15.2.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 45/24


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 13. veljače 2014.

o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza u Meksiko te o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Meksiko na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka vrste kopitara

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 692)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/86/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz dijela I. Priloga A Direktivi 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3. točku (a),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 12. stavke 1. i 4. te uvodni tekst i članak 19. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktivom 2009/156/EZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja za uvoz živih kopitara u Uniju. U skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (a) jedan od uvjeta za odobravanje uvoza kopitara u Uniju jest da je treća zemlja u posljednje dvije godine slobodna od venezuelskog encefalomijelitisa konja.

(2)

Odlukom Komisije 93/195/EEZ (3) propisuju se obrasci zdravstvenog certifikata za ponovni ulazak registriranih konja nakon privremenog izvoza radi sudjelovanja u utrkama, natjecanjima i kulturnim događanjima.

(3)

Odlukom Komisije 2004/211/EZ (4) uspostavlja se popis trećih zemalja ili dijelova njihova državnog područja, ako se primjenjuje načelo regionalizacije, iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta kopitara. Taj je popis naveden u Prilogu I. toj Odluci.

(4)

Provedbenom odlukom Komisije 2013/167/EU (5) o izmjeni popisa u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ propisuje se da privremeni ulazak registriranih konja, ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza, uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju te uvoz sjemena, jajnih stanica i zametaka vrste kopitara iz Meksika trenutačno nisu dopušteni.

(5)

Komisija je zaprimila procjenu rizika koju su provela francuska nadležna tijela u pogledu ponovnog ulaska konja predviđenih za privremeni izvoz na metropolitansko područje Ciudad de Méxica (Meksiko). Procjenom su obuhvaćeni opsežni detalji biosigurnosnih mjera koje Konjičko kazalište Zingaro primjenjuje za zaštitu zdravstvenog statusa svojih konja tijekom boravka u Ciudad de Méxicu te detalji karantenskih mjera koje su za te konje uvela francuska nadležna tijela pri njihovu povratku.

(6)

Uzimajući u obzir razinu veterinarskog nadzora, dogovorene rutinske zdravstvene preglede i odvajanje kopitara nižeg zdravstvenog statusa, moguće je utvrditi određene uvjete povezane sa zdravljem životinja i veterinarskim certificiranjem za ponovni ulazak tih konja nakon privremenog izvoza u trajanju kraćem od 90 dana radi sudjelovanja u određenim kulturnim događanjima u Ciudad de Méxicu.

(7)

Odluku 93/195/EEZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Budući da se mjere iz ove Odluke odnose samo na regiju na velikoj nadmorskoj visini i tijekom umjerenog zimskog razdoblja kada je smanjen rizik od vektorskog prijenosa vezikularnog stomatitisa ili određenih podvrsta venezuelskog encefalomijelitisa konja, potrebno je odobriti ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza u trajanju kraćem od 90 dana na metropolitansko područje Ciudad de Méxica, u regiju u kojoj venezuelski encefalomijelitis konja nije zabilježen više od dvije godine.

(9)

Stoga unos za tu treću zemlju u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ potrebno je izmijeniti.

(10)

Odluku 2004/211/EZ potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 93/195/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. dodaje se sljedeća alineja:

„—

sudjelovali su u određenim kulturnim događanjima na metropolitanskom području Ciudad de Méxica i ispunjuju uvjete zdravlja utvrđene u zdravstvenom certifikatu koji je sastavljen u skladu s obrascem zdravstvenog certifikata iz Priloga X. ovoj Odluci.”

2.

Novi Prilog X. dodaje se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

Članak 2.

Prilog I. Odluci 2004/211/EZ mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

(3)  Odluka Komisije 93/195/EEZ od 2. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (SL L 86, 6.4.1993., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 2004/211/EZ od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara te o izmjeni odluka 93/195/EEZ i 94/63/EZ (SL L 73, 11.3.2004., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2013/167/EU od 3. travnja 2013. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Meksiko na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka vrste kopitara (SL L 95, 5.4.2013., str. 19.).


PRILOG I.

„PRILOG X.

Image

Image


PRILOG II.

U Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ unos za Meksiko zamjenjuje se sljedećim:

„MX

Meksiko

MX-0

Čitava zemlja

D

 

MX-1

metropolitansko područje Ciudad de Méxica

D

X

Vrijedi do 15. travnja 2014.”