26.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/34


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1197/2013

оd 25. studenoga 2013.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (1), a posebno njezin članak 31. stavak 1.,

nakon savjetovanja sa Znanstvenim odborom za zaštitu potrošača,

budući da:

(1)

Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom „Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura” 2001., Znanstveni odbor za kozmetičke i neprehrambene proizvode široke potrošnje, kasnije zamijenjen Znanstvenim odborom za proizvode široke potrošnje („SCCP”), zaključio je na temelju Odluke Komisije 2004/210/EZ od 3. ožujka 2004. o osnivanju znanstvenih odbora u području zaštite potrošača, javnog zdravlja i okoliša (2) da su mogući rizici pri uporabi bojila za kosu razlog za zabrinutost. SCCP je u svojim mišljenjima preporučio da Komisija poduzme daljnje mjere za kontrolu uporabe tvari za bojenje kose.

(2)

SCCP je nadalje preporučio cjelovitu strategiju ocjenjivanja sigurnosti tvari za bojenje kose uključujući zahtjeve za ispitivanje tvari koje se koriste u proizvodima za bojenje kose s obzirom na njihovu moguću genotoksičnost ili mutagenost.

(3)

Nakon dobivenih mišljenja SCCP-a Komisija je zajedno s državama članicama i zainteresiranim stranama dogovorila cjelokupnu strategiju za reguliranje tvari koje se koriste u proizvodima za bojenje kose u skladu s kojom se od industrije zahtijeva dostavljanje dokumentacije koja sadržava ažurirane znanstvene podatke o sigurnosti tvari za bojenje kose kako bi SCCP mogao provesti ocjenu rizika.

(4)

SCCP kojeg je kasnije, u skladu s Odlukom Komisije 2008/721/EZ od 5. kolovoza 2008. o osnivanju savjetodavne strukture znanstvenih odbora i stručnjaka u području zaštite potrošača, javnog zdravlja i okoliša i stavljanju izvan snage Odluke 2004/210/EZ (3) zamijenio Znanstveni odbor za zaštitu potrošača („SCCS”) ocijenio je sigurnost pojedinih tvari za koje je industrija podnijela ažuriranu dokumentaciju.

(5)

U pogledu ocjene mogućih rizika za zdravlje potrošača koje predstavljaju reaktivni proizvodi koji nastaju tijekom postupka bojenja kose oksidativnim tvarima za bojenje kose, SCCS u svom mišljenju od 21. rujna 2010. na temelju dostupnih podataka nije izrazio veću zabrinutost u pogledu genotoksičnosti i karcinogenosti bojila za kosu i njihovih reaktivnih proizvoda koji se trenutno upotrebljavaju u Uniji.

(6)

Kako bi se osiguralo da su proizvodi za bojenje kose sigurni za zdravlje ljudi, primjereno je ograničiti najveće koncentracije 21 ocijenjene tvari za bojenje kose i navesti ih u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, uzimajući u obzir konačna mišljenja SCCS-a o njihovoj sigurnosti.

(7)

Nakon procjene SCCS-a o tvari toluen-2,5-diamin koja je navedena pod referentnim brojem 9.a Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009, primjereno je izmijeniti njegove najveće dozvoljene koncentracije u gotovom kozmetičkom proizvodu.

(8)

Iz definicije proizvoda za kosu u Uredbi (EZ) br. 1223/2009 isključena je njegova primjena na trepavicama. Razlog za isključenje je taj što je razina rizika pri uporabi kozmetičkih proizvoda na kosi i na trepavicama različita. Stoga je za uporabu tvari za bojenje kose na trepavicama potrebna posebna procjena sigurnosti.

(9)

SCCS je u svom mišljenju od 12. listopada 2012. o oksidativnim tvarima za bojenje kose i vodikovom peroksidu koji se koriste u proizvodima za bojenje trepavica zaključio da se oksidativne tvari za bojenje kose p-fenilendiamin, rezorcinol, 6-metoksi-2-metilamino-3-aminopiridin HCl, m-aminofenol, 2-metil-5-hidroksietil aminofenol, 4-amino-2-hidroksitoluen, 2,4-diaminofenoksietanol HCl, 4-amino-m-krezol, 2-amino-4-hidroksietilaminoanisol i 2,6-diaminopiridin, koje su navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 i koje su sigurne za uporabu u proizvodima za bojenje kose mogu sigurno upotrebljavati u profesionalne svrhe u proizvodima namijenjenim bojenju trepavica. Uz to, SCCS je zaključio da se vodikov peroksid koji je naveden pod referentnim brojem12. u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 pri uporabi za trepavice može smatrati sigurnim za potrošače ako njegova koncentracija ne prelazi 2 %.

(10)

Na temelju znanstvene procjene tih tvari njihova uporaba treba se dopustiti u proizvodima namijenjenima za bojenje trepavica u istim koncentracijama kao i u proizvodima za bojenje kose. Međutim, kako bi se izbjegao rizik za potrošače povezan sa samoprimjenom proizvoda namijenjenih bojenju trepavica, ti proizvodi trebaju biti dopušteni samo za profesionalnu uporabu. Kako bi stručnjaci potrošače mogli obavijestiti o mogućim negativnim posljedicama bojenja trepavica i kako bi smanjili rizik od preosjetljivosti kože pri uporabi tih proizvoda, potrebno je na njihove deklaracije tiskati odgovarajuća upozorenja.

(11)

Uredbu (EZ) br. 1223/2009 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Kako bi se izbjegle smetnje na tržištu radi prijelaza s Uredbe Vijeća 76/768/EEZ od 27. lipnja 1976. o kozmetičkim proizvodima (4) na Uredbu (EZ) br. 1223/2009, ova Uredba trebala bi se početi primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EZ) br. 1223/2009.

(13)

(13) Potrebno je odobriti dovoljno dugo prijelazno razdoblje kako bi gospodarski subjekti mogli postupati u skladu s novim upozorenjima za proizvode namijenjene bojenju trepavica.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za kozmetičke proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 11. srpnja 2013.

Međutim, sljedeće odredbe u Prilogu primjenjuju se od 1. srpnja 2014.:

(a)

odredbe u stupcu „i” točke 1. i točaka 3. do 9. o uporabi tvari u proizvodima namijenjenima za bojenje trepavica;

(b)

točke 2. i 10.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 342, 22.12.2009., str. 59.

(2)  SL L 66, 4.3.2004., str. 45.

(3)  SL L 241, 10.9.2008., str. 21.

(4)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.


PRILOG

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći tekst pod referentnim brojem 8b:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-fenilendiamin i njegove soli

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 2 % izračunana kao slobodna baza

Samo za profesionalnu uporabu.

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

sadržava fenilendiamine.

Koristiti zaštitne rukavice.” ”

2.

tekst pod referentnim brojem 9a zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a)

1,4-benzendiamin, 2-metil-

2,5-diaminotoluen sulfat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Opća uporaba

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

Sadržava fenilendiamine (toluendiamine).

Ne koristiti za bojenje trepavica ili obrva.”

(b)

Profesionalna uporaba

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2 % (izračunana kao slobodna baza) ili 3,6 % (izračunana kao sulfatna sol)

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

Sadržava fenilendiamine (toluendiamine).

Koristiti zaštitne rukavice.” ”

3.

tekst pod referentnim brojem 12 zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Vodikov peroksid i drugi spojevi ili smjese koji otpuštaju vodikov peroksid, uključujući urea peroksid i cinkov peroksid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(a)

Proizvodi za kosu

(a)

12 % H2O2 (40 vol %), prisutan ili oslobođen

 

Za (a) i (f): Koristiti zaštitne rukavice

Za (a), (b), (c) i (e):

Sadržava vodikov peroksid.

Izbjegavati dodir s očima.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

(b)

Proizvodi za kožu

(b)

4 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(c)

Proizvodi za jačanje noktiju

(c)

2 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(d)

Proizvodi za njegu usne šupljine, uključujući vodicu za ispiranje usne šupljine, zubnu pastu i proizvode za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi

(d)

≤ 0,1 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

Proizvodi za izbjeljivanje ili bijeljenje zubi

(e)

> 0.1 % ≤ 6 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(e)

U prodaji samo za stomatologe.

Za svako razdoblje uporabe, prva uporaba dopuštena stomatolozima kako su definirani Direktivom 2005/36/EZ (1) ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga dati potrošaču da završi razdoblje uporabe.

Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.

(e)

Koncentracija H2O2 prisutnog ili oslobođenog naznačena u postotku.

Ne koristiti na osobama mlađim od 18 godina.

(e)

U prodaji samo za stomatologe. Za svako razdoblje uporabe, prva uporaba dopuštena samo stomatolozima ili pod njihovim izravnim nadzorom, ako je osigurana jednaka razina sigurnosti. Nakon toga dati potrošaču da završi razdoblje uporabe.”

(f)

Proizvodi namijenjeni za trepavice

(f)

2 % H2O2, prisutan ili oslobođen

(f)

„Samo za profesionalnu uporabu“

(f)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

„Samo za profesionalnu uporabu.

Izbjegavati dodir s očima.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

Sadržava vodikov peroksid.”

4.

tekst pod referentnim brojem 22 zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b):

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,25 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

Sadržava rezorcinol.

Dobro isprati kosu nakon uporabe.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.

Ne koristiti za bojenje trepavica i obrva.”

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

Sadržava rezorcinol.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”

(c)

Losioni i šamponi za kosu

(c)

0,5 %

 

(c)

Sadržava rezorcinol.”

5.

tekst pod referentnim brojem 203 zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid i sol dihidroklorida (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (c): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 0,68 % izračunana kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid).

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,68 % kao slobodna baza (1,0 % kao dihidroklorid)

Za (a), (b) i (c):

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg /kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(b)

Može izazvati alergijsku reakciju

(c)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

 

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(c)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač na licu ima osip ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

6.

tekst pod referentnim brojem 217 zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-aminofenol i njegove soli

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,2 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

7.

tekst pod referentnim brojem 229 zamjenjuje se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 %

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg /kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

(8)

tekstovi pod referentnim brojevima 241 i 242 zamjenjuju se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-amino-o-krezol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”

242

2,4-diaminofenoksietanol, njegov hidroklorid i njegov sulfat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na trepavice ne smije prelaziti 2,0 % (kao hidroklorid)

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ste ikad imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

(9)

tekstovi pod referentnim brojevima 244 i 245 zamjenjuju se sljedećim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-amino-m-krezol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane” ”.

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.”

245

2-[(3amino-4-metoksifenil) amino]etanol i njegov sulfat

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ili trepavice ne smije prelaziti 1,5 % (kao sulfat)

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg /kg

Čuvati u posudama bez nitrita

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne smiju bojiti ako:

potrošač ima osip na licu ili ima osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

je potrošač imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

je potrošač u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”

(10)

dodaju se sljedeći tekstovi pod referentnim brojevima od 265 do 285:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-Diaminoanthraquinone1,4-diaminoantrakinon

Disperse Violet 1Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

0,5%

Sadržaj Disperzne Red 15 kao nečistoće u Disperznoj Violet 1 za formulacije boja za kosu treba biti <1 % (m/m)

 

266

Etanol, 2-[(4-amino-2-nitrofenil)amino[-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,45 %

Za (a): Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

3,0 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

Za (a) i (b):

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije. Pročitati i slijediti upute. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane” ”.

267

[7-hidroksi-8-[(2-metoksifenil)azo]-2-naftil]trimetilamonijev klorid

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

2,0%

 

 

268

2-[[4-(Dimetilamino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium klorid

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

1,0 %

 

 

269

Fenol, 2-amino-5-etil-, hidroklorid

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

270

fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrakloro- dinatrijeva sol (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,4 %

 

 

271

Mješavina (1), (2) i (3) u raspršivajućem sredstvu (lignosulfat):

Disperse Blue 377 mješavina je tri bojila:

 

 

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

2,0%

 

 

(1)

9,10-antracendion-1,4-bis[(2-hidroksietil)amino]

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

(2)

9,10-antracendion-1-[(2-hidroksietil)amino]-4-[(3-hidroksipropil)amino]

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

(3)

9,10-antracendion-1,4-bis[(3-hidroksipropil)amino]

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,9 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

273

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-1H-pirazol sulfat (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 3,0 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

274

kinolin, 4-formil-1-metil-, sol s 4-metilbenzensulfonskom kiselinom (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,5 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

275

Piridin, 1- metil-4-[( metilfenilhidrazono)metil]-, metil sulfat

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-aminofenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolium klorid

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,5 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

1,0 %

 

 

277

2,6-piridindiamin, 3-(3-piridinilazo)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,25 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,25 %

 

 

278

4-((4-amino-3-metilfenil)(4-imino-3-metil-2,5-cikloheksadien-1-iliden)metil)-2-metilfenilamin monohidroklorid (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,5 %

 

 

279

2,3-diamino-6,7-dihidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a] pirazol-1-one dimetansulfonat

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 2,0 %

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

280

2-amino-4,6-dinitrofenol i 2-amino-4,6-dinitrofenol, natrijeva sol

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,6 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,6 %

 

 

281

1-metilamino-2-nitro-5-(2,3-dihidroksi-propiloksi)-benzen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,8 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

1,0 %

Za (a) i (b):

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita

 

282

1-propanamin, 3-[[9,10-dihidro-4-(metilamino)-9,10-diokso-1-antracenil] amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromid

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

3,0%

Ne koristiti s nitrozirajućim sredstvima

Najveći sadržaj nitrozamina: 50 μg/kg

Čuvati u posudama bez nitrita”

 

283

3-amino-2-kloro-6-metilfenol

3-amino- 4-kloro-6-metilfenol HCl

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

0,5 %

 

 

284

fenol, 2,2'-metilenebis[4-amino-], dihidroklorid

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

(a)

Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 1,0 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Tvar za bojenje kose u neoksidativnim bojilima za kosu

(b)

1,0 %

 

 

285

piridin-2,6-diildiamin

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

(a)

Tvar za bojenje kose u oksidativnim bojilima za kosu

 

Za (a) i (b): Nakon miješanja u oksidativnim uvjetima najveća koncentracija koja se nanosi na kosu ne smije prelaziti 0,15 %

(a)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

ImageBojila za kosu mogu izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Ne bojite kosu:

ako na licu imate osip ili imate osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako ste ikada imali bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose,

ako ste u prošlosti imali reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.”

(b)

Proizvodi namijenjeni bojenju trepavica

(b)

Samo za profesionalnu uporabu.

(b)

Na deklaraciji mora biti navedeno:

Omjer za miješanje.

„Samo za profesionalnu uporabu.

ImageOvaj proizvod može izazvati jake alergijske reakcije.

Pročitati i slijediti upute.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu na osobama mlađim od 16 godina.

Privremene tetovaže od „crne kane” mogu povećati rizik od alergijske reakcije.

Trepavice se ne boje ukoliko potrošač:

na licu ima osip ili osjetljivo, nadraženo ili oštećeno vlasište,

ako je imao bilo kakvu reakciju nakon bojenja kose ili trepavica,

ako je u prošlosti imao reakciju na privremenu tetovažu od „crne kane”.

U slučaju dodira s očima, odmah isprati.” ”


(1)  SL L 255, 30.9.2005, str. 22.”