7.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 134/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 464/2014

оd 6. svibnja 2004.

o odstupanju od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 u pogledu minimalne udaljenosti od obale i minimalne dubine za potegače otvorenog mora koje love hujice (Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus) i glavoče (Aphia minuta i Crystalogobius linearis) u određenim teritorijalnim vodama Španjolske (Katalonija)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 zabranjuje se upotreba povlačnih ribolovnih alata unutar 3 nautičke milje od obale ili unutar izobate od 50 m ako se ta dubina dosegne na kraćoj udaljenosti od obale.

(2)

Na zahtjev države članice Komisija može dopustiti odstupanje od zabrane iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 uz uvjet da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 13. stavcima 5. i 9.

(3)

Komisija je 17. listopada 2013. od Španjolske primila zahtjev za odstupanje od članka 13. stavka 1. te Uredbe za upotrebu potegača otvorenog mora koje love hujice (Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus) i glavoče (Aphia minuta i Crystalogobius linearis) u njezinim teritorijalnim vodama u Kataloniji.

(4)

Španjolska je dostavila ažurirana znanstvena i tehnička obrazloženja za takvo odstupanje.

(5)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocijenio je odstupanje koje je zatražila Španjolska zajedno s pripadajućim nacrtom plana upravljanja na svojoj plenarnoj sjednici koja se održavala od 4. do 8. studenoga 2013.

(6)

Odstupanje koje je zatražila Španjolska ispunjuje uvjete utvrđene u članku 13. stavcima 5. i 9. Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(7)

Postoje posebna zemljopisna ograničenja jer su zbog ograničene veličine kontinentalnog pojasa i prostorne razdiobe ciljnih vrsta ribolovna područja ograničena.

(8)

Ribolov nema znatan utjecaj na morski okoliš i vrlo je selektivan s obzirom na to da se potegače izvlače u vodenom stupcu i ne dodiruju morsko dno jer bi prikupljeni materijal s morskog dna oštetio ciljne vrste i gotovo onemogućio odabir ulovljenih vrsta zbog njihove izrazito male veličine.

(9)

Odstupanje koje je zatražila Španjolska odnosi se na ograničeni broj od samo 26 plovila.

(10)

Ribolov nije moguć drugim ribolovnim alatima jer se zbog njihove strukture, tehničkih svojstava i vrste oka ni jednim drugim reguliranim alatom ne mogu uloviti ciljne vrste.

(11)

Planom upravljanja jamči se da se ribolovni napor u budućnosti neće povećati jer će se odobrenja za ribolov izdati samo za navedenih 26 plovila s ukupnim ribolovnim naporom od 1106,35 Kw kojima je Španjolska već odobrila ribolov.

(12)

Zahtjev obuhvaća plovila koja su registrirana na službenom popisu koji vodi autonomna zajednica Katalonija koja obavljaju ribolovnu djelatnost dulje od 5 godina i koja love prema planu upravljanja koji je Španjolska donijela 27. ožujka 2014. (2) u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(13)

Ta su plovila navedena na popisu dostavljenom Komisiji u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(14)

Predmetne ribolovne aktivnosti ispunjuju obveze iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 o zaštićenim staništima jer se pripadajućim planom upravljanja izričito zabranjuje ribolov iznad tih zaštićenih staništa.

(15)

Zahtjevi članka 8. stavka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 1967/2006 nisu primjenjivi jer se odnose na koćarice.

(16)

U vezi sa zahtjevom za usklađivanje s člankom 9. stavkom 3. kojim se određuje najmanja veličina oka, Komisija primjećuje da su dotične ribolovne aktivnosti vrlo selektivne, imaju zanemariv utjecaj na morski okoliš i ne provode se iznad zaštićenih staništa te je zato Španjolska u skladu s člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 u svojem planu upravljanja odobrila odstupanje od tih odredbi.

(17)

Ribolovne aktivnosti na koje se to odnosi ispunjuju zahtjeve u pogledu bilježenja utvrđene člankom 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (3).

(18)

Dotične ribolovne aktivnosti ne remete aktivnost plovila koja koriste alate koji nisu koće, potegače ili slične povlačne mreže.

(19)

Ribolov potegačama otvorenog mora uređen je španjolskim planom upravljanja kako bi se osigurao minimalan ulov vrsta navedenih u Prilogu III.

(20)

Potegače otvorenog mora nisu namijenjene izlovu glavonožaca.

(21)

Španjolski plan upravljanja uključuje mjere za praćenje ribolovnih aktivnosti kako je predviđeno člankom 13. stavkom 9. trećim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

(22)

Stoga zatraženo odstupanje treba odobriti.

(23)

Španjolska mora pravodobno izvješćivati Komisiju u skladu s planom praćenja koji je predviđen u španjolskom planu upravljanja.

(24)

Trebalo bi uvesti ograničenje trajanja odstupanja kako bi se omogućile pravodobne korektivne mjere upravljanja u slučaju da izvješće dostavljeno Komisiji pokaže loše stanje očuvanja iskorištavanog stoka.

(25)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupanje

Članak 13. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 ne primjenjuje se, u teritorijalnim vodama Španjolske koje graniče s obalom autonomne zajednice Katalonije, na ribolov hujice (Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus) i glavoče (Aphia minuta i Crystalogobius linearis) potegačama otvorenog mora koje upotrebljavaju plovila:

(a)

koja su registrirana na službenom popisu koji vodi autonomna zajednice Katalonija;

(b)

koja se bave ribolovnom djelatnošću dulje od pet godina; te

(c)

koja imaju odobrenje za ribolov i love ribu prema planu upravljanja koji je Španjolska donijela u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1967/2006.

Članak 2.

Plan praćenja i izvješćivanja

U roku od tri godine od stupanja na snagu ove Uredbe Španjolska Komisiji dostavlja izvješće sastavljeno u skladu s planom praćenja koji je utvrđen u planu upravljanja iz članka 1. točke (c).

Članak 3.

Stupanje na snagu i razdoblje primjene

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se do 8. svibnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 409, 30.12.2006., str. 11.

(2)  Diari Oficiale la Generalitat de Catalunya No 6591 od 27.3.2014. str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).