10.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 331/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1253/2013

оd 21. listopada 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (2) određuju se tehnički mehanizmi za međuoperativnost skupova prostornih podataka povezanih s temama prostornih podataka iz Priloga I. Direktivi 2007/2/EZ.

(2)

Kako bi se osigurala potpuna međuoperativnost skupova prostornih podataka prikladno je odrediti tehničke mehanizme za međuoperativnost prostornih podataka povezanih s temama prostornih podataka iz priloga II. i III. Direktivi 2007/2/EZ.

(3)

Kako bi se osigurala cjelovita usklađenost tehničkih mehanizama za međuoperativnost prostornih podataka uključenih u ovu Uredbu, potrebno je izmijeniti postojeće tehničke mehanizme za međuoperativnost skupova prostornih podataka povezanih s temama prostornih podataka iz Priloga I. Direktivi 2007/2/EZ.

(4)

Kao prvo, potrebno je izmijeniti zahtjeve koji se odnose na popise kodova kako bi se omogućio fleksibilan pristup u opisivanju vrijednosti s popisa kodova na različitim razinama raščlanjenosti i kako bi se osigurali tehnički mehanizmi za razmjenu proširenih popisa kodova.

(5)

Kao drugo, kako bi se omogućila dostupnost podataka 2,5D potrebno je ublažiti ograničenje prostornih svojstava na prostornu shemu ‘Simple Feature’.

(6)

Kao treće, potrebno je uvesti dodatni element metapodataka kako bi se omogućilo označivanje vrste prostornog prikaza (spatial representation type) koji se koristio za određeni skup podataka.

(7)

Kao četvrto, potrebno je proširiti temu prostornih podataka ‘Geografska koordinatna mreža’ kako bi se uključila mreža višestruke razlučivosti koja se temelji na geografskim koordinatama.

(8)

Kao peto, potrebno je proširiti temu prostornih podataka ‘Upravne jedinice’ kako bi se opisale pomorske upravne jedinice.

(9)

Kao šesto, kako bi se izbjeglo preklapanje s vrstama prostornih objekata određenih za teme prostornih podataka iz priloga II. i III. Direktivi 2007/2/EZ, potrebno je ukloniti određene vrste kandidate iz tema prostornih podataka ‘Upravne jedinice’ i ‘Hidrografija’.

(10)

Stoga Uredbu (EU) br. 1089/2010 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećom:

‘Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije i definicije iz prilogâ specifične za pojedinu temu:’

(b)

točka 4. briše se;

(c)

u točki 6., riječi ‘ISO 19103’ zamjenjuju se riječima ‘ISO/TS 19103:2005’;

(d)

u točki 9., riječi ‘EN ISO 19135’ zamjenjuju se riječima ‘EN ISO 19135:2007’;

(e)

u točki 11., riječi ‘EN ISO 19128’ zamjenjuju se riječima ‘EN ISO 19128:2008’;

(f)

u točki 13., riječi ‘EN ISO 19115’ zamjenjuju se riječima ‘EN ISO 19115:2005/AC:2008’;

(g)

u točki 15., riječi ‘EN ISO 19135’ zamjenjuju se riječima ‘EN ISO 19135:2007’;

(h)

u točki 18., riječi ‘ISO 19103’ zamjenjuju se riječima ‘ISO/TS 19103:2005’;

(i)

dodaju se sljedeće točke od 21. do 30.:

‘21.

“svojstvo” (property) znači atribut ili asocijacijska uloga,

22.

“povezana vrsta” (union type) znači vrsta koja se sastoji od samo jedne od više mogućnosti (navedenih kao mogući atributi), u skladu s normom ISO/TS 19103:2005,

23.

“asocijacijski razred” (association class) znači vrsta kojom se određuju dodatna svojstva u odnosu između druge dvije vrste,

24.

“pokrivenost” (coverage) znači prostorni objekt koji se upotrebljava kao funkcija za vraćanje vrijednosti iz njegova raspona za bilo koji izravni položaj unutar njegove prostorne, vremenske ili prostorno-vremenske domene, u skladu s normom ISO 19123:2007,

25.

“domena” (domain) znači točno utvrđen skup, u skladu s normom ISO/TS 19103:2005,

26.

“raspon” (range) znači skup vrijednosti atributa objekata koji su funkcijom povezani s elementima domene pokrivenosti, u skladu s normom EN ISO 19123:2007,

27.

“rektificirana mreža” (rectified grid) znači mreža za koju postoji afina transformacija između mrežnih koordinata i koordinata koordinatnog referentnog sustava, u skladu s normom EN ISO 19123:2007,

28.

“referencijabilna mreža” (referenceable grid) znači mreža koja je povezana transformacijom koja se može koristiti za pretvaranje vrijednosti mrežnih koordinata u vrijednosti koordinata koje se odnose na vanjski koordinatni referentni sustav, u skladu s normom EN ISO 19123:2007,

29.

“teselacija” (tessellation) znači podjela prostora na niz podprostora koji se dodiruju i koji su iste veličine kao podijeljeni prostor. Teselacija 2D prostora sastoji se od niza poligona koji se ne preklapaju i koji u potpunosti prekrivaju odgovarajuće područje,

30.

“ograničena vrijednost” (narrower value) znači vrijednost koja je u hijerarhijskom odnosu s općenitijom matičnom vrijednošću.’

(2)

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Točka 1. zamjenjuje se sljedećom:

‘1.   Za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupova podataka koji ispunjuju uvjete iz članka 4. Direktive 2007/2/EZ države članice koriste vrste prostornih objekata i povezane vrste podataka, enumeracije i popise kodova kako su definirani u prilozima II., III. i IV. za teme na koje se odnose skupovi podataka.’

(b)

Sva upućivanja na ‘Prilog II.’ u točkama 2. i 3. zamjenjuju se upućivanjima na ‘priloge’.

(c)

Druga rečenica u točki 3. zamjenjuje se sljedećom: ‘Enumeracija i vrijednosti s popisa kodova na jedinstven se način određuju jezično neutralnim mnemoničkim oznakama za računala. Vrijednosti također mogu uključivati i jezični naziv koji se koristiti za interakciju među ljudima.’

(3)

U članku 5. stavak 4. se briše.

(4)

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

‘Članak 6.

Popisi kodova i enumeracija

1.   Popisi kodova pripadaju u jednu od sljedećih vrsta iz prilogâ:

(a)

popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju samo vrijednosti navedene u ovoj Uredbi;

(b)

popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju vrijednosti navedene u ovoj Uredbi i ograničene vrijednosti koje određuju poslužitelji podataka;

(c)

popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju vrijednosti navedene u ovoj Uredbi i dodatne vrijednosti na bilo kojoj razini koje određuju poslužitelji podataka;

(d)

popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju sve vrijednosti koje određuju poslužitelji podataka.

Za potrebe točaka (b), (c) i (d) poslužitelji podataka mogu pored dozvoljenih vrijednosti koristiti vrijednosti navedene u odgovarajućim tehničkim smjernicama INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) koje su dostupne na web-mjestu INSPIRE Zajedničkog istraživačkog centra.

2.   Popisi kodova mogu biti hijerarhijski uređeni. Vrijednosti s hijerarhijskih popisa kodova mogu imati općenitiju matičnu vrijednost. Ako su važeće vrijednosti s hijerarhijskog popisa kodova navedene u tablici u ovoj Uredbi, matične su vrijednosti navedene u zadnjem stupcu.

3.   Ako za atribut koji pripada vrsti popisa kodova iz točke (b), (c) ili (d) stavka 1. poslužitelj podataka da vrijednost koja nije određena u ovoj Uredbi, ta se vrijednost i njezina definicija unose se u registar.

4.   Atributi ili asocijacijske uloge prostornih objekata ili podatkovnih vrsta koji se uvrštavaju u vrste popisa kodova mogu imati samo vrijednosti koje su dozvoljene prema specifikaciji popisa kodova.

5.   Atributi ili asocijacijske uloge prostornih objekata ili podatkovnih vrsta koji imaju vrstu enumeracije mogu imati samo vrijednosti koje su na popisu određenom za tu vrstu enumeracije.’

(5)

U stavku 2. članka 8. i stavku 1. članka 11. upućivanja na ‘Prilog II.’ zamjenjuju se upućivanjima na ‘priloge’.

(6)

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

‘1.   Domena vrijednosti prostornih svojstava koja su definirana u ovoj Uredbi ograničena je na shemu prostornih podataka “Simple Feature” u skladu s dokumentom Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, osim ako je drukčije navedeno za pojedinu temu ili vrstu prostornih podataka.’

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

riječi ‘jedinice SI’ zamjenjuje se riječima ‘jedinice SI ili jedinice koje nisu SI čija je upotreba prihvaćena u Međunarodnom sustavu jedinica’.

(7)

U članku 13. dodaje se sljedeća točka 6.:

‘6.

Vrsta prostornog prikaza: metoda koja se koristi za prostorni prikaz geografskih podataka.’

(8)

Članak 14. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

‘(b)

vrsta/vrste prostornih objekata ili njihovog podskupa koje čine sadržaj sloja.’

(b)

Dodaje se sljedeći stavak 3.:

‘3.   Za vrste prostornih objekata čiji se objekti mogu dodatno klasificirati s pomoću atributa s vrijednošću s popisa kodova moguće je odrediti nekoliko slojeva. Svaki od tih slojeva sadržava prostorne objekte koji odgovaraju jednoj određenoj vrijednosti popisa kodova. U definiciji takvih skupova slojeva u prilozima II., III. i IV. ispunjeni su svi sljedeći zahtjevi:

(a)

mjesto <CodeListValue> odnosi se na vrijednosti s odgovarajućeg popisa kodova, s velikim početnim slovom;

(b)

mjesto <human-readable name> odnosi se na čovjeku razumljiv naziv vrijednosti s popisa kodova;

(c)

vrsta prostornog objekta uključuje i odgovarajući atribut i popis kodova u zagradama;

(d)

daje se jedan primjer sloja.’

(9)

Prilog I. izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(10)

Prilog II. izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(11)

Dodaje se Prilog III., kako je utvrđen u Prilogu III. ovoj Uredbi.

(12)

Dodaje se Prilog IV., kako je utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu [dvadesetog] dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  SL L 323, 8.12.2010., str. 11.


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

(1)

Naslov se zamjenjuje sljedećim: „Zajednički tipovi, definicije i zahtjevi”.

(2)

U cijelom se tekstu, osim ako nije drugačije navedeno u ovom Prilogu, rečenica „Ovaj popis kodova ne smiju proširivati države članice.” zamjenjuje rečenicom „Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.”

(3)

U cijelom je tekstu u naslovima svih tablica koje određuju vrijednosti popisa kodova tekst „Dopuštene vrijednosti za popis kodova” zamijenjen tekstom „Vrijednosti za popis kodova”.

(4)

Odjeljak 1. zamjenjuje se sljedećim odjeljkom:

„1.   TIPOVI DEFINIRANI U EUROPSKIM I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Sljedeći zajednički tipovi uporabljeni u atributima ili ulogama pridruživanja tipova prostornih objekata ili tipovi podataka definirani su kako slijedi:

(1)

Za tipove Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity i Volume primjenjuju se definicije iz standarda ISO/TS 19103:2005.

(2)

Za tipove DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface i GM_Tin primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19107:2005.

(3)

Za tipove TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period i TM_Position primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19108:2005/AC:2008.

(4)

Za tip GF_PropertyType primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19109:2006.

(5)

Za tipove CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution i URL primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19115:2005/AC:2008.

(6)

Za tip CV_SequenceRule primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19123:2007.

(7)

Za tipove AbstractFeature, Quantity i Sign primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19136:2009.

(8)

Za tipove LocalisedCharacterString, PT_FreeText i URI primjenjuju se definicije iz standarda CEN ISO/TS 19139:2009.

(9)

Za tip LC_LandCoverClassificationSystem primjenjuju se definicije iz standarda ISO 19144-2:2012.

(10)

Za tipove GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface i SF_SpatialSamplingFeature primjenjuju se definicije iz standarda ISO 19156:2011.

(11)

Za tipove Category, Quantity, QuantityRange i Time primjenjuju se definicije iz Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

(12)

Za tipove TimeValuePair i Timeseries primjenjuju se definicije iz Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

(13)

Za tipove CGI_LinearOrientation i CGI_PlanarOrientation primjenjuju se definicije iz CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.”

(5)

Odjeljak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku 2. izbrisana su sljedeća ograničenja:

Ograničenja Identifikatora tipa podataka

localId i namespace smiju rabiti samo sljedeći skup znakova: {„A” …„Z”, „a”…„z”, „0”…„9”, „_”, „.”, „-” }, odnosno, dopuštena su samo latinična slova, znamenke, podvlaka, točka i crtica”.

(b)

Dodaju su sljedeći pododjeljci od 2.2. do 2.7.:

„2.2.   Povezana strana (RelatedParty)

Organizacija ili osoba koja ima ulogu povezanu s izvorom.

Atributi tipa podataka RelatedParty

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

individualName

Ime povezane osobe.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Naziv povezane organizacije.

PT_FreeText

voidable

positionName

Položaj strane povezane s izvorom poput voditelja odjela.

PT_FreeText

voidable

contact

Podaci o kontaktu za povezanu stranu.

Contact

voidable

role

Uloge strane povezane s izvorom poput vlasnika.

PartyRoleValue

voidable

Ograničenja tipa podataka RelatedParty

Mora biti navedeno najmanje ime pojedinca, naziv organizacije ili naziv položaja.

2.3.   Kontakt (Contact)

Komunikacijski kanali putem kojih je moguće dobiti pristup nekome ili nečemu.

Atributi tipa podataka Contact

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

address

Adresa navedena kao slobodan tekst.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Dopunske upute o tome kako ili kada kontaktirati pojedinca ili organizaciju.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adresa spremnika elektroničke pošte organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Vremenska razdoblja tijekom kojih se pojedinac ili organizacija mogu kontaktirati.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Broj faksimila organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefonski broj organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

website

Stranice na World Wide Webu organizacije ili pojedinca.

URL

voidable

2.4.   Navod dokumenta (DocumentCitation)

Navod u svrhe jasnog upućivanja na dokument.

Atributi tipa podataka DocumentCitation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv dokumenta.

CharacterString

 

shortName

Kratki naziv ili alternativni naslov dokumenta.

CharacterString

voidable

date

Datum izrade, objavljivanja ili revizije dokumenta.

CI_Date

voidable

link

Poveznica na mrežnu verziju dokumenta

URL

voidable

specificReference

Upućivanje na određeni dio dokumenta.

CharacterString

voidable

2.5.   Navod zakonodavstva (LegislationCitation)

Navod u svrhe jasnog upućivanja na zakonski akt ili određeni dio zakonskog akta.

Ovaj tip je podtip tipa DocumentCitation.

Atributi tipa podataka LegislationCitation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

identificationNumber

Kod koji se koristi za identificiranje zakonskog instrumenta

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Broj službenog dokumenta uporabljen za jedinstveno identificiranje zakonskog instrumenta.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datum stupanja na snagu zakonskog instrumenta.

TM_Position

 

dateRepealed

Datum ukidanja zakonskog instrumenta.

TM_Position

 

level

Razina na kojoj je zakonski instrument usvojen.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Navod službenog lista u kojem je zakon objavljen.

OfficialJournalInformation

 

Ograničenja tipa podataka LegislationCitation

Ako je atribut poveznice poništen (void), mora se pružiti navod lista.

2.6.   Informacije iz službenog lista (OfficialJournalInformation)

Cijeli navod lokacije zakonskog instrumenta u službenom listu.

Atributi tipa podataka OfficialJournalInformation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

officialJournalIdentification

Upućivanje na lokaciju u službenom listu u kojem je objavljen zakonski instrument. To upućivanje mora se sastojati od tri dijela:

naziva službenog lista

sveska i/ili serijskog broja

broja stranica

CharacterString

 

ISSN

Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN) je osmeroznamekasti broj koji označava periodične publikacije u kojima je objavljen zakonski instrument.

CharacterString

 

ISBN

Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN) je deveteroznamekasti broj koji na jedinstveni način označava knjige u kojima je objavljen zakonski instrument.

CharacterString

 

linkToJournal

Poveznica na mrežnu verziju službenog lista

URL

 

2.7.   Tematski identifikator (ThematicIdentifier)

Tematski identifikator za jedinstveno identificiranje prostornog objekta.

Atributi tipa podataka ThematicIdentifier

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

identifier

Jedinstveni identifikator koji se koristi za identificiranje prostornog objekta u okviru određene identifikacijske sheme.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikator koji definira shemu uporabljenu za dodjeljivanje identifikatora.

CharacterString”

 

(6)

Odjeljak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak 4.1. zamjenjuje se sljedećim:

„4.1.   Stanje postrojenja (ConditionOfFacilityValue)

Status postrojenja u pogledu njegove dovršenosti i uporabe.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti u nastavku i ograničenih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova ConditionOfFacilityValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

functional

funkcionalno

Ustanova je funkcionalna.

projected

projektirana

Ustanova je projektirana. Izgradnja još nije započela.

underConstruction

u izgradnji

Postrojenje se gradi i još nije funkcionalno. Ovo se primjenjuje samo na početak izgradnje postrojenja, a ne na posao održavanja.

disused

zastarjelo

Postrojenje se više ne rabi, ali se ne stavlja niti je stavljeno izvan pogona.

decommissioned

izvan pogona

Ustanova se više ne rabi, ali se stavlja ili je stavljena izvan pogona.”

(b)

U odjeljku 4.2. Kod države (CountryCode) izbrisana je rečenica „Ovaj popis kodova ne smiju proširivati države članice.”

(c)

Dodani su sljedeći pododjeljci 4.3 do 4.6.:

„4.3.   Zakonodavna razina (LegislationLevelValue)

Razina na kojoj su zakonski akt ili dogovor usvojeni.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE o Generičkom konceptualnom modelu INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.   Uloga strane (PartyRoleValue)

Uloge strana povezanih s nekim izvorom ili odgovornih za njega.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga:

Kod uloge (CI_RoleCode): Funkcije koje provodi odgovorna strana kako je navedeno u standardu EN ISO 19115:2005/AC:2008.

Uloga povezane strane (RelatedPartyRoleValue): Klasifikacija uloga povezanih strana kako je određeno u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova RelatedPartyRoleValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

authority

nadležno tijelo

Strana kojoj je zakonom ovlaštena da nadzire resurs i/ili strane povezane s resursom.

operator

operator

Strana koja upravlja resursom.

owner

vlasnik

Strana koja posjeduje resurs, tj. ona kojoj prema zakonu resurs pripada.

4.5.   Nazivi klimatoloških i prognostičkih standarda (CFStandardNamesValue)

Definicije fenomena koji se promatraju u meteorologiji i oceanografiji.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE o Generičkom konceptualnom modelu INSPIRE.

4.6.   Spol (GenderValue)

Spol osobe ili grupe osoba.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova GenderValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

female

žensko

Osoba ili grupa osoba ženskog spola.

male

muško

Osoba ili grupa osoba muškog spola.

unknown

nepoznato

Osoba ili grupa osoba nepoznatog spola.”

(7)

Nakon odjeljka 5. dodani su sljedeći odjeljci 6., 7. i 8.:

„6.   MODEL POKRIVENOSTI (COVERAGE MODEL)

Model pokrivenosti INSPIRE sastoji se od sljedećih paketa:

Pokrivenosti (osnovne) (Coverages (Base))

Pokrivenosti (domena i raspon) (Coverages (Domain And Range))

6.1.   Pokrivenosti (osnovne)

6.1.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Pokrivenosti (osnovni) sadrži tip prostornih objekata Pokrivenost.

6.1.1.1.   Pokrivenost (Coverage)

Prostorni objekt koji djeluje kao funkcija na povratne vrijednosti iz vlastitog raspona za bilo koji izravni položaj unutar svoje prostorne, temporalne ili prostorno-temporalne domene.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa Coverage

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

metadata

Specifični metapodaci aplikacije pokrivenosti.

Any

 

rangeType

Opis strukture vrijednosti raspona.

RecordType

 

6.2.   Pokrivenosti (domena i raspon)

6.2.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Pokrivenosti (domena i raspon) sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Pokrivenost (prikaz domene i raspona)

Pokrivenost ispravljenom mrežom

Pokrivenost mrežom na koju je moguće upućivati

6.2.1.1.   Pokrivenost (prikaz domene i raspona) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrivenost koja navodi domenu i raspon kao zasebna svojstva.

Ovaj tip je podtip tipa Coverage.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa CoverageByDomainAndRange

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

coverageFunction

Opis načina dobivanja vrijednosti raspona na lokacijama u domeni pokrivenosti.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguracija domene pokrivenosti opisana koordinatama.

Any

 

rangeSet

Skup vrijednosti koje su prema funkciji pridružene elementima domene pokrivenosti.

Any

 

Ograničenja prostornog objekta tipa CoverageByDomainAndRange

Funkcija mreže smije biti valjana samo za domene koje su mreže.

6.2.1.2.   Pokrivenost ispravljenom mrežom (RectifiedGridCoverage)

Pokrivenost čija se domena sastoji od ispravljene mreže.

Ovaj tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Ograničenja prostornog objekta tipa RectifiedGridCoverage

Domena mora biti ispravljena mreža.

Točke mreže tipa RectifiedGridCoverage moraju se poklapati sa središtima ćelija zemljopisnih mreži definiranih u odjeljku 2.2. Priloga II. na bilo kojoj razini razlučivosti.

6.2.1.3.   Pokrivenost mrežom na koju je moguće upućivati (ReferenceableGridCoverage)

Pokrivenost čija se domena sastoji od mreže na koju je moguće upućivati.

Ovaj tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Ograničenja prostornog objekta tipa ReferenceableGridCoverage

Domena mora biti mreža na koju je moguće upućivati.

6.2.2.   Tipovi podataka

6.2.2.1.   Funkcija pokrivenosti (CoverageFunction)

Opis načina dobivanja vrijednosti raspona na lokacijama u domeni pokrivenosti.

Ovaj tip je tip unije.

Atributi tipa unije CoverageFunction

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

ruleDefinition

Službeni ili neslužbeni opis funkcije pokrivenosti u tekstualnom obliku.

CharacterString

 

ruleReference

Službeni ili neslužbeni opis funkcije pokrivenosti kao reference.

URI

 

gridFunction

Pravilo kartiranja za geometrije mreže.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcija mreže (GridFunction)

Eksplicitno pravilo kartiranja za geometrije mreže.

Atributi tipa podataka GridFunction

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

sequenceRule

Opis načina na koji su točke mreže poredane za pridruživanje s elementima vrijednosti u skupu raspona pokrivenosti.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Točka mreže koja će se pridružiti prvom zapisu u skupu raspona pokrivenosti.

Integer

 

7.   MODEL PROMATRANJA (OBSERVATIONS MODEL)

Model promatranja INSPIRE sastoji se od sljedećih paketa:

Reference promatranja (Observation References)

Procesi (Processes)

Svojstva koja je moguće promatrati (Observable Properties)

Specijalizirana promatranja (Specialised Observations)

7.1.   Reference promatranja

7.1.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Reference promatranja sadrži tip prostornog objekta Skup promatranja.

7.1.1.1.   Skup promatranja (ObservationSet)

Povezuje skup Promatranja.

Atributi prostornog objekta tipa ObservationSet

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

extent

Informacije o prostornoj i temporalnoj granici.

EX_Extent

 

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa ObservationSet

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

member

Jedan član tipa ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.   Procesi

7.2.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Procesi sadrži tip prostornih objekata Process.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Opis procesa promatranja.

Ovaj tip je podtip tipa OM_Process.

Atributi prostornog objekta tipa Process

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

voidable

name

Naziv procesa.

CharacterString

voidable

type

Tip procesa.

CharacterString

voidable

documentation

Dodatne informacije (na mreži/izvan mreže) povezane s procesom.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametar koji kontrolira aplikaciju procesa i njezine rezultate.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Pojedinac ili organizacija povezani s procesom.

RelatedParty

voidable

7.2.2.   Tipovi podataka

7.2.2.1.   Parametar procesa (ProcessParameter)

Opis navedenog parametra

Atributi tipa podataka ProcessParameter

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv parametra procesa.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametra procesa.

CharacterString

 

7.2.3.   Popisi kodova

7.2.3.1.   Naziv parametra procesa (ProcessParameterNameValue)

Popis kodova naziva parametara procesa.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

7.3.   Svojstva koja je moguće promatrati

7.3.1.   Tipovi podataka

7.3.1.1.   Ograničenje (Constraint)

Ograničenje za neko svojstvo, npr. valna duljina = 200 nm.

Atributi tipa podataka Constraint

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

constrainedProperty

Svojstvo koje je ograničeno. Npr. „boja” ako je ograničenje „boja = plava”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Naslov ograničenja kao cjeline koji može pročitati čovjek.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ograničenje kategorije (CategoryConstraint)

Ograničenje koje se temelji na nekoj kvalificirajućoj kategoriji, npr. boja = „crvena”.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.

Atributi tipa podataka CategoryConstraint

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

comparison

Operator usporedbe. U slučaju ograničenja kategorije on mora biti „jednako” ili „različito od”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Vrijednost svojstva koje je ograničeno, npr. „plava” (ako je ograničeno svojstvo boja).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Ograničenje raspona (RangeConstraint)

Ograničenje numeričkog raspona nekog svojstva, npr. valna duljina ≥ 300 nm ili valna duljina ≤ 600 nm.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.

Atributi tipa podataka RangeConstraint

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

value

Raspon numeričkih vrijednosti svojstva koje je ograničeno.

RangeBounds

 

uom

Jedinica mjere uporabljena u ograničenju.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Granice raspona (RangeBounds)

Početna i završna vrijednost numeričkog raspona (npr. početak ≥ 50, kraj ≤ 99).

Atributi tipa podataka RangeBounds

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

startComparison

Komparator uporabljen za donju granicu raspona (npr. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Donja granica raspona.

Real

 

endComparison

Komparator uporabljen za gornju granicu raspona (npr. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Gornja granica raspona.

Real

 

7.3.1.5.   Skalarno ograničenje (ScalarConstraint)

Numeričko skalarno ograničenje nekog svojstva, npr. duljina ≥ 1 m.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.

Atributi tipa podataka ScalarConstraint

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

value

Numerička vrijednost svojstva koje je ograničeno.

Real

 

comparison

Komparator za uporabu u ograničenju, npr. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Jedinica mjere uporabljena u ograničenju.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Drugo ograničenje (OtherConstraint)

Ograničenje koje nije modelirano na strukturirani način, ali se može opisati uporabom atributa slobodnog teksta „description”.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.

Atributi tipa podataka OtherConstraint

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

description

Opis ograničenja.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistička mjera (StatisticalMeasure)

Opis neke statističke mjere, npr. „dnevni maksimum”.

Atributi tipa podataka StatisticalMeasure

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

label

Naslov statističke mjere koji može pročitati čovjek.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistička funkcija, npr. srednja vrijednost.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Temporalni raspon na kojem se statistička vrijednost izračunava. Npr. dan, sat.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 metar.

Length

 

aggregationArea

Dvodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 kvadratni metar.

Area

 

aggregationVolume

Trodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 kubni metar.

Volumen

 

otherAggregation

Bilo koji drugi tip agregacije.

Any

 

Uloge pridruživanja tipa podataka StatisticalMeasure

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

derivedFrom

Jedna statistička mjera može biti izvedena iz druge, npr. maksimalne mjesečne temperature mogu biti izvedene iz srednjih dnevnih temperatura.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.   Nabrajanja

7.3.2.1.   Operator usporedbe (ComparisonOperatorValue)

Nabrajanje operatora usporedbe (npr. veće od)

Vrijednosti za nabrajanje ComparisonOperatorValue

Vrijednost

Definicija

equalTo

točno jednako

notEqualTo

različito od

lessThan

manje od

greaterThan

veće od

lessThanOrEqualTo

manje ili jednako

greaterThanOrEqualTo

veće ili jednako

7.3.3.   Popisi kodova

7.3.3.1.   Tip fenomena (PhenomenonTypeValue)

Popis kodova fenomena (npr. temperatura, brzina vjetra).

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su definirali pružatelji usluga:

Nazivi klimatoloških i prognostičkih standarda (CFStandardNamesValue) Definicije fenomena zapaženih u meteorologiji i oceanografiji kako je određeno u odjeljku 4.5. ovog Priloga.

Naziv parametra elementa profila (ProfileElementParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirao element profila kako je određeno u odjeljku 3.3.8 Priloga IV.

Naziv parametra izvedenog iz tla (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Svojstva koja se odnose na tlo i koja se mogu izvesti iz tla i drugih podataka kako je određeno u odjeljku 3.3.9 Priloga IV.

Naziv parametra profila tla (SoilProfileParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirao profil tla kako je određeno u odjeljku 3.3.12 Priloga IV.

Naziv parametra lokacije tla (SoilSiteParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirala lokacija tla kako je određeno u odjeljku 3.3.13 Priloga IV.

Komponenta reference kvalitete zraka EU-a (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definicija fenomena koja se odnosi na kvalitetu zraka u kontekstu izvještavanja u sklopu zakonodavstva Unije kako je određeno u odjeljku 13.2.1.1 Priloga IV.

Tablica 4.2. kodova i zastavica GRIB WMO (GRIB_CodeTable4_2Value): Definicije fenomena zapaženih u meteorologiji i oceanografiji kako je određeno u odjeljku 13.2.1.2 Priloga IV.

BODC P01 uporaba parametra (BODC_P01ParameterUsageValue): Definicije fenomena zapaženih u oceanografiji kako je određeno u odjeljku 14.2.1.1 Priloga IV.

7.3.3.2.   Tip statističke funkcije (StatisticalFunctionTypeValue)

Popis kodova statističkih funkcija (npr. maksimum, minimum, srednja vrijednost).

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

7.4.   Specijalizirana promatranja

7.4.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Specijalizirana promatranja sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Promatranje mreže

Promatranje niza mreži

Promatranje točke

Zbirka promatranja točke

Promatranje višestrukih točaka

Promatranje niza vremenskih točaka

Promatranje profila

Promatranje trajektorije

7.4.1.1.   Promatranje mreže (GridObservation)

Promatranje koje predstavlja polje s mrežom u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa GridObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingSolid ili SF_SamplingSurface.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

result mora biti RectifiedGridCoverage ili RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Promatranje niza mreži (GridSeriesObservation)

Promatranje koje predstavlja polje s mrežom koje se razvija u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa GridSeriesObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingSolid.

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti RectifiedGridCoverage ili ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Promatranje zbirke točaka (PointObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva u jednoj točki vremena i prostora.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa PointObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingPoint.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

7.4.1.4.   Zbirka promatranja točke (PointObservationCollection)

Zbirka promatranja točke.

Ovaj tip je podtip tipa ObservationSet.

Ograničenja prostornog objekta tipa PointObservationCollection

Svaki član mora biti PointObservation.

7.4.1.5.   Promatranje višestrukih točaka (MultiPointObservation)

Promatranje koje predstavlja skup mjerenja koja su sva provedena u istom trenutku, ali na različitim lokacijama.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa MultiPointObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface ili SF_SamplingSolid.

phenomenonTime mora biti TM_Instant

result mora biti MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Promatranje niza vremenskih točaka (PointTimeSeriesObservation)

Promatranje koje predstavlja vremenski niz mjerenja točke nekog svojstva na fiksnoj lokaciji u prostoru.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa PointTimeSeriesObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingPoint.

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti Timeseries.

7.4.1.7.   Promatranje profila (ProfileObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva zajedno s vertikalnim profilom u prostora u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa PointObservation

featureOfInterest mora biti SF_SamplingCurve.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

result mora biti ReferenceableGridCoverage ili RectifiedGridCoverage.

Prostorna domena rezultata mora sadržavati jednu os i mora biti vertikalna.

7.4.1.8.   Promatranje trajektorije (TrajectoryObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva duž neke krivulje u vremenu i prostoru.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

Ograničenja prostornog objekta tipa TrajectoryObservation

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti Timeseries.

svaka točka u result mora biti TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest mora biti SF_Sampling Curve.

7.4.2.   Tipovi podataka

7.4.2.1.   Trojka vrijeme, lokacija, vrijednost (TimeLocationValueTriple)

Skup trojke: vrijeme, lokacija, vrijednost (mjerenje). Na primjer, u točki duž trajektorije.

Ovaj tip je podtip tipa TimeValuePair.

Atributi tipa podataka TimeLocationValueTriple

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

location

Zemljopisna lokacija na kojoj je vrijednost valjana.

GM_Position

 

7.5.   Zahtjevi za promatranja

Ako se za raspoloživost podataka rabi tip OM_Observation ili bilo koji podtip, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(1)

Tip Process mora se rabiti za označavanje postupka uporabljenog u OM_Observation.

(2)

Ako se iz OM_Observation upućuje na EnvironmentalMonitoringFacility, mora se navesti atribut parametra čiji naziv je „relatedMonitoringFeature” a vrijednost je tipa AbstractMonitoringFeature.

(3)

Za sva kodiranja koja su uporabljena u cijelom ili dijelu OM_Observation rezultata mora biti dostupno javno sučelje za programiranje aplikacija (API) zbog čitanja kodirane datoteke. API mora imati mogućnost izlaganja potrebnih informacija za dobivanje INSPIRE prostornih objekata.

(4)

Ako u svojstvu postupka OM_Observation objekta postoji atribut processParameter, njegova vrijednost (naziv) mora biti obuhvaćena atributom parametra OM_Observation.

8.   MODEL KOMPLEKSA AKTIVNOSTI

INSPIRE kompleks aktivnosti sadrži paket Kompleks aktivnosti (Activity Complex).

8.1.   Kompleks aktivnosti

8.1.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Kompleks aktivnosti sadrži tip prostornih objekata Kompleks aktivnosti.

8.1.1.1.   Kompleks aktivnosti (ActivityComplex)

Jedna jedinica koja je tehnički i ekonomski pod kontrolom menadžmenta pravnog subjekta (operater) i obuhvaća aktivnosti poput onih navedenih u klasifikaciji Eurostat NACE utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Kompleks aktivnosti mora predstavljati cijelo područje na istoj ili različitim zemljopisnim lokacijama kojime upravlja isti operater, uključujući cijelu infrastrukturu, opremu i materijale.

Atributi prostornog objekta tipa ActivityComplex

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

thematicId

Tematski identifikator kompleksa aktivnosti.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometrija uporabljena za definiranje opsega ili položaja kompleksa aktivnosti.

GM_Object

 

function

Aktivnosti koje provodi kompleks aktivnosti. Funkcija je opisana prema aktivnosti i može biti dopunjena informacijama o ulazima i izlazima koji su njezin rezultat.

Function

 

name

Opisni naziv kompleksa aktivnosti.

CharacterString

voidable

validFrom

Vrijeme od kojeg je kompleks aktivnosti počeo postojati u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

validTo

Vrijeme od kojeg kompleks aktivnosti više ne postoji u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

8.1.2.   Tipovi podataka

8.1.2.1.   Funkcija (Function)

Funkcija nečega izražena kao aktivnost i opcijski izlaz i/ili izlaz.

Atributi tipa podataka Function

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

activity

Kategorizirani opis pojedinačnog ili organiziranog skupa tehnički povezanih postupaka koje provodi ekonomska jedinica, privatnog ili javnog, profitnog ili neprofitnog karaktera.

EconomicActivityValue

 

input

Svaki klasificirani ili registrirani materijal koji ulazi u tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

voidable

output

Svaki klasificirani ili registrirani materijal koji izlazi iz tehničke i ekonomske jedinice u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

voidable

description

Opis funkcije s više pojedinosti.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacitet (Capacity)

Kvantifikacija stvarne ili potencijalne sposobnosti provođenja neke aktivnosti koja se načelno ne mijenja, ne mijenja se često ili se ne mijenja do značajnog stupnja.

Atributi tipa podataka Capacity

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

activity

Kategorizirani opis pojedinačnog ili organiziranog skupa tehnički povezanih postupaka koje provodi ekonomska jedinica, privatnog ili javnog, profitnog ili neprofitnog karaktera.

EconomicActivityValue

 

input

Svaka mjerljiva informacija o bilo kojem klasificiranom ili registriranom materijalu koji ulazi u tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputAmount

 

output

Mjerljiva informacija o bilo kojem klasificiranom ili registriranom materijalu koji napušta tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputAmount

 

time

Vremensko trajanje na koje se odnosi navedeni kapacitet poput 1 godine za godišnji kapacitet.

TM_Duration

 

description

Opis kapaciteta.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Količina ulaza ili izlaza (InputOutputAmount)

Tip, a gdje je dostupno, mjerljiva količina klasificiranog ili registriranog materijala koji ulazi u ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu.

Atributi tipa podataka InputOutputAmount

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inputOutput

Klasificirani ili registrirani materijal koji ulazi ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

 

amount

Količina (poput volumena ili mase) klasificiranog ili registriranog materijala koji ulazi u ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Dozvola (Permission)

Službena odluka (službeni pristanak) koja jamči ovlaštenje za rad cijelog ili dijela Kompleksa aktivnosti podložna određenim uvjetima jamčenja da su instalacije ili dijelovi instalacija na lokaciji kojima upravlja isti operater u skladu sa zahtjevima koje je odredilo kompetentno nadležno tijelo. Dozvola može obuhvaćati jednu ili više funkcija i određivati parametre kapaciteta. Taj uvjet može se, ovisno o opsegu, proširiti na drugu vrstu certifikata ili dokumenata posebne važnosti (npr. ISO, EMAS, Međunarodni standardi kvalitete itd.).

Atributi tipa podataka Permission

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

id

Identificirajuća referenca za dozvolu.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Strane povezane s dozvolom zajamčenom kompleksu aktivnosti koje su otvorene za brojne različite uloge poput, između ostalih, kompetentnog nadležnog tijela ili tvrtke.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Privremena referenca koja nadopunjuje definiciju dozvole.

DateTime

voidable

dateFrom

Početni datum od kojeg se dozvola počinje primjenjivati i od kojeg je ona valjana.

DateTime

voidable

dateTo

Datum do kojeg se dozvola primjenjuje i do kojeg je ona valjana.

DateTime

voidable

description

Opis dozvole.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcija ili funkcije kojima je dozvola zajamčena.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksimalne količine ulaza i/ili izlaza aktivnosti u skladu s dozvolom.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis kompleksa aktivnosti (ActivityComplexDescription)

Dodatne informacije o kompleksu aktivnosti, uključujući njegov opis, adresu, pojedinosti o kontaktu i povezane strane.

Atributi prostornog objekta tipa ActivityComplexDescription

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

description

Dopunska definicija „Kompleksa aktivnosti” i njegovih karakteristika.

PT_FreeText

voidable

address

Adresa kompleksa aktivnosti, tj, adresa na kojoj se aktivnost odvija.

AddressRepresentation

voidable

contact

Podaci o kontaktu za za kompleks aktivnosti.

Contact

voidable

relatedParty

Informacije o stranama povezanim s kompleksom aktivnosti. Otvorene su brojnim različitim ulogama poput vlasnika, operatora ili nadležnih tijela.

RelatedParty

voidable

8.1.3.   Popisi kodova

8.1.3.1.   Ekonomska aktivnost (EconomicActivityValue)

Klasifikacija ekonomskih aktivnosti.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga:

Klasifikacija ekonomske aktivnosti EU-a (EconomicActivityNACEValue): Ekonomske aktivnosti u skladu s vrijednostima Eurostat NACE klasifikacije kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Klasifikacija statističkih podataka o otpadu iz ekonomske aktivnosti EU-a (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Klasifikacija ekonomskih aktivnosti u skladu s odjeljkom 8., Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 (3).

Klasifikacija obnove odloženog otpada EU-a (WasteRecoveryDisposalValue): Klasifikacija operacija obnove otpada i odlaganja u skladu s Prilogom I. i II. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

8.1.3.2.   Ulaz ili izlaz (InputOutputValue)

Klasifikacija ulaza ili izlaza.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga.

Klasifikacija proizvoda EU-a (ProductCPAValue): Klasifikacija proizvoda prema ekonomskoj aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Klasifikacija otpada EU-a (WasteValue): Klasifikacija otpada u skladu s Odlukom 2000/532/EZ (6).

8.2.   Zahtjevi za komplekse aktivnosti

Ako pružatelj podataka rabi podtip ActivityComplex kako bi informacije o statusu, fizičkom kapacitetu i/ili dodatne informacije učinio dostupnima, moraju se rabiti relevantni Popisi kodova i tipovi podataka (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) uključeni u paket Kompleks aktivnosti.”


(1)  SL L 393, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 393, 30.12.2006., str. 1.

(3)  SL L 332, 9.12.2002., str. 1.

(4)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(5)  SL L 145, 4.6.2008., str. 65.

(6)  SL L 226, 6.9.2000., str. 3.


PRILOG II.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

(1)

U cijelom tekstu rečenica „Ovaj popis kodova ne smiju proširivati države članice.” zamijenjena je rečenicom „Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.”

(2)

U cijelom je tekstu u naslovima svih tablica koje određuju vrijednosti popisa kodova tekst „Dopuštene vrijednosti za popis kodova” zamijenjen tekstom „Vrijednosti za popis kodova”.

(3)

U odjeljku 1.1. dodane su sljedeće alineje:

„—

‚mean sea level (srednja razina mora)’ (MSL) odnosi se na prosječnu visinu površine mora na plimnoj postaji za sve faze plime tijekom 19-godišnjeg razdoblja koja se često određuje iz očitanja mjerenja svakog sata od fiksne i unaprijed definirane referentne razine (osnovna linija dijagrama).

‚lowest astronomical tide (najniža astronomska plima)’ (LAT) odnosi se na najnižu razinu plime čije pojavljivanje se može predvidjeti u prosječnim meteorološkim uvjetima i u bilo kojoj kombinaciji astronomskih uvjeta.”

(4)

Odjeljak 1.3.3. mijenja se kako slijedi:

(a)

druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

Za vertikalnu komponentu u slobodnoj atmosferi mora se rabiti barometarski tlak pretvoren u visinu pomoću ISO 2533:1975 međunarodnog standardna atmosfere ili drugih linearnih ili parametarskih referentnih sustava. Ako se rabe drugi parametarski referentni sustavi, oni moraju biti opisani u dostupnoj referenci koja rabi EN ISO 19111-2:2012.”

(b)

dodane su sljedeće alineje:

„—

Za vertikalnu komponentu u morskim područjima u kojima postoji mjerljiv raspon plime (plimni tokovi) kao referentna površina mora se rabiti najniža astronomska plima (LAT).

Za vertikalnu komponentu u morskim područjima bez mjerljivog raspona plime, u otvorenim oceanima i u vodama čija je dubina veća od 200 metara, kao referentna površina mora se rabiti srednja razina mora (MSL) ili dobro definirana referentna razina blizu MSL-a.”

(5)

Odjeljak 2.2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Bilo koja mreža s fiksnim i jasno definiranim lokacijama definirana u odjeljcima 2.2.1. i 2.2.2. mora se rabiti kao radni okvir za geo-referenciranje kako bi podaci iz mreže bili dostupni u direktivi INSPIRE, osim u slučaju postojanja jednog od sljedećih uvjeta:

(1)

Za specifične teme prostornih podataka u Prilozima od II. do IV. mogu biti određene druge mreže. U tom slučaju razmijenjeni podaci koji rabe takvu tematski specifičnu mrežu moraju rabiti standarde u kojima je definicija mreže uključena u podatke ili je referencom povezana.

(2)

Za referenciranje na mrežu područja izvan kontinentalnih europskih država članica mogu definirati vlastitu mrežu na temelju geodetskog koordinatnog referentnog sustava usklađenog s ITRS-om i Lambertovom azimutalnom ekvivalentnom projekcijom prema istim načelima određenim u odjeljku 2.1.1. U tom slučaju mora se stvoriti referentni koordinatni sustav.”

(b)

Odjeljak 2.2.1. mijenja se kako slijedi:

(1)

naslov se zamjenjuje s „Mreža jednake površine”.

(2)

izbrisane su rečenice „Mreža definirana u ovom odjeljku mora se rabiti kao radni okvir za geo-referenciranje ako se zahtijevaju mreže s fiksnim i jasno definiranim lokacijama ćelija mreže jednake površine.” i „Referentna točka ćelije mreže mora biti donji lijevi kut ćelije mreže.”

(c)

Odjeljak 2.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2.2.   Zemljopisna mreža podijeljena na zone

1.

Ako se podaci mreže isporučuju pomoću geodetskih koordinata određenih u odjeljku 1.3. ovog Priloga, kao radni okvir za geo-referenciranje može se rabiti mreža višestruke razlučivosti definirana u ovom odjeljku.

2.

Razine razlučivosti definirane su u tablici 1.

3.

Mreža se mora temeljiti na geodetskom referentnom koordinatnom sustavu ETRS89-GRS80.

4.

Ishodište mreže mora se poklapati s točkom sjecišta Ekvatora i meridijana Greenwich (GRS80 zemljopisna širina φ=0; GRS80 zemljopisna dužina λ=0).

5.

Orijentacija mreže mora biti jug-sjever i zapad-istok u skladu s mrežom definiranom meridijanima i paralelama elipsoida GRS80.

6.

Za referenciranje na mrežu područja izvan kontinentalne Europe pružatelji podataka mogu definirati vlastitu mrežu na temelju geodetskog koordinatnog referentnog sustava usklađenog s ITRS-om prema istim načelima određenim za Paneuropski Grid_ETRS89-GRS80zn. U tom slučaju mora se stvoriti identifikator za referentni koordinatni sustav i odgovarajući identifikator za mrežu.”

7.

Mreža mora biti podijeljena na zone. Razlučivost mreže u smjeru jug-sjever mora imati isti kutni razmak. Razlučivost mreže u smjeru zapad-istok mora se odrediti kao umnožak kutnog razmaka i faktora zone kako je definirano u tablici 1.

8.

Mreža se mora označiti kao Grid_ETRS89-GRS80zn_res, gdje n predstavlja broj zona, a res veličinu ćelije u kutnim jedinicama kako je određeno u tablici 1.

Tablica 1.

Zajednička Grid_ETRS89-GRS80: Razmak zemljopisne širine (razina razlučivosti) i dužine za svaku zonu

Razine razlučivosti

RAZMAK ZEMLJOPISNE ŠIRINE

(Sekunde kružnog luka)

RAZMAK ZEMLJOPISNE DULJINE (Sekunde kružnog luka)

Veličina ćelije

Zona 1

(Zemljopisna širina 0°–50°)

Zona 2

(Zemljopisna širina 50°–70°)

Zona 3

(Zemljopisna širina 70°–75°)

Zona 4

(Zemljopisna širina 75°–80°)

Zona 5

(Zemljopisna širina 80°–90°)

RAZINA 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

RAZINA 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

RAZINA 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

RAZINA 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

RAZINA 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

RAZINA 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

RAZINA 6

120

120

240

360

480

720

2 M

RAZINA 7

60

60

120

180

240

360

1 M

RAZINA 8

30

30

60

90

120

180

30 S

RAZINA 9

15

15

30

45

60

90

15 S

RAZINA 10

5

5

10

15

20

30

5 S

RAZINA 11

3

3

6

9

12

18

3 S

RAZINA 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

RAZINA 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

RAZINA 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

RAZINA 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

RAZINA 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

RAZINA 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

RAZINA 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

RAZINA 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

RAZINA 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

RAZINA 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

RAZINA 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

RAZINA 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

RAZINA 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

—”

(6)

Odjeljak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   ADMINISTRATIVNE JEDINICE

4.1.   Struktura administrativnih jedinica teme prostornih podataka

Tipovi određeni za administrativne jedinice teme prostornih podataka strukturirani su u sljedećim paketima:

Administrativne jedinice (Administrative Units)

Pomorske jedinice (Maritime Units)

4.2.   Administrativne jedinice

4.2.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Administrativne jedinice sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Administrativna granica

Administrativna jedinica

Kondominij

4.2.1.1.   Administrativna granica (AdministrativeBoundary)

Linija razgraničenja između dvije administrativne jedinice.

Atributi prostornog objekta tipa AdministrativeBoundary

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

country

Kod države s dva znaka u skladu Međuinstitucionalnim vodičem za stilove Ureda za publikacije Europske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija koja predstavlja liniju granice.

GM_Curve

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

legalStatus

Pravni status te administrativne granice.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hijerarhijske razine svih susjednih administrativnih jedinica kojih je dio ova granica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tehnički status administrativne granice.

TechnicalStatusValue

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa AdministrativeBoundary

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

admUnit

Administrativne jedinice odvojene ovom administrativnom granicom.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administrativna jedinica (AdministrativeUnit)

Jedinica administracije u kojoj je država članica provodila i/ili provodi prava nadležnosti za lokalno, regionalno i nacionalno upravljanje.

Atributi prostornog objekta tipa AdministrativeUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

country

Kod države s dva znaka u skladu Međuinstitucionalnim vodičem za stilove Ureda za publikacije Europske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tom administrativnom jedinicom.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

name

Službeni nacionalni zemljopisni naziv administrativne jedinice koji je prema potrebi naveden na nekoliko jezika.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematski identifikator koji odgovara nacionalnim administrativnim kodovima definiranim u svakoj državi.

CharacterString

 

nationalLevel

Razina u hijerarhiji nacionalne administracije na kojoj je administrativna jedinica utemeljena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Naziv razine u hijerarhiji nacionalne administracije na kojoj je administrativna jedinica utemeljena.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Središte nacionalne ili lokalne administracije.

ResidenceOfAuthority

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa AdministrativeUnit

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

administeredBy

Administrativna jedinica utemeljena na istoj razini nacionalne administrativne hijerarhije koja upravlja tom administrativnom jedinicom.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Administrativne granice između te administrativne jedinice i svih ostalih susjednih jedinica.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Administrativna jedinica utemeljena na istoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojom su-upravlja ta administrativna jedinica.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominij kojim upravlja ta administrativna jedinica.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jedinice utemeljene na nižoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojima upravlja ta administrativna jedinica.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Administrativna jedinica utemeljena na višoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojom upravlja ta administrativna jedinica

AdministrativeUnit

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa AdministrativeUnit

Uloga pridruživanja kondominija primjenjuje se samo na administrativne jedinice čiji nationalLevel = ‚1. red’ (razina države).

Nijedna jedinica na najnižoj razini ne smije pridruživati jedinice na nižoj razini.

Nijedna jedinica na najvišoj razini ne smije pridruživati jedinice na višoj razini.

4.2.1.3.   Kondominij (Condominium)

Administrativno područje utemeljeno nezavisno od bilo koje nacionalne administrativne podjele teritorija kojim upravljaju dvije ili više država.

Atributi prostornog objekta tipa Condominium

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tim kondominijem.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

name

Službeni zemljopisni naziv tog kondominija koji je prema potrebi naveden na nekoliko jezika.

GeographicalName

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa Condominium

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

admUnit

Administrativna jedinica koja upravlja kondominijem

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.   Tipovi podataka

4.2.2.1.   Sjedište nadležnog tijela (ResidenceOfAuthority)

Tip podataka koji predstavlja naziv i položaj sjedišta nadležnog tijela.

Atributi tipa podataka ResidenceOfAuthority

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Položaj sjedišta nadležnog tijela.

GM_Point

voidable

name

Naziv sjedišta nadležnog tijela.

GeographicalName

 

4.2.3.   Nabrajanja

4.2.3.1.   Pravni status (LegalStatusValue)

Opis pravnog statusa administrativnih granica.

Dopuštene vrijednosti za nabrajanje LegalStatusValue

Vrijednost

Definicija

agreed

Granica koja se podudara s rubom dogovorena između susjednih administrativnih jedinica i sada je stabilna.

notAgreed

Granica koja se podudara s rubom. ali još nije dogovorena između susjednih administrativnih jedinica i može se mijenjati.

4.2.3.2.   Tehnički status (TechnicalStatusValue)

Opis tehničkog statusa administrativnih granica.

Dopuštene vrijednosti za nabrajanje TechnicalStatusValue

Vrijednost

Definicija

edgeMatched

Granice susjednih administrativnih jedinica koje imaju isti skup koordinata.

notEdgeMatched

Granice susjednih administrativnih jedinica koje nemaju isti skup koordinata.

4.2.4.   Popisi kodova

4.2.4.1.   Razina administrativne hijerarhije (AdministrativeHierarchyLevel)

Razine upravljanja u nacionalnoj administrativnoj hijerarhiji. Ovaj popis kodova odražava razinu u hijerarhijskoj piramidi administrativnih struktura koja se temelji na geometrijskoj agregaciji teritorija i nužno ne opisuje podređenost između odnosnih administrativnih nadležnih tijela.

Ovim popisom kodova potrebno je upravljati iz registra zajedničkog popisa kodova.

4.3.   Pomorske jedinice

4.3.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Pomorske jedinice sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Osnovna linija

Pomorska granica

Pomorska zona

4.3.1.1.   Osnovna linija (Baseline)

Linija od koje se mjere vanjske granice teritorijalnog mora i određene unutarnje granice.

Atributi prostornog objekta tipa Baseline

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa Baseline

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

segment

Segment osnovne linije.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Pomorska granica (MaritimeBoundary)

Linija koja označava razdvajanje bilo koje vrste pomorske nadležnosti.

Atributi prostornog objekta tipa MaritimeBoundary

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrijski prikaz pomorske granice.

GM_Curve

 

country

Država kojoj pripada pomorska zona ove granice.

CountryCode

 

legalStatus

Pravni status te pomorske granice.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Tehnički status pomorske granice.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Pomorska zona (MaritimeZone)

Morski pojas definiran međunarodnim ugovorima i sporazumima na kojem obalna država provodi prava nadležnosti.

Atributi prostornog objekta tipa MaritimeZone

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tom pomorskom zonom.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Tip pomorske zone.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Država kojoj pripada ova pomorska zona.

CountryCode

 

name

Nazivi pomorske zone.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa MaritimeZone

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

baseline

Osnovna linija ili linije uporabljene za opisivanje ove pomorske zone.

Baseline

voidable

boundary

Granica ili granice ove pomorske zone.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.   Tipovi podataka

4.3.2.1.   Segment osnovne linije (BaselineSegment)

Segment linije od kojeg se mjere vanjske granice teritorijalnog mora i određene unutarnje granice.

Atributi tipa podataka BaselineSegment

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Geometrijski prikaz segmenta osnovne linije.

GM_Curve

 

segmentType

Tip osnovne linije uporabljen za ovaj segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.   Popisi kodova

4.3.3.1.   Tip segmenta osnovne linije (BaselineSegmentTypeValue)

Tipovi osnovnih linija uporabljenih za mjerenje širine teritorijalnog mora.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova BaselineSegmentTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

normal

normalna

Normalna osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora je linija najniže razine vode na obali kako je označeno na kartama velikog mjerila koje je službeno prihvatila obalna država.

straight

ravna

Osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora ravna je osnovna linija određena povezivanjem odgovarajućih točaka.

archipelagic

arhipelaška

Osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora ravna je osnovna linija koja povezuje krajnje vanjske točke krajnih vanjskih otoka i grebena izloženih osekama u arhipelagu.

4.3.3.2.   Tip pomorske zone (MaritimeZoneTypeValue)

Tip pomorske zone.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova MaritimeZoneTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

internalWaters

Unutarnje vode

Vode na kopnenoj strani osnovnih linije teritorijalnog mora obalne države.

territorialSea

Teritorijalno more

Morski pojas definiran širinoma ne većom od 12 nautičkih milja izmjerenom od osnovnih linija koje su određene u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora.

contiguousZone

Pogranična zona

Zona koja graniči s teritorijalnim morem obalne države koja se ne smije širiti više od 24 nautičke milje od osnovne linije od koje se mjeri širina teritorijalnog mora.

exclusiveEconomicZone

Ekskluzivna ekonomska zona

Površina izvan i uz teritorijalno more obalne države podložna posebnom zakonskom režimu u kojem pravima i pravnom nadležnošću obalne države te pravima i slobodama ostalih država upravljaju relevantne odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

continentalShelf

Kontinentalni sprud

Pomorska zona izvan i uz teritorijalno more obalne države čija je vanjska granica određena u skladu s člankom 76. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

4.4.   Specifični tematski zahtjevi

1.

Svaka pojava prostornog objekta tipa AdministrativeUnit, osim jedinice razine države koja predstavlja državu članicu i su-upravljane jedinice moraju upućivati točno na jednu jedinicu na višoj razini u administrativnoj hijerarhiji. Ovaj sporazum mora se izraziti ulogom pridruživanja upperLevelUnit prostornog objekta tipa AdministrativeUnit.

2.

Svaka pojava prostornog objekta tipa AdministrativeUnit, osim onih na najnižoj razini, mora upućivati na svoje odnosne jedinice niže razine. Ovaj sporazum mora se izraziti ulogom pridruživanja lowerLevelUnit prostornog objekta tipa AdministrativeUnit.

3.

Ako nekom administrativnom jedinicom su-upravlja dvije ili više administrativnih jedinica, mora se uporabiti uloga pridruživanja administeredBy. Jedinice koje suupravljaju tom jedinicom moraju primjenjivati inverznu ulogu coAdminister.

4.

Administrativne jedinice na istoj razini administrativne hijerarhije koncepcijski ne smiju dijeliti zajednička područja.

5.

Pojavljivanja prostornog objekta tipa AdministrativeBoundary moraju odgovarati rubovima topološke strukture cijelog dijagrama granice (uključujući sve razine).

6.

Prostorna granica kondominija ne smije biti dio geometrije koja predstavlja prostornu granicu administrativne jedinice.

7.

Kondominijima smiju upravljati samo administrativne jedinice na razini države.

4.5.   Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka administrativnih jedinica

Naziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

AU.AdministrativeUnit

Administrativna jedinica

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administrative boundary

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominij

Condominium

AU.Baseline

Osnovna linija

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Primjer: AU.ContiguousZone

<naziv koji može pročitati čovjek>

Primjer: Pogranična zona

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Pomorska granica

MaritimeBoundary

(7)

Odjeljak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku 8.2. izbrisana je alineja „Hidro – izvještavanje”.

(b)

U odjeljku 8.5.1. izbrisane su sljedeće alineje:

Hidroelektrana

Močvarno tlo

Oceanska regija

Cijev

Pumpna stanica

(c)

U odjeljku 8.5.1.4. izbrisana je rečenica „Ovaj tip je tip kandidata koji će se razmatrati u temi prostornih podataka Zone prirodnih rizika u Prilogu III. Uredbe 2007/2/EZ”.

(d)

Izbrisani su odjeljci 8.5.1.9. Hidroelektrana (HydroPowerPlant), 8.5.1.10. Močvarno tlo (InundatedLand), 8.5.1.14. Oceanska regija (OceanRegion), 8.5.1.15. Cijev (Pipe), 8.5.1.16. Pumpna stanica (PumpingStation), 8.5.4.3. Močvara (InundationValue) i 8.6. Hidro – izvještavanje.

(e)

Odjeljak 8.5.1.19. mijenja se kako slijedi:

Izbrisana je rečenica „Ovaj tip je tip kandidata koji će se razmatrati u temi prostornih podataka Tla u Prilogu II. Uredbe 2007/2/EZ”.

Redak za atribut „geometrija” u tablici atributa zamjenjuje se sljedećim retkom:

geometry

Geometrija obale.

GM_MultiSurface

 

(f)

U odjeljku 8.5.1.24. poslije stavke „Ograničenja prostornog objekta tipa Watercourse” dodana su sljedeća ograničenja:

„Obale na obje strane vodenog toka moraju se navesti (pomoću svojstva bank) kao dva zasebna objekta Shore.”

(g)

U odjeljku 8.5.1.25. izbrisana je rečenica „Ovaj tip je tip kandidata koji će se razmatrati u temi prostornih podataka Pokrivenost kopnom u Prilogu II. Uredbe 2007/2/EZ”.

(h)

U odjeljku 8.5.4.4. izbrisana je rečenica „Ovaj tip je tip kandidata koji će se razmatrati u temi prostornih podataka Pokrivenost kopnom u Prilogu II. Uredbe 2007/2/EZ”.

(i)

U odjeljku 8.8. tablica je zamijenjena sljedećom tablicom:

„Tip sloja

Naslov sloja

Tipovi prostornih objekata

HY.Network

Hidrografska mreža

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vodeni resursi

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Vodene granice na kopnu

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Razvođa

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Vodene točke od interesa

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Izgrađeni objekti

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY. PhysicalWaters.Wetland

Močvare

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Obale

Shore”


(1)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.”


PRILOG III.

Sljedeći Prilog III. dodan je Direktivi (EU) br. 1089/2010:

„PRILOG III.

Zahtjevi za teme prostornih podataka navedene u Prilogu II. Direktive 2007/2/EZ

1.   ELEVACIJA (ELEVATION)

1.1.   Definicije

Uz definicije određene u članku 2. vrijede sljedeće definicije:

(1)

‚digitalni model elevacije (digital elevation model)’ (DEM) odnosi se na Digitalni model površine (Digital Surface Model (DSM)) ili na Digitalni model terena (Digital Terrain Model (DTM)).

(2)

‚digitalni model površine’ (digital surface model (DSM) odnosi se na površinu koja opisuje trodimenzionalni oblik površine Zemlje, uključujući sve statičke značajke koje su na nju postavljene. Privremeni fenomen ne čini dio površine, ali zbog tehničkih poteškoća u uklanjanju tih fenomena neke od tih značajki također mogu postojati na površini.

(3)

‚digitalni model terena’ (digital terrain model (DTM) odnosi se na trodimenzionalni oblik gole površine Zemlje, isključujući sve moguće i druge značajke koje su na nju postavljene.

(4)

‚elevacija’ (elevantion) odnosi se na vertikalno ograničeno dimenzionalno svojstvo prostornog objekta koje se sastoji od apsolutne mjere referencirane na dobro definiranu površinu koja se obično rabi kao ishodište.

(5)

‚visina’ (height) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž viska u smjeru suprotnom (prema gore) od smjera polja gravitacije Zemlje.

(6)

‚dubina’ (depth) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž linije libele u smjeru koji je jednak (prema prema dolje) smjeru polja gravitacije Zemlje.

1.2.   Struktura teme elevacije prostornih podataka

Tipovi određeni za temu elevacije prostornih podataka strukturirani su u sljedećim paketima:

Elevacija – Osnovni tipovi (Elevation – Base Types)

Elevacija – Pokrivenost mrežom (Elevation – Grid Coverage)

Elevacija – Vektorski elementi (Elevation – Vector Elements)

Elevacija – TIN (Elevation – TIN)

Skupovi prostornih podataka koji opisuju morfologiju elevacije kopna moraju biti dostupni barem za uporabu tipova prostornih podataka u paketu Elevacija – Pokrivenost mrežom.

Skupovi prostornih podataka koji opisuju morfologiju batimetrije moraju biti dostupni barem za uporabu tipova prostornih podataka u paketu Elevacija – Pokrivenost mrežom i u paketu Elevacija – Vektorski elementi.

1.3.   Elevacija – Osnovni tipovi

1.3.1.   Nabrajanja

1.3.1.1.   Tip svojstva elevacije (ElevationPropertyTypeValue)

Nabrajanje tipa koji određuje izmjereno ili izračunato svojstvo elevacije.

Vrijednosti za nabrajanje ElevationPropertyTypeValue

Vrijednost

Definicija

height

‚visina’ (height) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž linije mjerila u smjeru suprotnom (prema gore) od smjera polja gravitacije Zemlje.

depth

Svojstvo elevacije mjereno duž linije libele u smjeru koji je jednak (prema dolje) smjeru gravitacijskog polja Zemlje.

1.3.1.2.   Tip površine (SurfaceTypeValue)

Tip nabrajanja koji određuje površinu elevacije s obzirom na relativno prianjanje za golu površinu Zemlje.

Vrijednosti za nabrajanje SurfaceTypeValue

Vrijednost

Definicija

DTM

Digitalni model terena.

DSM

Digitalni model površine.

1.4.   Elevacija – Pokrivenost mrežom.

1.4.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Elevacija - Pokrivenost mrežom sadrži prostorne objekte tipa Pokrivenost mrežom elevacije.

1.4.1.1.   Pokrivenost mrežom elevacije (ElevationGridCoverage)

Kontinuirana pokrivenost koja rabi sistematsku teselaciju na temelju pravilne ispravljene kvadrilateralne mreže za pokrivanje njezine domene u kojoj je vrijednost svojstva elevacije obično poznata za svaku od točaka mreže koja oblikuje tu domenu.

Ovaj tip je podtip tipa RectifiedGridCoverage.

Atributi prostornog objekta tipa ElevationGridCoverage

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

domainExtent

Granica prostorno-temporalne domene pokrivenosti.

EX_Extent

 

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

propertyType

Atribut koji određuje svojstvo elevacije predstavljeno pokrivenošću mrežom elevacije.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

Atribut koji označava tip površine elevacije koju pokrivenost opisuje u odnosu na golu površinu Zemlje.

SurfaceTypeValue

 

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa ElevationGridCoverage

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

contributingElevationGridCoverage

Upućivanje na pokrivenosti mrežom elevacije koje čine agregiranu pokrivenost mrežom elevacije.

Pridruživanje ima dodatna svojstva kako je definirano u klasi pridruživanja ElevationGridCoverageAggregation.

ElevationGridCoverage

 

Ograničenja prostornog objekta tipa ElevationGridCoverage

Dimenzija mreže za pokrivenost mrežom elevacije mora uvijek biti 2.

domainExtent mora biti barem ispunjen podtipom EX_GeographicExtent.

Mora se navesti referentni koordinatni sustav uporabljen za upućivanje na mrežu.

Sva pojavljivanja ElevationGridCoverage na koja upućuje pojava agregiranog ElevationGridCoverage mora dijeliti istu orijentaciju osi mreže i isti razmak mreže u svakom smjeru.

Ishodište mreže mora biti opisano u dvije dimenzije.

Vrijednosti u tom rasponu moraju se opisati tipom Float.

1.4.2.   Tipovi podataka

1.4.2.1.   Agregacija pokrivenosti mrežom elevacije (ElevationGridCoverage)

Geometrijske karakteristike agregacije pokrivenosti mrežom.

Ovaj tip je klase pridruživanja.

Atributi tipa podataka ElevationGridCoverageAggregation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

contributingFootprint

Geometrijski prikaz koji prikazuje zemljopisno područje pokrivenosti mrežom elevacije koja doprinosi agregiranoj pokrivenosti mrežom elevacije.

GM_MultiSurface

 

1.5.   Elevacija – Vektorski elementi

1.5.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Elevacija – Vektorski elementi sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Vektorski objekt elevacije

Elevacija točke

Linija konture

Linija prekida

Prazno područje

Izolirano područje

1.5.1.1.   Vektorski objekt elevacije (ElevationVectorObject)

Prostorni objekt elevacije koji čini dio skupa vektorskih podataka i sudjeluje u opisu svojstva elevacije površine iz stvarnog svijeta. Sastoji se od osnove identiteta za sve vektorske objekte koji se mogu uključiti u skup podataka elevacije.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa ElevationVectorObject

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

localDepthDatum

Identifikacija lokalnog vertikalnog referentnog koordinatnog sustava koja nije uključena u registar, a koja se rabi za upućivanje na mjerenja dubine.

ChartDatum

 

propertyType

Atribut koji kategorizira vektorski objekt elevacije kao elevaciju kopna ili prostorni objekt batimetrije. On određuje svojstvo elevacije koje objekt predstavlja.

ElevationPropertyTypeValue

 

1.5.1.2.   Elevacija točke (SpotElevation)

Prostorni objekt točke koji opisuje elevaciju površine Zemlje na određenoj lokaciji. Pruža jednu vrijednost svojstva elevacije.

Ovaj tip je podtip tipa ElevationVectorObject.

Atributi prostornog objekta tipa SpotElevation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

classification

Klasa elevacije točke u skladu s LAS specifikacijama Američkog društva za fotogrametriju i daljinska istraživanja (ASPRS).

SpotElevationClassValue

voidable

geographicalName

Zemljopisni naziv koji se rabi za identificiranje imenovanog kopnenog dna ili dna vodenog resursa u stvarnom svijetu koje predstavlja prostorni objekt elevacije točke.

GeographicalName

voidable

geometry

Predstavlja geometrijska svojstva prostornog objekta.

GM_Point

 

propertyValue

Vrijednost svojstva elevacije prostornog objekta na koji se upućuje u određenom vertikalnom koordinatnom sustavu.

DirectPosition

 

spotElevationType

Tip točke elevacije.

SpotElevationTypeValue

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa SpotElevation

Dimenzija koordinate vrijednosti svojstva mora biti 1

Vrijednost svojstva mora biti izražena tako da upućuje na vertikalni referentni koordinatni sustav

1.5.1.3.   Linija konture (ContourLine)

Linearni prostorni objekt sastavljen od skupa susjednim lokacija koje karakterizira ista vrijednost svojstva elevacije. On zajedno s drugim linijama konture koje se nalaze u nekom području opisuje morfologiju površine Zemlje.

Ovaj tip je podtip tipa ElevationVectorObject.

Atributi prostornog objekta tipa ContourLine

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

contourLineType

Tip linije konture u odnosu na normalni vertikalni interval konture (ako postoji).

ContourLineTypeValue

voidable

downRight

Svojstvo koje označava da je prostorni objekt linije konture digitaliziran tako da je visina površina elevacije manja s desne strane linije.

Boolean

voidable

geometry

Predstavlja geometrijska svojstva prostornog objekta.

GM_Curve

 

propertyValue

Vrijednost svojstva elevacije prostornog objekta na koji se upućuje u određenom vertikalnom koordinatnom sustavu.

DirectPosition

 

Ograničenja prostornog objekta tipa ContourLine

Dimenzija koordinate vrijednosti svojstva mora biti 1.

Vrijednost svojstva mora biti izražena tako da upućuje na vertikalni referentni koordinatni sustav

1.5.1.4.   Linija prekida (BreakLine)

Linija koja je po prirodi važna i opisuje oblik površine elevacije te označava diskontinuitet u nagibu površine (tj. nagla promjena gradijenta). Trokuti uključeni u model TIN nikada je ne smiju sjeći.

Ovaj tip je podtip tipa ElevationVectorObject.

Atributi prostornog objekta tipa BreakLine

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

breakLineType

Tip linije prekida u odnosu na prirodnu ili izgrađenu karakteristiku iz stvarnog svijeta koju on predstavlja ili ima određenu funkciju u izračunavanju digitalnog modela elevacije (DEM).

BreakLineTypeValue

 

geometry

Predstavlja geometrijska svojstva prostornog objekta.

GM_Curve

 

manMadeBreak

Linija koja predstavlja prekid elevacije zbog izgrađene konstrukcije koja postoji na terenu.

Boolean

voidable

1.5.1.5.   Prazno područje (VoidArea)

Područje na površini Zemlje na kojem je model elevacije nepoznat jer nedostaju ulazni podaci. Ovo područje mora se isključiti iz DEM-a.

Ovaj tip je podtip tipa ElevationVectorObject.

Atributi prostornog objekta tipa VoidArea

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Predstavlja geometrijska svojstva prostornog objekta.

GM_Surface

 

1.5.1.6.   Izolirano područje (IsolatedArea)

Razgraničavanje područja površine Zemlje na kojem postoji izolirani dio modela elevacije. Njegovo vanjsko okruženje nema podatke o elevaciji.

Ovaj tip je podtip tipa ElevationVectorObject.

Atributi prostornog objekta tipa IsolatedArea

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Predstavlja geometrijska svojstva prostornog objekta.

GM_Surface

 

1.5.2.   Tipovi podataka

1.5.2.1.   Osnovna linija dijagrama (ChartDatum)

Lokalni vertikalni referentni koordinatni sustav koji se rabi za upućivanje na mjerenja dubine i njihovo opisivanje kao vrijednosti svojstva.

Atributi tipa podataka ChartDatum

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

datumWaterLevel

Razina vode koja određuje ishodište mjerenja dubine za osnovnu liniju dijagrama.

WaterLevelValue

 

offset

Relativna razlika između visine svake referentne točke i visine razine vode koja određuje osnovnu liniju dijagrama.

Measure

 

referencePoint

Zemljopisni položaji: - Slučaj A: jedna točka koja se rabi za upućivanje na vrijednosti dubine unutar zemljopisnog opsega osnovne linije dijagrama. - Slučaj B: skup točaka na kojima se provode mjerenja razine vode kako bi se odredila razina vode za osnovnu liniju dijagrama.

GM_Point

 

scope

Zemljopisni opseg na kojem se praktično rabi lokalna osnovna linija dubine.

EX_Extent

 

1.5.3.   Nabrajanja

1.5.3.1.   Tip linije konture (ContourLineTypeValue)

Popis mogućih kategorija linija konture na temelju parametru jednake udaljenosti skupa podataka.

Vrijednosti za nabrajanje ContourLineTypeValue

Vrijednost

Definicija

master

Kontura na vertikalnoj udaljenosti koja je višekratnik parametra jednake udaljenosti (odgovara određenom višekratniku normalnog vertikalnog intervala konture) povezana s nominalnim mjerilom.

ordinary

Kontura na parametru jednake udaljenosti (odgovara normalnom vertikalnom intervalu konture) povezana s nominalnim mjerilom koja nije glavna kontura.

auxiliary

Dopunska kontura – ne odgovara normalnom vertikalnom intervalu konture – procijenjena ili interpolirana iz okolnih kontura koja se rabi na područjima na kojima ne postoji dovoljno podataka o visini za svrhe kartiranja elevacije ili za kontrolu stvaranja digitalnog modela elevacije.

1.5.4.   Popisi kodova

1.5.4.1.   Tip linije prekida (BreakLineTypeValue)

Popis mogućih vrijednosti tipa za linije prekida temeljen na fizikalnim karakteristikama linije prekida [na površini elevacije].

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i ograničenih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova BreakLineTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

bottomOfSlope

dno nagiba

Linija prekida predstavlja donju granicu površine s konstantnim nagibom površine terena koji načelno varira između 2° i 40°.

changeInSlope

promjena nagiba

Linija prekida koja predstavlja zbirku susjednih točaka u kojima teren ima naglu promjenu nagiba.

flatAreaBoundary

granica ravne površine

Linija prekida omeđuje izolirani dio teritorija na kojem se model elevacije mora ograničiti na istu vrijednost elevacije.

formLine

od linije

Linija prekida predstavlja lokalni smjer u kojem opisana površina elevacije ima najveći nagib.

topOfSlope

vrh nagiba

Linija prekida predstavlja gornju granicu površine s konstantnim nagibom površine terena koji načelno varira između 2° i 40°.

1.5.4.2.   Klasifikacija elevacije točke (SpotElevationClassValue)

Moguće vrijednosti klasifikacije za elevacije točke u skladu s LAS specifikacijama Američkog društva za fotogrametriju i daljinska istraživanja (ASPRS).

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Elevaciju.

1.5.4.3.   Klasifikacija elevacije točke (SpotElevationTypeValue)

Moguće vrijednosti za točke elevacije koje opisuju singularitet površine.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i ograničenih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova SpotElevationTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

depression

deperesija

Točka koja predstavlja dio reljefa površine kopna ili površinu dna vodenog resursa čija je elevacija niža od njezinih okolnih točaka.

formSpot

od točke

Dopunska visina točke, procijenjena ili interpolirana iz okolnih visina na površinama na kojima postoji nekoliko podataka o linijama konture ili drugi podaci o visini.

generic

generički

Prostorni objekt elevacije točke koji ne zadovoljava opis bilo koje druge vrijednosti na trenutačnom popisu kodova.

pass

prolaz

Donja točka depresije unutar poravnanja lanca koji je načelno otvoren duž linije tjemena što omogućuje prolaz od jednog nagiba površine do drugog.

summit

vrhunac

Najviša točka prominencije na reljefu kopnene površine ili dna vodenog resursa.

1.6.   Elevacija – TIN

1.6.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket ‚Elevacija – TIN’ sadrži prostorne objekte tipa Elevacija – TIN.

1.6.1.1.   Elevacija – TIN (ElevationTIN)

Zbirka prostornih objekata elevacije koji oblikuju određenu teselaciju prostora na temelju Triangulated Irregular Network (Triangulirana nepravilna mreža) (TIN) sukladno geometriji GM_Tin definiranoj u standardu ISO 19107:2003. Njezine komponente su skup kontrolnih točaka čije su vrijednosti svojstva elevacije poznate, skup linija prekida i zaustavih linija.

Atributi prostornog objekta tipa ElevationTIN

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometries

Predstavlja zbirku geometrijskih svojstva TIN prostornog objekta elevacije.

GM_Tin

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

propertyType

Atribut koji određuje svojstvo elevacije predstavljeno TIN elevacijom.

ElevationPropertyTypeValue

 

surfaceType

Atribut koji označava tip površine elevacije koju TIN elevacija opisuje u odnosu na golu površinu Zemlje.

SurfaceTypeValue

 

1.7.   Specifični tematski zahtjevi

1.7.1.   Zahtjevi za vanjske identifikatore objekata

(1)

Ako su podaci o elevaciji ažurirani na temelju novog izvora podataka, ažurirani objekti moraju dobiti novi vanjski identifikator objekta.

1.7.2.   Zahtjevi za pokrivenosti mrežom elevacije

(1)

Iznimno od odredbi iz odjeljka 2.2. Priloga II. svaka mreža kompatibilna s jednim od sljedećih referentnih koordinatnih sustava smije se rabiti za omogućavanje dostupnosti podataka elevacije iz mreže:

dvodimenzionalne geodetske koordinate (zemljopisne širina i zemljopisna dužina) na temelju osnovne linije određene u 1.2. Priloga II. koje rabe parametre elipsoida GRS80;

ravninske koordinate koje rabe referentni koordinatni sustav ETRS89 Lambertove konformne konusne projekcije;

ravninske koordinate koje rabe referentni koordinatni sustav ETRS89 poprečne Mercatorove projekcije.

Mreža određena u odjeljku 2.2.1. Priloga II. ne smije se rabiti.

(2)

Atribut domainExtent svakog pojavljivanja objekta tipa ElevationGridCoverage mora u najmanju ruku biti popunjen podtipom tipa EX_GeographicExtent.

(3)

Vrijednosti svojstva elevacije uključene u skup raspona jednog tipa ElevationGridCoverage moraju upućivati na jedan i samo jedan vertikalni referentni koordinatni sustav.

(4)

Svako pojavljivanje tipa ElevationGridCoverage na koje upućuje pojava agregiranog ElevationGridCoverage mora biti dosljedno. To znači da oni moraju dijeliti isti tip raspona, referentni koordinatni sustav i razlučivost. Oni također moraju podržavati poravnanje mreže, tj. točke mreže na pojavljivanju ElevationGridCoverage u liniji su s točkama mreže drugih pojavljivanja ElevationGridCoverage tako da se ćelije mreže djelomično ne preklapaju.

(5)

Tragovi koji doprinose bilo kojem od dva pojavljivanja ElevationGridCoverage na koja upućuje isto agregirano pojavljivanje ElevationGridCoverage moraju biti susjedni ili odvojeni.

(6)

Unija tragova koji doprinose pojavljivanja ElevationGridCoverage na koje upućuje isto agregirano pojavljivanje ElevationGridCoverage mora određivati zemljopisnu granicu (domainExtent) agregiranog pojavljivanja ElevationGridCoverage.

(7)

Paket ElevationGridCoverage mora biti ograničen na dvodimenzionalne geometrije.

(8)

Podaci o datumima snimanja podataka sadržanih u pokrivenostima mrežom elevacije moraju biti navedeni na najmanje jedan od sljedećih načina:

(a)

navođenjem reference elementa metapodatka Temporal za svaki prostorni objekt putem atributa metapodatka prostornog objekta tipa ElevationGridCoverage;

(b)

navođenjem reference elementa metapodatka Temporal koji zahtijeva Uredba (EZ) br. 1205/2008 za temporalnu granicu.

1.7.3.   Zahtjevi za vektorske podatke elevacije

(1)

Gdje su pomoću 2-D geometrija navedeni skupovi vektorskih podataka elevacije, vertikalna komponenta (treća dimenzija) mora se navesti kao vrijednosti svojstva elevacije u atributu propertyValue.

(2)

Gdje su pomoću 2.5-D geometrija navedeni skupovi vektorskih podataka elevacije, vrijednosti svojstva elevacije moraju se uključiti samo u trećoj koordinati (Z) tih geometrija.

1.7.4.   Zahtjevi za TIN-ove elevacije

(1)

Na vrijednosti svojstva uključene u jedno pojavljivanje prostornog objekta tipa ElevationTIN (TIN model) mora upućivati jedna i samo jedan vertikalni referentni koordinatni sustav.

(2)

Trokuti koji sijeku liniju zaustavljanja moraju se ukloniti s TIN površine ostavljajući rupe na površini. Ako na graničnim trokutima površine dođe do podudaranja, rezultat mora biti promjena granice površine.

(3)

Vektorski prostorni objekti navedeni kao komponente TIN zbirke moraju zadovoljavati generička pravila dosljednosti navedena za vektorske objekte.

1.7.5.   Zahtjevi za referentne sustave

(1)

Za mjerenje dubine dna mora u kojem postoji mjerljiv raspon plime (plimni tokovi) kao referentna površina mora se rabiti najniža astronomska plima (LAT).

(2)

Za mjerenje dubine mora u morskim područjima bez mjerljivog raspona plime, u otvorenim oceanima i vodama koje su dublje od 200 metara, na dubinu dna mora mora upućivati srednja razina mora (Mean Sea Level) (MSL) ili dobro definirana referentna razina vrijednosti blizu MSL-a.

(3)

Na visinu referentne razine do koje se mjeri dubina dna vodenog resusrsa na kopnu mora upućivati vertikalni referentni koordinatni sustav povezan s gravitacijom. To mora biti Europski vertikalni referentni sustav (European Vertical Reference System) (EVRS) za područja unutar opsega EVRS-a ili vertikalni referentni koordinatni sustav povezan s gravitacijom koji je odredila država članica izvan opsega EVRS-a.

(4)

Pri navođenju integriranog modela elevacije kopno-more mora se modelirati samo jedno svojstvo elevacije (visina ili dubina), a na njegove vrijednosti mora upućivati jedan vertikalni referentni koordinatni sustav.

1.7.6.   Zahtjevi za kvalitetu i dosljednost podataka

(1)

Ako se za procjenu skupa podataka o elevaciji rabe mjerenja koja nisu mjerenja podataka ISO kvalitete, element metapodatka Derivacija mora uključivati podatke o tim mjerenjima i, ako je moguće, upućivati na mrežne resurse gdje je dostupno više podataka.

(2)

Povezani prostorni objekti linije konture moraju imati istu vrijednost elevacije ako na njih upućuje isti vertikalni referentni koordinatni sustav.

(3)

Ako su za treću koordinatu (Z) navedene vrijednosti elevacije prostornih objekata linije prekida, sjecište dva prostorna objekta linija prekida moraju imati istu vrijednost elevacije.

(4)

Ako se prostorni objekti linije konture i linije prekida koji se nalaze u istom vertikalnom referentnom koordinatnom sustavu međusobno sijeku, sjecište mora imati istu vrijednost elevacije (uz uvjet da su vrijednosti elevacije prostornih objekata linije prekida navedene trećom (Z) koordinatom).

(5)

Prostorni objekti linije konture s različitom vrijednosti elevacije ne smiju se sjeći ni dodirivati ako na njih upućuje isti vertikalni referentni koordinatni sustav.

(6)

Granica prostornog objekta izolirane površine ne smije dodirivati vanjsku granicu prostornog objekta praznog područja ako na njih upućuje isti vertikalni referentni koordinatni sustav.

1.8.   Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka Elevacija

Naziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

EL.BreakLine

Linija prekida

BreakLine

EL.ContourLine

Linija konture

ContourLine

EL.IsolatedArea

Izolirano područje

IsolatedArea

EL.SpotElevation

Elevacija točke

SpotElevation

EL.VoidArea

Prazno područje

VoidArea

EL.ElevationGridCoverage

Pokrivenost elevacije mrežom

ElevationGridCoverage

EL.ElevationTIN

TIN elevacije

ElevationTIN

2.   POKRIVENOST KOPNOM (LAND COVER)

2.1.   Definicije

Uz definicije određene u članku 2. vrijede sljedeće definicije:

(1)

‚klasifikacijski sustav’ (classification system) odnosi se na sustav dodjeljivanja objekata klasama u skladu s normom ISO 19144-1:2012;

(2)

‚diskontinuirana pokrivenost’ (discrete coverage) odnosi se na pokrivenost koja vraća iste vrijednosti atributa značajke za svaki izravan položaj unutar bilo kojeg pojedinačnog prostornog objekta, temporalnog objekta ili prostorno-temporalnog objekta u njegovoj domeni, u skladu s normom EN ISO 19123:2007;

(3)

‚objekt pokrivenosti kopnom’ (land cover object) odnosi se na prostorni objekt (točku, piksel ili poligon) na kojemu se promatra pokrivenost kopnom;

(4)

‚legenda’ (legend) odnosi se na primjenu klasifikacije u određenom području uporabom mjerila kartiranja i određenog skupa podataka;

(5)

‚minimalna jedinica kartiranja’ (minimal mapping unit) odnosi se na površinu najmanje veličine poligona koja se smije prikazivati u određenom skupu podataka pokrivenosti kopnom;

(6)

‚situacija’ (situation) se odnosi na stanje određenog objekta pokrivenosti kopnom u određenom trenutku vremena.

2.2.   Struktura prostornih podataka teme pokrivenost kopnom

Tipovi određeni za teme prostornih podataka pokrivenost kopnom strukturirani su u sljedećim paketima:

Nomenklatura pokrivenosti kopnom (Land Cover Nomenclature)

Nomenklatura vektora pokrivenosti (Vector Cover Nomenclature)

Raster pokrivenosti kopnom (Raster Cover Nomenclature)

2.3.   Nomenklatura pokrivenosti kopnom (Land Cover Nomenclature)

2.3.1.   Tipovi podataka

2.3.1.1.   Nomenklatura pokrivenosti kopnom (LandCoverNomenclature)

Podaci o referentnoj nacionalnoj, institucionalnoj i lokalnoj pokrivenosti kopnom.

Atributi tipa podataka LandCoverNomenclature

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

responsibleParty

Strana odgovorna za razvoj i/ili održavanje nomenklature.

RelatedParty

 

externalDescription

Dokument koji opisuje nomenklaturu uporabljenu u tom skupu podataka.

DocumentCitation

voidable

embeddedDescription

Integrirano kodiranje klasifikacijskog sustava u skladu s normom ISO 19144-2.

LC_LandCoverClassificationSystem

voidable

nomenclatureCodeList

Http URI koji pokazuje na popis kodova pridružen uporabljenoj nomenklaturi.

URI

 

Ograničenja tipa podataka LandCoverNomenclature

Mora biti naveden integrirani opis vanjskog opisa.

2.3.2.   Popisi kodova

2.3.2.1.   Klasa pokrivenosti kopnom (LandCoverClassValue)

Popis kodova ili klasifikacija pokrivenosti kopnom.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti i kodove u obliku cijelih brojeva (koje se rabe za predstavljanje određenih klasa pokrivenosti kopnom u rasponu objekata LandCoverGridCoverage) određenih za popis kodova Komponente pokrivenosti čistim kopnom (PureLandCoverComponentValue) u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Pokrivenost kopnom.

2.4.   Vektor pokrivenosti kopnom (Vector Cover Nomenclature)

2.4.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Vektor pokrivenosti kopnom sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Skup podataka pokrivenosti kopnom

Jedinica pokrivenosti kopnom

2.4.1.1.   Skup podataka pokrivenosti kopnom (LandCoverDataset)

Vektorski prikaz podataka pokrivenosti kopnom.

Atributi prostornog objekta tipa LandCoverDataset

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv skupa podataka Pokrivenost kopnom.

CharacterString

 

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

extent

Sadrži granicu skupa podataka.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Podaci o nomenklaturi uporabljenoj u tom skupu podataka.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

validFrom

Vrijeme od kojeg je fenomen počeo postojati u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

validTo

Vrijeme od kojeg fenomen više ne postoji u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa LandCoverDataset

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

member

Jedinica pokrivenosti kopnom koja je dio skupa podataka.

LandCoverUnit

 

2.4.1.2.   Jedinica pokrivenosti kopnom (LandCoverUnit)

Pojedinačni element skupa podataka pokrivenosti kopnom predstavljen točkom ili površinom.

Atributi prostornog objekta tipa LandCoverUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Prostorni prikaz podataka pokrivenosti kopnom.

GM_Object

 

landCoverObservation

Podaci o pokrivenosti kopnom u određenom vremenu i na određenom mjestu.

LandCoverObservation

 

Ograničenja prostornog objekta tipa LandCoverUnit

Geometrije moraju biti točke ili površine.

2.4.2.   Tipovi podataka

2.4.2.1.   Promatranje pokrivenosti kopnom (LandCoverObservation)

Podaci o pokrivenosti kopnom tumačeni u određenom vremenu i na određenom mjestu.

Atributi tipa podataka LandCoverObservation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

class

Dodjeljivanje klase pokrivenosti kopnom jedinici pokrivenosti kopnom u identifikatoru klasifikacijskog koda.

LandCoverClassValue

 

observationDate

Datum promatranja pridružen nekom promatranju.

DateTime

voidable

mosaic

Popis vrijednosti klasifikacija koje do pojedinosti opisuju jedinicu pokrivenosti kopnom povezane s postocima.

LandCoverValue

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa LandCoverObservation

Zbroj svih atributa coveredPercentage (postotakPokrivenosti) pridružen svakom objektu tipa LandCoverObservation mora biti manji ili jednak 100.

2.4.2.2.   Pokrivenost kopnom (LandCoverValue)

Opća klasa koja podržava vrijednost i postotak Pokrivenost kopnom.

Atributi tipa podataka LandCoverValue

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

class

Dodjeljivanje prostornog objekta pokrivenosti kopnom kopnenom pokrovu u identifikatoru klasifikacijskog koda.

LandCoverClassValue

 

coveredPercentage

Dio LandCoverUnit koji se razmatra uz vrijednost klasifikacije.

Integer

voidable

2.5.   Raster pokrivenosti kopnom

2.5.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Raster kopnenog pokrova sadrži prostorne objekte tipa Pokrivenost kopnenog pokrova mrežom.

2.5.1.1.   Pokrivenost kopnenog pokrova mrežom (LandCoverGridCoverage)

Rasterski prikaz podataka za Kopneni pokrov.

Ovaj tip je podtip tipa RectifiedGridCoverage.

Atributi prostornog objekta tipa LandCoverGridCoverage

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv pokrivenosti Kopnenim pokrovom.

CharacterString

 

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

extent

Sadrži granicu skupa podataka.

EX_Extent

 

nomenclatureDocumentation

Podaci o nomenklaturi uporabljenoj u toj pokrivenosti.

LandCoverNomenclature

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

validFrom

Vrijeme od kojeg je fenomen počeo postojati u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

validTo

Vrijeme od kojeg fenomen više ne postoji u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa LandCoverGridCoverage

Vrijednosti u skupu raspona ograničene su na Cijeli broj.

2.6.   Specifični tematski zahtjevi

Ako je za tip podatka LandCoverNomenclature naveden atribut onlineDescription, mora se definirati opis na mreži koji upućuje na taj atribut za svaku klasu, barem kod, naziv, definicija i RGB vrijednost koja će se rabiti za prikaz. Ako opis na mreži opisuje nomenklaturu za objekt LandCoverGridCoverage, kod mreže koja je cijeli broj mora se također navesti za svaku klasu. Taj se kod rabi u rasponu LandCoverGridCoverage kako bi prikazala odgovarajuću klasu.

2.7.   Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka Kopneni pokrov

Naziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

LC.LandCoverPoints

Točke kopnenog pokrova

LandCoverUnit

LC.LandCoverSurfaces

Površine kopnenog pokrova

LandCoverUnit

LC.LandCoverRaster

Raster kopnenog pokrova

LandCoverGridCoverage

3.   ORTOFOTOGRAFIJA (ORTHOIMAGERY)

3.1.   Definicije

Uz definicije određene u članku 2. vrijede sljedeće definicije:

(1)

‚mozaik’ (mosaic) se odnosi na spojene složene višestruke preklapajuće ili susjedne fotografije ili slike.

(2)

‚agregacija ortofotografije’ (orthoimage aggregation) odnosi se na kombinaciju podskupova iz nekoliko homogenih pokrivenosti ortofotografijom koji tvore novu pokrivenost ortofotografijom.

(3)

‚raster’ (raster) se obično odnosi na pravokutni uzorak paralelnih linija skeniranja koje tvore ili odgovaraju prikazu na katodnoj cijevi u skladu s normom EN ISO 19123:2007.

3.2.   Tipovi prostornih objekata

Sljedeći tipovi prostornih objekata određeni su za temu prostornih podataka Ortofotografija:

Pokrivenost ortofotografijom

Element mozaika

Jedan element mozaika

Agregirani element mozaika

3.2.1.   Pokrivenost ortofotografijom (OrthoimageCoverage)

Rasterska slika površine Zemlje koja je geometrijski ispravljena (‚ortorektificirana’) kako bi se uklonila izobličenja uzrokovana razlikama u elevaciji, nagibu senzora i, opcijski, optikom senzora.

Ovaj tip je podtip tipa RectifiedGridCoverage.

Atributi prostornog objekta tipa OrthoimageCoverage

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

domainExtent

Granica prostorno-temporalne domene pokrivenosti.

EX_Extent

 

footprint

Zemljopisno područje koje omeđuju valjani podaci ortofotografske pokrivenosti.

GM_MultiSurface

voidable

interpolationType

Matematička metoda koja se mora rabiti za evaluaciju kontinuirane pokrivenosti, tj. određivanje vrijednosti pokrivenosti u bilo kojem izravnom položaju unutar domene pokrivenosti.

InterpolationMethodValue

 

name

Slobodan tekstualni naziv ortofotografske pokrivenosti.

CharacterString

voidable

phenomenonTime

Opis vremenske granice promatranja/snimanja na izlaznim slikama.

TM_Period

voidable

beginLifespanVersion

Temporalni položaj u skupu prostornih podataka na koji je ova verzija prostornog objekta umetnuta ili na kojem je promijenjena.

TM_Position

voidable

endLifespanVersion

Temporalni položaj u skupu prostornih podataka na kojem je ova verzija prostornog objekta zamijenjena ili povučena.

TM_Position

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa OrthoimageCoverage

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

contributingOrthoimageCoverage

Upućivanje na ortofotografske pokrivenosti koje čine agregiranu ortofotografsku pokrivenost.

Pridruživanje ima dodatna svojstva kako je definirano u klasi pridruživanja OrthoimageAggregation.

OrthoimageCoverage

 

mosaicElement

Prostorni prikaz vremena snimanja ortofotografske pokrivenosti u obliku mozaika.

MosaicElement

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa OrthoimageCoverage

Vrijeme snimanja ortofotografske pokrivenosti mora se navesti putem atributa phenomenonTime ili pridruživanja mosaicElement.

Dimenzija uporabljene mreže mora uvijek biti 2.

Atribut domainExtent mora biti barem ispunjen podtipom EX_GeographicExtent.

Mora se navesti referentni koordinatni sustav uporabljen za upućivanje na mrežu.

Svako pojavljivanje OrthoimageCoverage na koje upućuje pojavljivanje agregiranog OrthoimageCoverage mora dijeliti istu orijentaciju osi mreže i isti razmak mreže u svakom smjeru.

Ishodište mreže mora biti opisano u dvije dimenzije.

Vrijednosti u tom skupu raspona moraju se opisati tipom Integer.

3.2.2.   Element mozaika (MosaicElement)

Apstraktni tip koji identificira površinu doprinosa i vrijeme snimanja jedne ili nekoliko ulaznih slika za generiranje ortofotografske pokrivenosti u obliku mozaika.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa MosaicElement

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrijski prikaz datuma i vremena snimanja nekoliko ulaznih slika koje doprinose završnom mozaiku.

GM_MultiSurface

 

phenomenonTime

Opis vremenske granice promatranja/snimanja na izlaznim slikama.

TM_Period

 

3.2.3.   Jedan element mozaika (SingleMosaicElement)

Element mozaika koji se odnosi na jednu ulaznu sliku.

Ovaj tip je podtip tipa MosaicElement.

Atributi prostornog objekta tipa SingleMosaicElement

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

imageSourceReference

Upućivanje na ulaznu sliku.

CharacterString

voidable

3.2.4.   Agregirani element mozaika (AggregatedMosaicElement)

Element mozaika koji se odnosi na nekoliko ulaznih slika koje dijele isto vrijeme snimanja na navedenoj razini definicije (npr. dan, mjesec).

Ovaj tip je podtip tipa MosaicElement.

3.3.   Tipovi podataka

3.3.1.   Agregacija ortofotografije (OrthoimageAggregation)

Geometrijske karakteristike agregacije ortofotografije.

Ovaj tip je klase pridruživanja.

Atributi tipa podataka OrthoimageAggregation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

contributingFootprint

Geometrijski prikaz koji prikazuje zemljopisno područje ortofotografske pokrivenosti koja doprinosi agregiranoj ortofotografskoj pokrivenosti.

GM_MultiSurface

 

3.4.   Popisi kodova

3.4.1.   Metoda interpolacije (InterpolationMethodValue)

Popis kodova koje identificiraju metode interpolacije koje se mogu rabiti za evaluaciju ortofotografske pokrivenosti.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova InterpolationTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

nearestNeighbour

najbliži susjed

Interpolacija najbližeg susjeda

bilinear

bilinearna

Bilinearna interpolacija

biquadratic

bikvadratna

Bikvadratna interpolacija

bicubic

bikubična

Bikubična interpolacija

3.5.   Specifični tematski zahtjevi

3.5.1.   Zahtjevi za vanjske identifikatore objekata

(1)

Ako je ortofotografija ažurirana na temelju novog izvora podataka, ažurirani objekti moraju dobiti novi vanjski identifikator objekta.

3.5.2.   Zahtjevi za ortofotografsku pokrivenost

(1)

Iznimno od odredbi iz odjeljka 2.2. Priloga II. svaka mreža kompatibilna s jednim od sljedećih referentnih koordinatnih sustava smije se rabiti za omogućavanje dostupnosti podataka ortofotografije iz mreže:

dvodimenzionalne geodetske koordinate (zemljopisna širina i zemljopisna dužina) na temelju osnovne linije određene u odjeljku 1.2. Priloga II. koje rabe parametre elipsoida GRS80;

ravninske koordinate koje rabe referentni koordinatni sustav ETRS89 Lambertove konformne konusne projekcije;

ravninske koordinate koje rabe referentni koordinatni sustav ETRS89 poprečne Mercatorove projekcije.

Mreža određena u odjeljku 2.2.1. Priloga II. ne smije se rabiti.

(2)

Trag pojavljivanja OrthoimageCoverage mora biti prostorno uključen u svoju zemljopisnu granicu koja je opisana putem svojstva domainExtent.

(3)

Tip vrijednosti svojstva metapodataka koji nosi prostorni objekt tipa OrthoimageCoverage mora se postaviti na OM_Observation ako se rabi model metapodataka M_Observation definiran u normi ISO 19156:2011.

(4)

Svako pojavljivanje OrthoimageCoverage na koje upućuje pojavljivanje agregiranog OrthoimageCoverage mora biti dosljedno. To znači da oni moraju dijeliti isti tip raspona, referentni koordinatni sustav i razlučivost. Oni također moraju podržavati poravnanje mreže, tj. točke mreže u pojavljivanju OrthoimageCoverage u liniji su s točkama mreže drugih pojavljivanja OrthoimageCoverage tako da se ćelije mreže djelomično ne preklapaju.

(5)

Trag koji doprinosi pojavljivanju OrthoimageCoverage na koji upućuje pojavljivanje agregiranog OrthoimageCoverage mora biti prostorno uključen u svoj vlastiti trag.

(6)

Tragovi koji doprinose bilo kojem od dva pojavljivanja OrthoimageCoverage na koja upućuje isto agregirano pojavljivanje OrthoimageCoverage moraju biti susjedni ili odvojeni.

(7)

Unija tragova koji doprinose pojavljivanjima OrthoimageCoverage na koje upućuje isto agregirano pojavljivanje OrthoimageCoverage mora određivati trag agregiranog pojavljivanja OrthoimageCoverage.

3.5.3.   Zahtjevi za element mozaika

(1)

Svi elementi mozaika koji se odnose na pojavljivanje OrthoimageCoverage moraju biti istog tipa, tj. tipa SingleMosaicElement ili AggregatedMosaicElement.

(2)

Geometrije koje prikazuju bilo koja dva pojavljivanja MosaicElement povezana s istim pojavljivanjem OrthoimageCoverage moraju biti susjedne ili odvojene.

(3)

Unija geometrija koja opisuje sva pojavljivanja MosaicElement koja su povezana s istim pojavljivanjem OrthoimageCoverage moraju uključivati njegov trag i moraju se nalaziti unutar granice njegove domene.

3.5.4.   Zahtjevi za referentne sustave

(1)

Podaci koji se odnose na temu prostornih podataka Ortofotografija.

(2)

Za prikaz skupova podataka ortofotografija INSPIRE smiju se rabiti samo dvodimenzionalni referentni koordinatni sustavi.

3.5.5.   Zahtjevi za kvalitetu podataka

(1)

Mjerenja ‚pogreške kvadratne sredine na X’ (root mean square error in X) (RMSE-x) i ‚pogreške kvadratne sredine na Y’ (root mean square error in Y) (RMSE-y) moraju se zajedno navesti prilikom procjene položaja podatka u mreži ortofotogrfskih podataka.

3.6.   Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka Ortofotografija

Naziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

OI.OrthoimageCoverage

pokrivenost ortofotografijom

OrthoimageCoverage

OI.MosaicElement

element mozaika

MosaicElement

4.   GEOLOGIJA (GEOLOGY)

4.1.   Struktura teme prostornih podataka Geologija

Tipovi određeni za temu prostornih podataka Geologija strukturirani su u sljedećim paketima:

Geologija (Geology)

Geofizika (Geophysics)

Hidrogeologija (Hydrogeology)

4.2.   Geologija (Geology)

4.2.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Geologija sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Antropogena geomorfološka značajka

Bušotina

Bora

Geološka zbirka

Geološki događaj

Geološka značajka

Geološka struktura

Geološka jedinica

Geomorfološka značajka

Kartirana značajka

Kartirani interval

Prirodna geomorfološka značajka

Struktura deformacije smicanjem

4.2.1.1.   Antropogena geomorfološka značajka (AnthropogenicGeomorphologicFeature)

Geomorfološka značajka (tj. forma reljefa) koji je stvoren ljudskom aktivnošću.

Ovaj tip je podtip tipa GeomorphologicFeature.

Atributi prostornog objekta tipa AnthropogenicGeomorphologicFeature

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

anthropogenicGeomorphologicFeatureType

Pojmovi koji opisuju tip geomorfološke značajke.

AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue

 

4.2.1.2.   Bušotina (Borehole)

Bušotina je opći pojam za svako usko okno izbušeno u zemlji.

Atributi prostornog objekta tipa Borehole

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

boreholeLength

Udaljenost duž bušotine.

Quantity

voidable

elevation

Vertikalna visina iznad osnovne linije oboda bušotine.

DirectPosition

voidable

location

Lokacija oboda bušotine.

GM_Point

 

purpose

Svrha za koju je bušotina izbušena.

BoreholePurposeValue

voidable

downholeGeometry

Geometrija duž bušotine

GM_Curve

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa Borehole

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

logElement

Pojavljivanja 1-D MappedFeature koja su zapisana (protumačena) intervalima unutar bušotine.

MappedInterval

voidable

4.2.1.3.   Bora (Fold)

Jedan ili više sistematski zakrivljenih slojeva, površina ili linija u stijeni.

Ovaj tip je podtip tipa GeologicStructure.

Atributi prostornog objekta tipa Fold

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

profileType

Tip bore.

FoldProfileTypeValue

voidable

4.2.1.4.   Geološka zbirka (GeologicCollection)

Zbirka geoloških ili geofizičkih objekata.

Atributi prostornog objekta tipa GeologicCollection

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

name

Naziv zbirke.

CharacterString

 

collectionType

Tip zbirke.

CollectionTypeValue

 

reference

Referenca za zbirku.

DocumentCitation

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa GeologicCollection

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

geophObjectSet

Član GeophObjectSet geološke zbirke.

GeophObjectSet

voidable

geophObjectMember

GeophObjectSet geološke zbirke.

GeophObject

voidable

boreholeMember

Član GeophObjectSet geološke zbirke.

Borehole

voidable

mapMember

Član MappedFeature geološke zbirke.

MappedFeature

voidable

4.2.1.5.   Geološki događaj (GeologicEvent)

Događaj koji se može identificirati tijekom jednog ili više geoloških procesa koji modificiraju geološke entitete.

Atributi prostornog objekta tipa GeologicEvent

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv geološkog događaja.

CharacterString

voidable

eventEnvironment

Fizikalno okruženje unutar kojeg se geološki proces odvija.

EventEnvironmentValue

voidable

eventProcess

Proces ili procesi koji su se pojavili tijekom tog geološkog procesa.

EventProcessValue

voidable

olderNamedAge

Starija granica doba geološkog događaja.

GeochronologicEraValue

voidable

youngerNamedAge

Mlađa granica doba geološkog događaja.

GeochronologicEraValue

voidable

4.2.1.6.   Geološka značajka (GeologicFeature)

Konceptualna geološka značajka za koja se pretpostavlja da dosljedno postoji na svijetu.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa GeologicFeature

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

name

Naziv geološke značajke.

CharacterString

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa GeologicFeature

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

themeClass

Tematska klasifikacija geološke značajke.

ThematicClass

voidable

geologicHistory

Pridruživanje jednog ili više geoloških događaja s geološkom značajkom zbog opisivanja njihove dobi ili geološke povijesti.

GeologicEvent

voidable

4.2.1.7.   Geološka struktura (GeologicStructure)

Konfiguracija materije Zemlje na temelju uzorka nehomogenosti, uzorka ili frakture u materiji Zemlje koja se može opisati.

Ovaj tip je podtip tipa GeologicFeature.

Ovaj tip je apstraktni.

4.2.1.8.   Geološka jedinica (GeologicUnit)

Volumen stijene s prepoznatljivim karakteristikama.

Ovaj tip je podtip tipa GeologicFeature.

Atributi prostornog objekta tipa GeologicUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geologicUnitType

Tip geološke jedinice.

GeologicUnitTypeValue

 

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa GeologicUnit

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

composition

Opisuje sastav geološke jedinice.

CompositionPart

voidable

4.2.1.9.   Geomorfološka značajka (GeomorphologicFeature)

Apstraktni tip prostornog objekta koji opisuje oblik i prirodu kopnene površine Zemlje (npr. forma reljefa).

Ovaj tip je podtip tipa GeologicFeature.

Ovaj tip je apstraktni.

4.2.1.10.   Kartirana značajka (MappedFeature)

Prostorni prikaz GeologicFeature.

Atributi prostornog objekta tipa MappedFeature

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

shape

Geometrija kartirane značajke.

GM_Object

 

mappingFrame

Površina na koju je projicirana kartirana značajka.

MappingFrameValue

 

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa MappedFeature

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

specification

Opis pridruživanja koje povezuje kartiranu značajku s teoretskom geološkom značajkom.

GeologicFeature

 

4.2.1.11.   Kartirani interval (MappedInterval)

Posebna vrsta kartirane značajke čiji oblik je 1-D interval i koji rabi prostorni referentni sustav sadržane bušotine.

Ovaj tip je podtip tipa MappedFeature.

4.2.1.12.   Prirodna geomorfološka značajka (NaturalGeomorphologicFeature)

Geomorfološka značajka (tj. forma reljefa) koja je stvorena prirodnim procesima Zemlje.

Ovaj tip je podtip tipa GeomorphologicFeature.

Atributi prostornog objekta tipa NaturalGeomorphologicFeature

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

naturalGeomorphologicFeatureType

Tip prirodne geomorfološke značajke.

NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue

 

activity

Razina aktivnosti prirodne geomorfološke značajke.

GeomorphologicActivityValue

voidable

4.2.1.13.   Struktura deformacije smicanjem (ShearDisplacementStructure)

Strukture krtog ili duktilnog stila duž kojih je došlo do pomaka.

Ovaj tip je podtip tipa GeologicStructure.

Atributi prostornog objekta tipa ShearDisplacementStructure

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

faultType

Odnosi ne sa rječnik pojmova koji opisuju tip strukture deformacije smicanjem.

FaultTypeValue

 

4.2.2.   Tipovi podataka

4.2.2.1.   Dio sastava (CompositionPart)

Sastav geološke jedinice u pogledu litoloških komponenata.

Atributi tipa podataka CompositionPart

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

material

Materijal od kojeg se sastoji dio ili cijela geološka jedinica.

LithologyValue

 

proportion

Količina koja određuje dio geološke jedinice sastavljene od tog materijala.

QuantityRange

voidable

role

Odnos dijela sastava sa sastavom geološke jedinice kao cjeline.

CompositionPartRoleValue

 

4.2.2.2.   Tematska klasa (ThematicClass)

Generički tematski klasifikator za omogućavanje ponovne klasifikacije Geoloških značajki korisnički definiranim klasama koje odgovaraju tematskim kartama.

Atributi tipa podataka ThematicClass

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

themeClass

Vrijednost tematske klase.

ThematicClassValue

 

themeClassification

Uporabljena klasifikacija

ThematicClassificationValue

 

4.2.3.   Popisi kodova

4.2.3.1.   Tip antropogene geomorfološke značajke (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)

Tipovi antropogenih geomorfoloških značajki.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

artificialCollapsedDepression

umjetna urušena depresija

Urušeni bazen, načelno zatvorena depresija, koja je izravan rezultat površinskog slijeganja tla povezanog s rudarstvom ili tuneliranjem.

artificialDrainage

umjetno dreniranje

Mreža koju su ljudi izgradili prvenstveno za snižavanje ili regulaciju lokalne vodene površine.

artificialLevee

umjetni nasip

Umjetni nasip izgrađen duž obale vodenog toka ili morske uvale za zaštitu kopna od poplave ili za ograničavanje vodenog toka u njegovom kanalu.

dredgedChannel

iskopani kanal

Okvirna linearna površina s dubokom vodom oblikovana kopanjem u svrhe navigacije

dump

deponij

Površina glatkih ili nejednolikih akumulacija ili hrpa otpadnih stijena, zemlje ili općeg otpada koja bez značajnijeg krčenja nije sposobna podržavati biljke.

fill

ispuna

Depoziti prirodnog materijala zemlje koje je stvorio čovjek i/ili otpadnih materijala uporabljenih za ispunjavanje depresija zbog produživanja kopna u vodeni resurs ili građevinskih brana.

impactCraterAnthropogenic

udarni krater (antropogeni)

Općenito kružna ili eliptična depresija oblikovana udarom eksperimentalnog projektila hiper-brzine ili artiljerijskom paljbom po stjenovitom materijalu.

landfillSite

lokacija deponija

Lokacija odlaganja otpada uporabljena za kontrolirano odlaganje otpada na ili u tlo.

levelledLand

kopno u razinama

Kopnena površina, obično polje, koja je mehanički izravnata ili izglađena zbog primjene praksi upravljanja poput navodnjavanja.

openpitMine

rudnik s otvorenim oknom

Relativno velika depresija koja nastaje uslijed iskopavanja materijala ili redistribucije nanosa pridruženih s operacijama površinskog iskopavanja.

pit

okno

Depresija, prokop i ili okno iskopani zbog šljunka, pijeska ili drugih materijala za ceste ili druge građevinske svrhe; tip pozajmišta.

quarry

kamenolom

Područja iskopavanja otvorena prema nebu obično su za iskopavanja kamena.

reclaimedLand

vraćena zemlja

Kopnena površina napunjena kopnenim materijalom koja je postavljena i približno oblikovana prema prirodnim konturama, obično dio napora vraćanja zemlje nakon iskopavanja. Ili površina kopna, obično potopljena u svojem prirodnom stanju koja je zaštićena umjetnim strukturama i prazni se u poljoprivredne ili druge svrhe.

reservoirLake

akumulacijsko jezero

Tijelo vode stajaćice na kopnu, obično svježe, koje zauzima depresiju na površini Zemlje zatvorenu branom.

spoilBank

nanos otpadnog materijala

Nanos, nasip ili druga umjetna akumulacija otpada stijena ili deponiji zemaljskog otpada uklonjeni iz jaraka, površinskog kopa ili drugih iskopavanja.

subsidenceAreaAnthropogenic

površina klizišta (antropogeno)

Površina podvrgnuta klizanju potaknutom antropogenim aktivnostima, na primjer kopanje ispod površine, tuneliranje, proizvodnja ugljikovodika ili podzemne vode.

4.2.3.2.   Namjena bušotine (BoreholePurposeValue)

Namjene za koje je bušotina izbušena.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Ovaj popis kodova je hijerarhijski.

Vrijednosti za popis kodova BoreholePurposeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

Parent

geologicalSurvey

geološko snimanje

Opće ispitivanje geoloških entiteta površine.

 

explorationExploitationRawMaterial

istraživanje i eksploatacija sirovina

Otkriće i identifikacija resursa minerala, uključujući procjenu njihove važnosti i evaluaciju njihovog ekonomskog potencijala.

 

explorationExploitationEnergyResources

istraživanje i eksploatacija energetskih resursa

Podzemno ispitivanje raspoloživosti fosilnih energetskih resursa i planiranje njihovog iskopavanja.

 

hydrocarbonProduction

proizvodnja ugljikovodika

Proizvodnja nafte i/ili plina

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonExploration

istraživanje ugljikovodika

Istraživanje nedokazanog područja zbog ispitivanja novog polja, novog prihoda, dubljeg rezervoara ili plićeg rezervoara.

explorationExploitationRawMaterial

hydrocarbonAppraisal

procjena ugljikovodika

Procjena karakteristika dokazane akumulacije ugljikovodika.

explorationExploitationRawMaterial

geothermalEnergy

geotermalna energija, geotermalni izmjenjivači topline

Istraživanje koje prethodi korištenju geotermalnih izvora energije i projektiranju geotermalnih toplinskih pumpi.

explorationExploitationRawMaterial

heatStorage

pohrana topline

Izvor koji omogućuje da se podzemlje rabi za pohranu topline.

geothermalEnergy

mineralExplorationExtraction

istraživanje i iskopavanje minerala

Izvor izbušen u svrhu lociranja i/ili iskopavanja mineralnih resursa ispod površine Zemlje obično ubrizgavanjem i/ili izvlačenjem tekućina koje nose minerale.

explorationExploitationRawMaterial

explorationExploitationNonmetallicMineralDeposits

istraživanje i eksploatacija nalazišta minerala nemetala

Očekivanja u pogledu raspoloživosti i planiranja za iskopavanje nalazišta minerala nemetala uglavnom u građevinske svrhe, za građevinske blokove, industriju cementa, keramike ili stakla.

explorationExploitationRawMaterial

disposal

odlaganje

Izvor, načelno iskorišten izvor nafte ili plina u koji se za sigurno odlaganje mogu ubrizgavati otpadne tekućine.

 

explorationNaturalUndergroundStorage

istraživanje prirodnog podzemnog prostora za pohranu

Ispitivanje sposobnosti podzemlja da pohranjuje različite materijale.

 

waterSupply

izvor vode

Općeniti izvor vode.

 

drinkingWaterSupply

izvor pitke vode

Izgradnja izvora za pitku vodu.

waterSupply

industrialWaterSupply

izvor industrijske vode

Izgradnja izvora za dobavu industrijske vode.

waterSupply

aquaculture

akvakultura

Dobava vode u svrhe akvakulture.

waterSupply

irrigation

natapanje

Izgradnja izvora za svrhe natapanja.

waterSupply

emergencyWaterSupply

izvor vode za hitne slučajeve

Izgradnja izvora za dobavu vode u hitnim slučajevima.

waterSupply

contingencyWaterSupply

izvor vode za nepredviđene slučajeve

Samostalni izvor vode za slučaj nedostatka vode.

waterSupply

geophysicalSurvey

geofizičko snimanje

Ispitivanje geofizičkih svojstava podzemlja.

 

shotHole

bušotina za eksploziv

U svrhe seizmičkih snimanja eksplozivima se pune bušotine za eksplozive.

geophysicalSurvey

flowingShot

protočna bušotina

Protočna bušotina je otvor izbušen u seizmičke svrhe koje je ušao u izvor podzemne vode koja ima dovoljan tlak da uzrokuje ‚prelijevanje’ tekućine iz otvora.

shotHole

hydrogeologicalSurvey

hidrogeološko snimanje, upravljanje vodama

Ispitivanje protoka podzemne vode, kemijskih svojstava podzemne vode i prijenosa čestica, rastvora i energije te upravljanja održivom uporabom resursa podzemnih voda.

 

geotechnicalSurvey

geotehničko snimanje, opisivanje karakteristika gradilišta

Geotehnička ispitivanja koja se provode kako bi se dobile informacije o fizikalnim i mehaničkim svojstvima tla i stijena oko lokacije za projektiranje zemljanih radova i temelja predloženih struktura i ispravljanje opasnosti za zemljane radove i strukture izazvane dubinskim uvjetima.

 

geochemicalSurvey

geomehaničko snimanje, analiza

Ispitivanje kemijskih svojstava formacije stijena i/ili prohodnih tekućina.

 

pedologicalSurvey

pedološko snimanje

Ispitivanje zbog karakteriziranja tipova tla.

 

environmentalMonitoring

praćenje okoliša

Prate se kemija i razina podzemnih voda.

 

pollutionMonitoring

praćenje zagađivanja

Praćenje poznatih mjesta zagađivanja.

environmentalMonitoring

waterQualityMonitoring

praćenje kvalitete vode

Praćenje zbog procjene prirode i distribucije zagađivača i kontaminanata u podzemnim vodama; priroda i distribucija kemijskih komponenata koje nastaju prirodnim putem; hidrološki dubinski uvjeti i hidraulička svojstva slojeva koji su povezana s kretanjem zagađivača i kontaminanata.

environmentalMonitoring

groundwaterLevelMonitoring

praćenje razine podzemnih voda

Konstrukcija mjernog instrumenta za snimanje promjena razine podzemnih voda.

environmentalMonitoring

dewatering

odvodnjavanje

Odvodnjavanje je uklanjanje vode iz krutih materijala ili iz tla prema klasifikaciji mokrine, centrifugiranjem, filtriranjem ili sličnim procesima separacije krute tvari i tekućine. Uklanjanje ili odvodnjavanje vode iz korita rijeke, gradilišta, kesona, rudarskog okna pumpanjem ili isparavanjem.

 

mitigation

mitigacija

Snižavanje razine podzemne vode kako bi se spriječilo da razina podzemne vode dosegne razinu zagađenih lokacija.

dewatering

remediation

remedijacija

Općenita remedijacija. Uklanjanje zagađivača ili kontaminanata iz podzemnih voda, tla ili stijena.

 

thermalCleaning

ubrzigavanje plina u tekućinu, termalno čišćenje

Vrsta remedijacije. Čišćenje tla in situ uporabom topline i pare.

remediation

recharge

ponovno punjenje

(a)

Izvori za punjenje vodonosnika: Rabe se za punjenje ispražnjenih vodonosnika ubrzigavanjem vode iz različitih izvora poput jezera, potoka, lokalnih postrojenja za obradu otpadnih voda, drugih vodonosnika itd.

(b)

Vodene barijere za prodor slane vode: Rabe se za ubrizgavanje vode u vodonosnike svježe vode kako bi se spriječilo prodiranje slane vode u vodonosnike svježe vode.

(c)

Kontrolni izvori za klizišta: Rabe se za ubrizgavanje tekućina u zone koje ne proizvode naftu ili plin kako bi se smanjilo ili eliminiralo klizanje povezano s pretjeranim izvlačenjem svježe vode.

 

4.2.3.3.   Tip zbirke (CollectionTypeValue)

Tipovi zbirki geoloških ili geofizičkih objekata.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova CollectionTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

boreholeCollection

zbirka bušotina

Zbirka bušotina

geologicalModel

geološki model

Zbirka objekata 3D geološkog prostornog modela

geologicalMap

geološka karta

Zbirka značajki za geološku kartu koje opisuju geološke jedinice, strukturne geomorfološke značajke itd.

geophysicalObjectCollection

zbirka geofizičkog objekta

Zbirka geofizičkih objekata

4.2.3.4.   Uloga sastavnog dijela (CompositionPartRoleValue)

Uloge koje sastavni dijelovi imaju u geološkoj jedinici.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Ovaj popis kodova je hijerarhijski.

Vrijednosti za popis kodova CompositionPartRoleValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

Parent

onlyPart

jedini dio

Cijela opisana jedinica sastoji se od jednog dijela ili sastavnice.

 

partOf

dio

Za ulogu dijela geološke jedinice nije poznata niti jedna važnija pojedinost.

 

facies

facijesi

Predstavljaju određeni dio stijene koji je poprečna varijanta litostratigrafske jedinice ili varijanta litostratigrafske jedinice.

partOf

inclusion

inkluzija

Sastavnica geološka jedinice postoji kao masa s načelno oštrim rubovima zatvorena u matrici nekog drugog materijala

partOf

lithosome

litosom

Vrsta stijene koja se nekoliko puta pojavljuje u jednoj geološkoj jedinici. Kameni masiv homogenog karaktera koji karakteriziraju geometrija, sastav i interna struktura.

partOf

stratigraphicPart

stratigrafski dio

Geološki dio koji zauzima određeni stratigrafski položaj unutar geološke jedinice.

partOf

unspecifiedPartRole

neodređena uloga dijela

Dio geološke jedinice s neodređenom ulogom.

partOf

4.2.3.5.   Okruženje događaja (EventEnvironmentValue)

Pojmovi za geološka okruženja unutar kojih se odvijaju geološki događaji.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti i uže vrijednosti određene za ovaj popis kodova u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Geologiju.

Vrijednosti za popis kodova EventEnvironmentValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

earthInteriorSetting

postavka unutrašnjosti Zemlje

Geološka okruženja unutar krute Zemlje.

earthSurfaceSetting

postavka površine Zemlje

Geološka okruženja na površini krute površine Zemlje.

extraTerrestrialSetting

ekstraterestrijalna postavka

Materijal koji potječe izvan Zemlje ili njezine atmosfere.

tectonicallyDefinedSetting

tektonski definirana postavka

Postavka definirana odnosom tektonskih ploča na Zemlji ili u njoj.

4.2.3.6.   Proces događaja (EventProcessValue)

Pojmovi koji opisuju proces ili procese koji su se pojavili tijekom događaja.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti i uže vrijednosti određene za ovaj popis kodova u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Geologiju.

Vrijednosti za popis kodova EventProcessValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

bolideImpact

udar meteora

Udar ekstraterestrijalnog tijela na površinu Zemlje.

deepWaterOxygenDepletion

akumulacija kisika u dubinskoj vodi

Postupak uklanjanja kisika iz dubokog dijela vodenog resursa.

deformation

deformacija

Kretanje stijena pomicanjem na zonama rasjeda ili smicanja ili promjene u obliku materijala Zemlje.

diageneticProcess

dijagenetski proces

Svaki kemijski, fizikalni ili biološki proces koji utječe na taložni materijal Zemlje nakon početnog taloženja i tijekom ili nakon litifikacije, uz izuzetak propadanja (trošenja) i metamorfizama.

extinction

ekstinkcija

Proces nestajanja vrsta ili više taksativne kategorije koji više nigdje ne postoje ili postoje u kasnijim zapisima fosila.

geomagneticProcess

geomagnetski proces

Proces koji rezultira promjenama u magentskom polju Zemlje.

humanActivity

ljudska aktivnost

Procesi ljudske modifikacije Zemlje zbog proizvodnje geoloških značajki.

magmaticProcess

magmatski proces

Proces koji uključuje topljeni kamen (magmu).

metamorphicProcess

metamorfni proces

Mineraloško, kemijsko i strukturno prilagođavanje krutih stijena fizikalnim i kemijskim uvjetima koji se razlikuju od uvjeta iz kojih predmetne stijene potječu, a načelno su nametnuti dubinom, površinskim zonama utjecaja vremena i stvrdnjavanjem.

seaLevelChange

promjena razine mora

Proces promjene srednje vrijednosti razine mora relativno na neku osnovnu liniju.

sedimentaryProcess

proces taloženja

Fenomen koji mijenja distribuciju ili fizikalna svojstva sedimenta na ili blizu površine Zemlje.

speciation

specijacija

Proces koji rezultira pojavljivanjem novih vrsta.

tectonicProcess

tektonski proces

Proces povezan s interakcijom između krutih ploča koje čine Zemljinu koru ili njihovom deformacijom.

weathering

trošenje

Proces ili grupa procesa kojima materijali Zemlje izloženi atmosferstkim tvarima na ili blizu površine Zemlje mijenjaju boju, teksturu, sastav, čvrstoću ili oblik uz mali prijenos odvojenog ili izmijenjenog materijala. Procesi načelno uključuju oksidaciju, hidrataciju i ispiranje topivih sastavnih dijelova.

4.2.3.7.   Tip rasjeda (FaultTypeValue)

Pojmovi koji opisuju tip strukture deformacije smicanjem.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti i uže vrijednosti određene za ovaj popis kodova u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Geologiju.

Ovaj popis kodova je hijerarhijski.

Vrijednosti za popis kodova FaultTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

Parent

fault

rasjed

Diskontinuirana površina ili zona diskontinuiranih površina određene debljine koja razdvaja dva kamena masiva od kojih je masa jednog klizila duž drugi.

 

extractionFault

iskopni rasjed

Rasjed čije su se dvije strane znatno približile u smjeru okomitom na rasjed.

fault

highAngleFault

rasjed velikog stupnja

Rasjed koji ponire najmanje 45 stupnjeva duž više od polovice priznate granice za koji klizanje ili razdvajanje nisu eksplicitno određeni.

fault

lowAngleFault

rasjed niskog stupnja

Rasjed koji ponire manje od 45 stupnjeva duž više od polovice priznate granice rasjeda.

fault

obliqueSlipFault

rasjed s klizanjem pod nagibom

Rasjed s vektorom klizanja koji ima omjer pomaka paralela presijecanja prema paralelama rasjeda između 10 naprama 1 i 1 naprama 10 na najmanje jednoj lokaciji duž kartiranog traga rasjeda.

fault

reverseFault

obrnuti rasjed

Rasjed s komponentom pomaka paralele poniranja vektora klizanja više od 10 puta većom od komponente pomaka paralele presijecanja vektora klizanja na najmanje jednoj lokaciji duž kartiranog traga rasjeda dok su poniranja rasjeda dosljedna u istom smjeru s visećim zidom pomaknutim prema gore relativno na dno rasjeda duž najmanje polovice kartiranog traga rasjeda.

fault

scissorFault

škarasti rasjed

Rasjed na kojem postoji odmak koji se povećava ili razdvajanje duž udara od početne točke bez odmaka, sa suprotnim smjerom odmaka u suprotnom smjeru.

fault

strikeSlipFault

udarni rasjed s klizanjem

Udarni rasjed s komponentom vektora klizanja pomaka paralelnog s presijecanjem više od 10 puta većom od komponente vektora klizanja paralelne s poniranjem na najmanje jednoj lokaciji duž kartiranog traga rasjeda.

fault

4.2.3.8.   Tip profila bore (FoldProfileTypeValue)

Pojmovi koji određuju tip bore.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova FoldProfileTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

anticline

antiklinala

Bora, općenito konveksna usmjerena prema gore čija jezgra sadrži stratigrafski starije stijene.

antiform

antiforma

Svaka konveksna prema gore usmjerena, konkavna prema dolje usmjerena bora.

syncline

sinklinala

Bora čija jezgra sadrži stratigrafski mlađe stijene; načelno je konkavna prema gore.

synform

sinforma

Svaka bora čija se krila zatvaraju prema dolje.

4.2.3.9.   Geokronološka era (GeochronologicEraValue)

Pojmovi koji određuju priznate vremenske geološke jedinice.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoji se od vrijednosti određenih u Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012 i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koju su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti dodatne vrijednosti za pretkambrijske stijene i kvartarne jedinice određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Geologiju.

4.2.3.10.   Tip geološke jedinice (GeologicUnitTypeValue)

Pojmovi koji opisuju tip geološke jedinice.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Ovaj popis kodova je hijerarhijski.

Vrijednosti za popis kodova GeologicUnitTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

Parent

geologicUnit

geološka jedinica

Tip geološke jedinice koja je nepoznata, neodređena, irelevantna ili neki tip koji nije uključen u rječnik.

 

allostratigraphicUnit

alostratigrafskajedinica

Geološka jedinica definirana graničnim površinama. Nije nužno stratificirana.

geologicUnit

alterationUnit

jedinica alteracije

Geološka jedinica definirana procesom alteracije.

geologicUnit

biostratigraphicUnit

biostratigrafskajedinica

Geološka jedinica koja se temelji na sadržaju fosila.

geologicUnit

chronostratigraphicUnit

kronostratigrafska jedinica

Geološka jedinica koja uključuje sve stijene formirane tijekom određenog intervala geološkog vremena

geologicUnit

geophysicalUnit

geofizička jedinica

Geološka jedinica definirana svojim geofizičkim karakteristikama.

geologicUnit

magnetostratigraphicUnit

magnetostratigrafska jedinica

Geološka jedinica definirana svojim magnetskim karakteristikama.

geophysicalUnit

lithogeneticUnit

litogenetska jedinica

Geološka jedinica definirana genezom. Geneza se manifestira svojstvima materijala, ali materijal nije definirajuće svojstvo.

geologicUnit

artificialGround

umjetno tlo

Geološka jedinica definirana genezom koja uključuje izravnu ljudsku aktivnost u odlaganju ili modificiranju materijala.

lithogeneticUnit

excavationUnit

jedinica iskopavanja

Geološka jedinica definirana genezom koju su izradili ljudi, a uključuje iskopavanje.

lithogeneticUnit

massMovementUnit

jedinica kretanja masa

Geološka jedinica proizvedena gravitacijskim pomakom materijala niz padinu koju karakterizira tip kretanja koji podiže razinu depozita i način na koji su tipovi pojedinačnih kretanja prisutnih u depozitu povezani s vremenom i prostorom.

lithogeneticUnit

lithologicUnit

litološka jedinica

Geološka jedinica definirana litologijom nezavisnom od odnosa s drugim jedinicama.

geologicUnit

lithostratigraphicUnit

litostratigrafskajedinica

Geološka jedinica definirana na temelju litoloških svojstava koja se mogu promatrati i prepoznati ili kombinacije litoloških svojstava i stratigrafskih odnosa.

geologicUnit

lithodemicUnit

litostratigrafskajedinica

Litostratigrafska jedinica kojoj nedostaje stratifikacija

lithostratigraphicUnit

lithotectonicUnit

litotektonska jedinica

Geološka jedinica definirana na temelju strukturnih ili deformacijskih značajki, uzajamnih odnosa, podrijetla ili povijesne evolucije. Sadržani materijal može biti magmatski, sedimentni ili metamorfni.

geologicUnit

deformationUnit

jedinica deformacije

Litotektonska jedinica definirana stilom deformacije ili karakterističnom geološkom strukturom koja se može promatrati u izdanku.

lithotectonicUnit

pedostratigraphicUnit

pedostratigrafskajedinica

Geološka jedinica koja predstavlja jedan pedaloški horizont u nizu slojeva (konsolidiranih ili nekonsolidiranih).

geologicUnit

polarityChronostratigraphicUnit

kronostratigrafska jedinica polarnosti

Geološka jedinica definirana primarnim zapisom magnetske polarnosti nametnute kada se stijena taložila ili kristalizirala tijekom određenog intervala geološkog vremena.

geologicUnit

4.2.3.11.   Geomorfološka aktivnost (GeomorphologicActivityValue)

Pojmovi koji označavaju razinu aktivnosti geomorfološke značajke.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova GeomorphologicActivityValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

active

aktivan

Geomorfološki proces koji je trenutačno u stanju aktivnosti ili je ponovno aktiviran od praktično kratkog vremenskog razdoblja.

dormant

prikriven

Geomorfološki proces koji nije pokazivao znakove aktivnosti od praktično kratkog vremenskog razdoblja a kojeg mogu ponovno aktivirati njegovi originalni uzroci ili inducirani uzroci poput antropogenih aktivnosti.

reactivated

reaktiviran

Reaktivirani geomorfološki proces je u aktivnom geomorfološkom procesu koji je bio prikriven.

stabilised

stabiliziran

Stabilizirani geomorfološki proces je neaktivan proces koji je zaštićen od svojih originalnih uzroka korektivnim mjerama.

inactive

neaktivan

Reliktni ili feosilni geomorfološki proces.

4.2.3.12.   Litologija (LithologyValue)

Pojmovi koji opisuju litologiju.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti i uže vrijednosti određene za ovaj popis kodova u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE za Geologiju.

Ovaj popis kodova je hijerarhijski.

Vrijednosti za popis kodova LithologyValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

Parent

compoundMaterial

sastavni materijal

Materijal Zemlje sastavljen od agregacije čestica materijala Zemlje koji vjerojatno uključuje druge Sastavne materijale.

 

anthropogenicMaterial

antropogeni materijal

Materijal poznat po umjetnom (povezanom s ljudima) porijeklu; s nedovoljno informacija za detaljniju klasifikaciju.

compoundMaterial

anthropogenicConsolidatedMaterial

antropogeni konsolidirani materijal

Konsolidirani materijal poznat po umjetnom (povezanom s ljudima) porijeklu.

anthropogenicMaterial

anthropogenicUnconsolidatedMaterial

antropogeni nekonsolidirani materijal

Nekonsolidirani materijal poznat po umjetnom (povezanom s ljudima) porijeklu.

anthropogenicMaterial

breccia

breča

Materijal sastavljen od uglastih fragmenata nepravilna oblika stijena; fragmenti načelno imaju oštre rubove i neistrošene uglove.

compoundMaterial

compositeGenesisMaterial

kompozitni materijal geneze

Materijal neodređenog stanja konsolidacije stvoren geološkom modifikacijom materijala koji su prethodno postojali izvan područja magmatskih i sedimentnih procesa.

compoundMaterial

compositeGenesisRock

kompozitna stijena geneze

Stijena oblikovana geološkom modifikacijom materijala koji su prethodno postojali izvan područja magmatskih i sedimentnih procesa.

compositeGenesisMaterial

faultRelatedMaterial

materijal povezan s rasjedom

Materijal koji je oblikovan rasjedanjem krtog materijala sastavljenog od matrice veće od 10 posto; matrica je finozrnati materijal nastao tektonskim smanjenjem veličine zrna.

compositeGenesisMaterial

impactGeneratedMaterial

materijal generiran udarom

Materijal koji sadrži značajke svojstvene sudarnoj metamorfozi, poput značajki mikroskopske ravninske deformacije sa zrnima ili konusima drobljenja, koja se tumači kao rezultat ekstraterestrijalnog udara. Sadrži breče i rastaljene stijene.

compositeGenesisMaterial

materialFormedInSurficialEnvironment

materijal oblikovan u površinskom okruženju

Materijal koji je proizvod procesa raspadanja (trošenja) na stijenama ili talozima koji su prethodno postojali, analogan hidrotermalnim ili metasomatskim stijenama, ali oblikovan pri temperaturi i tlaku okruženja površine Zemlje.

compositeGenesisMaterial

rock

stijena

Konsolidirani agregat jednog ili više materijala Zemlje ili tijelo nediferenciranih mineralnih tvari ili krutog organskog materijala.

compoundMaterial

aphanite

afanit

Stijena koja je previše finozrnata da bi se karakterizirala s više pojedinosti.

rock

sedimentaryRock

sedimentna stijena

Stijena oblikovana akumulacijom i cementacijom fragmenata krutog materijala koje su nataložili zrak, voda ili led ili je rezultat drugih prirodnih agensa poput precitpacije iz otopine, akumulacije organskog materijala ili biogenih procesa uključujući sekreciju organizama.

rock

tuffite

tufit

Stijena koja se sastoji od više od 50 posto čestica neodređenog piroklastičnog ili epiklastičnog porijeka i manje od 75 posto čestica jasnog piroklastičnog porijekla.

rock

sedimentaryMaterial

sedimentni materijal

Materijal stvoren akumulacijom krutog fragmentiranog materijala koji su nataložili zrak, voda ili led ili materijal koji su akumulirali drugi prirodni agensi poput kemijske percipitacije iz otopine ili sekrecije organizama.

compoundMaterial

carbonateSedimentaryMaterial

ugljični sedimentni materijal

Sedimentni materijal u kojem je najmanje 50 posto primarnih i/ili rekristaliziranih komponenata sastavljeno od jednog (ili više) ugljičnih minerala kalicta, aragonita i dolomita u česticama koje potječu iz sloja bazena.

sedimentaryMaterial

chemicalSedimentaryMaterial

kemijski sedimentni materijal

Sedimentni materijal koji se sastoji od najmanje 50 posto materijala proizvedenog anorganskim kemijskim procesom unutar bazena taloženja. Uključuje anorganske kvarcne, karbonatne, evaporitne, bogate željezom i fosfatne klase sedimenata.

sedimentaryMaterial

clasticSedimentaryMaterial

klastični sedimentni materijal

Sedimentni materijal neodređenog stanja konsolidacije u kojem je najmanje 50 posto sastavnih čestica nastalo erozijom, trošenjem ili premještanjem masa materijala Zemlje koji su prije postojali a koje je na mjesto taloženja prenio mehanički agens poput vode, vjetra, leda i gravitacije.

sedimentaryMaterial

nonClasticSiliceousSedimentaryMaterial

neklastični kvarcni sedimentni materijal

Sedimentni materijal koji se sastoji od najmanje 50 posto kvarcnog materijala koji su izravno taložili kemijski ili biološki procesi na površini taloženja ili u česticama stvorenim kemijskim ili biološkim procesima unutar bazena taloženja.

sedimentaryMaterial

organicRichSedimentaryMaterial

organski bogati sedimentni materijal

Sedimentni materijal u kojem 50 ili više posto primarnog sedimentnog materijala predstavlja organski ugljik.

sedimentaryMaterial

igneousMaterial

magmatski materijal

Materijal Zemlje stvoren kao rezultat prosesa topljenja, npr. prodiranja i hlađenja lave u kori, erupcija vulkana.

compoundMaterial

fragmentalIgneousMaterial

fragmentirani magmatski materijal

Magmatski materijal neodređenog stanja konsolidacije u kojem više se od 75 posto stijena sastoji od fragmenata nastalih kao rezultat procesa oblikovanja magmatskih stijena.

igneousMaterial

acidicIgneousMaterial

kiseli magmatski materijal

Magmatski materijal s više od 63 posto SiO2.

igneousMaterial

basicIgneousMaterial

osnovni magmatski materijal

Magmatski materijal s 45 do 52 posto SiO2.

igneousMaterial

igneousRock

magmatska stijena

Stijena stvorena kao rezultat procesa topljenja, npr. prodiranje i hlađenje lave u kori ili erupcija vulkana.

igneousMaterial

intermediateCompositionIgneousMaterial

srednji magmatski sastavni materijal

Magmatski materijal s 52 do 63 posto SiO2.

igneousMaterial

unconsolidatedMaterial

nekonsolidirani materijal

CompoundMaterial sastavljen od agregacije čestica koje se dovoljno čvrsto ne drže jedna za drugu kako bi se agregat mogao smatrati samostalnim krutim tijelom.

compoundMaterial

naturalUnconsolidatedMaterial

prirodni nekonsolidirani materijal

Nekonsolidirani materijal koji nije izradio čovjek za koji se zna da ima prirodno porijeklo.

unconsolidatedMaterial

sediment

sediment

Nenoksolidirani materijal koji se sastoji od agregacije čestica koje su prenijeli zrak, voda ili led ili su akumulirali drugi prirodni agensi poput kemijske percipitacije, a koji tvori slojeve na površini Zemlje.

naturalUnconsolidatedMaterial

4.2.3.13.   Okvir kartiranja (MappingFrameValue)

Pojmovi koji označavaju površinu na koju je projicirana MappedFeature.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova MappingFrameValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

baseOfQuaternary

baza kvartara

Baza uglavnom nekonsolidiranog sedimentnog materijala kvartarne epohe.

surfaceGeology

površinska geologija

Temeljna stijena i površinski depoziti koji bi bili vidljivi da se ukloni zemlja koja ih prekriva ili da su izloženi na topografskoj površini.

topOfBasement

vrh fundamenta

Površina u Zemljinoj kori ispod sedimentnih ili vulkanskih depozita ili tektonski prenesena jedinica stijene.

topOfBedrock

vrh temeljne stijene

Gornja površina od načelno krutih stijena koje mogu biti izložene topografskoj površini ili prekrivene drugim nekonsolidiranim depozitima.

4.2.3.14.   Tip prirodne geomorfološke značajke (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)

Pojmovi koji opisuju tip prirodne geomorfološke značajke.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

naturalGeomorphologicFeature

prirodna geomorfološka značajka

Geomorfološka značajka proizvedena prirodnom dinamikom.

drainagePattern

uzorak drenaže

Konfiguracija ili raspored strujnih tokova u nekom području, uključujući vododerine ili područja protoka u kanalima prvog razreda, vodotoke viših razreda ili glavne tokove.

constructionalFeature

strukturna značajka

Lokacija forme reljefa koji posjeduje vlastito ishodište, položaj i opću prirodu agradacijskih procesa poput akumulacije sedimenta

destructionalFeature

destrukcijska značajka

Lokacija forme reljefa koji posjeduje vlastito vlastito ishodište, položaj i opću prirodu degradacijskih procesa nastalih zbog trošenja ili odvajanja površine kopna.

degradationFeature

degradacijska značajka

Geomorfološka značajka koja je rezultat trošenja ili otpadanja i općeg snižavanja ili smanjenja površine Zemlje prirodnim procesima trošenja i erozije koja može podrazumijevati procese prijenosa sedimenta.

relic

relikt

Forma reljefa koja je preživjela propadanje ili raspadanje ili ona koja je ostala nakon nestanka većeg dijela njezine materije poput otočnog ostatka.

exhumedFeature

ekshumirana značajka

Prije pokopane forme reljefa, geomorfološke površine ili paleosoli koji su erozijom pokrova ponovno izloženi.

buriedFeature

pokopana značajka

Forme reljefa, geomorfološke površine ili paleosoli prekriveni mlađim sedimentima.

pediment

pediment

Erozijska površina s laganim nagibom razvijena u podnožju brda ili planine odstupajućeg nagiba, obično s blago konkavnim profilom prema gore koji siječe stijenu ili sedimentne slojeve koji se produljuju iza susjednih uzvisina.

erosional

erozijske značajke

Površina kopna oblikovana djelovanjem erozije, posebno vode tekućice.

hill

brdo

Općenit pojam za povišeno područje površine kopna koje se izdiže najmanje 30, a najviše 300 metara iznad okolnih nizina, obično s nominalnom površinom vrhunca relativno na povezane padine, dobro definirane zaobljene konture i padina koje načelno prelaze 15 posto.

interfluve

uzvisina

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoji od krajnjeg gornjeg prilično ravnog ili područja brda s laganim nagibom; dio koji se spušta ispod vrha s padinama koje mogu suziti uzvisinu ili se spojiti stvarajući jaki konveksni oblik.

crest

tjeme

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoje od konveksnih padina (okomitih na konturu) koja oblikuju usku, grubo linearnu površinu vrha brda, hrbata ili drugu uzvisinu na kojoj su se ramena približila do granice do koje površina vrhunca malo postoji ili je opće više nema; uglavnom erozijom, ispiranjem padine i procesima kretanja masa i sedimenata

headSlope

padina vrha

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoji od poprečnog konkavnog područja brdske padine, naročito na vrhu puta pražnjenja i rezultira približavanjem površinskom padinskom tečenju.

sideSlope

bočna padina

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoji od poprečnih ravninskih područja brdske padine i rezultira uglavnom paralelnim površinskim padinskim tečenjem. Linije konture obično tvore ravne linije.

noseSlope

čeona padina

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoji od projicirajućeg kraja (poprečna konveksna površina) brdske padine i uglavnom rezultira razdvajanjem površinskog padinskog tečenja; linije konture tvore konveksne krivulje.

freeFace

slobodni kraj

Geomorfološka komponenta brda i planina koja se sastoji od izdanka gole stijene koji u nju rasipa fragmente stijene i druge sedimente, a obično je mnogo strmija od kuta nagiba jednakog ili bliskog kutu mirovanja koluvijalne padine neposredno ispod nje; uglavnom se nalazi na položajima ramena i konzekventne padine i čini dio ili cijelu čeonu ili bočnu padinu.

baseSlope

bazna padina

Geomorfološka komponenta brda koja se sastoji od konkavne linearne padine (okomite na konturu) koja je, bez obzira na poprečni oblik, površina koji tvori zastor ili prizmu u podnožju brdske padine nastalu koluvijalnim ili procesima ispiranja padine tekućom vodom i sedimentima

mountain

planina

Opći pojam za povišeno područje kopnene površine koja se izdiže više od 300 metara iznad okolnih nizina, obično nominalna površina vrhunca relativno na povezane padine i općenito sa strmima stranicama (više od 25 posto nagiba) sa ili bez značajne izložene gole stijene.

mountaintop

vrh planine

Geomorfološka komponenta planina koja se sastoji od najgornje, relativno ravne ili blago nagnute površine planina, koju karakteriziraju relativno kratke jednostavne padine sastavljene od gole stijene, rezidualnog sedimenta ili koluvijalnih sedimenata kratkog prijenosa.

mountainslope

planinska padina

Dio planine između vrhunca i podnožja.

mountainflank

krilo planine

Geomorfološka komponenta planina koju karakteriziraju vrlo dugačke, složene konzekventne padine s relativno visokim gradijentom nagiba sastavljena od vrlo različitih koluvijalnih sedimentnih plašteva, stjenovitih izdanaka ili strukturnih terasa.

mountainbase

baza planine

Geomorfološka komponenta planina koja se sastoji od jako do blago konkavnog koluvijalnog zastora ili prizme na dnu planinskih padina.

depression

depresija

Svaki relativno udubljeni dio površine Zemlje; naročito u područjima nizozemlja okruženim višim tlom.

plain

ravnica

Svaka ravna površina, velika ili mala, na niskoj elevaciji; posebno veliko područje relativno glatkog i ravnog ili blago valovitog kopna koje ima nekoliko ili uopće nema istaknutih površinskih nepravilnosti, ali ponekad ima značajan nagib i obično je na niskoj elevaciji u odnosu na okolna područja.

tectonicStructural

tekstonske i strukturne značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s regionalnim ili lokalnim strukturama temeljne stijene ili pokretima Zemljine kore; i geomorfološki krajolici i forme reljefa koji su uglavnom povezani s vodenom erozijom, uz izuzetke stalnih vodotokova (tj. fluvijalnih i glaciofluvijalnih) ili eolskom eorzijom.

volcanic

vulkanske značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s dubinskim (magmatskim) procesima u kojima magma i povezani plinovi rastu kroz koru i prodiru na površinu Zemlje i u atmosferu.

hydrothermal

hidrotermalne značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s hidrotermalnim procesima.

erosionSurface

erozijska površina

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani uglavnom s vodenom erozijom, uz izuzetke stalnih vodotokova (tj. fluvijalnih i glaciofluvijalnih) ili eolskim eorzijama.

slopeGravitational

padinske i gravitacijske značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s okruženjima padine; geomorfološki krajolici i forme reljefa razvijeni akcijom gravitacijske sile.

nivalPeriglacialPermafrost

nivalne, periglacijalne i perfmafrostne značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s snježnim, neglacijalnim, hladnim klimatskim okruženjima; geomorfološki krajolici i forme reljefa koji nastaju u blizini glečera i ledenih ploča; geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani sa zemljom, tlom ili stijenom koja najmanje dvije godine ostaje na temperaturi od 0 °C ili nižoj.

glacial

glacijalne, glacijalno-fluvijalne, glacijalno-lakustričke i glacijalno-marinske značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s glacijalnim, glacijalno-fluvijalnim, glacijalno-lakustričkim i glacijalno-marinskim okruženjima.

eolian

eolske značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s okruženjima u kojima dominiraju vjetrovi.

marineLittoralCoastalWetland

marinske, litoralne i obalne močvarne značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s dinamikom valova i plime razvijeni u moru, plitkom moru, zonama okruženja blizu obale i litoralnim okruženjima i oni povezani s područjima s vegetacijom i / ili šupljim mokrim područjima.

karstChemicalWeathering

značajke krša i kemijskog propadanja

Geomorfološki krajolici i forme reljefa kojima dominiraju otapanja minerala i često površinska drenaža.

alluvialFluvial

aluvijalne i fluvijalne značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa koji su uglavnom povezani s koncentriranim vodotokom (kanalski tok).

lacustrine

lakustričke značajke

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s tijelima voda stajaćica na kopnu (jezera).

impact

značajke udara

Geomorfološki krajolici i forme reljefa povezani s ekstraterestrijalnim udarom na površini Zemlje.

4.2.3.15.   Tematska klasa (ThematicClassValue)

Vrijednosti za tematsku klasifikaciju geoloških značajki.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

4.2.3.16.   Tematska klasifikacija (ThematicClassificationValue)

Popis tematskih klasifikacija za geološke značajke.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

4.3.   Geofizika

4.3.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Geofizika sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Kampanja

Geofizička mjerenja

Geofizički objekt

Skup geofizičkih objekata

Geofizički profil

Geofizička stanica

Geofizički prostor

4.3.1.1.   Kampanja (Campaign)

Geofizička djelatnost koja se produljuje izvan ograničenog vremenskog raspona i ograničene površine zbog stvaranja sličnih geofizičkih mjerenja, obrade rezultata ili modela.

Ovaj tip je podtip tipa GeophObjectSet.

Atributi prostornog objekta tipa Campaign

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

campaignType

Tip aktivnosti za stvaranje podataka.

CampaignTypeValue

 

surveyType

Tip geofizičkog snimanja.

SurveyTypeValue

 

client

Strana za koju su podaci stvoreni.

RelatedParty

voidable

contractor

Strana koja je stvorila podatke.

RelatedParty

voidable

Atributi prostornog objekta tipa Campaign

Atribut oblika mora biti tipa GM_Surface.

4.3.1.2.   Geofizički objekt (GeophObject)

Opća klasa za geofizičke objekte.

Ovaj tip je podtip tipa SF_SpatialSamplingFeature.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa GeophObject

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

citation

Citiranje geofizičke dokumentacije.

DocumentCitation

 

projectedGeometry

2D projekcija značajke na površini tla (kao reprezentativne točke, krivulje ili graničnog poligona) koja će se rabiti u usluzi prikaza INSPIRE za prikaz lokacije prostornog objekta na karti.

GM_Object

 

verticalExtent

Vertikalna granica raspona interesa.

EX_VerticalExtent

voidable

distributionInfo

Metapodaci distribucije.

MD_Distributor

voidable

largerWork

Identifikator većeg radnog skupa podataka, tipično kampanje ili projekta.

Identifier

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa GeophObject

Atribut projectedGeometry mora biti tipa GM_Point, GM_Curve ili GM_Surface.

4.3.1.3.   Geofizička mjerenja (GeophMeasurement)

Opći tip prostornog objekta za geofizička mjerenja.

Ovaj tip je podtip tipa GeophObject.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa GeophMeasurement

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

relatedModel

Identifikator geofizičkog modela koji je stvoren iz mjerenja.

Identifier

voidable

platformType

Platforma s koje je mjerenje provedeno.

PlatformTypeValue

 

relatedNetwork

Naziv nacionalne ili međunarodne mreže promatranja kojoj ustanova pripada ili kojoj se prijavljuju izmjereni podaci.

NetworkNameValue

voidable

4.3.1.4.   Skup geofizičkih objekata (GeophObjectSet)

Opća klasa za zbirku geofizičkih objekata.

Ovaj tip je podtip tipa SF_SpatialSamplingFeature.

Atributi prostornog objekta tipa GeophObjectSet

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

citation

Citiranje geofizičke dokumentacije.

DocumentCitation

 

verticalExtent

Vertikalna granica raspona interesa.

EX_VerticalExtent

voidable

distributionInfo

Metapodaci distribucije.

MD_Distributor

voidable

projectedGeometry

2D projekcija značajke na površini tla (kao reprezentativne točke, krivulje ili graničnog poligona) koja će se rabiti u usluzi prikaza INSPIRE za prikaz lokacije prostornog objekta na karti.

GM_Object

 

largerWork

Identifikator većeg radnog skupa podataka.

Identifier

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa GeophObjectSet

Atribut projectedGeometry mora biti tipa GM_Point, GM_Curve ili GM_Surface.

4.3.1.5.   Geofizički profil (GeophProfile)

Geofizičko mjerenje koje u prostoru upućuje na krivulju.

Ovaj tip je podtip tipa GeophMeasurement.

Atributi prostornog objekta tipa GeophProfile

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

profileType

Tip geofizičkog profila.

ProfileTypeValue

 

Ograničenja prostornog objekta tipa GeophProfile

Atribut oblika mora biti tipa GM_Curve.

4.3.1.6.   Geofizička stanica (GeophStation)

Geofizičko mjerenje koje u prostoru upućuje na lokaciju jedne točke.

Ovaj tip je podtip tipa GeophMeasurement.

Atributi prostornog objekta tipa GeophStation

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

stationType

Tip geofizičke stanice.

StationTypeValue

 

stationRank

Geofizičke stanice mogu biti dio hijerarhijskog sustava. Rang je proporcionalan važnosti stanice.

StationRankValue

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa GeophStation

Atribut oblika mora biti tipa GM_Point.

4.3.1.7.   Geofizički prostor (GeophSwath)

Geofizičko mjerenje koje u prostoru upućuje na površinu

Ovaj tip je podtip tipa GeophMeasurement.

Atributi prostornog objekta tipa GeophSwath

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

swathType

Tip geofizičkog prostora

SwathTypeValue

 

Ograničenja prostornog objekta tipa GeophSwath

Atribut oblika mora biti tipa GM_Surface.

4.3.2.   Popisi kodova

4.3.2.1.   Tip kampanje (CampaignTypeValue)

Tip geofizičke kampanje.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova CampaignTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

measurement

mjerenje

Kampanja snimanja podataka na terenu.

4.3.2.2.   Naziv mreže (NetworkNameValue)

Naziv geofizičke mreže.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova NetworkNameValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

GSN

GSN

Global Seismographic Network

IMS

IMS

IMS Seismological network

INTERMAGNET

INTERMAGNET

International Real-time Magnetic Observatory Network

UEGN

UEGN

Unified European Gravity Network

WDC

WDC

World Data Center

4.3.2.3.   Tip platforme (PlatformTypeValue)

Platforma na kojoj je provedeno snimanje podataka.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova PlatformTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

ground

tlo

Mjerenje temeljeno na tlu.

landVehicle

terensko vozilo

Mjerenje provedeno iz terenskog vozila.

fixedWingAirplane

zrakoplov s fiksnim krilima

Mjerenje provedeno iz zrakoplova s fiksnim krilima.

helicopter

helikopter

Mjerenje provedeno iz helikoptera.

seafloor

dno mora

Mjerenje temeljeno na dnu mora.

researchVessel

plovilo za istraživanje

Mjerenje provedeno s broda.

satellite

satelit

Mjerenje provedeno sa satelita.

4.3.2.4.   Tip profila (ProfileTypeValue)

Tip geofizičkog profila.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova ProfileTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

boreholeLogging

prikupljanje podataka o bušotini

Geofizičko mjerenje duž osi bušotine provedeno s posebnim uređajem za prikupljanje podataka.

multielectrodeDCProfile

profil istosmjerne struje s više elektroda

Mjerenja otpora istosmjernom strujom i/ili mogućnosti punjenja (IP) provedena duž profila s većim skupom elektroda. Poznata i kao 2D rezistivna tomografija.

seismicLine

seizmička linija

Geofizičko mjerenje uporabljeno za snimanje akustičnog odziva seizimičkih izvora duž linije kako bi se definirala seizmička svojstva u poprečnom presjeku Zemlje.

4.3.2.5.   Rang stanice (StationRankValue)

Rang geofizičke stanice.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova StationRankValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

observatory

opservatorij

Ustanova za trajno praćenje s kontinuiranim rasporedom praćenja.

secularStation

sekularna stanica

Bazna stanica za snimanje dugoročnih varijacija promatranog fizikalnog polja.

1stOrderBase

Baza 1. reda

Bazna stanica najviše preciznosti koju održava neko nadležno tijelo. Rabi se za povezivanje relativnih mjerenja s apsolutnom mrežom nezavisnih motritelja.

2ndOrderBase

Baza 2. reda

Bazna stanica visoke preciznosti manje važnosti koju održava neko nadležno tijelo. Rabi se za povezivanje relativnih mjerenja s apsolutnom mrežom nezavisnih motritelja.

4.3.2.6.   Tip stanice (StationTypeValue)

Tip geofizičke stanice.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova StationTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

gravityStation

gravitacijska stanica

Geofizička stanica za promatranje gravitacijskog polja.

magneticStation

magnetska stanica

Geofizička stanica za promatranje magnetskog polja.

seismologicalStation

seizmološka stanica

Geofizička stanica za promatranje procesa snažnih seizmoloških kretanja (potresa) ili buke ambijenta.

verticalElectricSounding

vertikalno električno sondiranje

Geofizička stanica za mjerenje promjena podzemnog električnog otpora i/ili mogućnosti punjenja (IP) u dubini pomoću 4 elektrode (AMNB) i istosmjerne struje. Poznato i kao VES.

magnetotelluricSounding

magnetotelursko sondiranje

Geofizička stanica za mjerenje promjena podzemnog električnog otpora pomoću varijacija prirodnog magnetskog polja. Poznato i kao MT sondiranje.

4.3.2.7.   Tip snimanja (SurveyTypeValue)

Tip geofizičkog snimanja ili skup podataka.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova SurveyTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

airborneGeophysicalSurvey

zračno geofizičko snimanje

Kampanja zračnih geofizičkih mjerenja.

groundGravitySurvey

snimanje gravitacije zemlje

Kampanja mjerenja gravitacije zemlje.

groundMagneticSurvey

magnetsko snimanje zemlje

Kampanja magnetskog snimanja zemlje.

3DResistivitySurvey

Istraživanje 3D otpornosti

Kampanja mjerenja 3D otpora istosmjernom strujom.

seismologicalSurvey

seizmološko istraživanje

Kampanja seizmoloških mjerenja.

4.3.2.8.   Tip prostora (SwathTypeValue)

Tip geofizičkog prostora.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova SwathTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

3DSeismics

3d seizmičko istraživanje

Geofizičko mjerenje uporabljeno za snimanje akustičnog odziva seizimičkih izvora na nekom području kako bi se definiralo svojstvo 3D seizmičke distribucije u volumenu Zemlje.

4.4.   Hidrogeologija (Hydrogeology)

4.4.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Hidrogeologija sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Aktivna bušotina

Djelomično vodonepropusni sloj

Vodonosni sloj

Vodeni sustav

Propusni granični sloj vodonosnog horizonta

Tijelo podzemne vode

Hidrogeološki objekt

Izgrađeni hidrogeološki objekt

Prirodni hidrogeološki objekt

Hidrogeološka jedinica

4.4.1.1.   Aktivna bušotina (ActiveWell)

Bušotina koja utječe na resurse podzemnih voda vodonosnog sloja.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalObjectManMade.

Atributi prostornog objekta tipa ActiveWell

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

activityType

Tip aktivnosti koja se provodi na bušotini.

ActiveWellTypeValue

 

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa ActiveWell

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

groundWaterBody

GroundWaterBody iz kojeg ActiveWell izvlači resurse podzemnih voda.

GroundWaterBody

voidable

environmentalMonitoringFacility

Povezana EnvironmentalMonitoringFacility.

EnvironmentalMonitoringFacility

voidable

bušotina

Bušotina na kojoj se nalazi ActiveWell.

Borehole

voidable

4.4.1.2.   Djelomično vodonepropusni sloj (Aquiclude)

Nepropusno tijelo stijene ili sloja sedimenta koje djeluje kao barijera za protok podzemne vode.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalUnit.

4.4.1.3.   Vodonosni sloj (Aquifer)

Mokri podzemni sloj propusne vodonosne stijene ili nekonsolidiranih materijala (šljunak, pijesak, prah ili glina) iz kojih se podzemna voda može korisno izvlačiti pomoću vodonosne bušotine.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalUnit.

Atributi prostornog objekta tipa Aquifer

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

aquiferType

Tip vodonosnog sloja.

AquiferTypeValue

 

mediaType

Klasifikacija medija u kojem se odvija protok podzemne vode.

AquiferMediaTypeValue

 

isExploited

Označava je li podzemna voda iz vodonosnog sloja ili iz šupljina vodonosnog materijala.

Boolean

voidable

isMainInSystem

Označava je li vodonosni sloj glavni korisni vodonosni sloj u vodenom sustavu.

Boolean

voidable

vulnerabilityToPollution

Vrijednost indeksa ili interval vrijednosti koje određuju potencijalni stupanj rizika vodonosnog sloja od geološke strukture, hidrogeoloških uvjeta i postojanja stvarnog ili potencijalnog izvora kontaminacije.

QuantityValue

voidable

permeabilityCoefficient

Volumen nestlačive tekućine koja će proteći u jedinici vremena kroz jediničnu kocku porozne tvari duž koje se održava jedinična razlika tlaka.

QuantityValue

voidable

storativityCoefficient

Sposobnost vodonosnog sloja da pohranjuje vodu.

QuantityValue

voidable

hydroGeochemicalRockType

Tip stijene s obzirom na topive komponente stijene i njihov hidrogeokemijski utjecaj na podzemne vode.

HydroGeochemicalRockTypeValue

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa Aquifer

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

propusni granični sloj vodonosnog horizonta

Propusni granični slojevi vodonosnog horizonta koji razdvajaju vodonosni sloj.

Propusni granični sloj vodonosnog horizonta

voidable

hydrogeologicalObject

HydrogeologicalObject(s) povezani s vodonosnim slojem.

HydrogeologicalObject

voidable

aquiferSystem

Određeni AquiferSystem u kojem se pojavljuje propusni granični sloj vodonosnog horizonta.

AquiferSystem

voidable

4.4.1.4.   Vodeni sustav (AquiferSystem)

Zbirka vodonosnih slojeva i propusnih graničnih slojeva vodonosnog horizonta koji zajedno čine okruženje podzemne vode - ‚komunikacijske posude’ koje su napunjene ili se mogu puniti vodom.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalUnit.

Atributi prostornog objekta tipa AquiferSystem

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

isLayered

Označava sastoji li se AquiferSystem od više od jednog sloja.

Boolean

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa AquiferSystem

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

propusni granični sloj vodonosnog horizonta

Aquitard(s) koji su sadržani u vodonosnom sloju.

Propusni granični sloj vodonosnog horizonta

voidable

aquiclude

Djelomično vodonepropusni sloj koji omeđuje AquiferSystem.

Aquiclude

voidable

aquifer

Vodonosni slojevi koji su sadržani u AquiferSystem.

Aquifer

voidable

4.4.1.5.   Propusni granični sloj vodonosnog horizonta (Aquitard)

Zasićen, ali slabo propustan sloj koji sprječava kretanje podzemne vode.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalUnit.

Atributi prostornog objekta tipa Aquitard

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

approximatePermeabilityCoefficient

Volumen nestlačive tekućine koja će proteći u jedinici vremena kroz jediničnu kocku porozne tvari duž koje se održava jedinična razlika tlaka.

QuantityValue

voidable

approximateStorativityCoefficient

Sposobnost vodonosnog sloja da pohranjuje vodu.

QuantityValue

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa Aquitard

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

aquiferSystem

AquiferSystem čiji je dio Aquitard.

AquiferSystem

voidable

aquifer

Vodonosni slojevi odvojeni propusnim graničnim slojem vodonosnog horizonta.

Aquifer

voidable

4.4.1.6.   Tijelo podzemne vode (GroundWaterBody)

Jasan volumen podzemne vode unutar vodonosnog sloja ili sustava vodonosnih slojeva koji je hidraulički izoliran od okolnih tijela podzemnih voda.

Atributi prostornog objekta tipa GroundWaterBody

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

approximateHorizontalExtend

Geometrija koja definira granicu GroundWaterBody.

GM_Surface

voidable

conditionOfGroundWaterBody

Približan stupanj promjene podzemne vode koja je posljedica ljudske aktivnosti.

ConditionOfGroundwaterValue

 

mineralization

Jedna od glavnih kemijskih karakteristika vode. Vrijednost je zbroj svih komponenti kemijskih koncentracija.

WaterSalinityValue

voidable

piezometricState

Određuje piezometrijsko stanje vodnog lica GroundwaterBody.

PiezometricState

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa GroundWaterBody

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

activeWell

ActiveWell koja putem izvlačenja resursa podzemnih voda mijenja stanje GroundwaterBody.

ActiveWell

voidable

aquiferSystem

AquiferSystem koji uključuje GroundWaterBody.

AquiferSystem

voidable

hydrogeologicalObjectNatural

HydrogeologicalObjectNatural provodi interakciju s GroundwaterBody.

HydrogeologicalObjectNatural

voidable

observationWell

Opservacijske bušotine koje prate GroundWaterBody.

EnvironmentalMonitoringFacility

voidable

4.4.1.7.   Hidrogeološki objekt (HydrogeologicalObject)

Apstraktna klasa izgrađenih postrojenja ili prirodnih značajki koje provode interakciju s hidrogeološkim sustavom.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa HydrogeologicalObject

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrija koja definira prostornu lokaciju HydrogeologicalObject.

GM_Primitive

 

name

Naziv ili kod za HydrogeologicalObject.

PT_FreeText

voidable

description

Opis za HydrogeologicalObject.

PT_FreeText

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa HydrogeologicalObject

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

aquifer

Vodonosni sloj unutar kojeg se pojavljuje HydrogeologicalObject.

Aquifer

voidable

4.4.1.8.   Izgrađeni hidrogeološki objekt (HydrogeologicalObjectManMade)

Izgrađeni hidrogeološki objekt.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalObject.

Ovaj tip je apstraktni.

Atributi prostornog objekta tipa HydrogeologicalObjectManMade

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

validFrom

Službeni datum i vrijeme zakonskog osnivanja hidrogeološkog objekta.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme zakonskog prekida uporabe hidrogeološkog objekta.

DateTime

voidable

statusCode

Kod koji definira službeni status izgrađenog hidrogeološkog objekta.

StatusCodeTypeValue

voidable

4.4.1.9.   Prirodni hidrogeološki objekt (HydrogeologicalObjectNatural)

Hidrogeološki objekt koji je stvoren prirodnim procesima.

Ovaj tip je podtip tipa HydrogeologicalObject.

Atributi prostornog objekta tipa HydrogeologicalObjectNatural

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

naturalObjectType

Tip prirodnog hidrogeološkog objekta.

NaturalObjectTypeValue

 

waterPersistence

Stupanj postojanosti vodenog toka.

WaterPersistenceValue

voidable

approximateQuantityOfFlow

Približna vrijednost koja definira prinos vode u prirodnom hidrogeološkom objektu.

QuantityValue

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa HydrogeologicalObjectNatural

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

groundWaterBody

GroundWateBody s kojim prirodni hidrogeološki objekt provodi interakciju.

GroundWaterBody

voidable

4.4.1.10.   Hidrogeološka jedinica (HydrogeologicalUnit)

Dio litosfere s karakterističnim parametrima za pohranu vode i provodljivost.

Ovaj tip je podtip tipa GeologicUnit.

Atributi prostornog objekta tipa HydrogeologicalUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

description

Opis za HydrogeologicalUnit.

PT_FreeText

voidable

approximateDepth

Približna dubina pojavljivanja HydrogeologicalUnit.

QuantityValue

voidable

approximateThickness

Približna debljina HydrogeologicalUnit.

QuantityValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa HydrogeologicalUnit

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

geologicStructure

Povezuje jednu ili više HydrogeologicalUnit(s) s GeologicStructure.

GeologicStructure

voidable

4.4.2.   Tipovi podataka

4.4.2.1.   Hidrogeološka površina (HydrogeologicalSurface)

Površina koja predstavlja interpoliranu površinu podzemne vode ili drugu površinu za lokalno ili regionalno područje.

Ovaj tip je tip unije.

Atributi tipa unije HydrogeologicalSurface

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

surfaceRectifiedGrid

Površina čija je domena ispravljena mreža.

RectifiedGridCoverage

 

surfaceReferenceableGrid

Površina čija se domena sastoji od mreže na koju je moguće upućivati.

ReferenceableGridCoverage

 

surfacePointCollection

Hidrogeološka površina predstavljena zbirkom točaka promatranja.

PointObservationCollection

 

4.4.2.2.   Piezometrijsko stanje (PiezometricState)

Piezometrijsko stanje GroundWaterBody

Atributi tipa podataka PiezometricState

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

observationTime

Datum i vrijeme promatranja stanja podzemne vode.

DateTime

 

piezometricSurface

Površina koja predstavlja razinu do koje će se voda podići u krutim bušotina sa zaštitnim kolonama.

HydrogeologicalSurface

 

4.4.2.3.   Vrijednost količine (QuantityValue)

Spremnik podataka s jednom vrijednosti količine ili rasponom vrijednosti količina.

Ovaj tip je tip unije.

Atributi tipa unije QuantityValue

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

singleQuantity

Skalarna komponenta s decimalnim prikazom i jedinicom mjere uporabljenim za pohranjivanje vrijednosti kontinuirane količine.

Quantity

 

quantityInterval

Decimalni par za određivanje raspona količine s jedinicom mjere.

QuantityRange

 

4.4.3.   Popisi kodova

4.4.3.1.   Tip aktivne bušotine (ActiveWellTypeValue)

Tipovi aktivnih bušotina.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova ActiveWellTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

exploitation

eksploatacija

Izvlačenje podzemne vode iz vodonosnog sloja za različite svrhe (kućanstva, industrija, ulaz vodoopskrbe i ostalo).

recharge

ponovno punjenje

(a)

Izvori za punjenje vodonosnika: Rabe se za punjenje ispražnjenih vodonosnika ubrzigavanjem vode iz različitih izvora poput jezera, potoka, lokalnih postrojenja za obradu otpadnih voda, drugih vodonosnika itd.

(b)

Vodene barijere za prodor slane vode: Rabe se za ubrizgavanje vode u vodonosnike svježe vode kako bi se spriječilo prodiranje slane vode u vodonosnike svježe vode.

(c)

Kontrolni izvori za klizišta: Rabe se za ubrizgavanje tekućina u zone koje ne proizvode naftu ili plin kako bi se smanjilo ili eliminiralo klizanje povezano s pretjeranim izvlačenjem svježe vode.

dewatering

odvodnjavanje

Uklanjanje vode iz krutog materijala ili tla iz vodotoka u svrhe snižavanja vodene površine, npr. tijekom faze istraživanja lokacije velikog građevinskog projekta zbog visoke razine površine vode. Obično uključuje uporabu pumpa za ‚odvodnju’.

decontamination

dekontaminacija

Bušotina uporabljena u shemama remedijacije za smanjivanje zagađenosti u vodonosnom sloju.

disposal

disposal

Bušotina, načelno iskorišten izvor nafte ili plina u koji se za odlaganje mogu ubrizgavati otpadne tekućine. Bušotine za odlaganje koje su načelno podvrgnute zakonskim zahtjevima kako bi se izbjegla kontaminacija vodonosnih slojeva.

waterExploratory

istraživačka vodena

Bušotina izbušena za traženje nove podzemne vode.

thermal

termalna

Bušotina uporabljena za izvlačenje termalne vode za vodoopskrbu za razne termalne svrhe (npr. balneologiju).

observation

promatranje

Bušotina uporabljena u svrhe promatranja.

4.4.3.2.   Tip medija vodosnosnog sloja (AquiferMediaTypeValue)

Vrijednosti koje opisuju karakteristike medija vodonosnog sloja.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova AquiferMediaTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

fractured

frakturirani

Frakturiran vodonosni slojevi su stijene u kojima se podzemna voda kreće kroz pukotine, spojeve ili frakture u inače krutoj stijeni.

porous

porozna

Porozni mediji su vodonosni slojevi koji se sastoje od agregata pojedinačnih čestica poput pijeska ili šljunka, a protok podzemne vode nastaje u i kreće se kroz otvore između pojedinačnih zrna.

karstic

krški

Krški vodonosni slojevi su frakturirani vodonosni slojevi povećani otapanjem koji oblikuju velike kanale ili čak kaverne.

compound

spoj

Kombinacija poroznog, krškog i/ili frakutiranog vodonosnog sloja

karsticAndFractured

krški i frakturirani

Kombinacija krškog i frakutiranog vodonosnog sloja

porousAndFractured

porozni i frakturirani

Kombinacija poroznog i frakutiranog vodonosnog sloja

4.4.3.3.   Tip vodonosnog sloja (AquiferTypeValue)

Tipovi vodonosnih slojeva.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova AquiferTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

confinedSubArtesian

ograničeni subarteški

Vodonosni sloj koji sadrži vodu između dvije relativno nepropusne granice. Razina vode u bušotini curi u ograničene pas cijevi iznad vrha ograničenog vodonosnog sloja i može biti viša ili niža od površine vode prisutne u materijalu iznad nje. Razina vode ne raste iznad površine zemlje.

confinedArtesian

ograničeni arteški

Vodonosni sloj koji sadrži vodu između dvije relativno nepropusne granice. Razina vode u bušotini curi u ograničene pas cijevi iznad vrha ograničenog vodonosnog sloja i može biti viša ili niža od površine vode prisutne u materijalu iznad nje. Razina vode raste iznad površine zemlje povećavajući eruptivnu naftnu bušotinu.

unconfined

neograničena

Vodonosni sloj koji sadrži vodu koja nije pod tlakom. Razina vode u bušotini jednaka je razini vode izvan bušotine.

4.4.3.4.   Stanje podzemne vode (ConditionOfGroundwaterValue)

Vrijednosti koje označavaju približan stupanj promjene koja se dogodila u prirodnom stanju podzemne vode.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova ConditionOfGroundwaterValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

natural

prirodno

Količina ili kvaliteta podzemne vode ovisi samo o prirodnim faktorima.

lightlyModified

blago modificirano

Količina ili kvaliteta podzemne vode koja uglavnom ovisi o prirodnim faktorima, ali na nju ima utjecaj i ljudska aktivnost

modified

modificirano

Količina ili kvaliteta podzemne vode koju je modificirala ljudska aktivnost.

stronglyModified

značajno modificirano

Količina ili kvaliteta podzemne vode koju je modificirala ljudska aktivnost, a vrijednosti brojnih parametara prekoračile su standarde pitke vode.

unknown

nepoznato

Prirodno stanje uvjeta podzemne vode je nepoznato.

4.4.3.5.   Tip hidrogeokemijske stijene (HydroGeochemicalRockTypeValue)

Vrijednosti opisuju hidrogeokemijsko stanje okruženja podzemne vode.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova HydroGeochemicalRockTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

silicatic

silikatni

Silikatni hidrokemijski tip podzemne vode.

carbonatic

karbonatni

Karbonatni hidrokemijski tip podzemne vode.

sulfatic

sulfatni

Sulfatni hidrokemijski tip podzemne vode.

chloridic

kloridni

Kloridni hidrokemijski tip podzemne vode.

organic

organski

Organski hidrokemijski tip podzemne vode.

4.4.3.6.   Tip prirodnog objekta (NaturalObjectTypeValue)

Tipovi prirodnih hidrogeoloških objekata.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova NaturalObjectTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

spring

izvor

Svaka prirodna situacija u kojoj podzemne vode teku prema površini zemlje. Stoga je izvor lokacija na kojoj se površina vodonosnog sloja susreće s površinom zemlje.

seep

zona površinskog prodiranja

Vlažno ili mokro mjesto na kojem podzemna voda iz podzemnog vodosnosnog sloja doseže površinu zemlje.

swallowHole

krška vrtača

Prirodna depresija ili bušotina na površini Zemlje, poznata i kao ponikva, dolac, uglavnom uzrokovana krškim procesima – kemijsko otapanje karbonatnih stijena ili procesi sufuzije primjerice, u pješčenjaku.

fen

močvara

Nisko kopno u cijelosti ili djelomično prekriveno vodom koje obično ima alkalno tresetno tlo i karakterističnu floru (šaš i trska).

notSpecified

nije određeno

Neodređena mjesta na kojima podzemna voda dolazi do površine.

4.4.3.7.   Tip koda statusa (StatusCodeTypeValue)

Vrijednosti koje opisuju statuse izgrađenih hidrogeoloških objekata.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova StatusCodeTypeValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

abandonedDry

napušteno, suho

Napušteno zbog nedostatka vode.

abandonedInsufficient

napušteno, nedovoljno vode

Napušteno zbog nedovoljne količine vode.

abandonedQuality

napušteno, loša kvaliteta vode

Napušteno zbog loše kvalitete vode.

deepened

produbljeno

Povećana dubina bušenja.

new

novo

Bušotina izgrađena na lokaciji koja se prije nije rabila.

notInUse

nije u uporabi

Više se ne rabi za nijednu svrhu.

reconditioned

prerađena

Bušotina koja je podvrgnuta popravcima kako bi se poboljšao njezin rad.

standby

u pripravnosti

Apstrakcija uporabljena samo kada ostale nisu raspoložive.

unfinished

nedovršena

Bušenje ili izgradnja nisu dovršeni.

unknown

nepoznato

Status nije poznat ili nije definiran.

4.4.3.8.   Postojanost vode (WaterPersistenceValue)

Tipovi hidrogeološke postojanosti vode.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova WaterPersistenceValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

intermittent

isprekidana

Napunjena i/ili teče dio godine.

seasonal

sezonska

Napunjena i/ili teče tijekom određenih godišnjih doba, npr. jesen/zima.

perennial

stalna

Napunjena i/ili kontinuirano teče tijekom godine jer se njezin donji sloj nalazi ispod površine vode.

notSpecified

nije određeno

Tip hidrogeološke postojanosti vode nije određen.

ephemeral

kratkotrajno

Napunjena i/ili teče i neposredno nakon percipitacije.

4.4.3.9.   Salinitet vode (WaterSalinityValue)

Popis kodova koje označavaju klase saliniteta u vodi.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti određenih u tablici u nastavku i dodatnih vrijednosti na bilo kojoj razini koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova WaterSalinityValue

Vrijednost

Naziv

Definicija

ultraFreshWater

potpuno svježa voda

Voda s vrlo niskim salinitetom. Salinitet je jednak ili gotovo jednak onom kišnice.

freshWater

svježa voda

Svježa voda odnosi se na tijela vode poput bara, jezera, rijeka i tokova koji sadrže niske koncentracije otopljenih soli.

brackishWater

bočata voda

Bočata voda je voda koja ima veći salinitet od svježe vode, ali ne onoliki koliki ima morska voda. Može rezultirati miješanjem morske sa svježom vodom kao u estuariju ili može nastati u bočatim fosilnim vodonosnim slojevima.

salineWater

slana voda

Slana voda je voda koja sadrži značajne koncentracije otopljenih soli. Morska voda ima salinitet od približno 35 000 ppm, što odgovara 35 g/l.

brineWater

voda visokog saliniteta

Voda visokog saliniteta je zasićena ili gotovo zasićena solju.

4.5.   Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka Geology

Naziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

GE.GeologicUnit

Geološke jedinice

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa GeologicUnit)

GE. <CodeListValue> (1)

<naziv koji može pročitati čovjek>

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa GeologicUnit GeologicFeature i koji je klasificiran (pomoću svojstva themeClass) u skladu s istom tematskom klasifikacijom)

Primjer: GE.ShrinkingAndSwelling Clays

Primjer: Skupljanje i bubrenje gline

(themeClassification: ThematicClassificationValue)

GE.GeologicFault

Geološki rasjed

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa ShearDisplacementStructure)

GE.GeologicFold

Geološke bore

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa Fold)

GE.GeomorphologicFeature

Geomorfološke značajke

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa GeomorphologicFeature)

GE.Borehole

Bušotine

Borehole

GE.Aquifer

Vodonosni slojevi

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa Aquifer)

GE.Aquiclude

Djelomično vodonepropusni slojevi

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa Aquiclude)

GE.Aquitard

Propusni granični slojevi vodonosnog horizonta

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa Aquitard)

GE.AquiferSystems

Vodeni sustavi

MappedFeature (prostorni objekti čije je svojstvo specifikacije tipa AquiferSystem)

GE.Groundwaterbody

Tijela podzemnih voda

Groundwaterbody

GE.ActiveWell

Aktivne bušotine

ActiveWell

GE. <CodeListValue> (2)

<naziv koji može pročitati čovjek>

GeophStation (stationType: StationTypeValue)

Primjer: GE.gravityStation

Primjer: Gravitacijske stanice

 

GE. <CodeListValue> (3)

<naziv koji može pročitati čovjek>

GeophStation (profilType: ProfileTypeValue)

Primjer: GE.seismicLine

Primjer: Seizmičke linije

 

GE. <CodeListValue> (4)

<naziv koji može pročitati čovjek>

GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue)

Primjer: GE.groundGravitySurvey

Primjer: Snimanja gravitacije zemlje

 

GE. <CodeListValue> (5)

<naziv koji može pročitati čovjek>

Campaign (surveyType: SurveyTypeValue)

Primjer: GE.groundMagneticSurvey

Primjer: Magnetska snimanja zemlje

 

GE.Geophysics.3DSeismics

3D seizmička istraživanja

GeophSwath


(1)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.

(2)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.

(3)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.

(4)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.

(5)  Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.”


PRILOG IV.

Sljedeći Prilog IV. dodan je Direktivi (EU) br. 1089/2010:

‘PRILOG IV.

Zahtjevi za teme prostornih podataka navedene u Prilogu III. Direktive 2007/2/EZ

1.   STATISTIČKE JEDINICE (STATISTICAL UNITS)

1.1.   Struktura statističkih jedinica teme prostornih podataka

Tipovi određeni za temu prostornih podataka Statističke jedinice strukturirane su u sljedećim paketima:

Baza statističkih jedinica (Statistical Units Base)

Vektor statističkih jedinica (Statistical Units Vector)

Mreža statističkih jedinica (Statistical Units Grid)

1.2.   Baza statističkih jedinica

1.2.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Baza statističkih jedinica sadrži tip prostornih objekata Statistička jedinica.

1.2.1.1.   Statistička jedinica (StatisticalUnit)

Jedinica za diseminaciju ili uporabu statističkih informacija.

Ovaj tip je apstraktni.

1.3.   Vektor statističkih jedinica

1.3.1.   Tipovi prostornih objekata

Paket Vektor sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

Statistička jedinica vektora

Statistička jedinica površine

Statistička teselacija

Evolucija

1.3.1.1.   Statistička jedinica vektora (VectorStatisticalUnit)

Statistička jedinica predstavljena kao geometrija vektora (točka, linija ili površina).

Ovaj tip je podtip tipa StatisticalUnit.

Atributi prostornog objekta tipa VectorStatisticalUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator prostornog objekta.

Identifier

 

thematicId

Jedinstveni opisni identifikator objekta primijenjen na prostorne objekte u definiranoj temi informacija.

ThematicIdentifier

 

country

Kod zemlje kojoj objekt pripada.

CountryCode

 

geographicalName

Mogući zemljopisni nazivi objekta.

GeographicalName

 

validityPeriod

Razdoblje tijekom kojeg je poželjna ili nije poželjna uporaba statističke jedinice.

TM_Period

 

referencePeriod

Razdoblje tijekom kojeg bi podaci trebali davati sliku teritorijalne podjele na statističke jedinice.

TM_Period

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa VectorStatisticalUnit

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Geometrijsko prikazivanje statističke jedinice vektora.

VectorStatisticalUnitGeometry

 

evolutions

Sve evolucije s kojima je suočena statistička jedinica.

Evolucija

voidable

Ograničenja prostornog objekta tipa VectorStatisticalUnit

Statističke jedinice vektora pojavljivanja referentne geometrije GM_MultiSurface moraju biti pojavljivanja specijalizirane klase AreaStatisticalUnit.

1.3.1.2.   Statistička jedinica površine (AreaStatisticalUnit)

Statistička jedinica vektora s referentnom geometrijom površine.

Ovaj tip je podtip tipa VectorStatisticalUnit.

Atributi prostornog objekta tipa AreaStatisticalUnit

Atribut

Definicija

Tip

Voidability

areaValue

Površina referentne geometrije.

Area

 

landAreaValue

Površina dijela iznad vode.

Area

voidable

livableAreaValue

Površina izdržljivog dijela.

Area

voidable

Uloge pridruživanja prostornog objekta tipa AreaStatisticalUnit

Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

administrativeUnit

Administrativna jedinica uporabljena za izgradnju statističke jedinice površine.

AdministrativeUnit

voidable

lowers

Statističke jedinice površine sljedeće niže razine.

AreaStatisticalUnit

voidable