20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 150/231


ODLUKA VIJEĆA

od 14. travnja 2014.

o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja, uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

(Tekst značajan za EGP)

(2014/283/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Unija i njezine države članice pridružile su se konsenzusu 193 stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (2) koje su 29. listopada 2010. usvojile Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja, uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti („Protokol iz Nagoye”).

(2)

U skladu s Odlukom Vijeća od 6. svibnja 2011. (3), Unija je potpisala Protokol iz Nagoye, pod uvjetom njegova kasnijeg sklapanja. Većina država članica potpisala je Protokol iz Nagoye.

(3)

Unija je posvećena brzoj primjeni i ratifikaciji Protokola iz Nagoye.

(4)

Sukladno članku 34. Konvencije o biološkoj raznolikosti svaki protokol uz tu Konvenciju podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju država i organizacija regionalnih ekonomskih integracija.

(5)

Unija i njezine države članice trebale bi svoje instrumente ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja Protokola iz Nagoye nastojati položiti istodobno, u mjeri u kojoj je to moguće.

(6)

Protokol iz Nagoye trebalo bi stoga odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U ime Unije odobrava se Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja, uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Tekst Protokola iz Nagoye priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašten je imenovati osobu ili osobe koje su, u vezi s pitanjima koja potpadaju u nadležnost Unije, opunomoćene u ime Unije položiti instrument odobrenja predviđen u članku 33. Protokola iz Nagoye (4). Istodobno, ta osoba ili osobe polažu izjavu iz Priloga ovoj Odluci, sukladno članku 34. stavku 3. Konvencije o biološkoj raznolikosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Još nije objavljena u Službenom listu.

(2)  SL L 309, 13.12.1993., str. 3.

(3)  Još nije objavljena u Službenom listu.

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će u Službenom listu Europske unije dan stupanja na snagu Protokola iz Nagoye.


PRILOG

Izjava Europske unije sukladno članku 34. stavku 3. Konvencije o biološkoj raznolikosti

„Europska unija izjavljuje da je, sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegovom članku 191., nadležna sklapati međunarodne ugovore i ispunjavati obveze koje iz njih proizlaze, a koje doprinose ostvarivanju sljedećih ciljeva:

očuvanje, zaštita i poboljšanje kakvoće okoliša,

zaštita zdravlja ljudi,

razborito i racionalno korištenje prirodnih dobara,

promicanje mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih ili svjetskih problema okoliša, a posebno za borbu protiv klimatskih promjena.

Osim toga, Europska unija usvaja mjere na razini Unije za uspostavu Europskog istraživačkog prostora te za pravilno funkcioniranje svojeg unutarnjeg tržišta.

Provođenje nadležnosti Unije po svojoj je prirodi podložno stalnom razvoju. U svrhu ispunjavanja svojih obveza iz članka 14. stavka 2. točke (a) Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja, uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, Unija ažurira popis pravnih instrumenata koje treba proslijediti Mehanizmu za razmjenu informacija za pristup i podjelu dobiti.

Europska unija odgovorna je za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ovog Protokola, a koje su obuhvaćene važećim pravom Unije.”