26.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/48


ODLUKA VIJEĆA

od 14. travnja 2014.

o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike

(2014/232/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a), i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. travnja 2007. Uredbom (EZ) br. 450/2007 (1) odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Gabonske Republike i Europske zajednice (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”).

(2)

Europska unija dovršila je pregovore s Gabonskom Republikom o novom Protokolu kojim se plovilima Unije dodjeljuju ribolovne mogućnosti u vodama u kojima Gabonska Republika ima suverenitet ili jurisdikciju u pogledu ribolova.

(3)

Taj novi Protokol potpisan je na temelju Odluke Vijeća 2013/462/EU (2) i privremeno se primjenjuje od 24. srpnja 2013. (3).

(4)

Novi Protokol bi stoga trebalo odobriti.

(5)

Sporazumom o partnerstvu uspostavljen je Zajednički odbor za praćenje primjene ovog Sporazuma. Nadalje, u skladu s Protokolom, Zajednički odbor može odobriti određene izmjene Protokola. Radi olakšanja provedbe tih izmjena, prikladno je ovlastiti Komisiju, podložno posebnim uvjetima, da ih odobri prema pojednostavljenom postupku,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike (dalje u tekstu, „Protokol”) odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća, u ime Unije, šalje obavijest iz članka 15. Protokola.

Članak 3.

Podložno odredbama i uvjetima navedenima u Prilogu, Komisija je ovlaštena odobriti, u ime Unije, izmjene Protokola utvrđene u okviru Zajedničkog odbora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 450/2007 od 16. travnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Gabonske Republike i Europske zajednice (SL L 109, 26.4.2007., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/462/EU od 22. srpnja 2013. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola kojim se utvrđuju mogućnosti ribolova i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Gabonske Republike (SL L 250, 20.9.2013., str. 1.).

(3)  Informacija o datumu potpisivanja Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos prema Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Gabonske Republike (SL L 229, 22.8.2013., str. 1.).

(4)  Protokol je objavljen u SL L 250, 20.9.2013., str. 2., zajedno s odlukom o njegovu potpisivanju.


PRILOG

Opseg ovlaštenja i postupak za utvrđivanje stajališta Unije u okviru Zajedničkog odbora

1.

Komisija je ovlaštena pregovarati s Gabonskom Republikom i, prema potrebi te podložno poštovanju stavka 3. ovog Priloga, odobriti izmjene Protokola u odnosu na sljedeća pitanja:

(a)

preispitivanje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 5. i 6. Protokola;

(b)

odluku o modalitetima sektorske potpore u skladu s člankom 3. Protokola;

(c)

tehničke specifikacije i modalitete koji su u nadležnosti Zajedničkog odbora u skladu s Prilogom Protokolu.

2.

U okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, Unija:

(a)

djeluje u skladu s ciljevima koje Unija želi postići u okviru zajedničke ribarstvene politike;

(b)

poštuje Zaključke Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike;

(c)

promiče stajališta usklađena s mjerodavnim pravilima koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

3.

Kada se predviđa donošenje odluke o izmjenama Protokola iz stavka 1. na sastanku Zajedničkog odbora, poduzimaju se mjere potrebne kako bi se osiguralo da stajalište koje će se izraziti u ime Unije uzima u obzir najnovije statističke, biološke i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji.

U tu svrhu i na temelju tih informacija službe Komisije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima, pravovremeno prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora, na razmatranje i odobrenje šalju pripremni dokument koji sadrži pojedinosti o predviđenom stajalištu Unije.

U odnosu na pitanja iz stavka 1. točke (a), za odobravanje predviđenog stajališta Unije od strane Vijeća zahtijeva se kvalificirana većina glasova. U ostalim slučajevima stajalište Unije predviđeno u pripremnom dokumentu smatra se usuglašenim, osim ako se tome protivi određeni broj država članica koji predstavlja blokirajuću manjinu tijekom sastanka pripremnog tijela Vijeća ili u roku od dvadeset dana od primitka pripremnog dokumenta, ovisno o tome što nastupi ranije. U slučaju takvog protivljenja, pitanje se upućuje Vijeću.

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće postići dogovor kako bi stajalište Unije uzelo u obzir nove elemente, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.

Komisija je pozvana poduzeti sve pravovremene mjere potrebne u smislu daljnjeg postupanja u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga potrebnih za provedbu te odluke.