24.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 218/6


ODLUKA VIJEĆA 2014/491/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/189/ZVSP (1) o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO).

(2)

Odlukom 2013/189/ZVSP osiguran je financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom prvih 12 mjeseci nakon sklapanja sporazuma o financiranju, od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014.

(3)

Upravni odbor osnovan Odlukom 2013/189/ZVSP se 25. ožujka 2014. usuglasio da bi razdoblje obuhvaćeno sporazumom o financiranju trebalo biti usklađeno s razdobljem godišnjeg financijskog izvještaja, koje teče od 1. siječnja do 31. prosinca, a kako bi od 2016. bio potreban samo jedan financijski izvještaj.

(4)

Stoga bi trebalo utvrditi novi financijski referentni iznos za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015.

(5)

Odluku 2013/189/ZVSP stoga bi trebalo u skladu s time izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 16. stavak 2. Odluke 2013/189/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom prvih 12 mjeseci nakon sklapanja sporazuma o financiranju iz stavka 3. iznosi 535 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom razdoblja od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015. iznosi 756 000 EUR.

O financijskim referentnim iznosima namijenjenima pokrivanju rashoda EASO-a u sljedećim razdobljima odlučuje Vijeće.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2013/189/ZVSP od 22. travnja 2013.o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO) i o stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2008/550/ZVSP (SL L 112, 24.4.2013., str. 22.).