26.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 90/20


ODLUKA VIJEĆA

od 18. ožujka 2014.

o imenovanju slovačkog člana Europskog gospodarskog i socijalnog odbora

(2014/168/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir prijedlog slovačke vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članova Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2010. do 20. rujna 2015. (1).

(2)

Mjesto člana u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru oslobodilo se po isteku mandata g. Dušana BARČIKA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se g. Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, imenuje članom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji istječe 20. rujna 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS


(1)  SL L 251, 25.9.2010., str. 8.