriranja popisa operacija.

2.   Informiranje i promidžba usmjerena prema javnosti

1.

Država članica mora osigurati da informiranje i promidžba usmjerena prema javnosti ciljaju na najširu moguću medijsku pokrivenost koristeći razne oblike i metode komunikacije na odgovarajućoj razini.

2.

Država članica odgovorna je za organizaciju najmanje sljedećih mjera informiranja i promidžbe:

(a)

opsežna informativna aktivnost kojom se objavljuje pokretanje operativnog programa;

(b)

barem dvaput za vrijeme programskog razdoblja opsežne informativne aktivnosti koja promiče mogućnosti financiranja i primijenjene strategije i predstavlja postignuća operativnog programa;

(c)

postavljanje zastave ili amblema, prema potrebi, Unije ispred ili na mjestu vidljivom za javnost u prostorijama svakog upravljačkog tijela;

(d)

elektroničko objavljivanje popisa operacija u skladu s odjeljkom 1.;

(e)

davanje primjera operacija, prema operativnom programu, na jedinstvenoj internetskoj stranici ili na internetskoj stranici operativnog programa koji je dostupan putem jedinstvenog internetskog portala; primjeri bi trebali biti na službenom jeziku Unije koji je široko rasprostranjen, a koji nije službeni jezik dotične države članice;

(f)

osiguranje da poseban odjeljak na jedinstvenoj internetskoj stranici sadržavati kratak sažetak inovativnih i eko-inovativnih operacija;

(g)

ažuriranje podataka o provedbi operativnog programa, što obuhvaća i njegova glavna postignuća, na jedinstvenoj internetskoj stranici ili internetskoj stranici operativnog programa dostupnoj preko jedinstvenog internetskog portala;

(h)

osiguranje javne dostupnosti sažetka mjera osmišljenih za osiguranje usklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, uključujući slučajeve neusklađenosti država članica ili korisnika, kao i mjera ispravka poput poduzetih financijskih ispravaka.

3.

Upravljačko tijelo u informiranje i promidžbu, sukladno s nacionalnim zakonima i praksama, uključuje sljedeća tijela:

(a)

partnere iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

informacijske centre o Europi, kao i predstavništva Komisije u državama članicama;

(c)

obrazovne i istraživačke institucije.

Ta tijela šire informacije iz članka 119. stavka 1. točaka (a) i (b).

3.   Mjere informiranja za korisnike i potencijalne korisnike

3.1   Mjere informiranja usmjerene prema potencijalnim korisnicima

1.

Upravljačko tijelo dužno je osigurati širenje informacija o ciljevima operativnog programa i mogućnostima financiranja iz EFPR-a potencijalnim korisnicima i svim zainteresiranim strankama.

2.

Upravljačko tijelo dužno je osigurati da su potencijalni korisnici obaviješteni barem o sljedećem:

(a)

uvjetima prihvatljivosti rashoda koji se moraju ispuniti kako bi se kvalificirali za potporu iz operativnog programa;

(b)

opis uvjeta za prihvatljivost zahtjeva, postupke ispitivanja zahtjeva za financiranje te vremenska razdoblja;

(c)

kriterijima za odabir operacija koje će dobiti potporu;

(d)

kontaktima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji mogu pružiti informacije o operativnim programima;

(e)

zahtjevi trebaju predložiti aktivnosti komuniciranja razmjerne veličini operacije kako bi se javnost informiralo o ciljevima operacije i potpori Unije operaciji.

3.2   Mjere informiranja usmjerene prema korisnicima

Upravljačko tijelo obavješćuje korisnike da je prihvaćanje financiranja također prihvaćanje njihova uključenja u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2.