11.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/8


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 124/2014

od 10. veljače 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012 (2) provodi se većina mjera predviđenih u Odluci 2013/255/ZVSP.

(2)

Vijeće je 10. veljače 2014. donijelo Odluku 2014/74/ZVSP (3) o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP.

(3)

U Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi predvidjeti daljnje odstupanje od zamrzavanja imovine s ciljem oslobađanja sredstava ili gospodarskih izvora subjekata u državnom vlasništvu Sirije ili Središnje banke Sirije u svrhu izvršavanja plaćanja u ime Sirijske Arapske Republike Organizaciji za zabranu kemijskog oružja (OPCW) za aktivnosti povezane s misijom provjere OPCW-a i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja.

(4)

Navedena je mjera obuhvaćena područjem primjene Ugovora i stoga je radi njezine provedbe potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ju gospodarski subjekti u svim državama članicama primjenjuju na jednak način.

(5)

Uredbu (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 16. prvom stavku Uredbe (EU) br. 36/2012 dodaje se sljedeća točka:

„(i)

namijenjeni isključivo za plaćanja koja u ime Sirijske Arapske Republike izvršavaju subjekti u državnom vlasništvu Sirije ili Središnja banka Sirije, kako su navedeni u prilozima II. i II.a, OPCW-u za aktivnosti povezane s misijom provjere OPCW-a i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, uključujući posebno plaćanja Posebnom fondu OPCW-a za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, 19.1.2012., str. 1.).

(3)  Vidjeti str. 63 ovog Službenog lista.