8.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 69/95


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 218/2014

оd 7. ožujka 2014.

o izmjeni priloga uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 17. stavak 1. i članak 18. točke 3. i 10.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom. U skladu s Prilogom II. toj Uredbi za sve životinje, osim slobodno živuće divljači, koje su poslane ili se namjeravaju poslati u klaonicu, subjekti u poslovanju hranom koji vode klaonice trebaju tražiti, primiti i provjeriti podatke o prehrambenom lancu te postupati u skladu s njima. Ti podaci uključuju status gospodarstva podrijetla.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 216/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2075/2005 od 7. ožujka 2014. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (3) odobrava se odstupanje od uvjeta za testiranje gospodarstvima koja primjenjuju kontrolirane uvjete držanja. Ti podaci uključuju se u podatke o prehrambenom lancu koji se dostavljaju klaonicama kako bi se državama članicama omogućilo primjenjivanje odgovarajućeg režima testiranja na trihinelu.

(3)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju se uvjeti pod kojima je meso životinja koje su prisilno zaklane izvan klaonice prikladno za prehranu ljudi. Budući da meso životinja koje su prisilno zaklane i koje je uspješno prošlo pregled mesa ne predstavlja rizik za javno zdravlje, potrebno je iz te Uredbe izbrisati zahtjeve za posebnu oznaku zdravstvene ispravnosti i ograničenja za domaće tržište mesa životinja koje su prisilno zaklane te iz Uredbe (EZ) br. 854/2004 zahtjeve za posebnu oznaku zdravstvene ispravnosti za meso životinja koje su prisilno zaklane.

(4)

Uredbom (EZ) br. 854/2004 utvrđuju se posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla. Posebno Prilogom I. toj Uredbi utvrđuju se pravila za ante i post mortem pregled uključujući vizualni pregled za posebne opasnosti u svježem mesu.

(5)

Uredbom (EZ) br. 854/2004 predviđeno je da službeni pomoćnici mogu pomagati službenim veterinarima pri službenim kontrolama uz određena ograničenja. U vezi s ante mortem pregledima i provjerama povezanima s dobrobiti životinja, službenim pomoćnicima treba se dopustiti da pomažu službenim veterinarima s predodabirom životinja s anomalijama.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) donijela je 3. listopada 2011. znanstveno mišljenje o opasnostima za javno zdravlje koje se trebaju spriječiti pregledom mesa (svinja) (4). U okviru tog mišljenja utvrđuje se da palpacija i incizija u post mortem pregledu koji se trenutačno zahtijevaju uključuju rizik križne kontaminacije. Kako bi se spriječila križna kontaminacija, navedene palpacije i incizije ne bi se trebale zahtijevati za normalne životinje nego samo kad se uoče anomalije. EFSA u tom mišljenju utvrđuje da patogeni koji uzrokuju endokarditis u svinjama nisu bitni za javno zdravlje. Budući da rutinska incizija srca nije potrebna iz sigurnosnih razloga, ne smije se više zahtijevati.

(7)

U istom mišljenju EFSA utvrđuje salmonelu kao visokorizičnu za javno zdravlje u slučaju konzumacije svinjskog mesa te preporučuje sprečavanje kontaminacije trupova svinja salmonelom.

(8)

U Prilogi I. odjeljku IV. poglavlju IX. Uredbe (EZ) br. 854/2004 utvrđuju se odredbe o zadacima službenih veterinara za posebne opasnosti. Salmonela treba biti predmet posebnog zadatka službenog veterinara osobito u slučaju nesukladnosti s određenim zakonodavstvom Unije. Posebice, u pregled svinjskog mesa mora se uključiti nadgledanje kriterija higijene procesa za salmonelu u trupovima kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (5) i provedba mjera subjekata u poslovanju s hranom u slučaju nesukladnosti s određenim zakonodavstvom Unije. Nadzorom se omogućuje i isplativ alat za pružanje informacija o obveznom praćenju salmonele u lancu proizvodnje svinjskog mesa u skladu s Direktivom 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ (6).

(9)

U Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola na temelju Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 853/2004 i Uredbe (EZ) br. 854/2004 (7), propisani su posebni zahtjevi za neobvezne vizualne post mortem preglede svinja. Predloženim izmjenama ove Uredbe o standardnim zahtjevima za post mortem preglede u Uredbi (EZ) br. 854/2004 zahtjevi za neobvezne vizualne preglede svinja iz Uredbe (EZ) br. 2074/2005 postaju nevažni te se stoga trebaju izmijeniti.

(10)

Zahtjevi predviđeni Uredbom uključuju prilagodbu trenutačnih praksi za subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela. Stoga je primjereno dopustiti odgodu primjene ove Uredbe.

(11)

Stoga uredbe (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 2074/2005 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 853/2004

Uredba (EZ) br. 853/2004 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Prilog II. odjeljak III. točka 3. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

status gospodarstva podrijetla ili status regije u pogledu zdravlja životinja i je li gospodarstvo službeno priznato da primjenjuje kontrolirane uvjete držanja u vezi s trihinelom u skladu s Prilogom IV. poglavljem I. točkom A Uredbe Komisije (EZ) br. 2075/2005 (8);

2.

U Prilogu III. odjeljku I. poglavlju VI. briše se točka 9.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 854/2004

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku I. poglavlju III. briše se točka 7.

2.

U odjeljku III. poglavlju I. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

u vezi s ante mortem pregledima i provjerama povezanima s dobrobiti životinja, službeni pomoćnici mogu pomagati u obavljanju isključivo praktičnih poslova koji mogu uključivati predodabir životinja s anomalijama;”

3.

U odjeljku IV. poglavlju IV. dijelu B točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

Trupovi i nusproizvodi klanja svinja moraju se podvrgnuti sljedećim post mortem pregledima:

(a)

vizualni pregled glave i ždrijela; vizualni pregled usne šupljine, ždrijela i jezika;

(b)

vizualni pregled pluća, dušnika i jednjaka;

(c)

vizualni pregled osrčja i srca;

(d)

vizualni pregled ošita;

(e)

vizualni pregled jetara te limfnih čvorova jetara i pankreasa (Lnn portales);

(f)

vizualni pregled želučano-crijevnog trakta, mezenterija te limfnih čvorova oko želuca i mezenterija (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales i caudales);

(g)

vizualni pregled slezene;

(h)

vizualni pregled bubrega;

(i)

vizualni pregled porebrice i potrbušnice;

(j)

vizualni pregled genitalnih organa (osim penisa ako je već uklonjen);

(k)

vizualni pregled vimena i pripadajućih limfnih čvorova (Lnn. supramammarii);

(l)

vizualni pregled područja oko pupka i zglobova mladunčadi.

2.

Ako epidemiološki ili drugi podaci iz gospodarstva podrijetla životinja, informacije o prehrambenom lancu ili nalazi ante mortem pregleda i/ili post mortem vizualne detekcije bitnih anomalija ukazuju na moguće rizike za javno zdravlje, zdravlje životinja ili dobrobit životinja, trupovi i nusproizvodi klanja svinja moraju se podvrgnuti post mortem pregledima incizijom i palpacijom. Ovisno o identificiranim rizicima ti pregledi mogu uključivati:

(a)

inciziju i pregled submaksilarnih limfnih čvorova (Lnn mandibulares);

(b)

palpaciju pluća te bronhijalnih i medijastinalnih limfnih čvorova (Lnn. bifucationes, eparteriales i mediastinales). Dušnik i glavni ogranci bronhija moraju se otvoriti po dužini, a donja trećina pluća mora se zarezati okomito na njihove glavne osi; ti rezovi nisu potrebni ako pluća nisu namijenjena prehrani ljudi;

(c)

zarezivanje srca po dužini kako bi se otvorile srčane klijetke te zarezala srčana pregrada;

(d)

palpaciju jetara i pripadajućih limfnih čvorova;

(e)

palpaciju i, prema potrebi, inciziju limfnih čvorova oko želuca i mezenterija;

(f)

palpaciju slezene;

(g)

inciziju bubrega i pripadajućih limfnih čvorova (Lnn. renales);

(h)

inciziju limfnih čvorova vimena;

(i)

palpaciju područja oko pupka i zglobova mladunčadi, te prema potrebi, inciziju područja oko pupka i otvaranje zglobova.”

(4)

U odjeljku IV. poglavlju IX. dodaje se sljedeći dio G:

„G.    Salmonela

1.

Ne dovodeći u pitanje članak 1. prvi podstavak Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 (9), nadležno tijelo provjerava provode li subjekti u poslovanju s hranom na ispravan način točku 2.1.4. (kriterij higijene procesa za salmonelu u trupovima svinja) Priloga I. toj Uredbi primjenjujući sljedeće mjere:

(a)

službeno uzorkovanje koristeći se jednakom metodom i uzorkovanom površinom kao subjekti u poslovanju s hranom. Najmanje 49 (10) nasumično odabranih uzoraka uzima se u svakoj klaonici svake godine. Broj uzoraka može se smanjiti u malim klaonicama ovisno o procjeni rizika; i/ili

(b)

prikupljanje svih podataka o ukupnom broju i broju pozitivnih uzoraka salmonele koje su subjekti u poslovanju hranom uzeli u skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2073/2005 u okviru točke 2.1.4. Priloga I.; i/ili

(c)

prikupljanje svih informacija o ukupnom broju i broju pozitivnih uzoraka salmonele uzetih u okviru nacionalnih programa nadzora u državama članicama ili regijama država članica za koje su odobrena posebna jamstva u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 853/2004 u vezi s proizvodnjom svinjetine.

2.

Ako se kriterij higijene procesa ne ispuni nekoliko puta, nadležno tijelo od dotičnih subjekata u poslovanju s hranom zahtjeva akcijski plan te strogo nadgleda njegove rezultate.

3.

Ukupan broj i broj pozitivnih uzoraka salmonele, pri čemu se razlikuju uzorci iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c), ako se primjenjuju, prijavljuju se u skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11).

Članak 3.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 2074/2005

U Prilogu VI.b točki 3. Uredbe (EZ) br. 2074/2005 briše se točka (a).

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2014.

Međutim, Prilog I. odjeljak IV. poglavlje IX. dio G točka 3. Uredbe (EZ) br. 854/2004 primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  Vidjeti str. 85. ovog Službenog lista.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2351.

(5)  SL L 338, 22.12.2005., str. 1.

(6)  SL L 325, 12.12.2003., str. 31.

(7)  SL L 338, 22.12.2005., str. 27.

(8)  SL L 338, 22.12.2005., str. 60.”

(9)  SL L 338, 22.12.2005., str. 1.

(10)  Ako su svi negativni, statističkom sigurnošću od 95 % utvrđuje se da je prevalencija niža od 6 %.

(11)  SL L 325, 12.12.2003., str. 31.”