25.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 219/56


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 23. srpnja 2014.

o mjerama za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 5082)

(2014/497/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. četvrtu rečenicu,

budući da:

(1)

Komisija je donijela Provedbenu odluku 2014/87/EU (2) o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) (u daljnjem tekstu „navedeni organizam”).

(2)

Od donošenja navedene Odluke talijanska tijela provela su istraživanja na zaraženim područjima i područjima koja ih okružuju u pogledu prisutnosti i karakteristika navedenog organizma. Na temelju istraživanja došlo se do preliminarnih rezultata koji su dovoljni za donošenje detaljnijih mjera.

(3)

Istraživanjima talijanskih vlasti kao i dostupnim znanstvenim i tehničkim dokazima potvrdilo se da su biljke Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. i Vinca L.biljke domaćini navedenog organizma. Uzimajući u obzir dostupne dokaze vjerojatno je da i biljke Malva L., Portulaca L., Quercus L.i Sorghum L. mogu biti biljke domaćini tog organizma. Stoga bi se mjere trebale primjenjivati na biljke za sadnju, osim sjemena, Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.i Sorghum L. (u daljnjem tekstu „navedene biljke”).

(4)

Primjereno je utvrditi uvjete za unošenje u Uniju navedenih biljaka iz trećih država za koje je poznato da je u njima prisutan navedeni organizam. Trebalo bi donijeti posebne zahtjeve za registraciju, nadzor i stanje mjestâ proizvodnje kao i za inspekcijske preglede, uzorkovanje, ispitivanje i prijevoz navedenih biljaka kojima bi se osiguralo da biljke koje su unesene u Uniju nisu zaražene navedenim organizmom.

(5)

Vjerojatnost zaraze navedenim organizmom veća je u navedenih biljaka koje su barem dio svojeg životnog ciklusa rasle na demarkiranom području ili su premještene preko takva područja nego u drugih biljaka. Stoga bi njihovo premještanje trebalo podlijegati posebnim zahtjevima. Ti zahtjevi trebali bi biti slični zahtjevima za navedene biljke koje se unose iz trećih država za koje je poznato da je u njima prisutan navedeni organizam.

(6)

Države članice trebale bi provoditi godišnje preglede radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma na svojim državnim područjima kako bi se spriječilo njegovo unošenje i širenje.

(7)

Kako bi se osiguralo da se što je prije moguće djeluje protiv potencijalne prisutnosti navedenog organizma, svatko tko je upoznat s prisutnošću tog organizma trebao bi o tome obavijestiti države članice. Osim toga, kako bi se osiguralo odgovarajuće djelovanje dionika, države članice trebale bi dotične specijalizirane subjekte obavijestiti o potencijalnoj prisutnosti navedenog organizma na svojim državnim područjima i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(8)

Države članice trebale bi radi iskorjenjivanja navedenog organizma i sprečavanja njegova širenja uspostaviti demarkirana područja i poduzeti potrebne mjere. Ta demarkirana područja trebala bi se sastojati od zaražene i tampon-zone. Širina tampon-zone trebala bi se izračunati s obzirom na rizik od širenja navedenog organizma na druga područja.

(9)

Ako uspostava demarkiranog područja nije neophodna za uklanjanje navedenog organizma, dotična država članica trebala bi imati mogućnost da demarkirano područje ne uspostavlja odmah. U tom slučaju trebala bi ukloniti navedeni organizam na biljkama na kojima je prvi put utvrđena njegova prisutnost i provesti pregled kako bi se utvrdilo jesu li zaražene i druge biljke.

(10)

Trebalo bi utvrditi posebne mjere kako bi se osiguralo iskorjenjivanje navedenog organizma na mjestima na kojima se utvrdila njegova prisutnost.

(11)

Radi jasnoće, Provedbenu odluku 2014/87/EU trebalo bi staviti izvan snage.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„navedene biljke” znači sve biljke za sadnju, osim sjemena, Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.i Sorghum L.;

(b)

„navedeni organizam” znači Xylella fastidiosa (Well i Raju).

Članak 2.

Unošenje u Uniju navedenih biljaka podrijetlom iz trećih država za koje je poznato da je u njima prisutan navedeni organizam

Navedene biljke podrijetlom iz trećih država za koje je poznato da je u njima prisutan navedeni organizam unose se u Uniju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

poštuju se posebni zahtjevi za unošenje, kako je utvrđeno u odjeljku 1. Priloga I.;

(b)

nakon unošenja u Uniju pregledalo ih je nadležno službeno tijelo u skladu s odjeljkom 2. Priloga I. radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma;

(c)

pri pregledu nisu utvrđeni prisutnost ni simptomi navedenog organizma u skladu s odjeljkom 2. Priloga I.

Članak 3.

Premještanje navedenih biljaka unutar Unije

Navedene biljke koje su barem dio svojeg životnog ciklusa rasle na demarkiranom području uspostavljenom u skladu s člankom 7. ili koje su premještene preko takva područja premještaju se na nezaražena područja i unutar njih samo ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Prilogu II.

Članak 4.

Pregledi navedenog organizma

1.   Države članice provode godišnje preglede radi utvrđivanja prisutnosti navedenog organizma na svojem državnom području na navedenim biljkama i drugim mogućim biljkama domaćinima.

Te preglede provodi nadležno službeno tijelo ili se oni provode pod njegovim službenim nadzorom. Pregledi uključuju vizualne preglede i, u slučaju sumnje na zarazu navedenim organizmom, prikupljanje uzoraka i ispitivanje. Navedeni pregledi temelje se na priznatim znanstvenim i tehničkim načelima te se provode u odgovarajuće vrijeme s obzirom na moguće otkrivanje navedenog organizma.

Pri pregledima se uzimaju u obzir dostupni znanstveni i tehnički dokazi, biologija navedenog organizma i njegovi vektori, prisutnost i biologijia navedenih biljaka ili biljaka koje bi mogle biti biljke domaćini navedenog organizma te sve druge primjerene informacije o prisutnosti navedenog organizma.

2.   Države članice o rezultatima tih pregleda obavješćuju Komisiju i druge države članice do 31. prosinca svake godine.

Članak 5.

Informacije o navedenom organizmu

1.   Svatko tko primijeti prisutnost navedenog organizma ili s razlogom sumnja na njegovu prisutnost odmah o tome obavješćuje nadležno službeno tijelo.

Nadležno službeno tijelo odmah bilježi te informacije.

2.   Kada je to primjereno, nadležno službeno tijelo zahtijeva od osobe iz stavka 1. da mu dostavi sve ostale informacije kojima raspolaže o prisutnosti navedenog organizma.

Članak 6.

Potvrđivanje prisutnosti

1.   Ako je nadležno službeno tijelo obaviješteno o prisutnosti ili sumnji na prisutnost navedenog organizma na temelju pregledâ iz članka 4. stavka 1. ili u skladu s člankom 5., ono poduzima sve potrebne mjere za potvrđivanje te prisutnosti.

2.   Ako je prisutnost navedenog organizma potvrđena na području na kojem prije nije bila zabilježena, dotična država članica u roku od pet radnih dana od datuma potvrđivanja obavješćuje Komisiju i ostale države članice o toj prisutnosti.

Isto vrijedi i u slučaju službenog potvrđivanja prisutnosti navedenog organizma na biljnim vrstama koje prethodno nisu bile poznate kao biljke domaćini. Te obavijesti dostavljaju se u pisanom obliku.

3.   Države članice osiguravaju da specijalizirani subjekti čije navedene biljke mogu biti zaražene navedenim organizmom budu odmah obaviješteni o prisutnosti navedenog organizma na državnom području te države članice te da budu upoznati s povezanim rizicima i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Članak 7.

Demarkirana područja

1.   Ako se rezultatima pretraga iz članka 4. stavka 1. dokaže prisutnost navedenog organizma ili ako se prisutnost potvrdi u skladu s člankom 6. stavkom 1., dotična država članica bez odgađanja razgraničuje područje, u daljnjem tekstu „demarkirano područje”.

2.   Demarkirano područje sastoji se od zone u kojoj je potvrđena prisutnost navedenog organizma, u daljnjem tekstu „zaražena zona”. Ta se zona određuje u skladu s odjeljkom 1. Priloga III. Demarkirano područje sastoji se i od zone koja okružuje zaraženu zonu, u daljnjem tekstu „tampon-zona”. Ta se zona određuje u skladu s odjeljkom 1. Priloga III.

3.   Države članice poduzimaju mjere na demarkiranim područjima, kako je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga III.

4.   Odstupajući od stavka 1., država članica može odlučiti da neće odmah uspostaviti demarkirano područje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

postoji dokaz da je navedeni organizam nedavno unesen na područje s biljkama na kojima je otkriven;

(b)

postoji naznaka da su te biljke bile zaražene prije njihova unošenja na dotično područje;

(c)

u blizini tih biljaka nisu otkriveni relevantni vektori, što dokazuje da nije došlo do daljnjeg širenja navedenog organizma.

U tom slučaju država članica provodi pregled kako bi utvrdila jesu li i ostale biljke zaražene, osim onih na kojima je prisutnost navedenog organizma prvotno bila utvrđena. Na temelju tog pregleda država članica odlučuje je li potrebno uspostaviti demarkirano područje. Dotična država članica obavješćuje Komisiju i druge države članice o zaključcima tih pregleda kao i opravdanju zašto nije uspostavila demarkirano područje.

5.   Države članice određuju rokove za provedbu mjera iz stavka 3. i, prema potrebi, za provođenje pregleda iz stavka 4.

Članak 8.

Izvješćivanje o mjerama

1.   Države članice u roku od 30 dana od obavijesti iz članka 6. stavka 2. prvog podstavka izvješćuju Komisiju i druge države članice o mjerama koje su poduzele ili koje namjeravaju poduzeti u skladu s člankom 7. stavkom 3. kao i o rokovima iz članka 7. stavka 5.

Izvješće sadržava i sljedeće elemente:

(a)

podatke o lokaciji demarkiranog područja i opis njegovih obilježja koja bi mogla biti relevantna za iskorjenjivanje i sprečavanje širenja navedenog organizma;

(b)

zemljovid na kojem je prikazano razgraničenje demarkiranog područja;

(c)

podatke o prisutnosti navedenog organizma i njegovim vektorima;

(d)

mjere za usklađivanje sa zahtjevima u pogledu premještanja navedenih biljaka unutar Unije, kako je utvrđeno člankom 3.

Navedeno izvješće sadržava opis dokaza i kriterija na kojima se temelje mjere.

2.   Države članice do 31. prosinca svake godine dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama izvješće, uključujući ažurirane podatke iz stavka 1.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Provedbena odluka 2014/87/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 10.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/87/EU оd 13. veljače 2014. o mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije organizma Xylella fastidiosa (Well i Raju) (SL L 45, 15.2.2014., str. 29.).


PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA UNOŠENJE NAVEDENIH BILJAKA IZ ČLANKA 2.

ODJELJAK 1.

Izjave koje moraju biti sadržane u certifikatu iz članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive 2000/29/EZ

1.

Navedene biljke podrijetlom iz trećih država za koje je poznato da je u njima prisutan navedeni organizam unose se u Uniju samo ako imaju fitosanitarni certifikat iz članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive 2000/29/EZ, koji je u skladu s uvjetima utvrđenima u točki 2. ili točki 3.

2.

Fitosanitarni certifikat u rubrici „Dodatna izjava” sadržava izjavu da su biljke tijekom cijeloga svojeg životnog ciklusa rasle na registriranom mjestu proizvodnje koje nadzire nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla i koje se nalazi na nezaraženom području koje je navedena organizacija uspostavila u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere.

Naziv nezaraženog područja navodi se u rubrici „Mjesto podrijetla”.

3.

Fitosanitarni certifikat u rubrici „Dodatna izjava” sadržava sljedeće izjave:

(a)

navedene biljke tijekom cijeloga svojeg životnog ciklusa rasle su na mjestu proizvodnje koje ispunjuje sljedeće uvjete:

i.

u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama za fitosanitarne mjere na njemu nije utvrđena prisutnost navedenog organizma i njegovih vektora;

ii.

registrirano je i nadzire ga nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla;

iii.

fizički je zaštićeno od unošenja navedenog organizma s pomoću njegovih vektora;

iv.

podliježe odgovarajućim fitosanitarnim postupcima za sprečavanje prisutnosti vektora navedenog organizma;

v.

godišnje se na njemu u odgovarajuće vrijeme provode barem dva službena inspekcijska pregleda. Tijekom prethodnih inspekcijskih pregleda nisu otkriveni simptomi zaraze navedenim organizmom ili njegovi vektori; ako su uočeni sumnjivi simptomi, poduzeto je ispitivanje te je potvrđena odsutnost navedenog organizma;

(b)

fitosanitarni postupci protiv vektora navedenog organizma primjenjuju se u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje;

(c)

na serijama navedenih biljaka na temelju uzorkovanja provedeno je godišnje ispitivanje pri kojem je isključena asimptomatska prisutnost navedenog organizma;

(d)

navedene biljke prevažale su se izvan sezone letenja bilo kojih poznatih vektora navedenog organizma ili u zatvorenim spremnicima ili pakiranju, isključujući tako mogućnost zaraze navedenim organizmom ili njegovim vektorima;

(e)

neposredno prije izvoza na serijama navedenih biljaka provedeni su službeni vizualni inspekcijski pregledi, uzorkovanje i ispitivanje, pri čemu se upotrebljavao sustav uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti navedenog organizma na tim biljkama manja od 1 %, i koji su osobito bili usmjereni na biljke koje su pokazivale sumnjive simptome prisutnosti tog organizma.

4.

Točke 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na navedene biljke koje su rasle unutar i izvan nezaraženog područja.

ODJELJAK 2.

Inspekcijski pregled

Navedene biljke pozorno pregledava nadležno službeno tijelo na točki ulaska ili mjestu odredišta u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ (1). Inspekcijski pregled provodi se u obliku vizualnih pregleda, a u slučaju sumnje na prisutnost navedenog organizma i u obliku uzorkovanja i ispitivanja svake serije navedenih biljaka. Uzorci su takve veličine da je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti navedenog organizma na tim biljkama manja od 1 %.


(1)  Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede (SL L 313, 12.10.2004., str. 16.).


PRILOG II.

UVJETI ZA PREMJEŠTANJE NAVEDENIH BILJAKA UNUTAR UNIJE IZ ČLANKA 3.

1.

Navedene biljke koje su barem dio svojeg životnog ciklusa rasle na demarkiranom području premještaju se na nezaražena područja i unutar njih samo ako je uz njih priložena biljna putovnica, pripremljena i izdana u skladu s Direktivom Komisije 92/105/EEZ (1).

2.

Navedene biljke koje su barem dio svojeg životnog ciklusa rasle na demarkiranom području premještaju se na nezaražena područja i unutar njih samo ako tijekom cijelog razdoblja unutar demarkiranog područja uz zahtjeve iz točke 1. ispunjuju sljedeće zahtjeve:

(a)

mjesto proizvodnje na kojem su rasle unutar demarkiranog područja ispunjuje sljedeće uvjete:

i.

na njemu nije utvrđena prisutnost navedenog organizma;

ii.

registrirano je u skladu s Direktivom Komisije 92/90/EEZ (2);

iii.

fizički je zaštićeno od unošenja navedenog organizma s pomoću njegovih vektora;

iv.

podliježe odgovarajućim fitosanitarnim postupcima za sprečavanje prisutnosti vektora navedenog organizma;

v.

godišnje se na njemu u odgovarajuće vrijeme provode barem dva službena inspekcijska pregleda. Tijekom prethodnih inspekcijskih pregleda nisu otkriveni simptomi zaraze navedenim organizmom ili njegovi vektori; ako su uočeni sumnjivi simptomi, poduzeto je ispitivanje te je potvrđena odsutnost navedenog organizma;

(b)

na reprezentativnim uzorcima svih vrsta navedenih biljaka iz svih mjesta proizvodnje provedeno je godišnje ispitivanje pri kojem je isključena asimptomatska prisutnost navedenog organizma;

(c)

fitosanitarni postupci protiv vektora navedenog organizma primjenjuju se u neposrednoj blizini mjesta proizvodnje.

3.

Navedene biljke koje se premještaju preko ili unutar demarkiranog područja prevažaju se izvan sezone letenja bilo kojih poznatih vektora navedenog organizma ili u zatvorenim spremnicima ili pakiranju, isključujući tako mogućnost zaraze navedenim organizmom ili njegovim vektorima.


(1)  Direktiva Komisije 92/105/EEZ od 3. prosinca 1992. o utvrđivanju stupanja standardizacije biljnih putovnica koje se koriste pri premještanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta unutar Zajednice i o utvrđivanju detaljnih postupaka u vezi s izdavanjem takvih biljnih putovnica te uvjeti i detaljni postupci njihove zamjene (SL L 4, 8.1.1993., str. 22.).

(2)  Direktiva Komisije 92/90/EEZ od 3. studenoga 1992. o utvrđivanju obveza proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta i o pojedinostima njihove registracije (SL L 344, 26.11.1992., str. 38.).


PRILOG III.

USPOSTAVA DEMARKIRANIH PODRUČJA I MJERA, KAKO JE PREDVIĐENO ČLANKOM 7.

ODJELJAK 1.

Uspostava demarkiranih područja

1.

Zaraženo područje obuhvaća sve biljke za koje je utvrđeno da su zaražene navedenim organizmom, sve biljke sa simptomima koji upućuju na moguću zarazu navedenim organizmom i sve druge biljke koje bi mogle biti zaražene tim organizmom zbog neposredne blizine zaraženih biljaka ili zajedničkog izvora proizvodnje, ako je poznat, zaraženih biljaka ili biljaka uzgojenih iz njih.

2.

Tampon-zona široka je najmanje 2 000 m.

Širina tampon-zone može se smanjiti na najmanje 1 000 m ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

zaražene biljke odstranjene su zajedno sa svim biljkama sa simptomima koji upućuju na moguću zarazu navedenim organizmom te sa svim biljkama za koje je utvrđeno da bi mogle biti zaražene. Odstranjivanje se provodi tako da se ukloni sav materijal odstranjene biljke;

(b)

provedena je provjera razgraničenja koja uključuje ispitivanje pri čemu se upotrebljavao sustav uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti navedenog organizma na biljkama unutar 2 000 m od granice zaražene zone manja od 0,1 %.

3.

Točno razgraničenje zonâ temelji se na odgovarajućim znanstvenim načelima, biologiji navedenog organizma i njegovim vektorima, stupnju zaraze, prisutnosti vektora te raspodjeli mogućih biljaka domaćina na dotičnom području.

4.

Ako je prisutnost navedenog organizma potvrđena izvan zaražene zone, razgraničenje zaražene zone i tampon-zone preispitano je i na odgovarajući način izmijenjeno.

5.

Ako se na demarkiranom području na temelju pregledâ iz članka 4. stavka 1. i praćenja iz točke (h) odjeljka 2. ovog Priloga tijekom pet godina ne utvrdi prisutnost navedenog organizma, navedeno razgraničenje može se ukinuti.

ODJELJAK 2.

Mjere koje je potrebno poduzeti na demarkiranim područjima

Na demarkiranom području dotična država članica poduzima sljedeće mjere za iskorjenjivanje navedenog organizma:

(a)

odstranjuje što je prije moguće sve biljke zaražene navedenim organizmom kao i sve biljke sa simptomima koji upućuju na moguću zarazu tim organizmom te sve biljke za koje je utvrđeno da bi mogle biti zaražene. Odstranjivanje se provodi na način da se ukloni sav materijal odstranjene biljke i poduzmu sve potrebne mjere opreza kako bi se spriječilo širenje navedenog organizma tijekom i poslije odstranjivanja;

(b)

provodi uzorkovanje i ispitivanje navedenih biljaka, biljaka koje su istog roda kao zaražene biljke te svih ostalih biljaka sa simptomima zaraze navedenim organizmom u promjeru od 200 m oko zaraženih biljaka, pri čemu upotrebljava sustav uzorkovanja kojim je s 99-postotnom pouzdanošću moguće potvrditi da je razina prisutnosti navedenog organizma na tim biljkama manja od 0,1 %;

(c)

in situ ili na obližnjem mjestu predviđenom u tu svrhu unutar demarkiranog područja uništava cijele biljke, dijelove biljaka ili drveta koji mogu pridonijeti širenju navedenog organizma. Uništenje obavlja na primjeren način kako bi se spriječilo širenje navedenog organizma;

(d)

in situ ili na obližnjem mjestu uništava sav biljni materijal koji je ostao nakon obrezivanja navedenih biljaka ili biljaka koje su istog roda kao zaražene biljke. Uništenje obavlja na primjeren način kako bi se spriječilo širenje navedenog organizma s pomoću njegova vektora;

(e)

na navedenim biljkama i biljkama koje mogu biti domaćini vektorima navedenog organizma provodi odgovarajuće fitosanitarne postupke radi sprečavanja širenja navedenog organizma s pomoću tih vektora;

(f)

istražuje izvor zaraze i utvrđuje navedene biljke povezane sa slučajem dotične zaraze, koje su eventualno bile premještene prije uspostave demarkiranog područja. Odgovarajuća tijela na području odredišta tih biljaka obavješćuju se o svim važnim pojedinostima tih premještanja kako bi se omogućio pregled biljaka i primjena odgovarajućih mjera, kada je to potrebno;

(g)

zabranjuje sadnju navedenih biljaka i biljaka koje su istog roda kao zaražene biljke na mjestima koja nisu zaštićena od vektora;

(h)

inspekcijskim pregledima koji se provode najmanje jednom godišnje u odgovarajuće vrijeme intenzivno prati prisutnost navedenog organizma, pri čemu se posebno usredotočuje na tampon-zonu i navedene biljke te biljke koje su istog roda kao zaražene biljke, i provodi ispitivanja, posebno na simptomatskim biljkama. Broj uzoraka navodi se u izvješću iz članka 8.;

(i)

provodi aktivnosti za podizanje javne svijesti o opasnosti navedenog organizma i donesenim mjerama za sprečavanje njegova unošenja u Uniju i širenja unutar nje, uključujući uvjete u pogledu premještanja navedenih biljaka iz demarkiranog područja uspostavljenog na temelju članka 7.;

(j)

prema potrebi poduzima posebne mjere za uklanjanje svih posebnosti ili teškoća za koje se može razumno očekivati da će sprečavati, ometati ili odgađati iskorjenjivanje, posebno onih koje se odnose na dostupnost i odgovarajuće iskorjenjivanje svih zaraženih biljaka ili za koje se sumnja da su zaražene, bez obzira na njihovu lokaciju, javno ili privatno vlasništvo i odgovornu osobu ili subjekt;

(k)

poduzima sve druge mjere kojima se može pridonijeti iskorjenjivanju navedenog organizma, vodeći računa o normi ISPM br. 9 (1) i primjenjujući integrirani pristup u skladu s načelima utvrđenima u normi ISPM br. 14 (2).


(1)  Smjernice za programe iskorjenjivanja štetnih organizama – Referentna norma ISPM br. 9 Tajništva Međunarodne konvencije o zaštiti bilja, Rim. Objavljeno 15. prosinca 2011.

(2)  Uporaba cjelovitih mjera u sustavnom pristupu u pogledu upravljanja rizikom od štetnih organizama – Referentna norma ISPM br. 14 Tajništva Međunarodne konvencije o zaštiti bilja, Rim. Objavljeno 8. siječnja 2014.