11.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 170/62


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/77/EU

оd 10. lipnja 2014.

o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva 98/70/EZ određuje specifikacije u pogledu zaštite okoliša i analitičke metode za benzinska i dizelska goriva stavljena na tržište.

(2)

Te analitičke metode odnose se na određene norme koje utvrđuje Europski odbor za normizaciju (CEN). S obzirom na to da je CEN zbog tehničkog napretka zamijenio te norme novima, primjereno je ažurirati upućivanja na te norme u prilozima I. i II. Direktivi 98/70/EZ.

(3)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Odbora za kakvoću goriva osnovanog člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/70/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 98/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

tekst bilješke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjivat će se metode ispitivanja koje su navedene u EN 228:2012. Države članice mogu primjenjivati analitičku metodu specificiranu u zamjenskoj normi EN 228:2012 ako se može dokazati da daje najmanje jednaku točnost i razinu preciznosti kao i analitička metoda koju zamjenjuje.”;

(b)

tekst bilješke 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Ostali monoalkoholi i eteri čija završna vrelišna točka nije viša od one navedene u EN 228:2012.”

2.

U Prilogu II. tekst bilješke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjivat će se metode ispitivanja koje su navedene u EN 590:2013. Države članice mogu primjenjivati analitičku metodu specificiranu u zamjenskoj normi EN 590:2013 ako se može dokazati da daje najmanje jednaku točnost i razinu preciznosti kao i analitička metoda koju zamjenjuje.”

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od 12 mjeseci od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

One primjenjuju te odredbe u roku od 12 mjeseci od objave ove Direktive u Službenom listu Europske unije.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.