12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/14


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 372/2014

оd 9. travnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 794/2004 u pogledu računanja određenih rokova, rješavanja pritužbi i označivanja i zaštite povjerljivih informacija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (1), a posebno njezin članak 27.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,

budući da:

(1)

U kontekstu modernizacije pravila o državnim potporama kojom se želi podržati provedba strategije za rast Europa 2020. i konsolidacija proračuna (2), Uredba (EZ) br. 659/1999 izmijenjena je Uredbom (EU) br. 734/2013 (3) u cilju poboljšanja učinkovitosti kontrole državnih potpora. Tom se izmjenom posebice rješavanje pritužbi od strane Komisije nastojalo učiniti učinkovitijim i Komisiji dati ovlasti da zatraži informacije izravno od sudionika na tržištu i provodi istrage u sektorima gospodarstva i u području instrumenata pomoći.

(2)

U svjetlu tih izmjena, potrebno je odrediti događaje koji označuju početak za računanje rokova u kontekstu zahtjeva za dostavljanje informacija koji se upućuju trećim stranama u skladu s Uredbom (EZ) br. 659/1999.

(3)

Komisija može na vlastitu inicijativu ispitati informacije o nezakonitoj potpori iz bilo kojeg izvora kako bi ocijenila sukladnost s člancima 107. i 108. Ugovora. U tom kontekstu, pritužbe su ključni izvor informacija za otkrivanje kršenja pravila o državnim potporama. Važno je stoga definirati jasne i učinkovite postupke za rješavanje pritužbi koje su podnesene Komisiji.

(4)

U skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 659/1999, samo zainteresirane strane mogu podnijeti pritužbe kako bi obavijestile Komisiju o svakoj navodnoj nezakonitoj potpori ili zlouporabi potpore. U tu svrhu, od fizičkih i pravnih osoba koje podnose pritužbe moralo bi se tražiti da dokažu da su zainteresirane strane u smislu članka 1. točke (h) Uredbe (EZ) br. 659/1999.

(5)

Kako bi se postupak rješavanja pritužbi pojednostavnio i istodobno povećala transparentnost i pravna sigurnost, primjereno je definirati informacije koje podnositelji pritužbi trebaju dostaviti Komisiji. Kako bi se osiguralo da Komisija dobije sve mjerodavne informacije povezane s navodnom nezakonitom potporom ili zlouporabom potpore, Uredbom (EZ) br. 659/1999 predviđeno je da zainteresirane strane moraju ispuniti obrazac i dostaviti sve obvezne podatke koji se u njemu traže. Stoga treba utvrditi obrazac kojim se treba koristiti u tu svrhu.

(6)

Iako zahtjevi koje zainteresirane strane pri podnošenju pritužbe moraju ispuniti ne bi smjeli biti pretjerano složeni, njima se mora osigurati da Komisija dobije sve potrebne informacije za pokretanje istrage o navodnoj nezakonitoj potpori ili zlouporabi potpore.

(7)

Kako bi se osiguralo da se s poslovnim tajnama i drugim povjerljivim informacijama koje se dostavljaju Komisiji postupa u skladu s člankom 339. Ugovora, svaka osoba koja dostavlja informaciju treba jasno označiti informacije koje smatra povjerljivima i za to navesti razloge. Od dotične osobe treba tražiti da Komisiji te informacije dostavi zasebno u inačici koja nije povjerljiva, koju bi se moglo podnijeti odgovarajućoj državi članici radi primjedbi.

(8)

Uredbu Komisije (EZ) br. 794/2004 (4) treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 794/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Rokovi propisani Uredbom (EZ) br. 659/1999 i ovom Uredbom, ili oni koje propiše Komisija na temelju članka 108. Ugovora, računaju se sukladno odredbama Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 i specifičnih pravila propisanih odredbama stavaka 2. do 5.b ovog članka. U spornim slučajevima prednost imaju odredbe ove Uredbe.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci:

„5.a   U odnosu na rok za dostavljanje informacija zatraženih od trećih strana u skladu s člankom 6.a stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 659/1999, zaprimanje zahtjeva za dostavljanje informacija smatra se mjerodavnim događajem za potrebe članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71.

5.b   U odnosu na rok za dostavljanje informacija zatraženih od trećih strana u skladu s člankom 6.a stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 659/1999, priopćenje odluke smatra se mjerodavnim događajem za potrebe članka 3. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71.”

2.

Poglavlja V.a i V.b umeću se iza članka 11.:

„POGLAVLJE V.a

RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Članak 11.a

Dopuštenost pritužbi

1.   Svaka osoba koja podnosi pritužbu u skladu s člankom 10. stavkom 1. i člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 659/1999 mora dokazati da je zainteresirana strana u smislu članka 1. točke (h) te Uredbe.

2.   Zainteresirane strane moraju propisno ispuniti obrazac predviđen u Prilogu IV. i dostaviti sve obvezne informacije koje se u njemu traže. Na obrazloženi zahtjev zainteresirane strane Komisija može odustati od obveze dostavljanja nekih informacija traženih u obrascu.

3.   Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Unije.

POGLAVLJE V.b

OZNAČIVANJE I ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Članak 11.b

Zaštita poslovnih tajni i drugih povjerljivih informacija

Svaka osoba koja dostavlja informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 659/1999 mora jasno označiti informacije koje smatra povjerljivima, navesti zašto su te informacije povjerljive te Komisiji dostaviti zasebnu inačicu dokumenta koja nije povjerljiva. Kada se informacija mora dostaviti u određenom roku, isti rok vrijedi za dostavljanje inačice koja nije povjerljiva.”

3.

Tekst u Prilogu ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog IV.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 83, 27.3.1999., str. 1.

(2)  Komunikacija Komisije „Europa 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, COM(2010) 2020 završna verzija.

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 734/2013 od 22. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 204, 31.7.2013., str. 15.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 140, 30.4.2004., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG IV.

Image

Image

Image

Image

Image

Image