7.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/1


ODLUKA VIJEĆA

od 2. prosinca 2013.

o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi

(2014/115/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Pregovori o reviziji Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA iz 1994.) započeli su u siječnju 1999. u skladu s člankom XXIV. stavkom 7. točkama (b) i (c) GPA-a iz 1994.

(2)

Pregovore je vodila Komisija uz savjetovanje s posebnim odborom osnovanim na temelju članka 207. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

15. prosinca 2011. stranke GPA-a iz 1994. postigle su politički dogovor na ministarskoj razini o ishodima pregovora. Taj politički dogovor potvrđen je donošenjem Odluke o ishodima pregovora od strane Odbora za GPA 30. ožujka 2012. Tom Odlukom, koja uključuje Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi („Protokol”), stranke GPA-a iz 1994. ovjerile su tekst Protokola i otvorile ga za svoje prihvaćanje.

(4)

Protokol bi trebalo odobriti u ime Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi odobrava se u ime Europske unije.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća određuje osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) za polaganje, u ime Unije, isprave o prihvatu, kako je navedeno u stavku 3. Protokola i u skladu s člankom XXIV. stavkom 9. GPA-a iz 1994., kako bi se izrazila suglasnost Unije da bude obvezana Protokolom (1).

Članak 3.

Protokol se ne tumači kao da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozvati pred sudovima Unije ili država članica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

E. GUSTAS


(1)  Datum stupanja Protokola na snagu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.