19.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 214/28


ODLUKA VIJEĆA 2014/475/ZVSP

od 18. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP (1).

(2)

S obzirom na ozbiljnost stanja u Ukrajini, uvjete za zamrzavanje sredstva i gospodarskih resursa trebalo bi proširiti na pravne osobe, subjekte ili tijela koji materijalno ili financijski podupiru djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

(3)

Za provedbu navedenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije.

(4)

Odluku 2014/145/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 2. stavak 1. Odluke Vijeća 2014/145/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski resursi koji pripadaju ili su u vlasništvu, u posjedu ili pod nadzorom:

fizičkih osoba odgovornih za aktivno podupiranje ili provođenje djelovanja ili politika kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost ili sigurnost u Ukrajini ili koje ometaju rad međunarodnih organizacija u Ukrajini te fizičkih ili pravnih osoba koje su s njima povezane;

pravnih osoba, subjekata ili tijela koji materijalno ili financijski podupiru djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine; ili

pravnih osoba, subjekata ili tijela na Krimu ili u Sevastopolju na kojima je vlasništvo preneseno protivno ukrajinskom pravu ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su imali koristi od takvog prijenosa,

koji su uvršteni na popis u Prilogu.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Odluka Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 16.).