13.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 138/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 480/2014

оd 3. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kojom se izvan snage stavlja Uredba (EZ) br. 1083/2006 (1), a posebno članak 22. stavak 7., članak 37. stavak 13., članak 38. stavak 4., članak 40. stavak 4., članak 41. stavak 3., članak 42. stavak 1., članak 42. stavak 6., članak 61. stavak 3., članak 68. stavak 1., članak 101., članak 125. stavak 8., članak 125. stavak 9., članak 127. stavak 7., članak 127. stavak 8. i članak 144. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1303/2013, u Drugom dijelu, utvrđuju se zajedničke odredbe koje se primjenjuju na Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), koji sada djeluju pod zajedničkim okvirom (Europski strukturni i ulagački fondovi ili ESI fondovi),. Osim toga, Treći dio te Uredbe sadrži opće odredbe koje se primjenjuju na EFRR, ESF i na Kohezijski fond, ali se ne primjenjuju na EPFRR i EFPR, a u dijelu četvrtom te Uredbe utvrđuju se opće odredbe koje se primjenjuju na EFPR, ESF, Kohezijski fond i EFPR, ali se ne primjenjuju na EPFRR. Prema tome, u ovoj se Uredbi utvrđuju odredbe koje se primjenjuju na sve ESI fondove, kao i odredbe koje se primjenjuju samo na EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR.

(2)

Potrebno je utvrditi detaljna pravila o kriterijima za određivanje razine financijske korekcije koje Komisija može primijeniti u sklopu okvira za procjenu ostvarenja postignuća za svaki prioritet uključen u programe koji se podupiru iz ESI fondova.

(3)

Takve financijske korekcije mogu se primjenjivati samo ako je istodobno ispunjeno nekoliko uvjeta. Razina financijskih korekcija trebala bi se određivati na temelju fiksnih stopa vezanih uz koeficijent koji se računa u odnosu na razinu fizičkog postignuća i financijske apsorpcije. Vanjske čimbenike koji doprinose ozbiljnim propustima u postizanju ciljeva zacrtanih u sklopu okvira za procjenu ostvarenja postignuća do 2023, osim čimbenika koji isključuju financijske korekcije, trebalo bi razmatrati od slučaja do slučaja, a mogu predstavljati osnovu za nižu stopu korekcije od one koja bi se inače primijenila na temelju koeficijenta.

(4)

U odredbama o kriterijima za određivanje razine financijskih korekcija koje će se primijeniti u sklopu okvira za procjenu ostvarenja postignuća, posebna sredstva dodijeljena Inicijativi za zapošljavanje mladih treba tretirati odvojeno.

(5)

Posebnim pravilima trebale bi se razjasniti odredbe o kupovini uz potporu predviđenih financijskih instrumenata.

(6)

Koherentnim okvir za kombinaciju bespovratnih sredstava za tehničku potporu i financijskih instrumenata u jednoj operaciji propisuje se da je to dopušteno samo za potrebe tehničke pripreme buduće investicije u korist krajnjeg primatelja.

(7)

Kako bi se osiguralo da je provedba financijskih instrumenata povjerena tijelima koja imaju odgovarajuće kapacitete da ih provedu u skladu s ciljevima i prioritetima ESI fondova, te na najučinkovitiji način, kriteriji za odabir takvih tijela trebali bi se propisivati zajedno s njihovom ulogom, odgovornostima i nadležnostima.

(8)

Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje financijskim instrumentima koja pružaju jamstva, doprinosi programa trebali bi se temeljiti na opreznoj ex-ante procjeni rizika i uzimajući u obzir odgovarajući faktor multiplikacije.

(9)

Kako bi se osiguralo da se financijski instrumenti provode u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima, trebalo bi predvidjeti posebne odredbe vezane uz upravljanje i kontrolu financijskih instrumenata, uključujući i reviziju.

(10)

Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje programskim doprinosima dodijeljenim financijskom instrumentu, sve obustave takvih doprinosa trebale bi se na odgovarajući način odraziti u odgovarajućim zahtjevima za plaćanje.

(11)

Kako bi se osigurao dosljedan izračun prihvatljivih kapitaliziranih subvencioniranih kamatnih stopa ili subvencioniranih naknada za jamstvo, trebalo bi utvrditi posebna pravila za njihov izračun.

(12)

U cilju promicanja brzog i učinkovitog ubrizgavanje sredstava u stvarno gospodarstvo i dobro financijsko upravljanje, istodobno osiguravajući razumnu naknadu tijelima koja provode financijske instrumente, trebalo bi utvrditi kriterije za utvrđivanje troškova i naknada za upravljanje na temelju uspješnosti i primjenjivih pragova, kao i pravila za povrat kapitaliziranih troškova upravljanja i naknada za instrumente koji se temelje na vlastitom kapitalu i mikrokredite.

(13)

U skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, prihode ostvarene u operacijama trebalo bi uzeti u obzir prilikom izračuna javnog doprinosa.

(14)

Potrebno je odrediti metodu za izračun diskontiranog neto prihoda od operacije uzimajući u obzir referentno razdoblje primjenjivo na sektor te operacije, profitabilnost koja se uobičajeno očekuje od predmetne kategorije ulaganja, primjenu načela „onečišćivač plaća”, i, prema potrebi, načelo jednakosti u vezi s relativnim blagostanjem predmetne države članice.

(15)

Potrebno je odrediti referentna razdoblja primjenjiva na sektore koja se temelje na povijesnim podacima koji su zabilježeni i pohranjeni za projekte koji ostvaruju prihod za programsko razdoblje 2007.–2013.

(16)

Potrebno je odrediti troškove i prihode koji će se uzeti u obzir prilikom izračuna diskontiranih neto prihoda te uvjete za utvrđivanje preostale vrijednosti i financijske diskontne stope.

(17)

Diskontna stopa od 4 % predložena kao indikativna referentna vrijednost trebala bi se temeljiti na trenutnoj dugoročnoj stopi povrata iz međunarodnog portfelja investicija koja se računa kao srednji povrat od 3 % iz sredstava prilagođen prema višoj vrijednosti za 1 % i koja je jednaka postotku za koji se smanjio prosječni prinos dugoročnih obveznica vlade u području Unije otkada je utvrđena financijska diskontna stopa za programsko razdoblje 2007.–2013.

(18)

Načelom „onečišćivač plaća” zahtijeva se da troškove onečišćenja okoliša i preventivnih mjera snose oni koji uzrokuju onečišćenje te da sustavi naplate odražavaju pune troškove, uključujući kapitalne troškove, okolišnih usluga, troškove onečišćenja okoliša i primijenjenih preventivnih mjera te troškove vezane uz rijetkost korištenih resursa.

(19)

U cilju smanjenja papirologije, korisnicima bi trebalo omogućiti da upotrebljavaju postojeće metode i odgovarajuće stope utvrđene u drugim politikama Unije kako bi izračunali neizravne troškove, ako su operacije i korisnici slične vrste.

(20)

Kako bi se osiguralo da su operacije koje se podupiru iz ESI fondova u okviru kojih se može koristiti fiksna stopa utvrđena u okviru drugih politika Unije slične operacijama koje se financiraju u okviru tih drugih politika, potrebno je definirati kategorije intervencije i investicijske prioritete ili mjere kojima pripadaju.

(21)

Trebalo bi utvrditi metodologiju koja će se koristiti za provedbu pregleda kvalitete velikih projekata. Neovisni stručni pregled kvalitete preduvjet je koji se mora ispuniti prije nego što država članica Komisiji preda veliki projekt slijedeći postupak za obavješćivanje predviđen Uredbom (EU) br. 1303/2013.

(22)

Ako država članica odluči slijediti postupak obavješćivanja, trebala bi, u skladu s člankom 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučiti hoće li neovisni stručnjaci veliki projekt ocjenjivati uz tehničku pomoć Komisije ili, u dogovoru s Komisijom, drugih neovisnih stručnjaka.

(23)

Kapacitet, stručna sposobnost i nepristranost neovisnih stručnjaka koji provode pregled kvalitete velikih projekata među najvažnijim su čimbenicima koji određuju hoće li ishod pregleda biti kvalitetan i pouzdan. Stoga bi trebalo utvrditi određene zahtjeve za neovisne stručnjake kako bi se osiguralo da je njihov rad na pregledu kvalitete pouzdan i kvalitetan. Svi neovisni stručnjaci trebali bi ispunjavati te zahtjeve bez obzira na to podupire li se njihov rad tehničkom pomoći koju pruža Komisija ili država članica. Provjera ispunjavaju li neovisni stručnjaci te zahtjeve prije nego što se od Komisije zatraži odobrenje uz odabir neovisnih stručnjaka trebala bi biti odgovornost države članice.

(24)

S obzirom na to da samo oni veliki projekti koje su neovisni stručnjaci ocijenili pozitivno mogu biti odabrani za podnošenje Komisiji u skladu s postupkom obavješćivanja, u tu je svrhu potrebno utvrditi jasne kriterije. Potrebno je utvrditi i korake tog postupka pregleda i parametre za ocjenu kvalitete koji će se koristiti u pregledu kako bi se osiguralo da se pregled kvalitete svakog velikog projekta temelji na istom metodološkom pristupu te da je pregled kvalitete proveden na način koji doprinosi poboljšanju kvalitete pregledanog velikog projekta.

(25)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 zahtijeva se da upravljačko tijelo uspostavi sustav evidencije i u elektroničkom obliku pohranjuje podatke o svakoj potrebnoj operaciji za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući podatke o pojedinim sudionicima. Stoga je nužno utvrditi popis podataka o kojima se treba voditi evidencija i koji se trebaju pohraniti u tom sustavu.

(26)

Određeni podaci relevantni su samo za određene vrste operacija ili samo za neke od ESI fondova; trebalo bi stoga točno utvrditi primjenjivost zahtjeva vezanih uz podatke. Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuju se posebni zahtjevi za vođenje evidencije i pohranjivanje podataka o pojedinim sudionicima u operacijama koje se podupiru iz ESF-a, a koje treba uzeti u obzir.

(27)

U popisu podataka trebali bi se uzeti u obzir zahtjevi o izvješćivanju utvrđeni Uredbom (EU) br. 1303/2013 i Uredbama za pojedine fondove kako bi se osiguralo da podaci potrebni za financijsko upravljanje i praćenje, uključujući podatke potrebne za pripremu zahtjeva za plaćanje, računa i izvješća o provedbi, za svaku operaciju postoje u obliku u kojem se lako mogu zbrojiti i uskladiti. Popis bi trebao uzeti u obzir da je potrebno da neki temeljni podaci o operacijama budu dostupni u računalnom obliku kako bi se osiguralo djelotvorno financijsko upravljanje operacijama i kako bi se ispunio zahtjev vezan uz objavljivanje temeljnih informacija o operacijama. Potrebni su i neki dodatni podaci kako bi se rad na provjerama i reviziji mogao djelotvorno planirati i provoditi.

(28)

Popis podataka o kojima treba voditi evidenciju i koje treba pohraniti ne bi trebao prejudicirati tehničke značajke ili strukturu računalnog sustava kojeg uspostavljaju upravljačka tijela te ne određuje unaprijed format podataka koji se evidentiraju i pohranjuju, osim kada je to izričito navedeno u ovoj Uredbi. Ne bi se trebao prejudicirati ni način na koji se podaci unose ili generiraju unutar sustava. U nekim slučajevima, podaci uključeni na popis mogu zahtijevati unošenje višestrukih vrijednosti. Bez obzira na to, potrebno je utvrditi određena pravila o prirodi ovih podataka, kako bi se osiguralo da upravljačko tijelo može ispuniti svoje odgovornosti za praćenje, evaluaciju, financijsko upravljanje, provjeru i reviziju, uključujući i, kada je to potrebno, obradu podataka o pojedinim sudionicima.

(29)

Kako bi se osiguralo da se izdaci u okviru operativnih programa mogu provjeravati te da se na njima može vršiti revizija, potrebno je utvrditi kriterije koje bi revizorski trag trebao ispunjavati da bi ga se smatralo prikladnim.

(30)

U vezi s radom revizije u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 potrebno je omogućiti da Komisija i države članice trebaju spriječiti svako neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašten pristup osobnim podacima, te točno utvrditi svrhe za koje Komisija i države članice mogu obrađivati takve podatke.

(31)

Za reviziju operacija nadležno je revizorsko tijelo. Kako bi se osiguralo da je opseg i djelotvornost tih revizija odgovarajući te da se provode prema istim normama u svim državama članicama, potrebno je utvrditi uvjete koje te revizije moraju ispunjavati.

(32)

Potrebno je detaljno utvrditi temelj za uzorkovanje operacija na kojima će se vršiti revizija, a koji bi revizorsko tijelo trebalo promatrati prilikom uspostavljanja ili odobravanja metode uzorkovanja, uključujući određivanje jedinice uzorkovanja, određene tehničke kriterije koji će se koristiti za uzorak i, ako je potrebno, čimbenike koji će se uzeti u obzir prilikom uzimanja dodatnih uzoraka.

(33)

Revizorsko tijelo trebalo bi sastaviti revizorsko mišljenje kojim su obuhvaćeni računi iz Uredbe (EU) br. 1303/2013. Kako bi se osiguralo da je opseg i sadržaj tih revizija računa odgovarajući te da se provode prema istim normama u svim državama članicama, potrebno je utvrditi uvjete koje bi te revizije trebale ispunjavati.

(34)

U cilju osiguranja pravne sigurnosti i jednakog postupanja prema svim državama članicama prilikom određivanja financijskih korekcija, u skladu s načelom razmjernosti, potrebno je utvrditi kriterije za utvrđivanje ozbiljnih nedostataka u učinkovitom funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole, glavne vrste tih nedostataka te kriterije za utvrđivanje razine financijskih korekcija koje će se primijeniti i kriterije za primjenu fiksne stope ili ekstrapolirane financijske korekcije.

(35)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera utvrđenih ovom Uredbom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju sljedeće odredbe kojima se nadopunjuje Uredba (EU) br. 1303/2013:

(a)

odredbe kojima se nadopunjuje Drugi dio uredbe koja se primjenjuje na EFRR, ESF, Kohezijski fond, EPFRR, i EFPR (dalje u tekstu „ESI fondovi”) u vezi a sljedećim:

i.

kriterijima za određivanje razine financijske korekcije koja će se primjenjivati u sklopu okvira za procjenu ostvarenja postignuća;

ii.

pravilima vezi s financijskim instrumentima u odnosu na sljedeće:

dodatna posebna pravila o kupnji zemljišta i kombinaciji tehničke podrške s financijskim instrumentima,

dodatna posebna pravila o ulozi, odgovornostima i nadležnosti tijela koja provode financijske instrumente, povezani kriteriji za odabir i proizvodi koji se mogu dostavljati putem financijskih instrumenata,

pravila o upravljanju i kontroli određenih financijskih instrumenata, uključujući kontrole koje provode upravljačka i revizorska tijela, mehanizme čuvanja popratnih dokumenata, elemente koje dokazuju popratni dokumenti te mehanizme upravljanja, kontrole i revizije,

pravila za obustavu plaćanja financijskim instrumentima te sukladne prilagodbe u vezi sa zahtjevima za plaćanje,

posebna pravila koja se odnose na osnivanje sustava kapitalizacije godišnjih obroka za subvencioniranu kamatnu stopu ili subvencionirane naknade za jamstvo,

posebna pravila za mjerila utvrđivanja troškova i naknada za upravljanje na temelju uspješnosti i primjenjivih pragova, kao i pravila za povrat kapitaliziranih troškova upravljanja i naknada za instrumente koji se temelje na vlastitom kapitalu i mikrokredite;

iii.

metodom za izračun diskontiranog neto prihoda operacija kojima se ostvaruju neto prihodi nakon dovršetka;

iv.

fiksnom stopom za neizravne troškove i povezanim metodama koje se primjenjuju u drugim politikama Unije;

(b)

odredbe kojima se nadopunjuje Treći dio Uredbe koji se primjenjuje na EFRR i Kohezijski fond u odnosu na metodologiju koja će se koristiti za provjeru kvalitete velikih projekata;

(c)

odredbe kojima se nadopunjuje Četvrti dio te Uredbe koji se primjenjuje na EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR:

i.

pravila kojima se utvrđuju informacije o podacima o kojima se treba voditi evidencija i koje se treba pohranjivati u računalnom obliku u okviru sustava koji uspostavlja upravljačko tijelo;

ii.

detaljni minimalni zahtjevi za revizorski trag kada je riječ o računovodstvenim zapisima koje je potrebno čuvati te popratnim dokumentima koji se čuvaju na razini tijela za ovjeravanje, upravljačkog tijela, posredničkih tijela i korisnika;

iii.

opseg i sadržaj revizija operacija i revizija računa te metodologiju za odabir uzorka operacija;

iv.

detaljna pravila za korištenje podataka prikupljenih tijekom revizija koje su proveli dužnosnici Komisije ili ovlašteni predstavnici Komisije;

v.

detaljna pravila u vezi s kriterijima za određivanje ozbiljnih nedostataka u učinkovitom funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole, uključujući glavne vrste takvih nedostataka, kriterije za određivanje razine financijske korekcije koju treba primijeniti i kriterije za primjenu fiksnih stopa ili ekstrapolacijskih financijskih korekcija.

POGLAVLJE II.

ODREDBE KOJIMA SE NADOPUNJUJE DRUGI DIO UREDBE (EU) br. 1303/2013 KOJI SE PRIMJENJUJE NA ESI FONDOVE

ODJELJAK I.

Kriteriji za određivanje razine financijske korekcije koja će se primjenjivati u sklopu okvira za procjenu ostvarenja postignuća

(Četvrti podstavak članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Članak 2.

Određivanje razine financijske korekcije

(Četvrti podstavak članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Razina financijske korekcije koju će primjenjivati Komisija u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe br. 1303/2013 fiksni je iznos koji se utvrđuje na temelju omjera između prosjeka konačnih stopa postignuća za sve pokazatelje rezultata i ključnih provedbenih koraka u okviru za procjenu ostvarenja postignuća i konačne stope postignuća financijskog pokazatelja u tom okviru za procjenu ostvarenja postignuća („koeficijent ostvarenja/apsorpcije”).

2.   Koeficijent ostvarenja/apsorpcije izračunava se na sljedeći način:

(a)

konačna vrijednost ostvarena za svaki pokazatelj rezultata i ključni provedbeni korak odabran za okvir za procjenu ostvarenja postignuća u okviru određenog prioriteta dijeli se s odgovarajućim ciljnim vrijednostima kako bi se dobila konačna stopa ostvarenja kao postotak cilja;

(b)

određuju se prosječne stope krajnjeg ostvarenja za sve pokazatelje rezultata i ključne provedbene korake odabrane za provedbu okvira unutar danog prioriteta. Za potrebe izračuna, stopa krajnjeg ostvarenja koja je viša od 100 % računa se kao 100 %;

(c)

konačna ostvarena vrijednost za financijski pokazatelj odabran za okvir za procjenu ostvarenja postignuća u sklopu određenog prioriteta dijeli se sa odgovarajućom ciljnom vrijednosti radi dobivanja konačne stope ostvarenja izražene kao postotak cilja. Za potrebe izračuna, stopa krajnjeg ostvarenja koja je viša od 100 % računa se kao 100 %;

(d)

prosječne stope krajnjeg ostvarenja za sve pokazatelje rezultata i ključne provedbene korake odabrane za okvir za procjenu ostvarenja postignuća u sklopu određenog prioriteta dijele se sa stopom krajnjeg ostvarenja za financijski pokazatelj odabran za okvir za procjenu ostvarenja postignuća u sklopu određenog prioriteta.

3.   Za prioritete koji se odnose na više od jednog ESI fonda ili kategorije regije, koeficijent ostvarenja/apsorpcije izračunava se zasebno za svaki ESI fond i/ili kategoriju regije.

Članak 3.

Razina financijske korekcije

(Četvrti podstavak članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Razina financijske korekcije utvrđuje se na sljedeći način:

(a)

za koeficijent ostvarenja/apsorpcije ispod 65 %, ali ne ispod 60 %, primjenjuje se fiksna stopa od 5 %;

(b)

za koeficijent ostvarenja/apsorpcije ispod 60 %, ali ne ispod 50 %, primjenjuje se fiksna stopa od 10 %;

(c)

za koeficijent ostvarenja/apsorpcije ispod 50 %, primjenjuje se fiksna stopa od 25 %.

2.   Fiksna stopa primjenjuje se na doprinose iz ESI fonda na temelju izdataka koje je država članica prijavila u okviru predmetnog prioriteta koji zadovoljavaju uvjete iz prvog podstavka članka 22.stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, nakon primjene drugih mogućih financijskih korekcija.

Za prioritete koji se odnose na više od jednog ESI fonda ili kategorije regije, fiksna stopa primjenjuje se na svaki ESI fond i/ili kategoriju regije.

3.   Vanjski čimbenici koji su doprinijeli ozbiljnom propustu u postizanju ciljeva, osim onih spomenutih u trećem podstavku članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, razmatraju se od slučaja do slučaja. Fiksna stopa korekcije iz stavka 1. može se smanjiti za do 50 % ovisno o mjeri do koje se propust pripisuje tim čimbenicima.

4.   U slučaju da primjena fiksne stope iz stavka 1. nije razmjerna, razina korekcije treba se smanjiti.

ODJELJAK II.

Financijski instrumenti

Članak 4.

Posebna pravila o kupnji zemljišta

(Članak 37. stavak 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Financijskim instrumentima koji se financiraju iz EFRR-a, Kohezijskog fonda i EPFRR-a mogu se podupirati investicije koje uključuju kupovinu zemljišta koje nije izgrađeno i zemljišta koje je izgrađeno za iznos koji ne prelazi 10 % ukupnog doprinosa isplaćenog krajnjem primatelju. U slučaju jamstava, taj se postotak primjenjuje na iznos zajma ili druge instrumente uz koje se veže rizik.

2.   Kada se financijskim instrumentima daje potpora krajnjim primateljima za infrastrukturna ulaganja s ciljem podržavanja aktivnosti urbanog razvoja ili urbane obnove, ograničenje iz stavka 1. iznosi 20 %.

3.   U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, upravljačko tijelo može odstupiti od ograničenja iz stavaka 1. i 2. za operacije vezane uz zaštitu okoliša.

Članak 5.

Kombinacija tehničke potpore s financijskim instrumentima

(Članak 37. stavak 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Bespovratna sredstva za tehničku potporu mogu se kombinirati s financijskim instrumentima u okviru jedne operacije u skladu s člankom 37. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013 samo za potrebe tehničke pripreme budućeg ulaganja u korist krajnjeg primatelja kojem će se pružiti potpora tom operacijom.

Članak 6.

Posebna pravila o ulozi, odgovornostima i nadležnosti tijela koja provode financijske instrumente

(Treći podstavak članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Tijela koja provode financijske instrumente izvršavaju svoje obaveze u skladu s primjenjivim pravom i djeluju s mjerom stručnosti, učinkovitosti, transparentnosti i pažnje koja se očekuje od profesionalnog tijela s iskustvom u provođenju financijskih instrumenata. Ta tijela osiguravaju da:

(a)

krajnji primatelji potpore iz financijskih instrumenata odabiru se uzimajući u obzir prirodu financijskog instrumenta i moguću ekonomsku održivost investicijskih projekata koji će se financirati. Odabir je transparentan i opravdan na temelju objektivnih kriterija i ne dovodi do sukoba interesa;

(b)

Krajnji se primatelji obavještavaju da je osigurano financiranje u sklopu programa sufinanciranja iz ESI fondova u skladu sa zahtjevima iz članka 115. i Priloga XII. Uredbi (EU) br. 1303/2013 za EFRR, ESF i Kohezijski fond, članka 66. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i iz budućeg pravnog akta Unije kojim se utvrđuju uvjeti za financijsku potporu za pomorsku i ribarstvenu politiku za programsko razdoblje 2014.–2020. za EFPR (Uredba o EFPR-u);

(c)

financijskim instrumentima pruža se potpora na način koji je razmjeran i ima najmanji učinak narušavanja tržišnog natjecanja;

(d)

povlašteni tretman privatnih ulagača ili javnih ulagača koji djeluju u skladu s načelima tržišnog gospodarstva, kako je navedeno u članku. 37. stavku 2. točki (c) i članku 44. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 [CPR], razmjeran je riziku kojem su izloženi ti ulagači i ograničen na minimum potreban kako bi se privukli takvi ulagači, što će se osigurati odredbama i uvjetima i postupovnim jamstvima.

2.   Budući da izravna financijska odgovornost upravljačkih tijela prema tijelima koja provode financijske instrumente ili krajnjim primateljima kao i svi dugovi ili obveze financijskog instrumenta ne premašuju iznose dodijeljene financijskom instrumentu u skladu s relevantnim sporazumima o financiranju, tijela koja provode financijske instrumente osiguravaju se prema upravljačkom tijelu ne mogu dostavljati zahtjevi koji prelaze iznos koji mu je dodijeljen u okviru financijskog instrumenta.

3.   Tijela koja provode financijske instrumente odgovorna su za povrat iznosa programskih doprinosa koji su zahvaćeni nepravilnostima, zajedno s kamatom i svim drugim dobicima nastalim uslijed tih doprinosa.

Tijela koja provode financijske instrumente nisu odgovorna za povrat iznosa iz prvog podstavka ako dokažu da su za dotičnu nepravilnost ispunjeni sljedeći kumulativni zahtjevi:

(a)

nepravilnost je nastala na razini krajnjih korisnika ili, u slučaju fonda fondova, na razini financijskih posrednika ili krajnjih korisnika;

(b)

tijela koja provode financijske instrumente zadovoljavaju stavak 1. Ovog članka u odnosu na doprinose na koje je utjecala nepravilnost;

(c)

nije se mogao izvršiti povrat iznosa pogođenih nepravilnošću unatoč tome što su tijela koja provode financijske instrumente s dužnom pažnjom primijenila sve primjenjive ugovorne i zakonske mjere.

Članak 7.

Kriteriji za odabir tijela koja provode financijske instrumente

(Treći podstavak članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Kada upravljačko tijelo odabire tijelo za provedbu financijskog instrumenta u skladu s člankom 38. stavkom 4. točkama (a) i (b) podtočkama ii. i iii. Uredbe (EU) br. 1303/2013, upravljačko tijelo osigurava da to tijelo ispunjava sljedeće minimalne uvjete:

(a)

ovlašteno je provoditi relevantne provedbene zadaće u skladu sa zakonom unije i nacionalnim zakonima;

(b)

pokazuje odgovarajuću ekonomsku i financijsku održivost;

(c)

ima odgovarajuće kapacitete da provede financijski instrument, uključujući ustrojstvenu strukturu i okvir upravljanja koji upravljačkom tijelu pružaju potrebna osiguranja;

(d)

ima djelotvoran i učinkovit sustav unutarnje kontrole;

(e)

koristi računovodstveni sustav koji pruža točnu, potpunu, pouzdanu i pravovremenu informaciju;

(f)

pristalo je da reviziju nad njegovim poslovima obavljaju revizorska tijela države članice, Komisija i Europski revizorski sud.

2.   Prilikom odabira tijela iz stavka 1. upravljačko tijelo uzima u obzir prirodu financijskog instrumenta koji će se provoditi, prethodno iskustvo ovog tijela u provedbi sličnih financijskih instrumenata, stručnost i iskustvo predloženih članova tima te operativne i financijske kapacitete tog tijela. Odabir je transparentan i opravdan na temelju objektivnih kriterija, ne dovodi do sukoba interesa, a koriste se najmanje sljedeći kriteriji odabira:

(a)

jasna i vjerodostojna metodologija za identificiranje i ocjenjivanje financijskih posrednika ili krajnjih primatelja, prema potrebi;

(b)

razina troškova upravljanja i naknada za provedbu financijskih instrumenata i metodologija koja je predložena za njihov izračun;

(c)

uvjeti koji se primjenjuju na potporu koja se pruža krajnjim primateljima, uključujući i određivanje cijena;

(d)

sposobnost da se prikupe sredstva za investiranje u krajnje primatelje pored onih iz programskog doprinosa;

(e)

za postojeće financijske instrumente, sposobnost da se pokaže dodatna aktivnost u odnosu na postojeću aktivnost i ukupnu strategiju u sektoru;

(f)

u slučajevima kada tijelo koje provodi financijski instrument dodjeljuje vlastita financijska sredstva financijskom instrumentu ili dijeli rizik, predložene mjere o usklađivanju interesa i ublažavanju mogućih sukoba interesa.

3.   Kada tijelo koje provodi fond fondova, uključujući i EIB, dalje povjeri sve ili dio provedbenih zadataka financijskom posredniku, mora osigurati da taj financijski posrednik ispunjava zahtjeve i kriterije iz stavaka 1. i 2.

Članak 8.

Posebna pravila o jamstvima koja se pružaju preko financijskih instrumenata

(Treći podstavak članka 38. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 [CPR])

U slučaju financijskih instrumenata koji daju jamstva, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

postignut je odgovarajući faktor multiplikacije između iznosa za koje je utvrđeno da pokrivaju očekivane i neočekivane gubitke od novih zajmova ili drugih instrumenata za podjelu rizika koje bi trebala pokriti jamstva i odgovarajućih novih zajmova i vrijednosti odgovarajućih isplaćenih novih zajmova ili drugih instrumenata za podjelu rizika;

(b)

faktor multiplikacije utvrđuje se razboritom ex ante ocjenom rizika za konkretni jamstveni proizvod koji se nudi, pored, uzimajući u obzir specifične uvjete na tržištu, investicijsku strategiju financijskog instrumenta te načela ekonomije i učinkovitosti. Takvu ex ante ocjenu rizika moguće je revidirati kad je to opravdano kasnijim uvjetima na tržištu;

(c)

programski doprinosi odobreni za namirenje jamstava odražavaju takvu ex ante ocjenu rizika;

(d)

ako financijski posrednik, ili tijelo koje ima koristi od jamstava nije krajnjim primateljima izdalo i isplatilo najmanje planirani iznos novih zajmova ili drugih instrumenata za podjelu rizika koji bi opravdao potpunu uporabu jamstava, prihvatljivi izdatak se razmjerno smanjuje.

Članak 9.

Upravljanje i nadzor nad financijskim instrumentima uspostavljenim na nacionalnoj, regionalnoj, transnacionalnoj ili prekograničnoj razini

(Članak 40. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Za operacije koji obuhvaćaju potporu dodijeljenu iz programa financijskim instrumentima osnovanim na nacionalnoj, regionalnoj, transnacionalnoj ili prekograničnoj razini iz članka 38. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 upravljačko tijelo osigurava da:

(a)

operacija je u skladu s primjenjivim zakonodavstvom, mjerodavnim programom i odgovarajućim sporazumom o financiranju tijekom postupka ocjene i odabira operacije kao i tijekom uspostavljanja i provedbe financijskog instrumenta;

(b)

sporazumi o financiranju sadrže odredbe koje se odnose na zahtjeve o reviziji i revizorskom tragu u skladu s točkom 1.(e) Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1303/2013;

(c)

upravljačke provjere provode se tijekom programskog razdoblja i tijekom uspostavljanja i provedbe financijskih instrumenata u skladu s člankom 125. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 za EFRR, ESF, Kohezijski fond i EFPR te u skladu s člankom 58. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 za EPFRR;

(d)

popratne dokumente za izdatke prijavljeni kao prihvatljivi:

i.

upravljačka tijela, financijski posrednici ili tijela koja provode fond fondova kada se financijski instrument provodi preko fonda fondova zadržavaju na razini operacije kako bi pružila dokaz o namjenskom korištenju fondova, o poštivanju primjenjivih zakona te poštivanju kriterija i uvjeta za financiranje u okviru predmetnog programa;

ii.

dostupni su kako bi se omogućila provjera zakonitosti i ispravnost izdatka koji je prijavljen Komisiji;

(g)

popratna dokumentacija s dokazima kojima se omogućuje provjera poštivanja nacionalnih zakona i zakona Unije s uvjetima financiranja uključuje barem:

i.

dokumente o uspostavljanju financijskog instrumenta;

ii.

dokumente kojima se utvrđuju iznosi sredstava koji je svaki program i svaka prioritetna os doprinijela financijskom instrumentu, izdatak koji je prihvatljiv u okviru programa te kamata i drugi dobici koji proizlaze iz potpore koju financijskim instrumentima dodijele ESI fondovi i ponovne uporabe sredstava koja se mogu pripisati potpori iz ESI fondova u skladu s člancima 43. i 44. Uredbe (EU) br.1303/2013;

iii.

dokumente o funkcioniranju financijskog instrumenta, uključujući one koji se odnose na praćenje, izvješćivanje i provjere;

iv.

dokumente koji dokazuju poštivanje članaka 43., 44. i 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

v.

dokumente koji se odnose na izlazak programskih doprinosa i završetak financijskog instrumenta;

vi.

dokumente o troškovima i naknadama za upravljanje;

vii.

obrasce zahtjeva, ili jednakovrijedne dokumente, koje predaje krajnji primatelj zajedno s popratnim dokumentima koji uključuju poslovne planove i prethodne godišnje račune, kada su dostupni;

viii.

kontrolne popise i izvješća tijela koja provode financijski instrument, ako su dostupni;

ix.

izjave u vezi s de minimis potporom, ako je primjenjivo;

x.

sporazume koji su potpisani u vezi s potporom koju pružaju financijski instrumenti, uključujući onu za vlasnički kapital, zajmove, jamstva ili ostale oblike ulaganja koji se pružaju primateljima;

xi.

dokaz da je potpora pružena preko financijskog instrumenta korištena namjenski;

xii.

evidencije o financijskim tijekovima između upravljačkog tijela i financijskog instrumenta, te u okviru financijskog instrumenta na svim razinama do krajnjih primatelja, a u slučaju jamstava dokaz da su osnovni zajmovi isplaćeni;

xiii.

posebnu evidenciju ili računovodstvene kodove za plaćeni programski doprinos ili jamstvo koje je financijskim instrumentom odobreno u korist krajnjeg korisnika.

2.   Za operacije koje uključuju potporu dodijeljenu iz programa financijskim instrumentima u okviru EFRR-a, ESF-a, Kohezijskog fonda i EFPR-a, revizorska tijela osiguravaju da se nad financijskim instrumentima vrši revizija tijekom programskog razdoblja sve do zaključenja kako u okviru revizija sustava tako i u okviru revizija operacija u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Za operacije koje uključuju potporu dodijeljenu iz programa financijskim instrumentima u okviru EPFRR-a, revizorska tijela osiguravaju da se nad financijskim instrumentima vrši revizija tijekom programskog razdoblja sve do zaključenja u okviru revizija sustava tako i u okviru revizija operacija u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

3.   Kada financijske instrumente provodi EIB u skladu s člankom 38. stavkom 4. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) br. 1303/2013:

(a)

upravljačko tijelo ovlašćuje tvrtku koja djeluje u sklopu zajedničkog okvira kojeg je uspostavila Komisija da izvršava provjere na licu mjesta o operacijama u smislu članka 125. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(b)

revizorsko tijelo ovlašćuje tvrtku koja djeluje u sklopu zajedničkog okvira kojeg je uspostavila Komisija da obavlja revizije operacije.

Revizorsko tijelo sastavlja svoje revizorsko mišljenje na temelju informacija koje je dostavila ovlaštena tvrtka.

4.   Ako Komisija nije uspostavila zajednički okvir u skladu sa stavkom 3., upravljačko joj tijelo predaje prijedlog metodologije za obavljanje provjera na licu mjesta, a revizorsko joj tijelo predaje prijedlog metodologije revizija na prethodno odobrenje.

Članak 10.

Pravila za povlačenje plaćanja financijskim instrumentima te naknadne prilagodbe u vezi sa zahtjevima za plaćanje

(Članak 41. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Države članice i upravljačka tijela mogu povući doprinose iz programa dodijeljene financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (a) i financijskim instrumentima iz članka 38. stavka 1. točke (b) provedenih u skladu s člankom 38. stavkom 4. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 samo ako takvi doprinosi već nisu uključeni u zahtjev za plaćanje iz članka 41. te Uredbe. Međutim, u odnosu na financijske instrumente koji se podržavaju iz EFRR-a, ESF-a, Kohezijskog fonda i EFPR-a, doprinosi se mogu povući i ako je sljedeći zahtjev za isplatu izmijenjen kako bi se obustavo ili zamijenio predmetni izdatak.

Članak 11.

Sustav kapitalizacije godišnjih obroka za subvencioniranu kamatnu stopu i subvencionirane naknade za jamstvo

(Treći podstavak članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Kapitalizirane subvencionirane kamatne stope ili subvencionirane naknade za jamstvo iz članka 42. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 računaju se na kraju razdoblja prihvatljivosti kao ukupne diskontirane obveze plaćanja za namjene i razdoblja utvrđena u tom članku, te u skladu s odredbama relevantnih sporazuma o financiranju.

2.   Sva preostala sredstva ostavljena na založnom računu nakon razdoblja utvrđenog u članku 42. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013, ili uslijed neočekivanog zaključenja financijskog instrumenta prije kraja tog razdoblja, koriste se u skladu s člankom 45. te Uredbe.

Članak 12.

Kriteriji za utvrđivanje troškova i naknada za upravljanje na temelju uspješnosti

(Članak 42. stavak 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Upravljačko tijelo izračunava troškove i naknade za upravljanje koji se mogu proglasiti prihvatljivim rashodima u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 na temelju sljedećih kriterija, temeljenima na uspješnosti, iz članka 42. stavka 5. te Uredbe:

(a)

isplata doprinosa predviđena u programu ESI sredstava;

(b)

iznosi vraćeni iz ulaganja ili oslobođenih sredstava odobrenih za ugovore o jamstvima;

(c)

kvaliteta mjera koje prate ulaganje prije i nakon donošenja ulagačke odluke o maksimalnom učinku; i

(d)

doprinos financijskog instrumenta ciljevima i rezultatima programa.

2.   Upravljačko tijelo obavješćuje odbor za praćenje osnovan u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 1303/2013 o odredbama u vezi s izračunom troškova upravljanja na temelju uspješnosti ili naknada za upravljanje financijskim instrumentom Odbor za praćenje svake godine prima izvješća o troškovima upravljanja i naknadama koje su stvarno isplaćene u prethodnoj godini.

Članak 13.

Pragovi za troškove i naknade za upravljanje

(Članak 42. Stavci 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   U odnosu na tijelo koje provodi fond fondova, troškovi i naknade za upravljanje koji se mogu prijaviti kao prihvatljivi rashodi u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 ne prelaze iznos od:

(a)

3 % za prvih 12 mjeseci nakon potpisivanja sporazuma o financiranju, 1 % za sljedećih 12 mjeseci, a poslije 0,5 % godišnje od programskih doprinosa isplaćenih u fond fondova, i računatih razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od trenutka stvarne uplate u fond fondova do kraja razdoblja prihvatljivosti, povrata upravljačkom tijelu ili datuma zaključenja, što od toga bude ranije; i

(b)

0,5 % godišnje od programskih doprinosa uplaćenih iz fonda fondova financijskim posrednicima, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od trenutka stvarne uplate iz fonda fondova do povrata fondu fondova, kraja razdoblja prihvatljivosti ili datuma zaključenja, što od toga bude ranije.

2.   Za tijela koja provode financijske instrumente kojima se osiguravaju kapital, zajmovi, jamstva i mikrokrediti, uključujući u kombinaciji s bespovratnim sredstvima, subvencije za kamatne stope ili subvencije za jamstvene naknade u skladu s člankom 37. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, troškovi i naknade za upravljanje koji se mogu prijaviti kao prihvatljivi rashodi u skladu s člankom 42. stavkom 1. točkom (d) te Uredbe ne prelaze zbroj:

(a)

osnovne naknade koja se računa kako slijedi:

i.

za financijski instrument kojim se osigurava vlasnički kapital 2,5 % godišnje za prva 24 mjeseca nakon potpisivanja sporazuma o financiranju, a nakon toga 1 % godišnje od programskih doprinosa u okviru primjenjivog sporazuma o financiranju, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma potpisivanja relevantnog sporazuma o financiranju do kraja razdoblja prihvatljivosti, povrata doprinosa upravljačkom tijelu, ili fondu fondova, ili datuma zaključenja, što od toga bude ranije;

ii.

za financijski instrument u svim ostalim slučajevima, 0,5 % godišnje od programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma stvarne uplate u financijski instrument do kraja razdoblja prihvatljivosti, povrata upravljačkom tijelu ili fondu fondova ili do datuma zaključenja, što od toga bude ranije; i

(b)

naknada na temelju uspješnosti koja se računa kako slijedi:

i.

za financijski instrument kojim se osigurava vlasnički kapital 2,5 % godišnje od programskih doprinosa u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 krajnjim korisnicima u obliku vlasničkog kapitala i od reinvestiranih sredstava koja se mogu pripisati programskim doprinosima koji se još trebaju vratiti financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma uplate krajnjem primatelju do povrata ulaganja, kraja postupka povrata u slučaju otpisa ili kraja razdoblja prihvatljivosti, što od toga bude ranije;

ii.

za financijske instrumente kojima se osiguravaju zajmovi 1 % godišnje od programskih doprinosa plaćenih u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 krajnjim korisnicima u obliku zajmova i od reinvestiranih sredstava koja se mogu pripisati programskim doprinosima koji se još trebaju vratiti financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma uplate krajnjem primatelju do povrata ulaganja, kraja postupka povrata u slučaju neispunjavanja obveza po zajmu ili kraja razdoblja prihvatljivosti, što od toga bude ranije;

iii.

za financijske instrumente kojima se osiguravaju jamstva 1,5 % godišnje od programskih doprinosa odobrenih za ugovore o jamstvu koji su još na snazi u smislu članka 42. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i iz reinvestiranih sredstava koja se mogu pripisati programskim doprinosima, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma odobrenja do isteka ugovora o jamstvu, kraja postupka povrata u slučaju otpisa ili kraja razdoblja prihvatljivosti, što od toga bude ranije;

iv.

za financijske instrumente kojima se osiguravaju mikrokrediti 1,5 % godišnje isplaćenih doprinosa u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 za krajnje korisnike u obliku mikrokredita i od reinvestiranih sredstava koja se mogu pripisati programskim doprinosima koji se još trebaju vratiti financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od datuma uplate krajnjem primatelju do povrata ulaganja, kraja postupka povrata u slučaju neispunjavanja obveza po mikrokreditu ili zajmu ili kraja razdoblja prihvatljivosti, što od toga bude ranije;

v.

za financijski instrument kojim se osiguravaju bespovratna sredstva, subvencionirane kamatne stope i subvencionirane naknade za jamstva u skladu s člankom 37. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013 0,5 % od iznosa bespovratnih sredstava isplaćenih u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) te Uredbe u korist krajnjih korisnika.

Odredbe iz ovog stavka primjenjuju se na tijelo koje provodi financijski instrument kojim se osiguravaju jamstva bez obzira na to da to isto tijelo provodi fond fondova u skladu s odredbama stavka 4.

3.   Ukupan iznos troškova i naknada za upravljanje tijekom razdoblja prihvatljivosti iz članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ne prelazi sljedeće granice:

(a)

za fond fondova, 7 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih fondu fondova;

(b)

za financijski doprinos kojim se osigurava vlasnički kapital, 20 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu;

(c)

za financijski doprinos kojim se osiguravaju zajmovi, 8 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu;

(d)

za financijski doprinos kojim se osiguravaju jamstva, 10 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu;

(e)

za financijski doprinos kojim se osiguravaju mikrokrediti, do 10 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu;

(f)

za financijski doprinos kojim se osiguravaju bespovratna sredstva, subvencionirane kamatne stope i subvencionirane naknade za jamstva u skladu s člankom 37. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, 6 % od ukupnog iznosa programskih doprinosa uplaćenih financijskom instrumentu.

4.   Ako isto tijelo provodi fond fondova i financijski instrument, iznosi prihvatljivih troškova i naknada za upravljanje iz stavaka 1. i 2. i ograničenja iz stavka 3. ne zbrajaju se za iste doprinose programu ili za ista reinvestirana sredstva koja se mogu pripisati doprinosima programa.

5.   Ako veći dio glavnice investirane u financijske instrumente kojima se osigurava vlasnički kapital dolazi od privatnih ulagača ili javnih ulagača koji djeluju prema načelima tržišne ekonomije, a programska sredstva se pružaju rame uz rame s onima privatnih ulagača, troškovi i naknade za upravljanje u skladu su s tržišnim uvjetima i ne prelaze one iznose koje mogu platiti privatni ulagači.

6.   Pragovi iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka mogu se premašiti ako ih naplaćuje tijelo koje provodi financijski instrument uključujući, po potrebi, slučaj kada provodi fond fondova, izabrano u postupku javnog natječaja u skladu s primjenjivim pravilima i kada javni natječaj ukaže na potrebu za višim troškovima i naknadama za upravljanje.

Članak 14.

Povrat kapitaliziranih troškova i naknada za upravljanje za instrumente koji se temelje na vlastitom kapitalu i mikrokredite

(Članak 42. stavak 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Kapitalizirani troškovi i naknade za upravljanje koji se trebaju nadoknaditi kao prihvatljivi trošak u skladu s člankom 42. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 računaju se na kraju razdoblja prihvatljivosti kao ukupni diskontirani troškovi upravljanja i naknada koji se trebaju platiti nakon razdoblja prihvatljivosti za razdoblje utvrđeno u članku 42. stavku 2. te Uredbe i u skladu s mjerodavnim sporazumima o financiranju.

2.   Kapitalizirani troškovi i naknade za upravljanje koji se trebaju platiti nakon razdoblja prihvatljivosti za financijski instrument kojim se osigurava mikrokredit ne prelaze 1 % godišnje od programskih doprinosa plaćenih krajnjim primateljima u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 u obliku zajmova koji se još moraju uplatiti natrag financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od kraja razdoblja prihvatljivosti do povrata ulaganja, kraja postupka povrata u slučaju neispunjavanja obveza po zajmu ili razdoblja iz članka 42. stavka 2. te Uredbe, što od toga bude ranije.

3.   Kapitalizirani troškovi i naknade za upravljanje koji se isplaćuju nakon razdoblja prihvatljivosti za financijski instrument kojim se osigurava vlasnički kapital ne prelaze 1,5 % godišnje programskih doprinosa plaćenih krajnjim primateljima u obliku vlasničkog kapitala u smislu članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji se još moraju uplatiti natrag financijskom instrumentu, računato razmjerno vremenu (pro-rata temporis) od kraja razdoblja prihvatljivosti do povrata ulaganja, kraja postupka povrata u slučaju neispunjavanja obveza po zajmu ili razdoblja iz članka 42. stavka 2. te Uredbe, što od toga bude ranije.

3.   Sva preostala sredstva ostavljena na založnom računu nakon razdoblja utvrđenog u članku 42. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 [CPR]), ili uslijed neočekivanog zaključenja financijskog instrumenta prije kraja tog razdoblja, koriste se u skladu s člankom 45. te Uredbe.

ODJELJAK III.

Metodologija za izračun diskontiranog neto prihoda za operacije kojima se ostvaruju neto prihodi

Članak 15.

Metodologija za izračun diskontiranog neto prihoda

(Sedmi podstavak članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Za potrebe primjene metode iz točke (b) prvog podstavka članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.. diskontirani neto prihod operacije izračunava se oduzimanjem diskontiranih troškova od diskontiranog prihoda i, ako je primjenjivo, dodavanjem preostale vrijednosti ulaganja.

2.   Diskontirani neto prihod operacije izračunava se za vrijeme specifičnog referentnog razdoblja primjenjivog na sektor te operacije kako je utvrđeno u Prilogu I. Referentno razdoblje uključuje razdoblje provedbe operacije.

3.   Prihodi i troškovi utvrđuju se primjenom inkrementalne metode koja se temelji na usporedbi prihoda i troškova u scenariju novog ulaganja s prihodima i troškovima u scenariju bez novog ulaganja.

Ako se operacija sastoji od nove imovine, prihoda i troškovi odnose se na novo ulaganje.

4.   Ako porez na dodanu vrijednost ne predstavlja prihvatljiv trošak u skladu s člankom 69. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013, izračun diskontirane neto vrijednosti temelji se na podacima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Određivanje prihoda

(Sedmi podstavak članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Za potrebe izračuna diskontiranog neto prihoda, prihodi se određuju na sljedeći način:

(a)

ako je primjenjivo, naknade za korisnike utvrđuju se u skladu s načelom zagađivač plaća i, ako je primjenjivo, uzimaju u obzir pristupačnost;

(b)

prihod ne uključuje prijenos s nacionalnih ili regionalnih proračuna ili nacionalnih sustava javnog osiguranja;

(c)

ako se operacijom dodaje nova imovina kao nadopuna postojeće usluge ili infrastrukture, uzimaju se u obzir oba doprinosa od novih korisnika i dodatni doprinosi od postojećih korisnika nove ili proširene službe ili infrastrukture.

Članak 17.

Određivanje troškova

(Sedmi podstavak članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Za potrebe izračuna troškova diskontiranog neto prihoda, u obzir se uzimaju sljedeći troškovi nastali za vrijeme referentnog razdoblja iz članka 15. stavka 2.:

(a)

troškovi zamjene kako bi se osiguralo tehničko funkcioniranje operacije u referentnom razdoblju;

(b)

fiksni operativni troškovi, uključujući troškove održavanja, kao što su troškovi osoblja, održavanja i popravaka, općeg upravljanja i osiguranja; i

(c)

varijabilni operativni troškovi i troškovi održavanja kao što je potrošnja sirovina, energije, drugih potrošnih materijala, održavanje i popravak, ako su potrebni, da bi se produljio životni vijek operacije.

Članak 18.

Preostala vrijednost ulaganja

(Sedmi podstavak članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   U slučaju imovine operacije čiji je životni vijek dulji od referentnog razdoblja primjerenog sektoru iz članka 15. stavka 2., njezina se preostala vrijednost utvrđuje računanjem neto trenutne vrijednosti novčanih tokova u preostalim godinama operacije. U opravdanim okolnostima mogu se koristiti i druge metode izračuna preostale vrijednosti.

2.   Preostala vrijednost ulaganja uključuje se u izračun diskontiranih neto prihoda operacije samo ako prihodi premašuju troškove iz članka 17.

Članak 19.

Diskontirani novčani tokovi

(Sedmi podstavak članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013

1.   Kod izračuna troškova i prihoda u obzir se uzimaju samo novčani tokovi koje je operacija isplatila ili primila. Novčani tokovi utvrđuju se za svaku godinu u kojoj su zaprimljeni ili isplaćeni u okviru operacije u referentnom razdoblju iz članka 15. stavka 2.

2.   Negotovinske računovodstvene stavke kao što su amortizacija, rezerve za buduće troškove zamjene te krizne rezerve, ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna.

3.   Novčani tokovi diskontiraju se natrag na sadašnju vrijednost tako da se koristi financijska diskontna stopa od 4 % u realnim iznosima kao indikativna referentna vrijednost za operacije javnih investicija koje se sufinanciraju iz ESI fondova.

4.   Države članice mogu koristiti financijsku diskontnu stopu koja se razlikuje od one od 4 % ako dostave obrazloženje za to mjerilo i osiguraju da se dosljedno koristi u sličnim operacijama u istom sektoru.

5.   Vrijednosti koje se razlikuju od referentne vrijednosti od 4 % mogu se opravdati na temelju:

(a)

posebnih makroekonomskih uvjeta u državi članici i međunarodnih makroekonomskih trendova i okolnosti;

(b)

prirode ulagača ili provedbene strukture, poput javno-privatnih partnerstva; ili

(c)

prirode predmetnog sektora.

6.   Kako bi utvrdile specifične financijske diskontne stope, države članice procjenjuju prosječni dugoročni povrat iz alternativne, nerizične košare investicija, bilo domaćih ili međunarodnih, a koje smatraju najrelevantnijima. Korisnicima treba dati na raspolaganje informacije o različitim financijskih diskontnim stopama.

ODJELJAK IV.

Definicija fiksnih stopa za neizravne troškove i povezane metode koje se primjenjuju u drugim politikama Unije

Članak 20.

Fiksna stopa za neizravne troškove na temelju Uredbe (EU) br. 1290/2013

(Članak 68. stavak 1. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Neizravni troškovi mogu se izračunati primjenom fiksne stope utvrđene u skladu s člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 za sljedeće vrste operacija ili projekte koji čine dio operacija:

(a)

operacije koje se podupiru iz EFRR-a i koje spadaju u kodove 056, 057 ili 060-065 kako su definirane u tablici 1. Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 215/2014 (5) i koje se provode u okviru jednog od investicijskih prioriteta utvrđenih u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b), stavku 2. točki (b), stavku 3. točkama (a) i (c) i stavku 4. točki (f) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(b)

operacije koje se podupiru iz ESF-a spadaju u kod 04 kako je definirano u tablici 6. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 215/2014 i doprinose jačanju istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1304/2013;

(c)

operacije koje se podupiru iz EPFRR-a u skladu s člancima 17., 26. ili 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013 kojima se doprinosi prioritetu Unije iz članka 5. stavka 1. te Uredbe. Ako je operacija programirana u skladu s člancima 17. i 26. Uredbe (EU) 1305/2013, u obzir se uzimaju samo operacije koje provodi operativna skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) koja se financira u skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (c) te Uredbe;

(d)

operacije koje se podupiru iz EFPR-a programirane su u skladu s člancima 28., 37. i člankom 41.. stavkom 5. budućeg pravnog akta Unije kojim se utvrđuju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za programsko razdoblje 2014.–2020.

Članak 21.

Financiranje neizravnih troškova na temelju fiksne stope u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012

(Članak 68. stavak 1. drugi podstavak Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Neizravni troškovi mogu se izračunati primjenom fiksne stope za neizravne troškove u skladu s člankom 124. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) za sljedeće vrste operacija ili projekata koji su dio operacije:

(a)

operacije koje se podupiru iz EFRR-a i koje spadaju u kod 085, 086 ili 087 kako su definirane u tablici 1. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 215/2014 i koje se provode u okviru jednog od investicijskih prioriteta utvrđenih u članku 5. stavku 5. točki (a) i stavku (6) točki (d) Uredbe (EU) br. 1301/2013;

(b)

operacije koje se podupiru iz ESF-a spadaju kod 01 kako je definirano u tablici 6. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 215/2014 i doprinose prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije ugljika, otpornu na klimatske promjene, koja učinkovito iskorištava resurse i ekološki je održiva, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1304/2013;

(c)

operacije koje se podupiru iz EPFRR-a u skladu s člancima 17. i 25. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i doprinose prioritetu Unije utvrđenom u članku 5. stavcima 4. i 5. te Uredbe;

(d)

operacije koje se podupiru iz EFPR-a I programirane su u skladu s člancima 36. i 38., člankom 39. stavkom 1., člankom 46. stavkom 1. točkama (e) i (i), člankom 54. i člankom 79.c stavkom 1. točkom (b) budućeg pravnog akta Unije kojim se utvrđuju uvjeti za financijsku potporu pomorskoj i ribarstvenoj politici za programsko razdoblje 2014.–2020.

POGLAVLJE III.

ODREDBE KOJIMA SE DOPUNJUJE TREĆI DIO UREDBE (EU) br. 1303/2013 KOJI SE PRIMJENJUJE NA EFRR I KOHEZIJSKI FOND U ODNOSU NA METODOLOGIJU KOJA ĆE SE KORISTITI ZA PROVEDBU PREGLEDA KVALITETE VELIKIH PROJEKATA

Članak 22.

Zahtjevi za neovisne stručnjake za provedbu pregleda kvalitete

(Četvrti stavak članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Pregled kvalitete velikih projekata iz članka 101. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 provode neovisni stručnjaci ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

veliko tehničko iskustvo u vezi sa svim fazama projektnog ciklusa;

(b)

veliko međunarodno iskustvo u vezi s predmetnim investicijskim sektorom;

(c)

veliko stručno znanje u analizi i ocjeni društvenih i gospodarskih koristi;

(d)

dobro poznavanje i iskustvo s relevantnim zakonima Unije, politikama i postupcima;

(e)

neovisnost od svih nadležnih tijela izravno ili neizravno uključenih u odobravanje, provedbu ili vođenje velikog projekta;

(f)

nepostojanje sukoba interesa na bilo kojoj razini organizacije i u vezi s velikim projektom;

(g)

nepostojanje gospodarskog interesa u odnosu na veliki projekt;

(h)

potrebne lingvističke kompetencije.

2.   Ako država članica predloži da se ovlaste neovisni stručnjaci koji nisu oni koje se podupire tehničkom pomoći Komisije na inicijativu Komisije u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ona u skladu s trećim stavkom članka 101. te Uredbe podnosi Komisiji zahtjev za prihvaćenje. Prihvaćanje se temelji na dokumentima kojima se dokazuje usklađenost stručnjaka sa zahtjevima iz stavka 1. ovog članka.

Komisija u roku od tri mjeseca nakon podnošenja zahtjeva obavještava državu članicu o tome prihvaća li prijedlog vezan uz neovisne stručnjake.

Članak 23.

Pregled kvalitete velikih projekata

(Četvrti stavak članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Neovisni stručnjaci provode svoju ocjenu na temelju podataka iz točaka (a) do (i) prvog stavka članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Neovisni stručnjaci mogu zatražiti dodatne elemente u vezi s tim informacijama ako ih smatraju nužnima za pregled kvalitete.

Države članice i neovisni stručnjaci mogu se dogovoriti da ovakav rad bude nadopunjen i posjetima na licu mjesta.

Neovisni stručnjaci mogu se, u dogovoru s državama članicama, savjetovati s Komisijom o relevantnim pitanjima o državnim potporama za potrebe svoje ocjene.

2.   Za potrebe pregleda kvalitete neovisni stručnjaci poduzimaju sljedeće korake:

(a)

provode provjere kako bi mogli potvrditi da je operacija veliki projekt u smislu članka 100. Uredbe (EU) br. 1303/2013, da veliki projekt nije dovršena operacija u smislu članka 2. stavka 14. i članka 65. stavka 6. te Uredbe te da je veliki projekt uključen u relevantan operativni program;

(b)

provjeravaju potpunost, dosljednost i točnost podataka iz točaka (a) do (i) prvog podstavka članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013, priloženih u obliku utvrđenom u petom stavku članka 101. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

(c)

ocjenjuju kvalitetu projekta na temelju elemenata utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(d)

Neovisni stručnjaci sastavljaju izvješće o neovisnom pregledu kvalitete (dalje u tekstu „izvješće o NPK-u”) u skladu s formatom iz trećeg podstavka članka 102. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Neovisni stručnjaci u izvješću o NPK-u na jasan način iznose i obrazlože svoje nalaze za svaki element iz tog stavka.

3.   Velik projekt dobio je pozitivnu ocjenu za vrijeme pregleda kvalitete u smislu članka 102. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ako neovisni stručnjaci zaključe da su ispunjeni svi kriteriji iz Priloga II. ovoj Uredbi.

POGLAVLJE IV.

ODREDBE KOJIMA SE DOPUNJUJE ČETVRTI DIO UREDBE (EU) br. 1303/2013 KOJI SE PRIMJENJUJE NA EFRR, ESF, KOHEZIJSKI FOND I EFPR

ODJELJAK I.

Podaci koji će se evidentirati i pohranjivati u računalnom obliku

Članak 24.

Podaci koji će se evidentirati i pohranjivati u računalnom obliku

(članak 125. stavak 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Podaci koji će se evidentirati i pohranjivati u računalnom obliku za svaku operaciju u okviru sustava za praćenje uspostavljenog u skladu s člankom 125. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 utvrđeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

2.   Podaci se evidentiraju i pohranjuju za svaku operaciju, uključujući podatke o pojedinim sudionicima, ako je to primjenjivo, kako bi se omogućilo njihovo spajanje za potrebe praćenja, ocjenjivanja, financijskog upravljanja provjere i revizije. Također omogućuje i kumulativno zbrajanje tih podataka za čitavo programsko razdoblje. Za ESF podaci se evidentiraju i pohranjuju na način koji upravljačkim tijelima omogućava da obave zadatke vezane uz praćenje i evaluaciju u skladu sa zahtjevima iz članka 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te članaka 5. i 19. Uredbe (EU) br. 1304/2013 i priloga I. i II. toj Uredbi.

3.   Ako se operacija podupire iz više od jednog operativnog programa, prioriteta, ili fonda ili u okviru više od jedne kategorije regija, informacije navedene u poljima 23-113 Priloga III. evidentiraju se na način koji omogućava da se podaci dohvaćaju odvojeno po operativnom programu, prioritetu, fondu ili kategoriji regije. Također će biti moguće dohvatit podatke o pokazateljima navedene u poljima 31-40 Priloga III. dodatno je moguće dohvatiti odvojeno po investicijskom prioritetu i spolu, ako je to primjenjivo.

ODJELJAK II.

Revizorski trag i uporaba podataka prikupljenih tijekom revizija

Članak 25.

Detaljni minimalni zahtjevi za revizorski trag

(Članak 125. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Detaljni minimalni zahtjevi za revizorski trag u odnosu na računovodstvenu evidenciju koja se mora voditi i popratnu dokumentaciju koja se mora čuvati sljedeći su:

(a)

revizorskim tragom omogućuje se primjena kriterija za odabir koje je utvrdio odbor za praćenje za operativni program koji će se provjeravati;

(b)

u vezi s bespovratnim sredstvima i povratnom pomoći iz članka 67. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, revizorskim tragom omogućuju se da se spojeni iznosi potvrđeni Komisiji usklade s detaljnim računovodstvenim evidencijama i pratećim dokumentima koje čuva tijelo nadležno za ovjeravanje, upravljačko tijelo, posrednička tijela i korisnici u vezi s operacijama koje se financiraju u okviru operativnog programa;

(c)

u vezi s bespovratnim sredstvima i povratnom pomoći iz članka 67. stavka 1. točaka (b) i (c) i članka 109. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1304/2013, revizorskim tragom omogućuje se da se zbrojeni iznosi potvrđeni Komisiji usklade s detaljnim podacima vezanim uz proizvode ili rezultate i prateće dokumente koje čuva tijelo nadležno za ovjeravanje, upravljačko tijelo, posrednička tijela i korisnici, uključujući, prema potrebi, dokumente o metodi za utvrđivanje standardnih jediničnih troškova i fiksnih troškova u vezi s operacijama koje se financiraju u okviru operativnog programa;

(d)

u vezi s troškovima koji se određuju u skladu s člankom 67. stavkom 1. točkom (d) i člankom 68. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 [CPR], revizorskim tragom pokazuje se i opravdava metoda izračuna, ako je primjenjivo, i osnovicu na temelju koje su utvrđene fiksne stope, te prihvatljivi izravni trošak ili troškove prijavljene u okviru drugih odabranih kategorija na koje se primjenjuje fiksna stopa;

(e)

u vezi s troškovima utvrđenim u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013, člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1304/2013 i člankom 20. Uredbe (EU) br. 1299/2013 revizorskim tragom omogućava se obrazloženje prihvatljivih izravnih troškova na koje se primjenjuje fiksna stopa;

(f)

revizorskim tragom omogućava se provjera plaćanja javnog doprinosa korisniku;

(g)

revizorski trag sadrži, za svaku operaciju, prema potrebi, tehničke specifikacije i plan financiranja, dokument o odobravanju bespovratnih sredstava, gdje je to potrebno dokumente vezane uz postupke javne nabave, izvješća korisnika i izvješća o provedenim provjerama i revizijama;

(h)

revizorski trag uključuje podatke o provjerama upravljanja i revizijama izvršenim nad operacijom;

(i)

ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 3. i Priloge I. i II. Uredbi (EU) br. 1304/2013, revizorskim tragom omogućava se usklađivanje podataka vezanih uz pokazatelje ostvarenja za operaciju s ciljevima i prijavljenim podacima i rezultatima programa;

(j)

za financijske instrumente revizorski trag uključuje popratnu dokumentaciju iz članka 9. stavka 1. točke (e) ove Uredbe.

Za troškove navedene u točkama (c) i (d), revizorki trag omogućava da se provjeri pridržavanje metodologije izračuna koju koristi upravljačko tijelo u skladu s člankom 67. stavkom 4. i člankom 68. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1304/2013.

2.   Upravljačko tijelo osigurava da podatak o identitetu i adresi tijela koje čuva prateće dokumente koji se odnose na izdatke i revizije bude dostupan kako bi se osigurao odgovarajući revizorski trag koji zadovoljava sve minimalne zahtjeve iz stavka 1.

Članak 26.

Korištenje podataka prikupljenih tijekom revizija koje su proveli dužnosnici Komisije ili ovlašteni predstavnici Komisije

(Članak 127. stavak 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Komisija poduzima sve potrebne mjere kako bi spriječila svako neovlašteno otkrivanje ili pristup podacima koje je Komisija prikupila tijekom njezinih revizija.

2.   Komisija podatke koje je prikupila tijekom njezinih revizija koristi isključivo u svrhu ispunjavanja svojih obveza sukladno članku 75. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Europski revizorski sud i Europski ured za borbu protiv prijevara imaju pristup prikupljenim podacima.

3.   Bez izričitog pristanka države članice koja dostavlja podatke, ti se prikupljeni podaci ne šalju osobama koje nisu osobe u državama članicama ili unutar institucija Unije čije dužnosti zahtijevaju da imaju pristup tim podacima u skladu s primjenjivim pravilima.

ODJELJAK III.

Opseg i sadržaj revizija operacija i revizija računa te metodologija za odabir uzorka operacija

Članak 27.

Revizije operacija

(Članak 127. stavak 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Revizije operacija provode se za svaku računovodstvenu godinu na uzorku operacija odabranom korištenjem metode koju je ustanovilo ili odobrilo revizorsko tijelo u skladu s člankom 28. ove Uredbe.

2.   Revizije operacija obavljaju se na temelju pratećih dokumenata koji čine revizorski trag i provjeravaju zakonitost i urednost rashoda prijavljenih Komisiji, uključujući sljedeće aspekte:

(a)

operacija je odabrana u skladu s kriterijima odabira za operativni program, nije bila fizički dovršena ili u potpunosti provedena prije nego što je korisnik podnio zahtjev za financiranjem u okviru operativnog programa, provedena je u skladu s odlukom o odobravanju, i ispunjava sve primjenjive uvjete vezane uz njezinu funkcionalnost i uporabu ili ciljeve koji se trebaju postići;

(b)

izdaci koji su prijavljeni Komisiji odgovaraju računovodstvenoj evidenciji, a potrebni prateći dokumenti pružaju dokaz o prikladnom revizorskom tragu kako je utvrđen u članku 25. ove Uredbe;

(c)

za izdatke prijavljene Komisiji u skladu s člankom 67. stavkom 1. točkama (b) i (c) i člankom 109. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1304/2013, isporučena su ostvarenja i rezultati za koje su korisniku obavljena plaćanja, podaci o sudionicima ili druga evidencija koja se odnosi na ostvarenja i rezultate odgovaraju informacijama koje su predane Komisiji, a potrebni prateći dokumenti pružaju dokaz o prikladnom revizorskom tragu kako je utvrđen u članku 25. ove Uredbe.

Revizijama se provjerava i je li korisniku plaćen javni doprinos u skladu s člankom 132. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

3.   Revizije operacija uključuju, ako je primjenjivo, provjeru na licu mjesta fizičke provedbe operacije.

4.   Revizijama operacija provjerava se točnost i potpunost odgovarajućeg izdatka koje je tijelo nadležno za ovjeravanje registriralo u svom računovodstvenom sustavu i usklađenost revizorskog traga na svim razinama.

5.   Kada se čini da su prepoznati problemi sustavne prirode i stoga predstavljaju rizik za druge operacije u okviru operativnog programa, revizorsko tijelo osigurava da se provode daljnji pregledi, uključujući, ako je to potrebno, dodatne revizije kako bi se utvrdio razmjer takvih problema, te predlaže potrebne korektivne mjere.

6.   Samo izdaci koji su obuhvaćeni revizijom provedenom u skladu sa stavkom 1. računaju se u iznos izdatka nad kojim se vrši revizija za potrebe izvješćivanja Komisije o godišnjem pokrivanju. U tu svrhu, koristi se model za izvješće o kontroli utvrđen u skladu s člankom 127. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 28.

Metodologija za odabir uzorka operacija

(Članak 127. stavak 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Revizorsko tijelo uspostavlja metodu za odabir uzorka (metodu uzorkovanja) u skladu sa zahtjevima ovog članka uzimajući u obzir međunarodno prihvaćene revizorske norme INTOSAI, IFAC ili IIA.

2.   Pored objašnjenja pruženih u revizorskoj strategiji, revizorsko tijelo vodi evidenciju o dokumentaciji i profesionalnoj prosudbi koja je korištena za uspostavljanje metode uzorkovanja, i koja obuhvaća faze planiranja, ispitivanja i evaluacije, kako bi se dokazalo da je uspostavljena metoda prikladna.

3.   Uzorak je reprezentativan za populaciju iz koje je odabran i tako omogućuje revizorskom tijelu da sastavi valjano revizorsko mišljenje u skladu s člankom 127. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013. Ta populacija obuhvaća izdatak operativnog programa ili skupine operativnih programa koji su pokriveni zajedničkim sustavom upravljanja i kontrole, koji je uključen u zahtjeve za plaćanje predane Komisiji u skladu s člankom 131. Uredbe (EU) br. 1303/2013 za danu računovodstvenu godinu. Uzorak se može odabrati tijekom ili nakon računovodstvene godine.

4.   Za potrebe primjene članka 127. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013., metoda uzorkovanja statistička je kada se njome osigurava:

i.

nasumični odabir stavki uzorka;

ii.

uporaba teorije vjerojatnosti za procjenu rezultata uzorka projekta, uključujući mjerenje i kontrolu rizika uzorkovanja te planirane i postignute preciznosti.

5.   Metodom uzorkovanja osigurava se nasumični izbor svake jedinice uzorka u populaciji korištenjem nasumičnih brojeva generiranih za svaku jedinicu populacije kako bi se odabrale jedinice koje čine uzorak ili sustavnim odabirom korištenjem nasumične polazne točke, a potom primjenjujući sustavno pravilo da bi se odabrale dodatne jedinice.

6.   Jedinicu uzorkovanja određuje revizorsko tijelo na temelju profesionalne prosudbe. Jedinica uzorkovanja može biti operacija, projekt u okviru operacije ili potraživanje korisnika. Informacija o utvrđenoj vrsti uzorkovanja i profesionalna prosudba korištena u tu svrhu stavljaju se u izvješće o kontroli.

7.   Ako je ukupni izdatak vezan uz jedinicu uzorkovanja za računovodstvenu godinu negativan iznos, izuzet će se iz populacije iz stavka 3. i na njemu će biti obavljena zasebna revizija. Revizorsko tijelo može također izvući i uzorak ove zasebne populacije.

8.   Ako se primjenjuju uvjeti za proporcionalne kontrole predviđene člankom 148. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, revizorsko tijelo može isključiti stavke iz tog članka iz populacije na kojoj će se vršiti uzorkovanje. U slučaju da je predmetna operacija već odabrana u uzorak, revizorsko ju tijelo zamjenjuje koristeći odgovarajući nasumični odabir.

9.   Svi izdaci u uzorku koji su prijavljeni Komisiji poliježu reviziji.

Ako odabrane jedinice uzorka uključuju veliki broj potraživanja ili računa, revizorsko ih tijelo može podvrgnuti reviziji tako što ih poduzorkuje odabirući potraživanja ili račune tako da koristi iste parametre uzorkovanja koji su korišteni za odabir jedinica uzorka glavnog uzorka.

U tom slučaju, odgovarajuće veličine uzorka računaju se u okviru svake jedinice uzorka na kojoj će se vršiti revizija, te ni u kojem slučaju neće biti manja od 30 potraživanja ili računa za svaku jedinicu uzorka.

10.   Revizorsko tijelo može obaviti stratifikaciju dijeleći populaciju na podpopulacije, od kojih je svaka skupna jedinica uzorka koje imaju slične osobine, posebno u smislu rizika ili očekivane relativne učestalosti pogrešaka osobito ako populacija obuhvaća operacije koje čine financijski doprinosi iz operativnog programa financijskom instrumentu, ili druge jedinice visoke vrijednosti.

11.   Revizorsko tijelo ocjenjuje pouzdanost sustava ocjenama visoka, prosječna ili niska uzimajući u obzir rezultate revizija sustava kako bi odredila tehničke parametre uzorkovanja tako da kombinirana razina pruženog osiguranja dobivena iz revizija sustava i revizija operacija bude visoka. Za sustav koji je ocijenjen kao visoko pouzdan razina povjerenja koja se koristi za operacije uzorkovanja nije ispod 60 %. Za sustav koji je ocijenjen kao nisko pouzdan razina povjerenja koja se koristi za operacije uzorkovanja nije manja od 90 %. Najviša razina materijalnosti je 2 % izdataka iz stavka 3.

12.   Ako su utvrđene nepravilnosti ili mogućnost nepravilnosti, revizorsko tijelo na temelju profesionalne prosudbe odlučuje je li potrebno provesti reviziju komplementarnog uzorka dodatnih operacija ili dijelova operacija nad kojima nije obavljena revizija u nasumičnom uzorku kako bi se obzir uzeli prepoznati specifični čimbenici rizika.

13.   Revizorsko tijelo zasebno analizira rezultate revizija komplementarnog uzorka, donosi zaključke na temelju tih rezultata i o njima obavješćuje Komisiju u godišnjem izvješću o kontroli. Nepravilnosti uočene u komplementarnom uzorku ne uključuju se u izračun projicirane stope nasumične greške nasumičnog uzorka.

14.   Na temelju rezultata revizija operacija provedenih u svrhu sastavljanja revizorskog mišljenja i izvješća o kontroli iz članka 127. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, revizorsko tijelo računa ukupnu stopu greške, koja odgovara sumi projiciranih nasumičnih grešaka i, ako je to primjenjivo, sustavnih grešaka i neispravljenih anomalija, podijeljenih s populacijom.

Članak 29.

Revizije računa

(Članak 127. stavak 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Revizije računa iz članka 137. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 obavlja revizorsko tijelo za svaku računovodstvenu godinu.

2.   Revizija računa daje razumna jamstva glede potpunosti, točnosti i istinitosti iznosa izjavljenih u računima.

3.   U potrebe stavaka 1. i 2., revizorsko tijelo posebno uzima u obzir rezultate revizija sustava provedenih nad tijelom nadležnom za ovjeravanje te revizije operacija.

4.   Revizija sustava obuhvaća provjeru pouzdanosti računovodstvenog sustava tijela nadležnog za ovjeravanje, na temelju uzorka, provjeru točnosti izdatka, povučenih iznosa i vraćenih iznosa evidentiranih u računovodstvenom sustavu tijela nadležnog za ovjeravanje.

5.   Za potrebe revizorskog mišljenja, a kako bi se mogao donijeti zaključak o točnosti i pravičnosti računa, revizorsko tijelo provjerava jesu li svi elementi propisani člankom 137. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ispravno uključeni u račune i odgovaraju pratećoj računovodstvenoj evidenciju koju čuvaju sva relevantna tijela i korisnici. Revizorsko tijelo na temelju računa koje joj je pravovremeno dostavilo tijelo nadležno za ovjeravanje provjerava je li:

(a)

ukupni iznos prihvatljivog izdatka prijavljenog u skladu s člankom 137. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 usklađen s izdatkom i odgovarajućim javnim doprinosom uvrštenim u zahtjeve za plaćanje predane Komisiji za relevantnu računovodstvenu godinu a, ako postoje razlike, da su u računima navedena odgovarajuća objašnjenja za iznose koji se usklađuju;

(b)

povučeni i vraćeni iznosi tijekom računovodstvene godine, iznosi za povrat na kraju računovodstvene godine, provedeni povrati sredstava u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i nepovrativi iznosi predstavljeni u računima odgovaraju iznosima unesenim u računovodstvene sustave tijela nadležnog za ovjeravanje te jesu li utemeljeni na odlukama koje je donijelo nadležno upravljačko tijelo ili tijelo nadležno za ovjeravanje;

(c)

izdatak je izuzet iz računa u skladu s člankom 137. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, ako je to primjenjivo i jesu li sve tražene korekcije vidljive u računima za predmetnu računovodstvenu godinu;

(d)

jesu li iznosi programskih doprinosa plaćenih financijskom instrumentu i predujmovi državne potpore uplaćeni korisnicima popraćeni informacijama dostupnima od upravljačkog tijela i tijela nadležnog za ovjeravanje.

Provjere iz točaka (b), (c) i (d) mogu se provoditi na uzorku.

ODJELJAK IV.

Financijske korekcije koje primjenjuje Komisija u odnosu na nedostatke u sustavu

Članak 30.

Kriteriji za utvrđivanje ozbiljnih nedostatak u učinkovitom funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole

(Članak 144. stavak 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Komisija ocjenjuje učinkovito funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole na temelju rezultata svih dostupnih revizija sustava, uključujući ispitivanja kontrola i revizije operacija.

Ocjena obuhvaća unutarnji nadzor programa, aktivnosti upravljanja i nadzora tijela za upravljanje i ovjeru, praćenje upravljačkih tijela I tijela za ovjeravanje te nadzor aktivnosti tijela za reviziju, na temelju provjere poštovanja ključnih zahtjeva iz Tablice 1. Priloga IV.

Ispunjenost ključnih zahtjeva ocjenjuje se na temelju kategorija iz Tablice 2. Priloga IV.

2.   Glavne vrste ozbiljnih nedostataka u učinkovitom funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole jesu slučajevi kada se na temelju procjene zaključi da sustav upravljanja i kontrole spada u kategoriju 3 ili kategoriju 4 iz Tablice 2. Priloga IV. u odnosu na bilo koji ključni element iz točaka 2., 4., 5., 13., 15., 16 i 18. tablice 1. iz Priloga IV., ili u odnosu na dva ili više ključnih zahtjeva.

Članak 31.

Kriteriji za primjenu fiksnih stopa ili ekstrapolacijskih financijskih korekcija i kriteriji za određivanje razine financijske korekcije

(Članak 144. stavak 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

1.   Financijski ispravci primjenjuju se na operativni program (ili njegov dio) ako Komisija utvrdi jedan ili više ozbiljnih nedostataka u funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole.

Bez obzira na prvi podstavak, ekstrapolirane financijske korekcije primjenjuju se na cijeli ili dio operativnog programa ako Komisija utvrdi sustavne nepravilnosti u reprezentativnom uzorku operacija, što omogućuje točniju kvantifikaciju rizika za proračun Unije. U tom slučaju, rezultati pregleda reprezentativnog uzorka pojedinih predmetnih slučajeva ekstrapoliraju se na sve izdatke u populaciji iz koje je uzorak uzet za potrebe određivanja financijske korekcije.

2.   Pri određivanju razine korekcije po fiksnoj stopi u obzir bi trebalo uzeti sljedeće elemente:

(a)

relativnu važnost ozbiljnog nedostatka ili nedostataka u kontekstu čitavog sustava upravljanja i kontrole;

(b)

učestalost i razmjer ozbiljnog nedostatka ili nedostataka;

(c)

stupanj rizika od gubitka za proračun Unije.

3.   Uzimajući u obzir sljedeće elemente, razina financijske korekcije određuje se na sljedeći način:

(a)

stopa korekcije iznosi 100 % ako je ozbiljni nedostatak ili nedostaci u sustavu upravljanja i kontrole dovoljno bitan, čest ili raširen da predstavlja potpuni neuspjeh sustava koji predstavlja rizik za zakonitost i regularnost svih predmetnih izdataka;

(b)

ako je ozbiljni nedostatak ili nedostaci u sustavu upravljanja i kontrole dovoljno čest i raširen da predstavlja iznimno ozbiljan neuspjeh sustava koji predstavlja rizik za zakonitost i regularnost vrlo visokog dijela predmetnih izdataka, primjenjuju se fiksna stopa od 25 %;

(c)

ako je do ozbiljnog nedostatka ili nedostataka u sustavu upravljanja i kontrole došlo zbog toga što sustav ne funkcionira u potpunosti ili funkcionira tako slabo ili tako rijetko da predstavlja rizik za zakonitost i regularnost velikog dijela predmetnih izdataka, stopa korekcije je 10 %;

(d)

ako je do ozbiljnog nedostatka ili nedostataka u sustavu upravljanja i kontrole došlo zbog toga što sustav ne funkcionira dosljedno tako da predstavlja rizik za zakonitost i regularnost značajnog dijela predmetnih izdataka.

4.   Ako je primjena fiksnog iznosa iz stavka 3. nerazmjerna, snižava se razina korekcije.

5.   Ako se zbog propusta nadležnih tijela da poduzmu odgovarajuće korektivne mjere nakon primjene financijske korekcije u nekoj računovodstvenoj godini, isti ozbiljni nedostatak ili nedostaci utvrdi u sljedećoj računovodstvenoj godini, stopa korekcije može se, zbog ponavljanja ozbiljnog nedostatka ili nedostataka, povećati najviše na razinu sljedeće više kategorije.

Članak 32.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 24. primjenjuje se od 1. prosinca 2014. u pogledu informacija o zabilježenim i pohranjenim podacima iz Priloga III., osim polja podataka 23-40, 71-78 i 91-105. U pogledu tih polja iz Priloga III. članak 24. primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(2)  Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).

(3)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(4)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 215/2014 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, uvjeta primjenjivih na sustav elektroničke razmjene podataka između država članica i Komisije i o donošenju, u skladu s Uredbom (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”, nomenklature za kategorije intervencija za potporu cilju europske teritorijalne suradnje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).

(6)  Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str.1.).


PRILOG I.

Referentna razdoblja kako je navedeno u članku 15. stavku 2.

Sektor

Referentno razdoblje (godine)

Željeznice

30

Opskrba vodom/odvodnja

30

Ceste

25-30

Gospodarenje otpadom

25-30

Luke i zračne luke

25

Gradski promet

25-30

Energija

15-25

Istraživanje i inovacije

15-25

Širokopojasni pristup

15-20

Poslovna infrastruktura

10-15

Drugi sektori

10-15


PRILOG II.

Kriteriji za pregled kvalitete velikih projekata iz članka 23.

1.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

Dokazani su dovoljni tehnički, pravni, financijski i administrativni kapaciteti za upravljanje projektom u provedbenim i operativnim fazama.

2.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

Dokaz o prihvatljivosti financiranja projekta na temelju zahtjeva vezanih uz lokaciju ili područje projekta.

3.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013

3.1   Točnost izračuna ukupnih troškova i ukupnih prihvatljivih troškova, uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013, dovoljno su detaljni, dobro dokumentirani i razumni u primjeni na izračun troškova, kako u smislu ukupnih troškova za postizanje očekivanih ciljeva, tako i u smislu jediničnih troškova, gdje je to primjenjivo.

3.2   Dokazana prihvatljivost za primanje potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) ili Kohezijskog fonda, po potrebi, te financiranje predviđeno samo za one elemente koji su u skladu s pravilima o prihvatljivosti utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1303/2013, Uredbi (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i Uredbi (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), te s pravilima o prihvatljivosti koje je utvrdila država članica.

3.3   Dokaz da javna potpora projektu ne predstavlja državnu potporu, ili u slučaju državne potpore, da je pravilno uzeta u obzir u izračunu ukupnog javnog doprinosa projektu.

4.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

4.1   Pouzdanost analize potražnje (ili poslovnog plana u slučaju proizvodnog ulaganja), temeljene na realnim procjenama te izvedene u skladu s glavnim demografskim trendovima i kretanjima u odgovarajućem sektoru kako bi se opravdala potreba za projektom i ukupan kapacitet projektnih objekata.

4.2   Primjerenost kvalitete analize opcija za donošenje zaključka, od strane države članice, da su glavne alternative analizirane i da je odabrana najbolja opcija za provedbu, uključujući obrazloženje odabrane opcije.

4.3   Primjerenost tehnologije predložene za projekt te sposobnost krajnjeg korisnika da osigura njezinu održivost ili, u slučaju nedostatne sposobnosti krajnjeg korisnika, postojanje dovoljno predviđenih sredstava za podizanje tog kapaciteta do potrebne razine.

4.4   Pouzdanost zaključka da je projekt izvediv i da se može provesti u razdoblju planiranom za projekt ili, najkasnije, do kraja razdoblja prihvatljivosti u smislu članka 65. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

5.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013

5.1   U analizi troškova i koristi pravilno se slijedila metodologija koju treba primijeniti u analizi troškova i koristi iz članka 101. Uredbe (EU) br.1303/2013, i pravilno je primijenjena metoda za izračun neto prihoda iz članka 61. te Uredbe i članaka 15. do 19. ove Uredbe.

5.2   Pouzdanost zaključka da je projekt je gospodarski i financijski održiv i proizvodi pozitivne društvene i gospodarske učinke čime se opravdava potpora u mjeri koja je predviđena u okviru EFRR-a ili Kohezijskog fonda.

6.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (f) Uredbe (EU) br. 1303/2013

6.1   Dokazani doprinos ciljevima politika o okolišu i klimatskim promjenama, ponajprije ciljevima vezanim uz Strategiju Europa 2020 i dokazi da su u obzir uzeti rizici vezani uz klimatske promjene, potrebe za prilagodbom i smanjenjem rizika, pripravnost na nesreće i odgovarajuće mjere koje su provedene ili predviđene za osiguravanje otpornosti projekta na varijabilnost klimatskih promjena.

6.2   Dokaz da je ispravno primijenjeno načelo „onečišćivač plaća” i načelo preventivnog djelovanja.

6.3   Sukladnost projekta s Direktivom 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) za projekte iz Priloga I. toj Direktivi, i za projekte iz Priloga II. toj Direktivi za koje su nadležna tijela na temelju provjera predviđenih člankom 4. zaključila da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao i za projekte iz Priloga I. Direktivi 2011/92/EU:

(a)

netehnički sažetak izvješća o procjeni utjecaja na okoliš u skladu je s člankom 5. i Prilogom IV. Direktivi 2011/92/EU i o njemu je obavljeno javno savjetovanje; i

(b)

provedena su savjetovanja s tijelima nadležnim za okoliš, javnosti i, gdje je to primjereno, s drugim državama članicama u skladu s člancima 6. i 7. Direktive 2011/92/EU; i

(c)

odluka nadležnog tijela donesena je u skladu s člancima 8. i 9. Direktive 2011/92/EU; ili

(d)

u slučajevima kada je postupak procjene utjecaja na okoliš završen pravno obvezujućom odlukom, u očekivanju izdavanja suglasnosti za razvoj projekta u skladu s člancima 8. i 9. Direktive 2011/92/EU, država članica se pismeno obvezala da će poduzeti pravovremene mjere kako bi osigurala da se suglasnost za razvoj projekta izda najkasnije prije početka radova.

6.4   Sukladnost projekta s Direktivom 2011/92/EU za projekte iz Priloga II. toj Direktivi za koje su nadležna tijela na temelju provjera predviđenih člankom 4. zaključila da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš:

(a)

zaključci provjera nadležnih tijela doneseni su i stavljeni na uvid javnosti; i

(b)

u slučaju kada se zaključci provjere ne odnose na kriterije navedene u Prilogu III. Direktivi 2011/92/EU, dostavljene su odgovarajuće informacije sukladno članku 4. i Prilogu III. toj Direktivi.

6.5   Kada je to primjereno, dokazana neprimjenjivost Direktive 2011/92/EU.

6.6   Ako je projekt proizašao iz drugog plana/programa (podložno Direktivi 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5)) osim operativnog programa, dokazana je usklađenost projekta s tim planom/programom.

6.7   U slučaju neispunjenja općih ex-ante uvjeta okolišnog zakonodavstva i, ovisno o slučaju, drugih relevantnih tematskih ex-ante uvjeta za sektore otpada i voda, te sektor prometa (zahtjevi vezani uz stratešku procjenu utjecaja na okoliš) kako su utvrđeni u članku 19. i Prilogu XI. Uredbi (EU) br. 1303/2013, mora se dokazati veza s dogovorenim akcijskim planom.

6.8   Sukladnost projekta s Direktivom Vijeća 92/43/EEC (6):

(a)

u slučaju projekta koji bi mogao imati značajne učinke na mjesto/mjesta obuhvaćena mrežom Natura 2000 (u skladu s člankom 6. stavkom 3.) odgovarajuća je procjena provedena i dovršena prije izdavanja suglasnosti za razvoj projekta;

(b)

u slučaju projekta sa značajnim negativnim posljedicama za mjesto/mjesta obuhvaćena mrežom Natura 2000, ispunjeni su zahtjevi iz članka 6. stavka 4. Direktive 92/43/EEZ, što uključuje podnošenje prijave Komisiji ili mišljenje Komisije.

6.9   Primjerenost informacija o dodatnim mjerama integracije u okoliš kao što su revizija okoliša, upravljanje okolišem i poseban nazor okoliša, koje dokazuju njihovu primjerenost s obzirom na odgovarajuće potrebe.

6.10   Primjerenost procjena troškova mjera poduzetih u svrhu korekcije negativnih utjecaja na okoliš.

6.11   Sukladnost projekta s odgovarajućim sektorskim direktivama o okolišu, ako je to primjenjivo, ponajprije:

(a)

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) za projekte koji utječu na površinske vode (gdje je to primjenjivo za projekte na koje se primjenjuju izuzeća iz članka 4. stavka 7. te Direktive, provjera ocjene);

(b)

Direktiva 91/271/EEZ (8) za projekte u sektoru komunalnih otpadnih voda;

(c)

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i odgovarajuće primjenjive direktive kao što je Direktiva Vijeća 1999/31/EZ (10) za projekte koji se odnose na kruti otpad; i

(d)

Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11) ua projekte za koje je potrebno odobrenje u skladu s tom Direktivom.

7.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (g) Uredbe (EU) br. 1303/2013

7.1   Dosljednost i primjerenost ciljeva projekta i njihova usklađenost s posebnim ciljevima utvrđenima u okviru odgovarajućih prioritetnih osi dotičnih operativnih programa.

7.2   Projekt daje očekivani doprinos pokazateljima rezultata i pokazateljima ostvarenja prioritetne osi.

7.3   Projekt daje očekivani doprinos očekivanom doprinosu socio-ekonomskom razvoju.

7.4.   Dokaz da je korisnik poduzeo odgovarajuće mjere kako bi se osigurala optimalna uporaba infrastrukture u operativnoj fazi.

8.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (h) Uredbe (EU) br. 1303/2013

8.1   Opravdana ukupna planirana financijska sredstva i opravdana planirana potpora iz fondova pravilno su predstavljeni u planu financiranja.

8.2   Primjerenost plana financiranja projekta kojom se dokazuje njegova financijska održivost glede godišnjih financijskih potreba za provedbu projekta.

8.3   Primjerenost i provjerljivost fizičkih i financijskih pokazatelja za praćenje napretka uzimajući u obzir prepoznate rizike.

9.   Kriteriji za pregled kvalitete glede zahtjeva vezanih uz informacije iz članka 101. točke (i) Uredbe (EU) br. 1303/2013

9.1   Pouzdanost i izvedivost predloženog vremenskog rasporeda za provedbu tog velikog projekta uzimajući u obzir utvrđene rizike.

9.2   U slučaju da je implementacija projekta duža od programskog razdoblja, pouzdanost utvrđenih faza i optimalna postava sa stajališta učinkovitosti i uspješnosti.


(1)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(2)  Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 289.).

(3)  Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str 281.).

(4)  Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL L 26, 28.1.2012., str. 1.).

(5)  Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21.7.2001., str. 30.).

(6)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206 22.7.1992., str. 7.).

(7)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(8)  Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991., str. 40.).

(9)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(10)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

(11)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).


PRILOG III.

Popis podataka koje je potrebno zabilježiti i pohraniti u računalnom obliku u okviru sustava praćenja (iz članka 24.)

Podaci su potrebni za operacije koje se podupiru iz ESF-a, EFRR-a, Kohezijskog fonda i EFPR-a, osim ako u drugom stupcu nije navedeno drugačije.

Podatkovna polja

Naznake fondova za koje se ne zahtijevaju podaci

Podaci o korisniku (1)  (2)

1.

Naziv ili jedinstveni identifikator svakog korisnika

 

2.

Informacija o tome je li korisnik tijelo javnog prava ili tijelo privatnog prava

 

3.

Informacija o tome je li PDV na izdatke korisnika nije povrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u

 

4.

Podaci za kontakt korisnika

 

Podaci o operaciji

5.

Naziv ili jedinstveni identifikator operacije

 

6.

Kratki opis operacije

 

7.

Datum podnošenja zahtjeva za provođenje operacije

 

8.

Datum početka kako je naznačen u dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

9.

Datum završetka kako je naznačen u dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

10.

Stvarni datum kada je operacija fizički završena ili u potpunosti provedena

 

11.

Tijelo koje izdaje dokument kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

12.

Datume dokumenta kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

13.

Informacije o tome je li operacija veliki projekt i CCI broj

Nije primjenjivo na ESF i EFPR

14.

Informacije o tome je li operacija zajednički akcijski plan i CCI broj

Nije primjenjivo na EFPR

15.

Informacija o tome obuhvaća li operacija financiranje u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih.

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond i EFPR

16.

Informacija o tome hoće li javna potpora operaciji predstavljati državnu potporu

 

17.

Informacija o tome provodi li se operacija u okviru strukture javno-privatnog partnerstva

Nije primjenjivo na EFPR

18.

Valuta operacije

 

19.

CCI broj programa u okviru kojih se dodjeljuje potpora za operaciju

 

20.

Prioritet ili prioriteti jednog ili više programa u okviru kojih se dodjeljuje potpora za operaciju

 

21.

Fond(ovi) iz kojih se dodjeljuje potpora za operaciju

 

22.

Kategorija predmetne regije

Nije primjenjivo na Kohezijski fond i EFPR

Podaci o kategorijama intervencija

23.

Kod(ovi) za područje intervencije

Nije primjenjivo na EFPR

24.

Kod(ovi) za oblik financiranja

Nije primjenjivo na EFPR

25.

Kod(ovi) za vrstu teritorija

Nije primjenjivo na EFPR

26.

Kod(ovi) za teritorijalne sustave isporuke

Nije primjenjivo na EFPR

27.

Kod(ovi) za tematski cilj

Nije primjenjivo na EFPR

28.

Kod(ovi) za sekundarnu temu u okviru ESF-a

Nije primjenjivo na ESF i EFPR

29.

Kod(ovi) za gospodarsku djelatnost

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond i EFPR

30.

Kod(ovi) za lokaciju

Nije primjenjivo na EFPR

Podaci o pokazateljima

31.

Naziv i jedinstveni identifikator za svaki zajednički pokazatelj ostvarenja i za svaki pokazatelj ostvarenja za pojedine programe relevantne za operaciju, ili, kada se to propisuje pravilima za pojedine fondove, naziv i jedinstveni identifikator za svaki zajednički pokazatelj ostvarenja razvrstan po spolu gdje je to primjenjivo

 

32.

Mjerna jedinica za svaki pokazatelj ostvarenja

 

33.

Ciljna vrijednost za pokazatelj ostvarenja, razvrstano prema spolu, gdje je to primjenjivo

 

34.

Razina ostvarenja svakog dostavljenog pokazatelja rezultata za svaku kalendarsku godinu, razvrstano prema spolu, gdje je to primjenjivo

 

35.

Naziv i jedinstveni identifikator za svaki zajednički pokazatelj rezultata i za svaki pokazatelj rezultata (3) za pojedine programe relevantne za operaciju, ili, kada se to propisuje pravilima za pojedine fondove, naziv i jedinstveni identifikator za svaki zajednički pokazatelj rezultata razvrstan po spolu gdje je to primjenjivo

 

36.

Mjerna jedinica za svaki pokazatelj rezultata

 

37.

Osnovna vrijednost za svaki dostavljeni pokazatelj rezultata

Nije primjenjivo na ESF

38.

Ciljna vrijednost za dostavljeni pokazatelj rezultata, razvrstano prema spolu, gdje je to primjenjivo

Nije primjenjivo na EFRR i Kohezijski fond

39.

Mjerna jedinica za svaki cilj rezultata i osnovnu vrijednost

 

40.

Razina ostvarenja svakog pokazatelja rezultata dostavljenog za svaku kalendarsku godinu, razvrstano prema spolu, gdje je to primjenjivo

Nije primjenjivo na EFRR i Kohezijski fond

Financijski podaci o svakoj operaciji (u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

41.

Iznos ukupnog prihvatljivog troška operacije odobrenog dokumentom kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

42.

Iznos ukupnih prihvatljivih troškova koji predstavljaju javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

43.

Iznos javne potpore kako je određen u dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

Podaci o zahtjevima za plaćanje koje su podnijeli korisnici (u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

44.

Datum primitka svakog zahtjeva korisnika za plaćanje

 

45.

Datum svake isplate korisniku na temelju zahtjeva za plaćanje

 

46.

Iznos prihvatljivog izdatka u zahtjevu za plaćanje koji čini osnovicu za svaku isplatu korisniku

 

47.

Iznos javnog rashoda kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji čini osnovicu za svaku isplatu

 

48.

Iznos svake isplate korisniku na temelju zahtjeva za plaćanje

 

49.

Neto prihod koji je ostvaren tijekom provedbe operacije, a koji nije uzet u obzir u dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore i koji je odbijen od prihvatljivog izdatka

50.

Datum početka provjera operacije in situ provedenih u skladu s člankom 125. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

51.

Datum revizija operacije in situ u skladu s člankom 127. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 28. ove Uredbe

 

52.

Tijelo koje provodi reviziju ili verifikaciju

 

Podaci o izdacima u zahtjevu za plaćanje koji podnosi korisnik na temelju stvarnih troškova (u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

53.

Prihvatljivi izdaci koji su prijavljeni Komisiji i utvrđeni na temelju stvarno nastalih i plaćenih troškova, zajedno s doprinosima u naturi i amortizacijama, gdje je to primjenjivo

 

54.

Javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju troškova koji su stvarno nadoknađeni i plaćeni, zajedno s doprinosima u naturi i amortizacijama, gdje je to primjenjivo

 

55.

Vrsta ugovora ako je dodjela ugovora podložna odredbama iz Direktive 2004/17/EZ (4) ili Direktive 2004/18/EZ (5) (radovi/pružanje usluga/robe) ili Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6)

 

56.

Iznos ugovora ako je dodjela ugovora podložna odredbama iz Direktive 2004/17/EZ ili Direktive 2004/18/EZ ili Direktive 2014/23/EU

 

57.

Prihvatljivi izdaci nastali i plaćeni na temelju ugovora ako je ugovor podložan odredbama Direktive 2004/17/EZ ili Direktive 2004/18/EZ ili Direktive 2014/23/EU

 

58.

Postupak javne nabave koji se koristi ako je dodjela ugovora podložna odredbama iz Direktive 2004/17/EZ ili Direktive 2004/18/EZ ili Direktive 2014/23/EU

 

59.

Naziv ili jedinstveni identifikator dobavljača ako je dodjela ugovora podložna odredbama iz Direktive 2004/17/EZ ili Direktive 2004/18/EZ ili Direktive 2014/23/EU

 

Podaci o izdacima u zahtjevu za plaćanje koji podnosi korisnik na temelju standardnih skala jediničnih troškova (iznosi u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

60.

Iznos prihvatljivog izdatka koji je prijavljen Komisiji i utvrđen prema standardnim skalama jediničnih troškova

 

61.

Javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju standardnih skala jediničnih troškova

 

62.

Definicija jedinice koja će se koristiti za potrebe standardne skale jediničnih troškova

 

63.

Broj isporučenih jedinica kako je naznačeno u zahtjevu za plaćanje za svaku jediničnu stavku

 

64.

Jedinični trošak za jednu jedinicu za svaku jediničnu stavku

 

Podaci o izdacima u zahtjevu za plaćanje koji podnosi korisnik na temelju isplata paušalnih iznosa (iznosi u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

65.

Iznos prihvatljivog izdatka koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju paušalnih iznosa

 

66.

Javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju paušalnih iznosa

 

67.

Za svaki paušalni iznos, krajnji proizvodi (ostvarenja ili rezultati) koji su dogovoreni u dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore kao temelj za isplatu paušalnih iznosa

 

68.

Za svaki paušalni iznos, dogovoreni iznos iz dokumenta kojim se utvrđuju uvjeti za pružanje potpore

 

Podaci o izdacima u zahtjevu za plaćanje koji podnosi korisnik na temelju fiksnih stopa (u valuti koja se primjenjuje na operaciju)

69.

Iznos prihvatljivog izdatka koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju fiksne stope

 

70.

Javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji je prijavljen Komisiji i utvrđen na temelju fiksne stope

 

Podaci o povratima korisnika

71.

Datum svake odluke o povratu

 

72.

Iznos javne potpora na koju utječe svaka odluka o povratu sredstava

 

73.

Ukupni prihvatljivi izdaci na koje utječe svaka odluka o povratu sredstava

 

74.

Datum primitka svakog iznosa koji je korisnika vratio nakon odluke o povratu sredstava

 

75.

Iznos javne potpore koju je korisnik vratio nakon odluke o povratu sredstava (bez kamata ili penala)

 

76.

Ukupni prihvatljivi trošak koji odgovara javnoj potpori koju je korisnik vratio

 

77.

Iznos javne potpora koja nije bila vraćena nakon odluke o povratu sredstava

 

78.

Ukupni prihvatljivi trošak koji odgovara javnoj potpori koja nije vraćena

 

Podaci o zahtjevima za plaćanje koji su predani Komisiji (u eurima)

79.

Datum podnošenja svakog zahtjeva za plaćanje uključujući prihvatljive izdatke operacije

 

80.

Ukupan iznos prihvatljivih izdataka koji su nastali kod korisnika i koji su isplaćeni tijekom provedbe operacije, koji je uključen u svaki zahtjev za plaćanje

 

81.

Ukupan iznos javnog rashoda operacije kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji je uključen u svaki zahtjev za plaćanje

 

82.

Ako je operacija financijski instrument, ukupni iznos programskih doprinosa koji su plaćeni financijskom instrumentu i koji su uključeni u svaki zahtjev za plaćanje

 

83.

Ako je operacija financijski instrument, ukupni iznos javnog rashoda kako je definiran u članku 2. stavku 15. uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara ukupnom iznosu programskih doprinosa koji su plaćeni financijskom instrumentu i koji su uključeni u svaki zahtjev za plaćanje

 

84.

Ako je operacija financijski instrument, ukupni iznos programskih doprinosa koji su stvarno isplaćeni kao prihvatljivi izdaci u smislu točaka (a), (b) i (d) članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013. uključen u svaki zahtjev za plaćanje

 

85.

Ako je operacija financijski instrument, ukupni iznos javnog izdatka koji odgovara ukupnom iznosu programskih doprinosa koji su stvarno isplaćeni kao prihvatljivi izdaci u smislu točaka (a), (b) i (d) članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013. i koji je uključen u svaki zahtjev za plaćanje

 

86.

U slučaju državne potpore kada se primjenjuje članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, iznos koji je plaćen korisniku u okviru operacije kao predujam uključen u svaki zahtjev za plaćanje

 

87.

U slučaju državne potpore kada se primjenjuje članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, iznos predujma koji je uključen u zahtjev za plaćanje koji je obuhvaćen izdatkom koji je korisnik platio u roku od tri godine od isplate predujma

 

88.

U slučaju državne potpore kada se primjenjuje članak 131. stavak 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, iznos koji je isplaćen korisniku u okviru operacije kao predujam uključen u zahtjev za plaćanje koji nije obuhvaćen izdatkom koji je korisnik platio i za koji trogodišnji period još nije istekao

 

89.

Iznos prihvatljivog izdatka koji je uključen u svaki zahtjev za plaćanje temeljem članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1304/2013

 

90.

Iznos javnog rashoda kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji je uključen u svaki zahtjev za plaćanje temeljem članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1304/2013

 

Podaci o računima koji su predani Komisiji temeljem članka 138. Uredbe (EU) br. 1303/2013 (u eurima)

91.

Datum podnošenja svake skupine računa uključujući izdatke operacije

 

92.

Datum podnošenja računa koji sadrže konačne izdatke operacije nakon dovršetka operacije (ako je ukupni prihvatljivi izdatak 1 000 000 eura ili više (članak 140. Uredbe (EU) br. 1303/2013))

 

93.

Ukupni iznos prihvatljivih izdataka operacije zabilježen u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koje je uključeno u račune

 

94.

Ukupni iznos javnog rashoda kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji je nastao tijekom provedbe operacije i koji odgovara ukupnom iznosu prihvatljivih izdataka koji su zabilježeni u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koje je uključeno u račune

 

95.

Ukupni iznos isplata korisniku temeljem članka 132. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara ukupnom iznosu prihvatljivih izdataka koji su zabilježeni u računovodstvenim sustavima tijela za ovjeravanje koje je uključeno u račune

 

96.

Ukupni prihvatljivi trošak operacije koji je povučen tijekom obračunske godine uključene u račune

 

97.

Ukupni javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara prihvatljivom izdatku koji je povučen tijekom obračunske godine uključene u račune

 

98.

Ukupni prihvatljivi izdaci operacije za koje je ostvaren povrat tijekom obračunske godine uključene u račune

 

99.

Ukupni javni rashod koji odgovara ukupnim prihvatljivim izdacima operacije za koje je ostvaren povrat tijekom obračunske godine uključene u račune

 

100.

Ukupni prihvatljivi izdaci operacije koje treba povratiti s krajem obračunske godine koja je uključena u račune

 

101.

Ukupni javni rashodi operacije koji odgovaraju ukupnom prihvatljivom iznosu izdatka koji nije povrativ kao na kraju obračunske godine koja je uključena u račune.

 

102.

Za operaciju koja je uključena u svaki skup računa, ukupni prihvatljivi iznos vraćenih izdataka temeljem članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 tijekom obračunske godine

 

103.

Za operaciju koja je uključena u svaki skup računa, javni rashod kako je definiran u članku 2. stavku 15. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji odgovara ukupnom prihvatljivom iznosu vraćenih izdataka temeljem članka 71. te Uredbe tijekom obračunske godine

 

104.

Ukupni prihvatljivi iznos izdatka operacije koje nije povrativ s krajem obračunske godine koja je uključena u račune

 

105.

Ukupni javni rashodi operacije koji odgovaraju ukupnom prihvatljivom iznosu izdatka koji nije povrativ s krajem obračunske godine koja je uključena u račune

 

Podaci o posebnim vrstama izdataka na koje se primjenjuju gornje granice

106.

Iznos nastalih i plaćenih izdataka tipa EFRR koji su sufinancirani iz ESF-a temeljem članka 98. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond, EFPR

107.

Iznos nastalih i plaćenih izdataka tipa ESF koji su sufinancirani iz EFRR-a temeljem članka 98. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond, EFPR

108.

Iznos izdataka nastalih i plaćenih izvan programskog područja, ali unutar Unije, temeljem članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 13. stavka 2. uredbe (EU) br. 1304/2013

 

109.

Iznos izdataka nastalih i plaćenih izvan Unije temeljem članka 13. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1304/2013

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond, EFPR

110.

Iznos izdataka nastalih i plaćenih izvan Unijina dijela programskog područja temeljem članka 20. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond, EFPR

111.

Iznos izdataka nastalih i plaćenih za kupovinu zemljišta temeljem članka 69. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

112.

Iznos doprinosa operaciji u naturi temeljem članka 69. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

113.

Iznos izdataka nastalih i plaćenih u trećim državama koje su obuhvaćene Instrumentom pretpristupne pomoći ili Europskim instrumentom za susjedstvo za ETS operacije

Nije primjenjivo na EFRR, Kohezijski fond i EFPR


(1)  U slučaju ETS-a, korisnici obuhvaćaju glavnog korisnika i ostale korisnike.

(2)  Korisnici obuhvaćaju, gdje je to primjenjivo, druga tijela koja stvaraju izdatke u okviru operacije koji se tretiraju kao izdaci koje je ostvario korisnik.

(3)  Za ESF zajednički pokazatelji rezultata uključuju pokazatelje utvrđene u prilozima I. i II. Uredbe (EU) 1304/2013.

(4)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.).

(5)  Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.).

(6)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).


PRILOG IV.

Ključni zahtjevi u pogledu sustava upravljanja i kontrole i njihove klasifikacije s obzirom na učinkovitost njihovog funkcioniranja iz članka 30.

Tablica 1.

Ključni zahtjevi

Ključni zahtjevi u pogledu sustava upravljanja i kontrole

Nadležna tijela/vlasti

Područje primjene

1

Primjereno razdvajanje funkcija i primjereni sustavi za izvješćivanje i praćenje u slučaju kada nadležno tijelo povjeri izvršavanje zadaća nekom drugom tijelu.

Upravljačko tijelo

Unutarnja kontrola

2

Odgovarajući odabir operacija.

Upravljačko tijelo

Aktivnosti upravljanja i kontrole

3

Primjerene informacije korisnicima o uvjetima koji se primjenjuju za odabrane operacije.

Upravljačko tijelo

4

Primjerene provjere upravljanja.

Upravljačko tijelo

5

Uspostavljen je djelotvoran sustav kojim se osigurava da se svi dokumenti vezani uz izdatke i revizije čuvaju kako bi se osigurao prikladan revizorski trag.

Upravljačko tijelo

Aktivnosti upravljanja i kontrole/Praćenje

6

Pouzdan sustav za prikupljanje, bilježenje i pohranjivanje podataka za potrebe praćenja, evaluacije, financijskog upravljanja, provjere i revizije, uključujući veze s elektroničkim sustavom razmjene podataka s korisnicima.

Upravljačko tijelo

7

Učinkovito provođenje razmjernih mjera za suzbijanje prijevara.

Upravljačko tijelo

Aktivnosti upravljanja i kontrole

8

Odgovarajući postupci za pripremu izjave o upravljanju i godišnjeg sažetka završnih izvješća o reviziji i provedenih kontrola.

Upravljačko tijelo

9

Primjereno razdvajanje funkcija i primjereni sustavi za izvješćivanje i praćenje u slučaju kada nadležno tijelo povjeri izvršavanje zadaća nekom drugom tijelu.

Tijelo za ovjeravanje

Unutarnja kontrola

10

Odgovarajući postupci za pripremu i podnošenje zahtjeva za isplatom.

Tijelo za ovjeravanje

Aktivnosti upravljanja i kontrole/Praćenje

11

Vode se odgovarajuće računalne evidencije prijavljenih izdataka i odgovarajućih javnih doprinosa.

Tijelo za ovjeravanje

Aktivnosti upravljanja i kontrole

12

Odgovarajući i potpuni račun povrativih, povraćenih i povučenih iznosa.

Tijelo za ovjeravanje

13

Odgovarajući postupci za pripremu i potvrđivanje potpunosti, točnosti i istinitosti godišnjih izvješća.

Tijelo za ovjeravanje

14

Primjereno razdvajanje funkcija i primjereni sustavi kojima se osigurava da sva druga tijela koja obavljaju revizije u skladu s revizijskom strategijom programa imaju potrebnu razinu neovisnosti u svom djelovanju te da poštuju međunarodno prihvaćene revizorske norme.

Tijelo za reviziju

Unutarnja kontrola

15

Primjerene revizije sustava.

Tijelo za reviziju

Aktivnosti kontrole

16

Primjerena revizija operacija.

Tijelo za reviziju

17

Primjerena revizija računa.

Tijelo za reviziju

18

Primjereni postupci za pružanje pouzdanog revizorskog mišljenja i za pripremu godišnjeg izvješća o kontroli.

Tijelo za reviziju


Tablica 2.

Klasifikacija ključnih zahtjeva za sustave upravljanja i kontrole s obzirom na njihovo funkcioniranje

Kategorija 1

Dobro funkcionira. Bez unaprjeđenja ili su potrebna su samo manja unaprjeđenja.

Kategorija 2

Funkcionira. Potrebna su neka unaprjeđenja.

Kategorija 3

Djelomično funkcionira. Potrebna su znatna unaprjeđenja.

Kategorija 4

U osnovi ne funkcionira.