20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/86


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/76/EU

оd 13. ožujka 2014.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama (HLDT-ovima) koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove.

(Tekst važan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, (1) a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba žive u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Ručno izrađene svjetleće tinjalice (HLDT-ovi) jesu ručno izrađene svjetiljke za posebne namjene kojih postoji puno vrsta. One se koriste na primjer u neonskim znakovima, kao zasebna arhitektonska rasvjeta i posebni odašiljači svjetlosti u istraživanjima koja se bave kemijskom analizom. S obzirom na to da se ručno izrađene svjetleće tinjalice koriste za primjenu u zatvorenom i na otvorenom i imaju zaseban sastav spektra boja, one moraju pouzdano raditi u osjetljivim i hladnim uvjetima, s vrlo dugačkim očekivanim vijekom trajanja, jer ih je često teško doseći. Kako bi mogle ispravno raditi u takvim uvjetima, ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama potrebna je minimalna količina žive.

(3)

Uklanjanje ili zamjena žive u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama i potpuna zamjena ručno izrađenih svjetlećih tinjalica drugim tehnologijama kao što je LED znanstveno je i tehnički neizvediva. Stoga bi uporabu žive u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove trebalo izuzeti od zabrane. Uporabu žive treba ograničiti na nužnu minimalnu količinu, a razdoblje važenja izuzeća trebalo bi završiti 31. prosinca 2018. kako bi se izbjegli negativni učinci na inovacije.

(4)

Direktivu 2011/65/EU treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do zadnjeg dana šestog mjeseca nakon stupanja na snagu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2014.

Za komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU dodaje se sljedeća točka 4. (g):

„4. (g)

Živa u ručno izrađenim svjetlećim tinjalicama (HLDT-ovima) koje se koriste za znakove, ukrasno ili arhitektonsko i posebno osvjetljenje i za svjetlosne umjetničke radove, u kojima se sadržaj žive ograničava na sljedeći način:

(a)

20 mg po paru elektroda + 0,3 mg po dužini cijevi u cm, ali ne više od 80 mg, za primjene na otvorenom i za primjene u zatvorenom pri kojima su izložene temperaturama nižim od 20 °C;

(b)

15 mg po paru elektroda + 0,24 mg po dužini cijevi u cm, ali ne više od 80 mg, za ostale primjene u zatvorenom.

Istječe 31. prosinca 2018.”