18.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1357/2013

оd 17. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), a posebno njezin članak 247.,

budući da:

(1)

Pravila o nepovlaštenom podrijetlu moraju se primjenjivati na sve mjere politike o nepovlaštenom trgovanju, uključujući i antidampinške i kompenzacijske pristojbe.

(2)

U članku 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 utvrđuje se osnovno načelo da se roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje smatra podrijetlom iz zemlje u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu preradu ili obradu u trgovačkom društvu opremljenom za tu svrhu i koja dovodi do proizvodnje novog proizvoda ili predstavlja važnu fazu proizvodnje.

(3)

Deklaracija o slobodnom prometu fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija i njihovih ključnih sastavnih dijelova podložna je privremeno uvedenim antidampinškim pristojbama na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 513/2013 (2).

(4)

Kako bi se osigurala ispravna i jednoobrazna primjena privremeno uvedenih antidampinških pristojbi, u pogledu fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija i jednog od njihovih ključnih sastavnih dijelova, fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija treba podrobno utvrditi pravilo za tumačenje načela iz članka 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 za utvrđivanje podrijetla proizvoda obuhvaćenih tim mjerama.

(5)

Proizvodni proces fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija može se podijeliti u sljedeće velike korake: proizvodnja silicijskih poluvodičkih pločica; prerada silicijskih poluvodičkih pločica u fotonaponske ćelije od kristalnog silicija; sastavljanje nekoliko fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija u fotonaponski modul ili panel od kristalnog silicija.

(6)

Najvažnija faza u proizvodnji fotonaponskih panela ili modula od kristalnog silicija je prerada silicijskih poluvodičkih pločica u fotonaponske ćelije od kristalnog silicija. Riječ je o presudnoj fazi proizvodnje tijekom koje se utvrđuje konačna uporaba sastavnih dijelova panela ili modula i daju im se određene kvalitete.

(7)

Stoga se treba smatrati da ta transformacija čini posljednju bitnu transformaciju u proizvodnom procesu fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija u skladu s člankom 24. Uredbe (EEZ) br. 2913/92. Zemlja nepovlaštenog podrijetla fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija treba stoga biti istovjetna zemlji podrijetla fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija.

(8)

Vijeće je svojom Odlukom 94/800/EZ (3) među ostalim odobrilo Sporazum o pravilima o podrijetlu (WTO – GATT 1994.), priložen konačnom aktu potpisanom u Marakešu 15. travnja 1994. U skladu s načelima utvrđenima u tom Sporazumu o radnom programu za harmonizaciju, utvrđivanje zemlje u kojoj je roba prošla posljednju bitnu transformaciju treba se u prvom redu temeljiti na zemlji u kojoj je proizvodni proces doveo do promjene u razvrstavanju robe u carinsku tarifu. Drugi kriteriji, poput kriterija dodane vrijednosti ili utvrđivanja određenog postupka prerade, mogu se primijeniti isključivo ako na temelju prethodno navedenog kriterija nije moguće utvrditi zemlju posljednje bitne transformacije. Primjereno je primijeniti ista načela u carinskom zakonodavstvu EU-a.

(9)

Fotonaponske ćelije od kristalnog silicija razvrstane su u tarifni broj 8541 Harmoniziranog sustava (HS). Fotonaponski moduli ili paneli od kristalnog silicija razvrstani su u isti tarifni broj. Ulazni materijal, poluvodičke pločice od silicija, razvrstan je u tarifni broj 3818 HS-a. Pravilom utemeljenim na izmjeni tarifnog broja stoga se primjereno odražava posljednja bitna transformacija fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija, istodobno isključujući mogućnost određivanja podrijetla konačnog proizvoda na temelju sastavljanja fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija ili ćelija jer su i paneli i ćelije razvrstani u isti tarifni broj.

(10)

Pravilo o podrijetlu na temelju dodane vrijednosti, koje se obično primjenjuje zajedno s pravilom o promjeni tarifnog broja za utvrđivanje proizvoda čija je posljednja transformacija sastavljanje, nije primjereno u slučaju fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija jer bi se potrebna predvidljivost i pravna sigurnost za te proizvode bolje postigle utvrđivanjem najvažnijeg koraka u proizvodnji.

(11)

Ako prvotno pravilo o promjeni tarifnog broja nije ispunjeno, za određivanje podrijetla fotonaponskih modula ili panela od kristalnog silicija nužna je primjena takozvanog pravila o „ostatku”. U tom slučaju podrijetlo panela ili modula treba biti istovjetno podrijetlu fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija ili fotonaponskih ćelija od kristalnog silicija koje imaju najveći udio u vrijednosti proizvoda.

(12)

Pod određenim uvjetima fotonaponski moduli ili paneli od kristalnog silicija mogu se razvrstati i u tarifni broj 8501 HS-a. Za te se fotonaponske module ili panele od kristalnog silicija treba utvrditi slično pravilo kao za tarifni broj 8541 HS-a.

(13)

Uredbu Komisije (EEZ) br. 2454/93 (4) potrebno je stoga izmijeniti u skladu s tim.

(14)

Odbor za Carinski zakonik nije donio mišljenje. Provedbeni akt smatrao se potrebnim i predsjednik odbora podnio je nacrt provedbenog akta žalbenom odboru na daljnje razmatranje. Žalbeni odbor nije donio mišljenje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog 11. Uredbi (EEZ) br. 2454/93 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 513/2013 od 4. lipnja 2013. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (npr. ćelija i pločica) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine i izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2013 o uvjetovanju evidentiranjem tog uvoza podrijetlom ili poslanog iz Narodne Republike Kine (SL L 152, 5.6.2013., str. 5).

(3)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice; utvrđuje pravila u vezi s upravljanjem carinskim kvotama. (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG

Prilog 11. Uredbi (EEZ) br. 2454/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Između unosa o proizvodima razvrstanima u oznake KN ex 8482 i ex 8520 umeće se sljedeći unos:

„Ex85 01

Fotonaponski moduli ili paneli od kristalnog silicija

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja osim tarifnog broja 8541.

Ako se proizvod proizvodi od materijala razvrstanih u tarifnom broju 8501 ili 8541, podrijetlo proizvoda istovjetno je podrijetlu tih materijala.

Ako se proizvod proizvodi od materijala razvrstanih u tarifnom broju 8501 ili 8541 koji imaju podrijetlo iz više od jedne zemlje, podrijetlo proizvoda istovjetno je podrijetlu materijala koji imaju najveći udio u vrijednosti proizvoda.”

2.

Između unosa o proizvodima razvrstanima u oznake KN ex 8528 i ex 8542 umeće se sljedeći unos:

„Ex85 41

Fotonaponske ćelije, moduli ili paneli od kristalnog silicija

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg drugog tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

Ako se proizvod proizvodi od materijala razvrstanih u tarifnom broju 8541, podrijetlo proizvoda istovjetno je podrijetlu tih materijala.

Ako se proizvod proizvodi od materijala razvrstanih u tarifnom broju 8541 koji imaju podrijetlo iz više od jedne zemlje, podrijetlo proizvoda istovjetno je podrijetlu materijala koji imaju najveći udio u vrijednosti proizvoda.”