11.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 8/1


ODLUKA VIJEĆA

od 5. prosinca 2013.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije

(2014/7/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 212., u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. lipnja 2007. ovlastilo Komisiju da pregovara o Protokolu uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (1), o okvirnom sporazumu između Europske unije i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije („Protokol”).

(2)

Pregovori su završeni.

(3)

Cilj je Protokola utvrditi financijska i tehnička pravila koja Gruziji omogućuju sudjelovanje u određenim programima Unije. Horizontalni okvir uspostavljen Protokolom predstavlja mjeru gospodarske, financijske i tehničke suradnje koja omogućuje pristup pomoći, osobito financijskoj pomoći, koju će Unija pružiti u skladu s programima Unije. Taj se okvir primjenjuje samo na one programe Unije za koje je u relevantnim osnivačkim pravnim aktima predviđena mogućnost sudjelovanja Gruzije. Potpisivanje i privremena primjena Protokola stoga ne podrazumijeva izvršavanje ovlasti na temelju raznih sektorskih politika koje se programima ostvaruju, a koje se izvršavaju pri uspostavi programâ.

(4)

Protokol bi trebalo potpisati u ime Unije te bi se trebao privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije („Protokol”), podložno sklapanju navedenog Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se da odredi osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) potpisati Protokol u ime Unije.

Članak 3.

Protokol se privremeno primjenjuje od dana njegova potpisivanja (2) do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  SL L 205, 4.8.1999., str. 3.

(2)  Datum potpisivanja Protokola objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.