18.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1353/2013

оd 9. prosinca 2013.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Liers vlaaike (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Belgije za upis naziva „Liers vlaaike” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Liers vlaaike” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv iz Priloga ovoj Uredbi upisuje se u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2013.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 177, 22.6.2013., str. 8.


PRILOG

Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi navedeni u točki I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1151/2012:

Razred 2.4.   Kruh, fino pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi

BELGIJA

Liers vlaaike (ZOZP)