20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/174


UREDBA (EU) br. 1292/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Strategijom Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast dodijeljena je važna uloga Europskom institutu za inovacije i tehnologiju („EIT”) koji doprinosi nizu vodećih inicijativa.

(2)

Tijekom razdoblja od 2014. do 2020. EIT bi trebao doprinijeti ciljevima Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. koji je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1291/2013 (3) Europskog parlamenta i Vijeća („Obzor 2020.”) integracijom trokuta znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija.

(3)

Kako bi se sudionicima programa Obzor 2020. osigurao sveobuhvatan okvir, Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) (Pravila za sudjelovanje”) trebala bi se primjenjivati na EIT.

(4)

Pravila o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva određena su Pravilima za sudjelovanje.

(5)

Pravila o pridruživanju trećih zemalja utvrđena su u programu Obzor 2020.

(6)

EIT bi trebao poticati poduzetništvo u svojim djelatnostima koje se odnose na visoko obrazovanje, istraživanja i inovacije. Posebno bi trebao promicati izvrsno poduzetničko obrazovanje i podupirati stvaranje novih i supsidijarnih poduzeća.

(7)

EIT bi se trebao izravno povezati s nacionalnim i regionalnim predstavnicima te drugim dionicima iz inovacijskog lanca stvarajući tako povoljne učinke za obje strane. Kako bi dijalog i razmjenu učinili sustavnijima, trebalo bi uspostaviti forum dionika EIT-a kojim bi se okupila šira skupina dionika u vezi s horizontalnim pitanjima. EIT bi također trebao provoditi informacijske i komunikacijske aktivnosti usmjerene na relevantne dionike.

(8)

EIT bi trebao promicati prikladno uravnoteženo sudjelovanje različitih sudionika iz trokuta znanja uključenih u Zajednice znanja i inovacija („ZZI-ovi”). Osim toga trebao bi promicati jako sudjelovanje privatnog sektora, posebno mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća („MSP-ovi”).

(9)

Trebalo bi definirati opseg doprinosa EIT-a ZZI-ovima i pojasniti podrijetlo financijskih sredstava ZZI-ova.

(10)

Trebalo bi pojednostaviti sastav tijela EIT-a. Djelovanje Upravnog odbora EIT-a trebalo bi racionalizirati, a uloge i zadaće Upravnog odbora i direktora trebalo bi dodatno pojasniti.

(11)

Novi ZZI-ovi, uključujući njihova prioritetna područja te organizaciju i vremenski okvir postupka odabira, trebali bi biti pokrenuti prema načinima određenima u Strateškom inovacijskom programu primjenjujući otvoren, transparentan i konkurentan proces.

(12)

ZZI-ovi bi trebali proširiti obrazovne aktivnosti kako bi pružanjem tečajeva profesionalnog usavršavanja i drugih odgovarajućih tečajeva poboljšali temeljne vještine u cijeloj Uniji.

(13)

Suradnja Komisije i EIT-a potrebna je pri organizaciji praćenja i ocjenjivanja ZZI-ova kako bi se osigurala usklađenost s cjelokupnim sustavnom praćenja i ocjenjivanja Unije. Posebno bi trebala postojati jasna načela praćenja ZZI-ova i EIT-a.

(14)

Trebalo bi težiti usklađenosti ZZI-ova s relevantnim inicijativama Unije te nacionalnim i regionalnim inicijativama.

(15)

Kako bi se osiguralo veće sudjelovanje organizacija iz različitih država članica u ZZI-ovima, u barem trima različitim državama članicama trebalo bi osnovati partnerske organizacije.

(16)

EIT i ZZI-ovi trebali bi razvijati aktivnosti informiranja i širiti najbolje prakse, uključujući preko Regionalnog programa za inovacije.

(17)

EIT bi trebao donijeti kriterije i postupke financiranja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti ZZI-ova prije početka postupka odabira ZZI-ova.

(18)

U trogodišnjem programu rada EIT-a trebalo bi uzeti u obzir mišljenje Komisije u vezi s posebnim ciljevima EIT-a određenima programom Obzor 2020. te njegovu usklađenost s politikama i instrumentima Unije.

(19)

EIT će u sklopu programa Obzor 2020. biti uključen u upravljanje troškovima u vezi s klimatskim promjenama kako je određeno programom Obzor 2020.

(20)

Ocjenjivanjem EIT-a trebalo bi se pravovremeno pridonijeti ocjenjivanju programa Obzor 2020. u godinama 2017. i 2023.

(21)

Komisija bi trebala osnažiti svoju ulogu u praćenju provođenja pojedinih aspekata aktivnosti EIT-a.

(22)

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska omotnica za cijelo trajanje programa Obzor 2020. koja, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (5), predstavlja primarni referentni iznos za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka. Financijski doprinos za EIT trebao bi se osigurati iz programa Obzor 2020.

(23)

Protivno početnim očekivanjima, Zaklada EIT-a neće primati izravan doprinos iz proračuna Unije te se postupak davanja razrješnice Unije stoga za nju ne bi trebao primjenjivati.

(24)

Radi jasnoće, Prilog I. Uredbi (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6) trebalo bi zamijeniti novim prilogom.

(25)

Uredbu (EZ) br. 294/2008 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 294/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   „inovacija”: znači proces, uključujući i njegov ishod, kojim nove ideje odgovaraju na društvene ili gospodarske potrebe i potražnju i stvaraju nove proizvode, usluge ili poslovne i organizacijske modele koji se uspješno uvode u postojeće tržište ili koji su u stanju stvoriti nova tržišta te koji daju vrijednost društvu;”

(b)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   „Zajednica znanja i inovacija” (ZZI): znači autonomno partnerstvo visokih učilišta, istraživačkih organizacija, poduzeća i drugih dionika u procesu inovacija u obliku strateške mreže koja se, bez obzira na njihov precizni pravni oblik, temelji na zajedničkom srednjoročnom i dugoročnom planiranju inovacija, kako bi se odgovorilo na izazove EIT-a i doprinijelo ostvarivanju ciljeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) („Obzor 2020.”);

(7)  Uredba (EU) br. 1291/2013 od 11. prosinca 2013. Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).”"

(c)

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   „kolokacijski centar”: znači geografsko područje na kojemu se nalaze sjedišta glavnih partnera iz trokuta znanja na kojemu mogu lako surađivati, osiguravajući ključnu točku aktivnosti ZZI-ova u tom području;”;

(d)

točka 4. briše se;

(e)

točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   „partnerska organizacija”: znači organizacija koja je član ZZI-ja i može obuhvaćati posebno visoka učilišta, istraživačke organizacije, javna ili privatna poduzeća, financijske institucije, regionalne i lokalne vlasti, zaklade i neprofitne organizacije;”;

(f)

točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   „Strateški inovacijski program” (SIP): znači strateški dokument koji donosi prioritetna područja i dugoročnu strategiju EIT-a za buduće inicijative, uključujući i pregled planiranih aktivnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija za razdoblje od sedam godina;”;

(g)

dodaje se sljedeća točka:

„9a.   „Regionalni program za inovacije” (RPI): znači program aktivnosti informiranja usmjeren na partnerstva među visokim učilištima, istraživačkim organizacijama, poduzećima i drugim dionicima radi poticanja inovacija diljem Unije;”;

(h)

dodaju se sljedeće točke:

„10.   „Forum dionika”: znači platforma otvorena predstavnicima nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, organiziranim interesima i pojedinačnim subjektima iz poduzeća, visokog obrazovanja, istraživanja, udruženja, civilnog društva i klaster organizacija, kao i drugim zainteresiranim stranama iz trokuta znanja;

11.   „Aktivnosti ZZI-ova s dodanom vrijednošću”: znači aktivnosti koje provode partnerske organizacije ili po potrebi pravni subjekti ZZI-ja, čime doprinose uključivanju trokuta znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, uključujući osnivanje te administrativne aktivnosti i aktivnosti koordinacije ZZI-ova, te doprinoseći ukupnim ciljevima EIT-a.”.

(2)

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Misija i ciljevi

Misija EIT-a je davanje doprinosa održivom europskom ekonomskom rastu i konkurentnosti osnaživanjem inovacijskog kapaciteta država članica i Unije radi rješavanja većih izazova s kojima se suočava europsko društvo. To će postići promicanjem sinergija i suradnje i integracijom najviših standarda visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, između ostalog poticanjem poduzetništva.

Opći ciljevi, posebni ciljevi i pokazatelji rezultata EIT-a za razdoblje od 2014. do 2020. određeni su programom Obzor 2020.”.

(3)

članak 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Upravni odbor koji se sastoji od članova na visokoj razini s iskustvom u visokom obrazovanju, istraživanju, inovacijama i poslovanju. Odbor je odgovoran za upravljanje aktivnostima EIT-a, za izbor, imenovanje i evaluaciju ZZI-ova, kao i za sve druge strateške odluke. Njemu pomaže Izvršni odbor;”;

(b)

točka (b) briše se;

(c)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

direktor kojeg imenuje Upravni odbor i koji je odgovoran Upravnom odboru za administrativno i financijsko upravljanje EIT-om i koji je pravni zastupnik EIT-a;”.

(4)

članak 5. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

utvrđuje svoje glavne prioritete i aktivnosti u skladu sa SIP-om;”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

odabire i određuje ZZI-ove u prioritetnim područjima u skladu s člankom 7. i definira njihova prava i obveze po ugovoru, pruža im odgovarajuću potporu, primjenjuje odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete, neprekinuto prati i periodično ocjenjuje njihove aktivnosti, osigurava odgovarajuću razinu koordinacije i olakšava komunikaciju i tematsku suradnju među ZZI-ovima;”;

(c)

točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

promiče širenje najbolje prakse za integraciju trokuta znanja, između ostalog i među ZZI-ovima, s ciljem razvoja zajedničke kulture inovacija i prijenosa znanja te potiče sudjelovanje u aktivnostima informiranja, uključujući RPI;”;

(d)

točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

promiče multidisciplinarne pristupe inovacijama, uključujući integraciju tehnoloških, socijalnih i netehnoloških rješenja, organizacijskih pristupa i novih poslovnih modela;”;

(e)

dodaju se sljedeće točke:

„(i)

po potrebi osigurava komplementarnost i sinergiju između aktivnosti EIT-a i drugih programa Unije;

(j)

promiče ZZI-ove kao izvrsne inovacijske partnere u Uniji i izvan nje;

(k)

uspostavlja Forum dionika kako bi ih se obavijestilo o aktivnostima EIT-a, njegovim iskustvima, najboljim praksama i doprinosu politikama i ciljevima Unije u vezi s inovacijama, istraživanjem i obrazovanjem te kako bi im se omogućilo da izraze svoja mišljenja. Sastanak Foruma dionika organizira se najmanje jednom godišnje. U okviru sastanka Foruma dionika predstavnici država članica sastaju se u posebnom sastavu kako bi osigurali prikladnu komunikaciju i protok informacija s EIT-om, bili obaviješteni o postignućima, davali savjete EIT-u i ZZI-ovima te s njima dijelili iskustva. Posebnim sastavom predstavnika država članica u okviru sastanka Foruma dionika također se osiguravaju odgovarajuće sinergije i komplementarnost između aktivnosti EIT-a i ZZI-ova i nacionalnih programa i inicijativa, uključujući moguće nacionalno sufinanciranje aktivnosti ZZI-ova.”.

(5)

članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

najsuvremenija istraživanja potaknuta inovacijama u područjima od ključnoga gospodarskog i socijalnog interesa i oslanjajući se na rezultate europskih i nacionalnih istraživanja, s potencijalom za jačanje konkurentnosti Europe na međunarodnoj razini i pronalaženje rješenja za veće izazove s kojima se suočava europsko društvo;”;

ii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

obrazovne i odgojne aktivnosti na razini magisterija i doktorata, kao i tečajevi profesionalnog usavršavanja, u disciplinama s potencijalom za ispunjavanje budućih europskih socioekonomskih potreba koji šire bazu talenata Unije, promiču razvoj vještina povezanih s inovacijama, unapređenje upravljačkih i poduzetničkih vještina i mobilnost istraživača i studenata te potiču razmjenu znanja, mentorstvo i povezivanje u mreže među primateljima diploma i tečajeva s oznakom EIT-a;”;

iii.

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

aktivnosti informiranja i širenje najboljih praksi u sektoru inovacija s naglaskom na razvoju suradnje između visokog obrazovanja, istraživanja i poslovanja, uključujući sektore usluga i financija;”;

iv.

dodaje se sljedeća točka:

„(e)

ostvarivanje sinergija i komplementarnosti između aktivnosti ZZI-ova i po potrebi postojećih europskih, nacionalnih i regionalnih programa.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   ZZI-ovi imaju značajnu ukupnu autonomiju da definiraju svoju unutarnju organizaciju i sastav, kao i svoj precizan plan i metode rada. ZZI-ovi posebno:

(a)

uspostavljaju mehanizme upravljanja kojima se odražava trokut znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija;

(b)

imaju za cilj biti otvorenima za nove članove kad god oni dodaju vrijednost partnerstvu;

(c)

djeluju otvoreno i transparentno u skladu sa svojim unutarnjim pravilima;

(d)

donose poslovne planove s ciljevima i ključnim pokazateljima uspješnosti;

(e)

razvijaju strategije financijske održivosti.”.

(6)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   EIT odabire i određuje partnerstvo kako bi postalo ZZI slijedeći konkurentan, otvoren i transparentan postupak. Detaljne kriterije za odabir ZZI-ova, na temelju načela izvrsnosti i relevantnosti inovacija, usvaja i objavljuje EIT. Vanjski i nezavisni stručnjaci uključeni su u proces izbora.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„1a.   EIT započinje postupak izbora i imenovanja ZZI-ova u skladu s prioritetnim područjima i vremenskim okvirom određenim SIP-om.”;

(c)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U skladu s načelima ugrađenima u stavak 1. kriteriji odabira za određivanje ZZI-ja između ostalog obuhvaćaju:

(a)

sadašnji i potencijalni inovacijski kapacitet, uključujući poduzetništvo, u partnerstvu kao i izvrsnost u visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama;

(b)

sposobnost partnerstva za postizanje ciljeva SIP-a, a time i davanje doprinosa općem cilju i prioritetima programa Obzor 2020.;

(c)

multidisciplinarni pristup inovacijama, uključujući integraciju tehnoloških, socijalnih i netehnoloških rješenja;

(d)

sposobnost partnerstva da osigura održivo i dugoročno samostalno financiranje, uključujući značajan i rastući doprinos iz privatnog sektora, industrije i usluga;

(e)

prikladno uravnoteženo sudjelovanje u partnerstvu organizacija koje su aktivne u trokutu znanja koji se sastoji od visokog obrazovanja, istraživanja, i inovacija;

(f)

prikaz plana za upravljanje intelektualnim vlasništvom prikladnog za dotični sektor, uključujući način na koji su doprinosi iz različitih partnerskih organizacija uzeti u obzir;

(g)

mjere za podržavanje sudjelovanja privatnog sektora i suradnje s njim, uključujući financijski sektor te osobito MSP-ove, kao i stvaranje novih i supsidijarnih poduzeća te MSP-ova, s ciljem gospodarskog korištenja rezultata aktivnosti ZZI-ova;

(h)

po potrebi spremnost za utvrđivanje konkretnih mjera interakcije i suradnje s javnim i trećim sektorom;

(i)

spremnost za interakciju s drugim organizacijama i mrežama izvan ZZI-ja s ciljem razmjene najboljih praksi i izvrsnosti;

(j)

spremnost za utvrđivanje konkretnih prijedloga sinergija s Unijom i druge relevantne inicijative.”;

(d)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Minimalni uvjet za formiranje ZZI-ja je sudjelovanje najmanje triju partnerskih organizacija, koje su osnovane u najmanje trima različitim državama članicama. Sve takve partnerske organizacije moraju biti međusobno neovisne, u smislu članka 8. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(8)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i širenje njegovih rezultata i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1096/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.)”;"

(e)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Pored uvjeta navedenog u stavku 3., najmanje dvije trećine partnerskih organizacija koje čine ZZI moraju biti osnovane u državama članicama. Najmanje jedno visoko učilište i jedno privatno poduzeće moraju biti dio svakog ZZI-ja.”;

(f)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   EIT donosi i objavljuje kriterije i postupke financiranja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti ZZI-ova prije početka postupka odabira novih ZZI-ova. O njima se odmah obavješćuje posebni sastav predstavnika država članica u okviru Foruma dionika.”.

(7)

umeću se sljedeći članci:

„Članak 7.a

Načela ocjenjivanja i praćenja ZZI-ova

EIT na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, između ostalog utvrđenih Uredbom (EU) br. 1291/2013 i SIP-om, te u suradnji s Komisijom organizira neprekinuto praćenje i redovita vanjska ocjenjivanja ostvarenja, rezultata i učinka svakog ZZI-ja. O rezultatima takvih praćenja i ocjenjivanja obavješćuju se Europski parlament i Vijeće te se čine dostupnim javnosti.

Članak 7.b

Trajanje, nastavak i završetak ZZI-ja

1.   S obzirom na rezultat neprekinutog praćenja i redovitih ocjenjivanja te na posebnosti određenih područja, ZZI obično ima vremenski okvir od sedam do petnaest godina.

2.   EIT može sklopiti okvirni sporazum o partnerstvu sa ZZI-jem na početno razdoblje od sedam godina.

3.   Upravni odbor može odlučiti produžiti okvirni ugovor o partnerstvu sa ZZI-jem u odnosu na prvotno utvrđeno razdoblje, u granicama financijske omotnice iz članka 19., ako je to najprikladniji način za postizanje ciljeva EIT-a.

4.   U slučaju da se ocjenjivanjem ZZI-a ispostavi da su rezultati nedostatni, Upravni odbor poduzima odgovarajuće mjere, uključujući smanjenje, izmjenu ili povlačenje svoje financijske potpore ili raskid sporazuma.”.

(8)

u članku 8. stavku 2. umeće se sljedeća točka:

„(aa)

šire najbolje prakse o horizontalnim pitanjima;”.

(9)

članak 10. briše se;

(10)

članak 13. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   EIT objavljuje svoj poslovnik, svoja specifična financijska pravila iz članka 21. stavka 1. i detaljne kriterije za odabir ZZI-ova iz članka 7. prije izdavanja poziva na podnošenje ponuda za izbor ZZI-ova.”.

(11)

članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   ZZI-ovi se osobito financiraju iz sljedećih izvora:

(a)

doprinosa partnerskih organizacija, koji su ključni izvor financiranja;

(b)

dobrovoljnih doprinosa država članica, trećih zemalja ili njihovih tijela javne uprave;

(c)

doprinosa međunarodnih tijela ili institucija;

(d)

prihoda ostvarenih vlastitim sredstvima i aktivnostima ZZI-ova i naknada za prava intelektualnog vlasništva;

(e)

kapitalnih sredstava, uključujući ona kojima upravlja Zaklada EIT-a;

(f)

ostavštine, donacija ili doprinosa pojedinaca, institucija, zaklada ili drugih nacionalnih tijela;

(g)

doprinosa EIT-a;

(h)

financijskih instrumenata, uključujući one koji se financiraju iz općeg proračuna Europske unije.

Doprinosi mogu uključivati i doprinose u naturi.”.

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Doprinosom EIT-a ZZI-ovima može se obuhvatiti do sto posto ukupnih prihvatljivih troškova za aktivnosti ZZI-ova s dodanom vrijednošću.”;

(c)

dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Doprinos EIT-a u prosjeku ne premašuje 25 % ukupnog financiranja jednog ZZI-ja.

7.   EIT uspostavlja konkurentan mehanizam revizije za dodjelu odgovarajućeg dijela svojeg financijskog doprinosa ZZI-ovima. On obuhvaća procjenu poslovnih planova ZZI-ova i uspješnosti mjerene u procesu neprekinutog praćenja.”.

(12)

članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Programiranje i izvješćivanje

1.   EIT donosi tekući trogodišnji program rada, temeljen na SIP-u, koji kada se donese sadrži izjavu o glavnim prioritetima i planiranim inicijativama EIT-a i ZZI-ova, uključujući procjenu financijskih potreba i izvora. Također sadrži odgovarajuće pokazatelje praćenja aktivnosti ZZI-ova i EIT-a koristeći pristup usmjeren na postizanje rezultata. EIT dostavlja preliminarni tekući trogodišnji program rada Komisiji do 31. prosinca godine koja završava dvije godine prije stupanja na snagu dotičnog trogodišnjeg programa rada (godina N - 2).

Komisija u roku od tri mjeseca od dostave programa rada daje mišljenje o posebnim ciljevima EIT-a kako su utvrđeni programom Obzor 2020. i njegovim dopunama politikama i instrumentima Unije. EIT uzima u obzir mišljenje Komisije te u slučaju neslaganja opravdava svoje stajalište. Konačni program rada EIT kao informaciju šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. Direktor na zahtjev predstavlja konačni program rada nadležnom odboru Europskog parlamenta,

2.   EIT donosi godišnje izvješće do 30. lipnja svake godine. U izvješću se opisuju aktivnosti koje su EIT i ZZI-ovi provodili tijekom prethodne kalendarske godine i ocjenjuju rezultati s obzirom na ciljeve, pokazatelje i dogovoreni raspored, rizici povezani s provedenim aktivnostima, korištenje sredstava i općenito rad EIT-a. EIT dostavlja godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te ih najmanje jednom godišnje obavješćuje o aktivnostima EIT-a, njegovu doprinosu programu Obzor 2020. i politikama i ciljevima Unije u području inovacija, istraživanja i obrazovanja.”.

(13)

članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. riječi „svakih pet godina” zamjenjuju se riječima „svake tri godine”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„2a.   Komisija može uz pomoć neovisnih stručnjaka provesti daljnja ocjenjivanja tema od strateškog značaja kako bi ispitala napredak EIT-a u odnosu na postavljene ciljeve, odredila faktore koji doprinose provođenju aktivnosti i odredila najbolje prakse. Komisija pritom u cijelosti uzima u obzir administrativni utjecaj na EIT i ZZI-ove.”.

(14)

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   SIP definira prioritetna područja i dugoročnu strategiju za EIT i uključuje procjenu njegova socioekonomskog utjecaja i njegov kapacitet za generiranje dodane vrijednosti najbolje inovacije. SIP uzima u obzir rezultate praćenja i evaluaciju EIT-a kako je navedeno u članku 16.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„2a.   SIP uključuje analizu mogućih i prikladnih sinergija i komplementarnosti između aktivnosti EIT-a i drugih inicijativa, instrumenata i programa Unije.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Djelujući na prijedlog Komisije, Europski parlament i Vijeće donose SIP u skladu s člankom 173. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.”.

(15)

članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 19.

Proračunske obveze

1.   Financijska omotnica iz programa Obzor 2020. za provedbu ove Uredbe u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. utvrđena je na 2 711, 39 milijuna EUR u tekućim cijenama.

2.   Taj iznos predstavlja primarni referentni iznos za Europski parlament i Vijeće tijekom proračunskog postupka, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (9).

3.   Godišnja sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama financijskog okvira. Financijski doprinos EIT-a ZZI-ovima sadržan je u toj financijskoj omotnici.”.

(9)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.”"

(16)

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Upravni odbor donosi prijedlog procjene te ga uz nacrt plana radnih mjesta i preliminarni tekući trogodišnji program rada prosljeđuje Komisiji do 31. prosinca godine N-2.”.

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Na temelju procjene Komisija u nacrt općeg proračuna Unije unosi procjene koje smatra potrebnima za iznos subvencije koja treba teretiti opći proračun.”.

(17)

članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1a.   Financijski doprinos EIT-u provodi se u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 i Uredbom (EU) br. 1291/2013.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Europski parlament na preporuku Vijeća do 15. svibnja godine N + 2 daje direktoru razrješnicu za godinu N u vezi s izvršenjem proračuna EIT-a.”.

(18)

članak 22. stavak 4. briše se.

(19)

umeće se sljedeći članak:

„Članak 22.a

Prestanak djelovanja EIT-a

U slučaju prestanka djelovanja EIT-a njegova se likvidacija provodi pod nadzorom Komisije u skladu s važećim propisima. Sporazumi sa ZZI-ovima i akt o osnivanju Zaklade EIT-a utvrđuju odgovarajuće odredbe za takvu situaciju.”.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EZ) br. 294/2008 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. prosinca 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  SL C 181, 21.6.2012., str. 122.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 21. studenog 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) (Vidjeti str. 104 ovoga Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i širenje njegovih rezultata (Vidjeti str. 81 ovoga Službenog lista).

(5)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)  Uredba (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (SL L 97, 9.4.2008., str. 1.).


PRILOG

Statut Europskog instituta za inovacije i tehnologiju

ODJELJAK 1.

SASTAV UPRAVNOG ODBORA

1.

Upravni odbor sastoji se od imenovanih članova i članova predstavnika.

2.

Komisija imenuje 12 imenovanih članova koji stvaraju ravnotežu između onih s iskustvom u poslovanju, visokom obrazovanju i istraživanju. Imaju mandat od četiri godine koji se ne može obnoviti.

Kad god je potrebno, Upravni odbor podnosi Komisiji prijedlog imenovanja novog člana (novih članova). Kandidati se odabiru na temelju rezultata transparentnog i otvorenog postupka koji uključuje savjetovanje s dionicima.

Komisija uzima u obzir ravnotežu između visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i poslovnog iskustva te ravnotežu spolova, geografsku ravnotežu i različita okruženja visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija diljem Unije.

Komisija imenuje člana (članove) i obavješćuje Europski parlament i Vijeće o postupku odabira i konačnom imenovanju tih članova Upravnog odbora.

Ako imenovani član ne može dovršiti mandat, istim se postupkom, kojim je izabran član koji ne može dovršiti mandat, za njegovo dovršenje imenuje zamjenski član. Komisija može ponovno imenovati zamjenskog člana koji je dužnost obnašao manje od dvije godine za dodatno razdoblje od četiri godine ako tako zatraži Upravni odbor.

Tijekom prijelaznog razdoblja članovi Odbora koji su izvorno imenovani na šest godina obnašaju dužnost do kraja mandata. Do tada se imenuje 18 imenovanih članova. U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe Upravni odbor uz odobrenje Komisije bira jednu trećinu od dvanaest članova imenovanih u 2012. za dvogodišnji mandat, jednu trećinu za četverogodišnji mandat i jednu trećinu za šestogodišnji mandat.

Kako bi održala integritet Upravnog odbora Komisija u iznimnim i propisno opravdanim okolnostima može na vlastitu inicijativu prekinuti mandat člana Odbora.

3.

Tri predstavnika biraju ZZI-ovi iz svojih partnerskih organizacija. Imaju mandat od dvije godine koji se može jednom obnoviti. Njihov mandat prestaje ako napuste ZZI.

Uvjete i postupke odabira i zamjene članova predstavnika donosi Upravni odbor na temelju prijedloga direktora. Tim se mehanizmom osigurava odgovarajuća zastupljenost različitosti i uzima u obzir razvoj ZZI-ova.

Tijekom prijelaznog razdoblja članovi predstavnici koji su izvorno imenovani na tri godine obnašaju dužnost do kraja mandata. Do tada postoje četiri člana predstavnika.

4.

Članovi Upravnog odbora djeluju u interesu EIT-a, zauzimajući se na neovisan i transparentan način za njegove ciljeve, misiju, identitet, autonomnost i usklađenost.

ODJELJAK 2.

ODGOVORNOSTI UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor donosi potrebne strateške odluke, a posebno:

(a)

donosi nacrt Strateškog inovacijskog programa (SIP) EIT-a, trogodišnji tekući program rada, njegov proračun, godišnji financijski izvještaj i bilancu te godišnje izvješće o radu na temelju prijedloga direktora;

(b)

donosi kriterije i postupke financiranja, praćenja i ocjenjivanja aktivnosti ZZI-ova na temelju prijedloga direktora;

(c)

donosi izborni postupak za ZZI-ove;

(d)

odabire i imenuje partnerstvo kao ZZI ili povlači imenovanje prema potrebi;

(e)

osigurava trajno ocjenjivanje aktivnosti ZZI-ova;

(f)

donosi poslovnik, poslovnik za Izvršni odbor i posebna financijska pravila EIT-a;

(g)

određuje u suglasnosti s Komisijom odgovarajuće naknade za članove Upravnog odbora i Izvršnog odbora; te naknade usklađene su sa sličnim primicima od rada u državama članicama;

(h)

donosi postupak za odabir Izvršnog odbora i direktora;

(i)

imenuje i ako je potrebno razrješava dužnosti direktora te izvršava disciplinsku ovlast nad njim;

(j)

imenuje voditelja računovodstva i članove Izvršnog odbora;

(k)

donosi kodeks dobrog ponašanja u vezi sa sukobom interesa;

(l)

po potrebi osniva savjetodavne skupine koje mogu imati određeno trajanje;

(m)

uspostavlja funkciju unutarnje revizije u skladu s Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 (1)

(n)

ovlašten je osnovati Zakladu s posebnim ciljem promicanja i podržavanja aktivnosti EIT-a;

(o)

odlučuje o jezičnoj politici EIT-a, uzimajući u obzir postojeća načela višejezičnosti i praktične potrebe rada EIT-a;

(p)

promiče EIT na svjetskoj razini kako bi se povećala njegova atraktivnost i kako bi ga se učinilo tijelom svjetske klase za izvrsnost u visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama.

ODJELJAK 3.

DJELOVANJE UPRAVNOG ODBORA

1.

Upravni odbor bira predsjednika iz reda imenovanih članova. Mandat predsjednika traje dvije godine i može se jednom obnoviti.

2.

Ne dovodeći u pitanje stavak 3., Upravni odbor donosi odluke jednostavnom većinom članova koji imaju pravo glasa.

Međutim, za odluke iz odjeljka 2. točaka (a), (b), (c), (i) i (o) te iz stavka 1. ovog odjeljka potrebna je dvotrećinska većina njegovih članova koji imaju pravo glasa.

3.

Članovi predstavnici ne mogu glasovati o odlukama iz odjeljka 2. točaka (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (o) i (p).

4.

Upravni odbor sastaje se na redovitim sjednicama najmanje tri puta godišnje i na izvanrednoj sjednici koju saziva predsjednik ili na zahtjev najmanje jedne trećine svih njegovih članova.

5.

Upravnom odboru pomaže Izvršni odbor. Izvršni odbor sastoji se od triju imenovanih članova i predsjednika Upravnog odbora koji također predsjedava Izvršnim odborom. Druga tri člana uz predsjednika bira Upravni odbor među imenovanim članovima Upravnog odbora. Upravni odbor može delegirati posebne zadatke Izvršnom odboru.

ODJELJAK 4.

DIREKTOR

1.

Direktor je stručna osoba visoka ugleda u područjima gdje EIT djeluje. Direktora imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine. Upravni odbor može produljiti mandat jednom na četiri godine kada smatra da se na taj način najbolje služi interesima EIT-a.

2.

Direktor je odgovoran za rad i svakodnevno upravljanje EIT-om te je njegov zakonski zastupnik. Direktor je odgovoran Upravnom odboru i kontinuirano ga izvješćuje o razvoju aktivnosti EIT-a.

3.

Direktor posebno:

(a)

organizira aktivnosti EIT-a i njima upravlja;

(b)

podupire Upravni odbor i Izvršni odbor u radu, osigurava tajništvo za njihove sastanke i pruža sve informacije potrebne za obavljanje njihovih dužnosti;

(c)

priprema nacrt SIP-a, nacrt tekućeg trogodišnjeg programa rada, nacrt godišnjeg izvješća i nacrt godišnjeg proračuna za podnošenje Upravnom odboru;

(d)

priprema postupak odabira ZZI-ova i upravlja njime te osigurava da se različite faze tog postupka provode na transparentan i objektivan način;

(e)

priprema ugovorne sporazume sa ZZI-ovima, pregovara o njima i sklapa ih;

(f)

organizira Forum dionika, uključujući posebni sastav predstavnika država članica;

(g)

osigurava provedbu učinkovitih postupaka praćenja i ocjenjivanja koji se odnose na djelovanje EIT-a u skladu s člankom 16. ove Uredbe;

(h)

odgovara za administrativna i financijska pitanja, uključujući izvršenje proračuna EIT-a, uzimajući pritom u obzir savjete funkcije unutarnje revizije;

(i)

odgovara za sva pitanja osoblja;

(j)

podnosi nacrt godišnjeg financijskog izvještaja i bilancu funkciji unutarnje revizije, a potom i Upravnom odboru preko Izvršnog odbora;

(k)

osigurava da se ispunjavaju obveze EIT-a iz ugovora i sporazuma koje je sklopio;

(l)

osigurava učinkovitu komunikaciju s institucijama Unije;

(m)

djeluje u interesu EIT-a, zauzimajući se na neovisan i transparentan način za njegove ciljeve, misiju, identitet, autonomnost i usklađenost.

ODJELJAK 5.

OSOBLJE EIT-A

1.

Osoblje EIT-a sastoji se od zaposlenika koje izravno zaposli EIT na temelju ugovora na određeno vrijeme. Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije primjenjuju se na direktora i osoblje EIT-a.

2.

EIT-u se mogu ustupiti stručnjaci na ograničeno vrijeme. Upravni odbor donosi odredbe kojima se ustupljenim stručnjacima omogućava rad u EIT-u i definiraju njihova prava i odgovornosti.

3.

EIT u odnosu na svoje osoblje izvršava ovlasti koje su prenesene na tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora s osobljem.

4.

Od člana osoblja može se zatražiti da, u cijelosti ili djelomično, naknadi svaku štetu koju je pretrpio EIT kao posljedicu njegovih težih povreda dužnosti za vrijeme rada ili u vezi s obnašanjem njegovih dužnosti.


(1)  Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 357, 31.12.2002., str. 72.).