13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/45


ODLUKA KOMISIJE

оd 5. lipnja 2014.

o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3677)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/350/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom cijelog njihova životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se utvrđivanje posebnih kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a po skupinama proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2009/567/EZ (2) utvrđeni su ekološki kriteriji i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za tekstilne proizvode, koji važe do 30. lipnja 2014.

(4)

Kako bi se što bolje odrazilo sadašnje stanje stvari na tržištu za ovu skupinu proizvoda te uzele u obzir inovacije koje su se dogodile u međuvremenu, smatra se prikladnim preinačiti područje primjene za skupinu proizvoda i utvrditi revidirani skup ekoloških kriterija.

(5)

Cilj je ovih kriterija osobito utvrđivanje proizvoda koji imaju manji utjecaj na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa, s time da se u proizvode unose određena poboljšanja tako da: potječu iz održivijih oblika poljoprivrede i šumarstva, proizvode se s pomoću učinkovitije primjene resursa i energije, proizvode se primjenom čišćih postupaka uz manja onečišćenja, proizvode se na način da sadržavaju manje opasne tvari, osmišljavaju se i određuju na način da budu visoko kvalitetni i trajni. Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a tekstilnim proizvodima utvrđuju se za prethodno navedene aspekte te bi trebalo promicati proizvode čija je učinkovitost u odnosu na te aspekte poboljšana. Stoga je prikladno utvrditi kriterije za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „tekstili”.

(6)

Revidirani kriteriji i povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere trebali bi važiti četiri godine od dana donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda.

(7)

Odluku 2009/567/EZ treba stoga zamijeniti ovom Odlukom.

(8)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za tekstilne proizvode na temelju kriterija utvrđenih Odlukom 2009/567/EZ omogućuje se prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda tako da budu u skladu s revidiranim kriterijima i zahtjevima.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Skupina proizvoda „tekstilni proizvodi” obuhvaća:

(a)

odjeću i dodatke od tekstila: odjeća i dodaci koji se sastoje od najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana u tkanom, netkanom ili pletenom obliku;

(b)

tekstile za unutarnju uporabu: tekstilni proizvodi za unutarnju uporabu koji se sastoje od najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana u tkanom, netkanom ili pletenom obliku;

(c)

vlakna, pređu, tkaninu i pletene proizvode: namijenjeni su uporabi u odjeći i dodacima od tekstila i u tekstilima za unutarnju uporabu, uključujući tkanine za presvlačenje namještaja i inlet madraca prije primjene podloge i obrada povezanih s konačnim proizvodom;

(d)

elemente koji ne sadržavaju vlakna: patentni zatvarači, dugmad i drugi dodaci koji su ušiveni u proizvod; membrane, presvlake i laminate;

(e)

proizvode za čišćenje: tkane ili netkane tkanine koje su namijenjene mokrom ili suhom čišćenju površina te sušenju kuhinjskog posuđa.

2.   Skupina proizvoda „tekstilni proizvodi” ne obuhvaća sljedeće proizvode:

(a)

proizvode namijenjene odlaganju nakon jednokratne uporabe;

(b)

podne obloge obuhvaćene Odlukom Komisije 2009/967/EZ (3);

(c)

tkanine koje su dio struktura namijenjenih vanjskoj uporabi.

3.   Iz skupine proizvoda izuzeti su odjevni predmeti, tkanine i vlakna koji sadržavaju sljedeće:

(a)

električne uređaje ili uređaje koji su sastavni dio električnog strujnog kruga;

(b)

uređaje ili impregnirane tvari namijenjene otkrivanju promjena uvjeta u okolišu ili reakciji na njih.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„tekstilna vlakna” znači prirodna vlakna, sintetička vlakna i umjetna celulozna vlakna;

(b)

„prirodna vlakna” znači pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna, lan i ostala likova vlakna, vuna i ostala keratinska vlakna;

(c)

„sintetička vlakna” znači akril, elastan, poliamid, poliester i polipropilen;

(d)

„umjetna celulozna vlakna” znači liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza.

Članak 3.

Pri izračunu postotnog udjela tekstilnih vlakana u pogledu „odjeće i dodataka od tekstila” i „tekstila za unutarnju uporabu” ne treba uzimati u obzir punila, podstave, umetke, membrane i presvlake od vlakana obuhvaćene područjem primjene ove Odluke.

Članak 4.

Materijali za punjenje koji nisu napravljeni od tekstilnih vlakana u skladu su s ograničenjima navedenima u kriteriju 10. iz Priloga koji se odnose na pomoćna sredstva, tenzide, biocide i formaldehid.

Članak 5.

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a na temelju Uredbe (EZ) br. 66/2010 za proizvod koji pripada skupini proizvoda „tekstilni proizvodi” definiranoj člankom 1. ove Odluke i s time povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere utvrđeni su u Prilogu.

Članak 6.

Kriteriji i povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere utvrđeni u Prilogu vrijede četiri godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 7.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „tekstilni proizvodi” dodjeljuje se kodni broj „016”.

Članak 8.

Odluku 2009/567/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 9.

1.   Zahtjevi za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „tekstilni proizvodi” koji su dostavljeni unutar dva mjeseca od dana donošenja ove Odluke mogu se temeljiti na kriterijima utvrđenima Odlukom 2009/567/EZ ili na kriterijima utvrđenima ovom Odlukom. Zahtjeve se ocjenjuje u skladu s kriterijima na kojima se temelje.

2.   Dozvole za znak za okoliš dodijeljene u skladu s kriterijima utvrđenima Odlukom 2009/567/EZ mogu se koristiti dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 10.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/567/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tekstilne proizvode (SL L 197, 29.7.2009., str. 70.).

(3)  Odluka Komisije 2009/967/EZ od 30. studenog 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tekstilne podne obloge (SL L 332, 17.12.2009., str. 1.).


PRILOG

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode te potkategorije prema kojima su podijeljeni u skupine:

Tekstilna vlakna

1.

Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna

2.

Lan i ostala likova vlakna

3.

Vuna i ostala keratinska vlakna

4.

Akril

5.

Elastan

6.

Poliamid

7.

Poliester

8.

Polipropilen

9.

Umjetna celulozna vlakna (liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza)

Komponente i dodaci

10.

Punila

11.

Presvlake, laminati i membrane

12.

Dodaci

Kemikalije i postupci

13.

Popis ograničenih tvari (Restricted Substance List – RSL)

14.

Zamjena opasnih tvari pri bojenju, tisku i završnoj obradi

15.

Energetska učinkovitost pranja, sušenja i njegovanja

16.

Postupanje s emisijama u zrak i vodu

Prikladnost za uporabu

17.

Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

18.

Otpornost boje na pranje

19.

Otpornost boje na znojenje (kiselo, lužnato)

20.

Otpornost boje na mokro trljanje

21.

Otpornost boje na suho trljanje

22.

Otpornost boje na svjetlost

23.

Otpornost proizvoda za čišćenje na pranje

24.

Otpornost tkanina na piling i abraziju

25.

Trajnost svojstava

Korporativna društvena odgovornost (KDO)

26.

Osnovna načela i prava na poslu

27.

Ograničenja u pogledu pjeskarenja traper platna

Dodatne informacije

28.

Podaci na znaku za okoliš EU-a

Dodatak 1. sadržava i popis ograničenih tvari (RSL) iz kriterija 13. U njemu se navode ograničenja koja se primjenjuju na opasne tvari koje se mogu koristiti u proizvodnji tekstilnih proizvoda i biti sadržane u konačnom proizvodu.

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a odražavaju najbolju okolišnu učinkovitost proizvoda na tržištu proizvoda od tekstila. S obzirom na to da su uporaba kemijskih proizvoda i ispuštanje onečišćujućih tvari dio proizvodnog postupka, proizvodom koji nosi znak za okoliš EU-a potrošačima se jamči da je uporaba tih tvari ograničena koliko god je tehnički moguće a da se ne dovodi u pitanje prikladnost za uporabu.

Kriterijima se, kad god je moguće, isključuju ili ograničavaju na najmanju mjeru koncentracije (neophodne za omogućivanje određenih djelovanja i svojstava) tvari koje su identificirane kao opasne ili potencijalno opasne po zdravlje ljudi i okoliš, a koje bi se mogle koristiti u proizvodnji tekstila. Isključivo u slučajevima kada se za tvar očekuje da ispuni očekivanja potrošača u pogledu učinkovitosti ili da ispuni obvezne zahtjeve u pogledu proizvoda (na primjer vatrootpornost) te u slučajevima kada na tržištu nisu dostupne primjenjive i ispitane alternative, odobravaju se odstupanja za tu tvar koja će se uporabiti u proizvodima kojima je dodijeljen znak za okoliš.

Odstupanja se ocjenjuju na osnovi načela predostrožnosti te znanstvenih i tehničkih dokaza, posebno ako su sigurniji proizvodi dostupni na tržištu.

Zahtijeva se provođenje ispitivanja proizvoda na prisutnost ograničenih opasnih tvari kako bi se potrošačima osigurala visoka razina sigurnosti. Nameću se i strogi uvjeti u pogledu postupaka proizvodnje tekstila radi kontroliranja onečišćenja vode i zraka te smanjenja izlaganja radnika rizicima. Provjera sukladnosti s kriterijima formulira se tako da se potrošačima osigura visoka razina sigurnosti, odražava praktična mogućnost za podnositelje zahtjeva da dobiju informacije iz lanca opskrbe te se podnositeljima zahtjeva isključuje mogućnost za oportunizam.

Procjena i provjera Kako bi se dokazala sukladnost s kriterijima, podnositelj zahtjeva mora dostaviti sljedeće informacije o proizvodu (proizvodima) i njihovu lancu opskrbe:

U svakom su kriteriju sadržani detaljni zahtjevi u pogledu provjere kojima se od podnositelja zahtjeva traži da sakupi izjave, dokumentaciju, analize, izvješća o ispitivanju i druge dokaze povezane s proizvodima i njihovim opskrbnim lancem.

Valjanost odobrenja temelji se na provjeri koja se provodi nakon podnošenja zahtjeva te, ako je navedeno u kriteriju 13., na ispitivanju proizvoda čije se izvješće dostavlja nadležnim tijelima radi provjere. O svakoj se promjeni dobavljača ili promjeni u proizvodnom pogonu u vezi s odobrenim proizvodima obavješćuju nadležna tijela te im se dostavljaju popratne informacije kako bi provjerili trajnu sukladnost s uvjetima odobrenja.

Nadležna tijela priznaju u prvom redu ispitivanja laboratorija akreditiranih prema normi ISO 17025 i provjere koje obavljaju tijela akreditirana prema normi EN 45011 ili nekoj drugoj jednakovrijednoj međunarodnoj normi.

Funkcionalna jedinica u odnosu na koju se mjere ulazni i izlazni podaci jest 1 kg tekstilnog proizvoda pri normalnim uvjetima (65 % RH ± 4 % i 20 oC ± 2 oC; ovi su normativni uvjeti utvrđeni normom ISO 139 Tekstil — standardna atmosfera za kondicioniranje i ispitivanje).

Ako podnositelj zahtjeva koristi certifikacijski sustav kako bi osigurao neovisnu provjeru, odabrani sustav i povezani sustavi za akreditaciju provjeravatelja ispunjavaju opće zahtjeve normi EN 45011 i ISO 17065. Nadležna tijela mogu prema potrebi zahtijevati popratnu dokumentaciju i provoditi neovisne provjere te obići postrojenje.

Nadležnim se tijelima preporučuje da pri ocjenjivanju zahtjeva i praćenju sukladnosti s kriterijima uzimaju u obzir primjenu priznatih sustava za upravljanje okolišem, kao što su EMAS, ISO 14001 i ISO 50001 (napomena: primjena takvih sustava upravljanja nije obvezna).

KRITERIJI ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Podnositelji zahtjeva dokazuju sukladnost s kriterijima koji su relevantni u odnosu na sastav materijala, kemijske formulacije, proizvodne pogone i prikladnost za uporabu u pogledu proizvoda za koje žele da nose znak za okoliš EU-a.

1.   KRITERIJI ZA TEKSTILNA VLAKNA

U ovom su odjeljku utvrđeni zasebni kriteriji za sljedeće vrste vlakana:

(a)

prirodna vlakna: pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna, lan i ostala likova vlakna, vuna i ostala keratinska vlakna;

(b)

sintetička vlakna: akril, elastan, poliamid, poliester i polipropilen;

(c)

umjetna celulozna vlakna: liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza.

Kriteriji za pojedinu vrstu vlakna ne moraju biti zadovoljeni ako to vlakno teži manje od 5 % od ukupne težine proizvoda ili ako vlakna sačinjavaju umetke ili podstavu. Uz iznimku poliamida i poliestera, ovi kriteriji ne moraju biti zadovoljeni:

(a)

u pogledu cjelokupnog proizvoda ako sadržava vlakna čiji reciklirani udio iznosi najmanje 70 % masenog udjela svih vlakana u proizvodu,

(b)

u pogledu pojedinačnih vlakana koja čine dio proizvoda sa znakom za okoliš, a koja sadržavaju najmanje 70 % recikliranog masenog udjela.

U ovom se kontekstu vlakna s recikliranim udjelom definiraju kao vlakna koja potječu iz otpada prije uporabe proizvoda (uključujući iz otpada nastalih u proizvodnji polimera i vlakana, iz ostataka proizvodnje tekstila i odjeće) ili iz otpada nakon uporabe proizvoda (tekstilnih i svih vrsta vlakana i tekstilnih proizvoda te netekstilnog otpada uključujući PET boce i ribarske mreže).

Izuzevši PET (Poli-etilen-tereftalat – PET) boce koje se koriste za proizvodnju poliestera, reciklirani udio ispunjava zahtjeve kriterija 13. koji se odnosi na RSL. Njime se obuhvaća nasumično godišnje analitičko ispitivanje na prisutnost određenih skupina tvari.

Procjena i provjera u pogledu recikliranog udjela : Reciklirani udio sljediv je do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom postupka certificiranja nadzornog lanca koji provodi neovisna treća strana ili uvidom u dokumentaciju koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači. Ako se tako zahtijeva u kriteriju 13., proizvođači vlakana i dobavljači sirovina dostavljaju izjave i rezultate laboratorijskog ispitivanja.

Kriterij 1. Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna (uključujući kapok)

Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna (dalje u tekstu pamuk) sadržavaju minimalni udio bilo organskog pamuka (vidjeti kriterij 1.(a)) bilo pamuka u čijem je uzgoju primijenjen integrirani pristup tretiranju štetočina (Integrated Pest Management – IPM, odnosno IPM pamuk) (vidjeti kriterij 1.(b)). Osim toga:

Sav konvencionalno proizveden pamuk i IPM pamuk u skladu su s ograničenjima u pogledu uporabe pesticida iz kriterija 1.c.

U odnosu na proizvodne norme 1.(a) organski, sav konvencionalni pamuk i IPM pamuk potječu od vrsta koje nisu genetski modificirane;

U skladu s kriterijem 1.d. sav organski i IPM pamuk potpuno su sljedivi;

Odjeća za dojenčad starosti do 3 godine sadržava najmanje 95 % organskog pamuka;

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju određenim graničnim vrijednostima udjela organskog i IPM pamuka dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš EU-a kojim se priopćuje postotak tog udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

1.(a)   Standard ekološke proizvodnje

Osim u odnosu na proizvode navedene u nastavku, najmanje 10 % pamuka uzgaja se u skladu sa zahtjevima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007 (1), američkim Nacionalnom programom ekološke proizvodnje (National Organic Programme – NOP) ili jednakovrijednim pravnim obvezama koje su utvrdili trgovinski partneri EU-a. Organski pamuk može sadržavati ekološki uzgojen pamuk i prijelazni organski pamuk.

Pamuk u sljedećim proizvodima sastoji se od najmanje 95 % organskog pamuka: majice kratkih rukava, ženske majice bez rukava, muške košulje za neformalnu uporabu, traperice, pidžame i spavaćice, donje rublje i čarape.

Procjena i provjera : Neovisno tijelo za kontrolu trebalo bi provesti certifikaciju udjela organskog pamuka kojom se potvrđuje da je on proizveden u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodnje i provjere utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007, američkim Nacionalnim programom organske proizvodnje (National Organic Programme – NOP) ili onima koje su utvrdili drugi trgovinski partneri. Provjera se obavlja jednom godišnje, za svaku zemlju podrijetla.

Vrste pamuka koje nisu genetski modificirane provjeravaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

1.(b)   Proizvodnja pamuka u skladu s načelima IPM-a

Najmanje 20 % pamuka uzgaja se u skladu s načelima IPM-a kako ih je definirala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agricultural Organisation – FAO) u okviru programa IPM-a ili sustava integrirane kontrole usjeva (Integrated Crop Management – ICM) koji integrira načela IPM-a te je u skladu s ograničenjima u pogledu uporabe pesticida iz kriterija 1.(c).

U sljedećim proizvodima najmanji postotak pamuka koji se uzgaja u skladu s načelima IPM-a kako su prethodno definirani je 60 %: majice kratkih rukava, ženske majice bez rukava, muške košulje za neformalnu uporabu, traperice, pidžame i spavaćice, donje rublje i čarape.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o tome da su pamuk uzgojili poljoprivrednici koji su sudjelovali u službenim programima osposobljavanja koje provodi FAO UN-a ili državnim programima IPM-a i ICM-a i/ili da su prošli službeni pregled u okviru certificiranih sustava IPM-a koji obavlja treća strana. Provjera se obavlja jednom godišnje za svaku zemlju podrijetla ili na temelju certificiranja svih bala IPM pamuka koje su kupljene radi proizvodnje.

Sukladnost s uvjetom ograničenja uporabe pesticida ne zahtijeva se kod sustava kojima se zabranjuje uporaba tvari navedenih u kriteriju 1.(c) te ako se provodi ispitivanje ili su dostavljene izjave poljoprivrednika i/ili skupina poljoprivrednika proizvođača o nekorištenju, koje je provjerilo tijelo za kontrolu tijekom obilazaka pogona, a koje je dobilo akreditaciju nacionalnih vlada ili priznatih sustava certificiranja za ekološku odnosno IPM proizvodnju.

Vrste IPM pamuka koje nisu genetski modificirane korištene u kombinaciji s organskim pamukom provjeravaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Sustavi IPM-a kojima se isključuje genetski modificirani pamuk prihvaćaju se kao dokaz sukladnosti u pogledu udjela IPM-a.

1.(c)   Ograničenja uporabe pesticida koja se primjenjuju na konvencionalni i IPM pamuk

Sav pamuk korišten u tekstilnim proizvodima koji nose znak za okoliš, osim organskog pamuka i pamuka iz programa IPM-a koji su izuzeti u točki 1(b), uzgaja se bez uporabe bilo koje od sljedećih tvari:

alaklor, aldikarb, aldrin, kamfeklor (toksafen), kaptafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb i njegove soli, endosulfan, endrin, glifosulfat, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorcikloheksan (svi izomeri), metamidofos, metil-o-dematon, metilparation, monokrotofos, neonikotinoid (klotianindin, imidakloprid, tiametoksan), paration, fosfamidon, pentaklorfenol, tiofaneks, triafaneks, triazofos

Pamuk ne sadržava više od 0,5 ppm ukupne količine prethodno navedenih tvari.

Procjena i provjera : Pamuk se ispituje na prisutnost navedenih tvari. Izvješće o ispitivanju temelji se na sljedećim ispitnim metodama, prema potrebi:

US EPA 8081 B (organoklorovi pesticidi, korištenjem ultrazvučne ili Soxhletove ekstrakcije i nepolarnih otapala (izo-oktan ili heksan)),

US EPA 8151 A (klorirani herbicidi, korištenjem metanola),

US EPA 8141 B (organofosforni spojevi),

US EPA 8270 D (poluhlapivi organski spojevi).

Ispitivanje se provodi na uzorcima sirovog pamuka iz svake zemlje podrijetla te prije nego prođe mokru obradu. Za svaku se zemlju podrijetla ispitivanje provodi na sljedećoj osnovi:

i.

ako se koristi samo jedna pošiljka pamuka godišnje, uzorak se uzima iz nasumično odabrane bale,

ii.

ako se koriste dvije ili više pošiljaka pamuka godišnje, kombinirani uzorci uzimaju se iz 5 % bala.

Ne treba ispitivati pamuk ako je on certificiran u okviru sustava IPM-a kojim se zabranjuje uporaba navedenih tvari.

1.(d)   Zahtjevi u pogledu sljedivosti koji se primjenjuju na organski i IPM pamuk

Sav pamuk koji se uzgaja u skladu s normama u organskoj i IPM proizvodnji te se koristi za proizvodnju tekstilnih proizvoda sa znakom za okoliš slijedi se od točke provjere proizvodne norme najmanje do točke proizvodnje neobrađene tkanine.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost sa zahtjevom u pogledu najmanjeg udjela pamuka bilo za godišnji obujam kupljenog pamuka bilo za mješavinu pamuka koja je korištena za proizvodnju konačnog (konačnih) proizvoda te za svaku proizvodnu liniju:

i.

na godišnjoj osnovi: Dostavljaju se evidencije o transakcijama i/ili računi kojima se dokazuje količina pamuka kupljenog od poljoprivrednika ili skupina proizvođača na godišnjoj osnovi i/ili ukupna težina certificiranih bala sve do proizvodnje neobrađene tkanine.

ii.

na osnovi konačnog proizvoda: Dokumentacija se dostavlja iz faze predenja i/ili faze proizvodnje tkanina. U dokumentaciji koja se dostavlja tijelu za kontrolu ili izdavatelju certifikata navode se različiti oblici pamuka.

Kriterij 2. Lan i ostala likova vlakna (uključujući konoplju, jutu i ramiju)

2.(a)   Lan i ostala likova vlakna namaču se u okolišnim uvjetima i bez utroška toplinske energije.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu poljoprivrednika i/ili tvornica za preradu lana koje dostavljaju vlakno o načinu namakanja.

2.(b)   Ako se primjenjuje namakanje, otpadna se voda iz bazena za namakanje obrađuje tako da se KPK (kemijska potrošnja kisika) ili UOU (ukupni organski ugljik) smanje za najmanje 75 % za vlakna konoplje i za najmanje 95 % za lanena i ostala likova vlakna.

Procjena i provjera : Ako se primjenjuje namakanje, podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 6060 (KPK).

Kriterij 3. Vuna i ostala keratinska vlakna (uključujući vunu ovce i janjeta te dlaku deve, alpake i koze)

3.(a)   U pogledu koncentracija ektoparaziticida u sirovoj vuni prije čišćenja ne premašuju se ukupni zbrojevi iz tablice 2.

Ovi se zahtjevi ne primjenjuju ako je moguće podastrijeti i dokumentarni dokaz kojim se utvrđuje identitet poljoprivrednika koji proizvode najmanje 75 % predmetnih vunenih i keratinskih vlakana te provesti neovisnu provjeru na temelju obilazaka pogona kojima se utvrđuje da prethodno navedene tvari nisu korištene na predmetnim poljima ili dane predmetnim životinjama.

Tablica 2.

Ukupni zbroj ograničenja u pogledu koncentracija ektoparaziticida u vuni

Skupine ektoparaziticida

Ukupni zbroj graničnih vrijednosti

γ-heksaklorocikloheksan (lindan), α-heksaklorocikloheksan, β-heksaklorocikloheksan, δ-heksaklorocikloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p, p'-DDT, p, p'-DDD.

0,5 ppm

Cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, cihalotrin, flumetrin.

0,5 ppm

Diazinon, propetamfos, klorfenvinifos, diklorfenthion, klorpirifos, fenklorfos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, diciklanil

2 ppm

Odobrava se odstupanje od zahtjeva u pogledu ispitivanja vune postrojenjima za čišćenje vune koja rade na principu zatvorene petlje, bez ispuštanja otpadnih voda te koja prethodno spomenute ektoparaziticide, eventualno prisutne u ostacima od čišćenja i mulju, razgrađuju spaljivanjem, no ona moraju biti u skladu s najmanje dvije mjere iz 3.(c).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja prethodno navedenu dokumentaciju ili prikuplja izvješća o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: IWTO Nacrt ispitne metode 59. Ispitivanje se provodi na prodajnim pošiljkama sirove vune za svaku zemlju podrijetla (ako ih je više) te prije nego prođe mokru obradu. Najmanje jedan kompozitni uzorak iz više pošiljaka za svaku zemlju podrijetla ispituje se po pošiljci namijenjenoj preradi. Kompozitni se uzorak treba sastojati od:

i.

vlakana vune iz najmanje 10 nasumično odabranih pošiljaka poljoprivrednika u prodajnoj pošiljci, ili

ii.

jednog kompozitnog uzorka po poljoprivredniku koji dostavlja pošiljke ako postoji manje od 10 prodajnih pošiljki u pošiljci namijenjenoj preradi.

Kao alternativa mogu se dostaviti potvrde o ispitivanju rezidua za sve prodajne pošiljke u pošiljci namijenjenoj preradi.

Ako se primjenjuje odstupanje, tada podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz kojim se potvrđuje konfiguracija postrojenja za čišćenje te izvješća o laboratorijskim ispitivanjima kojima se dokazuje razgradnja ektoparaziticida eventualno prisutnih u ostacima od čišćenja i mulju.

3.(b)   Postupcima čišćenja vune smanjuje se udio KPK u otpadnim vodama tako što se povećava uklanjanje nečistoće i oporaba masti, nakon čega slijedi pročišćavanje u skladu s vrijednošću iz tablice 3. u postrojenju ili izvan njega. Sljedeće se granične vrijednosti KPK-a primjenjuju na grubo i fino čišćenje masne vune. Fina se vuna definira kao merino vuna, čiji je promjer vlakana ≤ 23,5 mikrona.

Tablica 3.

Vrijednosti KPK-a u otpadnim vodama od čišćenja vune koje se konačno ispuštaju

Vrsta vune

Konačno ispuštanje u okoliš (g KPK/kg masne vune)

Gruba vuna

25 g/kg

Fina vuna

45 g/kg

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja relevantne podatke i izvješća o ispitivanju koja se odnose na ovaj kriterij primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 6060. Podacima se dokazuje sukladnost u pogledu postrojenja za čišćenje vune, a ako se otpadna voda pročišćava izvan postrojenja, u pogledu subjekta koji obavlja pročišćavanje otpadnih voda. Sukladnost s ovim kriterijem temelji se na mjesečnim prosjecima za šest mjeseci koji prethode zahtjevu.

3.(c)   Postrojenja za čišćenje vune provode najmanje jednu od sljedećih mjera da ostvare povrat vrijednosti iz oksidirane masti, vlakna, vunskog znoja ili mulja iz postupaka u postrojenjima za čišćenje vune, koja se koriste za proizvodnju proizvoda od vune sa znakom za okoliš:

i.

oporaba radi prodaje u obliku kemijske sirovine,

ii.

proizvodnja komposta ili tekućeg gnojiva,

iii.

izrada proizvoda poput građevnih materijala,

iv.

obrada i oporaba energije anaerobnom razgradnjom ili spaljivanjem.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće i bilješke o prijenosu otpada kojima se potvrđuje vrsta i količina oporabljenog otpada te primijenjeni način oporabe.

Kriterij 4. Akril

4.(a)   Emisije akrilonitrila u zrak (tijekom polimerizacije i sve do otopine spremne za predenje), izražene kao godišnji prosjek, moraju biti manje od 1,0 g po kilogramu proizvedenog vlakna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s ovim kriterijem te izjavu o sukladnosti proizvođača vlakana.

4.(b)   Emisije u zrak N,N-dimetilacetimida (127-19-5) na radnom mjestu tijekom polimerizacije i predenja ne premašuju indikativne granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu (GVI) od 10,0 ppm.

Procjena i provjera : Vrijednosti emisija treba mjeriti u procesnim fazama u kojima se tvari koriste, izražene kao osmosatna prosječna vrijednost (srednja vrijednost smjenske izloženosti). Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima i podatke o praćenju proizvođača vlakana kojima se dokazuje sukladnost s ovim kriterijem.

Kriterij 5. Elastan

5.(a)   Organsko-kositreni spojevi ne koriste se za proizvodnju vlakana.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju proizvođača vlakana.

5.(b)   Emisije u zrak sljedećih tvari na radnom mjestu tijekom polimerizacije i predenja ne premašuju sljedeće indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti (GVI):

i.

difenilmetan-4,4'-diizocijanat (101-68-8) 0,005 ppm

ii.

toluen-2,4-diizocijanat (584-84-9) 0,005 ppm

iii.

N,N-dimetilacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Procjena i provjera : Vrijednosti emisija treba mjeriti u procesnim fazama u kojima se tvari koriste, izražene kao osmosatna prosječna vrijednost (srednja vrijednost smjenske izloženosti). Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima i podatke o praćenju proizvođača vlakana kojima se dokazuje sukladnost s ovim kriterijem.

Kriterij 6. Poliamid (ili najlon)

Proizvodi od poliamida u skladu su s najmanje jednom proizvodnom normom iz podkriterija 6.(a) i 6.(b).

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju minimalnim graničnim vrijednostima za reciklirani udio dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš kojim se priopćuje postotak udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

6.(a)   Proizvodna norma 1.: Minimalni reciklirani udio.

Vlakna se proizvode primjenom minimalnog udjela najlona od 20 % koji je recikliran iz otpada prije uporabe proizvoda i otpada nakon uporabe proizvoda.

Procjena i provjera : Reciklirani je udio sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom neovisnog sustava certificiranja lanca nadzora ili dokumentacijom koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

6.(b)   Proizvodna norma 2.: Emisije N2O nastale tijekom proizvodnje monomera.

Emisije N2O u zrak tijekom proizvodnje monomera najlona, izražene kao godišnji prosjek, ne premašuju 9 g N2O po kilogramu kaprolaktama (za najlon 6) ili adipinske kiseline (za najlon 6,6).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju ili izvješća o ispitivanju kojima na temelju podataka o praćenju dokazuje sukladnost te izjavu o sukladnosti proizvođača vlakana i njihovih dobavljača sirovina.

Kriterij 7. Poliester

Tekstilni proizvodi koji su prvenstveno namijenjeni prodaji potrošačima u skladu su s podkriterijima (a) i (b). Tekstilni proizvodi koji su prvenstveno namijenjeni prodaji kupcima u gospodarskom i javnom sektoru u skladu su s podkriterijem (a) i podkriterijem (b) ili (c).

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju minimalnim graničnim vrijednostima za reciklirani udio dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš kojim se priopćuje postotak tog udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

7.(a)   Razina antimona u poliesterskim vlaknima ne premašuje 260 ppm. U pogledu ovog zahtjeva odobrava se odstupanje za vlakna poliestera koja su proizvedena od recikliranih PET boca.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju ili izvješće o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: neposredno određivanje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom ili masenom spektrometrijom induktivno vezane plazme (Inductively Coupled Plasma – ICP). Pokus se izvodi na kompozitnom uzorku sirovih vlakana prije mokre obrade. Dostavlja se izjava u pogledu vlakana proizvedenih od recikliranih PET boca.

7.(b)   Vlakna se proizvode korištenjem minimalnog udjela PET-a koji je recikliran iz otpada prije uporabe proizvoda i otpada nakon uporabe proizvoda. Sortirana vlakna sadržavaju minimalni udio od 50 %, a filament vlakna minimalni udio od 20 %. Na mikrovlakna se ne primjenjuje ovaj zahtjev te su ona umjesto toga u skladu s točkom (c).

Procjena i provjera : Reciklirani je udio sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom neovisnog sustava certificiranja lanca nadzora ili dokumentacijom koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

7.(c)   Emisije HOS-a (hlapivih organskih spojeva) tijekom proizvodnje vlakana poliestera uključujući točkaste izvore i fugitivne emisije, izražene kao godišnji prosjek, ne premašuju 1,2 g po kilogramu za otpatke PET-a i 10,3 g po kilogramu za filament vlakna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke o praćenju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s EN 12619 ili normama s jednakovrijednom ispitnom metodom. Mjesečni se prosjeci ukupnih emisija organskih spojeva u pogonima koji proizvode proizvode sa znakom za okoliš dostavljaju za najmanje šest mjeseci koji prethode zahtjevu.

Kriterij 8. Polipropilen

Pigmenti na bazi olova ne koriste se.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju.

Kriterij 9. Umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna i liocelna vlakna)

Podkriteriji koji se odnose na proizvodnju celuloze

9.(a)   Najmanje 25 % celuloznih vlakana proizvodi se od drva koje je uzgajano u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama kako ih je definirala organizacija UN-a „FAO”. Preostala količina celuloznih vlakna je iz celuloze koja potječe iz zakonski reguliranih šumskih rasadnika i plantaža.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva od proizvođača vlakana dobiva valjane certifikate o lancu nadzora koji je certificirala neovisna strana, a kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgajana u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama i/ili potječu od zakonski reguliranih izvora. U okviru neovisnog sustava certificiranja prihvaćaju se FSC, PEFC ili jednakovrijedni sustavi.

Proizvođač vlakna dokazuje da su poštovani postupci detaljnog pregleda kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3) kako bi se osiguralo da je drvo dobiveno na legalni način. Kao dokaz o zakonski reguliranom izvoru prihvaćaju se dozvole koje su izdane na temelju sustava važećeg zakona EU-a o šumama, gospodarenja šumama i trgovine šumskim proizvodima (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) ili Konvencije UN-a o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) i/ili certifikati sustava certificiranja treće strane.

9.(b)   Celuloza proizvedena od pamučnog lintersa najmanje ispunjava zahtjeve kriterija 1.(a) ili kriterija 1.(b) koji se odnose na pamuk.

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

9.(c)   Celuloza koja se koristi za proizvodnju vlakana bijeli se bez uporabe elementarnog klora. Tako dobivena ukupna količina klora i organski vezanog klora u gotovim vlaknima (OX) ne premašuje 150 ppm, a u otpadnim vodama nastalim nakon proizvodnje celuloze (AOX) ne premašuje 0,170 kg po ADt celuloze.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće o ispitivanju kojim dokazuje sukladnost sa zahtjevom u pogledu OX-a ili AOX-a primjenom prikladne ispitne metode: OX: ISO 11480 (kontrolirano izgaranje i mikrokulometrija).

AOX: ISO 9562

9.(d)   Najmanje 50 % celuloze koja se koristi za proizvodnju vlakana nabavlja se od tvornica topljive celuloze koje ostvare povrat vrijednosti iz potrošnih procesnih tekućina bilo:

i.

proizvodnjom električne energije i pare u pogonu

ii.

bilo proizvodnjom kemijskih nusproizvoda.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja popis dobavljača celuloze koji dobavljaju sirovine za proizvodnju vlakana te udio celuloze koju dobavljaju. Dostavljaju se dokumentacija i dokaz kojima se potvrđuje da predmetni postotak dobavljača ima u odgovarajućim proizvodnim pogonima ugrađenu odgovarajuću opremu za proizvodnju energije i/ili oporabu nusproizvoda te uvedene proizvodne sustave.

Podkriteriji koji se odnose na proizvodnju vlakana

9.(e)   Kod viskoznih i modalnih vlakana, udio sumpora u emisijama sumpornih spojeva u zrak pri postupcima proizvodnje vlakana, izražen kao godišnji prosjek, ne smije premašiti sljedeće vrijednosti u pogledu učinkovitosti iz tablice 4.

Tablica 4.

Vrijednosti emisija sumpora za viskozna i modalna vlakna

Vrsta vlakna

Vrijednost u pogledu učinkovitosti (g S/kg)

Sortirano vlakno

30 g/kg

Filament vlakno

 

serijsko pranje

integrirano pranje

40 g/kg

170 g/kg

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s ovim kriterijem te izjavu o sukladnosti.

2.   KRITERIJI KOJI SE ODNOSE NA KOMPONENTE I DODATKE

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na komponente i dodatke koji čine dio konačnog proizvoda.

Kriterij 10. Punila

10.(a)   Materijali za punjenje koji se sastoje od tekstilnih vlakana u skladu su s kriterijima za tekstilna vlakna (1 – 9), prema potrebi.

10.(b)   Materijali za punjenje u skladu su sa zahtjevima u pogledu RSL-a za biocide i formaldehid koji se koriste za tekstil (vidjeti Dodatak 1.).

10.(c)   Deterdženti i druge kemikalije koje se koriste za pranje punila (paperje, perje, prirodna ili umjetna vlakna), u skladu su sa zahtjevima u pogledu RSL-a za pomoćne kemikalije i deterdžente, omekšivače tkanina i kompleksirajuća sredstva (vidjeti Dodatak 1.).

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

Kriterij 11. Presvlake, laminati i membrane

11.(a)   Komponente izrađene od poliuretana u skladu su s kriterijem za tekstilna vlakna 5.(a) koje se odnosi na organski kositar te kriterijem 5.(b) koji se odnosi na izloženost aromatskim diizocijanatima i dimetilacetamidu na radnom mjestu.

11.(b)   Komponente izrađene od poliestera u skladu su s kriterijima za tekstilna vlakna 7.(a) i 7(c) u pogledu udjela antimona i emisija HLS-eva tijekom polimerizacije.

11.(c)   Polimeri su u skladu s ograničenjem g(v) popisa RSL koji se nalazi u Dodatku 1. ovoj Odluci.

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima i/ili Dodatku 1. ovoj Odluci.

Kriterij 12. Dodaci

Komponente od metala i plastike poput patent zatvarača, dugmadi i kopči u skladu su sa zahtjevima u pogledu popisa RSL za dodatke (vidjeti Dodatak 1.)

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

3.   KRITERIJI KOJI SE ODNOSE NA KEMIKALIJE I POSTUPKE

Kriteriji u ovome odjeljku primjenjuju se prema potrebi na sljedeće faze proizvodnje:

i.

predenje

ii.

oblikovanje tkanine

iii.

prethodna obrada

iv.

bojenje

v.

tisak

vi.

završna obrada

vii.

izrada krojeva i proizvodnja

Osim ako je navedeno drukčije, ovi se kriteriji, uključujući zahtjeve u pogledu nasumičnog ispitivanja, primjenjuju i na vlakna s recikliranim udjelom.

Kriterij 13. Popis ograničenih tvari (Restricted Substance List – RSL)

13.(a)   Opći zahtjevi

Konačni proizvod i proizvodne recepture koje se koriste za proizvodnju konačnog proizvoda ne sadržavaju opasne tvari navedene u popisu ograničenih tvari u ili iznad navedenih graničnih vrijednosti koncentracija ili u skladu s navedenim ograničenjima. RSL je moguće pronaći u Dodatku 1. Ograničenja iz RSL-a imaju prednost pred odstupanjima navedenima u tablici 6. kriterija 14.

RSL se priopćava dobavljačima i posrednicima odgovornima za proizvodne faze predenja, bojenja, tiska i završne obrade. Zahtjevi u pogledu provjere i ispitivanja navedeni su u RSL-u za svaku proizvodnu fazu i za konačni proizvod.

Laboratorijsko se ispitivanje prema potrebi provodi na svakoj proizvodnoj liniji, na temelju nasumičnog uzorkovanja. Ispitivanje se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala trajna sukladnost s RSL-om.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s RSL-om koju potkrepljuje dokazima povezanima s tvarima i proizvodnim recepturama koji se koriste za proizvodnju konačnog proizvoda. Zahtjevi su navedeni u RSL-u i obuhvaćaju izjave dobivene od osoba odgovornih za povezane proizvodne faze, izjave dobavljača kemikalija i rezultate ispitivanja u laboratorijskoj analizi uzoraka konačnog proizvoda. Uz izjave dobivene na temelju proizvodnih faza dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi (STL) u vezi s proizvodnim recepturama te, prema potrebi, izjave dobavljača kemikalija. STL sastavlja se u skladu sa smjernicama iz odjeljaka 2., 3., 9., 10., 11 i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4)(Smjernice za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Nepotpune STL-ove treba dopuniti izjavama dobavljača kemikalija.

Laboratorijska analiza konačnog proizvoda provodi se na reprezentativni način u pogledu odobrenih proizvodnih linija ako se tako zahtijeva u STL-u te u skladu s navedenim ispitnim metodama. Ispitivanje se prema potrebi provodi neposredno nakon podnošenja zahtjeva i zatim jednom godišnje na svakoj proizvodnoj liniji na temelju nasumično odabranog uzorka, a rezultate se potom priopćava mjerodavnom nadležnom tijelu. Prihvaćaju se podaci ispitivanja koji su prikupljeni za potrebe postizanja sukladnosti s RSL-om za sektor te ostali sustavi ako su ispitne metode jednakovrijedne i primijenjene na reprezentativnom uzorku konačnog proizvoda.

Neuspjeh ostvaren na ispitivanju tijekom razdoblja važenja odobrenja ima za posljedicu provođenje ponovnog ispitivanja određene proizvodne linije. Ako drugo ispitivanje ne uspije, odobrenje dano za određenu proizvodnu liniju ukida se. Tada treba izvršiti popravne radnje kako bi se odobrenje ponovno izdalo.

13.(b)   Posebno zabrinjavajuće tvari (Substances of Very High Concern – SVHC)

Osim ako je odstupanje izričito navedeno, konačni proizvod, uključujući bilo koju komponentu ili dodatak, ne sadržava tvari koje:

i.

ispunjavaju kriterije iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

ii.

su identificirane u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 kojim se utvrđuje popis posebno zabrinjavajućih tvari kandidata za uvrštenje.

Ovo se primjenjuje na tvari koje se koriste kako bi dale određena svojstva konačnom proizvodu i na tvari koje su namjerno korištene u proizvodnim formulama.

Ne odobrava se odstupanje u pogledu tvari koje ispunjavaju jedan od ova dva uvjeta te koje su prisutne u predmetu od tekstila ili u bilo kojem homogenom dijelu kompleksnog proizvoda od tekstila u koncentracijama višim od 0,10 % (masenog udjela).

Procjena i provjera : Tvari i recepture koji se koriste u svakoj proizvodnoj fazi analiziraju se prema najnovijoj inačici popisa kandidata koji je objavila Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency – ECHA). Podnositelj zahtjeva u svakoj proizvodnoj fazi prikuplja izjave o sukladnosti uz koje dostavlja i dokumentaciju o izvršenoj analizi.

Ako je odobreno odstupanje, podnositelj zahtjeva u tom slučaju dokazuje da je uporabljena tvar sukladna s graničnim vrijednostima koncentracija i uvjetima odstupanja utvrđenima RSL-om.

Kriterij 14. Zamjena opasnih tvari korištenih pri bojenju, tisku i završnoj obradi

Tvari koje se nanose na tkanine i pletene proizvode tijekom postupaka bojenja, tiska i završne obrade, a koje ostaju u konačnom proizvodu te koje u skladu Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili Direktivom Vijeća 67/548/EZ (6) ispunjavaju kriterij za razvrstavanje u razrede opasnosti ili oznake upozorenja navedene u tablici 5. ne koriste se osim ako je izričito odobreno odstupanje u pogledu njih. Ova se ograničenja primjenjuju i na funkcionalne tvari koje su dodane umjetnim vlaknima tijekom njihove proizvodnje.

14.(a)   Ograničenja u pogledu razvrstavanja prema opasnosti

Ograničenja u pogledu razvrstavanja prema opasnosti navode se u tablici 5. Najnovija pravila Europske unije o razvrstavanju imaju prednost pred razvrstavanjima prema oznakama opasnosti i upozorenja navedenima na popisu. Podnositelji zahtjeva stoga osiguravaju da se sva razvrstavanja temelje na najnovijim pravilima o razvrstavanju.

Uporaba tvari ili smjesa koje preradom promijene svoja svojstva (npr. nisu više bioraspoložive, promijene kemijski sastav) u tolikoj mjeri da se utvrđena opasnost više ne primjenjuje, izuzima se od gornjih zahtjeva. Time se obuhvaćaju polimeri koji su preinačeni kako bi dali određeno svojstvo i monomeri ili aditivi koji postaju kovalentno povezani s polimerima.

Tablica 5.

Ograničena razvrstavanja prema oznakama opasnosti i oznakama upozorenja i njihova kategorizacija prema CLP-u

Akutna toksičnost

Kategorija 1. i 2.

Kategorija 3.

H300 Smrtonosno ako se proguta (R28)

H301 Otrovno ako se proguta (R25)

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom (R27)

H311 Otrovno u dodiru s kožom (R24)

H330 Smrtonosno ako se udiše (R23/26)

H331 Otrovno ako se udiše (R23)

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav (R65)

EUH070 Otrovno u dodiru s očima (R39/41)

Specifična toksičnost za ciljne organe

Kategorija 1.

Kategorija 2.

H370 Oštećuje organe (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Može uzrokovati oštećenje organa (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Oštećuje organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (R48/20, R48/21, R48/22)

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova i kože

Kategorija 1.A

Kategorija 1.B

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože (R43)

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože (R43)

H334: Može izazvati alergiju ili simptome astme ili dišne tegobe ako se udiše (R42)

H334: Može izazvati alergiju ili simptome astme ili dišne tegobe ako se udiše (R42)

Karcinogeni, mutageni ili reproduktivno toksični

Kategorija 1.A i 1.B

Kategorija 2.

H340 Može prouzročiti genetska oštećenja (R46)

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja (R68)

H350 Može prouzročiti rak (R45)

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka (R40)

H350i Može prouzročiti rak ako se udiše (R49)

 

H360F Može štetno djelovati na plodnost (R60)

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost (R62)

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu (R61)

H361d Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R63)

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu (R60, R60/61)

H361fd Sumnja na štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R62/63)

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R60/63)

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom (R64)

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost (R61/62)

 

Opasno za vodeni okoliš

Kategorija 1. i 2.

Kategorija 3. i 4.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš (R50)

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R52/53)

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R50/53)

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš (R53)

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R51/53)

 

Opasno za ozonski sloj

EUH059 Opasno za ozonski sloj (R59)

 

14.(b)   Odstupanja koja se primjenjuju na skupine tvari za tekstile

U skladu s člankom 6. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 66/2010 u pogledu skupina tvari iz tablice 6. izričito se odobrava odstupanje od zahtjeva utvrđenih kriterijem 14. (a) te u skladu s uvjetima odstupanja opisanima u tablici 6. Za svaku skupinu tvari svi uvjeti odstupanja predviđaju se za određeno razvrstavanje prema opasnosti. Ta se odstupanja primjenjuju i na tvari dodane umjetnim sintetičkim ili celuloznim vlaknima tijekom njihove proizvodnje.

Tablica 6.

Razvrstavanja prema opasnosti od kojih se odstupa, po skupini proizvoda

Tvari koje konačnom proizvodu daju određena svojstva

Skupina tvari

Razvrstavanja prema opasnosti od kojih se odstupa

Uvjeti odstupanja

i.

Bojila za bojenje i nepigmentni tisak

H301, H311, H331, H317, H334

Bojadisaonice i tiskarske radionice uporabljuju besprašna bojila ili uređaje za automatsko doziranje i raspršivanje boje kako bi se za radnike na najmanju mjeru svela opasnost od izloženosti;

H411, H412, H413

U pogledu postupaka bojenja u kojima se koriste reaktivna, direktna, indigoidna, sumporna bojila razvrstana u te razrede treba ispuniti najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

uporaba bojila visokog afiniteta;

postotak škarta ispod 3,0 %;

uporaba uređaja za slaganje boja;

provođenje standardnih radnih postupaka tijekom postupaka bojenja;

uporaba sredstva za uklanjanje boje radi pročišćavanja otpadnih voda u skladu s kriterijem 16.(a).

Iz ovih uvjeta izuzimaju se bojenje otopina i/ili digitalno tiskanje.

ii.

Inhibitori plamena

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Proizvod mora biti namijenjen za uporabu u proizvodima u pogledu kojih treba ispuniti zahtjeve za zaštitu od požara propisane normama ISO, EN, normama država članica ili normama i propisima o nabavi u javnome sektoru.

Proizvod ispunjava zahtjeve u pogledu trajnosti svojstava (vidjeti kriterij 25.)

Odobrava se odstupanje od H351 u odnosu na primjenu sinergista antimonovog trioksida kao premaza za podloge tekstilnih proizvoda namijenjenih unutarnjem uređenju.

Proizvod mora biti namijenjen za uporabu u proizvodima u pogledu kojih treba ispuniti zahtjeve za zaštitu od požara propisane normama ISO, EN, normama država članica ili normama i propisima o nabavi u javnome sektoru.

Emisije u zrak na radnome mjestu na kojem se primjenjuje inhibitor plamena u tekstilnim proizvodima ispunjavaju graničnu vrijednost profesionalne izloženosti na radnom mjestu od 0,50 mg/m3 tijekom osam sati.

iii.

Optička bjelila

H411, H412, H413

Optička bjelila mogu se primijeniti samo u sljedećim slučajevima:

pri tisku bijelom bojom;

radi postizanja većeg sjaja uniformi i radne odjeće;

kao aditivi tijekom proizvodnje poliamida i poliestera s recikliranim udjelom.

iv.

Repelenti vode, nečistoća i mrlja

H413

Repelent i njegovi produkti razgradnje su lako i/ili inherentno biorazgradivi i nebioakumulativni u vodenom okolišu, uključujući i vodeni sediment.

Proizvod ispunjava zahtjeve u pogledu trajnosti svojstava (vidjeti kriterij 25.)

Druge rezidualne tvari koje mogu biti pronađene na konačnom proizvodu

v.

Pomoćne kemikalije koje uključuju:

nosače,

sredstva za ujednačavanje

disperzante,

tenzide,

zgušnjivače,

veziva

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Recepture se formuliraju s pomoću sustava za automatsko doziranje, a postupci su u skladu sa standardnim radnim postupcima.

Tvari koje su razvrstane kao H311, H331, H317 (1B) nisu prisutne u konačnom proizvodu u koncentracijama većim od 1,0 % masenog udjela.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dobavlja izjave o sukladnosti svakog proizvodnog pogona za bojenje, tisak i završnu obradu te, prema potrebi, njihovih dobavljača kemikalija. Njima se izjavljuje da sljedeće tvari, ako su korištene u proizvodnim recepturama, kao i bilo koje uporabljene dodatne funkcionalne tvari, a koje mogu ostati u konačnom proizvodu, ne ispunjavaju kriterije u pogledu razvrstavanja u jedan ili više razreda opasnosti i upozorenja navedenih u tablici 5.:

biocidi

bojila i pigmenti

pomoćni nosači, sredstva za ujednačavanje i disperzanti

optička sjajila

zgušnjivači za tisak, vezivna sredstva i plastifikatori

sredstva za međusobno vezivanje (od završne obrade koja obuhvaća lagano održavanje te tiska)

inhibitori plamena i sinergisti

repelenti vode, nečistoća i mrlja

omekšivači tkanina

Ako su odobrena odstupanja u pogledu tvari u tablici 6., u izjavi se izričito navodi na koje se tvari odstupanje odnosi i dostavljaju se prateći dokazi kojima se dokazuje način ispunjavanja uvjeta odstupanja.

Odstupanje v. Za pomoćne tvari zahtijeva se provođenje provjere koja se temelji na laboratorijskom ispitivanju konačnog proizvoda ako se proizvodnim formulama obuhvaćaju tvari koje su razvrstane u navedene razrede opasnosti.

Kako bi se potkrijepila izjava o razvrstavanju ili nerazvrstavanju, za svaku tvar dostavljaju se sljedeći tehnički podaci:

i.

U pogledu tvari koje nisu registrirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006, odnosno čije razvrstavanje nije usklađeno s CLP-om: podaci o ispunjavanju zahtjeva navedenih u Prilogu VII. toj Uredbi;

ii.

U pogledu tvari koje su registrirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006, no koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu razvrstavanja prema CLP-u: podaci na temelju registracijskog spisa REACH-a kojima se potvrđuje da tvar nije razvrstana;

iii.

U pogledu tvari čije je razvrstavanje usklađeno (prema CLP-u) ili koje su samorazvrstane: STL-ovi, ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili je tvar samorazvrstana, dostavljaju se podaci koji se odnose na razvrstavanje te tvari u razred opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

U slučaju smjesa: sigurnosno-tehnički listovi, ako su dostupni. Ako nisu dostupni, tada se dostavlja izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 zajedno s podacima koji se odnose na razvrstavanje tih smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Sigurnosno-tehnički list (STL) sastavlja se u skladu sa smjernicama u odjeljcima 2., 3., 9., 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje STL-a). Nepotpune STL-ove treba dopuniti izjavama dobavljača kemikalija.

Kriterij 15. Energetska učinkovitost tijekom pranja, sušenja i njegovanja

Podnositelj zahtjeva dokazuje da se energiju korištenu pri pranju, sušenju i njegovanju povezanu s fazama bojenja, tiska i završne obrade proizvoda sa znakom za okoliš mjeri i uspoređuje u okviru sustava gospodarenja energijom i emisijama ugljičnog dioksida.

Nadalje, on dokazuje da se u proizvodnim pogonima provodi barem minimalni broj najboljih raspoloživih tehnika (NRT), odnosno tehnika energetske učinkovitosti, kako je navedeno u tablici 7. te u Dodatku 3. ovoj Odluci.

Tablica 7.

Tehnike energetske učinkovitosti tijekom pranja, ispiranja i sušenja

Sustav najboljih raspoloživih tehnika

Obujam proizvodnje

< 10 tona po danu

> 10 tona po danu

1.

Općenito gospodarenje energijom

Dvije tehnike

Tri tehnike

2.

Postupci pranja i ispiranja

Jedna tehnika

Dvije tehnike

3.

Sušenje i njegovanje s pomoću stroja za istezanje

Jedna tehnika

Dvije tehnike

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva za svaki proizvodni pogon u kojem se obavlja bojenje, tisak i završna obrada prikuplja izvješća sustava za gospodarenje energijom. Kao dokaz postojanja sustava za gospodarenje energijom prihvaća se norma ISO 50001 ili jednakovrijedni sustavi koji se odnose na energiju ili emisije ugljičnog dioksida.

Kao dokaz o provođenju najbolje raspoloživih tehnika dostavljaju se najmanje fotografije pogona, tehnički opisi svake tehnike i evaluacije postignute uštede energije.

Kriterij 16. Postupanje s emisijama u zrak i vodu

16.(a)   Ispuštanje otpadnih voda iz mokre obrade

Ispuštanje otpadnih voda u okoliš ne premašuje 20 g KPK/kg obrađenog tekstila. Ovaj se zahtjev primjenjuje na postupke tkanja, bojenja, tiska i završne obrade koji se primjenjuju u proizvodnji. Ovom se zahtjevu udovoljava tako što se mjeri nizvodno od postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji i/ili nizvodno od postrojenja izvan lokacije koje prihvaća otpadnu vodu iz tih pogona za preradu.

Ako se otpadne vode pročišćavaju na lokaciji i ispuštaju izravno u površinske vode, one ispunjavaju i sljedeće zahtjeve:

i.

pH između 6,0 i 9,0 (osim ako je pH prihvatne vode izvan tog raspona)

ii.

temperatura manja od 35 oC (osim ako je temperatura prihvatne vode veća od te vrijednosti)

Ako je uklanjanje boje nužno na temelju uvjeta odstupanja iz kriterija 14., ispunjavaju se sljedeći spektralni apsorpcijski koeficijenti:

i.

436 nm (žuti sektor) 7 m-1

ii.

525 nm (crveni sektor) 5 m-1

iii.

620 nm (plavi sektor) 3 m-1

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva uz izjavu o sukladnosti dostavlja detaljnu dokumentaciju i izvješća o ispitivanju primjenom norme ISO 6060 i norme ISO 7887 te dokazuje sukladnost s ovim kriterijem na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Podacima se dokazuje sukladnost proizvodnog pogona ili, ako se otpadne vode pročišćavaju izvan lokacije, subjekta koji obavlja pročišćavanje otpadnih voda.

16.(b)   Emisije u zrak tijekom postupaka tiska i završne obrade

Ukupne emisije organskih spojeva kako su definirane Direktivom Vijeća 1999/13/EZ (7) iz proizvodnih pogona za tisak i završnu obradu tekstilnih proizvoda koji se koriste za proizvodnju proizvoda sa znakom za okoliš ne premašuju 100,0 mg C/Nm3.

Ako se postupcima presvlačenja i sušenja tekstila omogućuje oporaba i ponovna uporaba otapala, primjenjuje se granična vrijednost za emisije od 150,0 mg C/Nm3.

Postupci završne obrade uključuju termofiksaciju, obradu na termosol uređaju, presvlačenje i impregnaciju tekstila, uključujući njihova zasebna postrojenja za sušenje (istezanje).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost u skladu s normom EN 12619 ili drugom jednakovrijednom normom. Mjesečni se prosjeci ukupnih emisija organskih spojeva u proizvodnim pogonima dostavljaju za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Ako se otapala oporabljuju i ponovno uporabljuju, dostavljaju se podaci o praćenju kojima se dokazuje djelovanje ovih sustava.

4.   KRITERIJ PRIKLADNOSTI ZA UPORABU

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na prijelazne i pletene materijale i na konačni proizvod.

Kriterij 17. Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

Promjene veličine nakon pranja i sušenja pri temperaturama i uvjetima kućnog ili industrijskog pranja ne premašuju one navedene u tablici 8.

Tablica 8.

Odstupanja u pogledu promjena veličine tijekom pranja i sušenja

Tekstilni proizvodi ili vrsta materijala

Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

Pleteni materijali

± 4,0 %

Grubo pleteni

± 6,0 %

Isprepletena vlakna

± 5,0 %

Tkani materijali:

 

pamuk i mješavine pamuka

mješavine vune

sintetička vlakna

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sokne i čarape

± 8,0 %

Kupaonsko rublje, uključujući frotirne ručnike i tkanine sa sitnim rebrima

± 8,0 %

Tkanine za presvlačenje namještaja koje se mogu prati i skidati - zavjese i tkanine za namještaj

± 2,0 %

inlet madraca

± 3,0 %

Netkani materijali

 

inlet madraca

sve ostale tkanine

± 5,0 %

± 6,0 %

Ovaj se kriterij ne primjenjuje na:

(a)

vlakna ili pređu,

(b)

proizvode na kojima je jasno naznačeno „samo za kemijsko čišćenje” ili istovrijedni tekst,

(c)

tkanine za namještaj koje se ne mogu prati i skidati.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom normi prikladnih za proizvod.

Na kućno se pranje primjenjuje norma EN ISO 6330 u kombinaciji s normom EN ISO 5077 na sljedeći način: tri pranja na temperaturama naznačenim na proizvodu, a sušenje u bubnju nakon svakog ciklusa pranja.

Na komercijalno pranje u industrijskim praonicama rublja primjenjuje se norma ISO 15797 u kombinaciji s normom EN ISO 5077 i to se pere na temperaturi od najmanje 75 oC ili kako je naznačeno u normi za vlakna i izbjeljivanje. Na oznaci proizvoda naznačuje se način sušenja.

Alternativno se na inlet madraca koji se može prati i skidati može primijeniti norma EN ISO 6330 u kombinaciji s normom EN 25077. Osim ako je na oznaci proizvoda drukčije naznačeno, standardni su uvjeti pranje 3A (60 oC) i sušenje C (ravno sušenje).

Kriterij 18. Otpornost boje na pranje

Otpornost boje na pranje je najmanje na razini 3 do 4 za promjenu boje i najmanje na razini 3 do 4 za mrlje.

Ovaj se kriterij ne odnosi na proizvode na kojima je jasno naznačeno „samo za kemijsko čišćenje” ili istovrijedni tekst (ako je za takve proizvode uobičajeno da imaju oznaku), na bijele proizvode ili proizvode koji nisu obojani niti tiskani, ili na tkanine za pokućstvo koje se ne mogu prati.

Procjena i provjera : U pogledu kućnog pranja podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom ispitne metode: ISO 105 C06 (jedno pranje, na temperaturi koja je označena na proizvodu, s praškom od perborata).

Na komercijalno pranje u industrijskim praonicama rublja primjenjuje se norma ISO 15797 u kombinaciji s normom ISO 105 C06 i to se pere na temperaturi od najmanje 75 oC ili kako je naznačeno u normi za vlakna i izbjeljivanje.

Kriterij 19. Otpornost boje na znojenje (kiselo, lužnato)

Otpornost boje na znojenje (kiselo i alkalno) je najmanje na razini 3 do 4 (promjena boje i mrlje). Međutim, dopušta se razina 3 ako je tkanina tamno obojena (standardna dubina > 1/1) i ujedno izrađena od regenerirane vune. Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode, na proizvode koji nisu obojani ni tiskani, te na tkanine za pokućstvo, zavjese ili slične tekstilne proizvode namijenjene unutarnjem uređenju.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima s pomoću sljedeće ispitne metode: ISO 105 E04 (kiselo i lužnato, usporedba s tkaninom koja se sastoji od više vlakana).

Kriterij 20. Otpornost boje na mokro trljanje

Otpornost boje na mokro trljanje je najmanje na razini 2 do 3. Međutim, za indigo obojen denim dopuštena je razina 2.

Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode te na proizvode koji nisu obojani niti tiskani.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 X12.

Kriterij 21. Otpornost boje na suho trljanje

Otpornost boje na suho trljanje je najmanje na razini 4. Međutim, za indigo obojen denim dopuštena je razina 3 do 4.

Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode, na proizvode koji nisu obojani niti tiskani te na zavjese ili slične tekstilne proizvode namijenjene unutarnjem uređenju.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 X12.

Kriterij 22. Otpornost boje na svjetlost

Za tkanine namijenjene za pokućstvo, zavjese ili draperije otpornost boje na svjetlost je najmanje na razini 5. Za sve ostale proizvode otpornost boje na svjetlost je najmanje na razini 4.

Međutim, dopuštena razina je 4 ako su tkanine namijenjene za pokućstvo, zavjese ili draperije svijetlo obojane (standardna dubina < 1/12) i ujedno izrađene od više od 20 % vune ili drugih keratinskih vlakana, ili od više od 20 % svile, ili od više od 20 % lana ili drugih likovih vlakana.

Ovaj se kriterij ne odnosi na inlet madraca, zaštitu madraca ili donje rublje.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 B02.

Kriterij 23. Otpornost proizvoda za čišćenje na pranje i sposobnost njihova upijanja

Proizvodi za čišćenje otporni su na pranje i upijajući u skladu s odgovarajućim parametrima ispitivanja naznačenima u tablicama 9. i 10. Ispitivanje u odnosu na sposobnost upijanja ne primjenjuje se na upredenu pređu.

Tablica 9.

Vrijednosti i parametri koji se odnose na otpornost proizvoda za čišćenje na pranje

Tekstilni proizvodi za čišćenje ili vrsta materijala

Broj pranja

Temperatura

Referentno ispitivanje EN ISO 6630

Tkani i netkani proizvodi namijenjeni mokrom čišćenju

80

40 °C

Postupak 4N

Proizvodi od mikrovlakana za brisanje prašine

200

40 °C

Postupak 4N

Proizvodi od recikliranih tekstilnih vlakana

20

30 °C

Postupak 3G

Navlake za pranje podova

200

60 °C

Postupak 6N

Krpe za pranje podova

5

30 °C

Postupak 3G


Tablica 10.

Vrijednosti i parametri koji se odnose na sposobnost upijanja proizvoda za čišćenje

Tekstilni proizvodi za čišćenje ili vrsta materijala

Sposobnost upijanja tekućine

Proizvodi od recikliranih tekstilnih vlakana

≤ 10 sekundi

Proizvodi od mikrofibre za čišćenje površina i podova

≤ 10 sekundi

Tkani i netkani proizvodi namijenjeni mokrom čišćenju

≤ 10 sekundi

Proizvodi za pranje podova

≤ 10 sekundi

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode prema potrebi: EN ISO 6330 i EN ISO 9073-6. U pogledu svih proizvoda i materijala ispitivanje u skladu s EN ISO 6330 provodi se s pomoću perilice rublja tipa A.

Kriterij 24. Otpornost tkanina na piling i abraziju

Netkani materijali i pleteni odjevni predmeti, dodaci i prekrivači izrađeni od vune, mješavina vune i poliestera (uključujući flis) otporni su na piling te postižu najmanje 3.

Tkane pamučne tkanine koje se koriste za odjevne predmete otporne su na piling te postižu najmanje 3. Hulahopke i tajice od poliamida otporne su na piling te postižu najmanje 2.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća ispitivanja koja su prema potrebi provedena na podlozi:

Pleteni i netkani proizvodi: ISO 12945-1 metoda u komori za trenje

Tkani materijali: ISO 12945-2 Martindalova metoda

Kriterij 25. Trajnost svojstava

Proizvodi za završnu obradu, postupci i aditivi koji tekstilnim proizvodima daju svojstva odbojnosti vode, nečistoća i mrlja, vatrootpornosti i laganog održavanja (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom) tijekom njihove uporabe trajni su u skladu s vrijednostima i parametrima utvrđenima podkriterijem 25. točkama (a), (b) i (c).

U odnosu na repelente vode, ulja i mrlja potrošačima se daju smjernice o načinu zadržavanja svojstava proizvoda za završnu obradu koji su primijenjeni na proizvod.

Iz ovih se zahtjeva izuzimaju tekstilna vlakna, tkanine i membrane koje konačnom proizvodu daju intrinzična funkcionalna svojstva.

Procjena i provjera : U pogledu proizvoda s intrinzičnim svojstvima podnositelji zahtjeva dostavljaju izvješća o ispitivanjima kojima dokazuju jednaku ili poboljšanu učinkovitost u usporedbi s alternativama koje se mogu primijeniti za završnu obradu.

25.(a)   Svojstva repelenata vode, ulja i mrlja

Repelenti vode zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 80 od ukupno 90 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Repelenti ulja zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 3,5 od ukupno 4,0 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Repelenti mrlja zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 3,0 od ukupno 5,0 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Kad se radi o odjevnim predmetima s lijepljenim šavovima, moguće je smanjiti temperaturu industrijskog pranja na 60 oC.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu sa sljedećim normama koje se primjenjuju ovisno o proizvodu:

U pogledu svih proizvoda ciklusa kućnog pranja ISO 6330 ili proizvoda ciklusa industrijskog pranja ISO 15797, u kombinaciji s:

repelentima vode: ISO 4920

repelentima ulja: ISO 14419

repelentima mrlja: ISO 22958

25.(b)   Svojstva inhibitora plamena

Proizvodi koje se mogu prati zadržavaju funkcionalnost nakon 50 ciklusa industrijskog pranja i sušenja u bubnju pri najmanje 75 oC. Proizvodi koji nisu namijenjeni pranju zadržavaju funkcionalnost nakon ispitivanja namakanjem.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu sa sljedećim normama, ovisno o proizvodu:

U pogledu ciklusa kućnog pranja ISO 6330 ili ciklusa komercijalnog pranja u praonici EN ISO 10528, oboje u kombinaciji s EN ISO 12138. Ako se tekstil ne skida, primjenjuje se norma BS 5651 ili jednakovrijedna.

25.(c)   lagano održavanje (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom)

Proizvodi od prirodnih vlakana u pogledu glatkoće tkanine postižu ocjenu SA-3, a proizvodi od miješanih prirodnih i sintetičkih vlakana postižu SA-4 nakon 10 ciklusa kućnog pranja i sušenja pri 40 oC.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu s ispitnom metodom norme ISO 7768 za procjenu glatkoće tkanine nakon pranja.

5.   KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (KDO)

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na faze izrade krojeva i proizvodnje tekstilnih proizvoda.

Kriterij 26. Osnovna načela i prava na poslu

Podnositelji zahtjeva osiguravaju poštovanje osnovnih načela i prava na poslu u pogonima za izradu krojeva i proizvodnju odobrenih proizvoda, a kako su opisana u temeljnim standardima rada Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization – ILO), inicijativi UN-a Global Compact te smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća. Za potrebe provođenja provjere upućuje se na sljedeće temeljne standarde rada ILO-a:

029

prisilni rad

087

sloboda udruživanja i zaštita prava na organiziranje

098

pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje

100

jednaka naknada

105

ukidanje prisilnog rada

111

diskriminacija (zapošljavanje i zanimanje)

155

sigurnost i zdravlje na radu

138

konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje

182

ukidanje najgorih oblika dječjeg rada

Ovi se standardi priopćavaju pogonima za izradu krojeva i proizvodnju konačnih proizvoda.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva u pogledu treće strane dokazuje sukladnost provođenjem neovisne provjere ili dostavljajući dokumentarni dokaz, uključujući obilaske provjeravatelja pogonu tijekom postupka provjere znaka okoliš koji se dodjeljuje odobrenim proizvodima koji se proizvode u pogonima za izradu krojeva i proizvodnju tekstilnih proizvoda. Ovo se odvija odmah nakon podnošenja zahtjeva te naknadno tijekom razdoblja važenja odobrenja ako se otvaraju novi proizvodni pogoni.

Kriterij 27. Ograničenja u pogledu pjeskarenja traper platna

Ne dopušta se uporaba ručnog i mehaničkog pjeskarenja radi postizanja svojstva ispranog traper platna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja pojedinosti o svim pogonima u kojima se proizvode proizvodi od traper platna sa znakom za okoliš, zajedno s dokumentarnim dokazom i fotografijama alternativnih postupaka koji se primjenjuju radi postizanja izgleda ispranog trapera.

Kriterij 28. Podaci na znaku za okoliš EU-a

Neobvezna oznaka s poljem za tekst može sadržavati formulaciju odabranu iz sljedećeg

Održiviji način proizvodnje tkanina (ili tekst odabran iz tablice 11. u nastavku)

Proizvodni postupci uz manje onečišćenja

Ograničenja u pogledu opasnih tvari

Ispitano na trajnost

Tablica 11.

Tekst koji se može pojaviti uz znak za okoliš ovisno o sadržaju proizvoda

Korištena vlakna

Specifikacija proizvodnje

Tekst koji se može prikazati

Pamučna vlakna

Udio organskih vlakana veći od 50 %

Izrađeno od xx % organskog pamuka

Udio organskih vlakana veći od 95 %

Izrađeno od organskog pamuka

Udio IPM-a veći od 70 %

Pamuk uzgajan uz manju uporabu pesticida

Umjetna celulozna vlakna

Udio certificirane održive celuloze veći od 25 %

Izrađeno korištenjem xx % drva iz održivih šuma

Udio certificirane održive celuloze veći od 95 %

Izrađeno korištenjem drva iz održivih šuma

Poliamid

Udio recikliranih vlakana veći od 20 %

Izrađeno od xx % recikliranog najlona

Udio recikliranih vlakana veći od 95 %

Izrađeno s recikliranim najlonom

Poliester

Udio recikliranih vlakana veći od 50 %

Izrađeno od xx % recikliranog poliestera

Udio recikliranih vlakana veći od 95 %

Izrađeno s recikliranim poliesterom

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja primjerak ambalaže proizvoda na kojoj se vidjeti znak za okoliš, zajedno s izjavom o sukladnosti s ovim kriterijem.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

(3)  Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (S L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(7)  Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (SL L 85, 29.3.1999., str. 1.).

Dodatak 1.

POPIS OGRANIČENIH TVARI KOJI SE ODNOSI NA TEKSTILNE PROIZVODE SA ZNAKOM ZA OKOLIŠ EU-AL

U popisu ograničenih tvari povezanom sa znakom za okoliš EU-a navode se ograničenja koja se primjenjuju na sljedeće proizvodne faze u opskrbnom lancu tekstilnih proizvoda.

(a)

predenje vlakana i pređe

(b)

bijeljenje i prethodna obrada

(c)

bojenje tekstila

(d)

postupci tiska

(e)

postupci završne obrade

(f)

sve proizvodne faze

(g)

konačni proizvod

Niz ograničenja pod točkom (g) primjenjuje se i na konačni proizvod za koji se može zatražiti provođenje analitičkog ispitivanja.

(a)   Ograničenja koja se primjenjuju na predenje i tkanje vlakana i pređe

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

i.

Pripravci za rastezanje vlakna i pređe

Primjenjivost

Postupci predenja

Najmanje 95 % (suhe težine) sastavnih tvari je lako biorazgradivo.

U svim se slučajevima uzima u obzir zbroj svih komponenti.

Lako biorazgradivo:

70-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

ili

60-postotno maksimalno teoretsko osiromašenje kisika ili stvaranje ugljikova dioksida unutar 28 dana.

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408

ii.

Dodaci otopinama za pređu, dodaci za pređu i pripravci za osnovnu pređu (uključujući ulja za grebenanje, proizvode za završnu obradu pređe i sredstva za podmazivanje)

Primjenjivost:

Postupci primarnog predenja

Najmanje 90 % (suhe težine) sastavnih tvari je lako biorazgradivo, inherentno biorazgradivo ili odstranjivo u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

U svim se slučajevima uzima u obzir zbroj svih komponenti.

Lako biorazgradivo:

Vidjeti definiciju pod točkama (a)(ii)

Inherentno biorazgradivo:

70-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

ili

60-postotno maksimalno teoretsko osiromašenje kisika ili stvaranje ugljikova dioksida unutar 28 dana.

Odstranjivost:

80-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

Vidjeti točke (a)(ii) u vezi s ispitivanjima lake biorazgradivosti. Ispitivanja inherentne biorazgradivosti koja se prihvaćaju:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Ispitivanja odstranjivosti: OECD 303A/B ISO 11733

(b)   Ograničenja koja se primjenjuju na bijeljenje

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

Bijeljenje pređe, vlakana i konačnih proizvoda

Primjenjivost:

Sve vrste vlakana

Za izbjeljivanje pređe, tkanina, pletenih proizvoda i konačnih proizvoda ne koriste se sredstva na bazi klora, a iznimka su umjetna celulozna vlakna.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju za svaku proizvodnu fazu

(c)   Ograničenja koja se primjenjuju na bojadisaonice

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

i.

Halogenirani nosači

Primjenjivost:

Poliester, mješavine vune i poliestera, akril i poliamid ako se koriste disperzivna bojila.

Halogenirani pospješivači bojenja (nosači) ne koriste se za bojenje sintetičkih vlakana i tkanina ili mješavina poliestera i vune.

Primjeri nosača su 1,2 diklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, klorofenoksietanol.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

ii.

Azo bojila

Primjenjivost:

Primjena boja iz Dodatka 2. na akrilna, pamučna, poliamidna i vunena vlakna te pletene proizvode i tkanine.

Ne koriste se azo bojila koja se mogu razgraditi u aromatske amine za koje se zna da su karcinogeni.

U Dodatku 2. nalazi se popis ograničenih arilamina te okvirni popis azo bojila koja se mogu razgraditi u arilamine. Drugi popis treba koristiti kao smjernicu za bojila koja se ne smiju koristiti. Granične vrijednosti arilamina primjenjuju se na konačni proizvod.

30 mg/kg za svaki amin (1)

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda provodit će se u skladu s navedenim.

Ispitna metoda:

EN 14362-1 i 3.

iii.

CMR bojila (karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju)

Primjenjivost:

Svi proizvodi.

Ne koriste se bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju.

U Dodatku 2. nalazi se popis CMR bojila koja se ne koriste.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

iv.

Bojila koja mogu izazvati preosjetljivost

Primjenjivost:

poliester, - akril, - poliamid

Elastični ili rastezljivi odjevni predmeti koji dolaze u dodir s kožom, odnosno donje rublje

Ne koriste se bojila koja mogu izazvati preosjetljivost.

U Dodatku 2. nalazi se popis bojila koja mogu izazvati preosjetljivost, a koja se ne koriste.

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

v.

Bojila od nagrizajućeg kroma

Primjenjivost:

Vuna, poliamid

Ne koriste se bojila od nagrizajućeg kroma.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

vi.

Metalkompleksna bojila

Primjenjivost:

Poliamid, vuna, celulozna vlakna

Dopušta se uporaba metalkompleksnih bojila zasnovanih na bakru, kromu i niklu isključivo za bojenje:

vunenih vlakana

poliamidnih vlakana

mješavina vune i/ili poliamida s umjetnim celuloznim vlaknima

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om

(d)   Ograničenja koja se primjenjuju na postupke tiska

Tisak

i.

Bojila i pigmenti

Bojila i pigmenti koji se koriste za tisak tekstila sa znakom za okoliš u skladu su s ograničenjima koja se primjenjuju na bojadisaonice (vidjeti odjeljak c ovog Dodatka).

Molim, pogledajte ograničenja koja se primjenjuju na bojadisaonice (odjeljak c)

Provjera:

Kako je navedeno za bojadisaonice

ii.

Paste za tisak

Primjenjivost:

Ako se primjenjuje tisak

Paste za tisak ne sadržavaju više od 5 % hlapivih organskih spojeva (HOS). Oni mogu obuhvaćati:

alifatske ugljikovodike (C10 - C20)

monomere poput akrilata, vinil acetata, stirena

monomere poput akrilonitrila, akrilamida, butadiena

alkohole, estere, poliole

formaldehid

estere fosforne kiseline

benzen kao nečistoća ugljikovodika gornjeg razmještaja

amonijak (npr. raspadanje ureje, biuret reakcija)

< 5,0 % masenog udjela HOS-eva

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva da nije bilo tiska

ili

Izjava tiskara koja se potkrepljuje STL-om i/ili izračuni paste za tisak.

iii.

Plastisoli

Primjenjivost:

Ako se primjenjuje tisak

Ne koriste se aditivi plastisola koji se dodaju vezivnim sredstvima, uključujući PVC i ograničene ftalate.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva da nije bilo tiska

ili

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om za aditive.

(e)   Ograničenja koja se primjenjuju na postupke završne obrade

Funkcionalni proizvodi za završnu obradu, postupci i aditivi

i.

Biocidni proizvodi za završnu obradu koji konačnom proizvodu daju biocidna svojstva.

Primjenjivost:

Svi proizvodi

Vlaknima, tkaninama ili konačnom proizvodu ne dodaju se biocidi kako bi se postigla biocidna svojstva.

Uobičajeni primjeri obuhvaćaju triklosan, nano-srebro, organske spojeve cinka, organske spojeve kositra, spojeve diklorofenila (ester), derivate benzimidazola i izotiazolinone.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva o nekorištenju

ii.

Otpornost na filcanje i skupljanje

Primjenjivost:

Ako je primijenjeno.

Halogenirane tvari ili pripravci primjenjuju se isključivo na trakama vunene pređe i neobrađenoj očišćenoj vuni.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava prerađivača vune o nekorištenju.

iii.

Postupci obrade repelentima vode, mrlja i ulja

Primjenjivost:

Ako su primijenjeni radi postizanja svojstva.

Ne koriste se fluorirani repelenti vode, mrlja i ulja. Oni obuhvaćaju perfluorirane i poliflourirane proizvode za obradu.

Nefluorirani proizvodi za obradu su lako biorazgradivi i nebioakumulativni u vodnom okolišu, uključujući i vodni sediment. K tome, oni su u skladu s točkom (a) kriterija 25. koji se odnosi na prikladnost za uporabu.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjavu o nekorištenju koja se potkrepljuje STL-om u pogledu uporabljenih repelenata dostavljaju pogoni za završnu obradu.

Ispitna metoda:

Nije primjenjivo

iv.

Inhibitori plamena

Primjenjivost:

Ako su primijenjeni te kako je navedeno za sinergiste.

Ne koriste se sljedeći inhibitori plamena:

HBCDD – heksabromociklododekan

PeBDE – pentabromodifenil eter

OcBDE – oktabromodifenil eter

DecaBDE – dekabromodifenil eter

PBBs – polibromirani bifenili

TEPA – tris-(aziridinil)-fosfinoksid

TRIS – tris (2,3-dibromopropil) fosfat

TCEP – tris(2-kloroetil)-fosfat

Parafin, C10-C13, klorirani (SCCP)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju koja se potkrepljuje STL-om

Odobrava se odstupanje u odnosu na primjenu sinergista antimonovog trioksida (H351) kao sinergista za premazivanje podloge tekstilnih proizvoda namijenjenih unutarnjem uređenju isključivo pod uvjetom da proizvod treba biti vatrootporan te da su ispunjeni zahtjevi u pogledu granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu.

Srednja vrijednost smjenske izloženosti ELV za 0,50 mg/m3

Provjera:

Ako je primijenjen antimonov oksid, podatke o praćenju dostavlja pogon za završnu obradu.

(f)   Ograničenja koja se primjenjuju na sve proizvodne faze

Posebno zabrinjavajuće tvari (Substances of Very High Concern – SVHC)

i.

Tvari koje se nalaze na popisu kandidata ECHA-e.

Primjenjivost

Svi proizvodi.

Osim ako je odobreno odstupanje, posebno zabrinjavajuće tvari koje su identificirane u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Uredba o REACH-u) kao tvari koje ispunjavaju kriterije iz članka 57. te Uredbe te koje su uvrštene na popis kandidata za moguće uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi REACH („Popis kandidata”), a koji je važeći u vrijeme podnošenja zahtjeva, ili koje su namjerno korištene tijekom proizvodnih faza, nisu prisutne u konačnom proizvodu da konačnom proizvodu daju određeno svojstvo.

Važeću listu kandidata moguće je pogledati na internetskoj stranici:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Odstupanja od izuzeća iz ovog kriterija ne mogu se odobriti u pogledu tvari koje su identificirane kao posebno zabrinjavajuće i uključene u popis predviđen člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, a koje su prisutne u proizvodu ili u bilo kojem homogenom dijelu proizvoda u koncentracijama većim od 0,10 % masenog udjela.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o sukladnosti njihova dobavljača kemikalija i to za svaku proizvodnu fazu.

Tenzidi, omekšivači i kompleksirajuća sredstva

ii.

Svi tenzidi, omekšivači i kompleksirajuća sredstva

Primjenjivost:

Svi mokri postupci

Najmanje 95 % mase omekšivača tkanina, kompleksirajućih sredstava i tenzida je:

lako biorazgradivo u aerobnim uvjetima ili

inherentno biorazgradivo i/ili

odstranjivo u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

Referentna točka u vezi s biorazgradivosti treba biti ažurirana Baza podataka o sastojcima deterdženata:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje STL-om i/ili rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

Vidjeti popis pripravaka za istezanje i predenje ((Dodatak 1. točka (a) i/ii))

iii.

Neionski i kationski tenzidi

Primjenjivost:

Svi mokri postupci

Svi neionski i kationski tenzidi moraju isto tako biti lako biorazgradivi u anaerobnim uvjetima

Referentna točka u vezi s biorazgradivosti treba biti Baza podataka o sastojcima deterdženata:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nije primjenjivo

Provjera:

STL i/ili izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

EN ISO 11734, ECETOC br. 28 OECD 311

Pomoćne tvari

iv.

Pomoćne tvari korištene u pripravcima i formulacijama.

Primjenjivost:

Svi proizvodi.

Sljedeće se tvari ne koriste u bilo kojim pripravcima ili formulacijama za tekstilne proizvode, a podliježu graničnim vrijednostima u pogledu prisutnosti tvari u konačnom proizvodu:

 

nonilfenol, miješani izomeri 25154-52-3

 

4-nonilfenol 104-40-5

 

4-nonilfenol, razgranati 84852-15-3

 

oktilfenol 27193-28-8

 

4-oktilfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktilfenol 140-66-9

 

alkilfenoletoksilati (APEO-i) i njihovi derivati:

 

polioksietiliran oktil fenol 9002-93-1

 

polioksietiliran nonil fenol 9016-45-9

 

polioksietiliran p-nonil fenol 26027-38-3

Ukupni zbroj 25 mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda provodit će se u skladu s onim za alkifenole.

Ispitna metoda:

Ekstrakcija u otopini nakon čega slijedi tekućinska kromatografija-masena spektrometrija (LC-MS)

 

Sljedeće se tvari ne koriste u bilo kojim pripravcima ili formulacijama za tekstilne proizvode:

 

bis(hidrogenirani lojev alkil) dimetil amonijev klorid (DTDMAC)

 

distearil dimetil amonijev klorid (DSDMAC)

 

di(očvrsli loj) dimetil amonijev klorid (DHTDMAC)

 

etilen diamin tetra acetat (EDTA),

 

dietilen triamin penta acetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

 

1-metil-2-pirolidon

nitrilotri-octena kiselina (NTA)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om za sve proizvodne faze.

(g)   Ograničenja koja se primjenjuju na konačni proizvod

i.

Popis posebno zabrinjavajućih tvari kandidata za uvrštenje u pogledu kojih se odobrava odstupanje.

Primjenjivost:

Elastan, akril

N,N-dimetilacetamid (127-19-5)

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na konačne proizvode koji sadržavaju elastan i akril:

 

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda

Ispitna metoda:

Ekstrakcija u otopini, plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS) ili LC-MS

proizvodi za dojenčad i djecu starosti do 3 godine

0,001 % masenog udjela

proizvodi u izravnom kontaktu s kožom

0,005 % masenog udjela

odjevni predmeti koji malo dolaze u kontakt s kožom te tekstili namijenjeni unutarnjem uređenju

0,005 % masenog udjela

ii.

Rezidue formaldehida

Primjenjivost:

Svi proizvodi. Posebni se uvjeti primjenjuju na odjevne predmete kod kojih su uporabljeni proizvodi za završnu obradu namijenjeni lakom održavanju (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom)

Sljedeće se vrijednosti primjenjuju na rezidualni formaldehid nakon uporabe proizvoda za završnu obradu namijenjenih lakom održavanju:

 

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda na proizvode koji se koriste u završnoj obradi za lagano održavanje.

U pogledu svih ostalih proizvoda obvezna je izjava o nekorištenju.

Ispitna metoda:

EN ISO 14184-1

proizvodi za dojenčad i djecu starosti do 3 godine

16 ppm

svi proizvodi u izravnom kontaktu s kožom

16 ppm

odjevni predmeti koji malo dolaze u kontakt s kožom te tekstili namijenjeni unutarnjem uređenju

75 ppm

iii.

Biocidi koji se koriste za zaštitu tekstila tijekom prijevoza i skladištenja.

Primjenjivost:

Svi proizvodi

Dopušta se uporaba isključivo biocida koji su odobreni na temelju Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) te Uredbe (EZ) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Podnositelji zahtjeva trebali bi pogledati najnoviji popis tvari koje podliježu autorizaciji:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Ograničavaju se sljedeći posebni biocidi:

klorofenoli (njihove soli i esteri)

poliklorirani bifenili (PCB)

organokositreni spojevi, uključujući TBT, TPhT, DBT i DOT

dimetil fumarat (DMFu)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju prije otpreme i skladištenja koja se potkrepljuje STL-om.

iv.

Ekstraktivni metali

Primjenjivost:

Svi proizvodi s različitim graničnim vrijednostima koje koriste dojenčad i djeca starosti do 3 godine.

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na proizvode koji su namijenjeni dojenčadi i djeci starosti do 3 godine:

mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda

Ispitna metoda:

Ekstrakcija - EN ISO 105-E04-2013 (otopina kiselog znoja)

Detekcija – ICP-MS ili ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

0,2

Kadmij (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

1,0

svi ostali tekstili

0,5

Kobalt (Co)

1,0

Bakar (Cu)

25,0

Olovo (Pb)

0,2

Nikl (Ni)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

1,0

svi ostali tekstili

0,5

Živa (Hg)

0,02

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na sve druge proizvode uključujući tekstile namijenjene unutarnjem uređenju:

mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda:

Ispitna metoda:

Ekstrakcija- DIN EN ISO 105-E04-2013 (otopina kiselog znoja)

Detekcija – ICP-MS ili ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

1,0

Kadmij (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

2,0

svi ostali tekstili

1,0

Kobalt (Co)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

4,0

svi ostali tekstili

1,0

Bakar (Cu)

 

Olovo (Pb)

50,0

Nikl (Ni)

1,0

Živa (Hg)

1,0

0,02

v.

Presvlake, laminati i membrane

Primjenjivost:

Ako su ugrađeni u tekstilnu strukturu

Polimeri ne smiju sadržavati sljedeće ftalate:

DEHP (Bis(2-etilheksil)-ftalat)

BBP (butilbenzil-ftalat)

DBP (dibutil-ftalat)

DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat

DIBP (diizobutil-ftalat)

DIHP (Di-C6-8-razgranati alkil ftalati)

DHNUP (Di-C7-11-razgranati alkil ftalati)

DHP (Di-n-heksil ftalat)

Ukupni zbroj 0,10 % masenog udjela

Provjera:

Izjava o nekorištenju koju dostavlja proizvođač polimera, koja se potkrepljuje STL-om u vezi s plastifikatorima uporabljenima u formulaciji. Ako nisu dostupni podaci, može se zahtijevati provođenje ispitivanja.

Ispitna metoda:

EN ISO 14389

Flouropolimerne membrane i laminati mogu se koristiti za odjeću namijenjenu vanjskim prostorima te za tehničku odjeću namijenjenu vanjskim prostorima. Ne proizvode se primjenom perfluorooktanske kiseline (PFOA) ili bilo kojeg njezina većeg homologa kako je definirano u normi OECD.

 

Provjera:

Izjava o sukladnosti proizvođača membrana ili laminata u pogledu proizvodnje polimera.

vi.

Dodaci poput dugmadi, zakovica i patent zatvarača

Primjenjivost:

Ako su ugrađeni u strukturu odjevnog predmeta

U pogledu dodataka od metala:

 

Provjera:

Ispitivanje sastava komponenti od metala.

Ispitne metode:

Za migraciju nikla

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Za ostale metale

Detekcija – GC-ICP-MS

Migracijske granične vrijednosti primjenjuju se na nikl koji sadržava metalne slitine, a koje su u izravnom i produljenom kontaktu s kožom.

Nikl 0,5 μg/cm2/tjedno

Dodatno se ispitivanje provodi na prisutnost sljedećih metala u pogledu kojih se primjenjuju sljedeće granične vrijednosti:

 

Olovo (Pb),

90 mg/kg

Kadmij (Cd)

 

proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci starosti do 3 godine:

50 mg/kg

svi ostali proizvodi, uključujući tekstile namijenjene unutarnjem uređenju:

100 mg/kg

Krom (Cr), ako postoji prevlaka od kroma

60 mg/kg

Živa (Hg)

60 mg/kg

Sljedeći se ftalati ne koriste u dodacima od plastike:

DEHP (Bis(2-etilheksil)-ftalat)

BBP (butilbenzil-ftalat)

DBP (dibutil-ftalat)

DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat

DIBP (diizobutil-ftalat)

DIHP (Di-C6-8-razgranati alkil ftalati)

DHNUP (Di-C7-11-razgranati alkil ftalati)

DHP (Di-n-heksil ftalat)

Sljedeći se ftalati ne koriste u dječjoj odjeći ako postoji rizik od stavljanja dodataka u usta, npr. ključevi patent zatvarača:

DINP (di-izononil ftalat)

DIDP (di-izodecil ftalat)

DNOP (di-n-oktil ftalat)

Nije primjenjivo

Provjera:

U pogledu formulacije plastike treba dostaviti STL.


(1)  Treba poduzeti mjere kako bi se izbjegli lažno pozitivni nalazi u pogledu prisutnosti 4-aminoazobenzena.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

Dodatak 2.

OGRANIČENJA U POGLEDU BOJILA

(a)   Karcinogeni aromatski aminati

Arilamin

CAS broj

4-aminodifenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-kloro-o-toluidin

95-69-2

2-naftilamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-kloroanilin

106-47-8

2,4-diaminoanizol

615-05-4

4,4'-diaminodifenilmetan

101-77-9

3,3′-diklorobenzidin

91-94-1

3,3′-dimetoksibenzidin

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidin

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4′-metilen-bis-(2-kloroanilin)

101-14-4

4,4′-oksidianilin

101-80-4

4,4′-tiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimetilanilin

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-ksilidin

95-68-1

2,6-ksilidin

87-62-7

(b)   Okvirni popis bojila koja se mogu razgraditi u karcinogene aromatske aminate

Disperzivna bojila

Disperzivno narančasta 60

Disperzivno žuta 7

Disperzivno narančasta 149

Disperzivno žuta 23

Disperzivno crvena 151

Disperzivno žuta 56

Disperzivno crvena 221

Disperzivno žuta 218

Temeljna bojila

Temeljna smeđa 4

Temeljna crvena 114

Temeljna crvena 42

Temeljna žuta 82

Temeljna crvena 76

Temeljna žuta 103

Temeljna crvena 111

 

Kisela bojila

C.I. Kiselo crna 29

C.I. Kiselo crvena 24

C.I. Kiselo crvena 128

C.I. Kiselo crna 94

C.I. Kiselo crvena 26

C.I. Kiselo crvena 115

C.I. Kiselo crna 131

C.I. Kiselo crvena 26:1

C.I. Kiselo crvena 128

C.I. Kiselo crna 132

C.I. Kiselo crvena 26:2

C.I. Kiselo crvena 135

C.I. Kiselo crna 209

C.I. Kiselo crvena 35

C.I. Kiselo crvena 148

C.I. Kiselo crna 232

C.I. Kiselo crvena 48

C.I. Kiselo crvena 150

C.I. Kiselo smeđa 415

C.I. Kiselo crvena 73

C.I. Kiselo crvena 158

C.I. Kiselo narančasta 17

C.I. Kiselo crvena 85

C.I. Kiselo crvena 167

C.I. Kiselo narančasta 24

C.I. Kiselo crvena 104

C.I. Kiselo crvena 170

C.I. Kiselo narančasta 45

C.I. Kiselo crvena 114

C.I. Kiselo crvena 264

C.I. Kiselo crvena 4

C.I. Kiselo crvena 115

C.I. Kiselo crvena 265

C.I. Kiselo crvena 5

C.I. Kiselo crvena 116

C.I. Kiselo crvena 420

C.I. Kiselo crvena 8

C.I. Kiselo crvena 119:1

C.I. Kiselo ljubičasta 12

Direktna bojila

Direktno crna 4

Temeljna smeđa 4

Direktno crvena 13

Direktno crna 29

Direktno smeđa 6

Direktno crvena 17

Direktno crna 38

Direktno smeđa 25

Direktno crvena 21

Direktno crna 154

Direktno smeđa 27

Direktno crvena 24

Direktno plava 1

Direktno smeđa 31

Direktno crvena 26

Direktno plava 2

Direktno smeđa 33

Direktno crvena 22

Direktno plava 3

Direktno smeđa 51

Direktno crvena 28

Direktno plava 6

Direktno smeđa 59

Direktno crvena 37

Direktno plava 8

Direktno smeđa 74

Direktno crvena 39

Direktno plava 9

Direktno smeđa 79

Direktno crvena 44

Direktno plava 10

Direktno smeđa 95

Direktno crvena 46

Direktno plava 14

Direktno smeđa 101

Direktno crvena 62

Direktno plava 15

Direktno smeđa 154

Direktno crvena 67

Direktno plava 21

Direktno smeđa 222

Direktno crvena 72

Direktno plava 22

Direktno smeđa 223

Direktno crvena 126

Direktno plava 25

Direktno zelena 1

Direktno crvena 168

Direktno plava 35

Direktno zelena 6

Direktno crvena 216

Direktno plava 76

Direktno zelena 8

Direktno crvena 264

Direktno plava 116

Direktno zelena 8,1

Direktno ljubičasta 1

Direktno plava 151

Direktno zelena 85

Direktno ljubičasta 4

Direktno plava 160

Direktno narančasta 1

Direktno ljubičasta 12

Direktno plava 173

Direktno narančasta 6

Direktno ljubičasta 13

Direktno plava 192

Direktno narančasta 7

Direktno ljubičasta 14

Direktno plava 201

Direktno narančasta 8

Direktno ljubičasta 21

Direktno plava 215

Direktno narančasta 10

Direktno ljubičasta 22

Direktno plava 295

Direktno narančasta 108

Direktno žuta 1

Direktno plava 306

Direktno crvena 1

Direktno žuta 24

Direktno smeđa 1

Direktno crvena 2

Direktno žuta 48

Direktno smeđa 1:2

Direktno crvena 7

 

Direktno smeđa 2

Direktno crvena 10

 

(c)   Bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju ili mogu izazvati preosjetljivost

Bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju

C.I. Kiselo crvena 26

C.I. Direktno crna 38

C.I. Disperzivno plava 1

C.I. Temeljna crvena 9

C.I. Direktno plava 6

C.I. Disperzivno narančasta 11

C.I. Temeljna ljubičasta 14

C.I. Direktno crvena 28

C.I. Disperzivno žuta 3

Disperzivna bojila koja mogu izazvati preosjetljivost

C.I. Disperzivno plava 1

C.I. Disperzivno plava 124

C.I. Disperzivno crvena 11

C.I. Disperzivno plava 3

C.I. Disperzivno smeđa 1

C.I. Disperzivno crvena 17

C.I. Disperzivno plava 7

C.I. Disperzivno narančasta 1

C.I. Disperzivno žuta 1

C.I. Disperzivno plava 26

C.I. Disperzivno narančasta 3

C.I. Disperzivno žuta 3

C.I. Disperzivno plava 35

C.I. Disperzivno narančasta 37

C.I. Disperzivno žuta 9

C.I. Disperzivno plava 102

C.I. Disperzivno narančasta 76

C.I. Disperzivno žuta 39

C.I. Disperzivno plava 106

C.I. Disperzivno crvena 1

C.I. Disperzivno žuta 49

Dodatak 3.

NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PRANJA, SUŠENJA I NJEGOVANJA

Područje

Najbolje raspoložive tehnike (NRT)

1.

Općenito gospodarenje energijom

1.1.

Očitavanje na pojedinačnim brojilima,

1.2.

Sustavi nadzora postupaka i automatske kontrole protoka, obujma punjenja, temperatura i vremena;

1.3.

Izolacija cijevi, ventila i spojnica

1.4.

Elektromotori i pumpe s frekventnim pretvaračima

1.5.

Zatvoreni dizajn strojeva radi smanjenja gubitka pare

1.6.

Ponovna uporaba vode i tekućina/recikliranje u serijskim postupcima

1.7.

Oporaba topline, npr. voda za ispiranje, parni kondenzat, procesni ispušni zrak, plinovi koji nastaju izgaranjem

2.

Postupci pranja i ispiranja

2.1.

Uporaba rashladne vode kao procesne vode

2.2.

Zamjena tehnike odvođenja vode tijekom pranja s pomoću preljeva slivnikom/utjecanjem vode

2.3.

Uporaba „pametnih” tehnologija ispiranja s kontrolom protoka vode i uporabom već iskorištene vode

2.4.

Instalacija izmjenjivača topline

3.

Sušenje i njegovanje s pomoću strojeva za istezanje

3.1.

Optimizacija protoka zraka

3.2.

Izolacija kućišta

3.3.

Instalacija učinkovitih sustava plamenika

3.4.

Instalacija sustava za oporabu topline

Napomena:

Kao dodatak prethodno navedenim tehnikama uzimaju se u obzir nove najbolje raspoložive tehnike na koje tijela država članica EU-a upućuju i koje preporučuju nakon dana objave referentnog dokumenta Europske komisije o NRT-u za tekstilne proizvode BREF (2003.).