4.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/4


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 2. travnja 2014.

o izuzimanju određenih usluga u poštanskom sektoru u Austriji od primjene Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2093)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/184/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 30. stavke 5. i 6.

budući da:

I.   ČINJENICE

(1)

Dana 1. listopada 2013. društvo Österreichische Post AG. (dalje u tekstu „Austrijska pošta”) elektroničkom je poštom poslalo Komisiji zahtjev u skladu s člankom 30. stavkom 5. Direktive 2004/17/EZ. U skladu s prvim podstavkom članka 30. stavka 5. te Direktive, Komisija je dopisom od 18. listopada 2013. o tome obavijestila austrijska tijela. Komisija je zatražila dodatne informacije od austrijskih tijela elektroničkom poštom od 5. prosinca 2013., a od podnositelja zahtjeva elektroničkom poštom od 4. studenoga 2013., 28. studenoga 2013., 10. siječnja 2014. i 13. siječnja 2014. Elektroničkom poštom od 18. prosinca 2013. primljene su dodatne informacije od austrijskih tijela, a od podnositelja zahtjeva elektroničkom poštom od 8. studenoga 2013., 2. prosinca 2013. i 14. siječnja 2014.

(2)

Zahtjev se odnosi na određene poštanske usluge te na određene usluge koje nisu poštanske usluge, a obje pruža Austrijska pošta na državnom području Austrije. Predmetne usluge opisane su u zahtjevu kako slijedi:

(a)

poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke među poslovnim korisnicima (dalje u tekstu „B2B”) i između poslovnih korisnika i privatnih korisnika (dalje u tekstu „B2C”) na nacionalnoj razini („domaće” i „ulazne”);

(b)

poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke među privatnim korisnicima (dalje u tekstu „C2C”) i između privatnih korisnika i poslovnih korisnika (dalje u tekstu „C2B”) na nacionalnoj razini („domaće” i „ulazne”);

(c)

poštanske usluge za adresirane, međunarodne („izlazne”) pismovne pošiljke B2B i B2C (dalje u tekstu „B2X”) te C2B i C2C (dalje u tekstu „C2X”);

(d)

poštanske usluge za adresirane promidžbene pismovne pošiljke na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

(e)

poštanske usluge za neadresirane promidžbene pismovne pošiljke na nacionalnoj i međunarodnoj razini;

(f)

poštanske usluge za adresirane i neadresirane časopise;

(g)

usluge upravljanja urudžbenim uredima;

(h)

usluge s dodanom vrijednošću povezane s elektroničkim medijima, koje u cijelosti pružaju takvi mediji;

(i)

filatelija – posebne poštanske marke;

(j)

financijske usluge.

II.   PRAVNI OKVIR

(3)

Člankom 30. Direktive 2004/17/EZ predviđa se da ugovori kojima se namjerava omogućiti obavljanje jedne od djelatnosti na koje se primjenjuje Direktiva 2004/17/EZ nisu predmet te Direktive ako je u državi članici u kojoj se ta djelatnost obavlja ona izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen. Izravno izlaganje tržišnom natjecanju ocijenjeno je na temelju objektivnih kriterija, uzimajući u obzir posebne značajke predmetnog sektora. Smatra se da pristup tržištu nije ograničen ako je država članica provela i primijenila odredbe relevantnog zakonodavstva Unije kojim se otvara određeni sektor ili jedan njegov dio. To je zakonodavstvo navedeno u Prilogu XI. Direktivi 2004/17/EZ u kojem se, za poštanski sektor, upućuje na Direktivu 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(4)

Austrija je provela i primijenila Direktivu 97/67/EZ kako je izmijenjena Direktivom 2002/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktivom 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). Nijedna od usluga na koje se odnosi ovaj zahtjev nije bila rezervirana u vrijeme zahtjeva. S obzirom na to da je Austrija dosegnula stupanj otvaranja tržišta utvrđen u zakonodavstvu i naveden u Prilogu XI. Direktivi 2004/17/EZ, treba smatrati da pristup tržištu nije ograničen u skladu s prvim podstavkom članka 30. stavka 3. te Direktive.

(5)

Izravno izlaganje tržišnom natjecanju na određenom tržištu treba procijeniti na temelju više kriterija, od kojih nijedan nije odlučujući sam po sebi. Za tržišta koja su predmet ove Odluke, tržišni udjel glavnih sudionika na predmetnom tržištu kriterij je koji je potrebno uzeti u obzir. Drugi bi kriterij mogao biti stupanj koncentracije na tim tržištima. S obzirom na to da se uvjeti za razne djelatnosti na koje se odnosi ova Odluka razlikuju, za ispitivanje konkurentne situacije trebalo bi uzeti u obzir različite situacije na različitim tržištima.

(6)

Iako bi se u određenim slučajevima mogla razmotriti uža ili šira definicija tržišta, precizna definicija mjerodavnog tržišta može ostati otvorena za potrebe ove Odluke u mjeri u kojoj rezultat analize ostaje isti neovisno o tome temelji li se na užoj ili široj definiciji.

(7)

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje primjena pravila o tržišnom natjecanju. Konkretno, kriteriji i metodologija koje se upotrebljavalo za ocjenu izravnog izlaganja tržišnom natjecanju u skladu s člankom 30. Direktive 2004/17/EZ nisu nužno istovjetni onima upotrebljavanima za ocjenu u skladu s člankom 101. ili 102. Ugovora ili Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 (5).

III.   OCJENA

(8)

Treba imati na umu da je cilj ove Odluke utvrditi jesu li usluge na koje se odnosi zahtjev izložene razini tržišnog natjecanja (na tržištima kojima pristup nije ograničen u smislu članka 30. Direktive 2004/17/EZ) kojom će se osigurati da se, isto tako i u nedostatku discipline koja proizlazi iz detaljnih pravila o nabavi utvrđenih u Direktivi 2004/17/EZ, javna nabava za obavljanje predmetnih djelatnosti provede na transparentan i nediskriminirajući način na temelju kriterija kojima se kupcima omogućuje utvrđivanje rješenja koje je sveukupno ekonomski najpovoljnije.

(9)

U tom bi smislu trebalo ponoviti da definirana proizvodna tržišta općenito karakterizira prisutnost više subjekata. Međutim, u skladu s dostupnim informacijama, od tih je subjekata samo Austrijska pošta naručitelj u smislu Direktive 2004/17/EZ. Nabava konkurenata Austrijskoj pošti u svrhu obavljanja djelatnosti na koje se ova Odluka odnosi ne podliježe odredbama Direktive 2004/17/EZ. Dakle, za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, analiza tržišta neće biti usmjerena na opći stupanj tržišnog natjecanja na predmetnom tržištu, već će se ocijeniti jesu li djelatnosti Austrijske pošte izložene tržišnom natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen.

(10)

U svojoj je praksi (6) Komisija smatrala da su tržišta za usluge dostave pošte i svi njihovi segmenti nacionalni po opsegu. Ta se segmentacija uglavnom temelji na činjenici da se takve usluge pružaju na nacionalnoj razini. Stajalište podnositelja zahtjeva u skladu je s tom praksom Komisije.

(11)

S obzirom na to da u pogledu usluga dostave pošte nema znakova koji bi upućivali na širi ili manji geografski opseg tržišta, za potrebe procjene jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 30. stavka 1. Direktive 2004/17/EZ i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, smatra se da je mjerodavno geografsko tržište državno područje Austrije.

(12)

Što se tiče drugih usluga koje nisu poštanske usluge i na koje se odnosi ovaj zahtjev, podnositelj smatra da su tržišta nacionalna po opsegu. S obzirom na to da su usluge na koje se odnosi zahtjev domaće usluge, za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, smatra se da je mjerodavno geografsko tržište državno područje Austrije.

(13)

Komisija je u svojoj prethodnoj praksi smatrala da se tržište za usluge dostave pošte može segmentirati kako slijedi:

(a)

domaća i prekogranična pošta (7);

(b)

ulazne prekogranične poštanske usluge i izlazne prekogranične poštanske usluge (8);

(c)

poslovna pošta i pošta za privatne korisnike (9);

(d)

adresirana i neadresirana pošta (10).

Poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke B2X na nacionalnoj razini („domaće” i „ulazne”)

(14)

U skladu sa zahtjevom, proizvodno tržište poštanskih usluga za adresirane pismovne pošiljke B2X sastoji se uglavnom od transakcijske pošte i promidžbene pošte. Transakcijska pošta definira se kao komunikacija među poduzećima ili između poduzeća i pojedinaca, koja se odnosi na ugovore/pružanje robe i usluga koji su u tijeku. Među primjerima transakcijske pošte računi su koje šalju komunalna poduzeća, obrasci za plaćanja, mjesečni bankovni izvatci koje šalju banke itd. U Austriji se 74 % sve transakcijske pošte sastoji od računa ili financijskih izvještaja (11). Računi se primateljima mogu poslati elektronički (e-fakturiranje) ili poštanskom dostavom.

(15)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je način dostave poslovne pošte tehnološki neutralan, što znači da oba načina dostave – elektronički i poštanski – pripadaju istom mjerodavnom tržištu. Ta tvrdnja nije u skladu s prethodnim odlukama Komisije.

(16)

Uzimajući u obzir trenutačno pravno i činjenično stanje u Austriji, austrijska su tijela bila pozvana (12) na očitovanje u vezi sa zamjenjivosti elektroničke i poštanske dostave; točnije, o definiciji mjerodavnog proizvodnog tržišta. Austrijska tijela nisu mogla pružiti dodatne informacije (13) kojima bi se potkrijepile tvrdnje podnositelja zahtjeva.

(17)

Valja napomenuti da bi u skladu s pravilima Unije o tržišnom natjecanju zamjenjivost, među ostalim, trebalo analizirati na temelju značajki, cijena i predviđene upotrebe proizvoda.

(18)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je raširenost interneta i širokopojasne mreže u Austriji vrlo visoka, čime se omogućuje zamjena poštanske dostave elektroničkim komunikacijskim sredstvima. Međutim, da bi se mogao slati i/ili primati, na primjer, elektronički račun kojim se omogućuje automatizirana obrada, može biti potrebna dodatna infrastruktura, posebno u slučaju B2B e-računâ. Takva infrastruktura može podrazumijevati upotrebu vanjskog pružatelja usluga ili posebne unutarnje aplikacije (14), upotrebu elektroničkog potpisa itd. Osim toga, u skladu s informacijama na raspolaganju Komisije, upotreba e-fakturiranja može se povezati s nizom usluga s dodanom vrijednošću (npr. njome se omogućuje automatizirana obrada, omogućuje se financiranje plaćanja trećih osoba – takozvano financiranje lanca opskrbe itd.) i prednosti (npr. manji troškovi, kako za pošiljatelja, tako i za primatelja, manje vrijeme obrade i plaćanja, manji troškovi pohrane, omogućeno davanje popusta ako se umjesto papirnatih računa upotrebljava e-fakturiranje itd.). S obzirom na prethodno navedeno, čini se da se značajke i predviđena upotreba papirnatih računa i e-fakturiranja znatno razlikuju.

(19)

Što se tiče e-fakturiranja, Komisija navodi da je, počevši od siječnja 2014., ono postalo obvezno de jure na saveznoj razini u odnosima između poslovnih korisnika i vlade. U ovom slučaju pitanje zamjenjivosti nije presudno jer pošiljatelji nemaju mogućnost odabrati poštansku dostavu. Uz to, mogu se pronaći i druge slične situacije gdje su e-računi postali obvezni de facto uslijed zahtjeva velikih korisnika ili velikih dobavljača (15).

(20)

Podnositelj zahtjeva proveo je analizu testom hipotetičnog monopolista upotrebom podataka istraživanja koji su prikupljeni od 451 austrijskog poduzeća. Istraživanjem je bio obuhvaćen niz neizravnih pitanja čiji je cilj bio ispitati navike upotrebe papirne i elektroničke pošte s pomoću tehnike objedinjene analize. Rezultati bi podrazumijevali da bi se [… %]-tnim (16) povećanjem poštanske cijene potražnja za slanjem pisama umanjila za [… %]. Iako bi ti rezultati podrazumijevali da su papirna i elektronička pošta obuhvaćene istim mjerodavnim tržištem, postoje neki tehnički aspekti koncepta istraživanja zbog kojih se dovodi u pitanje valjanost rezultata. Na primjer, niz značajki za definiranje proizvoda odabran je na način kojim se može izazvati više naklonjenosti prema elektroničkim sredstvima komunikacije. Ne čini se da su sporne pretpostavke upotrebljavane u odgovarajućoj ekonomskoj literaturi pri primjeni tehnike objedinjene analize te nije moguće izmjeriti njihov učinak na procijenjeno smanjenje od [… %].

(21)

Podnositelj zahtjeva dostavio je i dijagrame (17) o tokovima količina i cijena (18) koji upućuju na puno manju osjetljivost količina na cijenu u odnosu na onu navedenu u analizi istraživanja. Kako bi se pojasnilo to očito proturječje, od podnositelja zahtjeva zatraženo je da dostavi stvarne podatke upotrebljavane za izradu dijagrama i da kvantificira osjetljivost potražnje. Osjetljivost potražnje koju je podnositelj zahtjeva izračunao upotrebljavajući stvarne podatke bila je u rasponu između [… %] i [… %], ovisno o upotrijebljenoj tehnici. Unatoč tomu, za dobivanje tih rezultata podnositelj zahtjeva nije upotrijebio standardnu ekonometrijsku analizu (19). Preliminarni rezultati posebne analize koju su provele naše službe upotrebljavajući isti niz podataka i standardne ekonometrijske tehnike za procjenu potražnje u ekonomskoj literaturi upućuju na to da bi osjetljivost količina na promjenu cijene mogla biti na niskoj razini od čak [… %].

(22)

Stoga ne postoje čvrsti i konačni dokazi da su elektronička korespondencija i dostava poštom stvarna zamjenska rješenja.

(23)

Korisnici, kako poslovni, tako i privatni, koji ne mogu ili se ne žele prebaciti na elektroničku komunikaciju ostaju segmentirano, ograničeno tržište na kojem će usluge vjerojatno pružati samo podnositelj zahtjeva. Austrijska pošta trenutačno drži veliku većinu tržišta za papirnatu poštu (20). Fiksni troškovi ulaska na tržište i rada mreže potrebni za pružanje usluge mogu se smatrati preprekom ulasku i tržišnom natjecanju. Malo je vjerojatno da će ovaj položaj Austrijske pošte biti pobijen u situaciji sve manjeg budućeg tržišta, gdje bi potencijalni novi sudionici mogli očekivati, u usporedbi s trenutačnim tržišnim uvjetima, da će imati još više poteškoća u ostvarivanju dobiti s obzirom na količinu fiksnih troškova koje je potrebno povratiti. U toj gotovo monopolističkoj situaciji ne može se pretpostaviti da bi nacionalni sudionik imao snažne poticaje ili ograničenja koja bi ga prisilila da se ponaša konkurentno u javnoj nabavi svojih izvora.

(24)

Austrijska pošta bila bi u mogućnosti prenijeti povećanje troškova na korisnike (21) koji, s obzirom na njihovu inherentnu naklonjenost poštanskoj dostavi, ne bi imali drugog izbora nego preuzeti povećanje cijene. Iz istog razloga očit dominantan položaj Austrijske pošte ne jamči da će se potencijalna umanjenja troškova prenijeti na potrošače.

(25)

Tvrdnja podnositelja zahtjeva da su elektronička i poštanska dostava obuhvaćene istim mjerodavnim tržištem stoga se ne može prihvatiti.

(26)

Dok je glavni učinak sve veće upotrebe elektroničkih sredstava komunikacije umanjenje ukupne veličine tržišta pismovnih pošiljaka, ne može se zaključiti da je elektroničkom komunikacijom uvedeno izravno tržišno natjecanje unutar tržišta poštanske dostave.

(27)

Moglo bi se razmotriti i daljnje razlikovanje na temelju vrste primatelja: u okviru segmenta B2X, razlikovanje između isporuka poslovnim korisnicima (B2B) i isporuka korisnicima (B2C) zbog toga što je za isporuku B2C potrebna gušća mreža nego za isporuke B2B.

(28)

Unatoč tomu, čini se da bi u oba scenarija (ako se B2B i B2C smatraju dvama odvojenim tržištima ili samo jednim tržištem B2X) rezultat ocjene konkurentne situacije bio jednak.

(29)

Podnositelj zahtjeva smatra da su poštanske usluge za domaće i ulazne adresirane pismovne pošiljke B2X (22) dio istog tržišta. S obzirom na to da bi rezultat ocjene bio jednak, bilo da ih razmatramo odvojeno ili u istom tržištu, za potrebe ove Odluke neće se praviti razlika, a precizna definicija mjerodavnog tržišta ostat će u tom smislu otvorena.

(30)

Na temelju prethodno navedenih informacija, za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, može se smatrati da se mjerodavno proizvodno tržište odnosi na tržište poštanskih usluga za adresirane pismovne pošiljke B2X, dok precizna definicija mjerodavnog tržišta može ostati otvorena.

(31)

U skladu s dostupnim informacijama (23), Austrijska pošta ima vrlo snažan položaj na tom tržištu s procijenjenim tržišnim udjelom od [… %].

(32)

Komisija napominje da je poštansko tržište potpuno liberalizirano od siječnja 2011., u skladu s Direktivom 2008/6/EZ i da je liberalizacija do sada rezultirala time da su konkurenti ostvarili zbirni procijenjeni tržišni udjel od samo [… %], čak i u najizravnije konkurentnom segmentu (usluge za adresirane pismovne pošiljke B2X).

(33)

Stoga se ne može zaključiti da je predmetna kategorija usluga izravno izložena tržišnom natjecanju u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke C2X na nacionalnoj razini („domaće” i „ulazne”)

(34)

U slučaju poštanskih usluga za adresirane pismovne pošiljke C2X, podnositelj zahtjeva tvrdi i da oba načina dostave, elektronički i poštanski, pripadaju istom tržištu. Ta tvrdnja nije u skladu s prethodnim odlukama Komisije.

(35)

Austrijska tijela pozvana su (24) na očitovanje u vezi sa zamjenjivosti elektroničke i poštanske dostave u slučaju adresiranih pismovnih pošiljaka C2X; točnije, o definiciji mjerodavnog proizvodnog tržišta. Austrijska tijela nisu mogla pružiti dodatne informacije (25) kojima bi se potkrijepile tvrdnje podnositelja zahtjeva.

(36)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je raširenost interneta i širokopojasne mreže u Austriji vrlo visoka i da to podrazumijeva zamjenjivost poštanske dostave elektroničkim komunikacijskim sredstvima. Međutim, u skladu s novijim istraživanjem (26), gotovo 30 % stanovništva u Austriji nikada nije upotrebljavalo internet, oko 55 % stanovništva ne upotrebljava internetsko bankarstvo, a 75 % ne ispunjava administrativne obrasce na internetu.

(37)

Podnositelj zahtjeva nije dostavio dodatne empirijske dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje i dokazao zamjenjivost.

(38)

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, ne može se zaključiti da elektronička i poštanska dostava za adresirane pismovne pošiljke C2X pripadaju istom mjerodavnom tržištu.

(39)

Za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, može se smatrati da se mjerodavno proizvodno tržište odnosi na poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke C2X.

(40)

U skladu s dostupnim informacijama (27), tržišni udjel Austrijske pošte bio je oko [… %].

(41)

Tržište je potpuno liberalizirano od siječnja 2011., u skladu s Direktivom 2008/6/EZ. Komisija napominje da je liberalizacija do sada rezultirala samo time da su konkurenti ostvarili zbirni procijenjeni tržišni udjel od samo [… %].

(42)

Stoga se ne može zaključiti da je predmetna kategorija usluga izravno izložena tržišnom natjecanju u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Prekogranične poštanske usluge za adresirane („izlazne”) pismovne pošiljke B2X i C2X

(43)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je i za ovo tržište način dostave prekogranične pošte tehnološki neutralan i da usluge dostave pošte elektronički i poštom pripadaju istom mjerodavnom tržištu. Ta se tvrdnja ne može prihvatiti, u osnovi zbog istih razloga opisanih u pogledu poštanskih usluga za domaće i ulazne adresirane pismovne pošiljke B2X i C2X.

(44)

U prethodnim odlukama Komisije (28) razlikuju se usluge povezane s ulaznom prekograničnom poštom i usluge povezane s izlaznom prekograničnom poštom.

(45)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 29., za potrebe ove Odluke ulazne poštanske usluge smatrale su se dijelom domaćeg tržišta za poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke B2X odnosno C2X. Stoga će se mjerodavnim tržištem smatrati samo izlazne poštanske usluge.

(46)

Tržišno natjecanje za prekograničnu pismovnu poštu vrlo je različito za privatne osobe i za poduzeća. Privatne osobe općenito nemaju stvarnog izbora, nego moraju slati međunarodnu poštu svojim nacionalnim pružateljem univerzalnih usluga. Količine koje šalju privatne osobe uglavnom su premale da bi predstavljale poticaj novim sudionicima na tržištu.

(47)

Navedeno je da konkurentna situacija ovisi i o veličini/stanovništvu svakog grada zbog činjenice da pružatelji prekograničnih usluga ne održavaju pristupnu mrežu diljem države, već obično prikupljaju poštu izravno u prostorima korisnika.

(48)

U prethodnoj praksi Komisije (29) napravljena je razlika između prekograničnih poštanskih usluga za tržište adresiranih pismovnih pošiljaka B2X i prekograničnih poštanskih usluga za tržište adresiranih pismovnih pošiljaka C2X.

(49)

Nema dokaza da je situacija u Austriji drukčija, stoga će se za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja razmotriti dva odvojena proizvodna tržišta, odnosno prekogranične poštanske usluge za izlazne adresirane pismovne pošiljke B2X i prekogranične poštanske usluge za izlazne adresirane pismovne pošiljke C2X.

(50)

Austrijska pošta nije mogla pružiti detaljne informacije (30) o svojim relevantnim udjelima na svakom tržištu ni tržišne udjele svojih glavnih konkurenata. U nedostatku informacija o razini tržišnog natjecanja na svakom od tih tržišta nije moguće zaključiti da su ispunjeni uvjeti za dodjelu izuzeća u skladu s člankom 30. stavkom 1. Direktive 2004/17/EZ za prekogranične poštanske usluge za izlazne adresirane pismovne pošiljke B2X i prekogranične poštanske usluge za izlazne adresirane pismovne pošiljke C2X u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Poštanska usluga za adresirane promidžbene pismovne pošiljke na nacionalnoj i međunarodnoj razini

(51)

Adresirana promidžbena pošta definirana je kao pošta koja sadržava isključivo promidžbeni, marketinški ili reklamni materijal te sadržava jednaku poruku. Ta vrsta promidžbene pošte, koja može biti adresirana na poduzeća ili privatne osobe, mora sadržavati ime i adresu korisnika te pristanak korisnika na primanje takvih informacija.

(52)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da tržište za adresiranu promidžbenu poštu može potpadati pod tržište za poštanske usluge za adresirane pismovne pošiljke B2X, no za to nije dostavio nikakve empirijske dokaze. Tvrdnja podnositelja zahtjeva nije u skladu s Odlukom Komisije 2007/564/EZ (31).

(53)

Za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, može se smatrati da se mjerodavno proizvodno tržište odnosi na poštansku uslugu za adresirane promidžbene pismovne pošiljke.

(54)

Prema podnositelju zahtjeva (32), njegov je udjel na tržištu za adresirane promidžbene pismovne pošiljke [… %].

(55)

Poštansko tržište za adresirane promidžbene pismovne pošiljke potpuno je liberalizirano od siječnja 2011. Komisija napominje da je liberalizacija do sada rezultirala time da su konkurenti ostvarili ukupan zbirni procijenjeni tržišni udjel od samo [… %].

(56)

Stoga se ne može zaključiti da je predmetna kategorija usluga izravno izložena tržišnom natjecanju u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Poštanske usluge za neadresirane promidžbene pismovne pošiljke, na nacionalnoj i međunarodnoj razini

(57)

Obilježje je neadresirane promidžbene pošte nepostojanje posebne odredišne adrese. To je nezatražena promidžbena pošta, koja podliježe određenim kriterijima kao što su: jedinstvena težina, format, sadržaj i izgled za distribuciju skupini primatelja.

(58)

Podnositelj zahtjeva definira mjerodavno proizvodno tržište za neadresiranu promidžbu kao tržište kojim je obuhvaćeno oglašivanje u drugim medijima kao što je oglašivanje u dnevnim časopisima te tjednim regionalnim časopisima. Početna je točka bila činjenica da je 2009. austrijski Sud za kartele prihvatio (33) da se i izravno oglašivanje i neadresirano oglašivanje mogu smatrati dijelom istog mjerodavnog tržišta časopisa u slobodnoj distribuciji. Međutim, sud je zamjenjivost priznao samo za velike korisnike (npr. velike trgovce) i napravio je nekoliko razlika u odnosu na mjerodavno geografsko tržište (ovisno o tipu upotrijebljene promidžbene kampanje: lokalno, regionalno i nacionalno).

(59)

Podnositelj zahtjeva proširio je taj zaključak na sve časopise i pretpostavio da je dostava besplatne/neadresirane pošte konkurentna oglašivanju u svim časopisima. Podnositelj zahtjeva proveo je analizu testom hipotetičnog monopolista upotrebom podataka istraživanja koji su prikupljeni od 248 subjekata. Rezultati testova uzeti su u obzir na odgovarajući način. Međutim, dalekosežno tumačenje podnositelja zahtjeva odluke austrijskog Suda za kartele nije u skladu s prethodnim odlukama Komisije (34), prema kojima se razne vrste medija (elektronički, televizijski, radijski ili tiskani) međusobno nadopunjuju, a nisu međusobno zamjenjivi.

(60)

Austrijska su tijela bila pozvana (35) na očitovanje u vezi s predloženom definicijom tržišta za tržište neadresirane promidžbe, uzimajući u obzir na odgovarajući način prethodno navedenu odluku Suda za kartele i trenutačno pravno i činjenično stanje u Austriji. Austrijska tijela nisu mogla pružiti dodatne informacije (36) kojima bi se potkrijepile tvrdnje podnositelja zahtjeva.

(61)

Stoga se smatralo da informacije koje su trenutačno dostupne Komisiji nisu bile dovoljno uvjerljive kako bi potkrijepile definiciju tržišta koju je predložio podnositelj zahtjeva.

(62)

Za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, mjerodavno proizvodno tržište definirano je stoga kao poštanske usluge za neadresirane promidžbene pismovne pošiljke.

(63)

Prema podnositelju zahtjeva (37), njegov je udjel na tržištu za neadresirane promidžbene pismovne pošiljke [… %]. Podnositelj zahtjeva nije mogao pružiti informacije o tržišnim udjelima svojih glavnih konkurenata. Međutim, u skladu s dostupnim informacijama, većina konkurenata nema nacionalnu pokrivenost.

(64)

Stoga se ne može zaključiti da je predmetna kategorija usluga izravno izložena tržišnom natjecanju u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Poštanske usluge za standardnu dostavu adresiranih i neadresiranih časopisa

(65)

U Odluci 2007/564/EZ napravljena je razlika između rane dostave časopisa i standardne dostave.

(66)

Podnositelj zahtjeva ne obavlja djelatnost rane dostave časopisa (38), ali obavlja djelatnost standardne dostave časopisa.

(67)

Za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, mjerodavno proizvodno tržište odnosi se na poštanske usluge za standardnu dostavu za adresirane i neadresirane časopise.

(68)

Austrijska pošta ima tržišni udjel od [… %] na tom tržištu (39). Glavni su konkurenti nacionalne ili regionalne mreže koje organiziraju izdavači, a koji kućanstvima dostavljaju adresirane i neadresirane časopise. Međutim, ti konkurenti zajedno imaju skupni tržišni udjel od samo [… %].

(69)

Stoga se ne može zaključiti da je predmetna kategorija usluga izravno izložena tržišnom natjecanju u Austriji. U skladu s time se članak 30. stavak 1. Direktive 2004/17/EZ ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

Usluge upravljanja urudžbenim uredima

Usluge urudžbenog ureda („upravljanje urudžbenim uredom”)

(70)

Upravljanje urudžbenim uredom korisnicima nudi rješenje za obradu pošte unutar organizacije. Ovisno o odgovarajućoj potražnji, razrađena su prilagođena rješenja koja uključuju eksternalizaciju pojedinih aktivnosti ili čak cjelokupne obrade pošte.

(71)

U tržište za usluge urudžbenog ureda uključene su sve usluge kojima se pruža potpora povezana s unutarnjom obradom pošte unutar poduzeća. Ti se unutarnji procesi često eksternaliziraju trećim stranama kako bi se povećala učinkovitost, a te ih treće strane često kombiniraju s dodatnim aktivnostima kako bi u najboljoj mogućoj mjeri iskoristile sposobnost osoba koje obavljaju tu aktivnost. To je razlog zašto se uz usluge obrade pošte pružaju razne uredske usluge kao što su skeniranje, umnožavanje i telefonske usluge.

(72)

Usluge urudžbenog ureda mogu se pružiti u obliku leasinga osoblja ili ugovora o uslugama. Stoga tržište obuhvaća obavljanje aktivnosti u obliku ugovora o uslugama, kao i privremeno zapošljavanje (staff leasing). Podnositelj zahtjeva pruža te usluge u obliku ugovora o uslugama.

(73)

Ako se upotrijebi tržišna definicija usluga upravljanja urudžbenim uredima na temelju prethodnih stavaka, kojom se ne dovodi u pitanje pravo tržišnog natjecanja, Austrijska pošta imala je u skladu sa zahtjevom (40) udjel od [… %] u 2010., [… %] u 2011. i [… %] u 2012.

(74)

Skupni tržišni udjel prvih dvaju konkurenata iznosio je [… %] u 2010. i 2011. i [… %] u 2012. Na toj razini oni mogu izvršiti znatan konkurentski pritisak na Austrijsku poštu.

(75)

Čimbenike navedene u dvjema prethodno navedenim uvodnim izjavama stoga treba uzeti kao pokazatelje izravnog izlaganja Austrijske pošte tržišnom natjecanju.

Tiskarske usluge

(76)

Tiskarske usluge definirane su kao tisak, umetanje u omotnice, logistika i obrada materijala koji su potrebni za poslovne procese koji se ponavljaju (računi, podsjetnici, skupna pisma, zapisnici i platne liste).

(77)

Kako bi se povećala isplativost, poduzeća često eksternaliziraju takve unutarnje procese.

(78)

Postoji tržište za postupke elektroničkog i digitalnog tiska gdje korisnici elektronički prenose podatke za tisak, a sve daljnje usluge za tisak, presavijanje, umetanje, umetanje u omotnice itd. pruža pružatelj usluge. Na taj način korisnik ne mora kupiti strojeve potrebne za takve usluge.

(79)

Ako se upotrijebi tržišna definicija tiskarskih usluga na temelju prethodnih stavaka, kojom se ne dovodi u pitanje pravo tržišnog natjecanja, Austrijska pošta imala je u skladu sa zahtjevom (41) tržišni udjel od [… %] u 2010. i 2011. i [… %] u 2012.

(80)

Mjerodavno austrijsko tržište vrlo je rascjepkano. Na ovome tržištu sudjeluje niz poduzeća. Međutim, samo jedan konkurent drži tržišni udjel od više od [… %].

(81)

Čimbenike navedene u dvjema prethodno navedenim uvodnim izjavama stoga treba uzeti kao pokazatelje izravnog izlaganja Austrijske pošte tržišnom natjecanju.

Usluge s dodanom vrijednošću povezane s elektroničkim medijima, koje u cijelosti pružaju takvi mediji

Usluge prodaje adresa, podataka i uspoređivanja („trgovanje adresama”)

(82)

Podnositelj zahtjeva pruža niz usluga u vezi s podacima o adresama poduzećima koja žele imati podatke bolje kvalitete o popisima adresa svojih korisnika.

(83)

Ako se upotrijebi tržišna definicija trgovanja adresama na temelju prethodnih stavaka, kojom se ne dovodi u pitanje pravo tržišnog natjecanja, Austrijska pošta imala je u skladu s dostupnim informacijama (42) tržišni udjel od [… %] u 2010., [… %] u 2011. i [… %] u 2012. Najveći konkurent imao je tržišni udjel od [… %] koji se od 2010. stalno povećava.

(84)

Prethodno navedene čimbenike stoga treba uzeti kao pokazatelje izravnog izlaganja Austrijske pošte tržišnom natjecanju.

Elektronička pošta

(85)

Austrijska pošta aktivna je na tržištu elektroničkih komunikacija, gdje nudi usluge kao što je otpremni modul (potpuno automatizirana, sigurna dostava pisanih dokumenata pojedinim osobama); e-fakturiranje; e-platna lista (platne liste koje se proizvode izravno iz sustava obračunavanja plaća i zaposlenicima stavljaju na raspolaganje internetskim bankarstvom). Glavni dio poslovanja na tržištu elektroničke pošte čine e-računi.

(86)

Ako se upotrijebi tržišna definicija elektroničke pošte na temelju prethodnih stavaka, kojom se ne dovodi u pitanje pravo tržišnog natjecanja, u skladu s dostupnim informacijama (43) podnositelj zahtjeva imao je tržišni udjel od [… %] u 2010., [… %] u 2011. i [… %] u 2012.

(87)

Prethodno navedene čimbenike stoga treba uzeti kao pokazatelje izravnog izlaganja Austrijske pošte tržišnom natjecanju.

Filatelističke usluge

(88)

Za potrebe ove Odluke i u skladu s prethodnom praksom Komisije (44), filatelističke usluge definirane su kao „prodaja marki i proizvoda srodnih markama većinom kolekcionarima marki i, u ograničenoj mjeri, kupcima poklona i suvenira”.

(89)

Austrijska pošta društvo je odgovorno za izdavanje novih posebnih austrijskih poštanskih marki. Strani pružatelji poštanskih usluga izdaju i posebne marke za filatelističko tržište. Međutim, filatelističko tržište nije ograničeno na izdavanje novih poštanskih marki, već je njime obuhvaćena i trgovina markama dražbenih kuća i trgovaca markama te internetska prodaja i dražbe.

(90)

Procijenjen (45) tržišni udjel Austrijske pošte na cjelokupnom tržištu filatelističkih usluga, pri čemu se definicijom tržišta ne dovodi u pitanje pravo tržišnog natjecanja, iznosio je [… %] u 2010., [… %] u 2011. i [… %] u 2012.

(91)

Taj se faktor stoga treba uzeti kao pokazatelj izravnog izlaganja tržišnom natjecanju za filatelističke usluge.

Financijske usluge

(92)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2004/17/EZ, pružanje financijskih usluga kako je definirano u četvrtoj alineji navedene točke (c) obuhvaćeno je tom Direktivom samo u onoj mjeri u kojoj te usluge pružaju subjekti koji pružaju i poštanske usluge u smislu točke (b) te odredbe.

(93)

Austrijska pošta pruža sljedeće financijske usluge:

(a)

u svoje ime: usluge platnog prometa – novčana naplata (pri dostavi paketa „Nachnahme” i usluge naplate dugova osoblja koje dostavlja poštu „Postauftrag”;

(b)

uime i za račun društva Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (BAWAG PSK): podizanje gotovine i novčana štednja.

(94)

U skladu s prethodnim odlukama Komisije (46), za potrebe ove Odluke i ne dovodeći u pitanje pravo tržišnog natjecanja, smatra se da su mjerodavna proizvodna tržišta: usluge platnog prometa, usluge podizanja gotovine i usluge za posredovanje štednim računima.

(95)

Austrijska pošta pruža usluge platnog prometa u svoje ime kako je navedeno u točki (a) uvodne izjave 93. Austrijska pošta ima tržišni udjel manji od [… %] i u pružanju takvih usluga natječe se s uslugama platnog prometa koje nude banke i financijske institucije, koje mogu stvoriti znatan konkurentni pritisak na Austrijsku poštu.

(96)

Te bi čimbenike stoga trebalo uzeti u obzir kao pokazatelj izravnog izlaganja tržišnom natjecanju za usluge platnog prometa koje Austrijska pošta nudi u svoje ime.

(97)

Austrijska pošta nije mogla dostaviti (47) podatke o svojim tržišnim udjelima i tržišnim udjelima svojih glavnih konkurenata za usluge koje se pružaju uime društva BAWAG PSK, odnosno za usluge podizanja gotovine i gotovinske štednje.

(98)

U nedostatku informacija o stupnju tržišnog natjecanja na svakom od tih proizvodnih tržišta za usluge pružene uime društva BAWAG PSK, nije moguće zaključiti da su ispunjeni uvjeti za dodjelu izuzeća u skladu s člankom 30. stavkom 1. Direktive 2004/17/EZ. Stoga se članak 30. stavak 1. te Direktive ne primjenjuje na ugovore kojima je namjena omogućivanje obavljanja tih djelatnosti u Austriji.

IV.   ZAKLJUČCI

(99)

Uzimajući u obzir čimbenike ispitane u uvodnim izjavama 2. do 98., uvjet izravnog izlaganja tržišnom natjecanju utvrđen u članku 30. stavku 1. Direktive 2004/17/EZ treba smatrati ispunjenim u odnosu na sljedeće usluge koje se pružaju u Austriji:

(a)

usluge upravljanja urudžbenim uredom;

(b)

usluge dodane vrijednosti povezane s elektroničkim medijima, koje u cijelosti pružaju takvi mediji;

(c)

filatelističke usluge; i

(d)

usluge platnog prometa koje se pružaju u vlastito ime.

(100)

S obzirom na to da se uvjet neograničenog pristupa tržištu smatra ispunjenim, Direktiva 2004/17/EZ ne bi se trebala primjenjivati kad naručitelji dodjeljuju ugovore kojima je namjena omogućivanje pružanja usluga navedenih u točkama (a) do (d) uvodne izjave 99. u Austriji, ni kada su organizirani natječaji za obavljanje takvih djelatnosti u toj državi članici.

(101)

Ova se Odluka temelji na pravnom i činjeničnom stanju od listopada 2013. do siječnja 2014. kako proizlazi iz informacija koje su dostavili Austrijska pošta i austrijska tijela. Nju se može revidirati u slučaju da, uslijed znatnih promjena pravnog ili činjeničnog stanja, uvjeti za primjenjivost članka 30. stavka 1. Direktive 2004/17/EZ ne budu više ispunjeni.

(102)

Unatoč tomu, uvjet izravnog izlaganja tržišnom natjecanju utvrđen u članku 30. stavku 1. Direktive 2004/17/EZ treba smatrati neispunjenim u odnosu na druge djelatnosti koje su predmet zahtjeva Austrijske pošte, na području Austrije.

(103)

S obzirom na to da su neke usluge koje su predmet ovog zahtjeva i dalje podložne Direktivi 2004/17/EZ, ponavlja se da bi ugovore o javnoj nabavi kojima se pokriva više djelatnosti trebalo tretirati u skladu s člankom 9. Direktive 2004/17/EZ. To znači da ako naručitelj sudjeluje u „mješovitoj” javnoj nabavi, odnosno javnoj nabavi namijenjenoj za podršku obavljanja djelatnosti izuzetih iz primjene Direktive 2004/17/EZ i djelatnosti koje nisu izuzete, potrebno je uzeti u obzir djelatnosti za koje je ugovor prvenstveno namijenjen. U slučaju takve mješovite javne nabave, gdje je svrha prvenstveno podržavanje djelatnosti koje nisu izuzete, primjenjuju se odredbe Direktive 2004/17/EZ. Ako je objektivno nemoguće utvrditi kojoj je djelatnosti ugovor prvenstveno namijenjen, ugovor se dodjeljuje u skladu s pravilima navedenima u članku 9. stavcima 2. i 3. Direktive 2004/17/EZ.

(104)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ ne primjenjuje se na ugovore koje dodjeljuju naručitelji i kojima je namjena omogućivanje izvršenja sljedećih djelatnosti u Austriji:

(a)

usluge upravljanja urudžbenim uredom;

(b)

usluge dodane vrijednosti povezane s elektroničkim medijima, koje u cijelosti pružaju takvi mediji;

(c)

filatelističke usluge; i

(d)

usluge platnog prometa koje se pružaju u vlastito ime.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Austriji.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. travnja 2014.

Za Komisiju

Michel BARNIER

Član Komisije


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 15, 21.1.1998., str. 14.).

(3)  Direktiva 2002/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u vezi s daljnjim otvaranjem tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL L 176, 5.7.2002., str. 21.).

(4)  Direktiva 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL L 52, 27.2.2008., str. 3.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ-a o koncentracijama) (SL L 24, 29.1.2004., str 1.).

(6)  Predmet br. COMP/M.6503 – La Poste/Swiss Post/JV.

(7)  Predmet COMP/M.3971 – DeutschePost/Excel.

(8)  Predmet COMP/M.5152 – Posten AB/Post DanmarkA/S.

(9)  Vidjeti bilješku 8.

(10)  Vidjeti bilješku 8.

(11)  Zahtjev, str. 8.

(12)  Dopis Komisije MARKT/С4/ММТ/id (2013)3891034 od 5. prosinca 2013. Stalnom predstavništvu Austrije.

(13)  Elektronička pošta austrijskog Saveznog ministarstva gospodarstva, obitelji i mladih od 18. prosinca 2013. koja je popraćena odgovorima odgovarajućih tijela: Saveznog ministarstva prijevoza, inovacija i tehnologije i nacionalnog regulatora (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).

(14)  U skladu s Prilogom 1. zahtjevu, str. 54.

(15)  U skladu s Prilogom 1. zahtjevu, str. 60.

(16)  [****] povjerljive informacije

(17)  U skladu s Prilogom 1. zahtjevu, str. 32.

(18)  Elektronička pošta Austrijske pošte od 2. prosinca 2013.

(19)  U analizi potražnje cijena se obično smatra endogenom varijablom. Tu je endogenost potrebno kontrolirati kako bi se povezana osjetljivost količina na cijenu mogla smatrati nepristranom procjenom prilagodljivosti cijene. Podnositelj zahtjeva nije proveo tu vrstu kontrole endogenosti i nije ispravno obrazložio egzogenost cijena, pretpostavljajući bez obrazloženja da su cijene bile egzogene.

(20)  Vidjeti bilješku 18.

(21)  Povećana tarifa uvedena je u svibnju 2011. nakon što su odgovarajuća nacionalna tijela odobrila zahtjev Austrijske pošte.

(22)  Ulazna prekogranična pošta jesu usluge koje poštanski operator u Austriji nudi drugom poštanskom operatoru u inozemstvu (npr. poštanski operator u Austriji dostavlja poštu koja je primljena od poštanskog operatora iz inozemstva).

(23)  Vidjeti bilješku 18.

(24)  Vidjeti bilješku 12.

(25)  Vidjeti bilješku 13.

(26)  Glavni razvoji u poštanskom sektoru (2010. – 2013.), WIK Consult, kolovoz 2013., str. 174.

(27)  Vidjeti bilješku 18.

(28)  Vidjeti bilješku 6.

(29)  Vidjeti bilješku 6.

(30)  Elektronička pošta Austrijske pošte od 14. siječnja 2014.

(31)  Odluka Komisije 2007/564/EZ 6. kolovoza 2007. o izuzimanju određenih usluga u poštanskom sektoru u Finskoj, isključujući otoke Aland, od primjene Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 215, 18.8.2007., str. 21.).

(32)  Vidjeti bilješku 18..

(33)  OLG Wien, 26 Kt. 8,9/0-44, 43.

(34)  Vidjeti točku 11. Odluke Komisije SG-Greffe(2005) D/201691 od 8. travnja 2005. (predmet br. COMP/M.3648 – Gruner + Jahr/MPS) i točku 15. Odluke Komisije SG-Greffe(2005) D/200313 od 24. siječnja 2005. (Predmet br. COMP/M.3579 – WPP/GREY).

(35)  Vidjeti bilješku 12.

(36)  Vidjeti bilješku 13.

(37)  Vidjeti bilješku 18.

(38)  Vidjeti bilješku 30.

(39)  Vidjeti bilješku 18.

(40)  Zahtjev, str. 22.

(41)  Vidjeti bilješku 40.

(42)  Zahtjev, str. 14.

(43)  Vidjeti bilješku 18.

(44)  Odluka 2007/564/EZ.

(45)  Zahtjev, str. 25.

(46)  Provedbena odluka Komisije 2011/875/EU od 16. prosinca 2011. o izuzimanju određenih financijskih usluga u poštanskom sektoru u Mađarskoj od primjene Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji posluju u vodnom, energetskom, prometnom sektoru i sektoru poštanskih usluga (SL L 343, 23.12.2011., str. 77.).

(47)  Vidjeti bilješku 30.