4.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 323/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1251/2013

оd 3. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 606/2009 u pogledu određenih enoloških postupaka i Uredbe (EZ) br. 436/2009 u pogledu upisa navedenih postupaka u evidencije u vinskom sektoru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno treći i četvrti stavak članka 121. i članka 185.c stavka 3., u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 (2), utvrđeni su dopušteni enološki postupci u Prilogu I. toj Uredbi. Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) izmijenila je uvjete primjene određenih enoloških postupaka koji su već dopušteni u Europskoj uniji. Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, a proizvođačima Unije osigurale iste mogućnosti koje imaju proizvođači trećih zemalja, uvjete primjene tih enoloških postupaka trebalo bi u Uniji izmijeniti na temelju uvjeta korištenja koje je utvrdio OIV.

(2)

OIV je donio nove enološke postupke. Kako bi se uzeo u obzir tehnički napredak, a proizvođačima Unije osigurale iste mogućnosti koje imaju proizvođači trećih zemalja, te bi nove enološke postupke trebalo u Uniji odobriti na temelju uvjeta korištenja koje je utvrdio OIV.

(3)

Određeni enološki postupci posebno su izloženi riziku od prijevare i moraju biti navedeni u evidencijama i pratećim dokumentima u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 436/2009 (3). U zahtjevima povezanima s postupcima kao što je membranska obrada navodi se da bi ti postupci trebali biti upisani u evidencije u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 436/2009. Pravila o upisu predviđena Uredbom (EZ) br. 436/2009 trebalo bi izmijeniti kako bi se u obzir uzeli novi enološki postupci odobreni Uredbom (EZ) br. 606/2009 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

(4)

Uredbe (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 436/2009 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog odbora koji je osnovan na temelju članka 195. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 606/2009

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 606/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 436/2009

U članku 41. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 436/2009 dodaje se točka (w):

„(w)

upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora”.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).


PRILOG

Prilog I.A Uredbi (EZ) br. 606/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Tablica se mijenja kako slijedi:

(a)

redak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

u stupac 1. dodaje se sljedeća alineja:

„—

dodavanje autolizata kvasca”;

ii.

u stupac 2. dodaje se tekst:

„Samo sa svježim grožđem, moštom, djelomično fermentiranim moštom, djelomično fermentiranim moštom dobivenim od prosušenoga grožđa, koncentriranim moštom i mladim vinom u vrenju.”;

(b)

u retku 10. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

biljnim bjelančevinama iz pšenice, graška ili krumpira”;

(c)

dodaju se sljedeći redci:

”51.

Uporaba inaktiviranih kvasaca

 

 

52.

Upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora

Za proizvode iz stavaka 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15. i 16. Priloga XI.b Uredbi (EZ) br. 1234/2007 osim dodavanja ugljičnog dioksida za proizvode iz stavaka 4., 5., 6., i 8. tog Priloga”.

 

2.

Dodaje se sljedeći Dodatak 18.:

„Dodatak 18.

Zahtjevi za upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora

Upravljanje otopljenim plinom u vinu uporabom membranskih kontaktora fizikalna je metoda za upravljanje koncentracijama otopljenog plina u vinu uporabom membranskih kontaktora (hidrofobne membrane) i plinova koji se primjenjuju u enologiji.

ZAHTJEVI

1.

Ta se tehnika može primijeniti od završetka alkoholnog vrenja do pakiranja umjesto uporabe uređaja za upuhivanje ili sustava Venturi.

2.

Taj postupak izvodi enolog ili kvalificirani tehničar.

3.

Postupak mora biti upisan u registar iz članka 185.c stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

4.

Uporabljene membrane moraju ispunjavati zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 1935/2004 i Uredbe (EU) br. 10/2011 te nacionalne odredbe donesene za njihovu provedbu. Moraju ispunjavati zahtjeve Međunarodnog enološkog kodeksa koji je objavio OIV.”