1.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 345/6


ODLUKA KOMISIJE

оd 1. prosinca 2014.

o obavijesti Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o njezinoj želji da sudjeluje u aktima Unije u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima donesenima prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona koje nisu dio schengenske pravne stečevine

(2014/858/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Protokol br. 36 o prijelaznim odredbama, a posebno njegov članak 10. stavak 5. u vezi s člankom 4. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i člankom 331. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Člankom 10. stavkom 4. Protokola br. 36 Ujedinjenoj Kraljevini dopušteno je da, najkasnije šest mjeseci prije isteka petogodišnjeg prijelaznog razdoblja iz članka 10. stavka 3. Protokola br. 36, obavijesti Vijeće da, za akte Unije u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima koji su doneseni prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, ne prihvaća ovlasti Komisije i Suda navedene u članku 10. stavku 1. Protokola br. 36.

(2)

Ujedinjena Kraljevina je dopisom upućenim predsjedniku Vijeća 24. srpnja 2013. iskoristila navedenu mogućnost obavijestivši ga da ne prihvaća navedene ovlasti Komisije i Suda, čime su se mjerodavni akti iz područja policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima 1. prosinca 2014. prestali primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

(3)

Člankom 10. stavkom 5. Protokola br. 36 Ujedinjenoj Kraljevini dopušteno je da dostavi obavijest o svojoj želji da sudjeluje u aktima koji su se na nju prestali primjenjivati.

(4)

Ujedinjena Kraljevina je dopisom upućenim predsjedniku Vijeća koji stupa na snagu 1. prosinca 2014. iskoristila tu mogućnost obavijestivši o svojoj želji da sudjeluje u nekim od navedenih akata.

(5)

Za predmetne akte koji nisu dio schengenske pravne stečevine članak 10. stavak 5. Protokola br. 36 upućuje na Protokol br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, čiji članak 4. upućuje na postupke navedene u članku 331. stavku 1. UFEU-a. Potonjom odredbom Komisiji je omogućeno da potvrdi sudjelovanje države članice koja želi sudjelovati i prema potrebi označi da su uvjeti sudjelovanja ispunjeni.

(6)

U skladu sa zadnjom rečenicom članka 10. stavka 5. Protokola br. 36 institucije Unije i Ujedinjena Kraljevina nastoje ponovno uspostaviti najširu moguću mjeru za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u pravnoj stečevini Unije u području slobode, sigurnosti i pravde, a da pritom ozbiljnije ne utječu na praktičnu provedivost njezinih različitih dijelova te poštujući pritom njezinu dosljednost.

(7)

Uvjeti iz zadnje rečenice članka 10. stavka 5. Protokola br. 36 ispunjeni su za akte o kojima je Ujedinjena Kraljevina dostavila obavijest i koji su navedeni u Prilogu ovoj Odluci.

(8)

Sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u aktima nabrojenima u Prilogu ovoj Odluci trebalo bi stoga potvrditi,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u aktima navedenima u Prilogu ovoj Odluci potvrđeno je od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Ona stupa na snagu 1. prosinca 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


PRILOG

1.

Zajednička akcija 97/827/PUP od 5. prosinca 1997. kojom se uspostavlja mehanizam za ocjenjivanje primjene i provedbe, na nacionalnoj razini, međunarodnih obveza u borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 344, 15.12.1997., str. 7.)

2.

Akt Vijeća od 18. prosinca 1997. o sastavljanju na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji Konvencije o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (SL C 24, 23.1.1998., str. 1.)

3.

Zajednička Akcija 98/700/PUP od 3. prosinca 1998. o osnivanju Europskog sustava slikovnog arhiviranja (FADO) koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (SL L 333, 9.12.1998., str. 4.)

4.

Odluka Vijeća 2000/375/PUP od 29. svibnja 2000. o suzbijanju dječje pornografije na internetu (SL L 138, 9.6.2000., str. 1.)

5.

Odluka Vijeća 2000/641/PUP od 17. listopada 2000. o osnivanju tajništva za zajednička nadzorna tijela vezana za zaštitu podataka osnovanih Konvencijom o osnivanju Europskog policijskoga ureda (Konvencija o Europolu), Konvencijom o korištenju informacijske tehnologije za carinske potrebe i Konvencijom o provedbi Schengenskog sporazuma o postupnom ukidanju provjera na zajedničkim granicama (Schengenskom konvencijom) (SL L 271, 24.10.2000., str. 1.)

6.

Odluka Vijeća 2000/642/PUP od 17. listopada 2000. o uređenju suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica država članica vezano uz razmjenu informacija (SL L 271, 24.10.2000., str. 4.)

7.

Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6.3.2002., str. 1.)

8.

Odluka Vijeća 2002/348/PUP od 25. travnja 2002. o sigurnosti u vezi s nogometnim utakmicama s međunarodnim elementom (SL L 121, 8.5.2002., str. 1.)

9.

Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima (SL L 162, 20.6.2002., str. 1.)

10.

Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18.7.2002., str. 1.)

11.

Odluka Vijeća 2003/659/PUP od 18. lipnja 2003. o izmjeni Odluke 2002/187/PUP kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 245, 29.9.2003., str. 44.)

12.

Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne (SL L 76, 22.3.2005., str. 16.)

13.

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.)

14.

Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama članicama Europske unije (SL L 386, 29.12.2006., str. 89.)

15.

Odluka Vijeća 2007/412/PUP od 12. lipnja 2007. o izmjeni Odluke 2002/348/PUP o sigurnosti na nogometnim utakmicama s međunarodnim elementom (SL L 155, 15.6.2007., str. 76.)

16.

Odluka Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji među uredima za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom (SL L 332, 18.12.2007., str. 103.)

17.

Okvirna odluka Vijeća 2008/675/PUP od 24. srpnja 2008. o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku (SL L 220, 15.8.2008., str. 32.)

18.

Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj Uniji (SL L 327, 5.12.2008., str. 27.)

19.

Odluka Vijeća 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži (SL L 348, 24.12.2008., str. 130.)

20.

Odluka Vijeća 2009/426/PUP od 16. prosinca 2008. o jačanju Eurojusta i izmjeni Odluke 2002/187/PUP o osnivanju Eurojusta s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 138, 4.6.2009., str. 14.)

21.

Okvirna odluka Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjeni okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja procesnih prava osoba i promicanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih na saslušanju u odsustvu dotičnih osoba (SL L 81, 27.3.2009., str. 24.)

22.

Okvirna odluka Vijeća 2009/315/PUP od 26. veljače 2009. o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica (SL L 93, 7.4.2009., str. 23.)

23.

Odluka Vijeća 2009/316/PUP od 6. travnja 2009. o uspostavi Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) na temelju članka 11. Okvirne odluke 2009/315/PUP (SL L 93, 7.4.2009., str. 33.)

24.

Odluka Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europola) (SL L 121, 15.5.2009., str. 37.)

25.

Okvirna odluka Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru (SL L 294, 11.11.2009., str. 20.)

26.

Odluka Vijeća 2009/917/PUP od 30. studenoga 2009. o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (SL L 323, 10.12.2009., str. 20.)

27.

Odluka Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija (SL L 325, 11.12.2009., str. 6.)

28.

Odluka Vijeća 2009/936/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila za analitičke radne datoteke Europola (SL L 325, 11.12.2009., str. 14.)

29.

Odluka Vijeća 2009/968/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju pravila o tajnosti informacija Europola (SL L 332, 17.12.2009., str. 17.)