28.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/25


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 70/2014

оd 27. siječnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka u vezi s članovima posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 6., članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1178/2011 (2) utvrđena su detaljna pravila za određene dozvole pilota, pretvorbu nacionalnih dozvola i certifikata, kao i uvjeti za prihvaćanje dozvola iz trećih zemalja. Dodatno, Uredba (EU) br. 1178/2011 sadržava odredbe o certifikaciji odobrenih organizacija za osposobljavanje i operatora uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let koji služe za osposobljavanje, testiranje i provjeru pilota.

(2)

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 216/2008 koji se odnosi na plovidbenost proširen je na način da su u provedbena pravila za certifikaciju tipova ugrađeni elementi ocjene operativne prikladnosti.

(3)

Europska agencija za sigurnost zrakoplovstva („Agencija”) utvrdila je da je nužno izmijeniti Uredbu Komisije (EU) br. 748/2012 (3) kako bi joj se u sklopu postupka certifikacije tipova omogućilo odobravanje podataka o operativnoj prikladnosti.

(4)

Podaci o operativnoj prikladnosti trebali bi obuhvaćati obvezne elemente za osposobljavanje letačke posade za ovlaštenje za tip. Ti elementi trebali bi biti osnova za razvoj tečajeva osposobljavanja za tipove.

(5)

Uvjeti u vezi s uspostavom tečajeva osposobljavanja letačkih posada za ovlaštenja za tip odnose se na podatke o operativnoj prikladnosti, no kada ti podaci nisu dostupni, trebala bi postojati opća odredba, kao i prijelazne mjere.

(6)

Agencija je pripremila nacrt pravila provedbe koncepta podataka o operativnoj prikladnosti i dostavila ih Komisiji kao mišljenje (4) u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(7)

Uredbu (EU) br. 1178/2011 bi stoga trebalo izmijeniti u skladu s time.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog prema članku 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

Umeće se sljedeći članak 9.a:

„Članak 9.a

Osposobljavanje za ovlaštenje za tip i podaci o operativnoj prikladnosti

1.   Kada se u prilozima ovoj Uredbi upućuje na podatke o operativnoj prikladnosti utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012, a oni nisu dostupni za zrakoplov odgovarajućeg tipa, polaznik tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip mora zadovoljavati samo odredbe Priloga Uredbi (EU) br. 1178/2011.

2.   U tečajeve osposobljavanja za ovlaštenja za tip odobrene prije nego što je u podacima o operativnoj prikladnosti za odgovarajući tip zrakoplova u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 odobren minimalni nastavni plan za osposobljavanje pilota za ovlaštenje za tip obvezni se elementi osposobljavanja moraju uvrstiti najkasnije do 18. prosinca 2017. ili u roku od dvije godine od odobrenja podataka o operativnoj prikladnosti, što god bilo kasnije.”

(2)

Prilog VII. (DIO-ORA) izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  SL L 311, 25.11.2011., str. 1.

(3)  SL L 224, 21.8.2012., str. 1.

(4)  Mišljenje br. 07/2011 Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 13. prosinca 2011., dostupno na adresi http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


PRILOG

Prilog VII. (DIO-ORA) Uredbi (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

U točki ORA.GEN.160, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Ne dovodeći u pitanje točku (a), operator izvješćuje nadležno tijelo i organizaciju odgovornu za projekt zrakoplova o svakoj nezgodi, neispravnosti, tehničkom nedostatku, prekoračenju tehničkih ograničenja ili događaju koji bi mogao razjasniti netočne, nepotpune ili nejasne informacije sadržane u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenim u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 748/2012 (1), kao i o svim drugim izvanrednim okolnostima koje su ugrozile ili su mogle ugroziti siguran rad zrakoplova, a nisu dovele do nesreće ili ozbiljne nezgode.;

(2)

Točka ORA.ATO.145 zamjenjuje se sljedećim:

ORA.ATO.145   Preduvjeti za osposobljavanje

(a)

ATO mora osigurati da polaznici zadovolje sve preduvjete za osposobljavanje utvrđene u dijelu-MED, dijelu-FCL i, ako je primjenjivo, one koji su određeni u obveznom dijelu podataka o operativnoj prikladnosti utvrđenih u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012.

(b)

U slučaju ATO-ova koji provode osposobljavanje za testno letenje, podnositelji zahtjeva moraju ispunjavati sve preduvjete za osposobljavanje utvrđene u skladu u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012.”;

(3)

U točki ORA.FSTD.210 točka (a) podtočka (2) zamjenjuje se sljedećim:

„(2)

podataka o provjeri valjanosti zrakoplova određenih u obveznom dijelu podataka o operativnoj prikladnosti odobrenih u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012, ako je primjenjivo i”.


(1)  SL L 224, 21.8.2012., str. 1.”