4.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/13


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 202/2014

оd 3. ožujka 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1., članak 11. stavak 3. i članak 12. stavak 6.,

budući da:

(1)

Prilogom I. Uredbi Komisije (EU) br. 10/2011 (2) utvrđuje se Unijin popis tvari koje se mogu koristiti za proizvodnju plastičnih materijala i predmeta („Unijin popis odobrenih tvari”).

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane 24. srpnja 2012. izdala je pozitivne znanstvene ocjene za dvije dodatne tvari, i to 2-fenil-3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalimidin (3) i 1,3-bis(izocijanatometil)benzen (4). Te je tvari sada potrebno dodati na Unijin popis odobrenih tvari pod brojevima 872 i 988 kao tvari u materijalima koji dolaze u dodir s hranom (FCM).

(3)

Iz znanstvene ocjene tvari FCM br. 988 proizlazi da je potrebno nadzirati migraciju njezina produkta hidrolize, tj. 1,3-benzendimetanamina. 1,3-benzendimetanamin već je odobren kao tvar FCM br. 421. Budući da se migracija tvari FCM br. 421 i 988 nadzire na temelju migracije tvari FCM br. 421, potrebno je uvesti grupno ograničenje za obje tvari. Stoga je potrebno izmijeniti odobrenje tvari FCM br. 421 te uvesti grupno ograničenje u tablicu 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011.

(4)

Tvar FCM br. 340 (dicijanomid) odobrena je kao aditiv u plastici u tablici 1. Priloga I. Uredbi (EU) br. 10/2011 bez granice specifične migracije. Znanstveni odbor za hranu (5) u mišljenju izdanom u 33. seriji utvrdio je prihvatljivi dnevni unos (TDI) u visini od 1 mg/kg tjelesne mase pri čemu je granica specifične migracije (SML) 60 mg/kg hrane. Ta se granica podudara s općom granicom specifične migracije utvrđenom u članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) br. 10/2011. Međutim, budući da se SML od 60 mg/kg izvodi od toksikološkog praga poput TDI-ja, SML je potrebno posebno navesti u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 10/2011.

(5)

U svrhu ograničavanja administrativnog opterećenja subjekata u poslovanju trebalo bi se omogućiti da se plastični materijali i predmeti koji su zakonito stavljeni na tržište na temelju zahtjeva utvrđenih u Uredbi (EU) br. 10/2011 i koji nisu u skladu s ovom Uredbom mogu staviti na tržište do 24. ožujka 2015. Potrebno je omogućiti da ostanu na tržištu do iscrpljenja zaliha.

(6)

Uredbu (EU) br. 10/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Plastični materijali i predmeti koji su zakonito stavljeni na tržište do 24. ožujka 2014., a koji nisu u skladu s ovom Uredbom, mogu se staviti na tržište do 24. ožujka 2015. Ti plastični materijali i predmeti mogu ostati na tržištu nakon tog datuma do iscrpljenja zaliha.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2012.; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012.; 10(7):2824.

(5)  Izvješća Znanstvenog odbora za hranu, 33. serija, str. 31., Ured za službene publikacije Europskih zajednica, Luxembourg, 1995., ISBN 92-826-9275-2.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 10/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos koji se odnosi na tvar FCM br. 340 (dicijanodiamid) zamjenjuje se sljedećim:

„340

47440

0000461-58-5

dicijanodiamid

Da

Ne

Ne

60”

 

 

 

(b)

unos koji se odnosi na tvar FCM br. 421 (1,3-benzendimetanamin) zamjenjuje se sljedećim:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-benzendimetanamin

Ne

Da

Ne

 

(34)”

 

 

(c)

sljedeći se unos dodaje u skladu s rednim brojem:

„872

 

0006607-41-6

2-fenil-3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalimidin

Ne

Da

Ne

0,05

 

Za primjenu samo kao komonomer u polikarbonatnim kopolimerima.

(20)”

(d)

dodaje se sljedeći unos:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(izocijanatometil)benzen

Ne

Da

Ne

 

(34)

SML(T) se primjenjuje na migraciju njegova produkta hidrolize, tj. 1,3-benzendimetanamina.

Za primjenu samo kao komonomer pri proizvodnji srednjeslojnog premaza na polimernoj foliji od poli(etilen tereftalata) u višeslojnoj foliji.”

 

2.

U tablici 2. dodaje se sljedeći unos:

„34

421

988

0,05

Izraženo kao 1,3-benzendimetanamin.”

3.

U tablici 3. dodaje se sljedeći unos:

„(20)

Tvar sadržava anilin kao nečistoću; potrebna je provjera sukladnosti s ograničenjem za primarne aromatske amine iz Priloga II. točke 2.”