19.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 80/6


Izjava Komisije

2014/C 80/03

Komisija ovime izjavljuje da namjerava primjenjivati dio Instrumenta za povezivanje Europe koji se odnosi na prometni sektor, u skladu s prioritetima financiranja sadržanima u Komunikaciji Komisije (COM(2013) 940) (1), ne dovodeći u pitanje nužnu fleksibilnost potrebnu za izvršenje proračuna.

Indikativni se iznosi mogu preispitati nakon srednjoročne evaluacije Instrumenta za povezivanje Europe, koju Komisija treba pripremiti do 31. prosinca 2017., kako se navodi u članku 27. stavku 1. Uredbe o Instrumentu za povezivanje Europe (2).


(1)  Komunikacija Komisije „Izgrađivanje središnje prometne mreže: koridori središnje mreže i Instrument za povezivanje Europe” COM(2013) 940.

(2)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljaju izvan snage Uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EU) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013.).