29.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 96/107


DIREKTIVA 2014/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. veljače 2014.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište

(preinačena)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 2009/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o neautomatskim vagama (3) značajno je izmijenjena (4). Budući da su planirane daljnje izmjene, tu Direktivu trebalo bi preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta u odnosu na stavljanje na tržište proizvoda (5) utvrđuju se pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, određuje okvir za nadzor tržišta proizvoda i kontrolu proizvoda iz trećih zemalja te se utvrđuju opća načela za oznaku CE.

(3)

Odlukom br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (6) utvrđuju se zajednička načela i referentne odredbe za primjenu prekosektorskog zakonodavstva kojim se usklađuju uvjeti za skladan temelj za reviziju ili preinaku navedenog zakonodavstva. Direktivu 2009/23/EZ trebalo bi stoga prilagoditi navedenoj Odluci.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća neautomatske vage koje su pri svojem su stavljanju na tržište nove na tržištu Europske unije; to znači da su ili nove neautomatske vage koje je izradio proizvođač s poslovnim nastanom u Uniji ili neautomatske vage, nove ili rabljene, uvezene iz treće zemlje.

(5)

Države članice trebale bi biti odgovorne za zaštitu javnosti od netočnih rezultata vaganja neautomatskim vagama uporabljenim za određene kategorije primjene.

(6)

Ova Direktiva trebala bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu.

(7)

Gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost neautomatskih vaga s ovom Direktivom u vezi s njihovom ulogom u opskrbnom lancu, kako bi se osigurala visoka razina zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Direktivom te jamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.

(8)

Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurali da na tržište stavljaju na raspolaganje samo one neautomatske vage koje su sukladne s ovom Direktivom. Treba utvrditi jasnu i proporcionalnu podjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakoga gospodarskog subjekta u opskrbnom i distribucijskom lancu.

(9)

Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i krajnjih korisnika, države članice trebale bi poticati gospodarske subjekte da osim poštanske adrese navode i internetsku stranicu.

(10)

S obzirom na to da detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje, proizvođač je najprimjereniji za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga bi ocjenjivanje sukladnosti trebalo ostati isključivo obveza proizvođača.

(11)

Potrebno je osigurati da su neautomatske vage koje dolaze na tržište Unije iz trećih zemalja u skladu s ovom Direktivom, a posebno da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti navedenih neautomatskih vaga. Stoga bi trebalo donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da su neautomatske vage koje stavljaju na tržište u skladu sa zahtjevima ove Direktive i da na tržište ne stavljaju neautomatske vage koje nisu u skladu s tim zahtjevima ili predstavljaju rizik. Trebalo bi i donijeti odredbu prema kojoj bi uvoznici osigurali da je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti te da su označavanje neautomatskih vaga i dokumentacija proizvođača dostupni za inspekciju nadležnih nacionalnih tijela.

(12)

Pri stavljanju neautomatske vage na tržište svaki uvoznik trebao bi na neautomatskoj vagi navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj je dostupan. Iznimke bi trebale biti utvrđene, uključujući za slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti pakiranje samo kako bi na vagu stavio svoje ime i adresu.

(13)

Distributer stavlja na raspolaganje neautomatsku vagu na tržištu nakon što ju je na tržište stavio proizvođač ili uvoznik i trebao bi postupati s dužnom pažnjom kako bi osigurao da njegovo rukovanje neautomatskom vagom ne utječe negativno na sukladnost navedene vage sa zahtjevima ove Direktive.

(14)

Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja neautomatsku vagu pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači neautomatsku vagu na takav način da utječe na sukladnost s ovom Direktivom, trebalo bi smatrati proizvođačem i on bi trebao preuzeti obveze proizvođača.

(15)

Budući da su blizu tržišta, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u zadaće nadzora nad tržištem koje provode nadležna nacionalna tijela i pripremljeni za aktivno sudjelovanje te navedenim tijelima dostaviti sve potrebne informacije u vezi s određenim neautomatskim vagama.

(16)

Osiguranje sljedivosti neautomatske vage tijekom cijelog opskrbnog lanaca pomaže u pojednostavnjenju i većoj učinkovitosti nadzora nad tržištem. Učinkovit sustav sljedivosti tijelima za nadzor tržišta olakšava praćenje gospodarskih subjekata koji su stavili na raspolaganje nesukladne neautomatske vage na tržištu. Dok čuvaju informacije koje se zahtijevaju prema ovoj Direktivi za identifikaciju drugih gospodarskih subjekata, od gospodarskih subjekata ne bi se trebalo zahtijevati da ažuriraju takve informacije koje se odnose na druge gospodarske subjekte koji su ih opskrbili neautomatskom vagom ili koje su oni opskrbili neautomatskom vagom.

(17)

Ova Direktiva trebala bi biti ograničena na bitne zahtjeve u pogledu mjeriteljstva i rada neautomatskih vaga. Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s tim bitnim zahtjevima u pogledu mjeriteljstva i rada, potrebno je utvrditi pretpostavku sukladnosti neautomatskih vaga koje su sukladne s usklađenim normama donesenim u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji (7) u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija navedenih zahtjeva, posebno u pogledu mjeriteljskih značajki te značajki oblikovanja i konstrukcije.

(18)

Uredbom (EU) br. 1025/2012 utvrđuje se postupak za prigovore na usklađene norme kad navedene norme ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve ove Direktive.

(19)

Ocjenjivanje sukladnosti s relevantnim mjeriteljskim i tehničkim odredbama potrebno je radi osiguranja učinkovite zaštite korisnika i trećih strana.

(20)

Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da pokažu i nadležnim tijelima da osiguraju da su neautomatske vage koje su stavljene na raspolaganje na tržištu sukladne s bitnim zahtjevima, potrebno je utvrditi postupke ocjenjivanja sukladnosti. Odlukom br. 768/2008/EZ određuju se moduli za postupke ocjenjivanja sukladnosti koji uključuju postupke od najmanje strogog do najstrožeg, razmjerno razini rizika i razini potrebne sigurnosti. Da bi se osigurao međusektorski sklad i izbjegle ad hoc varijante, postupke ocjenjivanja sukladnosti trebalo bi izabrati među navedenim modulima.

(21)

Proizvođači bi trebali pripremiti EU izjavu o sukladnosti kako bi se utvrdile informacije koje se zahtijevaju prema ovoj Direktivi o sukladnosti neautomatske vage sa zahtjevima ove Direktive i drugoga mjerodavnog zakonodavstva Unije o usklađivanju.

(22)

Radi osiguranja učinkovitog pristupa informacijama u svrhu nadzora nad tržištem, informacije potrebne za utvrđivanje svih važećih akata Unije trebale bi biti dostupne u jednoj EU izjavi o sukladnosti. Radi smanjenja administrativnog opterećenja gospodarskih subjekata, ta jedna EU izjava o sukladnosti može biti dokumentacija sastavljena od relevantnih pojedinačnih izjava o sukladnosti.

(23)

Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka, kojima se označava sukladnost neautomatske vage, vidljive su posljedice cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. Opća načela za oznaku CE i njezinu povezanost s drugim oznakama utvrđena su Uredbom (EZ) br. 765/2008. Pravila za stavljanje oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake trebala bi se utvrditi ovom Direktivom.

(24)

Postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz ove Direktive zahtijeva se posredovanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su države članice prijavile Komisiji.

(25)

Iskustvo je pokazalo da kriteriji utvrđeni Direktivom 2009/23/EZ koje tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju ispunjavati da bi bila prijavljena Komisiji nisu dovoljni za osiguranje jednako visoke razine učinkovitosti prijavljenih tijela u cijeloj Uniji. Međutim, bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. To zahtijeva utvrđivanje obveznih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti.

(26)

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže sukladnost s kriterijima utvrđenima u usklađenim normama, trebalo bi pretpostaviti da je sukladno s odgovarajućim zahtjevima iz ove Direktive.

(27)

Da bi se osigurala jedinstvena razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti, potrebno je i utvrditi zahtjeve za tijelo koje provodi prijavljivanje i ostala tijela uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i nadzor nad prijavljenim tijelima.

(28)

Sustav utvrđen ovom Direktivom trebalo bi dopuniti sustavom akreditacije utvrđenim Uredbom (EZ) br. 765/2008. Budući da je akreditacija bitno sredstvo kojim se potvrđuje nadležnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, trebala bi se upotrebljavati i u svrhu prijavljivanja.

(29)

Transparentnu akreditaciju utvrđenu Uredbom (EZ) br. 765/2008 kojom se osigurava potrebna razina povjerenja u potvrde o sukladnosti, nacionalna javna tijela trebala bi smatrati preferiranim sredstvom za dokazivanje tehničke stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u cijeloj Uniji. No nacionalna tijela mogu smatrati da raspolažu primjerenim sredstvima kojima samostalno mogu obavljati to ocjenjivanje. Da bi se osigurala primjerena razina vjerodostojnosti ocjenjivanja koje obavljaju ostala nacionalna tijela, ona bi u takvim slučajevima Komisiji i ostalim državama članicama trebala dostaviti potrebne dokumentarne dokaze kojima se dokazuje da ocijenjena tijela za ocjenjivanje sukladnosti ispunjavaju relevantne regulatorne zahtjeve.

(30)

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti za obavljanje dijela svojih poslova u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti često sklapaju ugovore s podizvoditeljima ili ih prenose na društvo kćer. Za očuvanje propisane razine zaštite za neautomatske vage koje se stavljaju na tržište, bitno je da podizvoditelji i društva kćeri ispunjavaju iste zahtjeve za ocjenjivanje sukladnosti kao prijavljena tijela u vezi s izvršavanjem zadataka ocjenjivanja sukladnosti. Stoga je važno da ocjenjivanje stručnosti i rada tijela koja će biti prijavljena te nadzor nad već prijavljenim tijelima obuhvaća i aktivnosti koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri.

(31)

Treba povećati učinkovitost i transparentnost postupka prijavljivanja, a posebno ga treba prilagoditi novim tehnologijama kako bi se omogućilo prijavljivanje na internetu.

(32)

Budući da prijavljena tijela mogu nuditi svoje usluge u cijeloj Uniji, drugim državama članicama i Komisiji treba dati mogućnost da izraze svoje prigovore u pogledu pojedinoga prijavljenog tijela. Stoga je bitno utvrditi razdoblje u kojem se mogu razjasniti sve sumnje ili dvojbe u pogledu stručnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što ona počnu raditi kao prijavljena tijela.

(33)

U interesu tržišnog natjecanja ključno je da prijavljena tijela primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti bez nepotrebnog opterećivanja gospodarskih subjekata. Zbog istog razloga i radi osiguranja jednakog postupanja prema gospodarskim subjektima, treba osigurati dosljednost tehničke uporabe postupaka ocjenjivanja sukladnosti. To se najbolje postiže primjerenom koordinacijom i suradnjom prijavljenih tijela.

(34)

Države članice trebale bi poduzeti sve odgovarajuće mjere kojima bi osigurale da se neautomatske vage mogu staviti na tržište samo ako ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost osoba i ako se pravilno pohranjuju i koriste za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima. Neautomatske vage trebale bi se smatrati nesukladnim s bitnim zahtjevima iz ove Direktive samo pod uvjetima korištenja predviđenima u razumnim okvirima, tj. kad takvo korištenje može proizlaziti iz dopuštenog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja.

(35)

Da bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila utvrđena Uredbom (EZ) br. 765/2008 o nadzoru nad tržištem Unije i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije primjenjuju na neautomatske vage obuhvaćene ovom Direktivom. Ovom se Direktivom državama članicama ne smije onemogućiti izbor nadležnih tijela za obavljanje tih zadaća.

(36)

Direktivom 2009/23/EZ već se utvrđuje zaštitni postupak kojim se Komisiji omogućuje preispitivanje opravdanosti mjere koju je poduzela država članica protiv neautomatskih vaga koje smatra nesukladnim. Da bi se povećala transparentnost i skratilo vrijeme postupka, nužno je poboljšati postojeći postupak uz zaštitnu klauzulu u svrhu povećanja učinkovitosti i na temelju ekspertiza dostupnih u državama članicama.

(37)

Postojeći sustav trebalo bi dopuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivalo o planiranim mjerama u pogledu neautomatskih vaga koje predstavljaju rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom. Tijelima za nadzor tržišta trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih neautomatskih vaga djeluju u ranijoj fazi.

(38)

Kad se države članice i Komisija slažu o opravdanosti mjere koju poduzima država članica, daljnje sudjelovanje Komisije nije potrebno, osim u slučajevima kad je nesukladnost posljedica nedostataka usklađenih normi.

(39)

Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. kojom se utvrđuju pravila i opća načela u vezi s mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije (8).

(40)

Savjetodavni postupak trebao bi se koristiti za donošenje provedbenih akata kojima se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtjeva da poduzme potrebne korektivne mjere u pogledu prijavljenih tijela koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju zahtjeve za prijavljivanje.

(41)

Postupak ispitivanja trebao bi se primijeniti za donošenje provedbenih akata u pogledu sukladnih neautomatskih vaga koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa.

(42)

U skladu s ustaljenom praksom, odbor osnovan u skladu s ovom Direktivom može imati korisnu ulogu u razmatranju pitanja koja se odnose na primjenu ove Direktive i koja su postavili ili njegov predsjedavajući ili predstavnik države članice u skladu s njegovim poslovnikom.

(43)

Kada se ispituju pitanja povezana s ovom Direktivom, različita od njezine provedbe ili njezina kršenja, tj. u stručnoj skupini Komisije, Europski parlament trebao bi u skladu s postojećom praksom dobiti potpune informacije i dokumentaciju te, ako je potrebno, poziv za sudjelovanje na tim sastancima.

(44)

Komisija bi trebala provedbenim aktima i, s obzirom na njihove posebne značajke, djelujući bez primjene Uredbe (EU) br. 182/2011, utvrditi jesu li mjere koje su države članice poduzele u pogledu nesukladnosti neautomatskih vaga opravdane ili ne.

(45)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje odredaba nacionalnog prava donesenih u skladu s ovom Direktivom i osigurati da se ta pravila provode. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(46)

Treba utvrditi razumna prijelazna rješenja kojima se dopušta da se neautomatske vage koje su već bile stavljene na tržište u skladu s Direktivom 2009/23/EZ prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive, stave na raspolaganje na tržište i/ili u uporabu, a da ne trebaju biti sukladne s daljnjim zahtjevima koje proizvod mora ispunjavati. Distributeri bi stoga trebali biti u stanju dostaviti neautomatske vage koje su stavljene na tržište, naime zalihu koja je već u distribucijskom lancu, prije dana primjene nacionalnih mjera o provedbi ove Direktive.

(47)

Budući da cilj ove Direktive, naime, osigurati da neautomatske vage na tržištu ispunjavaju zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Direktivom i istodobno jamčiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri te ga je stoga, zbog njegova opsega i učinka, lakše postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, navedenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za postizanje tog cilja.

(48)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo trebalo bi ograničiti na one odredbe koje predstavljaju sadržajnu izmjenu u usporedbi s prethodnom direktivom. Obveza prenošenja odredaba koje su nepromijenjene proizlazi iz prethodne Direktive.

(49)

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i datum primjene direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ova Direktiva primjenjuje se na sve neautomatske vage.

2.   Za potrebe ove Direktive razlikujemo sljedeće kategorije uporabe neautomatskih vaga:

(a)

određivanje mase za trgovačko poslovanje;

(b)

određivanje mase radi izračunavanja cestarine, carine, poreza, premije, sankcije, naknade, nadoknade za štetu ili slične vrste plaćanja;

(c)

određivanje mase za primjenu zakona ili propisa ili za mišljenje koje vještak daje tijekom sudskih rasprava;

(d)

određivanje mase u medicinskoj praksi za vaganje pacijenata u svrhu praćenja, dijagnoze i postupka liječenja;

(e)

određivanje mase radi pripremanja lijekova na temelju recepta u ljekarni i određivanje mase u analizama koje se provode u medicinskim i farmaceutskim laboratorijima;

(f)

određivanje cijene na temelju mase u svrhu izravne javne prodaje te obavljanja pakiranja unaprijed;

(g)

sve ostale primjene osim onih navedenih u točkama od (a) do (f).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„vaga” znači mjerilo koje služi za određivanje mase tijela koristeći djelovanje sile teže na to tijelo. Vaga može služiti i za određivanje drugih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje se odnose na masu;

2.

„neautomatska vaga” ili „vaga” znači mjerilo koje tijekom vaganja zahtijeva sudjelovanje rukovatelja;

3.

„stavljanje na raspolaganje na tržištu” znači svaka isporuka vage za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru trgovačke djelatnosti s plaćanjem ili bez plaćanja;

4.

„stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na raspolaganje vage na tržištu Unije;

5.

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja proizvodi vagu ili koja je oblikovala ili proizvela vagu i stavlja ju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

6.

„ovlašteni zastupnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je proizvođač pismeno ovlastio da određene zadatke obavlja u njegovo ime;

7.

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja vagu iz treće zemlje stavlja na tržište Unije;

8.

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba u opskrbnom lancu, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja vagu na raspolaganje na tržištu;

9.

„gospodarski subjekti” znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

10.

„tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje vaga mora ispuniti;

11.

„usklađena norma” znači usklađena norma kako je utvrđeno člankom 2. točkom 1. podtočkom (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

12.

„akreditacija” znači akreditacija kako je utvrđeno člankom 2. točkom 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

13.

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači nacionalno akreditacijsko tijelo kako je utvrđeno člankom 2. točkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

14.

„ocjenjivanje sukladnosti” znači postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni bitni zahtjevi ove Direktive koji se odnose vagu;

15.

„tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti uključujući kalibraciju, ispitivanje, potvrđivanje i pregled;

16.

„opoziv” znači svaka mjera usmjerena na postizanje povrata vage koja je već stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

17.

„povlačenje” znači svaka mjera usmjerena na sprječavanje da vaga u opskrbnom lancu bude stavljena na raspolaganje na tržištu;

18.

„zakonodavstvo Unije o usklađivanju” znači svako zakonodavstvo Unije kojim se usklađuju uvjeti za stavljanje proizvoda na tržište;

(19)

„oznaka CE” znači oznaka kojom proizvođač označuje da je vaga sukladna s važećim zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom Unije o usklađivanju kojim se propisuje njezino stavljanje.

Članak 3.

Stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu

1.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da se samo one vage mogu staviti na raspolaganje na tržištu koje ispunjavaju važeće zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da se vage ne stavljaju u uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) ako ne ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

3.   Države članice poduzimaju sve mjere kako bi osigurale da su vage koje su stavljene u uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) i dalje sukladne s važećim zahtjevima ove Direktive.

Članak 4.

Bitni zahtjevi

Vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) zadovoljavaju bitne zahtjeve iz Priloga I.

Kad su na vagu pričvršćeni uređaji ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), ti bitni zahtjevi ne primjenjuju se na navedene uređaje.

Članak 5.

Slobodno kretanje vaga

1.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje vaga na tržištu koje ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.

2.   Države članice ne sprečavaju stavljanje u uporabu vaga, koje ispunjavaju zahtjeve ove Direktive, u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f).

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

Obveze proizvođača

1.   Kad stavljaju na tržište svoje vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači osiguravaju da su vage oblikovane i proizvedene u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

2.   Za vage koje su namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) proizvođači sastavljaju tehničku dokumentaciju iz Priloga II. i provode ili su proveli relevantne postupke ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13.

Ako je tim postupkom ocjenjivanja sukladnosti dokazana sukladnost vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) s važećim zahtjevima, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti te stavljaju oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku.

3.   Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

4.   Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti serijske proizvodnje s ovom Direktivom. Na primjeren način uzimaju se u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama vage te promjene u usklađenim normama ili drugim tehničkim specifikacijama koje su navedene u izjavi o sukladnosti vage.

Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači ispituju uzorke vaga koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, po potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih vaga i njihovog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

5.   Proizvođači osiguravaju da je na vagama koje su stavili na tržište označen broj vrste, šarže ili serije ili bilo koji drugi identifikacijski element kako je utvrđeno Prilogom III.

Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači stavljaju natpise navedene u točki 1. Priloga III.

Za vage koje nisu namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), proizvođači stavljaju natpise navedene u točki 2. Priloga III.

Ako su na vagu koja je namijenjena za uporabu u bilo koju svrhu navedenu u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pričvršćeni uređaji ili je vaga priključena na uređaje koji se ne upotrebljavaju ili nisu namijenjeni za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), na svaki od tih uređaja proizvođači stavljaju oznaku za ograničavanje njegove uporabe kako je predviđeno člankom 18. i točkom 3. Priloga III.

6.   Proizvođači navode na vagi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U adresi je navedeno jedno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

7.   Proizvođači osiguravaju da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) priložene upute i informacije na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica. Takve upute i informacije te svako označavanje jasni su, razumljivi i shvatljivi.

8.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju korektivne mjere potrebne kako bi vagu uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, proizvođači o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

9.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela proizvođači dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage s ovom Direktivom na jeziku koje to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na tržište.

Članak 7.

Ovlašteni zastupnici

1.   Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog zastupnika.

Obveze iz članka 6. stavka 1. i obveza sastavljanja tehničke dokumentacije navedene u članku 6. stavku 2. nisu dio zadaće ovlaštenog zastupnika.

2.   Ovlašteni zastupnik provodi zadaće utvrđene u ovlaštenju koje mu je dao proizvođač. Tim se ovlaštenjem omogućuje da ovlašteni zastupnik obavlja najmanje sljedeće:

(a)

da EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nacionalnim tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište;

(b)

da na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela tom tijelu dostavlja sve podatke i dokumentaciju nužne za dokazivanje sukladnosti vage;

(c)

da na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela surađuje s njima u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage obuhvaćene ovlaštenjem ovlaštenog zastupnika.

Članak 8.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici stavljaju na tržište samo sukladne vage.

2.   Prije stavljanja na tržište vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 13. Osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju, da vaga nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku te da su uz nju priloženi svi traženi dokumenti i da je proizvođač ispunio sve zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6.

Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I., ne smije staviti vagu na tržište sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na tržište vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) uvoznici osiguravaju da je proizvođač ispunio uvjete iz članka 6. stavaka 5. i 6.

3.   Uvoznici navode na vagi svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i poštansku adresu na kojoj su dostupni. Ako se zbog toga treba otvoriti pakiranje, na pakiranje i u popratni dokument uz vagu mogu se staviti te naznake. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta.

4.   Uvoznici osiguravaju da su uz vagu namijenjenu za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) priložene upute i informacije na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici, a određuje ga dotična država članica.

5.   Dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pod njihovom odgovornošću, uvoznici osiguravaju da uvjeti njezinog skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

6.   Kad to smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), uvoznici ispituju uzorke vaga koje su stavljene na raspolaganje na tržištu, istražuju i, po potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih vaga i njihovog opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.

7.   Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na tržište nije sukladna s ovom Direktivom, bez odgode poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi vagu uskladili, ili po potrebi povukli s tržišta ili opozvali. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, uvoznici o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći detalje, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

8.   Za razdoblje od najmanje deset godina nakon što su vage stavljene na tržište, uvoznici čuvaju presliku EU izjave o sukladnosti za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) da bi ju mogli staviti na raspolaganje tijelima za nadzor tržišta te osiguravaju da je tehnička dokumentacija dostupna tim tijelima na njihov zahtjev.

9.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici dostavljaju tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage na jeziku koji to tijelo razumije bez poteškoća. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela uvoznici surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na tržište.

Članak 9.

Obveze distributera

1.   Kad stavljaju vagu na raspolaganje na tržištu, distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ove Direktive.

2.   Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), distributeri provjeravaju da vaga nosi oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku, da su uz tu vagu priloženi traženi dokumenti te upute i podaci na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici u državi članici u kojoj će se vaga staviti na raspolaganje na tržištu, te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. te članka 8. stavka 3.

Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) nije u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I., ne smije staviti vagu na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njezino usklađivanje. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor tržišta.

Prije stavljanja na raspolaganje na tržištu vage koja nije namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) distributeri provjeravaju da su proizvođač i uvoznik ispunili uvjete iz članka 6. stavaka 5. i 6. te članka 8. stavka 3.

3.   Dok je vaga namijenjena za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) pod njihovom odgovornošću, distributeri osiguravaju da uvjeti njezinog skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njezinu sukladnost s bitnim zahtjevima iz Priloga I.

4.   Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da vaga koju su stavili na raspolaganje na tržištu nije sukladna s ovom Direktivom, osiguravaju da se provedu potrebne korektivne mjere kako bi se ta vaga uskladila, ili po potrebi povukla s tržišta ili opozvala. Nadalje, ako vaga predstavlja rizik, distributeri o tome bez odgode obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima su stavili na raspolaganje vagu na tržištu navodeći pojedinosti, posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Na obrazloženi zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela distributeri tom tijelu dostavljaju sve podatke i dokumentaciju u papirnom ili elektroničkom obliku nužne za dokazivanje sukladnosti vage. Na zahtjev nadležnoga nacionalnog tijela distributeri surađuju s njim u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju vage koje su stavili na raspolaganje na tržištu.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Ako uvoznik ili distributer stavlja vagu na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili preinači vagu koja je već stavljena na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost s ovom Direktivom, smatrat će se proizvođačem za potrebe ove Direktive te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 6.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Za vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) gospodarski subjekti, na zahtjev, daju tijelima za nadzor tržišta podatke o identitetu:

(a)

svakoga gospodarskog subjekta koji im je isporučio vagu;

(b)

svakoga gospodarskog subjekta kojemu su isporučili vagu.

Gospodarski subjekti moraju biti u stanju predočiti podatke navedene u prvom stavku deset godina nakon što im je isporučena vaga i deset godina nakon što su isporučili vagu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST VAGA

Članak 12.

Pretpostavke sukladnosti vaga

Za vage koje su u skladu s usklađenim normama ili dijelom usklađenih normi na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavlja se da su u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga I. koji su obuhvaćeni tim normama ili dijelovima tih normi.

Članak 13.

Postupci ocjenjivanja sukladnosti

1.   Sukladnost proizvoda s bitnim zahtjevima iz Priloga I. može se utvrditi jednim od sljedećih postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji izabere proizvođač:

(a)

modul B iz točke 1. Priloga II., nakon čega slijedi ili modul D iz točke 2. Priloga II., ili modul F iz točke 4. Priloga II.

No modul B ne smije biti obvezan za vage koje ne upotrebljavaju elektroničke uređaje i čiji uređaj za mjerenje tereta ne primjenjuje oprugu za uravnoteženje tereta. Na vage za koje se ne upotrebljava modul B, primjenjuje se modul D1 iz točke 3. Priloga II. ili modul F1 iz točke 5. Priloga II.;

(b)

modul G iz točke 6. Priloga II.

2.   Dokumenti i prepiska u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti navedenim u stavku 1. sastavljaju se na jednome od službenih jezika države članice u kojoj se provode navedeni postupci ili na jeziku koji je prihvatilo prijavljeno tijelu u skladu s člankom 19.

Članak 14.

EU izjava o sukladnosti

1.   EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se da je dokazano ispunjavanje bitnih zahtjeva iz Priloga I.

2.   EU izjava o sukladnosti ima strukturu uzorka iz Priloga IV, sadržava elemente određene u relevantnim modulima iz Priloga II. i redovito se ažurira. Prevodi se na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica u kojoj je vaga stavljena na tržište ili na čijem je tržištu stavljena na raspolaganje.

3.   Ako se na vagu primjenjuje više nego jedan akt Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. Navedena izjava sadržava identifikaciju akata Unije uključujući pozivanja na njihovo objavljivanje.

4.   Sastavljanjem EU izjave o sukladnosti proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost vage sa zahtjevima iz ove Direktive.

Članak 15.

Oznaka sukladnosti

Sukladnost vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f) s ovom Direktivom obilježava se stavljanjem na vagu oznake CE i dodatne mjeriteljske oznake, kako je navedeno u članku 16.

Članak 16.

Opća načela za oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku

1.   Za oznaku CE vrijede ista opća načela utvrđena člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Dodatna mjeriteljska oznaka sastoji se od velikog slova M i dviju posljednjih znamenki godine u kojoj se stavlja, a omeđena je pravokutnikom. Visina pravokutnika jednaka je visini oznake CE.

3.   Opća načela utvrđena u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se, mutatis mutandis, na dodatnu mjeriteljsku oznaku.

Članak 17.

Pravila i uvjeti za stavljanje oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i drugih oznaka

1.   Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka stavljaju se na vagu ili u njezinu tablicu s podacima tako da su vidljive, čitljive i neizbrisive.

2.   Oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka stavljaju se prije nego što je vaga stavljena na tržište.

3.   Dodatna mjeriteljska oznaka slijedi odmah nakon oznake CE.

4.   Oznaku CE i dodatnu mjeriteljsku oznaku slijedi identifikacijski broj(evi) prijavljenog(-ih) tijela uključenoga(-ih) u fazu kontrole proizvodnje, kako je utvrđeno u Prilogu II.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili proizvođač, odnosno njegov ovlašteni zastupnik, prema uputama tog tijela.

5.   Nakon oznake CE, dodatne mjeriteljske oznake i po potrebi identifikacijskog(-ih) broja(-eva) prijavljenog(-ih) tijela može slijediti bilo koja druga oznaka kojom se označuje poseban rizik ili uporaba.

6.   Države članice oslanjaju se na postojeće mehanizme kako bi osigurale pravilnu primjenu sustava pravila za stavljanje oznake CE i poduzimaju odgovarajuće radnje u slučaju zloporabe te oznake.

Članak 18.

Oznaka za ograničavanje uporabe

Oznaka iz članka 6. stavka 5. četvrtog podstavka i specificirana u Prilogu III. točki 3. stavlja se na uređaje u jasno vidljivom i neizbrisivom obliku.

POGLAVLJE 4.

PRIJAVLJIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 19.

Obavijest

Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelima nadležnima za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti trećih strana u skladu s ovom Direktivom.

Članak 20.

Tijelo koje provodi prijavljivanje

1.   Države članice imenuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je nadležno za utvrđivanje i provedbu postupaka potrebnih za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor nad prijavljenim tijelima, uključujući sukladnost s člankom 25.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenjivanje i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

3.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri ocjenjivanje, prijavljivanje ili nadzor iz stavka 1. tijelu koje nije tijelo javne vlasti, navedeno tijelo ima pravnu osobnost i ispunjava mutatis mutandis zahtjeve iz članka 21. Povrh toga, ono na raspolaganju ima rješenja kojima se obuhvaćaju odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje preuzima punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 21.

Zahtjevi u odnosu na tijelo koje provodi prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje uspostavljeno je tako da ne dolazi do sukoba interesa s tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je i djeluje tako da štiti objektivnost i nepristranost svojih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje organizirano je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti donose mjerodavne osobe različite od onih koje provode ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne nudi niti obavlja aktivnosti koje obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao ni usluge savjetovanja na tržišnoj ili konkurentskoj osnovi.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje štiti tajnost prikupljenih podataka.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje raspolaže dostatnim brojem stručnih djelatnika za ispravnu provedbu svojih zadaća.

Članak 22.

Obveze obavješćivanja tijela koje provodi prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti te praćenju prijavljenih tijela i o svim promjenama u vezi s tim.

Komisija osigurava dostupnost tih podataka javnosti.

Članak 23.

Zahtjevi u odnosu na prijavljena tijela

1.   U svrhu prijavljivanja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve utvrđene stavcima od 2. do 11.

2.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se u skladu s nacionalnim pravom države članice i ima pravnu osobnost.

3.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane neovisno o organizaciji ili vagi koju ocjenjuje.

Tijelo koje je dio gospodarskog udruženja ili strukovne udruge te predstavlja poduzeća uključena u oblikovanje, proizvodnju, nabavu, sastavljanje, uporabu ili održavanje vage koju ocjenjuje, može se smatrati takvim tijelom pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te nepostojanje sukoba interesa.

4.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu oblikovatelj, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj vaga koje ocjenjuju ni zastupnik nijedne od navedenih strana. To ne isključuje uporabu ocjenjenih vaga nužnih za radnje tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili uporabu takvih vaga za osobne svrhe.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti nisu izravno uključeni u oblikovanje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište, ugradnju, uporabu ili održavanje vaga niti zastupaju strane koje sudjeluju u tim aktivnostima. Ne sudjeluju ni u kakvim aktivnostima koje mogu biti u sukobu s neovisnošću njihove prosudbe ili poštenjem u odnosu na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje su ta tijela prijavljena. To se posebno odnosi na usluge savjetovanja.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih društava kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

5.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njihovi djelatnici provode aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti na najvišem stupnju profesionalnog poštenja i zahtijevane tehničke stručnosti na posebnom području, bez pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovo prosuđivanje ili rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno u vezi s osobama ili skupinama osoba koje su zainteresirane za rezultate navedenih aktivnosti.

6.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koji su mu dodijeljeni Prilogom II. i za koje je bilo prijavljeno bez obzira na to obavlja li te zadaće samo ili se obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

U svakom trenutku, za svaki postupak ocjenjivanja sukladnosti i za svaku kategoriju vaga za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti stalno raspolaže potrebnim:

(a)

djelatnicima s tehničkim znanjem te zadovoljavajućim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

opisima postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i sposobnost ponavljanja tih postupaka. Ima definirane odgovarajuće politike i postupke kojima se pravi razlika između zadaća koje ono obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

(c)

postupcima za obavljanje aktivnosti koje uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične vage i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima sredstva potrebna za obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti na prikladni način te pristup svoj potrebnoj opremi ili prostorima.

7.   Djelatnici odgovorni za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti imaju:

(a)

temeljito tehničko i stručno obrazovanje kojim su obuhvaćene sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

(b)

zadovoljavajuće poznavanje zahtjeva u vezi s ocjenjivanjima koja provode i odgovarajuće ovlaštenje za provedbu tih ocjenjivanja;

(c)

odgovarajuće poznavanje i razumijevanje bitnih zahtjeva iz Priloga I., važećih usklađenih normi i odgovarajućih odredaba zakonodavstva Unije o usklađivanju te nacionalnog zakonodavstva;

(d)

sposobnost potrebnu za sastavljanje potvrda, evidencija i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja provedena.

8.   Zajamčena je nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovog najvišeg rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti.

Naknada najvišeg rukovodstva i djelatnika odgovornih za provedbu zadaća ocjenjivanja sukladnosti u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti ne ovisi o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

9.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sklapaju osiguranje od odgovornosti, osim ako odgovornost preuzme država u skladu s nacionalnim pravom ili ako je za ocjenjivanje sukladnosti izravno odgovorna sama država članica.

10.   Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća u skladu s Prilogom II. ili bilo kojom odredbom nacionalnog prava koja se primjenjuje na ocjenjivanje, osim kad ih zahtijeva nadležno tijelo države članice u kojoj provode svoje aktivnosti. Vlasnička su prava zaštićena.

11.   Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenog tijela osnovane u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju ili osiguravaju da su njihovi djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti obaviješteni o tim aktivnostima te kao opće smjernice primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.

Članak 24.

Pretpostavka sukladnosti prijavljenih tijela

Ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže da ispunjava kriterije propisane mjerodavnim usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su pozivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima iz članka 23. ako važeće usklađene norme obuhvaćaju te zahtjeve.

Članak 25.

Društva kćeri i sklapanje ugovora s podizvoditeljem prijavljenih tijela

1.   Kad prijavljeno tijelo za određene zadaće u vezi s ocjenjivanjem sukladnosti sklapa ugovor s podizvoditeljem ili ih prenosi na društvo kćer, osigurava da podizvoditelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve iz članka 23. i o tome obavješćuje tijelo koje provodi prijavljivanje.

2.   Prijavljena tijela preuzimaju punu odgovornost za zadaće koje obavljaju podizvoditelji ili društva kćeri bez obzira na njihov poslovni nastan.

3.   Aktivnosti se mogu ugovoriti s podizvoditeljem ili ih može izvršiti društvo kći samo uz suglasnost klijenta.

4.   Prijavljeno tijelo stavlja na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje kvalifikacija podizvoditelja ili društva kćeri i poslova koje obavljaju u skladu s Prilogom II.

Članak 26.

Zahtjev za prijavu

1.   Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavu tijelu koje provodi prijavljivanje one države članice u kojoj navedeno tijelo ima poslovni nastan.

2.   Tom zahtjevu za prijavu prilaže se opis poslova ocjenjivanja sukladnosti, modul(i) za ocjenjivanje sukladnosti i vaga ili vage za koje navedeno tijelo tvrdi da je nadležno, te potvrda o akreditaciji, ako postoji, koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo i kojom se potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ispunjava zahtjeve iz članka 23.

3.   Ako navedeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može dostaviti potvrdu o akreditaciji, ono tijelu koje provodi prijavljivanje dostavlja sve dokumentarne dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima iz članka 23.

Članak 27.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje može prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja ispunjavaju zahtjeve iz članka 23.

2.   Obavješćuju Komisiju i ostale države članice uporabom alata za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijavljivanje obuhvaća sve detalje o poslovima ocjenjivanja sukladnosti, modul(e) za ocjenjivanje sukladnosti i određenu vagu(-ge) te mjerodavnu potvrdu o stručnosti.

4.   Ako se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji iz članka 26. stavka 2., tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji i ostalim državama članicama dokumentarni dokaz kojim se potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, i postojeće sporazume čime se osigurava da će se tijelo redovito pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve iz članka 23.

5.   Navedeno tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od prijavljivanja u slučaju uporabe potvrde o akreditaciji ili u roku od dva mjeseca ako se akreditacija ne koristi.

Samo takvo tijelo smatra se prijavljenim tijelom za potrebe ove Direktive.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim naknadnim relevantnim izmjenama u vezi s prijavljivanjem.

Članak 28.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Prijavljenom tijelu Komisija dodjeljuje identifikacijski broj.

Dodjeljuje jedan broj čak i kad je tijelo prijavljeno u skladu s različitim aktima Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih u skladu s ovom Direktivom, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni i aktivnosti za koje su prijavljena.

Komisija se brine da taj popis bude ažuriran.

Članak 29.

Izmjene u prijavama

1.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje ustanovi ili je obaviješteno da prijavljeno tijelo više ne zadovoljava zahtjeve iz članka 23. ili da ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje po potrebi ograničuje, ukida ili povlači prijavu, ovisno o ozbiljnosti neispunjavanja zahtjeva ili nepoštovanja navedenih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju ograničenja, ukidanja ili povlačenja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo sa svojim poslovanjem, država članica koja provodi prijavljivanje poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da predmete tog tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da na zahtjev budu na raspolaganju tijelima koja provode prijavljivanje i tijelima za nadzor tržišta.

Članak 30.

Osporavanje stručnosti prijavljenog tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima sumnja ili je upozorena na sumnju u stručnost prijavljenog tijela ili njegovoga redovitog ispunjavanja preuzetih zahtjeva i obveza.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na njezin zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti dotičnoga prijavljenog tijela.

3.   Komisija osigurava da su svi podaci osjetljive prirode prikupljeni tijekom istraživanja tretirani kao povjerljivi.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne zadovoljava ili više ne zadovoljava zahtjeve za prijavu, donosi provedbeni akt kojim se od države članice koja provodi prijavljivanje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući povlačenje prijave ako je to potrebno.

Taj provedbeni akt usvaja se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 41. stavka 2.

Članak 31.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjenjivanje sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti iz Priloga II.

2.   Ocjenjivanja sukladnosti provode se razmjerno da se izbjegne nepotrebno opterećivanje gospodarskih subjekata. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti tehnologije dotične vage i masovni ili serijski karakter proizvodnog postupka.

Pritom uzimaju u obzir stupanj strogosti i razinu zaštite potrebne za sukladnost vage s ovom Direktivom.

3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne zadovoljava bitne zahtjeve iz Priloga I. ili odgovarajuće usklađene norme ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme korektivne mjere i ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

4.   Ako tijekom nadzora sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo ustanovi da vaga više nije sukladna, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere i po potrebi ukida ili povlači potvrdu.

5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju zahtijevani učinak, prijavljeno tijelo po potrebi ograničava, ukida ili povlači potvrdu.

Članak 32.

Žalba na odluke prijavljenog tijela

Države članice osiguravaju dostupnost žalbenog postupka na odluke prijavljenih tijela.

Članak 33.

Obveza obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje provodi prijavljivanje o sljedećemu:

(a)

svakom odbijanju, ograničenju, ukidanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg ili uvjete za prijavljivanje;

(c)

svakom zahtjevu za podacima koji su primili od tijela za nadzor tržišta i koji se odnosi na aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti;

(d)

na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti provedenim u okviru njihove prijave te o svim drugim provedenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i ugovore s podizvoditeljima.

2.   Prijavljena tijela osiguravaju drugim tijelima prijavljenim u skladu s ovom Direktivom, a koja provode slične poslove ocjenjivanja sukladnosti i koja obuhvaćaju iste vage, odgovarajuće podatke o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 34.

Razmjena iskustava

Komisija organizira razmjenu iskustava među nacionalnim tijelima država članica odgovornima za politiku prijavljivanja.

Članak 35.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava odgovarajuću koordinaciju i suradnju među tijelima prijavljenima u skladu s ovom Direktivom te pravilno upravljanje u obliku sektorskih ili međusektorskih skupina prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile izravno ili preko imenovanih zastupnika sudjeluju u radu te skupine ili tih skupina.

POGLAVLJE 5.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM UNIJE, KONTROLA VAGA KOJE ULAZE NA TRŽIŠTE UNIJE I ZAŠTITNI POSTUPAK UNIJE

Članak 36.

Nadzor nad tržištem Unije i kontrola vaga koje ulaze na tržište Unije

Članak 15. stavak 3. i članci od 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008 primjenjuju se na vage obuhvaćene člankom 1. ove Direktive.

Članak 37.

Postupak rukovanja vagama koje predstavljaju rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da vaga obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom, ocjenjuju ispunjava li navedena vaga sve relevantne zahtjeve iz ove Direktive. Relevantni gospodarski subjekti po potrebi surađuju s tijelima za nadzor tržišta u tu svrhu.

Ako tijekom ocjenjivanja navedenog u prvom podstavku tijela za nadzor tržišta ustanove da vaga nije u skladu sa zahtjevima ove Direktive, zahtijevaju da određeni gospodarski subjekt bez odgode provede sve ogovarajuće korektivne radnje kako bi vagu uskladio s tim zahtjevima, povukao vagu s tržišta ili ju opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuju s obzirom na vrstu rizika.

Tijela za nadzor tržišta o tome obavješćuju odgovarajuće prijavljeno tijelo.

Na mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjenjivanja i mjerama koje zahtijevaju od gospodarskog subjekta obavješćuju Komisiju i druge države članice.

3.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje svih odgovarajućih korektivnih radnji u pogledu svih vaga koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

4.   Ako relevantni gospodarski subjekt ne provede odgovarajuće korektivne radnje u razdoblju navedenome u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila da je vaga stavljena na raspolaganje na njihovim nacionalnim tržištima, povukla vagu s tržišta ili ju opozvala.

Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.

5.   Informacije iz drugog podstavka stavka 4. uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju vage koja nije u skladu sa zahtjevima, podrijetlo vage, vrstu navodne nesukladnosti i povezanog rizika, vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera te argumente određenoga gospodarskog subjekta. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica sljedećih uzroka:

(a)

vaga ne ispunjava zahtjeve u odnosu na aspekte zaštite javnog interesa iz ove Direktive; ili

(b)

nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. u vezi s pretpostavkom sukladnosti.

6.   Države članice, osim države članice koja je započela postupak u skladu s ovim člankom, odmah obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim donesenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u odnosu na nesukladnost određene vage te o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s donesenom nacionalnom mjerom.

7.   Ako država članica ili Komisija u roku od tri mjeseca nakon primitka informacija iz drugog podstavka stavka 4. na podnese prigovor na privremenu mjeru koju poduzima država članica, mjera se smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju trenutačno poduzimanje odgovarajućih restriktivnih mjera, kao što je povlačenje vage s njihovih tržišta, koje se odnose na dotičnu vagu.

Članak 38.

Zaštitni postupak Unije

1.   Ako se nakon završetka postupka iz članka 37. stavaka 3. i 4. ulože prigovori na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanja s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija usvaja provedbeni akt kojime odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladna vaga povuče s njihovoga nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica tu mjeru povlači.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost vage pripisuje nedostacima usklađenih normi iz točke (b) članka 37. stavka 5. ove Direktive, Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 39.

Sukladne vage koje predstavljaju rizik

1.   Ako država članica nakon provedbe ocjenjivanja u skladu s člankom 37. stavkom 1. ustanovi da vaga predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa iako je sukladna s ovom Direktivom, država članica od relevantnoga gospodarskog subjekta zahtijeva da poduzme odgovarajuće mjere kako bi osigurao da ta vaga nakon stavljanja na tržište više ne predstavlja rizik, da ju povuče s tržišta ili opozove u razumnom roku, o čemu odlučuje s obzirom na vrstu rizika.

2.   Gospodarski subjekt osigurava provođenje korektivne radnje u pogledu svih vaga koje je stavio na raspolaganje na tržištu Unije.

3.   Država članica o tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice. Navedene informacije uključuju sve dostupne detalje, posebno podatke nužne za identifikaciju određene vage, podrijetlo i opskrbni lanac vage, vrstu rizika te vrstu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija se bez odgode konzultira s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija provedbenim aktima odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije te po potrebi predlaže odgovarajuće mjere.

Provedbeni akti navedeni u prvom podstavku ovog stavka usvojeni su u skladu s postupkom ocjenjivanja iz članka 41. stavka 3.

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama te o njoj odmah obavješćuje države članice i relevantni gospodarski subjekt ili subjekte.

Članak 40.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 37., država članica od gospodarskog subjekta zahtijeva da otkloni nesukladnost ako ustanovi jedno od sljedećega:

(a)

oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 17. ove Direktive;

(b)

oznaka CE ili dodatna mjeriteljska oznaka nije stavljena;

(c)

natpisi iz članka 6. stavka 5. nisu stavljeni ili nisu stavljeni u skladu s člankom 6. stavkom 5.;

(d)

identifikacijski broj prijavljenog tijela, kada je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje, nije stavljen u skladu s člankom 17. ili nije stavljen;

(e)

EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;

(f)

EU izjava o sukladnosti nije pravilno sastavljena;

(g)

tehnička dokumentacija je nedostupna ili nepotpuna;

(h)

podaci iz članka 6. stavka 6. ili članka 8. stavka 3. nedostaju, netočni su ili nepotpuni;

(i)

nije ispunjen ni jedan drugi administrativni propis iz članka 6. ili članka 8.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila stavljanje na raspolaganje vage na tržištu ili kako bi osigurala njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

ODBORSKE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Odborski postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za neautomatske vage. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

4.   Komisija se savjetuje s odborom oko svakog pitanja za koje se zahtijeva savjetovanje sa sektorskim stručnjacima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 ili bilo kojim drugim zakonodavstvom Unije

Nadalje, odbor može pregledati svako pitanje vezano za primjenu ove Direktive koje je postavio njegov predsjednik ili predstavnik države članice u skladu sa svojim poslovnikom.

Članak 42.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za gospodarske subjekte koji krše odredbe nacionalnog prava donesenoga na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguranje njihove provedbe. Takva pravila mogu uključivati kaznene sankcije za ozbiljno kršenje odredbi.

Predviđene sankcije su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 43.

Prijelazne odredbe

Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje vaga na tržištu i/ili stavljanje u uporabu vaga koje su obuhvaćene Direktivom 2009/23/EZ, koje su u skladu s tom Direktivom i koje su stavljene na tržište prije 20. travnja 2016.

Potvrde izdane u skladu s Direktivom 2009/23/EZ vrijede prema ovoj Direktivi.

Članak 44.

Prenošenje

1.   Do 19. travnja 2016. države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člankom 2. točkama od 3. do 19., člancima od 6. do 17., člancima od 19. do 43. i prilozima II., III. i IV. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One te mjere primjenjuju od 20. travnja 2016.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One također uključuju izjavu u kojoj stoji da se upućivanja u postojećim zakonima i drugim propisima na direktivu stavljenu izvan snage ovom Direktivom smatraju upućivanjima na ovu Direktivu. Države članice određuju načine tog upućivanja i sadržaj te izjave.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 45.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 2009/23/EZ, kako je izmijenjena Uredbom navedenom u Prilogu V., dijelu A., stavlja se izvan snage s učinkom od 20. travnja 2016., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo i datume primjene direktiva navedenih u Prilogu V., dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu te se tumače u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 46.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1., članak 2. točke 1. i 2., članci 3., 4., 5. i 18. te prilozi I., V. i VI. primjenjuju se od 20. travnja 2016.

Članak 47.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 26. veljače 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 105.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. veljače 2014.

(3)  SL L 122, 16.5.2009., str. 6. Direktiva 2009/23/EZ je kodifikacija Direktive Vijeća 90/384/EEZ od 20. lipnja 1990. o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu neautomatskih vaga (SL L 189, 20.7.1990., str. 1.).

(4)  Vidjeti Prilog V., dio A.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

(6)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(7)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(8)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

BITNI ZAHTJEVI

Primjenjuje se nazivlje Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo.

Uvodno zapažanje

Ako vaga sadržava ili je spojena s više od jednim uređajem za pokazivanje ili za ispisivanje koji se upotrebljavaju za namjene navedene u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (f), tada se od onih uređaja koji ponavljaju rezultate vaganja i koji ne mogu utjecati na ispravan rad mjerila ne zahtijeva udovoljavanje tehničkim zahtjevima ako se rezultati vaganja ispravno i neizbrisivo ispisuju ili zapisuju nekim dijelom mjerila koje udovoljava tehničkim zahtjevima, te ako su ti rezultati dostupni objema stranama zainteresiranim za dotično mjerenje. Međutim, ako se radi o vagama koje se koriste za izravnu javnu prodaju, uređaji za pokazivanje ili za ispisivanje namijenjeni prodavaču i kupcu moraju ispunjavati bitne zahtjeve.

Mjeriteljski zahtjevi

1.   Jedinice za masu

Korištene jedinice mase zakonske su jedinice u smislu Direktive Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice (1).

U skladu s tim uvjetom, sljedeće jedinice su dopuštene:

(a)

jedinice SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tona;

(b)

jedinica imperijalnog sustava mjera: unca, važu li se plemenite kovine;

(c)

jedinice izvan sustava SI: metrički karat, važe li se drago kamenje.

Za vage koje koriste gore spomenu jedinicu imperijalnog sustava mjerenja, relevantni bitni zahtjevi koji se navode ispod pretvaraju se u tu jedinicu, koristeći jednostavnu interpolaciju.

2.   Razredi točnosti

2.1.   Definirani su sljedeći razredi točnosti:

(a)

I osobit;

(b)

II visok;

(c)

III srednji;

(d)

IIII običan;

Pobliže odrednice tih razreda navedene su u tablici 1.

Tablica 1.

Razredi točnosti

Razred

Vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice (e)

Najmanja sposobnost vaganja (Min)

Broj ispitnih podjeljaka ljestvice

Formula

 

 

najmanja vrijednost

najmanja vrijednost

najveća vrijednost

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5 g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000

Najmanja sposobnost vaganja svedena je na 5 e za vage u razredima II i III za određivanje prijevoznih pristojbi.

2.2.   Vrijednosti podjeljaka ljestvica

2.2.1.

Stvarna vrijednost podjeljka (d) i ispitna vrijednost podjeljka (e) moraju biti u obliku:

1 × 10k, 2 × 10k, or 5 × 10k jedinica za masu,

gdje je k bilo koji cijeli broj ili ništica.

2.2.2.

Za sve vage, osim onih s pomoćnim uređajima za pokazivanje:

d = e.

2.2.3.

Za vage s pomoćnim uređajima za pokazivanje vrijede sljedeći uvjeti:

 

Formula;

 

d < e ≤ 10 d.

osim za vage razreda I s d < 10– 4 g, za koje je e = 10 –3 g.

3.   Razredba

3.1.   Vage s jednim područjem vaganja

Vage opremljene pomoćnim uređajem za pokazivanje moraju pripadati razredu I ili razredu II. Pri takvim vagama donje granice najmanje sposobnosti vaganja za ta dva razreda dobiju se iz tablice 1. zamjenom vrijednosti ispitnog podjeljka ljestvice (e) u trećem stupcu stvarnom vrijednošću podjeljka (d).

Ako je d < 10–4 g, najveća sposobnost vaganja u razredu I može biti i manja od 50 000 e.

3.2.   Vage s više područja vaganja

Više područja vaganja je dopušteno, uz uvjet da su jasno istaknuta na vagi. Svakom pojedinom području vaganja razred se određuje u suglasju s točkom 3.1. Ako područja vaganja pripadaju različitim razredima točnosti, vaga mora udovoljavati najstrožem od onih zahtjeva koji se postavljaju na razrede točnosti kojima područja vaganja pripadaju.

3.3.   Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice

3.3.1.

Vage s jednim područjem vaganja mogu imati nekoliko djelomičnih područja vaganja (vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice).

Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice ne smiju imati pomoćni uređaj za pokazivanje.

3.3.2.

Svako djelomično područje vaganja i, na vagama s više vrijednosti podjeljka definirano je:

svojom vrijednošću ispitnog podjeljka ei

s e(i + 1) > ei

svojom najvećom sposobnošću vaganja Maxi

s Maxr = Max

svojom najmanjom sposobnošću vaganja Mini

s Mini = Max (i – 1)

i Min1 = Min

pri čemu je:

i

=

1, 2, … r,

i

=

broj djelomičnog područja vaganja,

r

=

ukupni broj djelomičnih područja vaganja.

Sve vrijednosti sposobnosti vaganja odnose se na neto teret, bez obzira na vrijednost bilo koje korištene tare.

3.3.3.

Razredi se djelomičnim područjima vaganja klasificirani su prema tablici 2. Sva djelomična područja vaganja moraju pripadati istom razredu točnosti, a taj razred je ujedno i razred točnosti vage.

Tablica 2.

Vage s više od jedne vrijednosti podjeljka ljestvice

i

=

1, 2, … r

i

=

broj djelomičnog područja vaganja

r

=

ukupni broj djelomičnih područja vaganja

Razred

Vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice (e)

Najmanja sposobnost vaganja (Min)

Broj ispitnih podjeljaka ljestvice

Najmanja vrijednost

Najmanja vrijednost (2)

Formula

Najveća vrijednost

Formula

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

4.   Točnost

4.1.

Pri primjenjivanju postupaka navedenih u članku 13. pogreška pokazivanja ne smije premašivati najveću dopuštenu pogrešku pokazivanja kako je navedena u tablici 3. Pri digitalnom pokazivanju, pogreška pokazivanja mora biti ispravljena s obzirom na pogrešku zaokruživanja.

Najveće dopuštene pogreške vrijede i za neto i za tara vrijednosti za sve moguće terete, uz izuzetak predodređenih vrijednosti tare.

Tablica 3.

Najveće dopuštene pogreške

Teret

Najveća dopuštena pogreška

Razred točnosti I

Razred točnosti II

Razred točnosti III

Razred točnosti IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Najveće dopuštene pogreške pri uporabi dvostruko su veće od najvećih dopuštenih pogrešaka utvrđenih u točki 4.1.

5.   Rezultati vaganja koje daje vaga moraju biti ponovljivi, a moraju biti i obnovljivi koriste li se drugi uređaji za pokazivanje, kao i druge metode uravnoteživanja.

Rezultati vaganja moraju biti zadovoljavajuće neosjetljivi na promjene položaja tereta na prihvatniku tereta.

6.   Vaga se mora odazivati na male promjene opterećenja.

7.   Utjecajne veličine i vrijeme

7.1.

Vage razreda II, III i IIII, izložene uporabi u nagnutom položaju, moraju biti dovoljno neosjetljive na stupanj nagnutosti koji bi se mogao pojaviti u normalnim uvjetima.

7.2.

Vage moraju zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve unutar temperaturnog područja koje je specificirao proizvođač. Raspon tog područja mora biti najmanje:

(a)

5 °C za vagu razreda I;

(b)

15 °C za vagu razreda II;

(c)

30 °C za vagu razreda III ili IIII.

Ako ga proizvođač nije specificirao, primjenjuje se područje od – 10 °C do + 40 °C.

7.3.

Vage koje se napajaju iz mrežnog izvora električnog napajanja moraju zadovoljiti mjeriteljske zahtjeve u uvjetima pri kojima je napajanje unutar granica normalnih odstupanja.

Vage koje rade s baterijskim napajanjem moraju upozoriti da je napon pao ispod najniže zahtijevane vrijednosti i moraju pod tim okolnostima bilo nastaviti ispravno raditi, bilo automatski prekinuti rad.

7.4.

Elektroničke vage, osim onih razreda I i razreda II ako je e manji od 1 g, moraju zadovoljavati mjeriteljske zahtjeve u uvjetima visoke relativne vlažnosti na gornjoj granici svog temperaturnog područja.

7.5.

Opterećenje vage razreda II, III ili IIII u duljem vremenskom razdoblju ima zanemariv ili nikakav utjecaj na prikaz pod opterećenjem odmah nakon otklanjanja opterećenja.

7.6.

U ostalim uvjetima mjerila moraju bilo nastaviti ispravno raditi, bilo automatski prekinuti rad.

Projektiranje i izvedba

8.   Opći zahtjevi

8.1.

Projektiranje i izvedba vaga mora biti takvi da mjerila sačuvaju svoja mjeriteljska svojstva ako ih se primjereno instalira i koristi, te ako ih se koristi u okruženju za koje su namijenjeni. Moraju pokazivati vrijednost mase.

8.2.

Pri izlaganju smetnjama elektroničke vage ne pokazuju posljedice značajnih nedostataka ili ih automatski otkriju i prikažu.

Nakon što automatski otkriju znatniju neispravnost, elektroničke vage moraju dati vizualnu ili zvučnu uzbunu, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme korektivne mjere ili dotična neispravnost ne nestane.

8.3.

Zahtjevi iz točaka 8.1. i 8.2. dugoročno se ispunjavaju u vremenskom razdoblju koje je s obzirom na namijenjenu uporabu takvih vaga uobičajeno.

Digitalni elektronički uređaji moraju stalno provoditi prikladni nadzor ispravnog odvijanja mjernog procesa, pribora za pokazivanje, kao i cjelokupnog postupka spremanja i prijenosa podataka.

Nakon što automatski otkriju znatniju neispravnost, elektroničke vage moraju dati vizualnu ili zvučnu uzbunu, koja mora trajati sve dok korisnik ne poduzme korektivne mjere ili dotična neispravnost ne nestane.

8.4.

Ako se na elektroničku vagu priključi vanjska oprema pomoću prikladnog sučelja, to ne smije nepovoljno utjecati na mjeriteljska svojstva vage.

8.5.

Vage su izvedene tako da onemogućuju zlouporabu, a mogućnosti za slučajnu zlouporabu su minimalne. Dijelovi koje korisnik ne može rastaviti ili prilagođavati zaštićeni su od takvih radnji.

8.6.

Vage moraju biti tako izvedene da omogućuju lako obavljanje propisanih mjera nadzora navedenih u ovom Pravilniku.

9.   Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Pokazivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage mora biti točno, jasno i nedvosmisleno, a uređaj za pokazivanje mora omogućavati lako očitavanje pokazivanja u normalnim uvjetima uporabe.

Nazivi i znakovi jedinica na koje se upućuje u točki 1. ovog Dodatka moraju udovoljavati odredbama Direktive 80/181/EEZ, uz dodatak znaka za metrički karat, čiji je znak „ct”.

Pokazivanje mora biti onemogućeno za vrijednosti iznad najveće sposobnosti vaganja (Max), povećane za 9 e.

Pomoćni uređaj za pokazivanje dopušten je samo udesno od decimalnog zareza. Dodatni uređaj za pokazivanje smije se koristiti samo povremeno, a ispisivanje mora tijekom njegovog rada biti spriječeno.

Sekundarna pokazivanja dopušteno je prikazivati uz uvjet da ih se ne može zabunom zamijeniti za primarna.

10.   Ispisivanje rezultata vaganja i ostalih vrijednosti uz izvage

Ispisani rezultati moraju biti ispravni, prikladno prepoznatljivi i nedvojbeni. Ispis mora biti jasan, čitljiv, neizbrisiv i trajan.

11.   Postavljanje u vodoravni položaj

Ako je potrebno, vage se opremaju priborom za postavljanje u vodoravni položaj i pokazivačem vodoravnosti, dovoljno osjetljivim da omoguće zadovoljavajuće instaliranje.

12.   Namještanje ništice

Vage mogu biti opremljene uređajima za namještanje ništice. Djelovanje tih uređaja mora pružiti točno namještanje ništice, a ne smije uzrokovati neispravne rezultate mjerenja.

13.   Uređaji za taru i uređaji za predodređivanje tare

Vage smiju imati jedan ili više uređaja za taru, kao i uređaj za predodređivanje tare. Djelovanjem uređaja za taru mora se postići točno namještanje ništice i mora biti osigurano ispravno neto vaganje. Rad uređaja za predodređivanje tare mora osigurati ispravno određivanje izračunate neto vrijednosti.

14.   Vage u izravnoj javnoj prodaji s najvećom sposobnošću vaganja ne većom od 100 kg: dodatni zahtjevi

Vage namijenjene uporabi u izravnoj javnoj prodaji moraju pokazivati sve bitne podatke o postupku vaganja, a ako se radi o vagama koje pokazuju i iznos za naplatu, moraju kupcu jasno pokazivati postupak izračuna svote za plaćanje proizvoda kojeg kupuje.

Svota koju valja platiti, ako se prikazuje, mora biti točna.

Vage koje izračunavaju svotu za naplatu moraju prikazivati bitne podatke dovoljno dugo da ih kupac može kako valja pročitati.

Vagama koje izračunavaju svotu za naplatu dopušteno je obavljati i druge zadaće osim vaganja pojedinačnih artikala i izračunavanja pojedinačnih svota za naplatu samo ako se svi prikazani podaci, povezani sa svim transakcijama, ispisuju jasno, nedvosmisleno i prikladno razmješteni na listiću ili naljepnici za kupca.

Vage ne smiju imati svojstva koja mogu prouzročiti, izravno ili neizravno, pojavu podataka pokazanih tako da im tumačenje nije lako ili nije jasno.

Vage moraju štititi kupce od neispravnih transakcija pri prodaji, uzrokovanih njihovim neispravnim radom.

Nisu dopušteni pomoćni niti dodatni uređaji za pokazivanje.

Dodatni uređaji dopušteni su jedino ako ne mogu dovesti do zlouporabe.

Vage slične onima koje se obično koriste za izravnu javnu prodaju, a ne zadovoljavaju zahtjeve iz ovog odjeljka, moraju u blizini pokaznog uređaja nositi neizbrisivu oznaku „Ne koristiti za izravnu javnu prodaju”.

15.   Vage koje ispisuju naljepnice sa svotom za naplatu

Vage koje ispisuju naljepnice sa svotom za naplatu moraju zadovoljavati zahtjeve postavljene na vage koje pokazuju svotu za naplatu i služe pri izravnoj javnoj prodaji, u mjeri u kojoj je to primjenjivo na dotičnu vagu. Ispisivanje naljepnica sa svotom za naplatu mora za izvage manje od najmanje sposobnosti vaganja biti onemogućeno.


(1)  SL L 39, 15.2.1980., str. 40.

(2)  Za i = r primjenjuje se odgovarajući stupac tablice 1., s time da se e zamijeni s er.


PRILOG II.

POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

1.   Modul B: EU ispitivanje tipa

1.1.

EU ispitivanje tipa dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem prijavljeno tijelo pregledava tehničko rješenje vage te provjerava i potvrđuje da ono ispunjava zahtjeve ove Direktive koji se na njega odnose.

1.2.

EU ispitivanje tipa može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

pregledom uzorka koji predstavlja buduću proizvodnju cijele vage (tip proizvodnje),

ocjenjivanjem primjerenosti tehničkog rješenja vage pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3., te pregledom uzoraka koji su reprezentativni za predviđenu proizvodnju jednog ili više ključnih dijelova vage (kombinacija tipa proizvodnje i tipa rješenja),

ocjenjivanje primjerenosti tehničkog rješenja mjernog instrumenta pregledom tehničke dokumentacije i dodatnih dokaza iz točke 1.3. bez pregleda uzorka (tip rješenja).

1.3.

Proizvođač podnosi zahtjev za EU ispitivanje tipa jednom prijavljenom tijelu po svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

tehničku dokumentaciju. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti vage s primjenjivim zahtjevima ove Direktive te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad vage. Tehnička dokumentacija po potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

i.

opći opis vage;

ii.

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

iii.

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada vage;

iv.

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

v.

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

vi.

izvješća o ispitivanjima;

(d)

reprezentativne uzorke za predviđenu proizvodnju. Prijavljeno tijelo može zahtijevati i druge uzorke ako su oni potrebni za provođenje programa ispitivanja;

(e)

dokaze o primjerenosti tehničkog rješenja. U tim dokazima navode se svi korišteni dokumenti, posebno ako relevantne usklađene norme nisu u potpunosti primijenjene. Ti dokazi po potrebi uključuju rezultate ispitivanja koja su provedena u skladu s drugim tehničkim specifikacijama u odgovarajućem laboratoriju proizvođača ili nekom drugom laboratoriju koji vrši ispitivanja u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

1.4.

Prijavljeno tijelo:

za vagu:

1.4.1.

pregledava tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila adekvatnost tehničkog rješenja instrumenta.

za uzorke:

1.4.2.

provjerava jesu li uzorci proizvedeni u skladu s tehničkom dokumentacijom, identificira elemente oblikovane u skladu s primjenjivim odredbama relevantnih usklađenih normi, kao i one elemente koji su oblikovani u skladu s drugim odgovarajućim tehničkim specifikacijama;

1.4.3.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo jesu li rješenja iz relevantnih usklađenih normi, ako ih je proizvođač odlučio primijeniti, pravilno primijenjena;

1.4.4.

provodi ili daje provesti odgovarajuća ispitivanja i testiranja kako bi provjerilo zadovoljavaju li, u slučaju kada se rješenja iz relevantnih usklađenih normi nisu primijenila, rješenja koja je usvojio proizvođač koji primjenjuje druge odgovarajuće tehničke specifikacije, bitnim sigurnosnim zahtjevima ove Direktive;

1.4.5.

dogovara s proizvođačem mjesto gdje će se provesti ispitivanja i testiranja.

1.5.

Prijavljeno tijelo sastavlja izvještaj o ocjenjivanju u kojem su zabilježene aktivnosti provedene u skladu s točkom 1.4., kao i njihovi rezultati. Ne dovodeći u pitanje obveze prema tijelima koja provode prijavljivanje, prijavljeno tijelo objavljuje sadržaj tog izvješća, u cijelosti ili djelomično, samo u suglasnosti s proizvođačem.

1.6.

Ako tip odgovara zahtjevima ove Direktive koji se primjenjuju na dotičnu vagu, prijavljeno tijelo proizvođaču izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa. Ta potvrda sadržava naziv i adresu proizvođača, zaključke pregleda, uvjete (ako ih ima) valjanosti potvrde i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa. Potvrda o EU ispitivanju tipa može imati jedan ili više priloga.

Potvrda o EU ispitivanju tipa i njezini prilozi sadrže sve relevantne informacije za ocjenjivanje sukladnosti proizvedenih vaga s pregledanim tipom te za nadzor tijekom korištenja.

Potvrda o EU ispitivanju tipa vrijedi deset godina od datuma njezinog izdavanja i može se obnavljati na daljnja razdoblja od deset godina. U slučaju bitnih promjena u oblikovanju vage koje su nastale npr. primjenom novih tehnika, valjanost potvrde o EU ispitivanju tipa može se ograničiti na dvije godine i produžiti na tri godine.

Ako tip ne ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrdu o EU ispitivanju tipa te o tome obavješćuje podnositelja zahtijeva i detaljno navodi razloge odbijanja.

1.7.

Prijavljeno tijelo upoznato je sa svim promjenama općepoznatih postignuća koje ukazuju na to da odobreni tip više ne ispunjava primjenjive zahtjeve iz ove Direktive te odlučuje zahtijevaju li takve promjene daljnju istragu. Prijavljeno tijelo u tom slučaju o tome obavješćuje proizvođača. Proizvođač obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju o potvrdi o EU ispitivanju tipa o svim izmjenama odobrenog tipa koje mogu utjecati na sukladnost vage s bitnim zahtjevima ove Direktive ili na uvjete valjanosti te potvrde. Za ove izmjene potrebno je dodatno odobrenje u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EU ispitivanju tipa.

1.8.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim izdanim ili povučenim dodacima te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu takvih odbijenih, ukinutih ili na neki drugi način ograničenih potvrda i/ili dodataka.

Svako prijavljeno tijelo obavješćuje druga prijavljena tijela o potvrdi o EU ispitivanju tipa i/ili svim njezinim dodacima koje je ono odbilo, povuklo, ukinulo ili na neki drugi način ograničilo te ih na zahtjev obavješćuje o izdanim potvrdama i/ili njihovim dodacima.

Komisija, države članice i druga prijavljena tijela mogu na zahtjev dobiti presliku potvrde o EU ispitivanju tipa i/ili njezinih dodataka. Komisija i države članice mogu na zahtjev dobiti primjerak tehničke dokumentacije i rezultate pregleda koje je obavilo prijavljeno tijelo. Prijavljeno tijelo zadržava primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka kao i tehničkog dosjea s dokumentacijom koju je dostavio proizvođač sve do isteka valjanosti te potvrde.

1.9.

Proizvođač primjerak potvrde o EU ispitivanju tipa, njezinih priloga i dodataka zajedno s tehničkom dokumentacijom stavlja na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon stavljanja vage na tržište.

1.10.

Ovlašteni zastupnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz točke 1.3. i ispuniti obveze iz točaka 1.7. i 1.9. ako su navedene u ovlaštenju.

2.   Modul D: Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje

2.1.   Sukladnost s tipom na temelju osiguranja kvalitete postupka proizvodnje dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 2.2. i 2.5. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične vage u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

2.2.   Proizvodnja

Proizvođač ima odobren sustav kvalitete za proizvodnju, vrši završnu provjeru i ispitivanje dotičnog proizvoda u skladu s točkom 2.3. te podliježe nadzoru kako je navedeno u točki 2.4.

2.3.   Sustav kvalitete

2.3.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sustava kvalitete za dotične vage prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve važne informacije koje se odnose na predviđenu kategoriju vage;

(d)

dokumentaciju o sustavu kvalitete; i

(e)

tehničku dokumentaciju odobrenog tipa i presliku potvrde o EU ispitivanju tipa.

2.3.2

Sustav kvalitete jamči sukladnost vaga s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač prihvatio sustavno se i pravilno dokumentiraju u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa i planova kvalitete, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Dokumentacija prije svega sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete, organizacijske strukture te odgovornosti i ovlasti uprave s obzirom na kvalitetu proizvoda;

(b)

odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti;

(d)

zapisa kvalitete, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja itd.;

(e)

načina praćenja postignuća tražene kvalitete proizvoda i učinkovito funkcioniranje sustava kvalitete.

2.3.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 2.3.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantnih usklađenih normi.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizorski tim mora imati najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju iz relevantnog područja vaga i tehnologije vaga kao i znanje o primjenjivim zahtjevima ove Direktive. Postupak revizije uključuje obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 2.3.1. podtočke (e) kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te kako bi izvršio nužne preglede za osiguranje sukladnosti vage s tim zahtjevima.

Odluka se upućuje proizvođaču. Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

2.3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

2.3.5.

Proizvođač izvještava prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku o tome hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 2.3.2. ili je potrebno ponovno ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

2.4.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

2.4.1.

Nadzorom se nastoji osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

2.4.2.

Proizvođač u svrhu ocjene prijavljenom tijelu omogućuje pristup prostorima za proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje te pritom pruža sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenih zaposlenika itd.

2.4.3.

Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču podnosi izvješće o reviziji.

2.4.4.

Nadalje, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja vaga radi provjere ispravnog funkcioniranja sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu, a ako su provedena ispitivanja i izvješće o ispitivanjima.

2.5.   Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

2.5.1

Proizvođač stavlja oznaku CE i dodatne mjeriteljske oznake navedene u ovoj Direktivi te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 2.3.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu vagu koja je u skladu s tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

2.5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model vage i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uzorak vage za koji je ta izjava sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

2.6.   Proizvođač nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište stavlja na raspolaganje:

(a)

dokumentaciju iz točke 2.3.1.;

(b)

informacije u odnosu na promjenu iz točke 2.3.5., kao što je odobrena;

(c)

odluke i izvješća tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz točaka 2.3.5., 2.4.3. i 2.4.4.

2.7.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim dozvolama sustava kvalitete te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, povučenih ili ograničenih dozvola sustava kvalitete.

2.8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 2.3.1., 2.3.5., 2.5. i 2.6. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

3.   Modul D1: Osiguranje kvalitete postupka proizvodnje

3.1.   Osiguranje kvalitete postupka proizvodnje postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 3.2., 3.4. i 3.7. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične vage u skladu sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

3.2.   Tehnička dokumentacija

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti vage s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad vage. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

(a)

opći opis vage;

(b)

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada vage;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

(e)

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

3.3.   Proizvođač tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

3.4.   Proizvodnja

Proizvođač ima odobren sustav kvalitete za proizvodnju, vrši završnu provjeru proizvoda i ispitivanje dotične vage u skladu s točkom 3.5. te podliježe nadzoru kako je navedeno u točki 3.6.

3.5.   Sustav kvalitete

3.5.1.

Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenjivanje svog sustava kvalitete za dotične vage prijavljenom tijelu prema svom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

(a)

naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu ovlaštenog zastupnika ako je on podnio zahtjev;

(b)

pisanu izjavu kojom izjavljuje da isti zahtjev nije podnesen ni jednom drugom prijavljenom tijelu;

(c)

sve važne informacije koje se odnose na predviđenu kategoriju vage;

(d)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(e)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.2.

3.5.2.

Sustav kvalitete jamči sukladnost vaga sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

Svi elementi, zahtjevi i mjere koje je proizvođač prihvatio sustavno se i pravilno dokumentiraju u obliku pisanih načela, postupaka i uputa. Ta dokumentacija o sustavu kvalitete omogućuje dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i bilješki o kvaliteti.

Dokumentacija prije svega sadržava odgovarajući opis:

(a)

ciljeva kvalitete, organizacijske strukture te odgovornosti i ovlasti uprave s obzirom na kvalitetu proizvoda;

(b)

odgovarajućih tehnika proizvodnje, kontrole i osiguravanja kvalitete, postupaka i sustavnih aktivnosti koje će se koristiti;

(c)

pregleda i ispitivanja koji će se provoditi prije, tijekom i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti;

(d)

zapisa kvalitete, kao što su kontrolna izvješća i podaci ispitivanja, kalibracijski podaci i izvješća o osposobljenosti dotičnog osoblja itd.;

(e)

načina praćenja postignuća tražene kvalitete proizvoda i učinkovito funkcioniranje sustava kvalitete.

3.5.3.

Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.5.2.

Ono pretpostavlja sukladnost s tim zahtjevima u odnosu na elemente sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim specifikacijama relevantnih usklađenih normi.

Uz iskustvo sa sustavima upravljanja kvalitetom, revizorski tim mora imati najmanje jednog člana s iskustvom u ocjenjivanju iz relevantnog područja vaga i tehnologije vaga kao i znanje o primjenjivim zahtjevima ove Direktive. Postupak revizije obuhvaća obilazak objekata proizvođača u svrhu ocjenjivanja. Revizorski tim pregledava tehničku dokumentaciju iz točke 3.2. kako bi potvrdio sposobnost proizvođača da utvrdi primjenjive zahtjeve ove Direktive te kako bi izvršio nužne preglede za osiguranje sukladnosti vage s tim zahtjevima.

Odluka se upućuje proizvođaču. Obavijest sadržava zaključke revizije i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.5.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te da će se pobrinuti da ostane odgovarajući i učinkovit.

3.5.5.

Proizvođač izvještava prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svakoj planiranoj izmjeni sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo ocjenjuje sve predložene izmjene i donosi odluku o tome hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje udovoljavati zahtjevima iz točke 3.5.2. ili je potrebno ponovno ocjenjivanje.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Obavijest sadržava zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.6.   Nadzor pod odgovornošću prijavljenog tijela

3.6.1.

Nadzorom se nastoji osigurati da proizvođač propisno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

3.6.2.

Proizvođač u svrhu ocjene prijavljenom tijelu omogućuje pristup prostorima za proizvodnju, provjeru, ispitivanje i skladištenje te pritom pruža sve potrebne informacije, a posebno:

(a)

dokumentaciju o sustavu kvalitete;

(b)

tehničku dokumentaciju iz točke 3.2.;

(c)

zapise o kvaliteti, kao što su izvješća o provjeri, podaci o ispitivanju i umjeravanju, izvješća o osposobljenosti uključenih zaposlenika itd.

3.6.3.

Prijavljeno tijelo provodi povremene revizije kako bi osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te proizvođaču podnosi izvješće o reviziji.

3.6.4.

Nadalje, prijavljeno tijelo može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo može, ako je potrebno, izvršiti ili dati izvršiti ispitivanja proizvoda kako bi provjerilo pravilno djelovanje sustava kvalitete. Prijavljeno tijelo proizvođaču dostavlja izvješće o posjetu, a ako su provedena ispitivanja i izvješće o ispitivanjima.

3.7.   Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

3.7.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i dodatne mjeriteljske oznake, određene u ovoj Direktivi, te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 3.5.1., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu vagu koja je u skladu s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

3.7.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model vage i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uzorak vage za koji je ta izjava sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

3.8.   Proizvođač nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište stavlja na raspolaganje:

(a)

dokumentaciju iz točke 3.5.1.;

(b)

informacije koje se odnose na promjenu iz točke 3.5.5., kao što je odobrena;

(c)

odluke i izvješća prijavljenog tijela iz točaka 3.5.5., 3.6.3. i 3.6.4.

3.9.   Svako prijavljeno tijelo obavješćuje svoje tijelo koje provodi prijavljivanje o izdanim ili povučenim dozvolama sustava kvalitete te periodično ili na zahtjev tom tijelu dostavlja listu odbijenih, povučenih ili ograničenih dozvola sustava kvalitete.

3.10.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 3.3., 3.5.1., 3.5.5., 3.7. i 3.8. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

4.   Modul F: Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda

4.1.   Sukladnost s tipom na temelju provjere proizvoda dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 4.2. i 4.5. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične vage, koji podliježu odredbama točke 4.3., u skladu s tipom opisanom u EU ispitivanju tipa i da ispunjavaju zahtjeve ove Direktive koji se na njih odnose.

4.2.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo nadgledanje osigurali sukladnost proizvedenih vaga s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

4.3.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se provjerila sukladnost vaga s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i odgovarajućim zahtjevima ove Direktive.

Pregledi i ispitivanja radi provjere sukladnosti vaga s odgovarajućim zahtjevima provode se pregledom i ispitivanjem svake vage kako je navedeno u točki 4.4.

4.4.   Provjera sukladnosti pregledom i ispitivanjem svake vage

4.4.1.

Sve vage pojedinačno se pregledavaju i provode se odgovarajuća ispitivanja predviđena relevantnim usklađenim normama, i/ili slična ispitivanja predviđena drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, kako bi se provjerila sukladnost s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i s relevantnim zahtjevima ove Direktive.

U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

4.4.2.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja ili na vlastitu odgovornost daje staviti svoj identifikacijski broj na svaku odobrenu vagu.

Proizvođač potvrde o sukladnosti stavlja na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

4.5.   Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

4.5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i dodatne mjeriteljske oznake, određene u ovoj Direktivi, te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 4.3., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu vagu koja je u skladu s odobrenim tipom opisanim u potvrdi o EU ispitivanju tipa i koja zadovoljava primjenjive zahtjeve ove Direktive.

4.5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model vage i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uzorak vage za koji je ta izjava sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

Ako se prijavljeno tijelo iz točke 4.3. s time slaže, proizvođač pod odgovornošću prijavljenog tijela na vage može staviti i identifikacijski broj prijavljenog tijela.

4.6.   Ako se prijavljeno tijelo s time slaže, proizvođač pod odgovornošću prijavljenog tijela na vage tijekom postupka proizvodnje može staviti identifikacijski broj prijavljenog tijela.

4.7.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju. Ovlašteni predstavnik ne može ispuniti obveze proizvođača iz točke 4.2.

5.   Modul F1: Sukladnost na temelju provjere proizvoda

5.1.   Sukladnost na temelju provjere proizvoda postupak je ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ispunjava obveze iz točaka 5.2., 5.3. i 5.6. te jamči i izjavljuje na vlastitu odgovornost da su dotične vage, koji podliježu odredbama točke 5.4., u skladu sa zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose.

5.2.   Tehnička dokumentacija

5.2.1.

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti vage s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad vage. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

(a)

opći opis vage;

(b)

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada vage;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

(e)

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

5.2.2.

Proizvođač tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

5.3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo nadgledanje osigurali sukladnost proizvedenih vaga s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

5.4.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi odgovarajuće preglede i ispitivanja kako bi se provjerila sukladnost vaga s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

Pregledi i ispitivanja radi provjere sukladnosti s tim zahtjevima provode se pregledom i ispitivanjem svake vage kako je navedeno u točki 5.5.

5.5.   Provjera sukladnosti pregledom i ispitivanjem svake vage

5.5.1.

Sve vage pojedinačno se pregledavaju i provode se odgovarajuća ispitivanja predviđena relevantnim usklađenim normama i/ili slična ispitivanja predviđena drugim relevantnim tehničkim specifikacijama, kako bi se provjerila njihova sukladnost sa zahtjevima koji se na njih odnose. U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

5.5.2.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja ili na vlastitu odgovornost daje staviti svoj identifikacijski broj na svaku odobrenu vagu.

Proizvođač potvrde o sukladnosti stavlja na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

5.6.   Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

5.6.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i dodatne mjeriteljske oznake, određene u ovoj Direktivi, te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 5.4., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu vagu koja je u skladu s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

5.6.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti za svaki model vage i stavlja ga na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se uzorak vage za koji je ta izjava sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

Ako se prijavljeno tijelo iz točke 5.5. s time slaže, proizvođač pod odgovornošću prijavljenog tijela na vage može staviti i identifikacijski broj prijavljenog tijela.

5.7.   Ako se prijavljeno tijelo s time slaže, proizvođač pod odgovornošću prijavljenog tijela na vage tijekom postupka proizvodnje može staviti identifikacijski broj prijavljenoga tijela.

5.8.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača može, u njegovo ime i na njegovu odgovornost, ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su one navedene u ovlaštenju. Ovlašteni predstavnik ne može ispuniti obveze proizvođača iz točaka 5.2.1. i 5.3.

6.   Modul G: Sukladnost na temelju pojedinačne provjere

6.1.   Sukladnost na temelju pojedinačne provjere postupak je ocjenjivanja sukladnosti gdje proizvođač ispunjava uvjete iz točaka 6.2., 6.3. i 6.5. te osigurava i na vlastitu odgovornost izjavljuje da je dotična vaga, koja podliježe odredbama točke 6.4., u skladu sa zahtjevima ove Direktive koji se na nju odnose.

6.2.   Tehnička dokumentacija

6.2.1.

Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju i stavlja je na raspolaganje prijavljenom tijelu iz točke 6.4. Dokumentacija omogućuje ocjenjivanje sukladnosti vage s relevantnim zahtjevima te uključuje odgovarajuću analizu i procjenu rizika. Tehničkom dokumentacijom određuju se primjenjivi zahtjevi i ona obuhvaća, koliko je to potrebno za ocjenjivanje, oblikovanje, proizvodnju i rad vage. Tehnička dokumentacija prema potrebi sadržava barem sljedeće elemente:

(a)

opći opis vage;

(b)

koncept oblikovanja, nacrte proizvodnje i sheme komponenata, podsklopova, strujnih krugova itd.;

(c)

opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje tih nacrta, shema i rada vage;

(d)

popis u cijelosti ili djelomično primijenjenih usklađenih normi upućivanja na koje su bila objavljena u Službenom listu Europske unije, te opise rješenja usvojenih kako bi se udovoljilo bitnim zahtjevima ove Direktive uključujući i popis drugih odgovarajućih primijenjenih tehničkih specifikacija, u slučaju kad te usklađene norme nisu bile primijenjene. U slučaju djelomično primijenjenih usklađenih normi u tehničkoj se dokumentaciji navode dijelovi koji su bili primijenjeni;

(e)

rezultate provedenih projektnih izračuna, ispitivanja itd.;

(f)

izvješća o ispitivanjima.

6.2.2.

Proizvođač tehničku dokumentaciju stavlja na raspolaganje nadležnim državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

6.3.   Proizvodnja

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje i njegovo nadgledanje osigurali sukladnost proizvedene vage s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

6.4.   Provjera

Prijavljeno tijelo koje je izabrao proizvođač provodi ili daje provesti odgovarajuće preglede i ispitivanja predviđene relevantnim usklađenim normama i/ili slična ispitivanja predviđena drugim tehničkim specifikacijama, kako bi se provjerila sukladnost vage s primjenjivim zahtjevima ove Direktive. U nedostatku takve usklađene norme nadležno prijavljeno tijelo odlučuje o provođenju odgovarajućih ispitivanja.

Prijavljeno tijelo izdaje potvrdu o sukladnosti na temelju provedenih pregleda i ispitivanja te stavlja ili na vlastitu odgovornost daje staviti svoj identifikacijski broj na odobrenu vagu.

Proizvođač potvrde o sukladnosti stavlja na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište.

6.5.   Oznaka sukladnosti i EU izjava o sukladnosti

6.5.1.

Proizvođač stavlja oznaku CE i dodatne mjeriteljske oznake, određene u ovoj Direktivi, te, pod odgovornošću prijavljenog tijela iz točke 6.4., njegov identifikacijski broj na svaku pojedinačnu vagu koja je u skladu s primjenjivim zahtjevima ove Direktive.

6.5.2.

Proizvođač sastavlja pisanu EU izjavu o sukladnosti i stavlja je na raspolaganje državnim tijelima u razdoblju od deset godina nakon što je vaga stavljena na tržište. U EU izjavi o sukladnosti navodi se vaga za koju je ta izjava sastavljena.

Preslika EU izjave o sukladnosti na zahtjev se stavlja na raspolaganje relevantnim tijelima.

6.6.   Ovlašteni zastupnik

Obveze proizvođača navedene u točkama 6.2.2. i 6.5. može u njegovo ime i na njegovu odgovornost ispuniti njegov ovlašteni zastupnik ako su navedene u ovlaštenju.

7.   Zajedničke odredbe

7.1.

Ocjenjivanje sukladnosti prema modulima D, D1, F, F1 ili G dopušteno je izvesti u pogonima proizvođača ili na bilo kojem drugom mjestu ako prijevoz do mjesta korištenja ne zahtijeva rasklapanje vage, ako puštanje u uporabu na mjestu korištenja ne zahtijeva sklapanje vage ili neki drugi zahvat tehničkog instaliranja koji bi mogao utjecati na radne značajke vage, kao i ako je vrijednost sile teže na mjestu puštanja u uporabu već uzeta u obzir ili ako su radne značajke vage neosjetljive na promjene sile teže. U svim ostalim slučajevima, ovi se postupci moraju provesti na mjestu uporabe vage.

7.2.

Ako pak radne značajke vage jesu osjetljive na promjene sile teže, postupke navedene u 7.1. dopušteno je provesti u dva koraka, pri čemu drugi korak mora obuhvaćati sva ona ispitivanja i provjere čiji je ishod ovisan o vrijednosti sile teže, a prvi korak sva ostala ispitivanja i provjere. Drugi korak mora se provesti na mjestu korištenja vage. Ako je država članica na svojem teritoriju utvrdila područje sile teže, izraz „na mjestu korištenja vage” može se tumačiti kao „na području sile teže korištenja vage”.

7.2.1.

Ako je proizvođač za jedan od postupaka spomenutih u 7.1. odabrao provođenje u dva koraka, te ako će ta dva koraka provoditi različiti izvoditelji, vaga koja je bila podvrgnuta prvom koraku dotičnog postupka mora nositi identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti uključenog u taj korak.

7.2.2.

Izvoditelj koji je proveo prvi korak postupka mora za svaku od vaga izdati potvrdu koja sadržava podatke potrebne za identifikaciju te vage i specificira obavljene provjere i ispitivanja.

Izvoditelj koji provodi drugi korak postupka mora provesti one provjere i ispitivanja koja još nisu bila obavljena.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik moraju osigurati da su na zahtjev u stanju predočiti potvrde o sukladnosti koje je izdalo tijelo za ocjenu sukladnosti.

7.2.3.

Proizvođač koji se odlučio za modul D ili D1 u sklopu prvog koraka, smije u drugom koraku koristiti isti postupak ili pak odlučiti da se u drugom koraku nastavi s modulom F ili F1.

7.2.4.

Nakon obavljenoga drugog koraka na vagu mora biti stavljena oznaka CE i dodatna mjeriteljska oznaka zajedno s identifikacijskim brojem onog tijela za ocjenu sukladnosti koje je sudjelovalo u drugom koraku.


PRILOG III.

NATPISI

1.   Vage namijenjene za uporabu u svrhe navedene u točkama od (a) do (f) članka 1. stavka 2.

1.1.

Na tim vagama vidljivo, čitljivo i neizbrisivo stoji:sljedeći natpisi:

i.

broj potvrde o EU ispitivanju tipa, prema potrebi;

ii.

naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka proizvođača;

iii.

razred točnosti, obrubljen ovalnom crtom ili dvjema vodoravnim crtama spojenim s dva polukruga;

iv.

najveću sposobnost vaganja obliku Max …;

v.

najmanju sposobnost vaganja u obliku Min …;

vi.

vrijednost ispitnog podjeljka ljestvice u obliku e = …;

vii.

broj vrste, šarže ili serijski broj;

i po potrebi:

viii.

za vage koje se sastoje od pojedinih, ali međusobno spojenih jedinica: identifikacijsku oznaku svake jedinice;

ix.

vrijednost podjeljka u obliku d = …, ako je „d” različito od „e”;

x.

najveći utjecaj dodane tare u obliku T=+ …;

xi.

najveći utjecaj oduzete tare, ako je različit od Max, u obliku T=- …;

xii.

vrijednost podjeljka tare, ako je različit od d u obliku dT = …;

xiii.

najveće još sigurno opterećenje ako je različito od Max, u obliku Lim …;

xiv.

posebne temperaturne granice, u obliku … °C/… °C;

xv.

omjer prihvatnika tereta i tereta.

1.2.

Te vage moraju imati prikladne pogodnosti za stavljanje oznaka i natpisa o sukladnosti. One moraju biti takve da bude onemogućeno uklanjanje oznake i natpisa o sukladnosti bez njihovog oštećivanja, kao i da oznaka i natpisi o sukladnosti budu vidljivi kad je vaga u svom pravilnom radnom položaju.

1.3.

Ako se za podatke koristi pločica, mora biti moguće zapečatiti pločicu, osim u slučaju da ju je nemoguće ukloniti a da je se ne uništi. Ako je pločica pečativa, na nju mora biti moguće staviti oznaku obavljenog nadzora.

1.4.

Oznake Max, Min, e i d moraju biti prikazane u blizini pokazivača rezultata, osim ako se ondje već ne nalaze.

1.5.

Svaki uređaj za mjerenje tereta koji je priključen ili se može priključiti na jedan ili više prihvatnika tereta mora nositi odgovarajuće natpise koji ga povezuju s dotičnim prihvatnicima tereta.

2.   Na vagama koje nisu namijenjene za uporabu u svrhe navedene u točkama od (a) do (f) članka 1. stavka 2. vidljivo, čitljivo i neizbrisivo stoji:

naziv, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka proizvođača,

najveća sposobnost vaganja u obliku Max …;

Na tim vagama ne smije stajati oznaka o sukladnosti kako je određena u ovoj Direktivi.

3.   Znak ograničenja uporabe naveden u članku 18.

Znak ograničenja uporabe mora se sastojati od velikog slova „M” otisnutoga crno na crvenoj četvrtastoj pozadini veličine najmanje 25 mm × 25 mm, s dvije dijagonalne crte koje se presijecaju tvoreći križ.


PRILOG IV.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. XXXX) (1)

1.

Uzorak vage/vaga (broj proizvoda, vrste, šarže ili serijski broj):

2.

Naziv i adresa proizvođača i po potrebi njegovog ovlaštenog zastupnika:

3.

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4.

Predmet izjave (identifikacija vage koja omogućuje sljedivost; ako je to potrebno za identifikaciju vage, ona može uključivati i sliku):

5.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

6.

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

7.

Prijavljeno tijelo … (naziv, broj) provelo je … (opis intervencije) i izdalo potvrdu:

8.

Dodatne informacije:

Potpisano za i u ime:

(mjesto i dan izdavanja):

(ime, funkcija) (potpis):


(1)  Proizvođač ne mora obvezno izjavi o sukladnosti dodijeliti broj.


PRILOG V.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage i njezina izmjena

(iz članka 45.)

Direktiva 2009/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 122, 16.5.2009., str. 6.)

 

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo točka i. članka 26. stavka 1.

DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo i datumi za primjenu direktiva navedenih u dijelu B Priloga VII. Direktivi 2009/23/EZ

(iz članka 45.)

Direktiva

Rok za prenošenje

Datum primjene

90/384/EEZ

30. lipnja 1992.

1. siječnja 1993. (1)

93/68/EEZ

30. lipnja 1994.

1. siječnja 1995. (2)


(1)  U skladu s člankom 15. stavkom 3. Direktive 90/384/EEZ države članice će u razdoblju od 10 godina od datuma primjene zakona i drugih propisa usvojenih od država članica radi prenošenja te Direktive u nacionalno pravo dopustiti stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu vaga koje su u skladu s pravilima na snazi prije 1. siječnja 1993.

(2)  U skladu s člankom 14. stavkom 2. Direktive 93/68/EEZ: „Do 1. siječnja 1997. države članice će dopustiti stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu proizvoda koji su u skladu s mjerama označavanja koje su bile na snazi prije 1. siječnja 1995.


PRILOG VI.

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 2009/23/EZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2., uvodni dio

Članak 1. stavak 2., uvodni dio

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka i.

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka ii.

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka iii.

Članak 1. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka iv.

Članak 1. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka v.

Članak 1. stavak 2. točka (e)

Članak 1. stavak 2. točka (a) podtočka vi.

Članak 1. stavak 2. točka (f)

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 2. točka (g)

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavci od 3. do 19.

Članak 3.

Članak 3. stavci 1. i 2.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 9. stavak 1., uvodni dio

Članak 13. stavak 1., uvodni dio

Članak 9. stavak 1. točka (a)

Članak 13. stavak 1. točka (a)

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 13. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 2.

Članak 13. stavak 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 17. stavci od 1. do 5.

Članak 17. stavak 6.

Članak 13. prva rečenica

Članak 6. stavak 5. četvrti podstavak

Članak 13. druga rečenica

Članak 18.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 24.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 36.

Članak 37.

Članak 38.

Članak 39.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 42.

Članak 14.

Članak 3. stavak 3.

Članak 15.

Članak 43.

Članak 44. stavak 1.

Članak 16.

Članak 45. stavak 2.

Članak 17.

Članak 45.

Članak 18.

Članak 46. prvi stavak

Članak 46. drugi stavak

Članak 19.

Članak 47.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II. točka 1.

Prilog II. točka 1.

Prilog II. točka 2.

Prilog II. točka 2.

Prilog II. točka 3.

Prilog II. točka 3.

Prilog II. točka 4.

Prilog II. točka 5.

Prilog II. točka 4.

Prilog II. točka 6.

Prilog II. točka 5.

Prilog II. točka 7.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.

Prilog V.

Prilog VIII.

Prilog VI.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament smatra da se odbori mogu smatrati „odborima za komitologiju” u smislu Priloga I. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije samo kada i u mjeri u kojoj se na sjednicama odbora raspravlja o provedbenim aktima u smislu Uredbe 182/2011. Sjednice odbora stoga pripadaju području primjene točke 15. Okvirnog sporazuma kada i u mjeri u kojoj se raspravlja o drugim pitanjima.