14.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 74/63


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 12. ožujka 2014.

o određenim zaštitnim mjerama u vezi s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 1657)

(Vjerodostojan je samo tekst na poljskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/134/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Afrička svinjska kuga zarazna je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i koja može ozbiljno utjecati na profitabilnost svinjogojstva te omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje.

(2)

U slučaju izbijanja afričke svinjske kuge postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga svinjogojska gospodarstva i na divlje svinje. Kao rezultat toga može se trgovinom živim svinjama ili njihovim proizvodima proširiti iz jedne države članice u drugu državu članicu i treće zemlje.

(3)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (3) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge. Člankom 15. Direktive 2002/60/EZ osigurava se utvrđivanje zaraženog područja nakon potvrde jednog ili više slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(4)

Poljska je obavijestila Komisiju o trenutačnoj situaciji povezanoj s afričkom svinjskom kugom na svojem državnom području te je u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ utvrdila zaraženo područje na kojem se primjenjuju mjere iz članaka 15. i 16. te Direktive.

(5)

Kako bi se spriječili nepotrebni poremećaji trgovine unutar Unije i izbjegle neopravdane prepreke trgovini koje nameću treće zemlje, potrebno je, u suradnji s dotičnom državom članicom, utvrditi popis zaraženih područja unutar Unije zbog afričke svinjske kuge u Poljskoj.

(6)

U skladu s time u Prilogu ovoj Odluci trebala bi biti navedena zaražena područja u Poljskoj i vrijeme trajanja regionalizacije utvrđeno u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ.

(7)

Provedbenu odluku Komisije 2014/100/EU (4) trebalo bi potvrditi nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

(8)

Mjere propisane ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poljska osigurava da zaraženo područje utvrđeno u skladu s člankom 15. Direktive 2002/60/EZ sadržava najmanje područja navedena u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje do 30. travnja 2014.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/100/EU od 18. veljače 2014. o određenim privremenim zaštitnim mjerama u vezi s afričkom svinjskom kugom u Poljskoj (SL L 50, 20.2.2014., str. 35.).


PRILOG

ZARAŽENO PODRUČJE

Sljedeća područja u Republici Poljskoj:

u vojvodstvu Podlaskie: pokrajina Sejny; u pokrajini Augustów, općine Płaska, Lipsk i Sztabin; pokrajina Sokól; u pokrajini Białystok, općine Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo i Gródek; te pokrajine Hajnówka, Bielsk i Siemiatycze,

u vojvodstvu Mazowieckie: pokrajina Łosice,

u vojvodstvu Lubelskie: pokrajine Biała Podlaska, grad Biala Podlaska i pokrajina Włodawa.