30.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/48


ODLUKA VIJEĆA

od 25. rujna 2014.

o imenovanju člana Odbora regija iz Ujedinjene Kraljevine

(2014/683/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog vlade Ujedinjene Kraljevine,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. prosinca 2009. i 18. siječnja 2010. donijelo odluke 2009/1014/EU (1) i 2010/29/EU (2) o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2010. do 25. siječnja 2015. Odlukom Vijeća 2014/C 74/01 (3), 11. ožujka 2014. Andrew LEWER imenovan je članom do 25. siječnja 2015.

(2)

Mjesto člana postalo je slobodno istekom mandata g. Andrewa LEWERA.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Gđa Ann STRIBLEY, Councillor, imenuje se članom Odbora regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

F. GUIDI


(1)  SL L 348, 29.12.2009., str. 22.

(2)  SL L 12, 19.1.2010., str. 11.

(3)  Odluka Vijeća od 11. ožujka 2014. o imenovanju četiriju članova Odbora regija iz Ujedinjene Kraljevine (SL C 74, 13.3.2014., str. 1.).