20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/250


ODLUKA VIJEĆA

od 14. travnja 2014.

o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju

(2014/284/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 3. prvi podstavak i članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Europska komisija je u svibnju 2003. donijela Komunikaciju Europskom parlamentu i Vijeću pod nazivom „Provedba zakonodavstva, upravljanje i trgovina u području šuma (FLEGT): Prijedlog za akcijski plan EU-a” kojom se poziva na mjere za rješavanje nezakonite sječe oblikovanjem dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu sa zemljama proizvođačima drvne sirovine (dalje u tekstu „akcijski plan EU-a”). U listopadu 2003. doneseni su zaključci Vijeća o akcijskom planu (1), a rezolucija Europskog parlamenta o tom predmetu donesena je 11. srpnja 2005. (2).

(2)

U skladu s Odlukom Vijeća 2013/486/EU (3), Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (dalje u tekstu „Sporazum”) potpisan je 30. rujna 2013., podložno njegovu sklapanju.

(3)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U ime Unije odobrava se Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća imenuje osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) u ime Europske unije poslati obavijest predviđenu u članku 23. Sporazuma, u svrhu obvezivanja Unije.

Članak 3.

Komisija predstavlja Uniju u Zajedničkom odboru za provedbu, uspostavljenom u skladu s člankom 14. Sporazuma.

Države članice mogu sudjelovati u sastancima Zajedničkog odbora za provedbu kao članice delegacije Unije.

Članak 4.

Za potrebe izmjene prilogâ Sporazumu u skladu s njegovim člankom 22., Komisija je u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 (4) ovlaštena za odobravanje svih takvih izmjena u ime Unije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  SL C 268, 7.11.2003., str. 1.

(2)  SL C 157 E, 6.7.2006., str. 482.

(3)  Odluka Vijeća 2013/486/EU od 23. rujna 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju (SL L 265, 8.10.2013., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 347, 30.12.2005., str. 1.).