16.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 359/161


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 12. prosinca 2014.

o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9415)

(Vjerodostojan je samo tekst na talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/909/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Etinioza (Aethina tumida) je parazit pčela. Endemska je vrsta u subsaharskoj Africi i ima sposobnost brzog razmnožavanja u prisutnosti legla pčela i meda u saću. Odrasli primjerci mogu letjeti do nekoliko kilometara kako bi napali druga takva mjesta. Etinioza je bolest koja podliježe obvezi prijavljivanja u Uniji u skladu s Direktivom Vijeća 92/65/EEZ (3).

(2)

Italija je 11. rujna 2014. obavijestila Komisiju o pojavi etinioze u nukleusnoj koloniji koju je formirao odjel jednog sveučilišta u regiji Kalabriji.

(3)

Italija je odmah uspostavila mjere za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja etinioze te za istraživanje opsega pojave tog parazita u područjima oko mjesta njegove pojave u Kalabriji. Točnije, uspostavila je zaraženo područje u krugu od 20 km i ugroženo područje u krugu od 100 km od mjesta pojave. Područja u krugu od 100 km obuhvaćaju i pokrajine Messinu i Cataniju na Siciliji.

(4)

Nakon otkrivanja pojave etinioze u drugim pčelinjacima blizu mjesta prve pojave, Italija je proširila mjere, uključujući uspostavljanje zaraženog područja i zabranu premještanja pčela medarica i bumbara (Bombus spp.) na čitavom području Kalabrije.

(5)

Od datuma prve pojave etinioze u Kalabriji, potvrđeno je još 35 pojava u pčelinjacima smještenima u neposrednoj blizini u zaraženom području u krugu od 20 km. Kontrolama provedenima u drugim dijelovima Kalabrije do sada nije utvrđena pojava parazita.

(6)

Italija je 7. studenoga 2014. prijavila novu pojavu etinioze u sicilijanskoj pokrajini Siracusi koja se nalazi izvan područja koja su prethodno bila pod ograničenjem. Pojava je otkrivena u pčelinjaku koji je premješten iz zaraženog područja u Kalabriji krajem kolovoza 2014. prije primjene mjera ograničavanja.

(7)

U svim pozitivnim slučajevima zaraženi pčelinjaci su uništeni. Međutim, širenje etinioze iz pogođenog područja u Italiji moglo bi biti ozbiljan rizik za pčele medarice i bumbare u Uniji.

(8)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine unutar Unije, izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje i kako bi se spriječilo širenje etinioze u druge dijelove Unije, potrebno je na razini Unije utvrditi popis područja u Italiji koja bi trebala podlijegati određenim ograničenjima premještanja za proizvode u pogledu pojave etinioze.

(9)

Osim toga, ta područja treba uzeti u obzir kao referentna područja i u slučaju izdavanja certifikata za trgovinu unutar EU-a s obzirom na to da je u zdravstvenom certifikatu za trgovinu pčelama i bumbarima iz dijela 2. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ navedeno da moraju potjecati s područja u krugu od najmanje 100 km koje nije ni pod kakvim ograničenjima zbog sumnje na etiniozu ili potvrđene pojave etinioze te na njemu nije bilo zaraze.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom trebalo bi preispitati u svjetlu razvoja epidemiološke situacije etinioze u Italiji u roku od osam mjeseci od datuma donošenja ove Odluke.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju zaštitne mjere koje Italija treba poduzeti nakon potvrđenih pojava etinioze (Aethina tumida) kod pčela medarica (Apis mellifera) u područjima navedenima u Prilogu.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„košnica” znači:

i.

sklonište sagrađeno za pčele medarice:

ii.

spremnik ili kolonija bumbara (Bombus spp.);

(b)

„pčelinjak” znači skupina košnica te prostorije ili prostori unutar zemljopisnog područja na kojem se nalazi ili se nalazila ta skupina košnica;

(c)

„neprerađeni nusproizvodi pčelarstva” znači med, pčelinji vosak, matična mliječ, propolis ili pelud koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi kako je utvrđeno u točki 10. Priloga I. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 (4) i koji nisu podvrgnuti nikakvom postupku obrade kako je navedeno u retku 10. stupcu 4. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. toj Uredbi;

(d)

„oprema za pčelarstvo” znači košnice i njezini dijelovi te pribor koji se koristi u pčelarstvu.

Članak 3.

1.   Italija mora osigurati provedbu sljedećih zaštitnih mjera u područjima navedenima u Prilogu:

(a)

zabrana otpremanja pošiljaka sljedećih proizvoda iz područja navedenih u Prilogu u druga područja Unije:

i.

pčela medarica;

ii.

bumbara;

iii.

neprerađenih nusproizvoda pčelarstva;

iv.

opreme za pčelarstvo;

v.

meda u saću namijenjenog prehrani ljudi;

(b)

provedba neposrednih pregleda i epidemioloških istraga, uključujući:

i.

utvrđivanje i praćenje premještanja proizvoda iz članka 3. stavka 1. točke (a) u pčelinjake i objekte za vrcanje meda te iz pčelinjaka i objekata za vrcanje meda koji su smješteni u području u krugu od 20 km oko košnica u kojima je potvrđena pojava etinioze;

ii.

obavješćivanje Komisije o rezultatima takvih neposrednih pregleda i epidemioloških istraga.

2.   Italija mora provesti dodatne preglede i epidemiološke istrage, uključujući praćenje prethodnih premještanja proizvoda iz članka 3. stavka 1. točke (a) s područja navedenih u Prilogu i na njih.

3.   Italija može na temelju rezultata pregleda i epidemioloških istraga predviđenih u stavku 1. točki (b) i stavku 2. prema potrebi provesti dodatne primjerene zaštitne mjere.

4.   Italija mora obavijestiti Komisiju i države članice o provedbi zaštitnih mjera predviđenih u stavcima 1., 2. i 3.

Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje do 31. svibnja 2015.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).


PRILOG

Država članica

Područja koja podliježu zaštitnim mjerama

Italija

Regija Kalabrija: cijelo područje

Regija Sicilija: cijelo područje