31.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 355/60


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1423/2013

оd 20. prosinca 2013.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno članak 437. stavak 2. treći podstavak i članak 492. stavak 5. treći podstavak te Uredbe,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 575/2013 obuhvaćeni su međunarodno prihvaćeni standardi iz Trećeg međunarodnog regulatornog okvira za banke Bazelskog odbora za nadzor banaka (2) (dalje u tekstu „Basel III”). Stoga, a i s obzirom na to da se zahtjevima za objavljivanje namjerava poboljšati transparentnost u području regulatornog kapitala, pravila objavljivanja za institucije koje podliježu nadzoru u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3) trebala bi, radi usporedbe, biti sukladna s međunarodnim okvirom uključenim u „zahtjeve za objavljivanje sastava kapitala” (4) Bazelskog odbora za nadzor banaka, prilagođenim kako bi se uzeo u obzir regulatorni okvir Unije i njegove posebnosti.

(2)

Trebalo bi predvidjeti komplet obrazaca za objavljivanje kako bi se osigurala jedinstvena primjena Uredbe (EU) br. 575/2013. Ti obrasci za objavljivanje trebali bi sadržavati obrazac za objavljivanje vlastitog kapitala, u cilju detaljnog prikaza kapitalne pozicije institucija, te obrazac značajki instrumenata kapitala, u cilju dovoljno detaljnog prikaza značajki instrumenata kapitala institucija.

(3)

Opseg konsolidacije za računovodstvene potrebe i za regulatorne potrebe različit je te su stoga različite i informacije koje se koriste za izračunavanje vlastitog kapitala i informacije koje se koriste u objavljenim financijskim izvještajima, posebice kada je riječ o stavkama vlastitog kapitala. Kako bi se riješio problem nepodudarnosti podataka koji se koriste za izračunavanje vlastitog kapitala i podataka koji se koriste u financijskim izvještajima institucija, potrebno je objaviti i kako se elementi financijskih izvještaja korišteni za izračunavanje vlastitog kapitala mijenjaju kada se primijeni regulatorni opseg konsolidacije. Stoga bi ova Uredba trebala sadržavati i metodologiju za usklađivanje bilance kojom se pružaju informacije o usklađenju stavki bilance korištenih za izračunavanje vlastitog kapitala i regulatornog vlastitog kapitala. U tu bi svrhu trebalo koristiti bilancu regulatornog opsega kojom su obuhvaćene samo stavke vlastitog kapitala.

(4)

Financijski izvještaji nekih institucija koje podliježu tim zahtjevima objavljivanja opsežni su i složeni. Potrebno je utvrditi jedinstveni pristup koji sadržava jasno definirane korake kako bi se institucijama pomoglo pri usklađivanju bilance.

(5)

Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se odnose na objavljivanje stavki vlastitog kapitala. Kako bi se osigurala dosljednost među tim odredbama, koje bi trebale stupiti na snagu u isto vrijeme, te kako bi se osobama koje podliježu tim obvezama omogućila široka preglednost i jednostavan pristup tim odredbama, poželjno je jednom uredbom obuhvatiti sve provedbene tehničke standarde u vezi s objavljivanjem vlastitog kapitala predviđene Uredbom (EU) br. 575/2013.

(6)

Uredba (EU) br. 575/2013 sadržava znatan broj prijelaznih odredaba o vlastitom kapitalu i zahtjeva u pogledu vlastitog kapitala. Kako bi se dobila značajna slika stanja solventnosti institucija, potrebno je za prijelazno razdoblje uvesti drukčiji obrazac za objavljivanje, u skladu s prijelaznim odredbama Uredbe (EU) br. 575/2013.

(7)

Budući da je rok za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 1. siječnja 2014. i budući da institucije trebaju prilagoditi svoje sustave kako bi ispunile zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, institucijama je potrebno ostaviti dovoljno vremena da to učine.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Europskoj komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, napravilo analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju jedinstveni obrasci za potrebe objavljivanja iz članka 437. stavka 1. točaka (a), (b), (d) i (e) te u skladu s člankom 492. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 2.

Potpuno usklađenje stavki vlastitog kapitala s revidiranim financijskim izvještajima

Kako bi ispunile zahtjeve objavljivanja potpunog usklađenja stavki vlastitog kapitala s revidiranim financijskim izvještajima kako je opisano u članku 437. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije primjenjuju metodologiju iz Priloga I. i objavljuju informacije o usklađenju bilance koje proizlaze iz primjene te metodologije.

Članak 3.

Opis glavnih značajki instrumenata redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala koje su izdale institucije

Kako bi ispunile zahtjeve objavljivanja glavnih značajki instrumenata redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala koje su izdale institucije, kako je navedeno u članku 437. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije ispunjuju i objavljuju obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala iz Priloga II. u skladu s uputama iz Priloga III.

Članak 4.

Objavljivanje vrste i iznosa određenih stavki vlastitog kapitala

Kako bi ispunile zahtjeve za objavljivanje određenih stavki vlastitog kapitala iz članka 437. stavka 1. točaka (d) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije ispunjuju i objavljuju opći obrazac za objavljivanje vlastitog kapitala iz Priloga IV. u skladu s uputama iz Priloga V.

Članak 5.

Objavljivanje vrste i iznosa određenih stavki vlastitog kapitala tijekom prijelaznog razdoblja

Odstupajući od članka 4., kako bi ispunile zahtjeve za objavljivanje dodatnih stavki vlastitog kapitala iz članka 492. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije u razdoblju od 31. ožujka 2014. do 31. prosinca 2017. umjesto općeg obrasca za objavljivanje vlastitog kapitala iz Priloga IV. u skladu s uputama iz Priloga V. ispunjuju i objavljuju prijelazni obrazac za objavljivanje vlastitog kapitala iz Priloga VI. u skladu s uputama iz Priloga VII.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. ožujka 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava, kojom se izmjenjuje Direktiva 2002/87/EZ i stavljaju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Metodologija usklađivanja bilance

1.

Institucije primjenjuju metodologiju opisanu u ovom Prilogu za pružanje informacija o usklađenju stavki bilance korištenih za izračunavanje vlastitog kapitala i regulatornog vlastitog kapitala. Stavke vlastitog kapitala u revidiranim financijskim izvještajima obuhvaćaju sve stavke koje su sastavni dio regulatornog vlastitog kapitala ili se od njega odbijaju, uključujući kapital, obveze (npr. dug) i druge stavke bilance koje utječu na regulatorni vlastiti kapital (npr. nematerijalna imovina, goodwill, odgođena porezna imovina).

2.

Institucije kao polazište koriste relevantne stavke bilance korištene za izračunavanje vlastitog kapitala u njihovim objavljenim financijskim izvještajima. Financijski izvještaji smatraju se revidiranim financijskim izvještajima kada se usklađivanje provodi u odnosu na završne financijske izvještaje.

3.

Ako institucije ispunjuju obveze propisane u dijelu osmom Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi i ako su opseg konsolidacije ili metoda konsolidacije koji se koriste u bilanci financijskih izvještaja različiti od opsega i metode konsolidacije propisanih na temelju dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije objavljuju i bilancu regulatornog opsega, odnosno bilancu sastavljenu u skladu s pravilima o bonitetnoj konsolidaciji iz dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koja je ograničena na stavke vlastitog kapitala. Bilanca regulatornog opsega mora u pogledu stavki vlastitog kapitala biti barem jednako detaljna kao bilanca u financijskim izvještajima, a njezine se stavke moraju prikazati usporedno s odgovarajućim stavkama vlastitog kapitala bilance financijskih izvještaja. Institucije pružaju kvalitativne i kvantitativne informacije o razlikama u stavkama vlastitog kapitala tih dviju bilanci koje proizlaze iz opsega i metode konsolidacije.

4.

Kao drugo, institucije proširuju stavke vlastitog kapitala u bilanci regulatornog opsega kako bi se svi sastavni dijelovi koji se zahtijevaju u prijelaznom obrascu za objavljivanje odnosno u obrascu za objavljivanje vlastitog kapitala prikazali odvojeno. Institucije proširuju elemente bilance samo do razine detalja koja je potrebna kako bi se dobili sastavni dijelovi koji se zahtijevaju u prijelaznom obrascu za objavljivanje odnosno u obrascu za objavljivanje vlastitog kapitala.

5.

Kao treće, institucije pridružuju elemente koji proizlaze iz proširenja bilance regulatornog opsega, kako je opisano u stavku 4., elementima iz prijelaznog obrasca za objavljivanje ili obrasca za objavljivanje vlastitog kapitala.

6.

Ako institucije ispunjuju obveze propisane u dijelu osmom Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi, ali su opseg konsolidacije i metoda konsolidacije koji se koriste u bilanci financijskih izvještaja istovjetni opsegu konsolidacije i metodi konsolidacije utvrđenima na temelju dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako institucije izričito navedu da nema razlike između dotičnih opsega i metoda konsolidacije, primjenjuju se samo stavci 4. i 5. ovog Priloga na temelju bilance iz financijskih izvještaja.

7.

Ako institucije ispunjuju obveze propisane u dijelu osmom Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi, stavak 3. ovog Priloga se ne primjenjuje, već se primjenjuju stavci 4. i 5. ovog Priloga na temelju bilance iz financijskih izvještaja.

8.

Informacije o usklađenju bilance u odnosu na stavke vlastitog kapitala koje proizlaze iz primjene metodologije opisane u ovom Prilogu mogu se pružiti u nerevidiranom obliku.

PRILOG II.

Obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala

Image 1

Tekst slike

Image 2

Tekst slike

PRILOG III.

Upute za ispunjivanje obrasca glavnih značajki instrumenata kapitala

1.

Institucije ispunjuju obrazac glavnih značajki instrumenata kapitala iz Priloga II. u skladu s uputama iz ovog Priloga.

2.

Institucije taj obrazac ispunjuju za sljedeće kategorije: instrumente redovnog osnovnoga kapitala, instrumente dodatnog osnovnog kapitala i instrumente dopunskog kapitala.

3.

Obrasci sadržavaju stupce sa značajkama raznih instrumenata. Ako instrumenti kapitala iz iste kategorije imaju istovjetne značajke, institucije mogu ispuniti samo jedan stupac objavljujući u njemu te istovjetne značajke te navesti izdanja na koja se one odnose.

Image 3

Tekst slike